Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012"

Transkript

1 pwc.dk Få styr på satserne Skatteberegning 2011/2012 Skatteberegning 2011/2012 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2011 og Pjecen indeholder desuden en oversigt over vigtige datoer i 2012.

2 Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået), hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PwC, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PwC. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. MACS

3 Indhold Indledning... 5 Skatteberegning... 6 Personer: Skatteprocenter og bundfradrag... 6 Arbejdsmarkedsbidrag... 6 Kommuneskat og kirkeskat... 6 Personfradrag... 6 Skatteloft... 6 Aktieindkomst... 7 Midlertidigt arbejde i Danmark... 7 Begrænset skattepligtige... 7 Restskat/overskydende skat... 8 Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen... 8 Dødsbobeskatning... 8 Selskaber: Selskabsskat... 9 Restskat/overskydende skat... 9 Rentefradragsbeskæring... 9 Vigtige datoer Afgifter og ydelser Afgifter: Afgifter af dødsboer og gaver Klageafgift/gebyr Tinglysningsafgift Ydelser: Børnefamilieydelser Godtgørelse af energiafgifter og CO 2 -afgift for Satser for godtgørelse af energi- og CO 2 -afgift for Satser for energiafgifter og CO 2 -afgift Satser for NO X -afgift /2012 Skatteberegning 3

4 Selvangivelsesposter Afskrivninger Forskudsafskrivninger Beskæftigelsesfradrag Befordringsfradrag hjem/arbejde Kost og logi Etablerings- og iværksætterkonto Frynsegoder Julegaver Gratialer mv Ejendomsværdiskat Ligningsmæssige fradrag Medarbejdende ægtefælle Pensionsbeskatning Personalegoder Fri bil Telefon PC Internet Sommerbolig Lystbåd Diverse oplysninger Skattefri befordringsgodtgørelse Skattefri rejsegodtgørelse Gaver til almenvelgørende formål Repræsentation/personaleudgifter Låneomlægning For personer For selskaber Godtgørelse ved skattesager Diskontoen Nationalbankens udlånsrente /2012 Skatteberegning 4

5 Indledning Skatteberegning 2011/2012 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2011 og Pjecen indeholder desuden en oversigt over vigtige datoer i Redaktionen er afsluttet den 8. marts Vær opmærksom på, at Skatteberegning 2011/2012 alene er ment som en oversigt over de forskellige skattesatser mv. Den giver således ikke svar på alle skattemæssige spørgsmål. De er derfor altid velkommen til at kontakte os på et af skatteafdelingens kontorer. København Strandvejen Hellerup Telefon: Kontaktperson: Søren Bech, Telefon: Aarhus Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Telefon: Kontaktperson: Jørgen Rønning Pedersen, Telefon: /2012 Skatteberegning 5

6 Skatteberegning Personer Skatteprocenter og bundfradrag Skat af skattepligtig indkomst: Kommune- og kirkeskat (gennemsnit) 25,66% 25,66% Sundhedsbidrag 8% 7% Bundskat til staten 3,64% 4,64% Beregnes af personlig indkomst + positiv nettokapitalindkomst Topskatteprocent 15% 15% Beregnes af personlig indkomst + kapitalpension + positiv nettokapitalindkomst over samlet grundbeløb ud over bundfradrag Grundbeløb for positiv nettokapitalindkomst fritaget for topskat (enlige) Grundbeløb for positiv nettokapitalindkomst fritaget for topskat (ægtefæller) Udligningsskat 1 6% 6% Beregnes af skattepligtige pensionsudbetalinger ud over udligningsskattegrænsen Maks. uudnyttet bundfradrag til overførsel mellem ægtefæller ved udligningsskat Arbejdsmarkedsbidrag 8% 8% Kommuneskat og kirkeskat Betales til den kommune, hvor den skattepligtige havde bopæl den 5/9 i året forud for indkomståret Personfradrag Almindeligt for alle over 18 år Børn/unge under 18 år Skatteloft Skatteloft (personlig indkomst), ekskl. kirkeskat 51,5% 51,5% Skatteloft (kapitalindkomst), ekskl. kirkeskat 47,5% 45,5% 2011/2012 Skatteberegning 6

7 Aktieindkomst Progressionsgrænse for aktieindkomst For ægtefæller maks Skat af aktieindkomst under progressionsgrænsen 28% 27% Skat af aktieindkomst over progressionsgrænsen 42% 42% Midlertidigt arbejde i Danmark Visse personer, der skal arbejde i Danmark, kan vælge følgende beskatningsmuligheder: Ved arbejde i Danmark i indtil 60 måneder 2 26% 26% Månedsløn min. (før sociale bidrag og AM-bidrag mv. v/uændret ATP-sats) Begrænset skattepligtige Kommuneskat 24% 24% Sundhedsbidrag 8% 8% Statsskat 4 Personfradrag i visse A-indkomster 5 1. Der indførtes fra 2011 en midlertidig udligningsskat på 6%.Udligningsskatten skal betales af de samlede skattepligtige pensionsudbetalinger over et bundfradrag på kr. Udnytter den ene ægtefælles ikke sit bundfradrag, kan der overføres op til kr. med fradrag af personlig indkomst til den anden ægtefælles bundfradrag. I skattepligtige pensionsudbetalinger medregnes udbetalinger fra privat pensionsopsparing, ATP, tjenestemandspensioner samt folkepension, dog højst et beløb svarende til folkepensionens grundbeløb. Udbetalinger fra kapitalpensioner, invalidepensioner, førtidspension og efterløn medregnes ikke i udligningsskattegrundlaget. 2. Den 1. januar 2011 blev den særlige bruttoskatteordning ændret. Fremadrettet kan vælges en ordning, hvor A-indkomst bruttobeskattes med 26 % i op til 60 mdr. Bruttoskatteordningen og overgangsregler omtales ikke nærmere. 3. Fra 2011 opgøres minimumslønnen under bruttoskatteordningen før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag. 4. Som fuldt skattepligtige. 5. Personfradrag hvis begrænset skattepligt til Danmark i hele indkomståret. Hvis kun begrænset skattepligt til Danmark en del af året, kan personfradrag vælges imod helårsomregning. I begge tilfælde skal krav til indkomstart opfyldes. 2011/2012 Skatteberegning 7

8 Restskat/overskydende skat Indregningsgrænsen for restskat Restskat på indtil indregningsgrænsen indregnes i forskudsskatten med et tillæg på 6,2% 5,4% For restskat ud over indregningsgrænsen betales et tillæg på 6,2% 5,4% Overskydende skat tilbagebetales med et tillæg på 0,5% 0,5% Dag-til-dag-rente ved frivillig indbetaling af restskat 4,2% 3,4% Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen Acontoskat af opsparet overskud/ 25% 25% konjunkturudligningshenlæggelse 25% 25% Kapitalafkastsats 1 2% ej off.gjort Maks. kapitalafkast der kan vælges overført til personlig indkomst Bindingspligt ved konjunkturudligningshenlæggelse (kapitalafkastordningen) 75% 75% Dødsbobeskatning Skatteprocent 50% 50% Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. måned Bofradrag, fradrag i skat pr. måned Bofradrag ved skifte af uskiftet bo Beløbsgrænser for skattefrihed: Boets aktiver og nettoformue Grænse for medregning af virksomheds- og konjunkturopsparing Grænse for opkrævning af restskat Grænse for udbetaling af overskydende skat /2012 Skatteberegning 8

9 Selskaber Selskabsskat A/S, ApS, brugsforeninger, akkumulerende investeringsforeninger, fonde, foreninger, institutter mv. 25% 25% Andelsforeninger SEL 1, stk. 1, nr. 3 14,3% 14,3% Restskat/overskydende skat Restskat opkræves med tillæg af 4,8% 4,3% Godtgørelse, overskydende skat 1,3% 0,8% Godtgørelse, frivillig indbetaling 20/3 0,3% 0,2% Dekort, frivillig indbetaling 20/11 0,3% 0,2% For sambeskattede selskaber beregnes den samlede indkomstskat, restskat eller overskydende skat hos administrationsselskabet. Rentefradragsbeskæring 3 Grundbeløb for beskæring af nettofinansieringsudgifter SKAT udsendte den 15. december 2011 styresignal om genoptagelse af ansættelser som følge af, at kapitalafkastsatsen har været fastsat for højt i årene Kontakt PwC s skatteafdeling for spørgsmål i denne anledning. 2. Værdien af fast ejendom omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens 8, samt stuehusdelen af en blandet benyttet ejendom, jf. 9, stk. 1, indgår ikke ved opgørelsen af boets aktiver. 3. Selskabers rentefradrag kan begrænses i henhold til reglerne om tynd kapitalisering. Der kan således ske fradragsbegrænsning vedr. kontrolleret gæld, når den samlede gæld set i forhold til egenkapitalen overstiger forholdet 4:1. 4. Herudover gælder der regler for beskæring af fradrag for nettofinansieringsudgifter. Fradragsbeskæring kan kun ske, hvis nettofinansieringsudgifterne overstiger et grundbeløb. 2011/2012 Skatteberegning 9

10 2011/2012 Skatteberegning 10

11 Vigtige datoer januar Betaling til Feriekonto Betaling af lønsumsafgift 1 (okt. kvt. og dec. 2011) Betaling af punktafgifter 2 (dec. 2011) Betaling af spildevandsafgift (okt. kvt. 2011) Betaling af affaldsafgift (okt. kvt. 2011) Betaling af råstofafgift (okt. kvt. 2011) 17. januar Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (dec. 2011) 20. januar Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 25. januar Momsafregning 3 (dec. 2011) 31. januar Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (jan.) 7. februar Betaling af ATP (okt. kvt. 2011) 10. februar Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (jan.) Momsafregning 3 (okt. kvt. 2011) 15. februar Betaling af lønsumsafgift 1 (jan.) Betaling af punktafgifter 2 (jan.) 20. februar Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 27. februar Momsafregning 3 (jan.) 29. februar Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (feb.) 1. marts Momsafregning 3 (2. halvår 2011) 2011/2012 Skatteberegning 11

12 12. marts Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (feb.) 15. marts Betaling af lønsumsafgift 1 (feb.) Betaling punktafgifter 2 (feb.) 20. marts Betaling af acontoskat for selskaber Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 26. marts Momsafregning 3 (feb.) 30. marts Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (marts) 10. april Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (marts) Betaling til Feriekonto 16. april Betaling af lønsumsafgift 1 (jan. kvt. og marts) Betaling af punktafgifter 2 (marts) Betaling af spildevandsafgift (jan. kvt.) samt årsopgørelse for 2011 Betaling af affaldsafgift (jan. kvt.) Betaling af råstofafgift (jan. kvt.) 20. april Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 25. april Momsafregning 3 (marts) 30. april Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (april) 1. maj Selvangivelsesfrist for lønmodtagere (meddelelse af ændringer til årsopgørelse) 7. maj Betaling af ATP (jan. kvt.) 10. maj Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (april) Momsafregning 3 (jan. kvt.) 2011/2012 Skatteberegning 12

13 15. maj Betaling af lønsumsafgift 1 (april) Betaling af punktafgifter 2 (april) 21. maj Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 25. maj Momsafregning 3 (april) 31. maj Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (maj) 11. juni Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (maj) 15. juni Betaling af lønsumsafgift 1 (maj) Betaling af punktafgifter 2 (maj) 25. juni Momsafregning 3 (maj) 29. juni Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (juni) 30. juni Selvangivelse for selskaber (hvor indkomstår = kalenderår) 1. juli Seneste dato for frivillig indbetaling af restskat med rentetillæg for personer for 2011 Selvangivelsesfrist for selvstændige erhvervsdrivende mv. 10. juli Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (juni) Betaling til Feriekonto 16. juli Betaling af lønsumsafgift 1 (april kvt. og juni) Betaling af punktafgifter 2 (juni) Betaling af spildevandsafgift (april kvt.) Betaling af affaldsafgift (april kvt.) Betaling af råstofafgift (april kvt.) 20. juli Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 31. juli Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (juli) 2011/2012 Skatteberegning 13

14 7. august Betaling af ATP (april kvt.) 10. august Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (juli) 15. august Betaling af lønsumsafgift 1 (juli) Betaling af punktafgifter 2 (juli) Lønsumsafgiftsopgørelse for visse selvstændige 17. august Momsafregning 3 (april kvt. og juni) 20. august Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende 27. august Momsafregning 3 (juli) 31. august Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (aug.) 3. september Momsafregning 3 (1. halvår 2012) 10. september Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (aug.) 17. september Betaling af lønsumsafgift 1 (aug.) Betaling af punktafgifter 2 (aug.) 20. september Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende Betaling af personrestskat for september Momsafregning 3 (aug.) 28. september Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (sep.) 2011/2012 Skatteberegning 14

15 10. oktober Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (sep.) Betaling til Feriekonto 15. oktober Betaling af lønsumsafgift 1 (juli kvt. og sep.) Betaling af punktafgifter 2 (sep.) Betaling af spildevandsafgift (juli kvt.) Betaling af affaldsafgift (juli kvt.) Betaling af råstofafgift (juli kvt.) 22. oktober Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende Betaling af personrestskat for oktober Momsafregning 3 (sep.) 31. oktober Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (okt.) 7. november Betaling af ATP (juli kvt.) 12. november Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (okt.) Momsafregning 3 (juli kvt.) 15. november Betaling af lønsumsafgift 1 (okt.) Betaling af punktafgifter 2 (okt.) 20. november Betaling af acontoskat for selskaber for 2012 Betaling af restskat for selskaber for 2011 Betaling af B-skat Betaling af AM-bidrag erhvervsdrivende Betaling af personrestskat for november Momsafregning 3 (okt.) 30. november Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (nov.) 10. december Betaling af A-skat og AM-bidrag ej store selskaber 4 (nov.) 2011/2012 Skatteberegning 15

16 17. december Betaling af lønsumsafgift 1 (nov.) Betaling af punktafgifter 2 (nov.) 27. december Momsafregning 3 (nov.) 28. december Betaling af A-skat og AM-bidrag store selskaber 4 (dec.) Seneste dato for frivillig indbetaling af restskat for personer for 2012 uden rentetillæg 1. Lønsumsafgift. For de fleste virksomheder er opgørelsesperioden kvartalet, og disse skal angive og betale senest 15 dage efter kvartalets udløb. Virksomheder inden for den finansielle sektor skal afregne lønsumsafgift månedligt og skal angive og betale senest den 15. i den efterfølgende måned. Dato for årsopgørelse er afhængig af indkomståret, og om virksomheden er personligt drevet eller ej. 2. Punktafgifter. For langt de fleste punktafgifter er afregningsperioden måneden. For vandafgift skal momsregistrerede virksomheder anvende samme afregningsperioder, som de anvender ved moms. Vandafgiften kan således afregnes månedsvist, kvartalsvist eller halvårligt. Ikke-momsregistrerede virksomheder skal anvende kvartalet som opgørelsesperiode. For affaldsafgift, råstofafgift og spildevandsafgift er afregningsperioden kvartalet. For alle afgifter gælder, at de skal angives og betales senest den 15. i måneden efter afgiftsperiodens udløb. 3. Moms. Virksomheder med en årlig omsætning på under 1 mio. kr. skal afregne moms halvårligt og skal angive og betale momsen senest den 1. i den 3. måned efter halvårets udløb. Virksomheder med en omsætning mellem 1 mio. kr. og 15 mio. kr. skal afregne moms kvartalsvist og skal angive og betale momsen senest 1 måned og 10 dage efter kvartalets udløb, for april kvartal dog senest 1 måned og 17 dage efter kvartalets udløb. Virksomheder med en årlig omsætning over 15 mio. kr. skal afregne moms månedligt og skal angive og betale momsen senest den 25. i den efterfølgende måned, for juni måned dog senest 1 måned og 17 dage efter afgiftsperiodens udløb. 4. Store selskaber. Selskaber, der i en forudgående 12-måneders periode (perioden regnes fra 2. oktober til 30. september i det følgende år) i alt har trukket over kr. i AM-bidrag, eller som i perioden har trukket over 1 mio. kr. i A-skat. 2011/2012 Skatteberegning 16

17 Afgifter og ydelser Afgifter Afgifter af dødsboer og gaver Bundfradrag ved boafgift Bundfradrag ved gaveafgift Bundfradrag ved gaveafgift, svigerbørn Boafgiftsprocent 1, stk. 1 15% 15% Tillægsboafgiftsprocent, 1, stk. 2 25% 25% Gaveafgiftsprocent, 23, stk. 1 15% 15% Gaveafgiftsprocent, 23, stk. 2 36,25% 36,25% Klageafgift/gebyr Gebyr for bindende svar Gebyr for omgørelse Klageafgift Landsskatteretten Tinglysningsafgift Tinglysning af ejerskiftedokument 0,6% ,6% Tinglysning af pant i fast ejendom, løsøre og immaterielle rettigheder 1,5% ,5% Tinglysning af ejendomsforbehold 1,5% ,5% Tinglysning af andre rettigheder end ejer- og panterettigheder Ydelser Børnefamilieydelser Babyydelse 0-2 årige Småbørnsydelse 3-6 årige Børneydelse 7-14 årige Ungeydelse årige /2012 Skatteberegning 17

18 2011/2012 Skatteberegning 18

19 Godtgørelse af energiafgifter og CO 2 -afgift for 2012 Virksomheden kan som hovedregel få godtgjort energiafgifter i samme omfang, som virksomheden har fradrag for moms. Godtgørelsen afhænger af, hvad energien anvendes til. Der skelnes mellem energi anvendt til: Rumvarme og varmt vand samt komfortkøling Procesenergi, herunder let eller tung proces samt særlige processer. 2011/2012 Skatteberegning 19

20 Satser for godtgørelse af energi- og CO2-afgift for 2012 Procesformål Rumvarme/ opvarmning af vand/komfortkøling Energiprodukt Energiafgift CO 2 -afgift/ energispareafgift Energiafgift CO 2 -afgift El Den aktuelle afgiftssats reduceret med nedsættelsen af godtgørelsen af elafgift 1 0% 0% 2 0% Olie, kul og naturgas Den aktuelle afgiftssats reduceret med nedsættelsen af godtgørelsen af energi afgift på brændsler 3 0% 0% 0% Særlige processer el 4 Særlige processer brændsler 7 100% 5 57,3% 6 0% 0% 100% Mulighed for bundfradrag 8 0% 0% Tung proces Den aktuelle afgiftssats el, som ikke er omfattet af reduceret med nedsættelsen af godtgørelsen af regler for særlige processer elafgift 1 57,3% 6 0% 0% Tung proces brændsler, som ikke er omfattet af regler for særlige processer Den aktuelle afgiftssats reduceret med nedsættelsen af godtgørelsen af energiafgift på brændsler 3 Mulighed for 0% 0% bundfradrag /2012 Skatteberegning 20

21 Afgift af ledningsført vand ændres pr. 1. januar 2012 til 5,23 kr. pr. kubikmeter fra 5,00 kr. pr. kubikmeter i Derudover er drikkevandsbeskyttelsesafgiften forhøjet til 0,67 kr. pr. m3 og flyttet fra vandforsyningsloven til vandafgiftsloven. Momsregistrerede virksomheder kan få godtgjort både vandafgiften og drikkevandsbeskyttelsesafgiften i samme omfang som virksomheden har fradrag for moms. Virksomheder kan ikke få godtgjort elafgift vedrørende forbrug, der betegnes som liberale erhverv (advokater, arkitekter, revisorer, bureauer, forlystelser, landinspektører, mæglere, reklame og rådgivende ingeniører). Fra 1. januar 2012 kan liberale erhverv dog få godtgjort en del af afgiften på den elektricitet, der anvendes til opvarmning af lokaler og vand samt komfortkøling. Den del som virksomhederne kan få godtgjort fremgår af note 2 til tabellen på forrige side. Satserne for de enkelte energiprodukter fremgår af skemaet på næste side. 1. Nedsættelsen af godtgørelsen af elafgift udgør i perioden : :.... 1,6 øre/kwh 2012:...3,0 øre/kwh 2013:...3,5 øre/kwh 2014:...3,5 øre/kwh 2015:...3,6 øre/kwh Endvidere er der kun 75% fradrag for eldistributionsbidraget på 4 øre/kwh op til 15 mio. kwh. 2. Fra 1. januar 2012 er det dog muligt at få godtgjort en mindre andel af elafgiften af elforbruget 2012:...11,8 øre/kwh 2013:...12,0 øre/kwh ,2 øre/kwh ,5 øre/kwh 3. Nedsættelsen af godtgørelsen af energiafgift på brændsler udgør i perioden : 2010:... 7,8 % 2011:... 7,7 % 2012:... 13,1 % :... 14,8 % 4. Elektricitet anvendt til kemisk reduktion og i elektrolyse samt opvarmning i metallurgiske og mineralogiske processer. Endvidere gælder der særlige regler for aktiviteter vedrørende gartneri og landbrug mv. 5. Der er kun 75% fradrag for eldistributionsbidraget på 4 øre/kwh op til 15 mio. kwh. 6. Endvidere er der tilskudsmuligheder fra Energistyrelsen. 7. Brændsler anvendt til kemisk reduktion og i elektrolyse samt opvarmning i metallurgiske og mineralogiske processer. Endvidere gælder der særlige regler for aktiviteter vedrørende gartneri og landbrug mv., hvor afgiften ikke godtgøres fuldt ud. 8 Dette gælder kun ikke-kvoteomfattet brændselsforbrug. 2011/2012 Skatteberegning 21

22 Satser for energiafgifter og CO2-afgift/energispareafgift Energi- CO 2 - Energi- CO 2 - Energiprodukt afgift afgift afgift afgift El Elektricitet 1 øre/kwh 67,00 6,30 68,10 6,40 Tillægsafgift 6,00 6,10 El til opvarmning af helårsboliger (elvarmeafgift) 1 øre/kwh 55,40 6,30 56,30 6,40 Tillægsafgift 6,00 6,10 Brændsler Gas og dieselolie, der bruges som motorbrændstof øre/l 282,50 42,00 287,60/284, ,80 Anden gas og dieselolie øre/l 209,30 42,00 213,10 42,80 Let dieselolie (maks. 0,05% svovl) øre/l 271,80 42,00 276,70/273, ,80 Svovlfattig dieselolie (maks. 0,005% svovl) øre/l 252,40 42,00 257,00/253, ,80 Svovlfri diesel (svovlindhold maks. 0,001% svovl) øre/l 252,40 42,00 257,00/253, ,80 Svovlfri diesel med 6,8 % bio. (svovlindhold maks. 0,001% svovl) øre/l 251,10 39,10 255,70/252, ,90 Fuelolie øre/kg 237,20 50,20 241,50 51,10 Fyringstjære øre/kg 213,50 45,20 217,30 46,00 Petroleum, der bruges som motorbrændstof øre/l 282,50 42,00 287,60/284, ,80 Anden petroleum øre/l 209,30 42,00 213,10 42,80 Autogas (LPG) øre/l 175,70 25,60 178,80/171, ,00 Flaskegas (LPG), der bruges som motorbrændstof øre/kg 323,10 47,30 328,90/316, ,20 Anden flaskegas (LPG) øre/kg 268,40 47,30 273,30 48,20 Raffinaderigas øre/kg 268,40 46,90 273,30 47,70 Smøreolie og lign. øre/l 209,30 42,00 213,10 42, /2012 Skatteberegning 22

23 Kulprodukter efter brændværdi kr./gj 58, ,40 3 eller Stenkul, koks, cinders og koksgrus kr./ton 1.634,00 420, ,00 428,50 Jordoliekoks kr./ton 1.926,00 480, ,00 489,10 Brunkulsbriketter og brunkul kr./ton 1.109,00 285, ,00 290,80 Tallolie, trætjære mv. kr./ton 2.247, ,00 Naturgas og bygas med en nedre brændværdi på 39,6 MJ øre/nm 3 231,10 35,70 235,30 36,40 Bygas i særlige bygasnet øre/nm 3 231,10 35,70 235,30 36,40 Naturgas, der bruges som motorbrændstof med en nedre brændværdi på 39,6 MJ øre/nm 3 288,00 35,70 293,10/282, ,40 Afgift af overskudsvarme fra tung proces kr./gj 53,90 51,60 fra let proces kr./gj 53,90 51,60 fra særlige processer beskrevet i loven 4 kr./gj 58,40 59,40 Afgift af overskudsvarme fra eget industrielt kraftvarmeværk fra tung proces kr./gj 43,10/44, ,00 fra let proces kr./gj 43,10/44, ,00 fra særlige processer beskrevet i loven 4 kr./gj 46,70/48, ,50 Overskudsvarme fra biobrændselsanlæg kr./gj 0,00 0,00 0,00 0,00 Salg af overskudsvarme (%-andel af vederlag) % 32,50 32, /2012 Skatteberegning 23

24 Svovlafgift Opgjort efter svovlindholdet i afgiftspligtige brændsler kr./kg 21,40 21,80 Opgjort efter udledt svovldioxid til luften kr./kg 10,70 10,90 Træpiller med svovlholdigt bindemiddel kr./ton 43,00 43,70 Halm kr./ton 24,70 25,10 Affald kr./ton 9,70 9,80 Opgjort for nyttiggjort varme eller elproduktion forbrug af eget træaffald mv. øre/gj 75,00 77,00 Affald Affaldsafgift ved deponering kr./ton 475,00 475,00 Affaldsafgift ved deponering ved deponering af farligt affald kr./ton 160,00 Affaldsvarmeafgift 7 kr./gj 20,20/22, ,00 Tillægsafgift 9 kr./gj 26,50 26,50 CO 2 -afgift pr. ton udledt CO 2 ved afbrænding af affald 10 kr./ton 158,20 161,10 1. Inklusive elsparebidrag (0,6 øre pr. kwh) og eldistributionsbidrag (4 øre pr. kwh). 2. Afgiftssatsen ændres pr. 1. juli CO 2 -afgift beregnes pr. ton efter satsen for det pågældende kulprodukt. 4. Overskudsvarme fra bl.a. kemisk reduktion og elektrolyse samt opvarmning i metallurgiske og mineralogiske processer. 5. Pr. 1. juli 2011 steg afgiften til 44,90 kr./gj. 6. Pr. 1. juli 2011 steg afgiften til 48,60 kr./gj. 7. Er beregnet som affaldsvarmeafgiften med fradrag af tillægsafgiften divideret med 1,25. Fra 1. juli skal der divideres med 1, Pr. 1. juli 2011 steg afgiften til 22,10 kr./gj. 9. Tillægsafgiften pålægges først farligt affald fra Gælder dog ikke affald, der er bionedbrydeligt. Pålægges først farligt affald fra For virksomheder, som ikke har tilladelse til udledning af CO 2, anvendes en standard-emmissionsfaktor på 28,34 kg CO 2 /GJ for affaldet. 2011/2012 Skatteberegning 24

25 Satser for NO X -afgift Afgift pr. kg NO2-ækvivalenter udledt til luften 1 kr./kg 5,10 5,20/25,00 2 Gas og dieselolie, der bruges som motorbrændstof øre/l 0,90 0,90/4,50 2 Anden gas og dieselolie øre/l 0,90 0,90/4,50 2 Svovlfri dieselolie øre/l 0,90 0,90/4,50 2 Fuelolie øre/kg 2,90 2,90/14,20 2 Fyringstjære øre/kg 2,60 2,70/12,80 2 Petroleum, der bruges som motorbrændstof øre/l 0,90 0,90/4,50 2 Anden petroleum øre/l 0,90 0,90/4,50 2 Autogas (LPG) øre/l 1,80 1,80/8,70 2 Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie og anvendes som motorbrændstof øre/kg 3,30 3,30/16,10 2 Anden flaskegas og gas, der fremkommer ved raffinering af mineralsk olie øre/kg 0,90 1,00/4,60 2 Naturgas, dog ikke til motorer øre/nm 3 0,80 0,80/4,00 2 Naturgas til motorer (inklusive stationære) øre/nm 3 2,80 2,90/13,90 2 Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks kr./gj 0,50 0,50/2,50 2 Blyholdig benzin (blyindhold over 0,013 g/l) øre/l 0,80 0,90/4,10 2 Blyfri benzin (blyindhold højst 0,013 g/l) øre/l 0,80 0,90/4,10 2 Kul, koks, brunkul, orimulsion og petroleumskoks kr./ton 16,30 16,60/80,00 2 Biogas og andet flydende VE til motor i store anlæg med en indfyret effekt på over kwh kr./gj 1,30 1,30/5,00 2 Biogas og andet flydende VE til andet end motor i store anlæg med en indfyret effekt på over kwh kr./gj 0,30 0,30/1,30 2 Halm og anden fast biomasse, bortset fra træflis, i store anlæg med en indfyret effekt på over kwh kr./ton 6,90 7,00/33,80 2 eller kr./gj 0,50 0,50/2,30 2 Træflis i store anlæg med en indfyret effekt på over kwh kr./ton 0,50 0,50/2, Hvis der ikke foretages måling af den udledte mængde, betales der en afgift på baggrund af det anvendte brændsel. 2. Afgiftssatsen ændres pr. 1. juli /2012 Skatteberegning 25

26 Selvangivelsesposter Selvangivelsesposter Afskrivninger Driftsmidler og skibe, maks. 25% 25% Driftsmidler afskrevet på særskilt konto 1 21% 19 % Infrastrukturanlæg 2 7% 7% Bygninger, maks. 4% 4% Småaktiver (fradragsgrænse) Goodwill, maks. (goodwill erhvervet før 31/ afskrives med maks. 10% årligt) 1/7 1/7 Forskudsafskrivninger Kontraktsum for skibe Afskrivning årligt, maks. 15% 15% Afskrivning i alt, maks. 30% 30% (Gælder dog ikke skibe med en bruttotonnage på 20 tons eller derover, der anvendes til erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods) Beskæftigelsesfradrag af erhvervsindkomsten, 4,25% 4,40% dog maks Følgende driftsmidler afskrives på særskilt konto: Skibe med en bruttotonnage på 20 tons eller derover, der anvendes til erhvervsmæssig transport af passagerer eller gods, og som ikke er omfattet af AL 5 B. Luftfartøjer og rullende jernbanemateriel. Borerigge, produktionsplatforme og andre anlæg til forundersøgelse, efterforskning, indvinding og raffinering af olie og gas. Faste anlæg til fremstilling af varme og el med en kapacitet på over 1 mw (ekskl. vindmøller) og anlæg til indvinding af vand i almene vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens 3, stk. 3. Spildevandsanlæg. 2. Følgende infrastrukturanlæg afskrives på en særskilt saldo: Anlæg til transport, lagring og distribution mv. af el, vand, varme, olie, gas og spildevand. Anlæg til transmission af radio-, tv- og telekommunikation. Fast jernbanemateriel. 2011/2012 Skatteberegning 26

27 Befordringsfradrag hjem/arbejde Normalfradrag: 0-24 km pr. dag km pr. dag 2,00 - Ud over 100 km pr. dag 1,00 - Over 100 km i visse udkantskommuner 2, km pr. dag - 2,10 Ud over 120 km pr. dag - 1,05 Over 120 km i visse udkantskommuner - 2,10 Fradrag ved passage over Storebælt i egen bil, pr. passage Fradrag ved passage over Storebælt ved benyttelse af kollektive transportmidler Fradrag ved passage over Øresund i egen bil, pr. passage Fradrag ved passage over Øresund ved benyttelse af kollektive transportmidler 8 8 Kost og logi Normal værdi pr. år Fri kost pr. dag Delvis fri kost 2 måltider pr. dag Delvis fri kost 1 måltid pr. dag Etablerings- og iværksætterkonto Maks. henlæggelse af nettoindtægt, dog altid kr. af nettolønindtægt 60% 60% Min. indskud Bindingspligt 100% 100% Grænse for etablering (min. anskaffelsessum) Frynsegoder Bagatelgrænse /2012 Skatteberegning 27

Skatteberegning 2012/2013

Skatteberegning 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteberegning 2012/2013 Få styr på satserne Skatteberegning 2012/ 2013 indeholder de mest almindeligt anvendte satser og beløbsgrænser for 2012 og 2013. Pjecen indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Skatteberegning 2008/2009

Skatteberegning 2008/2009 Skatteberegning 2008/2009 Udgiver: PricewaterhouseCoopers Produktion: PwC M&C (0931-08) Tryk: Trykbureauet Oplag: 12.000 eksemplarer. 2008 PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Skatteguide 2012/2013

Skatteguide 2012/2013 www.pwc.dk/skat Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt

Læs mere

Oversigt over satser og beløbsgrænser 2013-2014

Oversigt over satser og beløbsgrænser 2013-2014 Oversigt over satser og beløbsgrænser 2013-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Afskrivningsloven Aktieavancebeskatningsloven Arbejdsmarkedsbidragsloven Boafgiftsloven Gaveafgift Boafgift Passivposter ved arv med

Læs mere

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over

Afgiftsvejledning 2015. Samlet overblik over Afgiftsvejledning 2015 Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter Redaktionen er afsluttet december 2014. Afgiftsvejledning 2015 omhandler konkrete emner og forhold, som vi har udvalgt.

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Skat 2014. Skatten 2013/2014.

Skat 2014. Skatten 2013/2014. Skat 2014 Skatten 2013/2014. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Skatten 2014/2015. Skat 2015

Skatten 2014/2015. Skat 2015 Skatten 2014/2015 Skat 2015 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Skat 2013. Skatten 2012/2013.

Skat 2013. Skatten 2012/2013. Skat 2013 Skatten 2012/2013. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013 KAEABE 2014 atser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 15. december 2013 Karnov Group Denmark A/ kt. Petri Passage 5, 1165 København K lf. 33 740

Læs mere

revision skat rådgivning

revision skat rådgivning revision skat rådgivning atser og beløbsgrænser 2014/2015 Vi skaber værdi for kunden, fordi vi gør os umage med at forstå kundens behov, udfordringer og mål. Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst................................................

Læs mere

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Amts-, kommune- og kirkeskat... 2 Bundskatten... 2 Mellemskatten... 2 Topskatten... 2 Skatteloft... 2 Personfradrag... 2 Restskat... 3 Overskydende skat...

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011

Satser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 21. december 2011 KAEABE 2012 atser og beløbsgrænser 2011/2012, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 21. december 2011 Karnov Group Denmark A/ Nytorv 5, 1450 København K lf. 33 740 700 Design:

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Satser og beløbsgrænser 2009/2010 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser atser og beløbsgrænser 2010/2011 tatsautoriserede revisorer Jan Grevelund og eif Åhl Petersen vendborgvej 83 5260 dense lf. +45 66 12 11 12 ax +45 65 91 26 45 www.rogr.dk atser og beløbsgrænser 2010/2011,

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2013 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ:

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ: S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N Satser og beløbsgrænser 2005/2006 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK. Et landsdækkende netværk af uafhængige stats autoriserede

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser atser og beløbsgrænser 2012/2013 Det konstruktive alternativ: KREN DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Skatteministeriet J. nr. 2010-231-0039 Udkast Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, -registreringsafgiftsloven, momsloven og forskellige

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

Orientering om skatteregler mm

Orientering om skatteregler mm Orientering om skatteregler mm Skat, moms, brugerbetaling, ejerformer mm I 1996 vedtog Folketinget nye skatteregler for vindmøller. De nye regler giver for nogle mølleejere mulighed for valg mellem forskellige

Læs mere

Kundeinformation januar 2004

Kundeinformation januar 2004 Kundeinformation januar 2004 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD 2004 tegner til at blive et godt

Læs mere