BENCHMARKING AF MILJØVURDERINGSLOVGIVNING FOR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BENCHMARKING AF MILJØVURDERINGSLOVGIVNING FOR"

Transkript

1 BENCHMARKING AF MILJØVURDERINGSLOVGIVNING FOR OLIE AKTIVITETER I GRØNLAND BILAGSRAPPORT 1 - OPSAMLING FRA WORKSHOP 1 MARTS 2015

2 Titel: Benchmarking af miljøvurderingslovgivning for olieaktiviteter i Grønland. Bilagsrapport 1 Opsamling fra workshop 1 Forfattere: Anne Merrild Hansen og Sanne Vammen Larsen Institution: Det Danske Center for Miljøvurdering, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet Udgivelsestidspunkt: Marts 2015 Finansiel støtte: DANCEA Bedes citeret: Hansen og Larsen, Benchmarking af miljøvurderingslovgivning for olieaktiviteter i Grønland. Bilagsrapport 1 Opsamling fra workshop 1. Det Danske Center for Miljøvurdering, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Kan downloades via:

3 Indholdsfortegnelse PROJEKTBESKRIVELSE... 2 FORMÅL MED WORKSHOPPEN... 4 DELTAGERE... 4 INTRODUKTION... 5 GRUPPEDEBAT, PRÆSENTATION OG FEED BACK... 5 FORESLÅEDE TEMAER... 6 Borgerinddragelse... 6 Miljøvurderingsproces og afrapportering... 7 Lovgivningsdesign og myndighedspraksis... 8 Baselinedata... 8 Vidensproduktion, habilitet og troværdighed PRIORITERING De tre vigtigste temaer: Forudsætninger Afgrænsning OPFØLGNING OG VIDERE ARBEJDE... 12

4 Projektbeskrivelse Miljøstyrelsen, DANCEA og Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) samarbejder om en undersøgelse af miljøvurderingslovgivning for offshore olieaktiviteter i Norge, Danmark, Canada, Alaska og Grønland. Formålet er at undersøge, hvordan den grønlandske regulering af miljøvurdering af olieaktiviteter eventuelt kan udvikles, ved at foretage en international benchmarking af de krav der stilles til miljøvurdering i Grønland. Undersøgelsen skal bidrage til en diskussion af nuværende og fremtidige krav på området. Undersøgelsen omfatter følgende aktiviteter: Indsamling af lovgivningsdokumenter og indledende screening Workshop 1: Udvalg af emner til nærmere analyse Analyse af dokumenter Supplerende dataindsamling (interviews) Komparativ analyse og benchmarking Workshop 2: Resultater Afrapportering Undersøgelsens fokusområde dækker regulering af olieaktiviteter fra indledende undersøgelser, til tildeling af tilladelser og endelig nedlukning, som illustreret i figur 1. Ved regulering forstås både lovtekster og måden teksterne tolkes og udmøntes i praksis. I tilknytning til beslutningsprocesser omkring olieaktiviteter, udføres lovpligtige miljøvurderinger med henblik på dels at sikre at miljøhensyn ind tænkes i planlægning og udførelse af aktiviteterne, og dels med henblik på at sikre informerede beslutningsgrundlag. Udpegning af licensområder Tildeling af licenser Tilladelser til site surveys Tilladelser til efterforskningsboring Tilladelse til produktion Krav I forbindelse med nedlukning 2

5 For at specificere undersøgelsens fokus foretages en indledende dataindsamling og screening. For at sikre, at undersøgelsen bliver forankret i Grønland og belyser emner, som er relevante i den grønlandske kontekst, inviteres grønlandske aktører til at deltage i to workshops som afholdes i Nuuk: En som opstart på projektet, hvor der samles input til valg af emner der undersøges, og en som afslutning, hvor undersøgelsens resultater præsenteres og diskuteres. Der udarbejdes en rapport med undersøgelsens resultater, som gøres offentligt tilgængelig. Projektets resultater forventes efterfølgende at danne grundlag for en undersøgelse af, hvordan kravene til miljøvurdering opfyldes af olieselskaber i de udvalgte lande, samt en fremadrettet undersøgelse af, hvordan miljøvurderinger kan udvikles som et styreredskab i forhold til regulering og administration af olieprojekter. Undersøgelsen udføres af: Projektleder: Anne Merrild Hansen og Seniorforsker: Sanne Vammen Larsen Begge forskere er tilknyttet Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) ved Aalborg Universitet. Se mere om DCEA på Desuden er projektet forankret hos Miljøstyrelsen (DK), da projektet er en del af DANCEA, som styrelsen er tovholder på. Projektet har en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Miljøstyrelsen (DK), Nationalt Center for Miljø og Natur (DCE), Grønlands Naturinstitut, Miljøstyrelsen for Råstofområdet (GL) og Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel (GL). 3

6 Formål med workshoppen Denne rapport indeholder en opsamling fra workshop 1 i forbindelse med projektet: Benchmarking af miljøvurderingslovgivning for olieaktiviteter i Grønland. Workshoppen blev afholdt den 24. februar 2015 kl på Hotel Hans Egede, Nuuk. Formålet med workshoppen var at identificere specifikke temaer for projektets undersøgelser, forud for udførelsen. Workshoppen var henvendt til en række grønlandske aktører, med henblik på at adressere emner, som anses for relevante og aktuelle i den grønlandske kontekst. Deltagere I alt deltog 13 personer i workshoppen. Deltagerne repræsenterede embedsfolk fra regeringen, politikere, NGO er, private selskaber og videns institutioner i Grønland. Andreas Uldum, Minister for Råstofdepartementet (deltog i første del af workshoppen) Ejner Grønvold, Ministersekretær (deltog i første del af workshoppen) Jørgen Hammeken- Holm, Konstitueret Styrelseschef for Råstofdepartementet Lene Knüppel Andersen, AC fuldmægtig i Miljøstyrelsen for Råstofområdet Anita Hoffer, Formand for Transparency Greenland Bjarne Lyberth. KNAPK Inaluk Brandt, Greenland Oil Industry Association Hesham Hendy, Greenland Venture Manager, Shell Jesper Brieghel, Communications and Government Relations, Shell Hans Kristian Olsen, Direktør for NUNAOIL A/S Karl Zinglersen, Forsker ved Grønlands Naturinstitut Tine Pars, Rektor for Grønlands Universitet Birger Poppel, Forsker ved Grønlands Universitet Afbud fra: Lonnie Wilms, Greenland Oil Spill Response; Anders Mosbech, DCE; Hjalmar Dahl, ICC og Vittus Qujaukitsoq, Minister for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel; Mala Kúko Høy, Minister for Natur, Miljø og Justitsområdet. 4

7 Introduktion Workshoppen blev indledt med velkomst og introduktion af undersøgelsens formål, afgrænsning, metode og foreløbige resultater. Herefter blev der lagt op til debat i tre arbejdsgrupper. Gruppe 1: Tine Pars, Jørgen Hammeken- Holm, Inaluk Brandt og Bjarne Lyberth Gruppe 2: Hans Kristian Olsen, Anita Hoffer, Lene Knüppel Andersen og Karl Zinglersen Gruppe 3: Jesper Brieghel, Hesham Hendy og Birger Poppel Gruppedebat, præsentation og feed back Grupperne blev bedt om at tage stilling til relevante emner for undersøgelsen, med udgangspunkt i deres professionelle kendskab til den grønlandske kontekst. Grupperne drøftede mulige temaer ad to omgange, og afslutningsvist blev der samlet op i plenum. Først blev de tre grupper opfordret til at foreslå temaer de fandt interessante og relevante at få belyst i undersøgelsen. De præsenterede disse for hinanden og fik feed back fra de andre grupper. I anden del af workshoppen blev de bedt om at prioritere de temaer de fandt vigtigst og der blev igen samlet op i plenum. Der var generelt enighed om de primære udfordringer og temaer deltagerne ønskede undersøgt. 5

8 Foreslåede Temaer I dette afsnit præsenteres resultaterne fra første del af workshoppen. Resultaterne omfatter de temaer som arbejdsgrupperne identificerede som relevante, samt emner der blev rejst i forbindelse med diskussioner i plenum. Temaerne kan beskrives under følgende overskrifter: 1) Borgerinddragelse 2) Miljøvurderingsrapporter 3) Design af lovgivning og myndighedspraksis 4) Baselinedata samt 5) vidensproduktion, habilitet og troværdighed. Borgerinddragelse Et gennemgående tema, der blev fremhævet under workshoppen, var borgerinddragelse. De tre arbejdsgrupper pegede på en række udfordringer i forbindelse med timing, koordinering og udførelse af borgerinddragelse i forbindelse med miljøvurdering af olieaktiviteter i Grønland, og foreslog flere relevante undersøgelser, der potentielt kan bidrage til at forstå og forbedre borgerinddragelse fremadrettet. I forbindelse med timing og organisering af borgerinddragelsesprocesser, blev der stillet spørgsmål til hvornår offentligheden inddrages, hvem der står for inddragelsen og hvilke borgere og interesseorganisationer, der inddrages i de lande som undersøgelsen omfatter. Der var interesse for at få dette belyst både i forhold til konkrete miljøvurderingsprocesser, men også i forhold til de beslutningsprocesser miljøvurderingerne knytter sig til på tværs af livscyklus for olieaktiviteter. Vedrørende udførelse af borgerinddragelsesaktiviteter, blev der udtrykt interesse for at få belyst på hvilke niveauer inddragelse finder sted på forskellige tidspunkter. Hermed forstået, hvornår borgerinddragelsen er fokuseret omkring information, dialog, konsultation eller uddelegering af magt til borgerne. Det blev også fremhævet, at det vil være interessant at få belyst, hvad der opfattes som god borgerinddragelse i de lande undersøgelsen omfatter, samt hvorvidt og hvordan der skabes klarhed om hvad borgernes rolle og mandat er i processerne. I forlængelse af dette rejstes et spørgsmål om hvad der gøres for at understøtte de lokales mulighed for at deltage i borgerinddragelsesprocesser? Herunder hvilke materialer og 6

9 ressourcer der stilles til rådighed, og hvordan der arbejdes med at gøre teknisk indhold forståeligt for lægmand. Ligeledes blev brugen af eksperter diskuteret på workshoppen, i forhold til hvordan eksperter bruges i forbindelse med borgerinddragelse, samt hvad borgernes muligheder er for at trække eksperter ind i processen. Foto 1: fra venstre ses: Inaluk Brandt, Tine Pars, Jørgen Hammeken- Holm og Bjarne Lyberth Miljøvurderingsproces og afrapportering Et tema, der også blev fremhævet som interessant i den grønlandske kontekst, er indhold af miljøvurderinger og afrapportering i miljøvurderingsrapporter. Arbejdsgrupperne pegede på at undersøgelsen kunne fokusere på sammenligning af krav til afrapporteringens omfang, sprog og kvalitet. Specifikke eksempler var anvendelse og adressering af alternativer og vurdering af væsentlighed i rapporterne. Arbejdsgrupperne fandt det interessant at få belyst hvordan væsentlighed vurderes og hvem der definerer kriterierne for vurdering af væsentlighed i miljøvurderingsrapporterne. Der blev blandt andet peget på, at undersøgelsen kunne se på hvorvidt de potentielt påvirkede civilsamfund inddrages forud for udarbejdelsen af miljøvurderinger og bidrager til at udpege indikatorer for påvirkningskategorier og kriterier for vurderingerne. På denne måde kobles temaet omkring miljøvurderingsrapporter sammen med temaet omkring borgerinddragelse som er beskrevet herover. 7

10 Lovgivningsdesign og myndighedspraksis I forlængelse af borgerinddragelsestemaet, blev inddragelse af aktører i processen med udformning af lovgivning, krav og regulering diskuteret. Der blev udtrykt en forventning om, at inddragelse af aktører og offentlighed i forbindelse med udformning af regulering kan være med til at skabe accept og ejerskab. Specifikt pegede deltagerne på et spørgsmål om, hvornår og hvordan forskellige aktører i de omfattede lande, inddrages i udformningen af lovgivning og regulering på miljøvurderingsområdet? Også betydningen af en balance mellem styring af miljøvurderingsprocesser og fleksibilitet i reguleringen blev fremhævet som et forhold der forventes at have indflydelse på administrationen. Kravene til proces, deadlines mv. kan have stor betydning for tidsplanen for aktiviteter. Stram styring af processen fra myndighederne kan føre til at selskaberne må afvise ønsker om for eksempel yderligere tid til deltagelse. Dette er specielt følsomt i Arktis, fordi naturen sætter skarpe deadlines, der kan eksempelvis være aktiviteter, der kun kan foregå i en afgrænset periode om året hvis det ikke kan nås i den periode, må man vente til næste år. Spørgsmålet er, hvordan balancen i de øvrige lande er mellem styring og brug af deadlines kontra fleksibilitet i processen. Grønland har via Rigsfællesskabet med Danmark delte forpligtigelser i forhold til en række ansvarsområder. Eksempelvis er de grønlandske myndigheder ansvarlige for miljøvurderinger og tilladelser til olie aktiviteter offshore, mens de danske myndigheder er ansvarlige for det miljømæssige beredskab på dele af havet. Et spørgsmål rejst blandt deltagerne i workshoppen er, om der er sådan en ansvarsfordeling i de andre lande, hvordan den ser ud, og hvordan de sikrer en koordinering mellem myndighedsniveauerne? Baselinedata Data tilgængelighed, dataproduktion og dataanvendelse i forbindelse med miljøvurderinger blev også bragt op. Baggrunden for temaet blev forklaret med en interesse for at data og datakvalitet standardiseres. Dette med henblik på, at den vidensproduktion, der finder sted i forbindelse med miljøundersøgelser bidrager til at opbygge en databank der gøres tilgængelig for andre vurderinger og forskningsprojekter mv. I den grønlandske kontekst, 8

11 Benchmarking af miljøvurderingslovgivning for olieaktiviteter i Grønland blev det påpeget, er der begrænsede ressourcer til rådighed for vidensproduktion, hvorfor der er interesse for at undersøge hvordan viden i forbindelse med tilvejebragt data deles. Temaet blev præsenteret med et særligt interesse fokus på datagrundlaget for miljøvurderinger, såkaldte baselinestudier. Et af de spørgsmål, der blev rejst var hvilke data, der i de lande undersøgelsen omfatter, primært benyttes i forbindelse med definering af miljøstatus og baseline? Eksempelvis om baseline data udgøres af a) eksisterende data, f.eks. registerdata b) data fra kontinuerlig monitorering eller c) data indsamlet specifikt i forbindelse med forberedelser af den enkelte aktivitet. Foto 2, Fra venstre ses: Lene Knüppel Andersen, Karl Zinglersen, Hans Kristian Olsen og Anita Hoffer. Der var også interesse for at få belyst myndigheders rolle i forhold til datatilgængelighed og datadeling. Hvem har ansvaret for og ejerskabet i forhold til de data der produceres? Og hvordan opstilles rammerne herfor og anvendes lokal viden i forbindelse med dataproduktion og overvågning af miljøindikatorer som udgangspunkt for og opfølgning på miljøvurderinger? På denne måde knyttede deltagerne temaet op på de tidligere temaer med hensyn til at undersøge om data knyttes op på lokale indikatorer, om borgerinddragelse anvendes i forbindelse med produktion af data og overvågning og om borgerne desuden bidrager til opstilling af kriterier for vurdering af væsentlighed. 9

12 Benchmarking af miljøvurderingslovgivning for olieaktiviteter i Grønland Vidensproduktion, habilitet og troværdighed I relation til drøftelserne om produktion og tilgængelighed af baseline data blev et afledt tema taget op. Der blev peget på forskellige aktørroller i forhold til produktion af viden til miljøvurderingsprocesserne, samt hvordan der kan opstå konflikter og habilitetsproblemer i processerne. Foto 3, Fra venstre: Sanne Vammen Larsen, Hesham Hendy, Jesper Brieghel, Birger Poppel. Rollen som konsulent for myndighederne blev bl.a. diskuteret. Deltagerne pegede på, at de fandt det problematisk at de konsulenter, der producerer viden for myndighederne som en del af denne rolle til tider, bliver ansat til at udføre opgaver, som de selv har peget på nødvendigheden af, uden at opgaverne kommer i udbud. Et andet eksempel deltagerne pegede på er, at projektejere og selskaber præsenterer miljøvurderinger, som udarbejdes af de konsulenter de selv har ansat. Dette gør processen sårbar over for kritik af troværdigheden, pga. spørgsmålet om hvorvidt selskabernes ønske om at få projektet gennemført farver deres konsulenter. Det blev også fremhævet, at potentielle miljøpåvirkninger efter nogle af deltagernes vurdering bliver vurderet snævert på en skala fra meget lav til meget høj uden hensyntagen til potentielt relevante scenarier som best case og worst case der kunne indgå i vurderingerne. 10

13 Workshoppens deltagere understregede, at de så det som nødvendigt, at uafhængighed og troværdighed i processer og vidensproduktion sikres og fandt det derfor interessant at få belyst hvem der producerer viden til processen i de lande der indgår i undersøgelsen samt hvilken kvalitetssikring der foretages og hvem der finansierer produktion af viden? Prioritering På baggrund af de fem temaer, der blev udpeget i første del af workshoppen, prioriterede arbejdsgrupperne efterfølgende imellem temaerne og drøftede mulige forskningsspørgsmål. Deltagerne pegede derfor på tre emner som de vigtigste, som input til undersøgelser de gerne ser belyst i benchmarking undersøgelsen. De tre vigtigste temaer: 1. Borgerinddragelse i miljøvurderingsprocesser - herunder borgerens mandat og beslutningskompetence. 2. Datagrundlag og standardisering herunder inklusion af lokal viden. 3. Miljøvurderingsmetoder herunder vurdering af alternativer og væsentlighed samt borgerens rolle i denne forbindelse. Forudsætninger Det blev påpeget, at analysen bør have fokus på regimers alder og udvikling og dermed på eksistens og tilgængelighed af interessegrupper og organisering Dette forventes at være er en væsentlig baggrund for og forudsætning for analyse af data. Afgrænsning Det blev påpeget at analysen bør have fokus på aktuelle olieaktiviteter og beslutningsprocesser, der er relevante for Grønland og dermed afspejler den praktiske virkelighed og ikke på, hvad der måske bliver relevant engang i fremtiden. Således lægges der op til at undersøgelsen afgrænses til de første udviklingsfaser i olieprojekter. 11

14 Opfølgning og videre arbejde Som nævnt i indledningen var formålet med workshoppen at få input til fokusområder og afgrænsning af analysen. På baggrund af workshoppens resultater vil der i undersøgelsen være fokus på borgerinddragelse, data og miljøvurderingsmetoder, som anbefalet af workshoppens deltagere. Disse forhold er ikke tidligere undersøgt og inkluderet i en benchmarking undersøgelse som i det aktuelle projekt. Det anses derfor for både interessant fra et lokalt perspektiv og fra et videnskabeligt perspektiv. Hvilke specifikke spørgsmål der tages udgangspunkt i vil blive afklaret på baggrund af dels indledende analyser og dels tilgængelige data. Den næste fase I projektet er at der udarbejdes detaljerede sammenlignende analyser af de udvalgte temaer med udgangspunkt I de opstilledes spørgsmål. Analysen vil blive udarbejdet med brug af dokumentanalyse samt interviews med udvalgte aktører på miljøvurderingsområdet i de fem lande. Når resultaterne er klar vil der atter blive inviteret til workshop for at diskutere disse. 12

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Projekthåndbogen Ballerup Kommune

Projekthåndbogen Ballerup Kommune Projekthåndbogen Ballerup Kommune 3. version November 2005 P:\Personal\User Shell Folders\Desktop\061105 Projekthåndbog 3. version5.doc Projekthåndbogen er udarbejdet af Konsulentnetværket efter forlæg

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø Spørgeskemametoden tilpasset APV om psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø

Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø Inspirationshæfte om APV og psykisk arbejdsmiljø - erfaringer fra et udviklings- og forskningsprojekt ARBEJDSTILSYNET 2009 Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Kaia Nielsen, Grontmij Carl Bro INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010/11

Brugerundersøgelse 2010/11 Brugerundersøgelse 2010/11 - Undersøgelsen er gennemført blandt universitetsmedarbejdere, der har været involveret i akkrediteringerne efteråret 2010 og foråret 2011 Undersøgelsen indeholder Hovedkonklusioner

Læs mere

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse

Inspirationskatalog. til. borgerinddragelse Inspirationskatalog til borgerinddragelse 1. Forord Syddjurs Kommune har valgt at lave pågældende inspirationskatalog med henblik på i fremtiden at kunne inddrage borgerne i Kommunen på den mest optimale

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT

HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Maj 2013 HJEMLØSESTRATEGIEN AFSLUTTENDE RAPPORT HJEMLØSESTRATEGIEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Målopfyldelse 6 3. Dokumentation af Hjemløsestrategien

Læs mere

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang

Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud SIP-socialpsykiatri Tilbuddene i Region Midt samt tilbuddet Skovvang Det Sociale Indikatorprogram for socialpsykiatriske botilbud Målgrupperapport

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Dansk Sundhedsinstitut Juni 2011 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Indikatorer. udvikling af indikatorer for inkluderende undervisning i Europa. European Agency for Development in Special Needs Education

Indikatorer. udvikling af indikatorer for inkluderende undervisning i Europa. European Agency for Development in Special Needs Education Indikatorer udvikling af indikatorer for inkluderende undervisning i Europa European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapport indgår i et projekt støttet af EU s handlingsprogram

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune

Metodeevaluering af Jobkonsulentindsatsen for Flygtninge og Indvandrere i Århus Kommune 10. semester, forår 2008 Kandidatuddannelsen i Politik & Administration Speciale BILAG 1-10 - 1 - - 2 - Indholdsfortegnelse: Bilag 1. Projektbeskrivelse... 5 Bilag 2. Interviewguide mellemleder... 7 Bilag

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS

EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS Oxford Research A/S, juni 2013 EVALUERING AF BØRNS VILKÅRS BISIDDERKORPS Rapport udarbejdet for Børns Vilkår Forfatter: sbr Sidst gemt: 11-06-2013 10:42:00 Sidst udskrevet: 11-06-2013 10:42:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD

Læs mere