Delrapport Miljøledelse EMAS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delrapport Miljøledelse EMAS"

Transkript

1 Delrapport Miljøledelse EMAS Specielt i forhold til dambrug og små og mellemstore virksomheder Master Management System for ferskvandsdambrug Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU gennem FIUF programmet -1-

2 0. Indhold 1. Deltagere Indledning Forløb Baggrund Forløbet mod registrering Når certifikatet er i hus vedligehold Fordele og ulemper Diskussion og konklusion: Referencer...11 Bilag 1: Miljøhåndbog Bilag 2: Miljøredegørelse Vores Dambrug Denne delrapport er udarbejdet af Else Birk og Lisbeth Jess Plesner med input fradedeltagendeparter. 1. Deltagere Else Birk, Grauballe Fødevarerådgivning, Gjermosevej 11, Grauballe, 8600 Silkeborg, har stået for udførelsen af projektet om EMAS, der er en del af Master Management Projektet. Villy J. Larsen og Lisbeth Jess Plesner fra Dansk Akvakultur har deltaget i projektet. Villy J. Larsen har kun deltaget fra opstarten og indtil efteråret Følgende dambrug har deltaget i større eller mindre omfang i projektet: Rens Dambrug, Tingkærvad Dambrug, Blåkilde Damkultur, Gørding Mølle Dambrug og Ravning 1 Dambrug -2-

3 2. Indledning Miljøledelse/EMAS er et delprojekt i Master Management Projektet, der tager udgangspunkt i forsøgsordningen for modeldambrug. Projektet er finansieret af EU s Fiskerisektorprogram FIUF og Direktoratet for FødevareErhverv. I strategien for en bæredygtig udvikling af europæisk akvakultur opfordrer EU Kommissionen til, at opdrætterne i højere grad tilslutter sig EU's frivillige miljøledelsesordning EMAS (Eco- Management and Audit Scheme). De danske myndigheder opfordrer ligeledes virksomhederne til at indføre miljøledelse i et eller andet omfang. Der har været en forventning om at EMAS-registrerede virksomheder ville få lempeligere vilkår for miljøtilsyn og miljøgodkendelse end øvrige virksomheder. EMAS vil samtidig gennem en iterativ proces være medvirkende til fastsættelse af de fremtidige miljømål for dambrugene. Der er ved udviklingen af rammerne for EMAS taget hensyn til, at det både skal kunne anvendes på traditionelle og højteknologiske dambrug. Samtidigt er der lagt vægt på at ledelsessystemet skulle opbygges så enkelt som muligt. Som bilag er vedlagt Miljøhåndbogen, der er tænkt som et eksempel på hvordan miljøledelse og EMAS kan opbygges og implementeres på et dambrug. Miljøhåndbogen vil være enkel at tilpasse til forholdene på et dambrug, hvor der ønskes indført EMAS. Miljøhåndbogen er udarbejdet som en smal håndbog, hvor der er taget højde for de nødvendige krav til EMAS, samtidig er den udformet så den let kan udvides med dambrugets egne procedurer for drift, egenkontrol og kvalitetsstyring efter ISO-standarden. Ligeledes er en skabelon for en miljøredegørelse for et dambrug vedlagt som inspiration. Ved en endelig certificering skal et dambrugs miljøredegørelse være offentligt tilgængelig. Desværre opnåede ingen af de involverede dambrug endelig EMAS certificering på trods af implementering af systemet og påbegyndt audit. Audit kunne ikke føres til ende, hvilket i det væsentligste må tilskrives det regelkaos som dambrugene forvaltes efter, samt manglende godkendelse fra Vejle Kommune. Havde godkendelsen været på plads ville EMAS-registreringen kunne være gennemført indenfor projektets tidsramme -3-

4 3. Forløb 3 traditionelle Dambrug hhv. Blåkilde Damkultur, Gørding Mølle Dambrug og Ravning 1 Dambrug og 2 modeldambrug hhv. Tingkærvad Dambrug og Rens Dambrug har deltaget i projektet. Derudover har Aquapri A/S deltaget i diskussioner og projektmøder. Tingkærvad Dambrug og Rens Dambrug har deltaget siden opstarten i 2006 og implementeret miljøledelsessystemet på dambrugene. De øvrige dambrug har ikke ønsket at implementerer miljøledelsessystemet. Projektet er startet op med informationsmøder med bl.a. deltagelse af ovenstående dambrug og en repræsentant for en EMAS-godkendt fiskeindustri. Der er blevet afholdt besøg på de 5 interesserede dambrug i opstartsfasen. Herefter er der afholdt en række projektmøder samt en hel del besøg på Tingkærvad Dambrug og Rens Dambrug i forbindelse med udarbejdelse af dambrugsspecifikke procedurer og implementeringen af miljøledelsessystemet. Der er der afholdt kursus i intern audit og miljørevision for projektgruppen, medarbejderkursus på dambrugene, samt 2 kursusdage om miljøledelse, kvalitet og lovgivning for alle interesserede. I projektets sidste del er miljøhåndbogens dokumenter lagt ind på et webbaseret dokumentstyringssystem. Systemet Nitob - er et enkelt og fleksibelt dokumentstyringssystem, der kan udvides med mere avancerede faciliteter i henhold til de behov, som måtte opstå. Nitob-delen er lagt ind som en service fra Grauballe Fødevarerådgivning, selve afrapporteringen er iht. ansøgningen foretaget i Word-dokumenter. Derudover har et af dambrugene deltaget i en Præ-audit foretaget af Bureau Veritas Certification i Fredericia. Desværre har samtlige dambrug haft problemer med at få godkendelser og tilladelser fornyet, således at alle dambrug under projektet har brugt mange ressourcer på dialog med myndighederne. Flere dambrug er endda under projektperioden være i forhandling om opkøb med Skov- og Naturstyrelsen. Problemerne omkring myndighedsforhold og det regelkaos som dambrugene forvaltes efter er også årsagen til, at det ikke under projektets tidsramme har været muligt at opnå en endelig EMAS-verifikation for nogen af dambrugene. 4. Baggrund EMAS er regler med gyldighed i alle EU-lande om, hvordan blandt andet private virksomheder kan dokumentere og forbedre det interne og det eksterne mil- -4-

5 jø og om, hvordan miljøoplysninger bedst muligt dokumenteres og kommunikeres. Ordningen er frivillig, den er efter introduktionen i 1995 revideret og kaldes i dag EMAS II. Den er beskrevet i Rådets Forordning nr. 761/2001 af 19. marts Kernen i ledelsessystemet er miljøledelse efter ISO14001:2004. Dertil lægger EMAS krav af mere eller mindre vidtrækkende omfang: En miljøkortlægning, en faglig efterprøvning under audit, en offentlig tilgængelig miljøredegørelse, samt at man går et spadestik dybere i forventningerne til især medarbejderes deltagelse, miljømål og kommunikationen ud til omverdenen. Alle EMAS-registrerede virksomheder er listet på EU's hjemmeside om EMAS: På Miljøstyrelsens hjemmeside fremgår flg: (www.mst.dk) Miljøledelse efter EMAS indebærer at virksomheden: Gennemfører en indledende miljøgennemgang Løbende forbedrer miljøindsatsen ud over hvad loven kræver Fastsætter en miljøpolitik og målsætninger for miljøarbejdet Offentliggørenårligmiljøredegørelse Aktivt inddrager medarbejderne i miljøarbejdet For at blive EMAS-registreret skal en virksomhed kortlægge og gøre noget ved den direkte miljøbelastning fra dens aktiviteter og de indirekte miljøforhold fra produkter og serviceydelser. Fordele ved EMAS EMAS er det mest ambitiøse miljøledelsessystem en virksomhed kan blive certificeret til. En EMAS-registrering er derfor den ultimative blåstempling af virksomhedens miljøarbejde. EMAS har sit eget logo, som kan bruges fleksibelt i miljøkommunikationen. Logoet understreger troværdigheden af de budskaber virksomheden sender til interessenterne i eksempelvis annoncer, informationsbrochurer og på websteder. Udover at bidrage positivt til virksomhedens omdømme giver en EMAS-registrering også mere praktiske og kontante fordele: Den årlige miljøredegørelse erstatter det grønne regnskab som mange virksomheder ellers er forpligtet til at lave En EMAS-registrering betyder 15% rabat på gebyret for at bruge EU's miljømærke Blomsten. 5. Forløbet mod registrering Grundlaget for EMAS er dambrugets fysiske aktiviteter, der er udgangspunkt for: -5-

6 Miljøkortlægning Procedurer og skemaer Forbedringsprojekter Medarbejderinddragelse Miljøindikatorer Miljørevision Ledelsens evaluering Miljøredegørelse Aktiviteterne i dambruget kortlægges så overskueligt og enkelt som muligt i en indledende miljøgennemgang. Det drejer sig om forbrug af energi, råvarer, hjælpestoffer, frembringelse af affald, støj- og luftforurening og produktion af færdigvarer. Kortlægningen skal give overblik, så der kan træffes relevante beslutninger om forbedringsprojekter, f.eks.reduktion af forbrug af et hjælpestof eller reduktion af udledning. Alle, der arbejder på virksomheden har indflydelse på miljøet, derfor inddrages medarbejderne i de områder, de har indflydelse på. Der vedtages en miljøpolitik på det enkelte dambrug, som virksomheden forpligtiger sig til at arbejde hen imod. Eksempel på miljøpolitik kan være nedenstående: På vores dambrug vil vi opdrætte sunde ørreder af høj kvalitet under miljømæssigt og økonomisk bæredygtige forhold. Vi vil overholde gældende lovgivning og myndighedskrav. Vi vil arbejde målrettet mod en minimering af dambrugets ressourceforbrug set i sammenhæng med virksomhedens produktionstekniske muligheder og økonomisk formåen. Vores dambrug vil arbejde med løbende forbedringer og producere så miljørigtigt som det er teknisk muligt og økonomisk opnåeligt ved at: producere og forarbejde med mindst muligt ressourceforbrug, færrest mulige udledninger og under hensyntagen til omgivelserne. Forbedre miljøforholdene i takt med tilførsel af ny viden / teknologi, der er dokumenteret og teknisk / økonomisk tilgængelig. Forebygge forurening og uhensigtsmæssige påvirkninger af miljøet samt foretage løbende forbedringer. Motivere, uddanne og træne vores medarbejdere til at handle i overensstemmelse med miljøpolitikken og målene i virksomhedens miljøstyringssystem. Konstant at tilstræbe at fremstå som en spændende og tryg arbejdsplads. Virksomheden fastsætter miljømålsætninger og miljømål, dels for en længere tidshorisont, dels for en kortere tidshorisont på 1-2 år. Der kan i princippet vælges ét miljømål, men når virksomheden ikke dette mål vil EMASgodkendelsen falde. Der fastsættes derfor ofte flere miljømål. -6-

7 Der igangsættes forbedringsprojekter, hvis antal og omfang afhænger af miljømål og status i øvrigt, hvor virksomheden forpligtiger sig til at iværksætte tiltag, således at miljøbelastningen reduceres. Eksempler på miljømål kunne være at reducere strømforbruget, at reducere i kvælstofudledningen, reducere støjgener eller lignende. Miljømål skal være målbare, dvs. der skal angives en konkret værdi (%, kg eller lignende) som ønskes reduceret og tidsrummet, målet skal nås indenfor, skal angives. Der laves procedurer for miljøaktiviteter og registreringer, således at dambrugets miljøaktiviteter kortlægges, samt således at forbedringsprojekterne kan dokumenteres. I små virksomheder er det ikke alle procedurer, der behøver at være skrevet ned, det er tilstrækkeligt, at alle følger de samme retningslinjer og gør det, der skal gøres, på samme måde. Det skal til enhver tid kunne kontrolleres, at de nødvendige registreringer er foretaget og dokumenteret. Intern miljøverifikation (intern audit) gennemføres og dokumenteres, det samme gør ledelsens evaluering, hvor der gøres status for miljømål, miljøpolitik, klager og henvendelser, interne og eksterne audits, forbedringsprojekter m.v. I forbindelse med valg af forbedringsprojekter vælges der også, hvilke miljøindikatorer, der skal bruges til at beskrives miljøforholdene på dambruget i den rapport miljøredegørelsen som bliver offentligt tilgængelig efter EMASregistreringen af dambruget. En miljøindikator kan være forbrug af medicinfoder på årsbasis eller per kg produceret fisk, registreret på samme måde år for år, så det er muligt at sammenligne både indenfor dambruget og over til andre dambrug og erhverv. Miljøreduktion kan i forbindelse med miljøredegørelsen opgøres som totalt forbrug eller som forbrug pr. produceret enhed. Derudover kan registreringer også indekseres, hvis dette f.eks. ønskes af konkurrence hensyn. Alle disse aktiviteter skal gennemføres og dokumenteres på en måde, så de lever op til ISO14001 s krav til dokumentation og opbygning af systemet. Den første gang, en virksomhed skal registreres, eller hvis der er lavet væsentligt om på standarden, er det en god ide at få en udefrakommende person med kendskab til standarden og EMAS til at foretage en præ-audit ( som-om ). Denne præ-audit kan give gode vink om, hvor langt man er fra at leve op til EMAS. Krav ved EMAS udover ISO14001 Offentlig tilgængelig miljøredegørelse Ja Dokumenteret overholdelse af lovgivning Ja Åben dialog udadtil Ja Dokumentation og vedligehold af miljøindikatorer Ja Medarbejderinvolvering i løbende forbedringer Ja Mere omfattende miljørevision (intern audit) Ja -7-

8 Tilbage er nu at tage endelig stilling til EMAS-verifikationen, og derefter at tilrette efter de bemærkninger, der fremkom under præ-audit, samt hvad man selv har fået øje på undervejs. Under verifikationen vil både miljøhåndbogen, registreringer og data, ledelse og personale blive auditeret. Her er det vigtigt at huske, at ordningen er frivillig, så auditor vil udover at være garant overfor EMAS med hensyn til, at dambruget overholder kravene også spørge positivt ind til, hvordan man selv mener, der kan gennemføres forbedringer. 6. Når certifikatet er i hus vedligehold Efter at certifikatet er i hus fortsætter de sædvanlige aktiviteter, suppleret med registrering af miljødata, intern miljøverifikation, prioritering af indsatsområder. Miljøredegørelsen skal føres ajour hvert år og offentliggøres hver 3. år. Hvert år skal der foregå en årlig opfølgning på certificeringen, og efter 3 år skal der foregå en recertificering. EMAS-logo et kan nu anvendes af dambruget som signal til omverdenen om, at det har styr på forbrug af råvarer og øvrige ressourcer samt udledninger til miljøet. Logo et må ikke bruges direkte på produkter og emballage, men på brevpapir, miljøredegørelsen, miljøinformation der er godkendt af EMASverifikatoren. Da processen medfører overblik og klarhed over dambrugets påvirkning af miljøet, har myndigheder, interessenter, kunder og forbrugere nu EMASverifikationens garanti for, at der har været en uafhængig kontrol af de værdier, der findes i miljøredegørelsen og af aktiviteterne på dambruget. Den tillid som verifikationen medfører, og den klarhed og gennemskuelighed som miljøredegørelsens fremstilling giver, gør det muligt at få en objektiv og saglig debat om virksomhedens indflydelse på miljøet. 7. Fordele og ulemper Fordelene ved en EMAS-registrering: De miljøforbedringer, der foretages på dambruget, tager udgangspunkt i de helt konkrete forhold og målte værdier på dambruget. Miljøredegørelsen kan afdramatisere virksomhedens placering i den offentlige miljødebat. Det er hurtigere at svare på forespørgsler, da informationen er samlet og rutinemæssigt bliver bearbejdet. Miljøredegørelsens resultater kan blive en del af en benchmarking overfor andre dambrug samt anden fødevareproduktion, som dambrug sammenligner sig med. -8-

9 Det er motiverende for medarbejdere at arbejde med noget, der bliver offentliggjort. Medarbejdere kan give væsentlige bidrag til miljøforbedringer. Økonomiske besparelser kan være betydelige og i væsentligt omfang betale for etablering af EMAS. Mange virksomheder oplever, at de nu arbejder under dokumenteret tillid. Dvs. samarbejdet med myndigheder og omverdenen bør lettes pga. sagligheden og uvildigheden fra certificerende organ. Overfor kunderne (dvs. slagterier, og i sidste ende detailkæderne) er det, at være en EMAS-registreret virksomhed et signal om, at virksomheden ønsker at arbejde seriøst med virksomhedens fremtid, dens præstationer og også at den evner dette. Samme vurdering gælder for ISO-standarder og for kommercielle standarder. Nedskrivning af procedurer og rutiner giver ro på dagligdagen, både for nuværende og nyansatte medarbejdere og ledere. Det er lettere at skifte arbejdsområder i virksomheden. Dererogsåulemper: At indføre et dokumenteret ledelsessystem koster tid, kræfter og penge. Akkrediteret audit er forholdsmæssigt dyrt for en virksomhed med få ansatte. Dererfåpersoneratfordele kasketterne påienlillevirksomhed. Der skal afsættes tid til vedligehold og dokumentation. Bliver systemet ikke vedligeholdt kan det blive en klods om benet og en negativ faktor. Ledelsessystemer kræver overblik, fokus, vilje til systematisk arbejde og vedholdenhed, hvilket igen er lettere at håndtere for en større virksomhed med flere ansatte at fordele opgaver på. Motivation kan være krævende for alle efter hårde arbejdsdage. 8. Diskussion og konklusion Der er ikke tvivl om, at en EMAS-registrering vil være en endda yderst positiv begivenhed for et dambrug set i forhold til omverdenen. Der er også fordele, -9-

10 der mærkes reelt i hverdagen, når det store træk med indkøring af systemet er overstået. Det drejer sig om ro og overblik, man er forberedt, og har svar på rede hånd når der bliver forespurgt om dambrugets forhold. Det er fordele, som både leder og ansatte vil mærke. Erfaringsmæssigt giver den øgede tillid fra omverdenen også virksomheden mere tillid til egne præstationer. Konkrete besparelser pga. en målrettet nedbringelse af ressourceforbruget er også et væsentligt element. Spørgsmålet er så, om disse fordele, samt glæden ved at arbejde på / være leder af en virksomhed, der melder sig på den fremtidsorienterede bane opvejer ulemperne? Økonomien i udgifter til opbygning og vedligehold af system og til løbende audits kan som sådan ikke diskuteres, det er op til det enkelte dambrug at overveje, hvilke beløb man vil bruge på udvikling, og om man vil bringe udgifter til dokumentation og ledelse ind i udviklings- og driftsbudgetter. Meget vil afhænge af, hvordan dambruget tilrettelægger arbejdet med EMAS. Situationen med de få kasketter i det enkelte dambrug kan løses via flere veje. Øget medarbejderansvar og medarbejderinvolvering kommer naturligt, når systemet er taget i brug, og der vil stille og roligt ske en udvikling i retning af, at medarbejderne tager vare på flere af de opgaver, som driftslederen / direktøren tidligere varetog, eller medarbejderne får naturligt ansvar for nye opgaver, der kommer til. Dambruget kan involvere konsulenter og via dem få reel aflastning og sparring til det daglige og til systemet. Endelig kan dambruget indgå i et samarbejde med andre dambrug. Det kan være på mange niveauer, lige fra erfa-grupper, hvor man f.eks. kunne samarbejde om input til forbedringsprojekter på strømforbrug, til ledelsesmæssigt samarbejde, hvor der kan aflastes og sparres på det ledelsesmæssige plan. Nogle aktiviteter i EMAS / miljøledelse kan opfattes som noget, man gør for standardens skyld. Tager man sig tid til at tænke igennem, om aktiviteten kan bruges til at nedbringe ressourceforbruget og gavne virksomhedens daglige drift og ledelse viser det sig ofte, at aktiviteterne giver et positivt afkast og bidrager til at gavne virksomheden samtidig med at man lever op til kravene i EMAS. Ønskermanatarbejdemedetpc-baseretellerweb-baseretdokumentstyringssystem, er det vigtigt at afsætte tid til at fastlægge egne behov, herunder overveje fremtidsplaner, og at undersøge markedet før man beslutter sig. -10-

11 Vælge man som lille virksomhed at arbejde med miljøledelse, f.eks. EMAS, er det tilrådeligt at begynde med det nødvendige og ikke mere. Dvs. 1) de procedurer og registreringer som EMAS og lovgivningen kræver og 2) de mest nødvendige procedurer og registreringer for at driften fungerer. Når man oplever, at dambruget er blevet fortrolig med at arbejde med systemet tages yderligere procedurer ind efter behov. At lovgrundlaget og det tilhørende myndighedsarbejde er så kompliceret og tager så lang tid, er en medvirkende årsag til, at EMAS for mange dambrug er uoverskueligt. Det er en forudsætning for EMAS at retsgrundlaget er på plads. Såfremt EMAS skal være en succes for erhvervet, er det derfor en forudsætning at reglerne forenkles, således at det er muligt løbende at få retsgrundlaget på plads for dambrugene. Såfremt reglerne bliver forenklet vil EMAS dog kunne bidrage positivt, da EMAS vil medføre en systematik, forbedring og forenkling af en virksomhedsmiljøarbejde, hvilket skulle kunne medføre at miljøgodkendelse og miljøtilsyn ligeledes blev forenklet. Ovenstående kunne samles i følgende konklusion: Har man som virksomhed et ønske om og kan se fordelen i at arbejde med ledelsessystemer, dvs. at få skrevet måden man arbejder på ned, er det relevant at overveje at indføre EMAS eller andre certificerede ledelsessystemer. Har man som virksomhed ikke et ønske på egne vegne om at indføre ledelsessystemer, er det ikke aktuelt at overveje EMAS. 9. Referencer Rådets Forordning nr. 761/2001 af 19. marts

12 Vores Dambrug Dokumentlister 1 Miljøhåndbog 2 Miljøledelsessystem Evaluering og verifikation 3 Afvigelser og forebyggende handlinger Miljø og lovgivning Beredskab Indkøb og leverandører Skemaer DOK 00.00D Rev01 20

13 Vejledning til skabelonen Denne skabelon for en miljøledelseshåndbog er udarbejdet i regi af Master Management Projektet, Dansk Akvakultur. Skabelonen er udarbejdet ud fra følgende retningslinjer: Den skal kunne anvendes som et papirbaseret system. Den skal være så enkel som det er realistisk for et system, der skal kunne føre til en EMASregistrering af et dambrug. Den nye EMAS-forordning og EUs vejledninger retter sig mod, at også helt små virksomheder skal kunne EMAS-registreres, hvilket kræver at systemet opbygges enkelt og virksomhedsnært. Systemet er derfor næsten fuldt ud udarbejdet alene med de dokumenterede procedurer, der er nødvendige i et ISO14000-system. Dertil findes de yderligere forhold dokumenteret som EMAS kræver, og endelig er de centrale dokumenterede procedurer fra ISO9000 skrevet ind, dels for at danne en sund rygrad i systemet, dels for at lette en eventuel tilføjelse af kvalitetsstyringsdokumenter til systemet. For at forenkle arbejdet, findes der procedurer mærket F, som er procedurer, der kan anvendes som fælles procedurer for en gruppe af dambrug, hvad enten de er selvstændige eller en del af en koncern. Procedurer mærket D er procedurer, der er enten af naturlig nødvendighed eller krævet af standarden, skal være formuleret for det enkelte dambrug. Håndbogen er desuden opbygget, så det er muligt uden større ændringer, at tilføje, udvide eller opsplitte procedurer m.m. Når en ledelseshåndbog koges ned til det allermest nødvendige, vil der naturligt være områder, som det enkelte dambrug har behov for at få nedskrevet yderligere procedurer og instruktioner for, end denne skabelon indeholder. Jo større dambruget bliver, jo mere øges behovet for nedskrevne procedurer i stedet for primært at basere sig på mundtlig træning og videnoverførsel. Alle dokumenter ligger som enkeltfiler i Word, og er nummererede, så de i en mappe på pc en ligger i samme orden og rækkefølge som i håndbogen. Dette giver erfaringsmæssigt mulighed for at holde styr på et ret så stort antal dokumenter på enkel vis. Trenden indenfor ledelsessystemer i dag er at anvende pc-baserede dokumenthåndteringssystemer. Det er op til den enkelte virksomhed / det enkelte dambrug selv at overveje hvilken måde at arbejde på, der passer bedst til virksomheden og dens behov. Vigtigere er det som lille virksomhed fra starten at gøre sig klart, at det ikke er realistisk for én person at dække alle funktioner i en travl hverdag. Funktionerne produktion, miljø, EMAS/ISO og systemvedligehold bør dækkes af mindst 2 forskellige profiler for at få en tilstrækkelig bredde og sikkerhed i både miljøarbejdet og i vedligehold af systemet. God arbejdslyst!!

14 Dok.id. Titel Udgave Gyldig fra Faneblad 00.00D Indholdsfortegnelse D Dokumentoversigt (dette dokument) F Fortegnelse over ændrede dokumenter 1 MILJØHÅNDBOG 02.00D Forord D Virksomhed, organisation og ansvar F Dokumentation og krydsreference D Politikker D Mål F Ordliste D Oversigt over driftsrelaterede opgaver 2 PROCEDURE- OG INSTRUKTIONSHÅNDBOG 03.00F Ledelsens evaluering og kommunikation F Intern audit og efterprøvning F Fejl og afvigelser F Forebyggende handlinger F Miljøpåvirkninger, teknologi og miljøplanlægning F Mål og handlingsplaner F Lovgivning F Miljøredegørelse F Beredskabsplaner D Beredskabsplan Brand D Beredskabsplan Strøsvigt D Beredskabsplan Dieseludslip D Indkøb og leverandører 7 R F Arkivoversigt 8 R F Termofølere 8 R F Liste over kontaktpersoner 8 R D Hygiejne 8 R D Driftsregistreringer 8 R D Vandbehandling og brug af salt 8 R F Uddannelse og træning 8 R D Målinger og analyser 8 R F Ledelsens evaluering 8 R F Auditplan 8 R F Checkliste til intern audit 8 R F Checkliste til miljørevision 8 R F Auditrapport 8 R F Afvigelsesrapport 8 R F Forebyggende foranstaltninger D Dokumentoversigt 01.doc Print:

15 Dok.id. Titel Udgave Gyldig fra Faneblad R F Oversigt over miljøpåvirkninger 8 R D Oversigt over nøgletal for miljøpåvirkninger 8 R F Prioritering af miljøpåvirkninger 8 R F Tjekskema til vurdering af miljøpåvirkninger ved 8 ændringer R F Kriterier til prioritering af miljøpåvirkninger 8 R F Handlingsplan 8 R F Forbedringsprojekter 8 R D Miljøredegørelse 8 R F Afprøvning af beredskabsplaner 8 R D Krav til indkøbte produkter 8 R D Leverandøroplysninger 8 R D Oversigt over godkendte leverandører 8 Dambrugerby d. dd.mm.åå Ansv. Leder / Dir D Dokumentoversigt 01.doc Print:

16 Dok.id. Årsag til ændring Udgave Gyldig fra 01.01D Ændrede dokumenter 01.doc Print:

17 Vores Dambrug ApS er en selvstændig juridisk og økonomisk enhed som opdrætter regnbueørred / og som har klækkeri / forarbejder vores egen opdrættede ørreder til færdige produkter / andet. Vi lægger vægt på at opdrætte ørreder under hensyntagen til de påvirkninger af miljøet, som stammer fra driften af dambruget. Gennem kendskab til dambrugets miljøpåvirkninger ønsker vi at arbejde på at reducere disse. Vi har derfor valgt at benytte Dansk Akvakulturs Miljøledelsessystem til at indføre og vedligeholde et velfungerende miljøstyringssystem opbygget efter kravene i EMAS Forordning nr. 761 / Miljøledelsessystemet omfatter klækkeri / opdræt / forarbejdning / andet på følgende adresser: xx yy ( konkret afgrænsning af, hvilke aktiviteter, der ikke er omfattet) X-by den, 20xx Jens Jensen Direktør 02.00D Forord 01.doc Print:

18 Beskrivelse af dambruget Beskrivelse af dambrugets historie, herunder miljøhistorie.. Organisation Ejer Systemansvarlig Dambrugsmedhjælp Dambrugsmedhjælp Dambrugsmedhjælp Afløser Ansvarsfordeling Direktøren har ansvar for og beføjelser til at: - tegne virksomheden overfor kunder - fastlægge og dokumentere politikker og mål samt sørge for, at disse bliver forstået af hele organisationen - sikre, at dambruget overholder gældende lovgivning - vedligeholde organisationsplanen samt uddelegere ansvar og beføjelser som er nødvendige for at opnå de ønskede miljøforhold. - tilvejebringe de ressourcer, der er nødvendige for at sikre, at systemet lever op til kravene i EMAS-forordningen Driftsleder / dambrugsmedhjælper har ansvar for og beføjelser til at : - foretage daglige registreringer Print:

19 - tilkalde elektriker og myndigheder iht. beredskabsplan -.. (konkrete opgaver og ansvar på dambruget) -.. Alle medarbejdere er ansvarlige for at: - efterleve gældende procedurer og instruktioner - informere nærmeste foresatte / Direktøren om forslag der kan forbedre miljøet eller om forslag til forbedringer af disse forhold - dambruget og bygninger til stadighed fremstår ryddeligt -. I den forbindelse har alle medarbejdere beføjelser til at: - standse igangværende arbejde ved mistanke om eller konstatering af miljøproblemer - afvise råvarer ved modtagelse, evt. efter kontakt til Direktøren -. Systemansvarlig er ansvarlig for at - ledelseshåndbogen er ført ajour i overensstemmelse med EMAS-forordningen og gældende lovgivning. - tilpasningen af ledelsessystemet i forhold til aktiviteterne på dambruget sker i overensstemmelse med retningslinjerne i EMAS-forordningen. Stedfortrædere: Stedfortræder for Direktøren er: NN Stedfortræder for øvrige medarbejdere er.. Print:

20 Opbygning Miljøledelsessystemet består af én håndbog, der indeholder de generelle procedurer i miljøhåndbogen og skemaer til registrering og dokumentation. Operationelle procedurer (instruktioner) findes efter behov som selvstændige procedurer eller som en del af skemaer til registrering. De generelle procedurer beskriver virksomheden og de grundlæggende rutiner, for at virksomheden lever op til EMAS-forordningen. Miljøledelsessystemet er derudover bygget op, så krav efter ISO9001:2000 kan indføjes i systemet. Kvalitetsforskrifter med videre kan indsættes i håndbogen efter dambrugets behov og efter samme retningslinjer som miljøledelsesprocedurer. Instruktioner er udfærdigede, så de som minimum omhandler miljøstyringsprocedurer i henhold til EMAS-forordningen. Arbejds- og forretningsgange, der ikke er krævet dokumenterede er samlet i oversigten Dokument 02.06D Oversigt over driftsrelaterede opgaver. I det omfang det er relevant for virksomhedens daglige drift er disse udbyggede som egentlige driftsprocedurer og indgår i håndbogen som selvstændige procedurer. Håndbogens sammenhæng over til DS/EN ISO14001:2004 og EMAS-forordningen fremgår af krydsreferencelisten sidst i dette dokument. Kvalitetsforskrifter fremgår ikke af krydsreferencen. Registreringer opbevares, hvor det er mest hensigtsmæssigt for virksomheden. En oversigt over arkivering af registreringer findes i Dokument R02.02D Arkivoversigt. Registreringer, der opbevares på harddisk sikres mod nedbrud og datatab, hvilket er beskrevet i dokument 02.01D Virksomhed, organisation og ansvar. Procedurebeskrivelse De generelle procedurer beskrives med følgende hovedoverskrifter: Formål, gyldighedsområde, ansvar, fremgangsmåde og afledte registreringer. Der gives henvisninger når det er relevant for forståelsen og for anvendelsen af håndbogen. Driftsrelaterede arbejdsrutiner, der er nødvendige for opfyldelsen af kravene til EMAS, er beskrevet i dokument 02.06D Oversigt over driftsrelaterede opgaver, hvor følgende dele beskrives: Område, Hvad skal gøres og dokumenteres, Hvem gør det og Hvor foretages registreringen. Beskrives egentlige arbejds- og driftsprocedurer udarbejdes disse som de generelle procedurer. Nummerering og opbygning Dokumenterne nummereres, så de ligger i samme rækkefølge i filmappen på pc som de fremgår af dokumentoversigten i Dokument 01.00D Dokumentoversigt. Procedurer og generelle tekster nummereres XX.YY.Z, hvor XX og YY er et fortløbende nummer og Z er enten et F (fælles procedure) eller et D (procedure som er specifik for det 02.02F Dokumentation og krydsreference 01.doc Print:

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014

Ledelseshåndbog. Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1. Revision: 5. Side 1 af 10. 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Revision: 5 Side 1 af 10 Ledelseshåndbog for Nordvand Udarb.: BENR Niveau 1 27. marts 2015 Sidste redigeret: November 2014 Ikraft. November 2014 Proj. nr.: 108-0001 Ledelseshåndbog Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende

Titel Nr. Udgave dato. Udarb. af Godkendt af Gyldighed Erstatter nr. Udgave dato. Gældende Formål Formålet med kvalitetsstyring er overordnet, at der skabes en forbedringskultur, der kan beskrives som en systematisk, fortløbende proces i 4 dele: Planlægning af opgaveløsning (procedurer) Opgaveløsning

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S

Intern auditrapport for DI-Teknik A/S Intern auditrapport for Auditor: Auditdato: Deltagere: Peter W. Steffensen, Ledende auditor, Lekon Johnny Andersen, auditor, Lekon 26. august 2010 Jan B. Petersen, SKS- og personaleansvarlig, DI-Teknik

Læs mere

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3

Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: Udg. 3 Generelle bestemmelser for certificering af ledelsessystemer Dato 2008-10-16 Side 1 af 5 Sign: 1. Definitioner Dancerts bestemmelser for certificering af ledelsessystemer omfatter: - Alm. vilkår for certificerings,

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

Procedure for intern audit

Procedure for intern audit Procedure for intern audit Formål Denne procedure beskriver rammerne for intern audit af arbejdsmiljøledelsessystemet (i form af arbejdsmiljøhåndbogen) med henblik på at bidrage til en løbende forbedring

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse

Vejledning til. Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse Vejledning til Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for driftsledelse 1 Forord Sikkerhedskvalitetsstyringssystem for drift af elforsyningsanlæg (SKS-driftsledelse) indeholder anvisninger på kvalitetsstyringsaktiviteter

Læs mere

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder

Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Miljøstyring og miljørevision hos mindre vognmandsvirksomheder Poul Bruun, International Transport Danmark, Omfartsvejen 1, DK-6330 Padborg Anja G. Andersen, Teknologisk Institut, Emballage og Transport,

Læs mere

Kvalitets- og miljøhåndbog

Kvalitets- og miljøhåndbog Kvalitets- og miljøhåndbog Denne håndbog er en autentisk håndbog fra en dansk produktionsvirksomhed anno 2008.03.07 Kun navne er skjulte. Godk.: Dato: 07-03-08 Side 1 af 21 H Forord Denne kvalitets- og

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0402 Bilag 3 Offentligt MILJØstyrelsen Erhverv J.nr. MST-140-00019 Ref UR 3. september 2008 REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber

Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber Miljøstyring og transport erfaringer og redskaber v/ Mads Holm-Petersen, COWI 1 Baggrund Miljøstyring indgår i dag som et naturlig element i ledelses- og produktionsplanlægningen. Mange virksomheder har

Læs mere

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten

Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K. Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU. Kære Josefine Thrane Sletten Dansk Erhverv Josefine Thrane Sletten Slotsholmsgade 1 1217 København K Dato: 30-04-2013 Ref.: AHU Kære Josefine Thrane Sletten Det er med fornøjelse, jeg sender vores rammeaftale vedr. certificering /

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1)

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder 1) (Gældende) Udskriftsdato: 23. november 2014 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3007/3015-0001 Senere ændringer til

Læs mere

Ledelseshåndbog. Niveau 1

Ledelseshåndbog. Niveau 1 Ledelseshåndbog Niveau 1 Ledelseshåndbog niveau 1 Revision: 26. oktober 2012 Udarbejdet af: Allan Bruus Ikraft. Dato: Indholdsfortegnelse Niveau 1... 1 Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemstruktur 4 Politikker

Læs mere

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet

Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 3770 Allinge Analyserapport nr. 2 Kvalitetsstyringssystemet for natur- og miljøområdet Ledelsens evaluering 2009-2011. Telefon: 56 92 00 00 E-mail:

Læs mere

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS

Kvalitetshåndbog. for. Smedefirmaet. MOELApS Kvalitetshåndbog for Smedefirmaet Stålkonstruktioner, Trapper, gelændere, porte, Låger, hegn, altaner, m.m. Veludført arbejde giver personlig tilfredsstillelse Side 1af 8 Udarb.:PH Godk.:LH Dato: 09-01-2013

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG

Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Kvalitet, sikkerhed og miljø i DONG Indhold Tryghed ved DONG 4 Mål 7 Sådan arbejder DONG med KSM 8 Opfølgning 10 Organisation 12 3 Tryghed ved DONG DONG arbejder med olie og naturgas under høje tryk. Det

Læs mere

Henrik Tofteng A/S Divello A/S

Henrik Tofteng A/S Divello A/S A/S Divello A/S For audit d. 02.-08.08.2013 vedr. DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Auditoplysninger Audittype...

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199

Godkendt Auditbilag for intern audit Bilag 13.3 ..199 Side 1 af 6 Detailplan for audit Formålet med intern audit i DanLinks kvalitetsstyringssystem er: A At undersøge om proceduren(e) i kvalitetshåndbogen beskriver arbejdet som det udføres i praksis. A At

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS

Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS Kvalitetshåndbog for MK Stål- & Maskinteknik ApS 0. Indholdsfortegnelse Kvalitetshåndbog 0. Indholdsfortegnelse 1 1. Forord 2 2. Organisationsplan 3 3. Kvalitetsmålsætning 4 4. Kvalitetspolitik 4 5. Leveringsformåen

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Kvalitet og risikostyring

Kvalitet og risikostyring Kvalitet og risikostyring Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL... 2 2 REFERENCER... 2 3 TERMER OG DEFINITIONER... 3 4 GYLDIGHEDSOMRÅDE... 3 5 ANSVAR... 3 6 PROCES... 3 6.1 KVALITET OG RISIKOSTYRING... 3 6.1.1

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014

Kvalitetsregnskab. Kold College 2014 Kvalitetsregnskab Kold College 2014 Marts 2015 Kvalitetsregnskab 2014 År 2014 alt i alt Herunder en kort opsamling på kvalitetsaktiviteter i 2014. Løbende igennem året er der blevet gennemført trivselsundersøgelser

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2

Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed. Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation. Lektion 1 2 Lektion 1 1 Grundlæggende begreber for ledelse Færre fejl, hændelser og mangler Større interessenttilfredshed Bedre image Større indtjening Forbedret dokumentation Lektion 1 2 De 8 grundprincipper Interessent

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013

Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Redegørelse April 2014 om Program for intern overvågning 2013 Dato: Sagsbehandler J.nr. 30. april 2014 JOSKA Internt dokument Indhold Lovgrundlag Beskrivelse af overvågningsprogrammet - Programmets omfang

Læs mere

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven

Auditrapport Kvalitetsstyringsloven Kvalitetsstyringsloven Opfølgningsaudit 2013 DS Certificering A/S Kollegievej 6 2920 Charlottenlund /Runetoften 14, 1 8210 Aarhus V Tlf.: +45 72 24 59 00 Fax: +45 72 24 59 02 Bemærkninger I henhold til

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet.

At sikre, at alle er bekendt med kvalitetssystemet og de hovedansvarsområder den enkelte medarbejder har i forhold til kvalitetsstyringssystemet. Procedure 5.5.4 procedure vedr. ansvarsfordeling 1) Formål 2) Baggrund, anvendelse og gyldighed 3) Ansvar 4) Fremgangsmåde 4.01) Oganisationsdiagram 4.02) Byrådets opgaver 4.03) Økonomiudvalgets opgaver

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems) DS 3001 Organisatorisk robusthed. Sikkerhed, beredskab og kontinuitet. Formål og anvendelsesområde Stiller krav til organisatorisk robustheds-ledelsessystemer (organizational resilence OR management systems)

Læs mere

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato

Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG. (virksomhed) (projektnavn) (version) (dato) Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Paradigme for PROJEKTHÅNDBOG Udarbejdet Kontrolleret Godkendt Navn Navn Navn Dato Dato Dato Indholdsfortegnelse 0 Introduktion 1 Projekthåndbog 2 Projektbeskrivelse 3 Organisation 4 Månedsrapportering

Læs mere

KVALITETSMODEL BILAG 2

KVALITETSMODEL BILAG 2 KVALITETSMODEL BILAG 2 Eksisterende kvalitets- og akkrediteringsmodeller i kommunerne samt aktuelle forslag og aftaler om kommende modeller Der er i dag flere kvalitets- og akkrediteringsmodeller i drift

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015

ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 ISO9001:2015 Konsekvenserne Nyhedsbrev: August 2015 1 Nu varer det ikke længe ISO9001:2015 er lige på trapperne. Final Draft blev udgivet den 9. juli 2015 og medio september 2015 udgives både 9001 og 14

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit

certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit certificering af StilladSSektionen dansk byggeri tjekliste for evaluering og audit en CeRTIfICeRInG GøR DIn virksomhed I stand TIl AT dokumentere, AT DeT, I siger, er DeT, I GøR. Målet med en certificering

Læs mere

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C

ADM - P.2.3.130 - Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013, ver. 1.3C Side 1 af 6 Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Analyserapport og ledelsens evaluering - 2013 Niveau: Niveau 2 Dokumentbrugere: KS-chef, Led, SysAns Øvrige: Redaktør: jba Fagansvarlig SysAns Dokumentnummer:

Læs mere

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen

Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv. v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Implementering af EU s Energieffektiviseringsdirektiv v. Benét Hermind Erhvervsteam, Energistyrelsen Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder Hensigten med direktivet: 2020 mål 20% EE ift 2007 Alle

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services

Kvalitetsledelse af jeres ydelser og services Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Kvalitetsledelse

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast

Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast KS håndbog rev. 02 November 2010 Håndbog for Kvalitetsstyringssystem Entreprenørfirmaet Jørgen Skov ApS Faurholtvej 17 7430 Ikast Autoriseret kloakmestervirksomhed, som drives med en ansat teknisk ansvarlig

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed

Forslag til. Vordingborg Kommunes. Overordnede bestemmelser. IT- informationssikkerhed Forslag til Vordingborg Kommunes Overordnede bestemmelser om IT- informationssikkerhed Rev. 12. januar 2015 Hvad der er markeret med rød skrift er tilføjelser til den vedtagne politik af 24. februar 2011.

Læs mere

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration

Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Odder Kommunes kvalitetsstyringssystem for natur- og miljøadministration Ledelsesprocesser Kvalitetsstyringssystemet - beskrivelse Godkendt af: BHM Dato: 04.09.2012 Sagsnr.: 727-2009-16666 L6 version 8

Læs mere

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN

ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN ANALYSERAPPORT FOR 2014 KVALITETSSTYRINGSSYSTEM FOR NATUR- OG MILJØADMINISTRATIONEN 1 INDHOLD 2 Indledning... 3 3 Brugertilfredshedsundersøgelse... 3 4 Kvalitetspolitik... 3 5 Opfølgning på kvalitetsmål

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK

Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Side 1 af 11 Rammer Retningslinjer for praktikperioden på laborantuddannelsen - Laborant AK Efter laborantuddannelsens 3. semester skal den studerende i praktik. Praktikken foregår i en virksomhed jf.

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Workshop om miljøledelse i havne. Værktøjskasse til miljøledelse Torsdag den 4. september 2014 Danske Havne, København

Workshop om miljøledelse i havne. Værktøjskasse til miljøledelse Torsdag den 4. september 2014 Danske Havne, København 1 Workshop om miljøledelse i havne Værktøjskasse til miljøledelse Torsdag den 4. september 2014 Danske Havne, København 2 Dagens Program Tidspunkt Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.15 Kl. 11.30 Kl. 12.30 Kl.

Læs mere

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm

Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 1/8 Maj 2014 Udarbejdet af Liselotte Mammen Kruse Kvalitetssikret af Helle Dueholm 2/8 Analyserapport Denne analyserapport er den systemansvarliges analyse af kvalitetsledelsessystemet i Teknik og Miljø

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

DBI retningslinie 003

DBI retningslinie 003 3. udgave Juli 2009 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Automatiske brandsikringsanlæg DBI retningslinie 003 Certificering af systemer og systemdele til automatiske brandsikringsanlæg DBI

Læs mere

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker

Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Efterlevelse af retningslinjer for Type 1 miljømærker Green Key ønsker at følge principper og procedure for type 1 miljømærker, som er opstillet i Dansk Standards DS/EN ISO 14.024 vedr. principper og procedure

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

Tv-overvågning (TVO)

Tv-overvågning (TVO) Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installationsvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Krav til installationsvirksomheden

Læs mere