BENCHMARKING AF MILJØVURDERINGSLOVGIVNING FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BENCHMARKING AF MILJØVURDERINGSLOVGIVNING FOR"

Transkript

1 BENCHMARKING AF MILJØVURDERINGSLOVGIVNING FOR OLIE AKTIVITETER I GRØNLAND BILAGSRAPPORT 1 - OPSAMLING FRA WORKSHOP 1 MARTS 2015

2 Titel: Benchmarking af miljøvurderingslovgivning for olieaktiviteter i Grønland. Bilagsrapport 1 Opsamling fra workshop 1 Forfattere: Anne Merrild Hansen og Sanne Vammen Larsen Institution: Det Danske Center for Miljøvurdering, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet Udgivelsestidspunkt: Marts 2015 Finansiel støtte: DANCEA Bedes citeret: Hansen og Larsen, Benchmarking af miljøvurderingslovgivning for olieaktiviteter i Grønland. Bilagsrapport 1 Opsamling fra workshop 1. Det Danske Center for Miljøvurdering, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet Gengivelse tilladt med tydelig kildeangivelse. Kan downloades via:

3 Indholdsfortegnelse PROJEKTBESKRIVELSE... 2 FORMÅL MED WORKSHOPPEN... 4 DELTAGERE... 4 INTRODUKTION... 5 GRUPPEDEBAT, PRÆSENTATION OG FEED BACK... 5 FORESLÅEDE TEMAER... 6 Borgerinddragelse... 6 Miljøvurderingsproces og afrapportering... 7 Lovgivningsdesign og myndighedspraksis... 8 Baselinedata... 8 Vidensproduktion, habilitet og troværdighed PRIORITERING De tre vigtigste temaer: Forudsætninger Afgrænsning OPFØLGNING OG VIDERE ARBEJDE... 12

4 Projektbeskrivelse Miljøstyrelsen, DANCEA og Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) samarbejder om en undersøgelse af miljøvurderingslovgivning for offshore olieaktiviteter i Norge, Danmark, Canada, Alaska og Grønland. Formålet er at undersøge, hvordan den grønlandske regulering af miljøvurdering af olieaktiviteter eventuelt kan udvikles, ved at foretage en international benchmarking af de krav der stilles til miljøvurdering i Grønland. Undersøgelsen skal bidrage til en diskussion af nuværende og fremtidige krav på området. Undersøgelsen omfatter følgende aktiviteter: Indsamling af lovgivningsdokumenter og indledende screening Workshop 1: Udvalg af emner til nærmere analyse Analyse af dokumenter Supplerende dataindsamling (interviews) Komparativ analyse og benchmarking Workshop 2: Resultater Afrapportering Undersøgelsens fokusområde dækker regulering af olieaktiviteter fra indledende undersøgelser, til tildeling af tilladelser og endelig nedlukning, som illustreret i figur 1. Ved regulering forstås både lovtekster og måden teksterne tolkes og udmøntes i praksis. I tilknytning til beslutningsprocesser omkring olieaktiviteter, udføres lovpligtige miljøvurderinger med henblik på dels at sikre at miljøhensyn ind tænkes i planlægning og udførelse af aktiviteterne, og dels med henblik på at sikre informerede beslutningsgrundlag. Udpegning af licensområder Tildeling af licenser Tilladelser til site surveys Tilladelser til efterforskningsboring Tilladelse til produktion Krav I forbindelse med nedlukning 2

5 For at specificere undersøgelsens fokus foretages en indledende dataindsamling og screening. For at sikre, at undersøgelsen bliver forankret i Grønland og belyser emner, som er relevante i den grønlandske kontekst, inviteres grønlandske aktører til at deltage i to workshops som afholdes i Nuuk: En som opstart på projektet, hvor der samles input til valg af emner der undersøges, og en som afslutning, hvor undersøgelsens resultater præsenteres og diskuteres. Der udarbejdes en rapport med undersøgelsens resultater, som gøres offentligt tilgængelig. Projektets resultater forventes efterfølgende at danne grundlag for en undersøgelse af, hvordan kravene til miljøvurdering opfyldes af olieselskaber i de udvalgte lande, samt en fremadrettet undersøgelse af, hvordan miljøvurderinger kan udvikles som et styreredskab i forhold til regulering og administration af olieprojekter. Undersøgelsen udføres af: Projektleder: Anne Merrild Hansen og Seniorforsker: Sanne Vammen Larsen Begge forskere er tilknyttet Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) ved Aalborg Universitet. Se mere om DCEA på Desuden er projektet forankret hos Miljøstyrelsen (DK), da projektet er en del af DANCEA, som styrelsen er tovholder på. Projektet har en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Miljøstyrelsen (DK), Nationalt Center for Miljø og Natur (DCE), Grønlands Naturinstitut, Miljøstyrelsen for Råstofområdet (GL) og Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel (GL). 3

6 Formål med workshoppen Denne rapport indeholder en opsamling fra workshop 1 i forbindelse med projektet: Benchmarking af miljøvurderingslovgivning for olieaktiviteter i Grønland. Workshoppen blev afholdt den 24. februar 2015 kl på Hotel Hans Egede, Nuuk. Formålet med workshoppen var at identificere specifikke temaer for projektets undersøgelser, forud for udførelsen. Workshoppen var henvendt til en række grønlandske aktører, med henblik på at adressere emner, som anses for relevante og aktuelle i den grønlandske kontekst. Deltagere I alt deltog 13 personer i workshoppen. Deltagerne repræsenterede embedsfolk fra regeringen, politikere, NGO er, private selskaber og videns institutioner i Grønland. Andreas Uldum, Minister for Råstofdepartementet (deltog i første del af workshoppen) Ejner Grønvold, Ministersekretær (deltog i første del af workshoppen) Jørgen Hammeken- Holm, Konstitueret Styrelseschef for Råstofdepartementet Lene Knüppel Andersen, AC fuldmægtig i Miljøstyrelsen for Råstofområdet Anita Hoffer, Formand for Transparency Greenland Bjarne Lyberth. KNAPK Inaluk Brandt, Greenland Oil Industry Association Hesham Hendy, Greenland Venture Manager, Shell Jesper Brieghel, Communications and Government Relations, Shell Hans Kristian Olsen, Direktør for NUNAOIL A/S Karl Zinglersen, Forsker ved Grønlands Naturinstitut Tine Pars, Rektor for Grønlands Universitet Birger Poppel, Forsker ved Grønlands Universitet Afbud fra: Lonnie Wilms, Greenland Oil Spill Response; Anders Mosbech, DCE; Hjalmar Dahl, ICC og Vittus Qujaukitsoq, Minister for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel; Mala Kúko Høy, Minister for Natur, Miljø og Justitsområdet. 4

7 Introduktion Workshoppen blev indledt med velkomst og introduktion af undersøgelsens formål, afgrænsning, metode og foreløbige resultater. Herefter blev der lagt op til debat i tre arbejdsgrupper. Gruppe 1: Tine Pars, Jørgen Hammeken- Holm, Inaluk Brandt og Bjarne Lyberth Gruppe 2: Hans Kristian Olsen, Anita Hoffer, Lene Knüppel Andersen og Karl Zinglersen Gruppe 3: Jesper Brieghel, Hesham Hendy og Birger Poppel Gruppedebat, præsentation og feed back Grupperne blev bedt om at tage stilling til relevante emner for undersøgelsen, med udgangspunkt i deres professionelle kendskab til den grønlandske kontekst. Grupperne drøftede mulige temaer ad to omgange, og afslutningsvist blev der samlet op i plenum. Først blev de tre grupper opfordret til at foreslå temaer de fandt interessante og relevante at få belyst i undersøgelsen. De præsenterede disse for hinanden og fik feed back fra de andre grupper. I anden del af workshoppen blev de bedt om at prioritere de temaer de fandt vigtigst og der blev igen samlet op i plenum. Der var generelt enighed om de primære udfordringer og temaer deltagerne ønskede undersøgt. 5

8 Foreslåede Temaer I dette afsnit præsenteres resultaterne fra første del af workshoppen. Resultaterne omfatter de temaer som arbejdsgrupperne identificerede som relevante, samt emner der blev rejst i forbindelse med diskussioner i plenum. Temaerne kan beskrives under følgende overskrifter: 1) Borgerinddragelse 2) Miljøvurderingsrapporter 3) Design af lovgivning og myndighedspraksis 4) Baselinedata samt 5) vidensproduktion, habilitet og troværdighed. Borgerinddragelse Et gennemgående tema, der blev fremhævet under workshoppen, var borgerinddragelse. De tre arbejdsgrupper pegede på en række udfordringer i forbindelse med timing, koordinering og udførelse af borgerinddragelse i forbindelse med miljøvurdering af olieaktiviteter i Grønland, og foreslog flere relevante undersøgelser, der potentielt kan bidrage til at forstå og forbedre borgerinddragelse fremadrettet. I forbindelse med timing og organisering af borgerinddragelsesprocesser, blev der stillet spørgsmål til hvornår offentligheden inddrages, hvem der står for inddragelsen og hvilke borgere og interesseorganisationer, der inddrages i de lande som undersøgelsen omfatter. Der var interesse for at få dette belyst både i forhold til konkrete miljøvurderingsprocesser, men også i forhold til de beslutningsprocesser miljøvurderingerne knytter sig til på tværs af livscyklus for olieaktiviteter. Vedrørende udførelse af borgerinddragelsesaktiviteter, blev der udtrykt interesse for at få belyst på hvilke niveauer inddragelse finder sted på forskellige tidspunkter. Hermed forstået, hvornår borgerinddragelsen er fokuseret omkring information, dialog, konsultation eller uddelegering af magt til borgerne. Det blev også fremhævet, at det vil være interessant at få belyst, hvad der opfattes som god borgerinddragelse i de lande undersøgelsen omfatter, samt hvorvidt og hvordan der skabes klarhed om hvad borgernes rolle og mandat er i processerne. I forlængelse af dette rejstes et spørgsmål om hvad der gøres for at understøtte de lokales mulighed for at deltage i borgerinddragelsesprocesser? Herunder hvilke materialer og 6

9 ressourcer der stilles til rådighed, og hvordan der arbejdes med at gøre teknisk indhold forståeligt for lægmand. Ligeledes blev brugen af eksperter diskuteret på workshoppen, i forhold til hvordan eksperter bruges i forbindelse med borgerinddragelse, samt hvad borgernes muligheder er for at trække eksperter ind i processen. Foto 1: fra venstre ses: Inaluk Brandt, Tine Pars, Jørgen Hammeken- Holm og Bjarne Lyberth Miljøvurderingsproces og afrapportering Et tema, der også blev fremhævet som interessant i den grønlandske kontekst, er indhold af miljøvurderinger og afrapportering i miljøvurderingsrapporter. Arbejdsgrupperne pegede på at undersøgelsen kunne fokusere på sammenligning af krav til afrapporteringens omfang, sprog og kvalitet. Specifikke eksempler var anvendelse og adressering af alternativer og vurdering af væsentlighed i rapporterne. Arbejdsgrupperne fandt det interessant at få belyst hvordan væsentlighed vurderes og hvem der definerer kriterierne for vurdering af væsentlighed i miljøvurderingsrapporterne. Der blev blandt andet peget på, at undersøgelsen kunne se på hvorvidt de potentielt påvirkede civilsamfund inddrages forud for udarbejdelsen af miljøvurderinger og bidrager til at udpege indikatorer for påvirkningskategorier og kriterier for vurderingerne. På denne måde kobles temaet omkring miljøvurderingsrapporter sammen med temaet omkring borgerinddragelse som er beskrevet herover. 7

10 Lovgivningsdesign og myndighedspraksis I forlængelse af borgerinddragelsestemaet, blev inddragelse af aktører i processen med udformning af lovgivning, krav og regulering diskuteret. Der blev udtrykt en forventning om, at inddragelse af aktører og offentlighed i forbindelse med udformning af regulering kan være med til at skabe accept og ejerskab. Specifikt pegede deltagerne på et spørgsmål om, hvornår og hvordan forskellige aktører i de omfattede lande, inddrages i udformningen af lovgivning og regulering på miljøvurderingsområdet? Også betydningen af en balance mellem styring af miljøvurderingsprocesser og fleksibilitet i reguleringen blev fremhævet som et forhold der forventes at have indflydelse på administrationen. Kravene til proces, deadlines mv. kan have stor betydning for tidsplanen for aktiviteter. Stram styring af processen fra myndighederne kan føre til at selskaberne må afvise ønsker om for eksempel yderligere tid til deltagelse. Dette er specielt følsomt i Arktis, fordi naturen sætter skarpe deadlines, der kan eksempelvis være aktiviteter, der kun kan foregå i en afgrænset periode om året hvis det ikke kan nås i den periode, må man vente til næste år. Spørgsmålet er, hvordan balancen i de øvrige lande er mellem styring og brug af deadlines kontra fleksibilitet i processen. Grønland har via Rigsfællesskabet med Danmark delte forpligtigelser i forhold til en række ansvarsområder. Eksempelvis er de grønlandske myndigheder ansvarlige for miljøvurderinger og tilladelser til olie aktiviteter offshore, mens de danske myndigheder er ansvarlige for det miljømæssige beredskab på dele af havet. Et spørgsmål rejst blandt deltagerne i workshoppen er, om der er sådan en ansvarsfordeling i de andre lande, hvordan den ser ud, og hvordan de sikrer en koordinering mellem myndighedsniveauerne? Baselinedata Data tilgængelighed, dataproduktion og dataanvendelse i forbindelse med miljøvurderinger blev også bragt op. Baggrunden for temaet blev forklaret med en interesse for at data og datakvalitet standardiseres. Dette med henblik på, at den vidensproduktion, der finder sted i forbindelse med miljøundersøgelser bidrager til at opbygge en databank der gøres tilgængelig for andre vurderinger og forskningsprojekter mv. I den grønlandske kontekst, 8

11 Benchmarking af miljøvurderingslovgivning for olieaktiviteter i Grønland blev det påpeget, er der begrænsede ressourcer til rådighed for vidensproduktion, hvorfor der er interesse for at undersøge hvordan viden i forbindelse med tilvejebragt data deles. Temaet blev præsenteret med et særligt interesse fokus på datagrundlaget for miljøvurderinger, såkaldte baselinestudier. Et af de spørgsmål, der blev rejst var hvilke data, der i de lande undersøgelsen omfatter, primært benyttes i forbindelse med definering af miljøstatus og baseline? Eksempelvis om baseline data udgøres af a) eksisterende data, f.eks. registerdata b) data fra kontinuerlig monitorering eller c) data indsamlet specifikt i forbindelse med forberedelser af den enkelte aktivitet. Foto 2, Fra venstre ses: Lene Knüppel Andersen, Karl Zinglersen, Hans Kristian Olsen og Anita Hoffer. Der var også interesse for at få belyst myndigheders rolle i forhold til datatilgængelighed og datadeling. Hvem har ansvaret for og ejerskabet i forhold til de data der produceres? Og hvordan opstilles rammerne herfor og anvendes lokal viden i forbindelse med dataproduktion og overvågning af miljøindikatorer som udgangspunkt for og opfølgning på miljøvurderinger? På denne måde knyttede deltagerne temaet op på de tidligere temaer med hensyn til at undersøge om data knyttes op på lokale indikatorer, om borgerinddragelse anvendes i forbindelse med produktion af data og overvågning og om borgerne desuden bidrager til opstilling af kriterier for vurdering af væsentlighed. 9

12 Benchmarking af miljøvurderingslovgivning for olieaktiviteter i Grønland Vidensproduktion, habilitet og troværdighed I relation til drøftelserne om produktion og tilgængelighed af baseline data blev et afledt tema taget op. Der blev peget på forskellige aktørroller i forhold til produktion af viden til miljøvurderingsprocesserne, samt hvordan der kan opstå konflikter og habilitetsproblemer i processerne. Foto 3, Fra venstre: Sanne Vammen Larsen, Hesham Hendy, Jesper Brieghel, Birger Poppel. Rollen som konsulent for myndighederne blev bl.a. diskuteret. Deltagerne pegede på, at de fandt det problematisk at de konsulenter, der producerer viden for myndighederne som en del af denne rolle til tider, bliver ansat til at udføre opgaver, som de selv har peget på nødvendigheden af, uden at opgaverne kommer i udbud. Et andet eksempel deltagerne pegede på er, at projektejere og selskaber præsenterer miljøvurderinger, som udarbejdes af de konsulenter de selv har ansat. Dette gør processen sårbar over for kritik af troværdigheden, pga. spørgsmålet om hvorvidt selskabernes ønske om at få projektet gennemført farver deres konsulenter. Det blev også fremhævet, at potentielle miljøpåvirkninger efter nogle af deltagernes vurdering bliver vurderet snævert på en skala fra meget lav til meget høj uden hensyntagen til potentielt relevante scenarier som best case og worst case der kunne indgå i vurderingerne. 10

13 Workshoppens deltagere understregede, at de så det som nødvendigt, at uafhængighed og troværdighed i processer og vidensproduktion sikres og fandt det derfor interessant at få belyst hvem der producerer viden til processen i de lande der indgår i undersøgelsen samt hvilken kvalitetssikring der foretages og hvem der finansierer produktion af viden? Prioritering På baggrund af de fem temaer, der blev udpeget i første del af workshoppen, prioriterede arbejdsgrupperne efterfølgende imellem temaerne og drøftede mulige forskningsspørgsmål. Deltagerne pegede derfor på tre emner som de vigtigste, som input til undersøgelser de gerne ser belyst i benchmarking undersøgelsen. De tre vigtigste temaer: 1. Borgerinddragelse i miljøvurderingsprocesser - herunder borgerens mandat og beslutningskompetence. 2. Datagrundlag og standardisering herunder inklusion af lokal viden. 3. Miljøvurderingsmetoder herunder vurdering af alternativer og væsentlighed samt borgerens rolle i denne forbindelse. Forudsætninger Det blev påpeget, at analysen bør have fokus på regimers alder og udvikling og dermed på eksistens og tilgængelighed af interessegrupper og organisering Dette forventes at være er en væsentlig baggrund for og forudsætning for analyse af data. Afgrænsning Det blev påpeget at analysen bør have fokus på aktuelle olieaktiviteter og beslutningsprocesser, der er relevante for Grønland og dermed afspejler den praktiske virkelighed og ikke på, hvad der måske bliver relevant engang i fremtiden. Således lægges der op til at undersøgelsen afgrænses til de første udviklingsfaser i olieprojekter. 11

14 Opfølgning og videre arbejde Som nævnt i indledningen var formålet med workshoppen at få input til fokusområder og afgrænsning af analysen. På baggrund af workshoppens resultater vil der i undersøgelsen være fokus på borgerinddragelse, data og miljøvurderingsmetoder, som anbefalet af workshoppens deltagere. Disse forhold er ikke tidligere undersøgt og inkluderet i en benchmarking undersøgelse som i det aktuelle projekt. Det anses derfor for både interessant fra et lokalt perspektiv og fra et videnskabeligt perspektiv. Hvilke specifikke spørgsmål der tages udgangspunkt i vil blive afklaret på baggrund af dels indledende analyser og dels tilgængelige data. Den næste fase I projektet er at der udarbejdes detaljerede sammenlignende analyser af de udvalgte temaer med udgangspunkt I de opstilledes spørgsmål. Analysen vil blive udarbejdet med brug af dokumentanalyse samt interviews med udvalgte aktører på miljøvurderingsområdet i de fem lande. Når resultaterne er klar vil der atter blive inviteret til workshop for at diskutere disse. 12

Benchmarking af miljøvurderingslovgivning for olieaktiviteter i Grønland Hansen, Anne Merrild; Larsen, Sanne Vammen

Benchmarking af miljøvurderingslovgivning for olieaktiviteter i Grønland Hansen, Anne Merrild; Larsen, Sanne Vammen Aalborg Universitet Benchmarking af miljøvurderingslovgivning for olieaktiviteter i Grønland Hansen, Anne Merrild; Larsen, Sanne Vammen Publication date: 2016 Link to publication from Aalborg University

Læs mere

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND

STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND STATUS PÅ RÅSTOFFER, BORGERINDDRAGELSE & MILJØARBEJDE I GRØNLAND PARNUNA EGEDE, PH.D. STUDERENDE TEMADAG JYDSK NATURHISTORISK FORENING AARHUS, 14. NOVEMBER 2015 Oversigt Hvem er jeg? Status på Råstoffer

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur

Ruben Svendsen, Afdelingsleder Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet for Bolig og Infrastruktur NOTAT Grønlands Hjemmestyre og Nuup Kommunea KOMMISORIUM FOR STYREGRUPPEN FOR PROJEKT BY- FORNYELSE OG BOLIGFORBEDRING I NUUK 1. Indledning I marts 2006 afholdte Nuup Kommunea, Grønlands Hjemmestyre, Direktoratet

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange

Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1 Projektbeskrivelse: Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Arbejdsgange i ambulatorier og på operationsgange Arbejdsgange

Læs mere

Plandage i Sisimiut april 2016 Koordinering, operationalisering og digitalisering i fysisk planlægning

Plandage i Sisimiut april 2016 Koordinering, operationalisering og digitalisering i fysisk planlægning Plandage i Sisimiut 8. 11. april 2016 Koordinering, operationalisering og digitalisering i fysisk planlægning Plandage 2016 Fredag 8. marts 2016 Kl. 13.05 Velkomst og præsentationsrunde v/ Hans Holt Poulsen

Læs mere

Navn Antal deltagere Beskrivelse Typisk formål. Få - mange Åben og uprioriteret indsamling af ideer via hjemmeside Indsamling af viden og ideer

Navn Antal deltagere Beskrivelse Typisk formål. Få - mange Åben og uprioriteret indsamling af ideer via hjemmeside Indsamling af viden og ideer Oversigt over forskellige metoder til borgerinddragelse Navn Antal deltagere Beskrivelse Typisk formål Dialogmøder Relativt få Politikere og embedsfolk møder borgerne og brugerne for at lære om deres situation

Læs mere

Bedre borgerinddragelse

Bedre borgerinddragelse Bedre borgerinddragelse Anbefalinger til Naalakkersuisut NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse 11-03-2014 En redegørelse for hvad god borgerinddragelse er og en række anbefalinger til Naalakkersuisut

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Projektforløbet kort fortalt

Projektforløbet kort fortalt Projektforløbet kort fortalt Dette er en kort introduktion til projektforløbet. Introduktionen indeholder: En kort beskrivelse af projektforløbet (side 1-3) En kort beskrivelse af de projektaktiviteter,

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

Guide til tryghedsvandringer

Guide til tryghedsvandringer Forfatter: Tine Sønderby. Guide til tryghedsvandringer S. 1 / 14 Lokale aktører Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup ISBN: 978-87-92966-10-0 April 2013 S. 2 / 14 Kopiering er tilladt

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere

Den nationale koordinationsstruktur. Det Faglige Råds årsrapport 2016

Den nationale koordinationsstruktur. Det Faglige Råds årsrapport 2016 Den nationale koordinationsstruktur Det Faglige Råds årsrapport 2016 Indholdsfortegnelse 1. Det Faglige Råd... 3 2. Aktiviteter i 2016... 4 2.1 Centrale udmeldinger... 4 2.2 Forløbsbeskrivelser... 5 2.3

Læs mere

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS

BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION. Socialt Udviklingscenter SUS BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL TOVHOLDER- FUNKTION Socialt Udviklingscenter SUS TOVHOLDERFUNKTION (ET BILAG TIL SAMARBEJDSMODEL) Socialt Udviklingscenter SUS, 2014 Udarbejdet for Socialstyrelsen www.sus.dk

Læs mere

DET GODE EKSEMPEL FINDES DET? Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012

DET GODE EKSEMPEL FINDES DET? Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 DET GODE EKSEMPEL FINDES DET? Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Hører ofte om de MINDRE GODE eksempler. Her fokus på DE GODE EKSEMPLER og KVALITET SMV og VVM bygger på hovedprincipperne: Forebyggelse

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Fælles 6-by mål på det sociale område

Fælles 6-by mål på det sociale område Punkt 6. Fælles 6-by mål på det sociale område 2014-157 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalgets godkender At 6-byerne iværksætter systematiske målinger efter

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5

Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Midtvejsjustering Fremskudt sagsbehandling spor 5 Rudersdal Kommune I denne statusrapport afrapporteres aktiviteterne i forbindelse med midtvejsjusteringen i projektets spor 5 i Rudersdal Kommune. Den

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Ungebyrådet skal styrke unges interesse i og indflydelse på demokratiske beslutninger i Silkeborg og bidrage til at nuancere den politiske debat.

Ungebyrådet skal styrke unges interesse i og indflydelse på demokratiske beslutninger i Silkeborg og bidrage til at nuancere den politiske debat. Projektbeskrivelse Etablering af Ungebyråd i Silkeborg Kommune Formål Formålet med etablering af Ungebyrådet i Silkeborg er dels, at styrke demokratiforståelsen hos unge og dels, at give unge en mulighed

Læs mere

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni INSPIRE Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. dbl Den 24. september 2007 Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni Deltagere: Afbud fra: Anne Kjølhede Revald, VD Erik Sommer,

Læs mere

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C.

Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Side 1/5 Referat fra 1. møde i det rådgivende udvalg for Den Danske Naturfond Afholdt: Tirsdag d. 20. okt. kl. 13.00 16.00 Sted: Den Danske Naturfond, Energiens Hus, Vodroffsvej 59, 1900 Fr.berg C. Til

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. 3.4 Bedre brug af åbne data. 1. Baggrund og formål Projektbeskrivelse 3.4 Bedre brug af åbne data 1. Baggrund og formål 1.1 Baggrund Den offentlige sektor skaber hver dag store mængder af data om fx trafik, parkering, forurening, kultur og demografi. Der

Læs mere

NYT FRA FORSKNINGEN LONE KØRNØV MILJØVURDERINGSDAG 2015

NYT FRA FORSKNINGEN LONE KØRNØV MILJØVURDERINGSDAG 2015 NYT FRA FORSKNINGEN LONE KØRNØV MILJØVURDERINGSDAG 2015 Nedslag 1. Post VVM 2. Den sociale dimension i miljøvurdering 3. Inddragelse og deltagelse 4. Miljøvurdering som strategisk facilitator for bæredygtighed

Læs mere

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen

Limfjordsrådet. Limfjordsrådets planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen s planer for sekretariatsopgaven Poul Roesen Samarbejde mellem 18 Kommuner. Stiftende møde 4. juni 2007. Per 1. marts 2010 er også Vandoplandsstyregruppe. Limfjorden Oplandet til Limfjorden udgør ~1/6

Læs mere

= Havmiljøberedskab i Grønland =

= Havmiljøberedskab i Grønland = Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 36 Offentligt = Havmiljøberedskab i Grønland = anno 2010 -? Orkan over isfyldt polar farvand (foto: Bjarne Rasmussen/www.iceguide.dk) Indledning. I 2000 var

Læs mere

Bedre Borgerinddragelse Sådan! Transparency International Greenland Nuuk, 28. oktober 2015

Bedre Borgerinddragelse Sådan! Transparency International Greenland Nuuk, 28. oktober 2015 + Bedre Borgerinddragelse Sådan! Transparency International Greenland Nuuk, 28. oktober 2015 + Program for dagen 13.00-15.30 Inspiration Introduktion til dagens program v/ Anita Hoffer Miljøstyrelsen for

Læs mere

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Af konsulent Niels Helberg, Helberg Analyse og Planlægningsrådgivning Ingeniør Anne Mette Lundbirk, Vejsektorudvikling,Vejdirektoratet Baggrund

Læs mere

Lokal APV-proces i UCL 2014

Lokal APV-proces i UCL 2014 VEJLEDNING TIL APV-GRUPPEN Lokal APV-proces i UCL 2014 Udarbejdet af HR og Kommunikation Indledning Arbejdsmiljøloven kræver, at der gennemføres en arbejdspladsvurdering (APV) af det fysiske og psykiske

Læs mere

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1

Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Referat af bestyrelsesmøde nr.17 Fredag d. 15. marts 2013 kl. 13.00-16.00, Skejbyvej 1, 8240 Århus - mødelokale 1 Deltagere: Harald E Mikkelsen, Brian Krog Christensen, Randi Brinckmann Wiencke, Mai Louise

Læs mere

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Notat Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Formålet med projektet er at skabe et overblik over, hvordan institutionerne indhenter viden om fremtidens

Læs mere

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015

Risikolog for udbredelse af telemedicinsk sårvurdering per marts 2015 Risikolog for udbredelse af teleicinsk sårvurdering per marts 2015 Risiko beskrivelse Konsekvens Modforanstaltning Ejer/ansvarlig for modforanstaltning NY På baggrund af anbefalinger fra forskningsprojektet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR DER SKER FORANDRINGER PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Samskabelse på den gode måde

Samskabelse på den gode måde PROJEKTBESKRIVELSE Samskabelse på den gode måde Baggrund for projektet I de seneste år er den danske velfærd under stadig stigende pres. Pres forstået som prioritering af at få velfærdskronerne til at

Læs mere

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder

Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder Høring ved borgermøde vedr. London Minings ansøgning om udnyttelse af jern ved Isua - første møde af 4 høringsmøder Universitetet, Nuuk, d. 28. august 2012, kl. 19:00 22:00. Mødeledere ved høringsmødet:

Læs mere

Arbejdsmiljøkonference Workshop A08: MTU tættere på kerneopgaven

Arbejdsmiljøkonference Workshop A08: MTU tættere på kerneopgaven Arbejdsmiljøkonference 2014 Workshop A08: MTU tættere på kerneopgaven 1 Monika Kring & Jeanette Hounsgaard Center for Kvalitet 01-05-2013 19-5-2009 Agenda Indledning ved Tina la Cour, Koncern HR Erfaringer

Læs mere

Vejen til det gode byggeri

Vejen til det gode byggeri Indbydelse til konference Nuuk 23.-24. september 2014 Vejen til det gode byggeri Foto: Rikke Diemer Det gode byggeri Vi ønsker alle et bedre, billigere og mere effektivt byggeri. Gennem tre overordnede

Læs mere

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen

Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen www.eva.dk Undervisnings på forskellige niveauer i grundfag efter reformen Sparringsmøder, oktober 2015 Program for dagen 10.00-10.15: Velkomst og gennemgang af dagens program/ v. EVA 10.15 12.00 Præsentation

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund:

Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C. Baggrund: Opsamling på juristmøde 23. februar 2011 vedr. demonstrationsprojekter i Plan C Baggrund: Albertslund 14. marts 2011 Vi har i forbindelse med arbejdet i Plan C og partnerkredsens deltagelse i idégenerering

Læs mere

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser

WORKSHOP 3. Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser WORKSHOP 3 Udfordringer og perspektiver i forankringen af områdebaserede indsatser INDHOLD Fokus på positiv erfaringsudveksling Fokus på fremadrettet aktiviteter Fokus på hvad vi kan gøre (ikke på begrænsninger)

Læs mere

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab

Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab Rapport om workshop for økologiske interessenter til udvikling af et MultiTrustredskab (prototype) Erik Fog, Videncentret for Landbrug December 2013 En vigtig milepæl i MultiTrust-projektet 1 var afholdelsen

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Titel: Valg af Basishavn i Danmark - En undersøgelse af 6 havne for RA (Royal Arctic)

Titel: Valg af Basishavn i Danmark - En undersøgelse af 6 havne for RA (Royal Arctic) Titel: Valg af Basishavn i Danmark - En undersøgelse af 6 havne for RA (Royal Arctic) Indlægsholdere: cand. polit. Henning L. Kristensen, Carl Bro as cand. tech. soc., ph. d. Kristen D. Nedergaard, Institut

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning

NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning RADIO- OG TV-NÆVNET NOTAT Til Arbejdsgruppen vedrørende den fremtidige lokalradioog tv-ordning 6. maj 2003 Referat af arbejdsgruppens 3. møde den 11. april 2003 MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET Til stede:

Læs mere

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016:

I Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016 har KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udvalgt følgende særlige tema, som skal behandles i 2016: K O M M I S S O R I U M F O R U D A R B E J D E L S E A F M Å L S Æ T N I N G E R F O R D E T T V Æ R G Å E N D E S P E C I A L I S E R E D E S O C I A L O M R Å D E I H O V E D S T A D S R E G I O N E

Læs mere

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING

FORMÅL OG KRAV AFKLAR: PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING AFKLAR: FORMÅL OG KRAV PRIORITER FORMÅLENE MED DIN EVALUERING Forventningsafstem med samarbejdspartnere og ledelse om, hvad der er formålet med din evaluering. Skriv 1 ved det primære formål, 2 ved det

Læs mere

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal

Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal Revideret og endelig udgave april 2014 Kommissorium: Organisering af 4K-samarbejdet på børne-, unge- og kulturområdet: Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Rudersdal og Gladsaxe INDHOLD 1. Formål med 4K-samarbejdet

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde

Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde P R O J EKTBESKRIVELSE Kliniske retningslinjer på det kommunale sundhedsområde 1. Formål og baggrund for projektet Siden strukturreformen har kommunen fået flere opgaver på social- og sundhedsområdet,

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation

Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Enhed Dagtilbud Sagsnr. Doknr. 473257 Dato 10-08-2017 Kommissorium for Arbejdsgruppe for meningsfuld og mindre dokumentation Baggrund og formål Langt størstedelen af det pædagogiske personale, ledere og

Læs mere

Har vi fundet opskriften?

Har vi fundet opskriften? Arbejdsmiljøet ved teamorganisering Det gode projekt- og teamsamarbejde Det gode kursus i ledelse af teams Har vi fundet opskriften? Karina Nielsen Arbejdsmiljøinstituttet Michael Munch-Hansen Michael

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FOR FORÅRET 2016 Til alle interesserede, Professionshøjskolerne

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato]

AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø. Interessenthåndtering. [Skriv projektets navn] [Skriv dato] AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø Interessenthåndtering [Skriv projektets navn] [Skriv dato] Indhold INTRODUKTION TIL INTERESSENTHÅNDTERING... 2 1 STAMDATA... 4 2 INTERESSENTANALYSE...

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 110 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - på Spørgsmål 110 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

1. Workshop. Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller. Morsø Kommune mors.dk

1. Workshop. Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller. Morsø Kommune mors.dk 1. Workshop Morsø Kommune Fossilfri fremtid og Lokaløkonomisk effekt ved vindmøller Program: Kl. 17 Velkomst ved Morsø Kommune. Kaffe, te og brød Kl. 17.10 Oplæg Fremtidens energisystem og Vindmøller Karl

Læs mere

for implementering i kommunerne?

for implementering i kommunerne? Katrine Bindesbøl Holm Johansen Projektleder Morten Hulvej Rod Forskningsleder Tine Tjørnhøj-Thomsen Professor Hvilke forhold har betydning for implementering af kliniske retningslinjer i kommunerne? -

Læs mere

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling. Oktober Viden til gavn Vejledning til at lave en afdækning af jeres sociale stofmisbrugsbehandling Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afdække jeres nuværende praksis Hvordan gør I? En afdækning af jeres aktuelle praksis vil

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard

Tina Povlsen Henrik Hansen Mette Østergaard BESTYRELSESSEMINAR Referat for møde i: Bestyrelsesseminar i Dansk Selskab for Fysioterapi For referat: Tina Povlsen/Mette Østergaard Dato for møde: Fra torsdag den 12. februar kl. 17.30 til lørdag den

Læs mere

Bedre borgerinddragelse

Bedre borgerinddragelse Bedre borgerinddragelse Anbefalinger til Naalakkersuisut NGO Koalitionen for Bedre Borgerinddragelse 11-03-2014 En redegørelse for hvad god borgerinddragelse er og en række anbefalinger til Naalakkersuisut

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

"Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg

Fastholdelsespakken Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg "Fastholdelsespakken" Fastholdelse af unge, der har fået uddannelsespålæg Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner UUV Køge bugt Køge Handelsskole og EUC Sjælland (De øvrige medlemmer af Uddannelsesnetværket

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge

Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Integration af flygtninge Mødetidspunkt 02-12-2015 19:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse A & B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21:10 Tilstede:

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål.

Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål. Anebjergspillet Kort beskrivelse (emne, formål og projektaktiviteter) Dialogbaseret planlægning for byudvikling og bynære skov- og naturarealer til sundhedsfremmende og rekreative formål. Skanderborg kommune

Læs mere

Samskabende udviklingsarbejde

Samskabende udviklingsarbejde Samskabende 6 Samskabende I denne fase begynder det sam skabende arbejde på de enkelte udvik lings platforme. Co-creation initiativet skifter gear. Arbejdsgruppens arbejde er fuldført og ankerpersonens

Læs mere

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet

Giv volden en skalle. forebygvold.dk TEMADAG. - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet Giv volden en skalle - identifikation, forebyggelse og håndtering af vold og trusler på jobbet TEMADAG forebygvold.dk OPSKRIFTEN PÅ EN TEMADAG OM VOLD OG TRUSLER Sæt vold og trusler på dagsordenen Vold

Læs mere

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat

Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Isumaginninnermut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sociale Anliggender Seminar om efterværn - arbejdet med børn og unge 23. og 24. november 2010 Ilulissat Velkommen Dette seminar er til dig som arbejder

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne?

Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Hvordan inddrager man offentligheden i beslutningerne? Professor Lone Kørnøv Aalborg Universitet Dansk Center for Miljøvurdering Hvorfor, hvorfor ikke og hvordan a. Holdningsladet emne b. Rationaler bag

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune

Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune Dato: 11. April 2011 Samarbejdsaftale mellem DSB, Metroselskabet I/S, Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål: Baggrund og formål 2. Projektbeskrivelse 3. Projektets organisering

Læs mere