Skatteguide 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteguide 2012/2013"

Transkript

1 Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt de nye satser og beløbsgrænser for 2013.

2 Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået), hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PwC, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PwC. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. M&C Skatteguide 2012/2013

3 Indhold Indledning 5 Indkomstopgørelsen 6 Skatteberegning 11 Skatteberegning 2012 eksempel 12 Skatteberegning 2013 eksempel 13 Afleveringsfrister %-beskatning 16 Aktieindkomst mv. 18 Bo- og gaveafgift 26 Diskontoen 28 Ejendomsavance 29 Fradrag 31 Fratrædelsesgodtgørelser, jubilæumsgratialer mv. 38 Kapitalafkastsatsen 39 Ejendomsværdiskat 40 Obligationsbeskatning 41 Restskat/overskydende skat /2013 Skatteguide 3

4 4 Skatteguide 2012/2013

5 Indledning Skatteguide 2012/2013 indeholder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt de nye satser og beløbsgrænser for Redaktionen er afsluttet den 9. januar Vær opmærksom på, at Skatteguide 2012/2013 alene er ment som en oversigt over de forskellige skattesatser mv. Den giver således ikke svar på alle skattemæssige spørgsmål. De er derfor altid velkommen til at kontakte os på et af skatteafdelingens kontorer. København Strandvejen Hellerup Telefon: Kontaktperson: Søren Bech Telefon: Aarhus Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Telefon: Kontaktperson: Jørgen Rønning Pedersen Telefon: /2013 Skatteguide 5

6 Indkomstopgørelsen Ved skatteberegningen indgår følgende indkomsttyper: Skattepligtig indkomst Personlig indkomst Kapitalindkomst Aktieindkomst CFC-indkomst (Controlled Foreign Company). Den skattepligtige indkomst er summen af: Personlig indkomst +/ Kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag = Skattepligtig indkomst Indkomståret 2012 Der betales forskellige statsskatter hhv. sundhedsbidrag, bundskat og topskat. Der skal endvidere betales kommune-og kirkeskatter. Personfradraget er ens ved beregning af både statsskat (bundskat og sundhedsbidrag) og kommune- og kirkeskat. Sundhedsbidrag beregnes som 7 % af den skattepligtige indkomst. Bundskatten beregnes som 4,64 % af den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst. Topskatten beregnes som 15 % af den personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke-medregnede beløb, der er indskudt på fradragsberettigede kapitalpensionsordninger, og med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der overstiger et bundfradrag. Bundfradraget udgør kr. (2012) og kr. for ægtefæller. Skatten beregnes kun af den del af det samlede beløb, der overstiger et bundfradrag på kr. (2012). Ikke-udnyttede bundfradrag kan ikke overføres mellem ægtefæller. Hvis ægtefæller tilsammen har positiv nettokapitalindkomst, beregnes topskatten af den samlede kapitalindkomst hos den af ægtefællerne, der har den højeste personlige 6 Skatteguide 2012/2013

7 indkomst. Topskatten af kapitalindkomsten fordeles herefter forholdsmæssigt mellem ægtefællerne. Aktieindkomst Aktieindkomst indgår ikke i den skattepligtige indkomst. Aktieindkomst er nærmere omtalt i afsnittet Aktieindkomst mv. Kommuneskat og kirkeskat Den skattepligtige indkomst beskattes med procenter, der varierer fra kommune til kommune. Den gennemsnitlige procent inklusiv kirkeskat udgør 25,65 (2012). Skatteloft Hvis summen af samtlige skatteprocenter bortset fra aktie- og kirkeskat overstiger 51,5 %, beregnes der et nedslag i topskatten af personlig indkomst svarende til de overskydende procenter. Der er endvidere indført et særskilt skatteloft ved beregning af topskat af positiv nettokapitalindkomst. Skatteloftet udgør i ,5 %. Personfradrag Ved skatteberegningen indrømmes et fradrag i de beregnede skatter. Skatteværdien heraf varierer fra kommune til kommune. Skatteværdien af det almindelige personfradrag i 2012 beregnes således: 37,3 % (sundhedsbidrag 7 % + bundskat 4,64 % + kommune- og kirkeskat, gennemsnitligt opgjort til 25,65 %) af kr. = kr. For unge under 18 år udgør personfradraget kr. og skatteværdien heraf kr. Arbejdsmarkedsbidragssats mv. Arbejdsmarkedsbidraget beregnes i 2012 med 8 % af lønvederlaget (A-indkomstgrundlaget). AM-bidraget fragår i den personlige indkomst, før der beregnes skat, og virker således som en slags fradrag i relation til skatteberegningen. Inkl. AM-bidrag kan den marginale topskatteprocent ekskl. kirkeskat i 2012 således opgøres til 55,38 % (((100-8) x 0,515) + 8). 2012/2013 Skatteguide 7

8 Fra 2011 blev der indført en ny og forenklet arbejdsmarkedsbidragslov. Arbejdsmarkedsbidraget er også i den nye lov en almindelig indkomstskat på 8 %, og man har stadig fradrag for arbejdsmarkedsbidrag ved opgørelse af den personlige indkomst. Men en række indkomster, som hidtil har været undtaget fra arbejdsmarkedsbidrag, pålægges nu arbejdsmarkedsbidrag. Udligningsskat Fra 2011 indførtes en midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger. Udligningsskatten udgør 6 % (2012) af pensionsudbetalinger, der overstiger et grundbeløb på kr. (2012). Satsen på 6 % nedsættes med 1 % fra 2015 og hvert af de efterfølgende år. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør satsen således 0 %. Udnytter den ene ægtefælle ikke sit grundbeløb, kan der overføres op til kr. (2012) til den anden ægtefælle. Som skattepligtige pensionsudbetalinger medregnes udbetalinger fra private pensionsopsparinger, ATP, tjenestemandspensioner samt folkepension, dog højest et beløb svarende til folkepensionens grundbeløb. Udbetalinger fra kapitalpensioner, invalidepensioner, førtidspension og efterløn medregnes ikke i udligningsskattegrundlaget. Indkomståret 2013 I 2013 er satsen for bundskat 5,83 %. Satsen for sundhedsbidrag er 6 % i Satsen for topskat er uændret. I 2013 forhøjes beløbsgrænsen for topskat til kr. Bundfradraget på kr. for medregning af positiv kapitalindkomst fastholdes. Skatteloftet ved beregning af topskat af personlig indkomst forhøjes til 51,7 %. Skatteloftet ved beregning af topskat af positiv nettokapitalindkomst udgør 43,5 %. Skatteværdien af personfradraget i 2013 beregnes med 37,46 % (sundhedsbidrag 6 % + bundskat 5,83 % + kommune- og kirkeskat, gennemsnitligt opgjort til 25,63 %) af: Personfradrag Beløb Skatteværdi Alm. personfradrag Unge under 18 år Skatteguide 2012/2013

9 Arbejdsmarkedsbidraget udgør uændret 8 % i Den marginale topskatteprocent inkl. AM-bidrag men ekskl. kirkeskat udgør i ,56 %. Udligningsskatten af store pensionsudbetalinger er i 2013 uændret 6 % af udbetalinger over et grundbeløb på kr. Det grundbeløb, der maksimalt kan overføres mellem ægtefæller, udgør uændret kr. 2012/2013 Skatteguide 9

10 10 Skatteguide 2012/2013

11 Skatteberegning Skattesatser Sundhedsbidrag 7 % 6 % Bundskat 4,64 % 5,83 % Topskat 15 % 15 % Skatteloft (personlig indkomst) 51,5 % 51,7 % Skatteloft (kapitalindkomst) 45,5 % 43,5 % Skattegrænser Grænse ved topskat kr kr. Grænse for kapitalindkomst uden topskat (enlige) kr kr. Grænse for kapitalindkomst uden topskat (ægtefæller) kr kr. Efterfølgende er vist et eksempel på en skatteberegning. 2012/2013 Skatteguide 11

12 Skatteberegning 2012 Eksempel Beregningen er foretaget under forudsætning af, at personen er gift, og ægtefællen ingen indkomst har Personlig indkomst Løn og skattepligtige goder Fradrag: Sociale bidrag betalt af den ansatte (ATP) (1.080) Bidrag til ratepensionsordning (46.000) 8 % AM-bidrag (76.234) ( ) Kapitalindkomst (netto) Renteindtægter Renteudgifter (30.000) Ligningsmæssige fradrag Befordringsfradrag for kørsel hjem/arbejde (10.000) Beskæftigelsesfradrag (14.100) (24.100) Skattepligtig indkomst Skatter Statslig indkomstskat: Sundhedsbidrag (efter personfradrag) Bundskat (efter personfradrag) Topskat (efter skatteloftsnedslag) Samlet statsskat Kommune- og kirkeskat (25,65 % efter personfradrag) Samlet beregnet skat Sociale bidrag betalt af den ansatte ATP AM-bidrag AM-bidrag betalt af arbejdsgiverbetalt pensionsordning (8 % af pensionsbidrag) Samlet skatteudgift for den ansatte Skatteguide 2012/2013

13 Skatteberegning 2013 Eksempel Beregningen er foretaget under forudsætning af, at personen er gift, og ægtefællen ingen indkomst har Personlig indkomst Løn og skattepligtige goder Fradrag: Sociale bidrag betalt af den ansatte (ATP) (1.080) Bidrag til ratepensionsordning (46.000) 8 % AM-bidrag (76.234) ( ) Kapitalindkomst (netto) Renteindtægter Renteudgifter (30.000) Ligningsmæssige fradrag Befordringsfradrag for kørsel hjem/arbejde (10.000) Beskæftigelsesfradrag (22.300) (32.300) Skattepligtig indkomst Skatter Statslig indkomstskat: Sundhedsbidrag (efter personfradrag) Bundskat (efter personfradrag) Topskat (efter skatteloftsnedslag) Samlet statsskat Kommune- og kirkeskat (25,63 % efter personfradrag) Samlet beregnet skat Sociale bidrag betalt af den ansatte ATP AM-bidrag AM-bidrag betalt af arbejdsgiverbetalt pensionsordning (8 % af pensionsbidrag) Samlet skatteudgift for den ansatte /2013 Skatteguide 13

14 Afleveringsfrister Årsopgørelse uden selvangivelse Personer, der får tilsendt en årsopgørelse uden selvangivelse, skal meddele ændringer hertil senest den 1. maj 2013, medmindre den pågældendes ægtefælle har selvangivelsesfrist den 1. juli 2013, den pågældende deltager i anpartsprojekter eller den selvangivelsespligtige senest den 1. maj 2013 skriftligt meddeler skattemyndighederne, at den pågældende ikke ønsker at være omfattet af ordningen med årsopgørelse uden selvangivelse. I disse tilfælde er den skattepligtiges selvangivelsesfrist den 1. juli Udvidede selvangivelser For personer, der anvender den udvidede selvangivelse, er selvangivelsesfristen den 1. juli Yderligere fristforlængelse vil kun undtagelsesvist blive indrømmet og alene på baggrund af skriftlig ansøgning. 14 Skatteguide 2012/2013

15 2012/2013 Skatteguide 15

16 26 %-beskatning En medarbejder kan blive omfattet af 26 %-skatteordningen i op til 5 år, når en række betingelser er opfyldte. Den gennemsnitlige minimumsløn for personer, der ønsker beskatning efter 26 %- skatteordningen, er i kr. om måneden før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og eventuelle obligatoriske udenlandske sociale bidrag, men efter fradrag af ATP-bidrag og medarbejderens eventuelle egne indbetalinger til fradragsberettigede arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. I minimumslønnen indgår også frie goder, som er A-indkomst (eksempelvis værdi af fri bil, fri telefon og den skattepligtige del af en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring). Minimumslønnen skal være garanteret i ansættelseskontrakten. Er kravet om minimumsløn ikke opfyldt i henhold til kontrakten, kan arbejdsgiveren ikke bringe den gennemsnitlige månedsløn over minimumsgrænsen ved for eksempel at udbetale en bonus sidst på året. Bundgrænsen før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og ATP beregnes i 2013 således: kr. + 90,00 kr. (ATP) = kr. Der gælder særlige regler for forskere. En af betingelserne for anvendelse af bruttoskatteordningen er, at medarbejderen ikke inden for de seneste 10 år, før han/hun påbegynder ansættelsen, må have været fuldt skattepligtig til Danmark eller begrænset skattepligtig af indkomst fra Danmark, som er omfattet af KSL 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-29 eller stk. 2. Medarbejderen må eksempelvis godt have været begrænset skattepligtig af indkomst af fast ejendom i Danmark, som ikke indgår i et fast driftssted. Hvis medarbejderen har anvendt den særlige skatteordning under tidligere perioder med skattepligt til Danmark, indgår disse perioder ikke ved vurderingen af, om 10-års reglen er opfyldt. Det gælder dog kun, hvis medarbejderens skattepligt til Danmark ophørte samtidig med den tidligere ansættelse. En medarbejder kan ikke omfattes af 26 %-skatteordningen, hvis vedkommende i en periode på 3 år før og 1 år efter personens skattepligt til Danmark sidst ophørte, har været ansat i den virksomhed, der ønsker at tilknytte personen. Det samme gælder, hvis personen i den nævnte periode har været ansat i koncernforbundne virksomheder. 16 Skatteguide 2012/2013

17 Har medarbejderen direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med eller væsentlig indflydelse på den virksomhed, han/hun ansættes i eller inden for de seneste 5 år forud for ansættelsen kan medarbejderen ikke omfattes af 26 % skatteordningen. Bemærk, at medarbejdere, som beskattes i henhold til 26 %-skatteordningen, også skal betale AM-bidrag (8 %). Dette gælder uanset, om medarbejderen er omfattet af social sikring i sit hjemland. Overgangsbestemmelser Personer, der allerede var omfattet af den tidligere 25 %-skatteordning pr. 1. januar 2011, blev pr. 1. januar 2011 automatisk omfattet af 26 %-bruttobeskatning for den resterende tid af en samlet 60-måneders periode (5 år). 2012/2013 Skatteguide 17

18 Aktieindkomst mv. I 2012 og 2013 beskattes aktieindkomst op til kr. med 27 %. Aktieindkomst over kr. beskattes med 42 %. For samlevende ægtefæller udgør grænserne for 2012: Op til kr. 27 % Over kr. 42 % Hvis aktieindkomsten bliver negativ, modregnes skatteværdien af den negative aktieindkomst i den skattepligtiges øvrige skatter. Skatteværdien af negativ aktieindkomst opgøres med samme satser, som er gældende ved positiv aktieindkomst. Udbytter Udbytter fra danske selskaber Ved udlodning af udbytter til personer fra danske selskaber skal det udloddende selskab fra 1. januar 2012 tilbageholde 27 % acontoudbytteskat. Denne skat svarer til den endelige skat, såfremt aktieindkomsten ikke overstiger de nævnte kr. Såfremt den samlede aktieindkomst er negativ, modregnes den indeholdte skat dog i den skattepligtiges slutskat. Udbytter fra udenlandske selskaber Udbytter fra udenlandske selskaber er ligeledes aktieindkomst og skal for hvert land selvangives på en særlig selvangivelse for udenlandsk indkomst. Den udbytteskat, der er indeholdt i udlandet, modregnes som hovedregel i den danske slutskat. I visse situationer skal en del af den indeholdte udbytteskat dog tilbagesøges i udlandet, da der ved udbetaling af udbytte er tilbageholdt udbytteskat med en højere sats end aftalt mellem Danmark og det pågældende land. 18 Skatteguide 2012/2013

19 Aktieavance/-tab, almindelige aktier Med virkning pr. 1. januar 2006 er reglerne for beskatning af aktier ændret markant. Som følge heraf er det nødvendigt at skelne mellem følgende situationer: Aktierne er anskaffet efter den 31. december 2005 (de nye regler finder anvendelse) Aktierne er anskaffet senest den 31. december 2005 (de nye regler samt særlige overgangsregler finder anvendelse). Aktierne er anskaffet efter den 31. december 2005 Gevinster Uanset beløbsstørrelse og ejertid skal gevinster på såvel børsnoterede som unoterede aktier beskattes som aktieindkomst. Tab Tab på børsnoterede aktier modregnes i årets udbytter og gevinster på andre børsnoterede aktier. Overskydende tab modregnes i ægtefællens udbytter og gevinster på børsnoterede aktier. Et resterende overskydende tab fremføres uden tidsbegrænsning til modregning i efterfølgende års udbytter og gevinster på børsnoterede aktier. Tab på unoterede aktier fradrages i aktieindkomsten, som omfatter udbytteindkomst og gevinst på såvel unoterede som børsnoterede aktier. Hvis aktieindkomsten bliver negativ, modregnes skatteværdien af den negative aktieindkomst i den skattepligtiges øvrige skatter. Med virkning fra den 1. januar 2010 er der sket ændringer i sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier, således at betegnelsen børsnoteret erstattes af betegnelsen optaget til handel på et reguleret marked. Fra 2010 er reglerne for fradrag for tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked skærpet. For tab konstateret den 1. januar 2010 eller senere er fradragsretten således betinget af, at SKAT har kendskab til købet af aktierne. Fra og med 2010 får SKAT automatisk oplysninger om køb og salg af aktier, som er optaget til handel på et reguleret marked (hvis disse ligger i et dansk værdipapirdepot). 2012/2013 Skatteguide 19

20 Aktierne er anskaffet senest den 31. december 2005 Som udgangspunkt gælder de regler, der er skitseret ovenfor. Hvis de afståede aktier er erhvervet senest den 31. december 2005, gælder der dog nogle særlige overgangsregler. Overgangsreglerne omfatter:.tab på børsnoterede aktier og unoterede aktier ejet i mindre end tre år, der er realiseret senest den 31. december 2005, og som efter de gamle regler kunne fratrækkes i efterfølgende år. Tabene kan fremføres efter de nye regler, hvilket betyder, at tab på børsnoterede aktier realiseret senest den 31. december 2005 uden tidsbegrænsning kan modregnes i udbytte og gevinster på andre børsnoterede aktier, og at tab på unoterede aktier ejet under.3 år kan modregnes uden tidsbegrænsning i udbytte og gevinster på aktier (børsnoterede såvel som unoterede). Personens/ægtefællernes samlede værdi af børsnoterede aktier den 31. december 2005 er mindre end den skattefri grænse for børsnoterede aktier. De pågældende aktier kan sælges skattefrit, forudsat at aktierne på salgstidspunktet har været ejet i mere end 3 år. Øvrige overgangsregler:.aktionærer, der den 18. maj 1993 var hovedaktionærer, kan få et nedslag i avancen ved salg den 19. maj 1993 eller senere på 1 % pr. ejerår, dog maksimalt 25 %. Der gives ikke nedslag for ejerår efter Aktionærer, der den 18. maj 1993 var almindelige aktionærer, kan ved avanceopgørelsen vælge mellem den oprindelige anskaffelsessum og værdien af aktien pr. 19. maj 1993, når aktien sælges den 19. maj 1993 eller senere. Valget skal træffes samlet for alle aktier i samme selskab. Tab kan maksimalt fratrækkes/modregnes med forskellen mellem afståelsessummen og værdien pr. 19. maj Beskatning af fortjeneste og tab på beviser i danske bevisudstedende investeringsforeninger (2012) 1 For beviser i bevisudstedende investeringsforeninger skelnes der imellem følgende hovedtyper af investeringsforeninger: Akkumulerende investeringsforeninger Udloddende investeringsforeninger. 1) Bemærk nye regler i 2013 jf. herom senere. 20 Skatteguide 2012/2013

21 En investeringsforening er udloddende, hvis den opgør en minimumsudlodning, der beskattes hos medlemmerne efter reglerne i ligningslovens 16C. Andre foreninger er akkumulerende (negativ afgrænsning). Det har ingen betydning for afgrænsningen, om investeringsforeningsbeviser er optaget til handel på et reguleret marked eller ej. Beviser i akkumulerende investeringsforeninger Beviser i akkumulerende investeringsforeninger kan beskattes efter to forskellige regler:.efter reglerne for investeringsselskaber. Dette gælder for de fleste akkumulerende investeringsforeninger. Det er foreningens forhold, der afgør, om beskatning sker efter reglerne for investeringsselskaber..efter reglerne for andre akkumulerende investeringsforeninger. Dette gælder for de akkumulerende investeringsforeninger, som ikke beskattes efter reglerne for investeringsselskaber (negativ afgrænsning). Beskatning sker i så fald efter reglerne for almindelige aktier optaget til handel på et reguleret marked. Beviset anses altid for optaget til handel på et reguleret marked, uanset om beviset er optaget til handel på et reguleret marked eller ej. Beviser i udloddende investeringsforeninger For beviser i udloddende investeringsforeninger sondres der mellem: Aktiebaserede udloddende foreninger Obligationsbaserede udloddende foreninger. 2012/2013 Skatteguide 21

22 Aktier i investeringsselskab Aktier i et investeringsselskab beskattes efter et særligt lagerprincip, og gevinst og tab beskattes som kapitalindkomst, jf. skemaet nedenfor om beskatning som investeringsselskab. Nedenfor vises en oversigt over beskatning af personers gevinst og tab ved salg af investeringsforeningsbeviser: Beviser i bevisudstedende investeringsforeninger Akkumulerende foreninger Udloddende foreninger Beskatning som investeringsselskab Andre akkumulerende foreninger Aktiebaserede foreninger Obligationsbaserede foreninger Gevinst er skattepligtig (kapitalindkomst). Gevinst er skattepligtig (aktieindkomst). Gevinst er skattepligtig (aktieindkomst). Gevinst er skattepligtig (kapitalindkomst). Fradrag for tab (kapitalindkomst). Fradrag for tab (ved modregning i gevinst/udbytte på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Overskydende tab fremføres. Fradraget er dog betinget af, at erhvervelsen af det pågældende bevis er indberettet til SKAT). Fradrag for tab (ved modregning i gevinst/ udbytte på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Overskydende tab fremføres. Fradraget er dog betinget af, at erhvervelsen af det pågældende bevis er indberettet til SKAT). Fradrag for tab (kapitalindkomst) Dog samlet bagatelgrænse på netto kr. inkl. gevinst/tab på fordringer/ gæld omfattet af kursgevinstloven. Fradraget er dog betinget af, at erhvervelsen af det pågældende bevis er indberettet til SKAT. 22 Skatteguide 2012/2013

23 Beviser i bevisudstedende investeringsforeninger Akkumulerende foreninger Udloddende foreninger Beskatning som investeringsselskab Andre akkumulerende foreninger Aktiebaserede foreninger Obligationsbaserede foreninger Lagerprincip, hvor gevinst/tab er baseret på investeringsselskabets indkomstår. Fra og med investors indkomstår 2013 baseres opgørelsen af gevinst/tab på investors indkomstår.¹ Realisationsprincip og gennemsnitsmetode. Realisationsprincip og gennemsnitsmetode. Hovedregel: Realisationsprincip og gennemsnitsmetode. Hvis personen bruger lagerprincip på obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked: Lagerprincip (der findes overgangsregler). 2012/2013 Skatteguide 23

24 Beskatning af udlodning fra bevisudstedende investeringsforeninger For udloddende foreninger skal foreningen opdele årets udlodning i indkomstkategorier, således at udlodningen opdeles i kapitalindkomst, aktieindkomst og skattefri indkomst. For akkumulerende investeringsforeninger, der beskattes som investeringsselskab, beskattes udlodninger som kapitalindkomst. For andre akkumulerende foreninger beskattes udlodninger også som kapitalindkomst. Nye regler i 2013 Der er foretaget forskellige ændringer af reglerne om investeringsforeninger og udlodning fra investeringsforeninger. De nye regler har virkning fra og med den 1. januar De gamle betegnelser er anvendt ovenfor. De vigtigste ændringer er: Betegnelsen investeringsforeningsbeviser ændres til investeringsbeviser. Betegnelsen udloddende investeringsforeninger ændres til investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Skattepligtigt udbytte fra aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning beskattes som aktieindkomst, og skattepligtigt udbytte fra obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning beskattes som kapitalindkomst. Betegnelser Investeringsforening Minimumsudlodning Investeringsforeningsbeviser Medlemmer Investeringsinstitut Minimumsindkomst Investeringsbeviser Deltagere Næringsaktier Fortjeneste eller tab ved handel med aktier, som led i skatteyderens erhverv, medregnes i den personlige indkomst uanset ejertid. 1) Ændringen har dog først virkning fra investors indkomstår 2014, hvis investors indkomstår 2013 er påbegyndt før den 1. juli Skatteguide 2012/2013

25 2012/2013 Skatteguide 25

26 Bo- og gaveafgift Boafgift Beløb, der modtages som arv, er ikke skattepligtig indkomst, men i stedet betales en boafgift. Afgiften beregnes af værdien af det samlede bo efter et bundfradrag på kr. (2012). I 2013 er bundfradraget uændret kr. For følgende arvinger pålægges en afgift på 15 %: Afdødes afkom, stedbørn og disses afkom, afdødes forældre, afdødes barns eller stedbarns ikke-fraseparerede ægtefælle, personer der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle samt visse plejebørn. Afdødes ikke-fraseparerede ægtefælle er undtaget fra afgiftspligt. For øvrige modtagere skal svares en nettoafgift på 36,25 %, idet der først beregnes boafgift med 15 %, hvorefter det resterende beløb pålægges en tillægsafgift på 25 %. 26 Skatteguide 2012/2013

27 Gaveafgift Gaver er principielt skattepligtig indkomst for modtageren. Når gaven gives til nært beslægtede, betales dog gaveafgift i stedet for almindelig indkomstskat. Der kan til afkom, stedbørn og disses afkom, afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle, forældre, stedforældre og bedsteforældre gives gaver afgiftsfrit op til kr. (2012). Bestemmelsen gælder desuden i et vist omfang for personer, der har eller har haft fælles bopæl med gavegiver og for plejebørn. Til barns eller stedbarns ægtefælle kan gives en gave på op til kr. (2012) afgiftsfrit. Gaver til ægtefælle er afgiftsfrie. I 2013 er grænserne uændret kr. og kr. Ægtefæller anses som to selvstændige gavegivere eller gavemodtagere. Det vil sige, at de hver i 2012 kan give f.eks. et barn kr., eller i alt kr. (i 2013 uændret kr.). Såfremt beløbet overstiger den afgiftsfrie del, belægges den overskydende del af gaven med en afgift på 15 %. Gaver til stedforældre og bedsteforældre belægges dog for den del af gaven der overstiger grundbeløbet med en afgift på 36,25 %. For personer, der ikke er omfattet af ovennævnte personkreds, vil gavens værdi være skattepligtig som personlig indkomst. Gaveanmeldelse Gavegiver og -modtager skal for afgiftspligtige gaver givet i 2012 indgive anmeldelse om gaven og betale gaveafgift senest den 1. maj /2013 Skatteguide 27

28 Diskontoen Oplysninger om diskontoen kan findes på og i vores publikation Skatteberegning 2012/ Skatteguide 2012/2013

29 Ejendomsavance Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Fortjenesten opgøres som forskellen mellem den opgjorte regulerede afståelsessum og den opgjorte regulerede anskaffelsessum. Den opgjorte ejendomsavance indgår i den skattepligtige indkomst hos fysiske personer som kapitalindkomst eller virksomhedsindkomst. Den regulerede anskaffelsessum opgøres med udgangspunkt i én af følgende indgangsværdier: Den faktiske kontantomregnede anskaffelsessum For ejendomme erhvervet før den 19. maj 1993 desuden:.den faktiske kontantomregnede anskaffelsessum (den oprindelige anskaffelsessum kan pristalsreguleres fra anskaffelsesåret, dog tidligst fra 1975 til og med Forbedringsudgifter kan ikke pristalsreguleres) Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10 %.Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10 % og med tillæg af halvdelen af forskellen mellem denne værdi og ejendomsværdien pr. 1. januar 1996 En eventuel vurdering pr. 19. maj 1993 efter vurderingslovens 4B. Den mest fordelagtige indgangsværdi kan som udgangspunkt frit vælges. Parcelhuse, ejerlejligheder, fritidshuse samt stuehuse/ejerbolig kan som hovedregel sælges skattefrit, såfremt ejendommen har været anvendt som privat beboelse af ejeren. Ved salg af blandet benyttede ejendomme med en beboelse, der har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i hele eller en del af ejerperioden, gives der desuden et bundfradrag, der medfører, at der kun sker beskatning, når fortjenesten på den enkelte ejendom overstiger kr. (2012). For 2013 er fradraget uændret kr. 2012/2013 Skatteguide 29

30 Bundfradraget er betinget af, at ejendommen har været ejet i mindst 5 år, at sælger ved opgørelse af anskaffelsessummen, når der er tale om landbrug, skovbrug mv., ikke benytter de særlige regler om indeksering, samt at beboelsesdelen også afstås. Der gives ét bundfradrag pr. ejendom. Tab kan som hovedregel fradrages i tilsvarende gevinster, herunder i en ægtefælles gevinster. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning. 30 Skatteguide 2012/2013

31 Fradrag Gaver til foreninger mv. Der er fradragsret for gaver til godkendte foreninger mv. med almennyttige formål. For 2012 kan det fradragsberettigede beløb maksimalt udgøre kr. For 2013 er det maksimalt fradragsberettigede beløb ligeledes kr. Lønmodtagerfradrag Beskæftigelsesfradrag Fradraget udgør i ,40 % og maksimeres til kr. Fradraget beregnes af samme grundlag som AM-bidraget, dvs. lønvederlag og lign. For 2013 er beskæftigelsesfradraget på 6,95 % og maksimeres til kr. Befordring hjem/arbejdssted normalfradraget Fradraget kan kun foretages for det faktiske antal arbejdsdage, dvs. ikke for sygedage, feriedage og fridage. Om man har benyttet cykel, tog, egen bil eller andet transportmiddel er derimod underordnet. Lønmodtagere skal benytte nedenstående regler, både for så vidt angår transport mellem hjem og arbejde og erhvervsmæssig kørsel, der ikke dækkes af arbejdsgiveren. Befordringsfradrag 2012-satser 0-24 km km 121 > km 0 kr. pr. km 2,10 kr. pr. km 1,05 kr. pr. km For pendlere i visse udkantskommuner beregnes fradraget for befordring over 120 km med 2,10 kr. pr. km. I 2013 er satserne og kilometergrænsen for høj takst ændret til: Befordringsfradrag 2013-satser 0-24 km km 121 > km 0 kr. pr. km 2,13 kr. pr. km 1,07 kr. pr. km 2012/2013 Skatteguide 31

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011

Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 pwc.dk Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2011 Skatteguide 2011 indeholder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2011, samt de nye satser og

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med

Skatteguide 2015. Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med Skatteguide 2015 Udarbejdet af Nykredit i samarbejde med 1 Indholdsfortegnelse Personers opgørelse af indkomst og skatteberegning... 5 Opgørelse af beregningsgrundlagene (inkl. AMB)... 5 Skatteberegning

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser, opdelt for områderne Personer, Erhverv, Selskaber, Arbejdsgivere, Arv og gave samt Gebyrer December 2013 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E

Læs mere

Skatteregler for investeringsområdet

Skatteregler for investeringsområdet Inverstering Skatteregler for investeringsområdet Investeringsrådgivning 1 Indledning Vær opmærksom på, at denne brochure ikke kan anses som udtømmende i forhold til skatteregler på investeringsområdet.

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Skatteoverblik vedrørende visse produkter

Skatteoverblik vedrørende visse produkter KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab TAX Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Saxo Privatbank A/S Skatteoverblik vedrørende

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft

Amts-, kommune- og kirkeskat Bundskatten Mellemskatten Topskatten Skatteloft Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst... 2 Amts-, kommune- og kirkeskat... 2 Bundskatten... 2 Mellemskatten... 2 Topskatten... 2 Skatteloft... 2 Personfradrag... 2 Restskat... 3 Overskydende skat...

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 11 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2011 behandles skattemæssigt 13 Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning

Indholdsoversigt. Del I Skattepligt til Danmark. Del II Den skattepligtige indkomst. Del III Avancebeskatning Indholdsoversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark.......................................19 Kapitel 2. Skattepligt for personer....................................................

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 09 Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2009 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer, Korte

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). Gevinst og tab Fordringer, gæld og finansielle instrumenter Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle instrumenter (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Skat 2014. Skatten 2013/2014.

Skat 2014. Skatten 2013/2014. Skat 2014 Skatten 2013/2014. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Guide til årsopgørelsen 2012

Guide til årsopgørelsen 2012 Guide til årsopgørelsen 2012 Sådan indberetter du din skat, når du ejer investeringsbeviser Indholdsfortegnelse Guide til skatteopgørelsen for 2012... side 3 Har du solgt beviser i 2012?... side 4 Brug

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Skat 2013. Skatten 2012/2013.

Skat 2013. Skatten 2012/2013. Skat 2013 Skatten 2012/2013. 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Skatten 2014/2015. Skat 2015

Skatten 2014/2015. Skat 2015 Skatten 2014/2015 Skat 2015 1. Personer 1.1 Skattepligtig indkomst 1.2 Skattesatser 1.3 Personfradrag 1.4 Beløbsgrænser/skatteberegning 1.5 Grøn check/skattenedslag 1.6 Aktieindkomst 1.7 Ejendomsværdiskat

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner

ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner ET KIG UD I FREMTIDEN - HVAD ER JERES DRØMME? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner HVORFOR ER PENSIONSPLANLÆGNING VIGTIG? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til din

Læs mere

Guide til selvangivelsen

Guide til selvangivelsen 2008 Danske Invest Guide til selvangivelsen Sådan skal avance og tab af Danske Invest-beviser i 2008 behandles skattemæssigt 17 Indhold Indledning Danske obligationsafdelinger Dannebrog, Fonde, Indeksobligationer,

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 4. udg. Skatteretten er et meget regeltungt område i konstant udvikling, og det er desværre ikke muligt at udgive nye udgaver af kompendiet, så snart der sker ændringer.

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer

Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar vedrørende L 112 Ophævelse af skattefrihed på blåstemplede obligationer Skatteministeren har den 27. januar 2010 fremsat lovforslag

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling

Regeringen og DF s Forårspakke. Forvirring eller forenkling Regeringen og DF s Forårspakke Forvirring eller forenkling Orientering fra Skat & Råd: Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat Regeringen og Dansk Folkeparti indgik tidligere på året en aftale om en

Læs mere

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ:

REVISOR P O S T E N. Satser og beløbsgrænser 2005/2006. Det konstruktive alternativ: S TAT S A U T O R I S E R E D E R E V I S O R E R REVISOR P O S T E N Satser og beløbsgrænser 2005/2006 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK. Et landsdækkende netværk af uafhængige stats autoriserede

Læs mere

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse.

For personaktionærer foreslås, at gevinst og tab fremover beskattes som aktieindkomst, uanset ejertid, aktietype eller beløbsstørrelse. i:\oktober-2000\6-a-okt-00.doc Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 6. oktober 2000 RESUMÈ ÆNDRING I AKTIEAVANCEBESKATNINGEN En arbejdsgruppe under Skatteministeriet er fremkommet med forslag

Læs mere

2008/2009 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2008/2009 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2008/2009 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere