! Projektstyring i en usikker verden. ! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! Projektstyring i en usikker verden. ! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver"

Transkript

1 Projektstyring og Projektledelse Indhold Projektstyring i en usikker verden Projektorganisation, uformel/formel Projektledelse, hvorfor og hvad? Ledelsesopgaver Ledelsesholdninger Ledelsesformer Ledelsesroller Opgave 1 2 Projektplanlægning Projektstyring Hvad vil vi? Hvad gør vi? (Mål og midler) Projektafgrænsningen Projektplanerne Delmålsformuleringerne Dagbogen Samarbejdsaftalerne Referater Projektmappe Projektledelse Organisering (Tid/Læring)

2 Projekter lever med og i usikkerhed Formålet med projektplanlægning og projektstyring er at reducere usikkerhed Hvad skyldes usikkerheden? (Summemøde) Den operationelle usikkerhed Definition (Galbraith 1979): Operationel usikkerhed = Den informationsmængde der er nødvendig for at udføre opgaven minus Den informationsmængde som på et givet tidspunkt er til rådighed for opgaveudførelsen 7 8 Operationel usikkerhed 9 10 Den kontekstuelle usikkerhed Projektplaner laves under forudsætningen at projektets vilkår er kendte og ikke forandres I praksis forandres projekters omgivelser undervejs Jo mere turbulente omgivelser og jo mere udviklingspræg projektet har jo større kontekstuel usikkerhed Eksempler på kontekstuel usikkerhed En cementfabrik i en afrikansk ørken mangler strøm værtsnationen fik ikke som aftalt ført el frem til fabrikken Utopia det perfekte brugerinddragende softwareprojekt blev overhalet af WP Dora - da DR s nye produktionssoftware endelig var færdigt var deres egne ønsker og behov væsentligt forandret, så projektet blev skrottet

3 Definition af kontekstuel usikkerhed Kontekstuel usikkerhed = Planlægningsgrundlaget: den viden og de præmisser projektet designes og planlægges på minus: Det vidensgrundlag, de præmisser og læringsmuligheder som projektet evalueres på 13 Kontekstuel usikkerhed i læringsprojekter 14 Pause Hvordan oplever i den kontekstuelle usikkerhed eksempler? (Summemøde) 15 Organisering og projektledelse Organisering og projektledelse Socialisering og professionalisering af gruppen De uformelle roller dannes i starten af projektperioden 16 Lederen Prygelknaben Festaben Klovnen Den ansvarlige Den sociale igangsætter 17 De uformelle roller er led i en socialiseringsproces Specielt i starten af uddannelsen har studerende et stort behov for at socialisere Skelne mellem Socialisering og Professionalisering - Disciplinering 18 3

4 Organisering og projektledelse Behov for professionelle roller Koordinator Mødeleder / Ordstyrer Sekretær / Referent Vejlederkontakt Andre? Projektledelse - citater Vi vil ikke have nogen projektleder til at bestemme hvad vi skal vi ønsker en demokratisk ledelse ikke nogen bussemand Citat af en projektgruppe på Tek.-Nat. basis Projektledelse - citater Det er som at være en lus mellem 2 negle. Ledelsen vil have at jeg skal være leder i traditionel forstand. Projektdeltagerne vil have, jeg skal være praktisk gris. Og jeg selv har mest lyst til at være almindelig projektdeltager Hvorfor er projektledelse relevant? Citat: Projektledelse i tværfaglige teams af Michael Karø s Projektledelse Skelne mellem 2 begreber: Projektledelse - en funktion Projektlederen en person 23 Projektorganisation Opgaver, der egner sig til en projektorganisation er kendetegnet ved, at de: målt i arbejdstimer er omfattende, men meget lidt rutineprægede kræver samarbejde på tværs af faglige og traditionelle afdelingsmæssige skel, og at de skal løses indenfor et begrænset tidsrum En projektorganisation består af en styregruppe, med det overordnede ansvar for projektet, og en Projektgruppe, der udfører det egentlige arbejde samt udarbejder beslutningsgrundlag for styregruppen Projektlederen er typisk medlem af styringsgruppen 24 4

5 Projektorganisation Hvad er ledelse? Tannenbaum 1961 Ledelse er den proces, hvor personlig indflydelse udøves i en situation, og som ved hjælp af kommunikation går mod opnåelse af specifikke mål Hvad er ledelse? Lederegenskaber Blake og Moutons def. fra 1985 Ledelse vil sige at opnå resultater målt if. Organisationens mål gennem og ved hjælp af medarbejderne. Passende intelligens Sund dømmekraft og tænkning Tillid til og tro på sig selv og andre Ansvarsfølelse Social interesse for andre mennesker Kunne motivere Faglig kunnen Kommunikationsevne Tåler stress Lederopgaver Agne Lundquist Lederopgaver Instrumentelle Emotionelle Varetagelsen af den faglige side af arbejdet herunder planlægning og kontrol Vedrører forholdet til og mellem medarbejderne samt deres forhold til arbejdsopgaverne Repræsentative Består i at repræsentere firmaet, afdelingen eller arbejdsgruppen udadtil

6 Autoritet Autoritet Def. af autoritet Autoritet er et udtryk for forholdet mellem 2 mennesker. Hvis A har fuldstændig autoritet over B, vil B uden at gøre indvendinger og uden overtalelse fra A s side følge A s råd, vejledning, anvisninger og ordrer. Leder Påvirkning Råd Vejledning Anvisninger Medarbejders adfærd Ordrer Autoritet Lederholdninger Douglas McGregor Autoritetskilder Erich Fromm opdeler autoritet i - Magtautoritet Viden eller kundskabsautoritet Personlige egenskaber Hæmmende autoritet og Rationel autoritet Teori X Synes at arbejde er ubehageligt. Har ingen ambitioner, ønsker ikke ansvar og foretrækker at blive styret. Har ringe evner til at løse organisatoriske problemer. Teori Y Synes at arbejde er lige så naturligt som leg og hvile. Accepterer og søger ansvar. Har kreative evner og kan bidrage til løsning af organisationens problemer Lederholdninger Lederholdninger Edgar H. Schein Teori X Teori Y Motiveres kun af udsigten til dækning af fysiologiske behov og tryghedsbehov. Må kontrolleres, tvinges eller trues med straf, hvis de skal gøre en passende indsats for at nå organisationens mål. Motiveres af udsigten til dækning af sociale og egoistiske behov og behovet for selvrealisering. Kan styre og kontrollere sig selv under en målsætning, som de selv går ind for. Selvrealiserende Egoistiske Sociale Sikkerhed og tryghed Det selvrealiserende menneske Det sociale menneske Det rationelle menneske Fysiologiske behov

7 Lederholdninger Klassiske ledelsesformer Det komplicerede menneske En kombination af de 3 andre. Afhængig af situationen er mennesket domineret af den 1., 2. eller 3. Version. Lederen må tilstræbe en individuel tilpasning. 37 Autoritær ledelse Baserer sin ledelse på autoritet og magt. Fastsætter selv gruppens mål og arbejdsform. Giver kun de nødvendige informationer. Udsteder ordrer. Administrerer straf og belønning efter forgodtbefindende. 38 Klassiske ledelsesformer Demokratisk ledelse Inddrager gruppen i beslutninger. Baserer sin autoritet på kundskaber snarere end magt. Giver mange informationer. Lytter aktivt. Hjælper gruppen til selv at træffe beslutninger, men ikke ved hjælp af flertalsafgørelser. 39 Klassiske ledelsesformer Laissez-faire Præsenterer opgaven, men tager ellers ingen initiativer. Står til disposition, men er passiv. Ønsker ikke at blive belemret med gruppens problemer. 40 Situationsbestemt ledelse Situationsbestemt ledelse Lederens styring Medarbejder indflyd -else Leder træffer beslutninger og meddeler dem. Leder sælger sin beslutning. Leder præsenterer sin beslutning og inviterer til spørgsmål. Leder præsenterer sin foreløbige beslutning som kan ændres. Leder præsenterer problemet, modtager forslag og træffer beslutning. Leder afsætter grænser og beder gruppen træffe beslutning. Leder sætter de rammer, gruppen skal arbejde indenfor. Leder præsenterer arbejdsopgaver og overlader resten til gruppen Autoritær Demokratisk Laissezfaire

8 Situationsbestemt ledelse Lederen selv Lederadfærden afhænger af og begrænses af den samlede situation som karakteriseres ved særligt 4 forhold. Lederen selv Medarbejderne Kulturen Den aktuelle situation Menneskesyn Forventninger, inkl. Normer og roller Erfaringer fra tidligere opgaver/situationer Eget sikkerhedsbehov; er det stort, vil lederen sjældent have tillid til medarbejderne Medarbejderne Kvalifikationer generelt Tillid til lederen Motivation og vilje til at tage et ansvar Behov ligger oppe ved de øverste i Maslows behovspyramide Gruppens effektivitet Mål og virksomheden er sammenfaldende Kulturen De fælles holdninger, værdier og normer, som gælder på arbejdspladsen. Ved situationsbestemt ledelse skal specielt en ny leder være opmærksom på kulturen Situationen Ledelsesmodel Blake & Mouton Organisationens forventninger til lederrollen. Organisationens traditioner/særpræg. Opgavens art. Opgavens tidspres. Medarbejdernes kvalifikationer i forhold til opgaven. 47 Hensyn til personale 9 5 Den bløde leder Den svage leder Kompromislederen Den gode leder Den hårde leder 5 9 Lederristen Hensynet til produktionen 48 8

9 Lederroller Adizes lederroller Producentrollen (P) Administratorrollen (A) Entrepreneurrollen (E) Integratorrollen (I) Hvis en af disse roller ikke varetages fører det til mismanagement. Producentrollen Lederen skal skabe resultater Må være i besiddelse af viden og handlekraft og have en stærk præsentationstrang Indgående kendskab til branchen, virksomheden og markedet samt den teknolog, der skal til for at skabe resultater Administratorrollen Lederen skal opstille retningslinier for arbejdets udførelse, udarbejde detailplaner og koordinere og kontrollere aktiviteterne Må besidde sans for systematik, orden og detaljer. Entrepreneurrollen Lederen skal tænke langsigtet, sætte mål og udforme strategier. Dette kræver kreativitet, risikovillighed samt et vågent øje for nye muligheder og trusler Integratorrollen Skabe samarbejde, enighed og effektive grupper til at løse nye opgaver. Lederen må have interesse og sans for mellemmenneskelige relationer, indfølingsevne samt lyst og evne til at få andre til at samarbejde. Projektlederfunktionen Der er ikke nogen hurtige og smarte patentløsninger eller tekniske trick man bare kan lære. Meget afhænger af lyst. Lyst til at kaste sig ud i ukendt land. Lyst til problemer (at arbejde med mennesker giver altid problemer). Lyst til at udfordre sig selv. Lige så meget afhænger af at turde prøve. Gøre sig sine egne erfaringer. Hvad virker for mig. Hvad virker ikke for mig. Være åben overfor sin egen rolle ja kort sagt kaste sig ud i det, hvis der er lyst. Citat: Projektledelse i tværfaglige teams af Michael Karvø s

10 Opgave 1. Hvorledes adskiller projektledelse i en projektgruppe sig fra ledelse af et projekt i erhvervslivet? 2. Hvad er ledelse i en projektgruppe? 3. Hvilken type autoritet kan anvendes i jeres projektledelse? 4. Hvilke lederholdninger mener I er konstruktive i projektledelse? 5. Hvilken ledelsesform er konstruktiv i projektledelse? 6. Hvordan kan man anvende Adizes i projektledelse? 7. Varetages projektledelse bedst af en eller flere personer? Svarene skrives på en slide eller en PP-side eller lignende og hver gruppe fremlægger kort deres resultater

Projektledelse. Indhold. ! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver. !

Projektledelse. Indhold. ! Projektorganisation, uformel/formel. ! Projektledelse, hvorfor og hvad? ! Ledelsesopgaver. ! Projektledelse 1 Indhold! Projektorganisation, uformel/formel! Projektledelse, hvorfor og hvad?! Ledelsesopgaver! Ledelsesformer! Ledelsesroller! Opgave 2 1 Organisering og projektledelse De uformelle

Læs mere

Fokus: Få styr på ressourcerne Projektledelse (management)

Fokus: Få styr på ressourcerne Projektledelse (management) Projektledelse SLP foråret 2011 MedIS og Medicin Lars Peter Jensen, lpj@es.aau.dk Læringsmål På kort sigt at blive i stand til at afprøve en række redskaber til projektstyring og projektledelse På længere

Læs mere

Dagens indhold. Få styr på projektet. Læringsmål. Brainstorm. Værktøjer til strukturering. Post-It brainstorm

Dagens indhold. Få styr på projektet. Læringsmål. Brainstorm. Værktøjer til strukturering. Post-It brainstorm Få styr på projektet PV 7 Efteråret 2010 Medialogi Bachelor i IT og informatik Software Datalogi Lars Peter Jensen, lpj@es.aau.dk Dagens indhold Struktureringsværktøjer - Brainstorm, fremtidsværksted,

Læs mere

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2

LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 LEDELSE I PRAKSIS VELKOMMEN DAG 2 Dagens program Opsamling Teori opsamling Xpert teams Lederstile Adizes mv. Afsluttende eksamen Page 2 Leder performance Medarbejder performance Indtjenings evnen Organisations

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

HUSK AT: Et overblik over projektfaserne: SLP-3: Problemorientering, samarbejde og vejledning. Hvad er et problem? Eksempel

HUSK AT: Et overblik over projektfaserne: SLP-3: Problemorientering, samarbejde og vejledning. Hvad er et problem? Eksempel SLP-3: Problemorientering, samarbejde og vejledning Forelæsning om problemorientering Initierende problem Problemanalyse Problemformulering Roller i gruppen Samarbejdsaftaler Vejledning Hvad er et problem?

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Grundbog i projektledelse

Grundbog i projektledelse Side 1 af 23 Grundbog i projektledelse Mikkelsen og Riis Fag: Organisation Kapitel 1: Introduktion Indledningsvis præsenteres de, iflg. forfatterne væsentligste grunde til hvorfor projektarbejdsformen

Læs mere

Projektledelse Projekter Projekter og Projektarbejdsformen Projektets grundelementer

Projektledelse Projekter Projekter og Projektarbejdsformen Projektets grundelementer Projekt og Projektarbejdsformen Projektets grundelement opgaven, intessent, omgivels, ressourc, ledelse Projektorganisationen ansvarlig chef, beslutningsgruppe, projektgruppe Projektled ledelsesopgav,

Læs mere

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet

God ledelse på KU. Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet God ledelse på KU Fælles ledelsesgrundlag for Københavns Universitet Indhold Medarbejder om leder: Hun lægger mærke til de mindste detaljer i min dialog med andre. En søndag havde jeg i en mail haft en

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Power In and Around Organizations

Power In and Around Organizations Side 1 af 23 Power In and Around Organizations Henry Mintzberg Kap 8-14 (Kap 1-3 er dog medtaget for forståelse og fuldstændighed) Kapitel 1: Magt (Power) Direkte oversat til det danske sprog er dette

Læs mere

FDFs. Projekthåndbog

FDFs. Projekthåndbog FDFs Projekthåndbog Forord På FDFs landsmødet i november 2002 vedtog man, at landsforbundet skal udarbejde et materiale, der støtter situationer med ledere, der arbejder i projekter i kortere eller længere

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean

Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leanrejsen Fra moderne ledelse til lean HÆFTE 1 Leanrejsen En guide til leanledelse, er et udviklingsprojekt, der styrker produktiviteten i Danmark. Projektet er etableret

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d.

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. 2009 Steen Juul Hansen Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

Strategisk ledelse i regioner og kommuner

Strategisk ledelse i regioner og kommuner Chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard. Århus april 2008. 1. Hvorfor arbejde med strategisk ledelse? Overordnet strategisk ledelse har været et vigtigt led i især store private

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

3 Case Analyse 12 3.1 Udtalelser om medarbejdere... 12 3.2 Udtalelser om Ledelsen... 13

3 Case Analyse 12 3.1 Udtalelser om medarbejdere... 12 3.2 Udtalelser om Ledelsen... 13 1 INDHOLD Den svære kommunikation Indhold 1 Problemfelt 3 1.1 Forord................................................ 3 1.2 Projektbeskrivelse......................................... 3 1.3 Formål................................................

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Vejen til en sundere arbejdsplads

Vejen til en sundere arbejdsplads dialogv SUND ARBEJDSPLADS DIALOGVÆRKTØJ Vejen til en SUND ARBEJDSPLADS sundere arbejdsplads Indhold 3 Udvikling af en sund arbejdsplads 5 Kom godt i gang med dialogværktøjet 7 Tjekliste Kom godt i gang

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne

Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne Barrierer og drivkræfter for en innovativ plankultur i kommunerne ARBEJDSRAPPORT SKOV & LANDSKAB 148 / 2012 Delphi-undersøgelse i projekt Innovativ plankultur Karina Sehested Dorthe Hedensted Lund d e

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46

Ledelse på attraktive arbejdspladser. 1 ledelse på attraktive arbejdspladser. NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46 Ledelse på attraktive arbejdspladser 1 ledelse på attraktive arbejdspladser NY_Ledelse på attraktive arbejdspladser_tryk.indd 1 2014-12-17 10:27:46 Indhold 3 Kære leder 4 Attraktiv arbejdsplads 6 Dine

Læs mere

- det personlige KOMPETENCE KOREKORT

- det personlige KOMPETENCE KOREKORT - det personlige KOMPETENCE KOREKORT Det personlige kompetencekørekort Det personlige kompetencekørekort er udviklet i et tæt samarbejde mellem 6 uddannelseskonsulenter. Det Personlige Kompetencekørekort

Læs mere