TEATER WORKSHOP: SIKKERHED I BYEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEATER WORKSHOP: SIKKERHED I BYEN"

Transkript

1 TEATER WORKSHOP: SIKKERHED I BYEN Afrapportering fra Workshoppen Offentlig sikkerhed i vores store byer: Hvordan finder vi nye løsninger på de aktuelle problemer gennem samarbejde? Workshoppen blev afholdt i huset i Huset i Magstræde, den 30. november, 2009, kl. 15:30 til 19:30. i samarbejde mellem CLIPS og Dacapoteatret. Workshoppens overordnede tema var, hvorledes man kan finder nye kreative løsninger gennem et bredt samarbejde mellem politi, kommune, politikere, beboere og unge. Til trods for at workshoppen naturligt tog udgangspunkt i diskussioner af konkrete problemer og erfaringer med forskellige løsningsstrategier, så var vores fokus på drivkræfter og barrierer for at forskellige offentlige og private parter kan arbejde sammen om at finde nye og kreative løsninger. Udover CLIPS PUBLIC SAFETY CREW og DACAPO TEATRET var der deltagere fra: Justitsministeriet: Politiet: Lokal politiet på Nørrebro SSP Nørrebro Den Kriminal-præventive afdeling (KBH politi) Det kriminal-præventive råd Lokalpolitiker KBH: SF KBH kommune: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Gadepulsen Socialforvaltningen Lokaludvalg (Nørrebro) Gadeplansmedarbejdere på Amager (Ungehuset) Unge Taskforcen Gade medarbejdere/ Projekter (ikke Kbh kom.): Sange fra broen Rababerlandet Ungdomsklubber: Ungdomsklub amager RCYN Unge: Fra Nørrebro Beboerforeninger AAB KAB Frivillige/foreninger: Natteravnene CLIPS Stakeholderpanel: Selve workshoppen bestod af to dele adskilt af en pause. Første del blev indledt med et kort fiktivt skuespil, der viste to drenge på 14 år fra Rosengården i Nyby, der keder sig og ender med at brænde en container af. Efterfølgende diskuterede nogle bekymrede beboere fra beboerforeningen mv. problemerne med de unge. Efter det indledende skuespil blev der lagt op til en kort diskussion af, hvorvidt deltagerne kunne genkende problematikkerne, samt workshopdeltagernes umiddelbare reaktioner. Efter denne korte diskussionsrunde blev der spillet et skuespil, der viste tre kommunale embedsmænd (kommunaldirektøren, kulturforvaltningens direktør, og arbejdsmarkeds- og socialdirektøren), som diskuterer de seneste problemer i rosengården. Efter dette andet skuespil blev 1

2 diskussionen givet mere fri dog struktureret af Dacapo teatret, der via de tre kommunal direktører gik rundt og bidrog til diskussionen eller blev inddraget af Claus, der fungerede som konferencier for hele workshoppen. Anden del af workshoppen efter pausen blev efter en kort opvarmningsøvelse indledt med at deltagerne blev fordelt i en række grupper, der skulle diskutere konkrete løsningsmodeller i forhold til de problemer, der var blevet diskuteret i første del af workshoppen. Efter en gennemgang af, hvad de forskellige grupper havde diskuteret, og hvad de var kommet frem til, blev der igen lagt op til en fælles diskussion mellem alle deltagerne. Workshoppen viste, at de grupperelaterede konflikter på Nørrebro brændte så stærkt igennem, at det fiktive rum, som skuespillet skabte, ikke kom til at organiserede diskussionen. Folk diskuterede situationen på Nørrebro og deres egne konkrete erfaringer. Alligevel tjente skuespillet til at skabe en god ramme og et godt anslag for workshoppen. Workshoppen blev optaget på video og et fælles gennemsyn af videooptagelsen førte til identifikation af en række barrierer og drivkræfter for samarbejdsdrevet innovation, der på mange måder spejler hinanden. Tilstedeværelsen af X udgør en barriere og fjernelsen af X eller det modsatte af X udgør en drivkraft. 1) Barrierer for samarbejdsdrevet innovation: Der skelnes i det følgende mellem kulturelle, institutionelle/økonomiske, organisatoriske og aktørrelaterede barrierer. Det er i parentesen anført hvilen type aktør, der har italesat barrieren. Kulturelle barrierer: 1. Kulturen i store byer: I de store byer er alt hypermobilt og forandringshastigheden er så stor, at det er svært at skabe tid og rum for systematisk refleksion over, hvad man kan gøre anderledes (kommune) 2. Negativ evaluering af besparelser: Innovation kobles ofte til ønske om besparelse og det er et problem. Besparelser er noget negativt og det smitter af på innovationsbestræbelsen (kommune) 3. Problemkonstruktion: Det er ikke alle steder i kommunen og i de forskellige kvarterer, at der er en følelse af at der er problemer og en brændende platform, der kalder på innovation (unge) 4. Multi-kulturalisme: Der er forskellige kulturelt betingede forståelser af samfundet, der vanskeliggør dialog og gør det svært at tage udgangspunkt i fællesskabet (politi) 5. Snævert fokus: Der er alt for meget fokus på problemløsning (få unge væk fra gaden) og for lidt fokus på vores langsigtede ambitioner på de unges vegne og hvad vi vil med de unge. Det hindrer kreativitet (kommune) Institutionelle/økonomiske barrierer: 6. Kort og langt sigt: Der mangler blik for at det innovation koster på kort sigt som investering på et område ofte kan spares andre steder på længere sigt (kommune) 2

3 7. Tilgængelige ressourcer: Der er generelt en del penge i systemet, men pengene er der ikke altid, når der er brug for dem, og der er problemer med kassetænkning (kommune) 8. Hierarkiske niveauer: Det er ærgerligt at nye penge på området ofte ryger ind i integrationsforvaltningens task force i stedet for ud til lokalområderne, hvor der er brug for dem til at skabe nye løsninger (skoleleder) 9. Anvendelse af ressource: Konsulenterne sluger for mange penge og burde fyres alle sammen (skoleleder) 10. Forskellige hensyn: Der er en modsætning mellem innovative løsninger som eksempelvis sociale klausuler, der fordyrer offentlige opgaver, og ønsket om effektivitet (kommune) 11. Arenaer: Der mangler steder hvor ressourcestærke unge kan komme på banen som ressourcer i løsningsprocesser (unge); mangler steder hvor flere forskellige parter lokalt kan møde hinanden og trække på hinandens ressourcer (politi); og mangler nogle måder at trække frivillige organisationer ind i indsatsen (politi) 12. Manglende fokus på netværk: Mangler i det hele taget nogen der har overblik over problemer, relevante aktører og ressourcer (politi) Organisatoriske barrierer: 13. Manglende mobilitet: Der flyttes ikke nok rundt på medarbejderne, sådan medarbejderne kommer mere ud af huset og deltager i forskellige former for samarbejde (kommune) 14. Silotænkning: For meget silotænkning indenfor forvaltningen hindrer tværgående samarbejde og dialog (forsker) og behov for meget mere koordination og udveksling mellem integration og uddannelse; også politisk opsplitning mellem forskellige borgmestre i København er et problem (kommune) 15. Territorielle grænser: territorielle grænser for projekter og indsatser (jurisdiktion) kan virke hæmmende på inddragelse af de unge: tager man kun dem med fra sit eget kvarter mister man vigtigt input (kommune); der mangler erfaringsudveksling med andre lokaliteter med samme problemer andre steder i landet forsker) 16. Ledelse: Medarbejderne i kommunen skal lære at være medledere af de processer de indgår i (forsker og skoleleder) 17. Hierarki og effektivitet: Hierarkiske organisationer og fokus på effektiv styring gør det vanskeligt for netværk at etableret et råderum og gør det vanskeligt at håndtere kompleksitet (kommune) Aktør-relaterede barrierer: 18. Forældre: Offentlige medarbejdere tror ikke at forældre og brugere kan være en ressource i innovationsprocesser (skoleleder); de virkelige svage indvandrerfamilier på ydre Nørrebro kommer ikke, når der holdes møde om lokalområdets fremtid (skoleleder); på indre Nørrebro er der dog mange ressourcestærke forældre (kommune) 19. Unge: ingen lytter til de unge og de er derfor ekskluderede (markarbejder); en del unge opfatter politi og offentlige ansatte som modstandere hvilket vanskeliggør samarbejde (ung); hvis man ikke viser, at man gider de unge, så gider de heller ikke os (kommune); unge gider ikke deltage i udformningen af tilbud og løsninger hvis de ikke for indflydelse (forsker); de unge kommer ikke hvis de ikke bliver hørt (ung rollemodel); svært at få pigerne hen i værestederne/ressourcecentrene og derfor svært at finde ud af deres behov - pigerne var der i begyndelsen, men blev ikke behandlet så godt og derfor holdt de op med at komme (ung rollemodel); andre steder er der flere piger og flere forskellige pigegrupper 3

4 (ung model); de unge har svært ved at formulere deres egne behov og har ofte begrænsede ressourcer og har derfor brug for voksne der vil dem og tager ansvar (skoleleder); det abstrakte sprog er en barriere for de unges deltagelse (kommune) 20. Professionelle: de professionelle behøver ikke længere alt det der 70 er rundbordspædagogik og dialogfora, da de i stigende grad ser brugerne som en ressource, møder dem i øjenhøjde og iagttager og responderer på deres behov (skoleleder); hvis man laver færre regler fra oven finder de professionelle på reglerne selv lokalt (kommune); de professionelles fagforeninger er med til at fastholde faggrænser og siloer (kommune) 21. Kommunale ledere: De aner ikke noget om hvad der sker i frontlinjen og på gadeplan 22. Politikerne: Politikerne har en cyklus med valgår der bremser villigheden til at tænke nyt og kreativt (skoleleder) 23. Idrætsorganisationer: Selv hvis de har plads og kapacitet så tør de ikke have med de unge at gøre, de er bange for at de smadrer det hele og at de mister deres egne medlemmer (ung rollemodel); der er nogle myter om unge indvandrere, som gør, at de ikke kan komme ind i visse idrætsfaciliteter (kommune) 2) Drivkræfter for samarbejdsdrevet innovation I det følgende forsøges de identificerede drivkræfter opsummeret under tre overskrifter: organiseringer/institutionaliseringer, unge og steder og logikker. Organiseringer og institutionaliseringer som drivkræfter: 1. Inddragelse af mange forskellige parter: Grundlæggende tales der i workshoppen (på baggrund af konkrete erfaringer) om inddragelse af mange forskellige offentlige og civilsamfundsmæssige parter (frivillige, foreningsmæssige, pårørende) etc. og slet ikke om inddragelsen af private parter (markedsbaserede). En væsentlig del af argumentationen om inddragelse handler om tre faktorer: 1) erkendelse af problemernes bredere (holistiske?) karakter; 2) erkendelse af nødvendigheden af inddragelse og medbestemmelse; og 3) erkendelse af forskellige parters (adgang til) ressourcer og forskellige kompetencer 2. Eksplicit inddragelse af frivilligsektor, foreningssektor og boligsektor: I forlængelse af ovenstående blev det fremhævet flere gange at en eksplicit inddragelse af frivilligsektor, foreningssektor og boligsektor udover andre offentlige parter var af central betydning. 3. Koordinering mellem disse mange parter: Igen i forlængelse af punkt 1 ved inddragelsen af mange forskellige parter var der et erkendt behov for en konkret koordinering mellem disse mange forskellige parter 4. Koordinering af eksisterende ressourcer: Igen i forlængelse af punkt 1 samtidig omhandlede koordineringen også spørgsmålet om mest effektivt at udnytte det offentliges forskellige artede tilstedeværelse (f.eks. via forskellige forvaltninger og etaters samtidig tilstedeværelse i f.eks. et byområde) i forskellige problemfelter. 5. Udviklingen af en praktisk arbejdsdeling mellem de inddragede parter: Igen i forlængelse af punkt 1 en erkendelse af at forskellige parter har forskellige ressourcer og kvalifikationer/kompetencer 6. Intra-administrativ koordinering i det offentlige: En indgang for borgeren og back office koordination på tværs således at nogen udvikler projekter (rammevilkår) og søger midler, mens andre bruger og leverer dem 4

5 7. Intra-administrativ kommunikation i det offentlige: I forhold til den intra-administrative koordinering er en eksplicit kommunikation vigtig da der eller let opstår mistillid, der bl.a. bunder i at forklare de forskellige parters funktioner - således der ikke opstå den store mistillid mellem fx praktikere og konsulenter. Samtidig er der en funktion i dette i forhold til kontinuerlig konflikt håndtering hvis muligt 8. Erkendelse og udnyttelsen af mikro-ressourcer samt netværksbaserede ressourcer: f.eks. vi har et lokale, vi har et musik anlæg, vi har en gammel minibus, to rollemodeller mv., udveksling af information, vi kr. til etc. 9. Tid og kontinuitet: Begge dele er vigtigt i samarbejdet mellem de inddragede parter dette skaber hold ånd og tillid Unge som drivkræfter 10. Aktiv inddragelse af de unge : Det vil sige det er nødvendigt at lytte til dem, give dem ansvar og medbestemmelse, men også sikre at der er tale om realistiske ønsker og valg (rammer) samt at de skal mødes uden negativitet og fordomme. 11. En aktiv erkendelse af de unge er forskellige: F.eks , 18+, drenge, piger etc. og dermed ikke har de samme behov og ønsker 12. Aktive handleplaner i modsætning social parkering: Ungdomsklubber der får de unge væk fra gaden skal ikke bare være parkering, men handlingsorienterede i forhold til, hvad der skal ske med fremtiden for de unge og den enkelte unge 13. Aktiv inddragelse af forældre: Det skaber gode resultater at inddrage forældre og andre ressourcepersoner for den enkelte unge (evt. de unges netværk) i løsningen af konkrete problemer 14. Overskridelse af fordomme (mellem unge og myndigheder): F.eks. gennem gensidige besøg og deltagelse i hinandens aktiviteter der giver gensidig kendskab, tillid og respekt. (f.eks. mellem politi el. brandvæsen og unge) 15. Udnyttelse af de unge som ressource personer: Unge som rollemodeller, som kontakt personer, som oversættere etc. bidrager til innovation Steder og logikker som drivkræfter 16. Skabelsen/udpegningen af fysiske steder: Behov for mødepladser og knudepunkter for forskellige parter, kontakter, ressourcer, kommunikation, netværker 17. Fra administrative logikker og opdelinger til problemorientering, geografisk orientering og 24-timers tænkning: Vigtigt med erkendelse af at sikkerhed og sociale problemer ikke nødvendigvis (snarer tvært imod) følger givende administrative opdelinger 18. Den positive dagsorden som afsæt for dialog handling: I modsætning til alene at fokusere på problemer og manglende/fraværet af ressourcer 5

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse

Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse Inklusion gennem Mangfoldighed i Københavns Kommunes Borgerinddragelse ETIs vidensgrundlag til anbefalinger 2012 Indhold Forord... 2 Kap. 1: Indledning... 2 Etniske minoriteters medborgerskab og borgerdeltagelse...

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation

Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation Resultater fra et ekspertpanel (Delphi-studie) Karina Sehested Eva Sørensen Troels Schulz Larsen Dorthe Hedensted Lund ISBN: 978-87-7349-771-5 1

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Da værdier kom på arbejde

Da værdier kom på arbejde SAMLET FORSKNINGSRAPPORT Da værdier kom på arbejde PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Anledninger til kompetenceudvikling Udarbejdet af Peter Hagedorn-Rasmussen & Søren Jagd Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Eksempler på brug af empowerment-orienterede tilgange med relevans for beskæftigelsesindsatsen

Eksempler på brug af empowerment-orienterede tilgange med relevans for beskæftigelsesindsatsen Notat Dato 29. maj 2013 MLJ, LN, HEN ESDH-sag: [sagsnummer] Side 1 af 13 Eksempler på brug af empowerment-orienterede tilgange med relevans for beskæftigelsesindsatsen Indholdsfortegnelse: I. Indledning

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

frivillighed og medborgerskab

frivillighed og medborgerskab Strategi for frivillighed og medborgerskab 2012-2015 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Udfordringer 6 Vision 8 Tema 1 Mere frivillighed og medborgerskab 12 Tema 2 Samarbejde på tværs af frivilligområdet

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1

Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet. del 1 1 Vejen mod de 95 % en erfaringsopsamling fra Ungdomsuddannelse til alle projektet Af Noemi Katznelson, Susanne Murning og Mette Pless, Center for Ungdomsforskning del 1 2 Indholdsfortegnelse 01 Indledning

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Kerneopgaven for og med borgerne

Kerneopgaven for og med borgerne Kerneopgaven for og med borgerne Udarbejdet af TeamArbejdsliv og Center for Industriel Produktion, AAU KBH for Fremfærd Forfattere: Eva Thoft, Ole Henning Sørensen, Peter Hasle, Hans Hvenegaard Indledning

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Opsamling fra temadag om fritidsliv den 13. maj 2011

Opsamling fra temadag om fritidsliv den 13. maj 2011 Opsamling fra temadag om fritidsliv den 13. maj 2011 Som lovet på Integrationsministeriets temadag om udsatte børn og unges fritidsliv den 13. maj 2011, får I hermed en kort opsamling på dagens vigtigste

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 1

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 1 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 1 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE... 1

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Bydelsmødre projekterne

Bydelsmødre projekterne side 1 Bydelsmødreprojekterne i Københavns Kommune - resultater og erfaringer i et komparativt perspektiv Bydelsmødre projekterne resultater og erfaringer i komparativt perspektiv side 2 Indhold Indledning

Læs mere

Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor

Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Working Paper No: 8 Marts 2012 CLIPS Tryk politi case beskrivelse og diskussion af projektets barrierer og drivkræfter for samarbejdsdreven innovation i den offentlige sektor Ph.d. Adjunkt Troels Schultz

Læs mere

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet

Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet Ledelse over grænser Erfaringer med tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet INDHOLD Forord 3 En vanskelig rejse 4 Erfaringer fra fire samarbejder 7 Når samarbejdet lykkes 8 Samarbejdets syv plager 14 Chefopgaver

Læs mere