Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012"

Transkript

1 pwc.dk Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012 Skatteberegning 2011/2012 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2011 og Pjecen indeholder desuden en oversigt over vigtige datoer i 2012.

2 Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået), hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PwC, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PwC. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. MACS

3 Indhold Indledning... 5 Skatteberegning... 6 Personer: Skatteprocenter og bundfradrag... 6 Arbejdsmarkedsbidrag... 6 Kommuneskat og kirkeskat... 6 Personfradrag... 6 Skatteloft... 6 Aktieindkomst... 7 Midlertidigt arbejde i Danmark... 7 Begrænset skattepligtige... 7 Restskat/overskydende skat... 8 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen... 8 Dødsbobeskatning... 8 Selskaber: Selskabsskat... 9 Restskat/overskydende skat... 9 Rentefradragsbeskæring... 9 Vigtige datoer Afgifter og ydelser Afgifter: Afgifter af dødsboer og gaver Klageafgift/gebyr Tinglysningsafgift Ydelser: Børnefamilieydelser Godtgørelse af energiafgifter og CO 2 -afgift for Satser for godtgørelse af energi- og CO 2 -afgift for Satser for energiafgifter og CO 2 -afgift Satser for NO X -afgift /2012 Skatteberegning 3

4 Selvangivelsesposter Afskrivninger Forskudsafskrivninger Beskæftigelsesfradrag Befordringsfradrag hjem/arbejde Kost og logi Etablerings- og iværksætterkonto Frynsegoder Julegaver Gratialer mv Ejendomsværdiskat Ligningsmæssige fradrag Medarbejdende ægtefælle Pensionsbeskatning Personalegoder Fri bil Telefon PC Internet Sommerbolig Lystbåd Diverse oplysninger Skattefri befordringsgodtgørelse Skattefri rejsegodtgørelse Gaver til almenvelgørende formål Repræsentation/personaleudgifter Låneomlægning For personer For selskaber Godtgørelse ved skattesager Diskontoen Nationalbankens udlånsrente /2012 Skatteberegning 4

5 Indledning Skatteberegning 2011/2012 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2011 og Pjecen indeholder desuden en oversigt over vigtige datoer i Redaktionen er afsluttet den 8. marts Vær opmærksom på, at Skatteberegning 2011/2012 alene er ment som en oversigt over de forskellige skattesatser mv. Den giver således ikke svar på alle skattemæssige spørgsmål. De er derfor altid velkommen til at kontakte os på et af skatteafdelingens kontorer. København Strandvejen Hellerup Telefon: Kontaktperson: Søren Bech, Telefon: Aarhus Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Telefon: Kontaktperson: Jørgen Rønning Pedersen, Telefon: /2012 Skatteberegning 5

6 Skatteberegning Personer Skatteprocenter og bundfradrag Skat af skattepligtig indkomst: Kommune- og kirkeskat (gennemsnit) 25,66% 25,66% Sundhedsbidrag 8% 7% Bundskat til staten 3,64% 4,64% Beregnes af personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst Topskatteprocent 15% 15% Beregnes af personlig indkomst + kapitalpension + positiv nettokapitalindkomst over samlet grundbeløb ud over bundfradrag Grundbeløb for positiv nettokapitalindkomst fritaget for topskat (enlige) Grundbeløb for positiv nettokapitalindkomst fritaget for topskat (ægtefæller) Udligningsskat 1 6% 6% Beregnes af skattepligtige pensionsudbetalinger ud over udligningsskattegrænsen Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat Arbejdsmarkedsbidrag 8% 8% Kommuneskat og kirkeskat Betales til den kommune, hvor den skattepligtige havde bopæl den 5/9 i året forud for indkomståret Personfradrag Almindeligt for alle over 18 år Børn/unge under 18 år Skatteloft Skatteloft (personlig indkomst), ekskl. kirkeskat 51,5% 51,5% Skatteloft (kapitalindkomst), ekskl. kirkeskat 47,5% 45,5% 2011/2012 Skatteberegning 6

7 Aktieindkomst Progressionsgrænse for aktieindkomst For ægtefæller maks Skat af aktieindkomst under progressionsgrænsen 28% 27% Skat af aktieindkomst over progressionsgrænsen 42% 42% Midlertidigt arbejde i Danmark Visse personer, der skal arbejde i Danmark, kan vælge følgende beskatningsmuligheder: Ved arbejde i Danmark i indtil 60 måneder 2 26% 26% Månedsløn min. (før sociale bidrag og AM-bidrag mv. v/uændret ATP-sats) Begrænset skattepligtige Kommuneskat 24% 24% Sundhedsbidrag 8% 8% Statsskat 4 Personfradrag i visse A-indkomster 5 1. Der indførtes fra 2011 en midlertidig udligningsskat på 6%.Udligningsskatten skal betales af de samlede skattepligtige pensionsudbetalinger over et bundfradrag på kr. Udnytter den ene ægtefælles ikke sit bundfradrag, kan der overføres op til kr. med fradrag af personlig indkomst til den anden ægtefælles bundfradrag. I skattepligtige pensionsudbetalinger medregnes udbetalinger fra privat pensionsopsparing, ATP, tjenestemandspensioner samt folkepension, dog højst et beløb svarende til folkepensionens grundbeløb. Udbetalinger fra kapitalpensioner, invalidepensioner, førtidspension og efterløn medregnes ikke i udligningsskattegrundlaget. 2. Den 1. januar 2011 blev den særlige bruttoskatteordning ændret. Fremadrettet kan vælges en ordning, hvor A-indkomst bruttobeskattes med 26 % i op til 60 mdr. Bruttoskatteordningen og overgangsregler omtales ikke nærmere. 3. Fra 2011 opgøres minimumslønnen under bruttoskatteordningen før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. 4. Som fuldt skattepligtige. 5. Personfradrag hvis begrænset skattepligt til Danmark i hele indkomståret. Hvis kun begrænset skattepligt til Danmark en del af året, kan personfradrag vælges imod helårsomregning. I begge tilfælde skal krav til indkomstart opfyldes. 2011/2012 Skatteberegning 7

8 Restskat/overskydende skat Indregningsgrænsen for restskat Restskat på indtil indregningsgrænsen indregnes i forskudsskatten med et tillæg på 6,2% 5,4% For restskat ud over indregningsgrænsen betales et tillæg på 6,2% 5,4% Overskydende skat tilbagebetales med et tillæg på 0,5% 0,5% Dag-til-dag-rente ved frivillig indbetaling af restskat 4,2% 3,4% Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Acontoskat af opsparet overskud/ 25% 25% konjunkturudligningshenlæggelse 25% 25% Kapitalafkastsats 1 2% ej off.gjort Maks. kapitalafkast der kan vælges overført til personlig indkomst Bindingspligt ved konjunkturudligningshenlæggelse (kapitalafkastordningen) 75% 75% Dødsbobeskatning Skatteprocent 50% 50% Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. måned Bofradrag, fradrag i skat pr. måned Bofradrag ved skifte af uskiftet bo Beløbsgrænser for skattefrihed: Boets aktiver og nettoformue Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing Grænse for opkrævning af restskat Grænse for udbetaling af overskydende skat /2012 Skatteberegning 8

9 Selskaber Selskabsskat A/S, ApS, brugsforeninger, akkumulerende investeringsforeninger, fonde, foreninger, institutter mv. 25% 25% Andelsforeninger SEL 1, stk. 1, nr. 3 14,3% 14,3% Restskat/overskydende skat Restskat opkræves med tillæg af 4,8% 4,3% Godtgørelse, overskydende skat 1,3% 0,8% Godtgørelse, frivillig indbetaling 20/3 0,3% 0,2% Dekort, frivillig indbetaling 20/11 0,3% 0,2% For sambeskattede selskaber beregnes den samlede indkomstskat, restskat eller overskydende skat hos administrationsselskabet. Rentefradragsbeskæring 3 Grundbeløb for beskæring af nettofinansieringsudgifter SKAT udsendte den 15. december 2011 styresignal om genoptagelse af ansættelser som følge af, at kapitalafkastsatsen har været fastsat for højt i årene Kontakt PwC s skatteafdeling for spørgsmål i denne anledning. 2. Værdien af fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens 8, samt stuehusdelen af en blandet benyttet ejendom, jf. 9, stk. 1, indgår ikke ved opgørelsen af boets aktiver. 3. Selskabers rentefradrag kan begrænses i henhold til reglerne om tynd kapitalisering. Der kan således ske fradragsbegrænsning vedr. kontrolleret gæld, når den samlede gæld set i forhold til egenkapitalen overstiger forholdet 4:1. 4. Herudover gælder der regler for beskæring af fradrag for nettofinansieringsudgifter. Fradragsbeskæring kan kun ske, hvis nettofinansieringsudgifterne overstiger et grundbeløb. 2011/2012 Skatteberegning 9

10 2011/2012 Skatteberegning 10

11 Vigtige datoer januar Betaling til Feriekonto Betaling af lønsumsafgift 1 (okt. kvt. og dec. 2011) Betaling af punktafgifter 2 (dec. 2011) Betaling af spildevandsafgift (okt. kvt. 2011) Betaling af affaldsafgift (okt. kvt. 2011) Betaling af råstofafgift (okt. kvt. 2011) 17. januar Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (dec. 2011) 20. januar Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 25. januar Momsafregning 3 (dec. 2011) 31. januar Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (jan.) 7. februar Betaling af ATP (okt. kvt. 2011) 10. februar Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (jan.) Momsafregning 3 (okt. kvt. 2011) 15. februar Betaling af lønsumsafgift 1 (jan.) Betaling af punktafgifter 2 (jan.) 20. februar Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 27. februar Momsafregning 3 (jan.) 29. februar Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (feb.) 1. marts Momsafregning 3 (2. halvår 2011) 2011/2012 Skatteberegning 11

12 12. marts Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (feb.) 15. marts Betaling af lønsumsafgift 1 (feb.) Betaling punktafgifter 2 (feb.) 20. marts Betaling af acontoskat for selskaber Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 26. marts Momsafregning 3 (feb.) 30. marts Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (marts) 10. april Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (marts) Betaling til Feriekonto 16. april Betaling af lønsumsafgift 1 (jan. kvt. og marts) Betaling af punktafgifter 2 (marts) Betaling af spildevandsafgift (jan. kvt.) samt årsopgørelse for 2011 Betaling af affaldsafgift (jan. kvt.) Betaling af råstofafgift (jan. kvt.) 20. april Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 25. april Momsafregning 3 (marts) 30. april Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (april) 1. maj Selvangivelsesfrist for lønmodtagere (meddelelse af ændringer til årsopgørelse) 7. maj Betaling af ATP (jan. kvt.) 10. maj Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (april) Momsafregning 3 (jan. kvt.) 2011/2012 Skatteberegning 12

13 15. maj Betaling af lønsumsafgift 1 (april) Betaling af punktafgifter 2 (april) 21. maj Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 25. maj Momsafregning 3 (april) 31. maj Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (maj) 11. juni Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (maj) 15. juni Betaling af lønsumsafgift 1 (maj) Betaling af punktafgifter 2 (maj) 25. juni Momsafregning 3 (maj) 29. juni Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (juni) 30. juni Selvangivelse for selskaber (hvor indkomstår = kalenderår) 1. juli Seneste dato for frivillig indbetaling af restskat med rentetillæg for personer for 2011 Selvangivelsesfrist for selvstændige erhvervsdrivende mv. 10. juli Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (juni) Betaling til Feriekonto 16. juli Betaling af lønsumsafgift 1 (april kvt. og juni) Betaling af punktafgifter 2 (juni) Betaling af spildevandsafgift (april kvt.) Betaling af affaldsafgift (april kvt.) Betaling af råstofafgift (april kvt.) 20. juli Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 31. juli Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (juli) 2011/2012 Skatteberegning 13

14 7. august Betaling af ATP (april kvt.) 10. august Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (juli) 15. august Betaling af lønsumsafgift 1 (juli) Betaling af punktafgifter 2 (juli) Lønsumsafgiftsopgørelse for visse selvstændige 17. august Momsafregning 3 (april kvt. og juni) 20. august Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 27. august Momsafregning 3 (juli) 31. august Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (aug.) 3. september Momsafregning 3 (1. halvår 2012) 10. september Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (aug.) 17. september Betaling af lønsumsafgift 1 (aug.) Betaling af punktafgifter 2 (aug.) 20. september Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende Betaling af personrestskat for september Momsafregning 3 (aug.) 28. september Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (sep.) 2011/2012 Skatteberegning 14

15 10. oktober Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (sep.) Betaling til Feriekonto 15. oktober Betaling af lønsumsafgift 1 (juli kvt. og sep.) Betaling af punktafgifter 2 (sep.) Betaling af spildevandsafgift (juli kvt.) Betaling af affaldsafgift (juli kvt.) Betaling af råstofafgift (juli kvt.) 22. oktober Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende Betaling af personrestskat for oktober Momsafregning 3 (sep.) 31. oktober Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (okt.) 7. november Betaling af ATP (juli kvt.) 12. november Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (okt.) Momsafregning 3 (juli kvt.) 15. november Betaling af lønsumsafgift 1 (okt.) Betaling af punktafgifter 2 (okt.) 20. november Betaling af acontoskat for selskaber for 2012 Betaling af restskat for selskaber for 2011 Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende Betaling af personrestskat for november Momsafregning 3 (okt.) 30. november Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (nov.) 10. december Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (nov.) 2011/2012 Skatteberegning 15

16 17. december Betaling af lønsumsafgift 1 (nov.) Betaling af punktafgifter 2 (nov.) 27. december Momsafregning 3 (nov.) 28. december Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (dec.) Seneste dato for frivillig indbetaling af restskat for personer for 2012 uden rentetillæg 1. Lønsumsafgift. For de fleste virksomheder er opgørelsesperioden kvartalet, og disse skal angive og betale senest 15 dage efter kvartalets udløb. Virksomheder inden for den finansielle sektor skal afregne lønsumsafgift månedligt og skal angive og betale senest den 15. i den efterfølgende måned. Dato for årsopgørelse er afhængig af indkomståret, og om virksomheden er personligt drevet eller ej. 2. Punktafgifter. For langt de fleste punktafgifter er afregningsperioden måneden. For vandafgift skal momsregistrerede virksomheder anvende samme afregningsperioder, som de anvender ved moms. Vandafgiften kan således afregnes månedsvist, kvartalsvist eller halvårligt. Ikke-momsregistrerede virksomheder skal anvende kvartalet som opgørelsesperiode. For affaldsafgift, råstofafgift og spildevandsafgift er afregningsperioden kvartalet. For alle afgifter gælder, at de skal angives og betales senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. 3. Moms. Virksomheder med en årlig omsætning på under 1 mio. kr. skal afregne moms halvårligt og skal angive og betale momsen senest den 1. i den 3. måned efter halvårets udløb. Virksomheder med en omsætning mellem 1 mio. kr. og 15 mio. kr. skal afregne moms kvartalsvist og skal angive og betale momsen senest 1 måned og 10 dage efter kvartalets udløb, for april kvartal dog senest 1 måned og 17 dage efter kvartalets udløb. Virksomheder med en årlig omsætning over 15 mio. kr. skal afregne moms månedligt og skal angive og betale momsen senest den 25. i den efterfølgende måned, for juni måned dog senest 1 måned og 17 dage efter afgiftsperiodens udløb. 4. Store selskaber. Selskaber, der i en forudgående 12-måneders periode (perioden regnes fra 2. oktober til 30. september i det følgende år) i alt har trukket over kr. i AM-bidrag, eller som i perioden har trukket over 1 mio. kr. i A-skat. 2011/2012 Skatteberegning 16

17 Afgifter og ydelser Afgifter Afgifter af dødsboer og gaver Bundfradrag ved boafgift Bundfradrag ved gaveafgift Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn Boafgiftsprocent 1, stk. 1 15% 15% Tillægsboafgiftsprocent, 1, stk. 2 25% 25% Gaveafgiftsprocent, 23, stk. 1 15% 15% Gaveafgiftsprocent, 23, stk. 2 36,25% 36,25% Klageafgift/gebyr Gebyr for bindende svar Gebyr for omgørelse Klageafgift Landsskatteretten Tinglysningsafgift Tinglysning af ejerskiftedokument 0,6% ,6% Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder 1,5% ,5% Tinglysning af ejendomsforbehold 1,5% ,5% Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og panterettigheder Ydelser Børnefamilieydelser Babyydelse 0-2 årige Småbørnsydelse 3-6 årige Børneydelse 7-14 årige Ungeydelse årige /2012 Skatteberegning 17

18 2011/2012 Skatteberegning 18

19 Godtgørelse af energiafgifter og CO 2 -afgift for 2012 Virksomheden kan som hovedregel få godtgjort energiafgifter i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms. Godtgørelsen afhænger af, hvad energien anvendes til. Der skelnes mellem energi anvendt til: Rumvarme og varmt vand samt komfortkøling Procesenergi, herunder let eller tung proces samt særlige processer. 2011/2012 Skatteberegning 19

20 Satser for godtgørelse af energi- og CO2-afgift for 2012 Procesformål Rumvarme/ opvarmning af vand/komfortkøling Energiprodukt Energiafgift CO 2 -afgift/ energispareafgift Energiafgift CO 2 -afgift El Den aktuelle afgiftssats reduceret med nedsættelsen af godtgørelsen af elafgift 1 0% 0% 2 0% Olie, kul og naturgas Den aktuelle afgiftssats reduceret med nedsættelsen af godtgørelsen af energi afgift på brændsler 3 0% 0% 0% Særlige processer el 4 Særlige processer brændsler 7 100% 5 57,3% 6 0% 0% 100% Mulighed for bundfradrag 8 0% 0% Tung proces Den aktuelle afgiftssats el, som ikke er omfattet af reduceret med nedsættelsen af godtgørelsen af regler for særlige processer elafgift 1 57,3% 6 0% 0% Tung proces brændsler, som ikke er omfattet af regler for særlige processer Den aktuelle afgiftssats reduceret med nedsættelsen af godtgørelsen af energiafgift på brændsler 3 Mulighed for 0% 0% bundfradrag /2012 Skatteberegning 20

21 Afgift af ledningsført vand ændres pr. 1. januar 2012 til 5,23 kr. pr. kubikmeter fra 5,00 kr. pr. kubikmeter i Derudover er drikkevandsbeskyttelsesafgiften forhøjet til 0,67 kr. pr. m3 og flyttet fra vandforsyningsloven til vandafgiftsloven. Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort både vandafgiften og drikkevandsbeskyttelsesafgiften i samme omfang som virksomheden har fradrag for moms. Virksomheder kan ikke få godtgjort elafgift vedrørende forbrug, der betegnes som liberale erhverv (advokater, arkitekter, revisorer, bureauer, forlystelser, landinspektører, mæglere, reklame og rådgivende ingeniører). Fra 1. januar 2012 kan liberale erhverv dog få godtgjort en del af afgiften på den elektricitet, der anvendes til opvarmning af lokaler og vand samt komfortkøling. Den del som virksomhederne kan få godtgjort fremgår af note 2 til tabellen på forrige side. Satserne for de enkelte energiprodukter fremgår af skemaet på næste side. 1. Nedsættelsen af godtgørelsen af elafgift udgør i perioden : :.... 1,6 øre/kwh 2012:...3,0 øre/kwh 2013:...3,5 øre/kwh 2014:...3,5 øre/kwh 2015:...3,6 øre/kwh Endvidere er der kun 75% fradrag for eldistributionsbidraget på 4 øre/kwh op til 15 mio. kwh. 2. Fra 1. januar 2012 er det dog muligt at få godtgjort en mindre andel af elafgiften af elforbruget 2012:...11,8 øre/kwh 2013:...12,0 øre/kwh ,2 øre/kwh ,5 øre/kwh 3. Nedsættelsen af godtgørelsen af energiafgift på brændsler udgør i perioden : 2010:... 7,8 % 2011:... 7,7 % 2012:... 13,1 % :... 14,8 % 4. Elektricitet anvendt til kemisk reduktion og i elektrolyse samt opvarmning i metallurgiske og mineralogiske processer. Endvidere gælder der særlige regler for aktiviteter vedrørende gartneri og landbrug mv. 5. Der er kun 75% fradrag for eldistributionsbidraget på 4 øre/kwh op til 15 mio. kwh. 6. Endvidere er der tilskudsmuligheder fra Energistyrelsen. 7. Brændsler anvendt til kemisk reduktion og i elektrolyse samt opvarmning i metallurgiske og mineralogiske processer. Endvidere gælder der særlige regler for aktiviteter vedrørende gartneri og landbrug mv., hvor afgiften ikke godtgøres fuldt ud. 8 Dette gælder kun ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. 2011/2012 Skatteberegning 21

22 Satser for energiafgifter og CO2-afgift/energispareafgift Energi- CO 2 - Energi- CO 2 - Energiprodukt afgift afgift afgift afgift El Elektricitet 1 øre/kwh 67,00 6,30 68,10 6,40 Tillægsafgift 6,00 6,10 El til opvarmning af helårsboliger (elvarmeafgift) 1 øre/kwh 55,40 6,30 56,30 6,40 Tillægsafgift 6,00 6,10 Brændsler Gas og dieselolie, der bruges som motorbrændstof øre/l 282,50 42,00 287,60/284, ,80 Anden gas og dieselolie øre/l 209,30 42,00 213,10 42,80 Let dieselolie (maks. 0,05% svovl) øre/l 271,80 42,00 276,70/273, ,80 Svovlfattig dieselolie (maks. 0,005% svovl) øre/l 252,40 42,00 257,00/253, ,80 Svovlfri diesel (svovlindhold maks. 0,001% svovl) øre/l 252,40 42,00 257,00/253, ,80 Svovlfri diesel med 6,8 % bio. (svovlindhold maks. 0,001% svovl) øre/l 251,10 39,10 255,70/252, ,90 Fuelolie øre/kg 237,20 50,20 241,50 51,10 Fyringstjære øre/kg 213,50 45,20 217,30 46,00 Petroleum, der bruges som motorbrændstof øre/l 282,50 42,00 287,60/284, ,80 Anden petroleum øre/l 209,30 42,00 213,10 42,80 Autogas (LPG) øre/l 175,70 25,60 178,80/171, ,00 Flaskegas (LPG), der bruges som motorbrændstof øre/kg 323,10 47,30 328,90/316, ,20 Anden flaskegas (LPG) øre/kg 268,40 47,30 273,30 48,20 Raffinaderigas øre/kg 268,40 46,90 273,30 47,70 Smøreolie og lign. øre/l 209,30 42,00 213,10 42, /2012 Skatteberegning 22

23 Kulprodukter efter brændværdi kr./gj 58, ,40 3 eller Stenkul, koks, cinders og koksgrus kr./ton 1.634,00 420, ,00 428,50 Jordoliekoks kr./ton 1.926,00 480, ,00 489,10 Brunkulsbriketter og brunkul kr./ton 1.109,00 285, ,00 290,80 Tallolie, trætjære mv. kr./ton 2.247, ,00 Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ øre/nm 3 231,10 35,70 235,30 36,40 Bygas i særlige bygasnet øre/nm 3 231,10 35,70 235,30 36,40 Naturgas, der bruges som motorbrændstof med en nedre brændværdi på 39,6 MJ øre/nm 3 288,00 35,70 293,10/282, ,40 Afgift af overskudsvarme fra tung proces kr./gj 53,90 51,60 fra let proces kr./gj 53,90 51,60 fra særlige processer beskrevet i loven 4 kr./gj 58,40 59,40 Afgift af overskudsvarme fra eget industrielt kraftvarmeværk fra tung proces kr./gj 43,10/44, ,00 fra let proces kr./gj 43,10/44, ,00 fra særlige processer beskrevet i loven 4 kr./gj 46,70/48, ,50 Overskudsvarme fra biobrændselsanlæg kr./gj 0,00 0,00 0,00 0,00 Salg af overskudsvarme (%-andel af vederlag) % 32,50 32, /2012 Skatteberegning 23

24 Svovlafgift Opgjort efter svovlindholdet i afgiftspligtige brændsler kr./kg 21,40 21,80 Opgjort efter udledt svovldioxid til luften kr./kg 10,70 10,90 Træpiller med svovlholdigt bindemiddel kr./ton 43,00 43,70 Halm kr./ton 24,70 25,10 Affald kr./ton 9,70 9,80 Opgjort for nyttiggjort varme eller elproduktion forbrug af eget træaffald mv. øre/gj 75,00 77,00 Affald Affaldsafgift ved deponering kr./ton 475,00 475,00 Affaldsafgift ved deponering ved deponering af farligt affald kr./ton 160,00 Affaldsvarmeafgift 7 kr./gj 20,20/22, ,00 Tillægsafgift 9 kr./gj 26,50 26,50 CO 2 -afgift pr. ton udledt CO 2 ved afbrænding af affald 10 kr./ton 158,20 161,10 1. Inklusive elsparebidrag (0,6 øre pr. kwh) og eldistributionsbidrag (4 øre pr. kwh). 2. Afgiftssatsen ændres pr. 1. juli CO 2 -afgift beregnes pr. ton efter satsen for det pågældende kulprodukt. 4. Overskudsvarme fra bl.a. kemisk reduktion og elektrolyse samt opvarmning i metallurgiske og mineralogiske processer. 5. Pr. 1. juli 2011 steg afgiften til 44,90 kr./gj. 6. Pr. 1. juli 2011 steg afgiften til 48,60 kr./gj. 7. Er beregnet som affaldsvarmeafgiften med fradrag af tillægsafgiften divideret med 1,25. Fra 1. juli skal der divideres med 1, Pr. 1. juli 2011 steg afgiften til 22,10 kr./gj. 9. Tillægsafgiften pålægges først farligt affald fra Gælder dog ikke affald, der er bionedbrydeligt. Pålægges først farligt affald fra For virksomheder, som ikke har tilladelse til udledning af CO 2, anvendes en standard-emmissionsfaktor på 28,34 kg CO 2 /GJ for affaldet. 2011/2012 Skatteberegning 24

25 Satser for NO X -afgift Afgift pr. kg NO2-ækvivalenter udledt til luften 1 kr./kg 5,10 5,20/25,00 2 Gas og dieselolie, der bruges som motorbrændstof øre/l 0,90 0,90/4,50 2 Anden gas og dieselolie øre/l 0,90 0,90/4,50 2 Svovlfri dieselolie øre/l 0,90 0,90/4,50 2 Fuelolie øre/kg 2,90 2,90/14,20 2 Fyringstjære øre/kg 2,60 2,70/12,80 2 Petroleum, der bruges som motorbrændstof øre/l 0,90 0,90/4,50 2 Anden petroleum øre/l 0,90 0,90/4,50 2 Autogas (LPG) øre/l 1,80 1,80/8,70 2 Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og anvendes som motorbrændstof øre/kg 3,30 3,30/16,10 2 Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie øre/kg 0,90 1,00/4,60 2 Naturgas, dog ikke til motorer øre/nm 3 0,80 0,80/4,00 2 Naturgas til motorer (inklusive stationære) øre/nm 3 2,80 2,90/13,90 2 Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks kr./gj 0,50 0,50/2,50 2 Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l) øre/l 0,80 0,90/4,10 2 Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l) øre/l 0,80 0,90/4,10 2 Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks kr./ton 16,30 16,60/80,00 2 Biogas og andet flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over kwh kr./gj 1,30 1,30/5,00 2 Biogas og andet flydende VE til andet end motor i store anlæg med en indfyret effekt på over kwh kr./gj 0,30 0,30/1,30 2 Halm og anden fast biomasse, bortset fra træflis, i store anlæg med en indfyret effekt på over kwh kr./ton 6,90 7,00/33,80 2 eller kr./gj 0,50 0,50/2,30 2 Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over kwh kr./ton 0,50 0,50/2, Hvis der ikke foretages måling af den udledte mængde, betales der en afgift på baggrund af det anvendte brændsel. 2. Afgiftssatsen ændres pr. 1. juli /2012 Skatteberegning 25

26 Selvangivelsesposter Selvangivelsesposter Afskrivninger Driftsmidler og skibe, maks. 25% 25% Driftsmidler afskrevet på særskilt konto 1 21% 19 % Infrastrukturanlæg 2 7% 7% Bygninger, maks. 4% 4% Småaktiver (fradragsgrænse) Goodwill, maks. (goodwill erhvervet før 31/ afskrives med maks. 10% årligt) 1/7 1/7 Forskudsafskrivninger Kontraktsum for skibe Afskrivning årligt, maks. 15% 15% Afskrivning i alt, maks. 30% 30% (Gælder dog ikke skibe med en bruttotonnage på 20 tons eller derover, der anvendes til erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods) Beskæftigelsesfradrag af erhvervsindkomsten, 4,25% 4,40% dog maks Følgende driftsmidler afskrives på særskilt konto: Skibe med en bruttotonnage på 20 tons eller derover, der anvendes til erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods, og som ikke er omfattet af AL 5 B. Luftfartøjer og rullende jernbanemateriel. Borerigge, produktionsplatforme og andre anlæg til forundersøgelse, efterforskning, indvinding og raffinering af olie og gas. Faste anlæg til fremstilling af varme og el med en kapacitet på over 1 mw (ekskl. vindmøller) og anlæg til indvinding af vand i almene vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens 3, stk. 3. Spildevandsanlæg. 2. Følgende infrastrukturanlæg afskrives på en særskilt saldo: Anlæg til transport, lagring og distribution mv. af el, vand, varme, olie, gas og spildevand. Anlæg til transmission af radio-, tv- og telekommunikation. Fast jernbanemateriel. 2011/2012 Skatteberegning 26

27 Befordringsfradrag hjem/arbejde Normalfradrag: 0-24 km pr. dag km pr. dag 2,00 - Ud over 100 km pr. dag 1,00 - Over 100 km i visse udkantskommuner 2, km pr. dag - 2,10 Ud over 120 km pr. dag - 1,05 Over 120 km i visse udkantskommuner - 2,10 Fradrag ved passage over Storebælt i egen bil, pr. passage Fradrag ved passage over Storebælt ved benyttelse af kollektive transportmidler Fradrag ved passage over Øresund i egen bil, pr. passage Fradrag ved passage over Øresund ved benyttelse af kollektive transportmidler 8 8 Kost og logi Normal værdi pr. år Fri kost pr. dag Delvis fri kost 2 måltider pr. dag Delvis fri kost 1 måltid pr. dag Etablerings- og iværksætterkonto Maks. henlæggelse af nettoindtægt, dog altid kr. af nettolønindtægt 60% 60% Min. indskud Bindingspligt 100% 100% Grænse for etablering (min. anskaffelsessum) Frynsegoder Bagatelgrænse /2012 Skatteberegning 27

Skatteberegning 2008/2009

Skatteberegning 2008/2009 Skatteberegning 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C (0931-08) Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer. 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Skatteberegning 2012/2013

Skatteberegning 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteberegning 2012/2013 Få styr på satserne Skatteberegning 2012/ 2013 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2012 og 2013. Pjecen indeholder desuden en oversigt

Læs mere

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%)

2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Bilag 1. Oversigt nuværende og kommende afgifter 2015 afgifter 2016 afgifter (anslået tillagt 2%) 2017 afgifter (anslået tillagt 2%) Enhed Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift Energiafgift CO 2 NO x Svovlafgift

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Dennis Flydtkjær(DF). Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 13-5667485 Den 26. november 2013 TilFolketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42 af 29. oktober (alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 285 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-231-0022 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse af energiafgifterne,

Læs mere

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014

Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, og overskudsvarme. 12. november 2014 www.pwc.dk Hvad er op og ned i afgiftsjunglen, når vi taler varmepumper og overskudsvarme 12. november 2014 ID: Introduktion Hvem er vi? 2 Hvem er vi? Generelt Revisions- og rådgivningsvirksomhed Ca. 1.700

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 63 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. december 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Forhøjelse

Læs mere

Overblik afgiftsreglerne

Overblik afgiftsreglerne Overblik afgiftsreglerne John Tang, Dansk Fjernvarme Energiafgift pålægges fosile brændsler,elektricitet, bioolie (til motorkøretøjer og varme) m.m. Forsyningssikkerhedsafgift pålægges bio brændsler (Ikke

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) 2015/1 LSV 70 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-3155177 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas 1) Til lovforslag nr. L 32 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2011 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december Forslag. til Til lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 21. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) (Nedsættelse

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.600 12.800 Dok

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013. til Til lovforslag nr. L 219 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 25. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.800 12.900 Dok

Læs mere

Skattesatser AM-bidrag af arbejdsindkomst mv. 8% 8% Kommune- og kirkeskat af skattepligtig indkomst * *

Skattesatser AM-bidrag af arbejdsindkomst mv. 8% 8% Kommune- og kirkeskat af skattepligtig indkomst * * 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst Personlig indkomst (efter fradrag af AM-bidrag) +/- Nettokapitalindkomst - Ligningsmæssige fradrag = Skattepligtig indkomst Aktieindkomst opgøres særskilt. 2013 2014

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi

Skattereform. v/ Søren Olsen. Østdansk LandbrugsRådgivning Økonomi Skattereform v/ Søren Olsen Skattekommissionens forslag Skattekommissionen forslår en skattenedsættelse på ca. 35 mia. kr. hvoraf: 12 mia. kr. anvendes til lavere mellem- og topskat 20 mia. kr. anvendes

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 13.200 13.500 Dok

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) 28/1 LSF 27 (Gældende) Udskriftsdato: 3. september 216 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 29-231-22 Fremsat den 22. april 29 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2012/2013 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gaver samt Gebyrer December 2012 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N

Læs mere

LOV nr 70 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016

LOV nr 70 af 30/01/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 LOV nr 70 af 30/01/ (Gældende) Udskriftsdato: 2. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0226912 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1118 af 26/09/2014 LBK nr

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2015/2016 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017

Dansk Online Regnskab SKATS SATSER 2017 SKATS SATSER 2017 Skat 2017 2016 Aktieindkomst (progressionsgrænse) Aktieindkomst (skattesatser under/over progressionsgrænsen) 51.700 kr 50.600 27/42 pct. 27/42 pct. Arbejdsmarkedsbidrag 8 pct. 8 pct.

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.900 13.200 Dok

Læs mere

Skat 2012. Skatten 2011/2012.

Skat 2012. Skatten 2011/2012. Skat 2012 Skatten 2011/2012. Indhold 1. Personer 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag/bundgrænser 1.4 Skattenedslag 1.5 Aktieindkomst 1.6 Ejendomsværdiskat 1.7 Sommerhusudlejning

Læs mere

14. april Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. Gaveanmeldelser

14. april Indberetning af oplysninger til det fælles skatteregnskab for virksomheder med mere end 10 ejere. Gaveanmeldelser 2002/2003 Listen Skattekalender 2003 PERSONER Restskat 17. marts Sidste frist for indbetaling af restskat for 2002 på over 40.000 kr. uden 7% s tillæg. Ved indbetaling af restskat på over 40.000 kr. fratrækkes

Læs mere

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned?

Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? www.pwc.dk Afgift på overskudsvarme Hvad er op og ned? Sebastian Houe 17. december 2015 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Emner 1. Introduktion til 2. Introduktion til reglerne og baggrunden herfor 3.

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015

Overskudsvarme og afgifter. Fredericia 30. september 2015 Overskudsvarme og afgifter Fredericia 30. september 2015 Momsangivelsen Salgsmoms Moms af varekøb mv. i udlandet Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt Fradrag Købsmoms Olie- og flaskegasafgift

Læs mere

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde Dato for offentliggørelse Til 25 nov 2011 13:06 Sagsnummer 2011-260-0607 Ansvarlig fagkontor Resumé Yderligere oplysninger - klik her. Momsregistrerede virksomheder, herunder producenter af varme og kulde

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Afskrivnings loven. Sol og vind:

Afskrivnings loven. Sol og vind: Afskrivnings loven Sol og vind: Der er på sol anlæg mulighed for at afskrive hele 25% pr år efter saldo metoden hvis anlægget er under 1 MW, det er op til den enkelte investere om denne vil/kan udnytte

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 34/2013 05.09 19.09.2013

TimeTax NYHEDSBREV 34/2013 05.09 19.09.2013 Udlån af midler beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven Side 1 Beløbsgrænser gældende for 2014 Side 2 Aktuelt moms Side 6 Udlån af midler beskattet efter reglerne i virksomhedsskatteloven Det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love 1) 2007/2 LSV 32 A (Gældende) Udskriftsdato: 13. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-211-0005 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 12. juni 2008 Forslag til

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2013 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

Skat 2014. Skatten 2013/2014.

Skat 2014. Skatten 2013/2014. Skat 2014 Skatten 2013/2014. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Skat 2013. Skatten 2012/2013.

Skat 2013. Skatten 2012/2013. Skat 2013 Skatten 2012/2013. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen?

Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? Har du styr på energiafgifterne i detailhandlen? I Danmark opkræves et stadigt stigende provenue til statskassen i form af afgifter. Der pålægges afgifter på miljø- og energiforbrug ligesom en lang række

Læs mere

Lov om afgift af kvælstofoxider

Lov om afgift af kvælstofoxider Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Afgiftspligtigt område og afgiftens størrelse Kapitel 2 Registrerede virksomheder Kapitel 3 Afgiftsperiode og opgørelse af den afgiftspligtige mængde Kapitel 4

Læs mere

Skatten 2014/2015. Skat 2015

Skatten 2014/2015. Skat 2015 Skatten 2014/2015 Skat 2015 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love O:\Skatteministeriet\Lovforslag\568096\Dokumenter\568096.fm 27-03-08 17:25 k03 KFR Lovforslag nr. L 168 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar

Skattekassen Claus Høegh-Jensen Partner, PwC. januar Skattekassen 2017 Claus Høegh-Jensen Partner, PwC 1 Medarbejderaktier Nye regler Hvad er medarbejderaktier? Performance Share Units (PSU) Restricted Share Units (RSU) Aktier Køberetter Tegningsretter 3

Læs mere

Skatten 2015/2016. Skat 2016

Skatten 2015/2016. Skat 2016 Skatten 2015/2016 Skat 2016 1. Personer 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015

Afgifter og meget andet Ivan Ibsen 7. oktober 2015 www.pwc.dk Afgifter og meget andet Ivan Ibsen Revision. Skat. Rådgivning. Hvad er hot? I mit daglige arbejde fornemmer jeg at følgende områder er hotte: PSO-betaling Afgifter ved anvendelse af overskudsvarme

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 Dok og beddingsanlæg, AL 10 Forskudsafskrivning,

Læs mere

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens

Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens 20 20102013 Side 1 af 6 13012011 Tilbage Beløbsgrænser i skattelovgivningen der reguleres efter personskattelovens 20 20102013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove mv.

Forslag. Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove mv. 27/2 LSF (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 7 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 27-21-5 Fremsat den 2. november 27 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov

Læs mere

ENERGI- AFGIFTER OG REFUSIONS- REGLER 7. UDGAVE

ENERGI- AFGIFTER OG REFUSIONS- REGLER 7. UDGAVE ENERGI- AFGIFTER OG REFUSIONS- REGLER 7. UDGAVE Forord Den grønne afgiftspakke har eksisteret siden 1995. Udgifterne til energiafgifter siden da har været en stor økonomisk byrde for de fleste virksomheder.

Læs mere

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Forårspakke 2.0 Energiafgifter Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Energiafgifter Afgifter fra 2010 Afgift på brændsler Afgift på el Komfortkøling NO x -afgift Eget forbrug/udleje lokaler 2 Energiafgifter

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag.

2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj Forslag. 2010/1 LSV 195 A (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Skatteministeriet, j.nr. 2011-231-0042 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. maj 2011 Forslag

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Amts-, kommune- og kirkeskat... 2 Bundskatten... 2 Mellemskatten... 2 Topskatten... 2 Skatteloft... 2 Personfradrag... 2 Restskat... 3 Overskydende skat...

Læs mere

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013

Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. december 2013 www.pwc.dk Seminar for erhvervsskoler, gymnasier m.fl. Moms 10. Jacob Holme Assistant Manager Telefon: 8932 5674 E-mail: jho@pwc.dk Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Hvorfor er moms interessant for uddannelsesinstitutioner?

Læs mere

Vækstplan DK. Vækstplan DK PwC. 26. februar 2013 Slide 1

Vækstplan DK. Vækstplan DK PwC. 26. februar 2013 Slide 1 Kære læser Regeringen har i dag fremlagt forslag til Vækstplan DK. Planen indeholder en række forslag til lempelser på skatte- og afgiftsområdet. Vi skitserer her de væsentligste elementer. Det skal dog

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8.

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast. 1. I 11, stk. 17, 2. pkt., ændres 50,1 til: 52,2, og 18,1 til: 18,8. Skatteudvalget 2010-11 L 80 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter,

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2011/2012 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgiver, Arv og gave samt Gebyrer Januar 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 70 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love 1)

Læs mere

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger

Titel indsættes ved at vælge SKAT menuen. Præsentation og forventninger Ajour 2014 Afgifter på energi og køling Odense 27. November 2014 Kenneth Hestehauge Præsentation og forventninger Hvem er jeg? Kenneth Hestehauge Punktafgifter i Køge Har været beskæftiget med punktafgifter

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013)

Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013) Skatteministeriet J. nr. 13-0083613 Udkast (8. maj 2013) Forslag til Lov om ændring af affalds- og råstofafgiftsloven, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af elektricitet, momsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 32 - Bilag 38 Offentligt J.nr. 2007-211-0005 Dato: 26. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Vedlagt følger i fem eksemplarer forslag, som jeg ønsker at stille til 2.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig

FRADRAG FOR ELAFGIFT. Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig FRADRAG FOR ELAFGIFT Kan du trække energiafgiften fra? Vi er tættere på dig Du betaler energiafgift til din leverandør, når du køber el. Momsregistrerede kan få fradrag for nogle af afgifterne til visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 162 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter

Læs mere

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 pwc.dk Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 Skatteguide 2011 indeholder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2011, samt de nye satser og

Læs mere

Skatten 2016/2017 Skat Tax

Skatten 2016/2017 Skat Tax Skatten 2016/2017 Skat 2017 Tax 2 Skatten 2017 Indhold 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst

Læs mere

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ:

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ: S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N Satser og beløbsgrænser 2005/2006 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK. Et landsdækkende netværk af uafhængige stats autoriserede

Læs mere

Indlæg fra Dansk Fjernvarme TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING. John Tang, Kate Wieck-Hansen og Birgitte V Faaborg

Indlæg fra Dansk Fjernvarme TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING. John Tang, Kate Wieck-Hansen og Birgitte V Faaborg Indlæg fra Dansk Fjernvarme TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING John Tang, Kate Wieck-Hansen og Birgitte V Faaborg OVERSIGT Energibesparelser Nyt fra Louise Overvad Jensen SKAT Lovforslag i høring om betinget

Læs mere

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen

Forårspakke 2.0 Energiafgifter. Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Forårspakke 2.0 Energiafgifter Seniorkonsulent Pernille Blicher Madsen Energiafgifter Afgifter fra 2010 1) Afgift på brændsler 2) Afgift på el 3) Komfortkøling 4) NO x -afgift 5) Eget forbrug/udleje lokaler

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Skatteoptimering og professionel cykelsport

Skatteoptimering og professionel cykelsport www.pwc.dk Skatteoptimering og professionel cykelsport Revision. Skat. Rådgivning. Program Velkomst v. partner Arne Kristensen Skatteoptimering v. partner Glenn Sørensen Kommunikation og anekdoter fra

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Oversigt over satser og beløbsgrænser 2013-2014

Oversigt over satser og beløbsgrænser 2013-2014 Oversigt over satser og beløbsgrænser 2013-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Afskrivningsloven Aktieavancebeskatningsloven Arbejdsmarkedsbidragsloven Boafgiftsloven Gaveafgift Boafgift Passivposter ved arv med

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Energiafgifter Overblik over godtgørelser og satser S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

Energiafgifter Overblik over godtgørelser og satser S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Energiafgifter 2017 Overblik over godtgørelser og satser S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B 2 FORORD Udgifterne til energiafgifter stiger støt, og har siden de

Læs mere

SKATTEPJECE. Hovedsponsor:

SKATTEPJECE. Hovedsponsor: SKATTEPJECE Hovedsponsor: 1 INDHOLD FORORD 3 KLUBBEN EJER BANEN 4 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND 5 KLUBBEN EJER BANEN GENNEM ET SELSKAB 5 KLUBBEN LEJER BANEN AF TREDJEMAND (MED AKTIEKØB/SPILLECERTIFIKAT)

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke Afgifter. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke Afgifter. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik - energiafgifter Lovforslaget vedrørende energiafgifter er udelukkende fremsat i høring igen, mens lovforslagene vedrørende de andre

Læs mere

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015

Skat indsamler oplysninger fra arbejdsgiveren, pengeinstitutter. for årsopgørelsen for 2015 Pengenyt 2/2016 PÅ CD-ROM SKATTEKALENDER 2016 Pengenyt fås også indtalt på cdrom, så blinde og svagtseende Der kan frit indbetales restskat for 2015. Beløbet vil dog blive tillagt en dag-til-dag rente

Læs mere

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Finanslov 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af finansloven, som har betydning på skatte-, moms- og afgiftsområdet. Kære læser Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti indgået aftale om finansloven for 2016. I denne præsentation kan du få overblik over indholdet af

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 29 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren)

Skatteudvalget L Bilag 29 Offentligt. Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Skatteudvalget L 207 - Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2008-09 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2009 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Læs mere

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm

Skatteakademiet Skatten i fremtiden. v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm Skatteakademiet Skatten i fremtiden v/formand for FSR s Skatteudvalg John Bygholm 6. februar 2009 Rapporten generelt Godt oplæg Imponerende detaljeret gennemgang af en meget stor mængde regler Overordnet

Læs mere

Nyt om beskatning af fonde

Nyt om beskatning af fonde www.pwc.dk Nyt om beskatning af fonde Fondskonferencen 2016 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Nyt om lovgivning om beskatning af fonde 2 3 4 Transaktioner med nærtstående parter Ledelsesvederlag Øvrige

Læs mere

Indhold Personer 11:34:30 January 7, 2008 11:34:30 January 7, 2008 _0257A_1074708_16s_indhold.pdf _0257A_1074708_16s_indhold.

Indhold Personer 11:34:30 January 7, 2008 11:34:30 January 7, 2008 _0257A_1074708_16s_indhold.pdf _0257A_1074708_16s_indhold. 2007/2008 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere