2,92 pct. krav som en dansk pensionsordning. Herudover skal de udenlandske pensionsudbydere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2,92 pct. krav som en dansk pensionsordning. Herudover skal de udenlandske pensionsudbydere"

Transkript

1 PuljeNyt Nr. 1 Februar 28 3, 2, 2, 1, 1,,, -, -1, Afkast 27 -,3 pct. 2,92 pct. 1,1 pct.,31 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Ny lovgivning på pensionsområdet Ny lovgivning på pensionsområdet... side 1 Markedskommentarer... side 2 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe 4... side 7 Generelle vilkår for Spar Nord Banks pensionspulje... side 8 Retningslinier for Spar Nord Banks administration af børneopsparingspuljen... side 9 Generelle vilkår for Spar Nords Banks børneopsparingspulje... side 12 Puljeresultater... side 13 Puljeafkast... side 14 Skatteministerens lovforslag om fradrag/ bortseelsesret for indbetalinger på pensionsordninger i udlandet og den heraf følgende omlægning af opgørelsen af beskatningsgrundlaget blev vedtaget 14. december 27. Hovedparten af ændringerne har dog først virkning fra 1. december 29. Mulighed for indbetaling på udenlandske pensionsordninger Skatteministeren fremsatte lovforslaget L 9 vedrørende mulighed for fradrag for indbetaling på udenlandske pensionsordninger den 28. november 27. Lovforslaget blev vedtaget den 14. december 27. Reglerne har virkning fra 1. januar 28. Som følge af en dom fra EF-domstolen har det været nødvendigt at ændre de danske skatteregler vedrørende beskatning af pensionsordninger. EF-domstolen afgjorde, at det var ulovligt, når den danske skat kun ville give fradrag for indbetalinger på danske pensionsordninger og ikke på pensionsordninger i andre EU-lande. Den vedtagne lovændring giver pensionskunder mulighed for at få fradrag/bortseelseret for indbetalinger på pensionsordninger i udlandet, hvis den udenlandske pensionsordning godkendes af de danske skattemyndigheder. Overordnet skal pensionsordningerne leve op til de samme krav som en dansk pensionsordning. Herudover skal de udenlandske pensionsudbydere indgå en forpligtigende aftale med de danske myndigheder om at foretage indberetning, indeholdelse og indbetaling af skat på tilsvarende vis som danske pensionsudbydere. Der er desuden indført særlige regler for udlændinge med udenlandske pensionsordninger, som opholder sig i Danmark i en kortere periode. Den nye pensionsafkastbeskatningslov Opgørelse af beskatningsgrundlaget Efter den nye PAL-lov skal alle pensionsordninger have beregnet PAL-skat på individniveau. Dette har dog ikke den store betydning for danske pengeinstitutter, da beregningen i dag allerede sker på individniveau. Fremadrettet er det dog alene pensionsopsparere med fuld skattepligt til Danmark, der PAL-beskattes i Danmark. Som led i omlægningen af beskatningsgrundlaget er den delvise skattefrihed for indeksobligationer/-foreninger ophævet. Dette er sket med virkning fra 1. december 27. Som konsekvens heraf er der indført en kompensationsadgang. Pengeinstitutterne opgør i samarbejdet med skattemyndighederne kompensationen for den enkelte kunde senest 31. marts 28. Beløbet indbetales som udgangspunkt på kundens pensionsordning, men beløbet indgår ikke i beskatningsgrundlaget. Pengeinstitutter er forpligtiget til at hæve PAL-skatten på pensionskontiene uanset om der er dækning for beløbet. Som noget nyt åbnes der - under visse forudsætninger - mulighed for forrentning af overtræk i forbindelse med hævning af PAL-skatten på kundens konto. Ændring af indkomståret Indkomståret (1. december til 3. november) ændres til kalenderåret. Dette medfører desuden ændring af en række frister, herunder fristen for afregning af PAL-skatten samt fristen for afgivelse af værdier ved investering i unoterede kapitalandele m.v. Omlægningen sker med virkning fra indkomståret 21, som dækker perioden 1. december 29 til 31. december 21. Særligt vedr. puljeordninger Ved opgørelsen af den skattepligtige afkast, der tilskrives på grundlag af en puljeordning, er det fra indkomståret 21 ikke længere muligt at få lempelse for betalte udenlandske skatter f.eks. kildeskat på udbytte. Dette er en konsekvens af den individuelle opgørelse af beskatningsgrundlaget og den kendsgerning, at værdipapirer i en puljeordning ejes af pengeinstituttet og ikke af pensionsopspareren.

2 2 markedskommentarer 27 blev på mange måder et begivenhedsrigt år i økonomisk forstand, blandt andet på grund af stigende frygt for lavkonjunktur (recession) i USA, eskalerende global kreditkrise, olieprisens himmelflugt samt dollarens bratte fald. Den amerikanske økonomi har de senere år holdt dampen oppe ved hjælp af høj gældsætning hos den private forbruger, som har omsat flere års lav rente til forbrug og boligkøb. Den aktuelle kreditkrise kan i vid udstrækning tilskrives lemfældig långivning, hvilket nu frygtes at udløse en lavine af tab hos banker og kreditforeninger. Tabenes størrelse står endnu hen i det uvisse, men der gættes foreløbigt på direkte tab på op imod USD mia. Det er dog nok så vigtigt, at krisen må forventes at afstedkomme en strammere kreditgivning i de kommende år, hvilket alt andet lige vil lægge en dæmper på væksten. Den økonomiske sundshedstilstand i USA har henover året udvist en gradvis svækkelse med en deraf følgende nedgang i både industriens og privatforbrugernes tillid til fremtiden. Det store spørgsmål er i øjeblikket, i hvilket omfang den hidtil stærke vækst i emerging markets (bl.a. Kina, Indien, Brasilien og Rusland) kan opveje den økonomiske afmatning i specielt USA. Europa har de seneste år været i god gænge, men dele af Europa som f.eks. Storbritannien, Irland, Spanien og Skandinavien mærker ligesom i USA de negative effekter af et svagere boligmarked. Aktiebeholdningen i gruppe 1-3 fordelt på lande. Gruppe 4 indeholder kun danske aktier. Land Procent Danmark 9,17 USA 21,83 Frankrig 6,83 Tyskland,29 Japan 1,6 Schweitz 1,32 Norge 1,1 Sverige 1,8 England 1,1 Holland,82 I alt 1, Den amerikanske centralbank (FED) valgte i september efter 17 rentestigninger at sænke den toneangivende rente med, pct. til 4,7 pct. for at hjælpe en trængt økonomi. Rentesænkningen er siden blevet fulgt af yderligere rentenedsættelser, og vi forventer at centralbanken vil være parat til fortsatte nedsættelser i takt med yderligere tegn på økonomisk afmatning. Derudover er en række af de førende centralbanker gået sammen i koordinerede aktioner med henblik på at sikre rigelig likviditet for dermed at undgå et sammenbrud i den finansielle sektor. Den europæiske centralbank (ECB) har indtil nu fastholdt renten uændret på 4 pct. og vi ser aktuelt ingen tegn på at dette vil ændres foreløbigt. En rentesænkning kan dog komme på tale, såfremt afmatningen i USA spreder sig til resten af verden, herunder Europa. Udvikling i MSCI Europe og OMXC /1/8 Den amerikanske dollar er i årets løb faldet med 1,4 pct. overfor danske kroner og ramte et foreløbigt lavpunkt i kurs 4,99. Olieprisen er til gengæld steget kraftigt i årets løb som følge af en stor efterspørgsel og en knap forsyningssituation, hvor selv mindre uforudsete hændelser bringer olieforsyningen ud af balance. Samtidig har flere af de olieeksporterende lande udtrykt ønske om at blive kompenseret for den lavere dollarkurs, der mindsker værdien af den solgte olie. 8 J F M A M J J A S O N D J OMX COPENHAGEN (OMXC2) - PRICE INDEX MSCI EUROPE - PRICE INDEX Source: DATASTRE Udvikling i S&P og Nasdaq 28/1/ Vi forventer, at 28 vil byde på en mild recession i USA som følge af et aftagende privatforbrug, kreditkrisen og et svagt boligmarked. Vi forventer, at Europa vil opleve aftagende vækst, men vil være bedre rustet end normalt til at styre udenom en egentlig recession. Det springende punkt for 28 vil være i hvilket omfang emerging market landene (specielt Kina) vil kunne undgå en større økonomisk afmatning, og måske ligefrem medvirke til at holde hånden under verdensøkonomien J F M A M J J A S O N D J S&P COMPOSITE - PRICE INDEX NASDAQ COMPOSITE - PRICE INDEX Source: DATASTREA Aktiekommentar De internationale aktiemarkeder har i årets løb været præget af den eskalerende kreditkrise, hvilket til tider resulterede i kraftige kursudsving. Derudover bød året i sjælden grad på voldsomme kontraster i afkastene for såvel sektorer som lande. To normalt sammenlignelige selskaber som Nokia og Ericsson udviklede sig således meget uensartet, idet Nokia i 27 steg med hele 71 pct., mens Ericsson efter en højest uventet nedjustering måtte se kursen dykke med hele 4 pct. På landeniveau kunne aktionærerne konstatere en stigning på godt 22 pct. for det toneangivende tyske DAX-indeks, mens det toneangivende svenske OMX-indeks faldt med,7 pct. (blandt andet på grund af faldet i Ericsson). Det har med andre ord været særdeles afgørende for årets afkast, om man som investor har haft de rigtige aktier. Det toneangivende amerikanske S&P -indeks er i 27 steget med 3, pct. (-3,8 pct. i 4. kvartal), mens teknologiindekset Nasdaq er steget med 9,8 pct. (-1,8 pct. i 4. kv.). Afkastene er dog i begge tilfælde negative ved omregning til danske kroner, da dollaren som før nævnt er faldet med godt 1 pct. i 27. Det europæiske MSCI Europa indeks er i samme periode steget,1 pct. (-3, pct. i 4. kv.). De største afkast har i 27 været at finde på vækstmarkeder som Asien, Sydamerika og Østeuropa. Det kan i den forbindelse nævnes, at det kinesi- ske Shanghai Comp. indeks er steget med knap 97 pct. (-,2 pct. i 4. kv.), mens det indiske Sensex 3 indeks er steget 47 pct. (17,3 pct. i 4. kv.). Det toneangivende danske OMXC2-indeks er i 27 steget med,7 pct. (-7,2 pct. i 4. kv.). Afkastet har dog været meget ulige fordelt og er kraftigt påvirket af pæne stigninger i indekstunge aktier som Vestas og Novo Nordisk, der er steget henholdsvis 132 pct. og 43 pct. De to aktier har qua deres store vægt i indekset bidraget med hele 6,6 pct.-point og 6,4 pct.-point. De resterende 18 aktier i indekset har samlet set udvist et afkast på 7,7 pct. Det kan samtidig nævnes, at ca. 6 pct. (13 ud af 229) af aktierne på det danske marked har udvist kursfald. Udsigterne for de internationale aktiemarkeder fremstår i skrivende stund mere

3 3 mudrede end længe set, og i lyset af udviklingen i januar er det vanskeligt at være optimist for året som helhed. Den amerikanske økonomi står som nævnt på kanten af økonomisk recession, hvilket i værste fald risikerer at trække resten af verden med i faldet. Samtidig kan den aktuelle kreditkrise trække ud og må under alle omstændigheder forventes at lægge en dæmper på væksten i den nærmeste fremtid. Det er således ikke svært at pege på negative ting, men vi ser omvendt også en række formildende faktorer. Vi vurderer, at aktiemarkedet med de seneste kursfald allerede har indregnet en mild recession, og at aktier nu fremstår som værende relativt billige sammenlignet med tidligere recessioner. Derudover må den amerikanske centralbanks aggresive rentenedsættelser samt en større statslig hjælpepakke i USA alt andet lige ventes at understøtte aktiemarkedet. Risikoen er, at kreditkrisen trækker den amerikanske økonomi, og dermed i værste fald resten af verden, ud i en dyb og længerevarende recession, hvilket i så fald vil resultere i fortsatte aktiekursfald. Vi forventer dog under alle omstændigheder, at aktiemarkedet en rum tid endnu vil være præget af udbredt nervøsitet med markante kursudsving til følge. Renten (pct.) - 1 årig dansk stat Fig. 1 4,7 4, 4,2 4, 3,7 3, Jan. 7 April 7 Juli 7 Okt. 7 Jan. 8 obligationskommentar Når man ser tilbage på obligationsmarkedet i 27, kan man stort set dele det op i to dele: Et første halvår med stigende renter og andet halvår med usikkerhed og store bevægelser. I første halvår var temaet i markedet stigende vækst i USA og Europa samt renteforhøjelser fra centralbankerne. Det betød, at renten på den 1-årige danske statsobligation steg fra 3,93 pct. til 4,78 pct. den 13. juni, svarende til et kursfald på over 6 kurspoint. I samme periode satte Nationalbanken indskudsbevisrenten op med, pct.-point af to omgange. Det hele vendte rundt på en tallerken hen over sommeren. Fra overraskende positive vækstudsigter fra specielt amerikanske ledende indikatorer, kom subprime problemerne frem og væltede som skeletter ud af skabene. De første amerikanske banker og realkreditinstitutter begyndte at rapportere om tab og problemer med realkreditlån. Det medførte flere modsatrettede bevægelser i de globale obligations- og rentemarkeder: Ω Først og fremmest gav det usikkerhed i markedet. Det betød større og mere uforudsigelige bevægelser, og det blev svært at komme omkring i markedet. Ω Likviditeten blev stram. Bankerne ville ikke låne til hinanden på grund af frygten for tab fra subprime, og derved steg de korte markedsrenter betydeligt, og der blev lavet flere koordinerede indgreb fra centralbankerne for at imødegå betalingsstandsninger i den finansielle sektor, hvilke ville have fået fatale følger for hele økonomien. Ω Kursen på lange statsobligationer svingede kraftigt. På danske 1-årige statsobligationer steg kursen netto med knap 2 kurspoint i andet halvår, men svingede mellem kurs 94 og kurs 99! Ω Kreditspændene, det vil sige den merrente, som virksomhedsobligationer mv. giver i forhold til statsobligationer steg markant. Ω Danske realkreditobligationer blev ramt via udvidelsen af kreditspændene, den strammere likviditet og den generelle frygt for alle typer af realkreditlån. I specielt juli og august klarede de det dårligt i forhold til statsobligationerne, men de rettede sig næsten helt siden hen. Samlet kan man sige, at kursudviklingen på obligationsmarkedet i andet halvår langt hen ad vejen har været et spejl af udviklingen på aktiemarkederne. De korte renter har derimod været præget af likviditetsproblemer og bekymringer om stigende inflation. Rentestrukturen Fig. 2 4,7 4, 4,2 4, 3, Periodeafkast og kursudvikling Tabel Periodeafkast Varighed,6 8,26 7,87 År til dato 3,3 -,7% 1,36% 4. kvt. 27 1,13 1,4%,92% Kursudvikling 4% DS 4% DS % Totalkr ,643 9,91 9, ,733 96,36 94,682 Ændring,9,4 -,432 Vi har i vores disponering af de danske obligationer gennem hele året anlagt en mere langsigtet og forsigtig strategi. I slutningen af året har vi i stigende grad udnyttet de høje rentesatser, som det stramme pengemarked frembød. På udenlandske obligationer har vi i 27 især haft fokus på højrentelande, som Tyrkiet, Australien, USA og Storbritannien. Eksponering i virksomhedsobligationer har været yderst begrænset gennem hele året. Fremadrettet forventer vi, at obligationsmarkedet endnu et stykke tid vil være et spejl af udviklingen på aktiemarkedet. Vi er grundlæggende varsomme med at have for høj renterisiko, da de 1-årige danske statsobligationer i skrivende stund kun tilbyder en rente på 4,1 pct., mens 2-årige statsobligationer tilbyder 3,8 pct. i rente. Dertil kommer, at vi anser mulighederne for lavere lange renter begrænsede, med mindre USA løber ind i en alvor recession i 28. Vi forventer, at forskellen mellem renten på 1- og 2-årige statsobligationer vil udvides i løbet af 28.

4 4 Porteføljen gav i 4. kvartal et afkast på -,1 pct., hvilket vurderes utilfredsstillende. På den negative side tæller, at Ω danske aktier har givet et væsentligt negativt afkast, bl.a. pga. undervægt i en række af de indekstunge selskaber som har bidraget med hovedparten af periodens afkast. På den positive side tæller, at Ω der er tilfredsstillende afkast for udenlandske aktier. Ω danske realkreditobligationer har leveret et pænt afkast en anelse bedre end porteføljens referenceafkast. År til dato udgør afkastet -, pct., hvilket vurderes særdeles utilfredsstillende , pct. Udsving i afkast, Bedste Gennemsnit 7,27 pct. Dårligste 21,7 pct. 2, pct. Afkast i procent, ,6 pct. -26, pct. 1,33 pct Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher 3 3 1,46 pct. Energi 8,68 pct. Materialer 26,6 pct. Industri ,7 pct. Forbrugsgoder, pct. Konsumentvarer Sundhedspleje Finans 12,86 pct. IT 34,2 pct. Afkast i procent, pr. kvartal 27 3,43 pct. 1, pct. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal , pct. 16,37 pct. 2,4 pct. 1,16 pct. Telekommunikation 14,39 pct. Forsyningsselskaber -,6 pct. 3,61 pct. 2,42 pct. -,3 pct. Gruppe 1 Har du BankValg og er du mellem 18 og 4 år, er din opsparing placeret i denne gruppe. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Selskab Danske Bank 11,6 A. P. Møller 11, Novo Nordisk B 1,4 DSV 6,1 G4S,9 Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Selskab Monsanto Com. 4,2 Apple Inc. 4,1 Bayer AG 3,8 Msci Eur. Health 3,7 BASF AG 3,4 Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Realkredit ,8 Var. Skibskreditfonden 218 1,2 CF Nykredit OA ,9 Fordeling på værdipapirtyper: Kursværdi i mio. kr. 1,2% 31,3% Danske obligationer (88,1) Udenlandske obligationer (8,) Indeksobligationer (2,4) 9,4% 14,6% 1,4%,4% Danske aktier (22,) Udenlandske aktier (189,2) Kontant (7,) 41,7% e i inv. foren. (7,3)

5 2 Porteføljen gav i 4. kvartal et afkast på -3,6 pct., hvilket vurderes utilfredsstillende. På den negative side tæller, at Ω danske aktier har givet et væsentligt negativt afkast, bl.a. pga. undervægt i en række af de indekstunge selskaber som har bidraget med hovedparten af periodens afkast. På den positive side tæller, at Ω der er tilfredsstillende afkast for udenlandske aktier. Ω danske realkreditobligationer har leveret et pænt afkast en anelse bedre end porteføljens referenceafkast. År til dato udgør afkastet,3 pct., hvilket vurderes særdeles utilfredsstillende Udsving i afkast, ,9 pct. Bedste Gennemsnit 6,9 pct. Dårligste 13,1 pct.,3 pct. Afkast i procent, ,12 pct. -6,4 pct. -18, pct.,31 pct Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher ,44 pct. 1,74 pct. Afkast i procent, pr. kvartal 27 2,2 pct. 26,4 pct. 1,18 pct. 11,44 pct. -3,7 pct. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Gruppe 2 Har du BankValg og er du mellem 4 og år, er din opsparing placeret i denne gruppe. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Selskab Danske Bank 12, A. P. Møller 11,4 Novo Nordisk B 1,2 DSV 6, G4S,8 Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) Selskab Monsanto Com. 4,2 Apple Inc. 4,1 Bayer AG 3,8 Msci Eur. Health 3,7 3M Company 3,3 Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Realkredit ,3 Var. Skibskreditfonden , CF Nykredit OA , Fordeling på værdipapirtyper:,9% 9,% 3,1% 24 26,3 pct. 23,8% 18 2,7 pct. 16,39 pct. 3,%,8% 12 8,6 pct. 1,13 pct. Kursværdi i mio. kr. 31,9% 6 1,4 pct. Energi Materialer Industri 4,71 pct. Forbrugsgoder, pct. Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT 3,7 pct. Telekommunikation 2,42 pct. Forsyningsselskaber Danske obligationer (276,4) Udenlandske obligationer (27,7) Indeksobligationer (7,) Danske aktier (293,6) Udenlandske aktier (218,6) e i inv. foren. (8,4) Kontant (87,)

6 6 Porteføljen gav i 4. kvartal et afkast på -1, pct., hvilket vurderes mindre tilfredsstillende. På den negative side tæller, at Ω danske aktier har givet et væsentligt negativt afkast, bl.a. pga. undervægt i en række af de indekstunge selskaber som har bidraget med hovedparten af periodens afkast. På den positive side tæller, at Ω der er tilfredsstillende afkast for udenlandske aktier. Ω danske realkreditobligationer har leveret et pænt afkast en anelse bedre end porteføljens referenceafkast. År til dato udgør afkastet 1, pct., hvilket vurderes mindre tilfredsstillende. Gruppe 3 Har du BankValg og er du mellem og 9 år, er din opsparing placeret i denne gruppe Afkast i procent, ,74 pct. 1, pct. 8,3pct. 8,43 pct. 7,73 pct.,4 pct. 4,3 pct. 1,1 pct. -1, pct. -8, pct Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) Selskab Danske Bank 12,4 A. P. Møller 11,4 Novo Nordisk B 1,1 DSV 6,1 Danisco,8 - Udenlandske aktier: største positioner (i procent af udenlandske aktier) -1 Udsving i afkast, Bedste 1, 1,,,89 pct. Afkast i procent, pr. kvartal 27,81 pct. 1,34 pct. Selskab Apple Inc. 4,1 Monsanto Com. 4,1 Msci Eur. Health 3,8 Bayer AG 3,8 3M Company 3, Gennemsnit,3 pct. Dårligste -2, Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher 3 26, pct., -, -1, -1, 1, -1,4 pct. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) Obligation % Realkredit 228 2,8 Var. Skibskreditfonden ,9 CF Nykredit OA ,2 Fordeling på værdipapirtyper:,6% 13,9% 6,4% ,24 pct. 2,94 pct. 18,8% 4,2% 12 8,2 pct. 1,9 pct. Kursværdi i mio. kr. 1,3% 4,8% 6 1,44 pct. Energi Materialer Industri 4,68 pct. Forbrugsgoder,4 pct. Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT 3,7 pct. Telekommunikation 2,43 pct. Forsyningsselskaber Danske obligationer (79,3) Udenlandske obligationer (62,4) Indeksobligationer (17,1) Danske aktier (246,4) Udenlandske aktier (182,2) e i inv. foren. (7,1) Kontant (83,6)

7 7 Porteføljen gav i 4. kvartal et afkast på,1 pct., hvilket vurderes acceptabelt. På den negative side tæller, at Ω danske aktier har givet et væsentligt negativt afkast, bl.a. pga. undervægt i en række af de indekstunge selskaber som har bidraget med hovedparten af periodens afkast. På den positive side tæller, at Ω danske realkreditobligationer har leveret et pænt afkast en anelse bedre end porteføljens referenceafkast. År til dato udgør afkastet 2,9 pct., hvilket vurderes mindre tilfredsstillende. Gruppe 4 Har du BankValg og er du over 9 år, er din opsparing placeret i denne gruppe. 8 Afkast i procent, ,4 pct. 7,7 pct. 7 6,4 pct. Danske aktier: største positioner (i procent af danske aktier) , pct. 4,2 pct. 3,4 pct. 4, pct. 4,43 pct. 4,17 pct. 2,92 pct. Selskab A.P. Møller 11,3 Danske Bank 11,1 Novo Nordisk B 1,4 G4S 6,1 DSV 6, Obligationer: 3 største positioner (i procent af obligationer) Udsving i afkast, Bedste 7 1, 1,2 1,27 pct. Afkast i procent, pr. kvartal 27 1,32 pct. Obligation Var. Skibskreditfonden 218 1, % Realkredit ,1 6% Realkredit 238 9, 6 Gennemsnit, pct., Dårligste,6,3, Aktiebeholdning i procent, fordelt på brancher ,9 pct.,27 pct. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,4 pct.,6 pct. Fordeling på værdipapirtyper: 3,1% 8,9% ,21 pct , pct. 4,7 pct. 7,72 pct.,2 pct. Kursværdi i mio. kr. 88,% Materialer Industri Forbrugsgoder Konsumentvarer Sundhedspleje Finans IT Danske obligationer (99,2) Kontant (3,3) Danske aktier (1,8)

8 8 Generelle vilkår for Spar Nord Bank A/S pensionspulje 1. Tilmelding Tilmelding til Spar Nord Bank A/S pensionspulje - gruppe 1, 2, 3 og 4 - kan ske med 3 ekspeditionsdages varsel med virkning fra førstkommende måned. 2. Indskud En puljekonto er en indlånskonto med en særlig forrentning. Alle indskud indsættes på en kontantkonto. Spar Nord Bank investerer løbende indskuddet på kontoen i værdipapirer. Investeringerne i de enkelte grupper foretages efter de retningslinier, som er godkendt af Spar Nord Bank A/S direktion. 3. Depot Der kan ikke tilknyttes et individuelt depot til en puljekonto. Dog undtages depoter, der kun indeholder aktier i Spar Nord Bank A/S. Der kan både tilknyttes depot og pulje til en kontantkonto. 4. Bankvalg Spar Nord Bank A/S Bankvalg består af følgende 4 grupper: Gruppe 1: For kunder i alderen op til 4 år Gruppe 2: For kunder i alderen 4 til år Gruppe 3: For kunder i alderen til 9 år Gruppe 4: For kunder over 9 år Deltagelse i Bankvalg forudsætter, at kunden accepterer - automatisk og uden særskilt aftale - at skifte gruppe efter aldersgrænser.. Individuelt gruppevalg Kunden kan individuelt vælge gruppe uanset alder. 6. Gruppeskift Gruppeskift i Bankvalg: fra gruppe 1 til gruppe 2, når kunden fylder 4 ar fra gruppe 2 til gruppe 3, når kunden fylder ar fra gruppe 3 til gruppe 4, når kunden fylder 9 år Gruppeskift sker ved udgangen af det kalenderår, hvor kontohaver har passeret aldersgrænsen. Gruppeskift i individuelt gruppevalg: Gruppeskift i individuelt gruppevalg sker kun på kundens eget initiativ og på måden beskrevet under punkt Afkast Pensionspuljens aktiver tilhører Spar Nord Bank A/S. Afkastet beregnes hver måned med udgangspunkt i kurserne den sidste børsdag i måneden og består af rente og udbytte fra værdipapirerne, kursgevinst/kurstab fra værdipapirerne samt rente af indestående, der ikke er placeret i værdipapirer, fratrukket handelsomkostninger. Ved hver måneds slutning udregnes månedens afkast på de enkelte grupper. Det beregnede afkast i de enkelte grupper fordeles ud fra gruppens samlede gennemsnitlige indestående og den enkelte kontos forholdsmæssige andel af det gennemsnitlige indestående i den forløbne måned. Fra tidspunktet for indtræden i den aftalte gruppe til månedens udgang, forrentes puljekontoen med den til enhver tid gældende rentesats på kontant kapitalpensions indestående under 2. kr. i Spar Nord Bank A/S. Pensionspuljens regnskabsår følger kalenderåret og afkastet tilskrives én gang årligt, medio januar det efterfølgende år. Risikoen i gruppe 4 er begrænset til, at det samlede afkast i kalenderåret for hele gruppen ikke giver negativt afkast før administrationsgebyr og pensionsafkastskat. Denne underskudsgaranti gælder kun for gruppe 4 som helhed og der kan derfor være afvigelser fra kunde til kunde, afhængig af indskud, saldo og deres tidsmæssige placering. Ved ind- og udtræden af gruppe 4 i løbet af året er den enkelte puljekunde ikke omfattet af underskudsgarantien. Beregningen af gruppernes afkast sker i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber med flere samt pensionsafkastbeskatningsloven. 8. Negativt afkast Hvis afkastet af grupperne i en måned, på grund af kurstab, bliver negativt, modregnes det negative afkast i årets tidligere måneders positive afkast eller modregnes i førstkommende måned med positivt afkast. Hvis der pr fortsat er negativt afkast, hæves dette på puljekontoen. Negativt afkast konstateret før skal efter lovgivningen fremføres og modregnes i pensionskontoens fremtidige positive afkast. Det negative afkast kan også indbetales med beskattede midler af kunden. 9. Offentliggørelse af puljeafkast Det månedlige puljeafkast offentliggøres på Puljenyt udgives hvert kvartal og offentliggøres på Puljenyt udleveres i enhver af Bankens afdelinger. Årsudgaven af Puljenyt sendes til samtlige puljekunder, når kalenderåret gøres op. De tre øvrige kvartalsudgaver af Puljenyt kan på kundens anmodning tilsendes. Spar Nord Bank kan opkræve et gebyr ved udsendelse af kvartalsudgaverne. 1. Omkostninger Spar Nord Bank beregner gebyr og omkostninger for administration af pensionspuljen. Gebyrsatsen og evt. omkostninger fremgår af Retningslinier for Spar Nord Bank A/S administration af pensionspuljen, godkendt af Spar Nord Banks direktion. Gebyrer og evt. omkostninger fratrækkes ved tilskrivning af afkastet medio januar det efterfølgende år. 11. Udtræden af pensionspuljen Kunder i pensionspuljens gruppe 1, 2, 3 og 4 kan med 3 ekspeditionsdages varsel til udgangen af en måned begære ordningen overflyttet til en anden tilsvarende pensionsordning i Spar Nord Bank. Ved udtræden af pensionspuljen i kalenderåret bliver afkastet beregnet og tilskrevet sammen med administrationsgebyret pr. udtrædelsesdagen. Fra udtrædelsesmåned og til ekspeditionsdag forrentes midlerne med Bankens kontantrente for kapitalpensions indestående under 2. kr. Hvis afkastet er negativt, se beskrivelse under punkt 8. Negativt afkast. Såfremt puljekontoen skal opgøres midt i en måned på grund af dødsfald, forrentes midlerne med Bankens kontantrente for kapitalpensions indestående under 2. kr. fra seneste månedsopgørelse og til udbetalingsdato. 12. Overførsel Kunder i pensionspuljen kan med 3 ekspeditionsdages varsel til udgangen af en måned begære puljekontoen overflyttet: fra én gruppe til en anden til et andet pengeinstitut til et forsikringsselskab til en pensionskasse

9 9 Hvis der er optjent negativt afkast på en puljekonto kan overførsel til andet pengeinstitut kun finde sted, hvis: det modtagende pengeinstitut indfrier det negative afkast kunden selv indbetaler det negative afkast kontant beløbet kan hæves på puljekontoen Overførsel af puljepensionskonto skal ske ved iagttagelse af Bankens sædvanlige opsigelsesfrister for pensionsordninger, og der beregnes et overførselsgebyr i henhold til Spar Nord Banks gebyroversigt. Overførselsgebyret hæves på puljekontoen. 13. Ophør Spar Nord Bank A/S kan med 3 måneders varsel til udgangen af 1 måned meddele, at pensionspuljen ophører. Kontiene vil da efterfølgende blive forrentet med den til enhver tid værende kontantrente. 14. Øvrige forhold Disse generelle vilkår erstatter tidligere generelle vilkår og træder i kraft den 1. april 28. Ændres de generelle vilkår vil et nyt eksemplar blive tilsendt til puljedeltagerne. Generelle vilkår for Spar Nord Bank A/S børneopsparingspulje Spar Nord Bank A/S s børneopsparingspulje består af 4 grupper, gruppe 1 4, som indgår administrativt i Spar Nord Banks pensionspulje, gruppe 1-4, og har samme investeringsstrategi som disse grupper. 1. Tilmelding Tilmelding til Spar Nord Bank A/S s børneopsparingspulje kan ske med 3 ekspeditionsdages varsel med virkning fra førstkommende måned. Tilmeldingen indebærer, at børneopsparingsordningen fremover består af 2 konti, nemlig hovedkontoen, som fortsætter på gældende betingelser og vilkår, herunder rentevilkår, samt en ny puljekonto, som er underkonto til hovedkontoen. Det beløb, som skal deltage i puljen, fortsætter på gældende betingelser og vilkår, herunder rentevilkår for hovedkontoen, indtil det aftalte overførselstidspunkt. 2. Indskud En puljekonto er en indlånskonto med en særlig forrentning. Spar Nord Bank investerer løbende indskuddet på puljekontoen i værdipapirer. Investeringerne foretages efter de retningslinier, som er godkendt af Spar Nord Banks direktion. Børneopsparingspuljens aktiver tilhører Spar Nord Bank A/S. 3. Indplacering i grupper Ved indtræden i puljen vælges, hvilke(n) puljegruppe(r) børneopsparingen ønskes placeret i. Ændring i valg af puljegruppe sker kun på kundens eget initiativ. Ændring kan ske med 3 ekspeditionsdages varsel til udgangen af en måned. Som udgangspunkt deltager kunden i puljens gruppe 1-4 indtil udløb af bindingsperioden på hovedkontoen. Kunden bliver 3 år før udløb informeret om mulighederne og kan således vælge: at udtræde af puljens gruppe 1-4 at forblive i puljens gruppe 1-4 indtil udløb af bindingsperioden på hovedkontoen Ved indtrædelse i puljens gruppe 1-4 skal kunden underskrive erklæring om, at placeringen sker i henhold til kundens eget valg og for kundens egen risiko. 4. Afkast Afkastet beregnes hver måned med udgangspunkt i kurserne den sidste børsdag i måneden og består af rente og udbytte fra værdipapirerne, kursgevinst/kurstab fra disse samt rente af indestående, der ikke er placeret i værdipapirer, fratrukket handelsomkostninger. Ved hver måneds slutning udregnes månedens afkast på de enkelte grupper. Det beregnede afkast i de enkelte grupper fordeles ud fra gruppens samlede gennemsnitlige indestående og den enkelte kontos forholdsmæssige andel af det gennemsnitlige indestående i den forløbne måned. Fra tidspunktet for indtræden i den valgte puljegruppe til månedens udgang forrentes puljekontoen med kontant rente for børneopsparingskonti. Børneopsparingspuljens regnskabsår følger kalenderåret og afkastet tilskrives én gang årligt, medio januar det efterfølgende år. Risikoen i gruppe 4 er begrænset til, at det samlede afkast i kalenderåret for hele gruppen ikke giver negativt afkast før administrationsgebyr. Denne underskudsgaranti gælder kun for gruppe 4 som helhed og der kan derfor være afvigelser fra kunde til kunde, afhængig af indskud, saldo og deres tidsmæssige placering. Ved ind- og udtræden af gruppe 4 i løbet af året er den enkelte puljekunde ikke omfattet af underskudsgarantien. Beregning af puljens afkast sker i overensstemmelse med bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber med flere. Negativt afkast Hvis en puljegruppes afkast i en måned på grund af kurstab er negativt, modregnes det negative afkast i årets tidligere måneders positive afkast eller modregnes i førstkommende måned med positivt afkast. Hvis der pr fortsat er negativt afkast, hæves dette på puljekontoen.. Omkostninger Spar Nord Bank beregner gebyr og omkostninger for administration af børneopsparingspuljen. Gebyrsatsen og evt. omkostninger fremgår af retningslinier godkendt af Spar Nord Banks direktion. Gebyrer og evt. omkostninger fratrækkes ved tilskrivning af afkastet medio januar det efterfølgende år. 6. Udtræden af børneopsparingspuljen Indskydere i børneopsparingspuljen kan med 3 ekspeditionsdages varsel til udgangen af en måned begære puljekontoen overflyttet til hovedkontoen i Spar Nord Bank. Ved udtræden af børneopsparingspuljen i kalenderåret bliver afkastet beregnet og tilskrevet sammen med administrationsgebyret pr. udtrædelsesdagen. Hvis afkastet er negativt, se beskrivelsen under pkt. 4, Negativt afkast. 7. Overførsel Indskydere i børneopsparingspuljen kan med 3 ekspeditionsdages varsel til udgangen af en måned begære børneopsparingsordningen overflyttet til et andet pengeinstitut. Hvis der er optjent negativt afkast på en puljekonto kan overførsel til andet pengeinstitut kun finde sted, hvis beløbet kan hæves på puljekontoen. 8. Ophør Spar Nord Bank kan med 3 måneders varsel til udgangen af en måned meddele, at børneopsparingspuljen ophører. Kontiene vil da efterfølgende blive forrentet med Spar Nord Banks kontante rente for børneopsparingskonti. 9. Øvrige forhold Disse generelle vilkår træder i kraft pr. 1. april 28. Ændres de generelle vilkår vil et nyt eksemplar blive tilsendt puljedeltagerne.

10 1 Retningslinier for Spar Nord Bank A/S administration af børneopsparingspuljen Godkendt af direktionen for Spar Nord Bank A/S, 18. januar 28 Spar Nord Bank A/S pulje til børneopsparing består af 4 grupper, gruppe 1-4, som administrativt indgår i Spar Nord Bank A/S pensionspulje, gruppe 1-4, og har samme investeringsstrategi som disse grupper. Kunden indgår i puljens gruppe 1-4 indtil udløb af bindingsperioden på hovedkontoen. Kunden bliver 3 år før udløb informeret om mulighederne og kan således vælge at udtræde af puljens gruppe 1-4 at forblive i puljens gruppe 1-4 indtil udløb af bindingsperioden på hovedkontoen Ved indtrædelse i puljens gruppe 1-4 skal kunden underskrive erklæring om, at placeringen sker i henhold til kundens eget valg og for kundens egen risiko. Udtræden af puljen kan ske med 3 ekspeditionsdages varsel til udgangen af en måned. 1 Investeringsstrategi og risikoeksponering Gruppe 1 Der investeres primært i danske og udenlandske aktier. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige 7. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Mini- Mak- Se mum simum note Danske aktier 3% % 1, 4 Udenlandske aktier 2% % 2, 3, 4 Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % 3% 3, 4, 6, 7 Danske stats- og realkreditobligationer % 3% 3, 4, Indeksobligationer % 2% 4, 8 Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % % Gruppe 2 Der investeres primært i danske og udenlandske aktier. Danske og udenlandske obligationer indgår i beholdningen. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige 7. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Mini- Mak- Se mum simum note Danske aktier 2% 4% 1, 4 Udenlandske aktier 1% 4% 2, 3, 4 Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % 4% 3, 4, 6, 7 Danske stats- og realkreditobligationer 1% % 3, 4, Indeksobligationer % 2% 4, 8 Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % % Gruppe 3: Der investeres primært i danske obligationer og en mindre del investeres i danske og udenlandske aktier og obligationer. Den samlede korrigerede varighed af danske og udenlandske obligationer samt indestående på kontantkonti må ikke overstige 7. Investeringerne foretages inden for følgende rammer: Mini- Mak- Se mum simum note Danske aktier 1% 2% 1, 4 Udenlandske aktier % 2% 2, 3, 4 Danske og udenlandske erhvervsobligationer og udenlandske statsobligationer % 4% 3, 4, 6, 7 Danske stats- og realkreditobligationer 2% 8% 3, 4, Indeksobligationer % 2% 4, 8 Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % 6% Gruppe 4: Der investeres i danske obligationer. Den samlede korrigerede varighed af obligationerne må ikke overstige. En mindre del kan investeres i danske aktier. Investeringerne foretages inden for følgende ramme: Mini- Mak- Se mum simum note Danske aktier % 1% 1, 4 Danske stats- og realkreditobligationer % 1% 3, 4, Indeksobligationer % 2% 4, 8 Kontant indestående i Spar Nord Bank A/S % 4% Risikoen i gruppe 4 er begrænset til, at det samlede afkast i kalenderåret for hele gruppen ikke giver negativt afkast før administrationsgebyr. Risikoeksponering Hver enkelt gruppe opgøres for sig. Opfølgning Spar Nord Bank A/S s direktion påser månedligt, hvordan investeringsrammerne har været udnyttet. Fælles retningslinier for alle fire grupper Puljens aktiver tilhører Spar Nord Bank A/S. De angivne rammer gælder på anskaffelsestidspunktet. Overskridelse af rammerne som følge af markedsudviklingen kan ske, men skal efterfølgende bringes på plads indenfor 7 bankdage. Investeringerne i danske og udenlandske aktier skal hver især ske med behørig spredning. Spar Nord Bank A/S er berettiget til at undlade køb, så der kan forekomme perioder, hvor en del af formuen baseres på kontant indestående, dog med overholdelse af ovennævnte investeringsstrategier. Der kan anvendes afledte finansielle instrumenter samt udføres værdipapirudlån til risikoafdækning og porteføljepleje. Bruges afledte finansielle instrumenter til porteføljepleje, skal puljen holde en likvid beholdning svarende til nettopositionen i det underliggende aktiv eller indeks, så der ikke sker gearing. Afledte instrumenter regnes sammen med den eventuelt tilhørende likvide beholdning ind i rammerne for de enkelte puljer efter det underliggende aktiv eller indeks. Brugen af afledte finansielle instrumenter skal altid overholde bestemmelserne i i Finanstilsynets bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer mv. af Investeringerne i aktier og obligationer kan ske i investeringsforeninger og specialforeninger, jf. 1, stk. 1, nr. 1 og 2, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger mv.

11 11 Aktieinvesteringer (danske og udenlandske) og udenlandske obligationer kan være placeret som individuel portefølje i en anden finansiel virksomhed, som Spar Nord Bank A/S samarbejder med, og som er anerkendt af myndighederne i et Zone A land. I øvrigt gælder Finanstilsynets bekendtgørelse om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer mv. af Omkostninger og handelsvilkår For puljen beregnes følgende omkostninger: Administrationsgebyr Puljedeltagerne betaler hvert år et puljeadministrationsgebyr på,7% p.a. Administrationsgebyret beregnes af det gennemsnitlige indestående på kundens børneopsparingskonto tilknyttet puljeordningen. Gebyret beregnes hver måned og bogføres årligt samtidig med afkastet. Ved opgørelse af puljekontoen samt udtræden af puljen bogføres afkast og administrationsgebyr ved opgørelse / udtræden. Depotgebyr - Der betales ikke depotgebyr. Afregningskursen Afregningskursen på aktier og obligationer for puljen vil være identisk med den kurs, som Spar Nord Bank A/S handler til i markedet. Der beregnes ingen kursskæring. Hvis en handelsordre fra puljen ikke nødvendiggør, at Spar Nord Bank A/S skal handle i markedet, bliver afregningskursen fastsat som markedskursen på det tidspunkt, hvor handlen effektueres. Gebyr for gruppeskift Det er gratis at skifte gruppe én gang årligt, derefter betales et gebyr på 2 kr. pr. puljekonto for hvert gruppeskift inden for samme kalenderår. Kurtage Der beregnes følgende kurtage ved handel i puljen: Papirtyper Danske obligationer Udenlandske obligationer og evt. udenlandske omkostninger Danske indeksobligationer Danske aktier Udenlandske aktier og evt. udenlandske omkostninger Investeringsforeninger Satser,1% af kursværdien,1% af kursværdien,1% af kursværdien,37% af kursværdien,7% af kursværdien,37% af kursværdien Øvrige Evt. handel med futures og optioner sker til gældende markedspriser og til de gebyrer, Banken betaler til danske handelspartnere eller tilsvarende udenlandske selskaber, og betales af puljen. Eventuel valutaomveksling sker til Spar Nord Bank A/S købs- og salgskurser for den pågældende valuta. Rente af kontant indestående Puljens kontantindestående forrentes med den til enhver tid gældende årlige rentesats på kontant kapitalpensions indestående under 2. kr. i Spar Nord Bank A/S. 3 Afkasttilskrivning og -beregning Gruppernes regnskabsår følger kalenderåret og afkast tilskrives medio januar det efterfølgende år. Afkastet af gruppernes investeringer beregnes hver måned med udgangspunkt i kurserne den sidste børsdag i måneden. Afkastet tilskrives årligt og består af rente og udbytte fra værdipapirerne, kursgevinster/kurstab fra disse samt rente af kontant indestående, fratrukket handelsomkostninger. Beregningen af puljens afkast sker i overensstemmelse med bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. samt pensionsafkastbeskatningsloven. 4 Ændring af retningslinierne Ændringer i investeringsstrategien og risikoeksponeringen kan ske med minimum 1 måneds varsel med ikrafttræden den 1. i en måned. Ændringer i omkostninger og handelsvilkår kan ske med 1 måneds varsel. Ændringer kræver godkendelse af direktionen for Spar Nord Bank A/S. Ved gennemførelse af ændringer vil puljedeltagerne modtage et tilrettet eksemplar af retningslinierne. Disse retningslinier erstatter tidligere retningslinier og træder i kraft den 1. april 28. Direktionens godkendelse Direktionen for Spar Nord Bank A/S har godkendt nærværende retningslinier for administration af børneopsparingspulje i Spar Nord Bank A/S. Aalborg, 18. januar 28

12 12 Noter til investeringsrammerne: 1. Ved danske aktier forstås aktier, tegningsretter og aktieretter til aktier og konvertible obligationer noteret på Københavns Fondsbørs. 2. Ved udenlandske aktier forstås aktier, tegningsretter og aktieretter til aktier og konvertible obligationer, som er noteret på et reguleret marked udenfor Danmark. 3. Alle aktier og obligationer skal handles på et reguleret marked. Befinder markedet sig i Den Europæiske Union eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på den finansielle område, skal markedet være optaget på listen nævnt i art. 47 i direktiv 24/39/EF om markeder for finansielle instrumenter. Befinder markedet sig ikke i en stat, der er medlem af Den Europæiske Union, eller i lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, skal markedet være medlem af World Federation of Exchanges (WFE). 4. Opsparingen kan anbringes i nyemitterede værdipapirer, såfremt der i emissionsbestemmelserne gives tilsagn om, at der vil blive fremsat begæring om optagelse til notering på et reguleret marked (jf. note 3). Såfremt der ikke et år fra emissionen er opnået tilladelse til optagelse til notering, skal værdipapirerne afhændes straks.. Ved danske statsobligationer forstås alle typer af obligationer udstedt af eller garanteret af den danske stat, danske kommuner, Grønlands hjemmestyre eller Færøernes landsstyre. 6. Ved udenlandske statsobligationer forstås alle typer af obligationer udstedt af eller garanteret af medlemsstater inden for Den Europæiske Union, stater som Fællesskabet har indgået aftale med eller regionale og lokale myndigheder i andre lande inden for Den Europæiske Union eller lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, og hvor de kompetente myndigheder har givet nulvægt. 7. Ved danske erhvervsobligationer og udenlandske obligationer forstås stats- og erhvervsobligationer med rating som Investment Grade hos enten Standard and Poors eller Moodys. Udenlandske obligationer skal handles på anerkendte børser. 8. Ved indeksobligationer forstås indekserede obligationer udstedt af danske realkreditinstitutter, KommuneKredit eller Danmarks Skibskreditfond og noteret på Københavns Fondsbørs.

13 13 Puljeafkast for december 27 Skattepligtigt afkast, -,1 -,1, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -,4 -,3 -,2 -,3 Samlet afkast -,4 -,4 -,3 -,2 Puljeafkast for november 27 Skattepligtigt afkast,1,2,3, Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -7, -,7-3,3-1,1 Samlet afkast -7,4 -, -3, -,7 Puljeafkast for oktober 27 Skattepligtigt afkast,2,4,6,7 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast 2, 1,9 1,1,3 Samlet afkast 2,7 2,3 1,7 1, Puljeafkast for 26 Skattepligtigt afkast,,7 1,2 1,9 Skattefrit afkast,,1,1, Aktieafkast 13,9 1,7 6,4 2,3 Samlet afkast 14,4 11, 7,7 4,2 Puljeafkast for 2 Skattepligtigt afkast, 1,4 2, 2,9 Skattefrit afkast,,,3, Aktieafkast 33, 2, 14,4 4,7 Samlet afkast 34, 26,4 16,7 7,6 Puljeafkast for 24 Skattepligtigt afkast,9 1,7 2,8 4, Skattefrit afkast,,,2, Aktieafkast 12, 9,1,4 2,3 Samlet afkast 12,9 1,8 8,4 6,4 Puljeafkast for 4. kvartal 27 Skattepligt. afk.,3,,8 1,2 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -,3-4,1-2,3-1,1 Samlet afkast -,1-3,6-1,,1 Puljeafkast for 3. kvartal 27 Skattepligt. afk.,3,6,9 1,3 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast,7,6,4, Samlet afkast 1,1 1,2 1,3 1,3 Puljeafkast for 2. kvartal 27 Skattepligt. afk. -,2 -, -,8 -,3 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast 3,7 2,8 1,6,6 Samlet afkast 3,4 2,3,8,3 Puljeafkast for 1. kvartal 27 Skattepligt. afk.,3,7 1, 1,2 Skattefrit afkast,,,, Aktieafkast -,3 -,2 -,1, Samlet afkast,1,4,9 1,3 Puljeresultater Alle afkast er før administrationsgebyr. Tallene er afrundet til en decimal. Forklaring: Skattepligtigt afkast: Afkast som stammer fra obligations- og kontant beholdningen. Belægges med 1 pct. skat. Skattefrit afkast: Afkast som stammer fra beholdningen af indeksobligationer. Aktieafkast: Afkast som stammer fra aktiebeholdningen. Belægges med 1 pct. skat.

14 14 Puljeafkast for 1999, 2, 21, 22, 23, 24, 2, 26 og Årlige afkast i procent Årets renteindtægter og udbytter på aktivposter 1. kr. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Kontant Obligationer Indeksobligationer Øvrige renteindtægter Aktieudbytte Årets kursregulering af værdipapirer 1. kr. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Obligationer Indeksobligationer Udenlandske aktier Danske aktier Årets kursregulering af valuta Andre aktiver Puljens samlede resultat og handelsomkostninger 1. kr. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Kurtage/provision Samlet resultat Obligationsbeholdning efter renterisiko (korrigeret varighed)* 1. kr. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Obligationer 3,82 3,82 3,8 3,7 Indeksobligationer 7,9 7,9 7,9, Gennemsnitsbeholdninger (mio.kr.) Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Obligationer 86,2 276,2 629,2 89,7 Udenlandske obligationer 1, 3, 74,4, Indeksobligationer 2,6 8,1 18,6, Danske aktier 247, 29, 242,3 96,1 Udenlandske aktier 18,3 216,9 179,6, Kontant 2,2 3,1,2 3,8 Puljenyt - udgives af Spar Nord Bank Ansvarshavende: Ole Søholm Jensen, direktør, Forretningsudvikling Redaktion: Tina Moreau Pihl, Forretningsudvikling Spar Nord Bank Skelagervej 1, postboks Aalborg Telefon Genoptryk pr. 2. april 28 * Korrigeret varighed angiver den procentvise ændring i gruppernes kurstab/-gevinst ved en ændring i renten på 1 pct-point, hvor man samtidig har taget hensyn til konverteringsretten på realkreditobligationer.

5,76 pct. Nye muligheder for selvpension

5,76 pct. Nye muligheder for selvpension PuljeNyt Nr. 1 Februar 21 3 2 2 1 1 Afkast for 29 2,26 pct. 21,28 pct. 1,46 pct.,76 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Interessen for at hæve SP Pension har været overvældende stor. Der er så få

Læs mere

-2,38 pct. Finanskrisen - giver den anledning til at ændre pensionsopsparingen?

-2,38 pct. Finanskrisen - giver den anledning til at ændre pensionsopsparingen? PuljeNyt Nr. 1 Februar 29 - -1-1 -2-2 -3-3 -4 Afkast for 28-2,38 pct. -1,1 pct. -28, pct. -38,4 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Finanskrisen - giver den anledning til at ændre pensionsopsparingen?...

Læs mere

Nr. 1 Februar 2011. 5,37 pct. Har du også betalt for meget? Hvad betyder det for dig? Ifølge lovgivningen skal fradrag på pensionsordningerne

Nr. 1 Februar 2011. 5,37 pct. Har du også betalt for meget? Hvad betyder det for dig? Ifølge lovgivningen skal fradrag på pensionsordningerne Puljenyt Nr. Februar Afkast for, pct., pct., pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe Har du også betalt for meget...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Retningslinier

Læs mere

Puljeresultaterne de bedste nogensinde!

Puljeresultaterne de bedste nogensinde! Puljenyt Nr. 1 Januar 26 Indhold Puljeresultaterne 2, de bedste nogensinde... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3...

Læs mere

1,34 pct. 1,32 pct. Nye lovforslag på pensionsområdet

1,34 pct. 1,32 pct. Nye lovforslag på pensionsområdet PuljeNyt Nr. Oktober 7 1, 1,,9,,3, Afkast 3. kvartal 7 1,3 pct. 1,3 pct. 1,18 pct. 1, pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD Nye lovforslag på pensionsområdet... side 1 Puljekommentar - aktier...

Læs mere

Nr. 1 Februar 2013. 8,29 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Investering eller kontant placering? Tabel 2: Hvad er 100.000 kr.

Nr. 1 Februar 2013. 8,29 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Investering eller kontant placering? Tabel 2: Hvad er 100.000 kr. Puljenyt Nr. Februar tættere på 9 pct. Afkast i procent for året, pct., pct.,9 pct., pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Investering eller kontant placering...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt AUGUST 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt AUGUST 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt AUGUST 2017 2 Spar Nord puljenyt INDHOLD Markedskommentar... side 3 Gruppe 1... side 6 Gruppe 2... side 7 Gruppe 3... side 8 Gruppe 4... side 9 Puljeresultater...

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Puljenyt. Nye muligheder med din Særlige Pensionsopsparing. Indhold. Nr. 1. Februar Afkast Nye muligheder med SP...

Puljenyt. Nye muligheder med din Særlige Pensionsopsparing. Indhold. Nr. 1. Februar Afkast Nye muligheder med SP... Puljenyt Nr. 1 Februar 2 Indhold Nye muligheder med SP... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe 4...

Læs mere

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker.

0,89 pct. Hvor meget skal der spares op? Svaret afhænger naturligvis af, hvor længe du sparer op, og hvor stor en udbetaling du til den tid ønsker. PuljeNyt Nr. Maj 7 1, 1,,9,,3, Afkast 1. kvartal 7 1,7 pct.,89 pct., pct., pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe INDHOLD En pensionsopsparing giver både dig selv og din familie økonomisk tryghed - i dag

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet

Afkast 1. halvår ,70 pct. 1,54 pct. Økonomisk frihed igennem hele livet PuljeNyt Nr. August 7,,,, 1, 1,,,,8 pct. Afkast 1. halvår 7,7 pct. 1,7 pct. 1, pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Økonomisk frihed igennem hele livet... side 1 Puljekommentar - aktier... side Puljekommentar

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

AFKAST I PROCENT FOR ÅRET

AFKAST I PROCENT FOR ÅRET Puljenyt Nr. 1 Februar 216 tættere på 2 2 1 1 pct. AFKAST I PROCENT FOR ÅRET 21 22, pct. 16,6 pct. 8,73 pct. 2,82 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Endnu et år med høje afkast...side 1 Markedskommentar...side

Læs mere

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen.

PuljeNyt. Hvor meget skal der spares op for at der er nok? August Afkast 1. halvår Derfor bør opsparingen også dække forsikringsdelen. PuljeNyt Nr. 3 August 8 - -4 - -8-1 -1 Afkast 1. halvår 8 -,4 pct. -,19 pct. -8, pct. -11,3 pct. Gruppe 1 Gruppe Gruppe 3 Gruppe 4 INDHOLD Hvor meget skal der spares op for at der er "nok"?... side 1 Markedskommentar...

Læs mere

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD

PuljeNyt. Det store spørgsmål: Skal jeg vælge en pensionspulje. August 2010. Afkast for 1. HALVÅR 2010 INDHOLD PuljeNyt Nr. August Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. Afkast for.

Læs mere

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt FEBRUAR 2017

Spar Nord puljenyt 1. Spar Nord puljenyt FEBRUAR 2017 Spar Nord puljenyt 1 Spar Nord puljenyt FEBRUAR 2017 2 Spar Nord puljenyt Jævne afkast i 2016 INDHOLD Jævne afkast 2016... side 2 Markedskommentar... side 4 Gruppe 1... side 6 Gruppe 2... side 7 Gruppe

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013

RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 RETNINGSLINJER FOR PENSIONS- PULJERNE GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2013 93/13 13.05.2013 Puljeopsparing sker på en indlånskonto. Som kunde kan du tilmelde de beløb, du har stående på kapital-, ratepension og

Læs mere

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive

KVINDER Døde Tab af erhvervsevne Aktive Puljenyt Nr. 2 April 24 Opnå overblik Som vi skrev om i sidste nummer af Puljenyt, vil vi i dette og de kommende numre af Puljenyt kort beskrive, hvordan du bedst sikrer, at dine pensions- og forsikringsforhold

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST

RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST RETNINGSLINJER FOR BANKENS ADMINISTRATION AF PULJEINVEST Gælder fra den 1. november 2014 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København 1. Generelt Banken investerer efter eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T

R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T R E T N I N G S L I N J E R F O R D A N S K E B A N K S A D M I N I S T R A T I O N A F P U L J E I N V E S T Gælder fra den 1. juli 2016 1. Generelt Vi investerer efter vores eget skøn i aktiver (værdipapirer

Læs mere

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD

PULJENYT FORSIKRINGER ER EN VIGTIG DEL AF DIN PENSIONSORDNING. Oktober 2010 AFKAST FOR 3. KVARTAL 2010 INDHOLD PULJENYT Nr. Oktober Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. måned efter udgangen af hvert kvartal. AFKAST FOR.

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto. Puljekontoen er en underkonto til pensionshovedkontoen,

Læs mere

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest

Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Retningslinjer for administration af BankNordiks puljeordning KontoInvest Gældende fra den 7. juni 2017 Generelt KontoInvest puljeopsparing sker på en indlånskonto, kaldet en puljekonto, hvorpå der indskydes

Læs mere

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003

Puljenyt. At gøre drømme til virkelighed... Indhold. Nr. 4. Oktober 2003 Puljenyt Nr. 4 Oktober 23 Indhold At gøre drømme til virkelighed... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6

Læs mere

Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing?

Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing? Puljenyt Nr. April Indhold Hvilken indflydelse kan Velfærdsreformen få for din pensionsopsparing?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe...

Læs mere

Puljenyt. Indhold. Så kom de positive resultater tilbage. Nr. 1. Januar 2004

Puljenyt. Indhold. Så kom de positive resultater tilbage. Nr. 1. Januar 2004 Puljenyt Nr. 1 Januar 24 Indhold Positive resultater...side 1 Puljekommentar, obligationer...side 2 Puljekommentar, aktier...side 3 Gruppe 1...side 4 Gruppe 2...side Gruppe 3...side 6 Gruppe 4...side 7

Læs mere

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder?

Er recessionen overstået? end den udvikling, vi har været vidne til de seneste 18 måneder. Hvilke implikationer har det for de finansielle markeder? PuljeNyt Nr. 3 Juli 29 12 1 8 Afkast for 1. halvår 29 1,9 pct. 9,39 pct.,9 pct. INDHOLD Er recessionen overstået?... side 1 Markedskommentar 2. kvartal 29... side 2 Gruppe 1... side 3, pct. Gruppe 2...

Læs mere

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing...

Puljenyt. Behovet for pensionsopsparing. Indhold. Nr. 4. Oktober 006. Afkast 3. kvartal 006. Behovet for pensionsopsparing... Puljenyt Nr. Oktober Behovet for pensionsopsparing Har du taget stilling til dine økonomiske behov i pensionsalderen og indrettet din økonomi efter det? For mange er svaret desværre nej. Så længe man er

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011

RETNINGSLINIER. for investering og administration af pensionspuljer. Gældende fra 1. januar 2011 RETNINGSLINIER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. januar 2011 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder:

Læs mere

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves

PuljeNyt. April Afkast for 1. kvartal ,39 pct. INDHOLD. Særlig Pension ophæves PuljeNyt Nr. April 1 Puljeafkastet kan følges måned for måned på www.sparnord.dk/investering/puljenyt Det næste nummer af PuljeNyt findes også her - ca. 1 måned efter udgangen af hvert kvartal. 1 8 Afkast

Læs mere

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003

Puljenyt. Indhold. Hvorfor pensionsordning? Nr. 2. Maj 2003 1 Puljenyt Nr. 2 Maj 23 Indhold Hvorfor pensionsordning?... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe

Læs mere

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer...

Puljenyt. Flot halvår for puljen. Indhold. Nr. 3. August Afkast 1. halvår Flot halvår... side 1. Puljekommentar, obligationer... Puljenyt Nr. 3 August 2 Indhold Flot halvår... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side 4 Gruppe 2... side Gruppe 3... side 6 Gruppe 4... side 7 Puljeresultater...

Læs mere

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne

Nr. 2. April Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Justering i investeringsrammerne Puljenyt Nr. April tættere på pct. Afkast i procent pr.. kvartal 3 - -,3 pct.,3 pct. -, pct. -, pct. INDHOLD Justering i investeringsrammerne...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 879 af 28. oktober 1992 om puljepension m.v. )

Bekendtgørelse nr. 879 af 28. oktober 1992 om puljepension m.v. ) 1 Bekendtgørelse nr. 879 af 28. oktober 1992 om puljepension m.v. ) Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Administration af puljer Kapitel 3 Kundeinformation Kapitel 4 Puljers investering i finansielle

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Resultat for 4. kvartal 2000 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat for 4. kvartal 2000 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Puljenyt nr.1, 2001 Indhold Resultat for 4. kvartal 2000 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Børneopsparing i pulje, en mulighed... side

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. december 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. december 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: -

Læs mere

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 1. kvartal Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 2-2000 Puljeafkast 1. kvartal 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 1. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger Kommentarer til puljens grupper Puljeafkast for 1.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Indledning Bekendtgørelse nr. 1056 af 7. september 2015 om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Læs mere

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014

RETNINGSLINIER. for investering og administration af puljer. Gældende fra 1. marts 2014 RETNINGSLINIER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. marts 2014 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilsluttes én eller flere af de puljer, som pengeinstituttet tilbyder: - Kapitalpension

Læs mere

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002

Puljenyt. Forventninger til 2003. Puljeresultaterne 2002. Nr. 1. Februar 2003. Afkast 2002 1 Puljenyt Nr. 1 Februar 23 Indhold Puljeresultaterne 22... side 1 Puljekommentar, obligationer... side 2 Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe 2... side 6 Gruppe 3... side 7 Gruppe

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Puljenyt. Stop for negative tendenser med udgangen af februar 2003! Nr. 3. August kvartal 2003

Puljenyt. Stop for negative tendenser med udgangen af februar 2003! Nr. 3. August kvartal 2003 Puljenyt Nr. 3 August 23 Stop for negative tendenser med udgangen af februar 23! Ved årets start kunne det se ud som om de meget kedelige resultater fra 22 også kunne blive realiteter i 23. I marts måned

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.

PRISER INVESTERING. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06. INDHOLD Side DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 5 PULJEADMINISTRATION 5 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 6 01.06.2014/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer registreret

Læs mere

Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen?

Hvilke ønsker har du i øvrigt til pensionisttilværelsen? Puljenyt Nr. 4 Opnå overblik over din pension Oktober 24 Indhold Opnå overblik... 1 Puljekommentar, obligationer... 2 Puljekommentar, aktier... 3 Gruppekommentarer... 4 Resultat i årets første 3 kvartaler...

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer

RETNINGSLINJER. for investering og administration af puljer RETNINGSLINJER for investering og administration af puljer Gældende fra 1. september 2013 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilknyttes én eller flere af de puljer, som Skandinaviska Enskilda Banken

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 23.09.2016/SIDE 1 ER INVESTERING Obligationer,, aktier a og samtlige investeringsforeninger registreret

Læs mere

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed...

Nr. 3 August 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2012. 4,04 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. At gøre drømme til virkelighed... Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD At gøre drømme til virkelighed...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Bekendtgørelse 2011-12-22 nr. 1359 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v.

Bekendtgørelse 2011-12-22 nr. 1359 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. Bekendtgørelse 2011-12-22 nr. 1359 om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer I medfør af 50, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 885 af 8.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Vejledning til bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter VEJ nr 9475 af 31/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0056 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 20.12.2016/SIDE 1 ER INVESTERING DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION Obligationer,,

Læs mere

PRISER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG

PRISER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 09.05.2016/SIDE 1 DEPOTADMINISTRATION DEPOTADMINISTRATION PRIS BEMÆRKNINGER Obligationer, aktier

Læs mere

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4

PRISER INVESTERING /SIDE 1 INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 ER INVESTERING INDHOLD SIDE DEPOTADMINISTRATION 2 FORMUEPLEJE PLEJEAFTALER 3 PULJEADMINISTRATION 3 VÆRDIPAPIRER KØB OG SALG 4 20.01.2017/SIDE 1 ER INVESTERING DEPOTADMINISTRATION DEPOTGEBYRER Obligationer,,

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000. Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 3-2000 Puljeafkast for 2. kvartal samt 1. halvår 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 2. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 3. kvartal Kommentarer til puljens

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring.

1,78 pct. du måtte ønske. Mulighed for tilknytning af livsforsikring og tab af erhvervsevne forsikring. PuljeNyt Nr. Maj 9,,,,, -, -, -, Afkast for. kvartal 9 -, pct. -,9 pct., pct., pct. INDHOLD Skal du som selvstændig spare op i virksomheden eller på pensionsopsparing... side Markedskommentar. kvartal

Læs mere

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 3 August 2013 AFKAST I PROCENT FOR 1. HALVÅR 2013. 2,08 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. August tættere på pct.,9 pct. AFKAST I PROCENT FOR. HALVÅR, pct., pct. INDHOLD Skal du som selstændig spare op i virksomheden eller på pensionsordning?...side Markedskommentar...side Gruppe...side

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Hvis du er en af de mange, der ikke ønsker at få din pensionsopsparing. vil udnytte fleksibiliteten i udbetalingsmulighederne,

Hvis du er en af de mange, der ikke ønsker at få din pensionsopsparing. vil udnytte fleksibiliteten i udbetalingsmulighederne, Puljenyt Nr. Oktober Indhold Vælg den rigtige gruppe og få det rigtige afkast... side 1 Puljekommentar, obligationer... side Puljekommentar, aktier... side 3 Gruppe 1... side Gruppe... side Gruppe 3...

Læs mere

Bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter

Bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter Bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter I medfør af 50, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 928 af 8. august 2014, fastsættes:

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN:

Puljenyt. Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning FORDELE VED LØBENDE OPSPARING UDENFOR VIRKSOMHEDEN: Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Derfor skal du som selvstændig spare op på en pensionsordning...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat for 1. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3. Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat for 1. kvartal 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Resultat for 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2012 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2012. 4,35 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct. 9, pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at det er "nok"?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

RETNINGSLINJER. for investering og administration af pensionspuljer

RETNINGSLINJER. for investering og administration af pensionspuljer RETNINGSLINJER for investering og administration af pensionspuljer Gældende fra 1. juli 2017 Generelt Følgende opsparingsformer kan tilknyttes én eller flere af de pensionspuljer, som Skandinaviska Enskilda

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Retningslinjer for investering og administration af midler i Lokal Puljeinvest i Jutlander Bank

Retningslinjer for investering og administration af midler i Lokal Puljeinvest i Jutlander Bank Retningslinjer for investering og administration af midler i Lokal Puljeinvest i Jutlander Bank Generelt om puljeinvestering hos Jutlander Bank Jutlander Bank (i det følgende benævnt banken) tilbyder at

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2016 AFKAST I PROCENT FOR 1. KVARTAL 2016. -2,59 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på - Pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL -, pct. - - - - - - - -,9 pct. -,9 pct. -,9 pct. Gruppe Gruppe Gruppe Gruppe INDHOLD Hvor meget skal der egentlig spares op for at der

Læs mere

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S

Investeringsbetingelser - for Livslang Pension. Nykredit Livsforsikring A/S Version 7875-1, Side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: 1...3 2 Teknisk grundlag...3 3 Definitioner...3 4 Opsparingsplejekoncepter...3 5 Pensionsindbetalinger... 5 6 Risikopræmie og omkostninger... 5 7 Kurser

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt

Nr. 4 Oktober 2013 AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL ,02 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. Du bliver dobbelt ramt Puljenyt Nr. Oktober 13 tættere på 1 pct. 9,31 pct. AFKAST I PROCENT FOR 3. KVARTAL 13, pct. INDHOLD Ny forsideartikel...side 1 Markedskommentar...side 3 Gruppe 1...side Gruppe...side Gruppe 3...side 7

Læs mere

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD

Puljenyt. Har du sikret din livsindkomst? tættere på AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL tættere på. Nr. 2 April 2015 INDHOLD Puljenyt Nr. 2 April 21 tættere på 2 1 1 pct. 18,13 pct. AFKAST I PROCENT FOR FØRSTE KVARTAL 21 13,92 pct. INDHOLD Har du sikret din livsindkomst?...side 1 Markedskommentar...side 2 Gruppe 1...side 4 Gruppe

Læs mere

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4

Nr. 2 April 2013. Afkast i procent for 1. kvartal 2013. 3,75 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Puljenyt Nr. April tættere på pct., pct. Afkast i procent for. kvartal, pct., pct. INDHOLD Hvorfor investere globalt?...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Puljeafkast for 4. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 og 2001 side 3. Puljeafkast for 1999, 2000 og 2001 side 3

Puljeafkast for 4. kvartal 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 og 2001 side 3. Puljeafkast for 1999, 2000 og 2001 side 3 Indhold Puljeafkast for 4. kvartal 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 og 2001 side 3 Puljeafkast for 1999, 2000 og 2001 side 3 Kommentarer: Negativt afkast Pensionsafkastbeskatning

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Forsikringsnr Ikrafttrædelse den Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Ref. R99 Danica Balance FlexOpsparing Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din

Læs mere

NYHEDSBREV APRIL 2014

NYHEDSBREV APRIL 2014 NYHEDSBREV APRIL 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV APRIL 2014 MARKEDSKOMMENTAR APRIL 2014 USA: INGEN UDSIGT TIL RENTESTIGNINGER FORELØBIG EUROPA: FOKUS PÅ BEKYMRENDE LAV INFLATION EMERING MARKETS: FALDENDE

Læs mere

At specialindrette hjemmet At foretage en rejse

At specialindrette hjemmet At foretage en rejse Puljenyt Nr. 3 August 24 Opnå overblik I fortsættelse af artiklen i de seneste numre af Puljenyt ser vi i dette nummer nærmere på dækning ved kritisk sygdom og dødsfald. Husk at vores rådgivere altid er

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Få mere til dig selv med SaxoInvestor

Få mere til dig selv med SaxoInvestor Få mere til dig selv med SaxoInvestor Vi har gjort det enkelt for dig at vælge de bedste investeringer til din pensionsopsparing eller dine frie midler Fuldautomatisk porteføljepleje Test din risiko og

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold

Nr. 3 August ,73 pct. Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4. I kreditvurderingsbureauernes vold Puljenyt Nr. August tættere på pct. Afkast i procent for. halvår - - - - -, pct. -, pct. -, pct. -, pct. INDHOLD I kreditvurderingsbureauernes vold...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v 1) Nr. 293 6. april 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Administration af puljer Kapitel 3 Kundeinformation

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v.

Bekendtgørelse for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. Nr. 1235 5. november 2015 Bekendtgørelse for Færøerne om puljepension og andre skattebegunstigede opsparingsformer m.v. Kapitel 1 Anvendelsesområde Kapitel 2 Definitioner Kapitel 3 Administration af puljer

Læs mere