Skatteguide 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skatteguide 2012/2013"

Transkript

1 Skatteguide 2012/2013 Hjælp til selvangivelsen Skatteguide 2012/2013 inde holder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt de nye satser og beløbsgrænser for 2013.

2 Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke ud for professionel rådgivning. Du bør ikke disponere på baggrund af de oplysninger, der er indeholdt i denne publikation, uden at indhente specifik professionel rådgivning. Vi afgiver ingen erklæringer eller garantier (udtrykkeligt eller underforstået), hvad angår nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der findes i publikationen, og i det omfang loven tillader, accepterer eller påtager PwC, dets aktionærer, medarbejdere og repræsentanter sig ikke nogen forpligtelse, ansvar eller agtpågivenhedspligt for eventuelle konsekvenser, som følger af, at du eller andre handler eller undlader at handle i tillid til de oplysninger, der findes i publikationen, eller for eventuelle beslutninger truffet på baggrund af publikationen PwC. Alle rettigheder forbeholdes. I dette dokument refererer PwC til PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, som er et medlemsfirma af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt juridisk enhed. M&C Skatteguide 2012/2013

3 Indhold Indledning 5 Indkomstopgørelsen 6 Skatteberegning 11 Skatteberegning 2012 eksempel 12 Skatteberegning 2013 eksempel 13 Afleveringsfrister %-beskatning 16 Aktieindkomst mv. 18 Bo- og gaveafgift 26 Diskontoen 28 Ejendomsavance 29 Fradrag 31 Fratrædelsesgodtgørelser, jubilæumsgratialer mv. 38 Kapitalafkastsatsen 39 Ejendomsværdiskat 40 Obligationsbeskatning 41 Restskat/overskydende skat /2013 Skatteguide 3

4 4 Skatteguide 2012/2013

5 Indledning Skatteguide 2012/2013 indeholder først og fremmest de nødvendige oplysninger, der skal bruges til selvangivelsen for personer for 2012, samt de nye satser og beløbsgrænser for Redaktionen er afsluttet den 9. januar Vær opmærksom på, at Skatteguide 2012/2013 alene er ment som en oversigt over de forskellige skattesatser mv. Den giver således ikke svar på alle skattemæssige spørgsmål. De er derfor altid velkommen til at kontakte os på et af skatteafdelingens kontorer. København Strandvejen Hellerup Telefon: Kontaktperson: Søren Bech Telefon: Aarhus Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej Aarhus C Telefon: Kontaktperson: Jørgen Rønning Pedersen Telefon: /2013 Skatteguide 5

6 Indkomstopgørelsen Ved skatteberegningen indgår følgende indkomsttyper: Skattepligtig indkomst Personlig indkomst Kapitalindkomst Aktieindkomst CFC-indkomst (Controlled Foreign Company). Den skattepligtige indkomst er summen af: Personlig indkomst +/ Kapitalindkomst Ligningsmæssige fradrag = Skattepligtig indkomst Indkomståret 2012 Der betales forskellige statsskatter hhv. sundhedsbidrag, bundskat og topskat. Der skal endvidere betales kommune-og kirkeskatter. Personfradraget er ens ved beregning af både statsskat (bundskat og sundhedsbidrag) og kommune- og kirkeskat. Sundhedsbidrag beregnes som 7 % af den skattepligtige indkomst. Bundskatten beregnes som 4,64 % af den personlige indkomst med tillæg af positiv nettokapitalindkomst. Topskatten beregnes som 15 % af den personlige indkomst med tillæg af heri fradragne og ikke-medregnede beløb, der er indskudt på fradragsberettigede kapitalpensionsordninger, og med tillæg af positiv nettokapitalindkomst, der overstiger et bundfradrag. Bundfradraget udgør kr. (2012) og kr. for ægtefæller. Skatten beregnes kun af den del af det samlede beløb, der overstiger et bundfradrag på kr. (2012). Ikke-udnyttede bundfradrag kan ikke overføres mellem ægtefæller. Hvis ægtefæller tilsammen har positiv nettokapitalindkomst, beregnes topskatten af den samlede kapitalindkomst hos den af ægtefællerne, der har den højeste personlige 6 Skatteguide 2012/2013

7 indkomst. Topskatten af kapitalindkomsten fordeles herefter forholdsmæssigt mellem ægtefællerne. Aktieindkomst Aktieindkomst indgår ikke i den skattepligtige indkomst. Aktieindkomst er nærmere omtalt i afsnittet Aktieindkomst mv. Kommuneskat og kirkeskat Den skattepligtige indkomst beskattes med procenter, der varierer fra kommune til kommune. Den gennemsnitlige procent inklusiv kirkeskat udgør 25,65 (2012). Skatteloft Hvis summen af samtlige skatteprocenter bortset fra aktie- og kirkeskat overstiger 51,5 %, beregnes der et nedslag i topskatten af personlig indkomst svarende til de overskydende procenter. Der er endvidere indført et særskilt skatteloft ved beregning af topskat af positiv nettokapitalindkomst. Skatteloftet udgør i ,5 %. Personfradrag Ved skatteberegningen indrømmes et fradrag i de beregnede skatter. Skatteværdien heraf varierer fra kommune til kommune. Skatteværdien af det almindelige personfradrag i 2012 beregnes således: 37,3 % (sundhedsbidrag 7 % + bundskat 4,64 % + kommune- og kirkeskat, gennemsnitligt opgjort til 25,65 %) af kr. = kr. For unge under 18 år udgør personfradraget kr. og skatteværdien heraf kr. Arbejdsmarkedsbidragssats mv. Arbejdsmarkedsbidraget beregnes i 2012 med 8 % af lønvederlaget (A-indkomstgrundlaget). AM-bidraget fragår i den personlige indkomst, før der beregnes skat, og virker således som en slags fradrag i relation til skatteberegningen. Inkl. AM-bidrag kan den marginale topskatteprocent ekskl. kirkeskat i 2012 således opgøres til 55,38 % (((100-8) x 0,515) + 8). 2012/2013 Skatteguide 7

8 Fra 2011 blev der indført en ny og forenklet arbejdsmarkedsbidragslov. Arbejdsmarkedsbidraget er også i den nye lov en almindelig indkomstskat på 8 %, og man har stadig fradrag for arbejdsmarkedsbidrag ved opgørelse af den personlige indkomst. Men en række indkomster, som hidtil har været undtaget fra arbejdsmarkedsbidrag, pålægges nu arbejdsmarkedsbidrag. Udligningsskat Fra 2011 indførtes en midlertidig udligningsskat på store pensionsudbetalinger. Udligningsskatten udgør 6 % (2012) af pensionsudbetalinger, der overstiger et grundbeløb på kr. (2012). Satsen på 6 % nedsættes med 1 % fra 2015 og hvert af de efterfølgende år. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør satsen således 0 %. Udnytter den ene ægtefælle ikke sit grundbeløb, kan der overføres op til kr. (2012) til den anden ægtefælle. Som skattepligtige pensionsudbetalinger medregnes udbetalinger fra private pensionsopsparinger, ATP, tjenestemandspensioner samt folkepension, dog højest et beløb svarende til folkepensionens grundbeløb. Udbetalinger fra kapitalpensioner, invalidepensioner, førtidspension og efterløn medregnes ikke i udligningsskattegrundlaget. Indkomståret 2013 I 2013 er satsen for bundskat 5,83 %. Satsen for sundhedsbidrag er 6 % i Satsen for topskat er uændret. I 2013 forhøjes beløbsgrænsen for topskat til kr. Bundfradraget på kr. for medregning af positiv kapitalindkomst fastholdes. Skatteloftet ved beregning af topskat af personlig indkomst forhøjes til 51,7 %. Skatteloftet ved beregning af topskat af positiv nettokapitalindkomst udgør 43,5 %. Skatteværdien af personfradraget i 2013 beregnes med 37,46 % (sundhedsbidrag 6 % + bundskat 5,83 % + kommune- og kirkeskat, gennemsnitligt opgjort til 25,63 %) af: Personfradrag Beløb Skatteværdi Alm. personfradrag Unge under 18 år Skatteguide 2012/2013

9 Arbejdsmarkedsbidraget udgør uændret 8 % i Den marginale topskatteprocent inkl. AM-bidrag men ekskl. kirkeskat udgør i ,56 %. Udligningsskatten af store pensionsudbetalinger er i 2013 uændret 6 % af udbetalinger over et grundbeløb på kr. Det grundbeløb, der maksimalt kan overføres mellem ægtefæller, udgør uændret kr. 2012/2013 Skatteguide 9

10 10 Skatteguide 2012/2013

11 Skatteberegning Skattesatser Sundhedsbidrag 7 % 6 % Bundskat 4,64 % 5,83 % Topskat 15 % 15 % Skatteloft (personlig indkomst) 51,5 % 51,7 % Skatteloft (kapitalindkomst) 45,5 % 43,5 % Skattegrænser Grænse ved topskat kr kr. Grænse for kapitalindkomst uden topskat (enlige) kr kr. Grænse for kapitalindkomst uden topskat (ægtefæller) kr kr. Efterfølgende er vist et eksempel på en skatteberegning. 2012/2013 Skatteguide 11

12 Skatteberegning 2012 Eksempel Beregningen er foretaget under forudsætning af, at personen er gift, og ægtefællen ingen indkomst har Personlig indkomst Løn og skattepligtige goder Fradrag: Sociale bidrag betalt af den ansatte (ATP) (1.080) Bidrag til ratepensionsordning (46.000) 8 % AM-bidrag (76.234) ( ) Kapitalindkomst (netto) Renteindtægter Renteudgifter (30.000) Ligningsmæssige fradrag Befordringsfradrag for kørsel hjem/arbejde (10.000) Beskæftigelsesfradrag (14.100) (24.100) Skattepligtig indkomst Skatter Statslig indkomstskat: Sundhedsbidrag (efter personfradrag) Bundskat (efter personfradrag) Topskat (efter skatteloftsnedslag) Samlet statsskat Kommune- og kirkeskat (25,65 % efter personfradrag) Samlet beregnet skat Sociale bidrag betalt af den ansatte ATP AM-bidrag AM-bidrag betalt af arbejdsgiverbetalt pensionsordning (8 % af pensionsbidrag) Samlet skatteudgift for den ansatte Skatteguide 2012/2013

13 Skatteberegning 2013 Eksempel Beregningen er foretaget under forudsætning af, at personen er gift, og ægtefællen ingen indkomst har Personlig indkomst Løn og skattepligtige goder Fradrag: Sociale bidrag betalt af den ansatte (ATP) (1.080) Bidrag til ratepensionsordning (46.000) 8 % AM-bidrag (76.234) ( ) Kapitalindkomst (netto) Renteindtægter Renteudgifter (30.000) Ligningsmæssige fradrag Befordringsfradrag for kørsel hjem/arbejde (10.000) Beskæftigelsesfradrag (22.300) (32.300) Skattepligtig indkomst Skatter Statslig indkomstskat: Sundhedsbidrag (efter personfradrag) Bundskat (efter personfradrag) Topskat (efter skatteloftsnedslag) Samlet statsskat Kommune- og kirkeskat (25,63 % efter personfradrag) Samlet beregnet skat Sociale bidrag betalt af den ansatte ATP AM-bidrag AM-bidrag betalt af arbejdsgiverbetalt pensionsordning (8 % af pensionsbidrag) Samlet skatteudgift for den ansatte /2013 Skatteguide 13

14 Afleveringsfrister Årsopgørelse uden selvangivelse Personer, der får tilsendt en årsopgørelse uden selvangivelse, skal meddele ændringer hertil senest den 1. maj 2013, medmindre den pågældendes ægtefælle har selvangivelsesfrist den 1. juli 2013, den pågældende deltager i anpartsprojekter eller den selvangivelsespligtige senest den 1. maj 2013 skriftligt meddeler skattemyndighederne, at den pågældende ikke ønsker at være omfattet af ordningen med årsopgørelse uden selvangivelse. I disse tilfælde er den skattepligtiges selvangivelsesfrist den 1. juli Udvidede selvangivelser For personer, der anvender den udvidede selvangivelse, er selvangivelsesfristen den 1. juli Yderligere fristforlængelse vil kun undtagelsesvist blive indrømmet og alene på baggrund af skriftlig ansøgning. 14 Skatteguide 2012/2013

15 2012/2013 Skatteguide 15

16 26 %-beskatning En medarbejder kan blive omfattet af 26 %-skatteordningen i op til 5 år, når en række betingelser er opfyldte. Den gennemsnitlige minimumsløn for personer, der ønsker beskatning efter 26 %- skatteordningen, er i kr. om måneden før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og eventuelle obligatoriske udenlandske sociale bidrag, men efter fradrag af ATP-bidrag og medarbejderens eventuelle egne indbetalinger til fradragsberettigede arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. I minimumslønnen indgår også frie goder, som er A-indkomst (eksempelvis værdi af fri bil, fri telefon og den skattepligtige del af en arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring). Minimumslønnen skal være garanteret i ansættelseskontrakten. Er kravet om minimumsløn ikke opfyldt i henhold til kontrakten, kan arbejdsgiveren ikke bringe den gennemsnitlige månedsløn over minimumsgrænsen ved for eksempel at udbetale en bonus sidst på året. Bundgrænsen før fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og ATP beregnes i 2013 således: kr. + 90,00 kr. (ATP) = kr. Der gælder særlige regler for forskere. En af betingelserne for anvendelse af bruttoskatteordningen er, at medarbejderen ikke inden for de seneste 10 år, før han/hun påbegynder ansættelsen, må have været fuldt skattepligtig til Danmark eller begrænset skattepligtig af indkomst fra Danmark, som er omfattet af KSL 2, stk. 1, nr. 1-4, 7 eller 9-29 eller stk. 2. Medarbejderen må eksempelvis godt have været begrænset skattepligtig af indkomst af fast ejendom i Danmark, som ikke indgår i et fast driftssted. Hvis medarbejderen har anvendt den særlige skatteordning under tidligere perioder med skattepligt til Danmark, indgår disse perioder ikke ved vurderingen af, om 10-års reglen er opfyldt. Det gælder dog kun, hvis medarbejderens skattepligt til Danmark ophørte samtidig med den tidligere ansættelse. En medarbejder kan ikke omfattes af 26 %-skatteordningen, hvis vedkommende i en periode på 3 år før og 1 år efter personens skattepligt til Danmark sidst ophørte, har været ansat i den virksomhed, der ønsker at tilknytte personen. Det samme gælder, hvis personen i den nævnte periode har været ansat i koncernforbundne virksomheder. 16 Skatteguide 2012/2013

17 Har medarbejderen direkte eller indirekte del i ledelsen af, kontrollen med eller væsentlig indflydelse på den virksomhed, han/hun ansættes i eller inden for de seneste 5 år forud for ansættelsen kan medarbejderen ikke omfattes af 26 % skatteordningen. Bemærk, at medarbejdere, som beskattes i henhold til 26 %-skatteordningen, også skal betale AM-bidrag (8 %). Dette gælder uanset, om medarbejderen er omfattet af social sikring i sit hjemland. Overgangsbestemmelser Personer, der allerede var omfattet af den tidligere 25 %-skatteordning pr. 1. januar 2011, blev pr. 1. januar 2011 automatisk omfattet af 26 %-bruttobeskatning for den resterende tid af en samlet 60-måneders periode (5 år). 2012/2013 Skatteguide 17

18 Aktieindkomst mv. I 2012 og 2013 beskattes aktieindkomst op til kr. med 27 %. Aktieindkomst over kr. beskattes med 42 %. For samlevende ægtefæller udgør grænserne for 2012: Op til kr. 27 % Over kr. 42 % Hvis aktieindkomsten bliver negativ, modregnes skatteværdien af den negative aktieindkomst i den skattepligtiges øvrige skatter. Skatteværdien af negativ aktieindkomst opgøres med samme satser, som er gældende ved positiv aktieindkomst. Udbytter Udbytter fra danske selskaber Ved udlodning af udbytter til personer fra danske selskaber skal det udloddende selskab fra 1. januar 2012 tilbageholde 27 % acontoudbytteskat. Denne skat svarer til den endelige skat, såfremt aktieindkomsten ikke overstiger de nævnte kr. Såfremt den samlede aktieindkomst er negativ, modregnes den indeholdte skat dog i den skattepligtiges slutskat. Udbytter fra udenlandske selskaber Udbytter fra udenlandske selskaber er ligeledes aktieindkomst og skal for hvert land selvangives på en særlig selvangivelse for udenlandsk indkomst. Den udbytteskat, der er indeholdt i udlandet, modregnes som hovedregel i den danske slutskat. I visse situationer skal en del af den indeholdte udbytteskat dog tilbagesøges i udlandet, da der ved udbetaling af udbytte er tilbageholdt udbytteskat med en højere sats end aftalt mellem Danmark og det pågældende land. 18 Skatteguide 2012/2013

19 Aktieavance/-tab, almindelige aktier Med virkning pr. 1. januar 2006 er reglerne for beskatning af aktier ændret markant. Som følge heraf er det nødvendigt at skelne mellem følgende situationer: Aktierne er anskaffet efter den 31. december 2005 (de nye regler finder anvendelse) Aktierne er anskaffet senest den 31. december 2005 (de nye regler samt særlige overgangsregler finder anvendelse). Aktierne er anskaffet efter den 31. december 2005 Gevinster Uanset beløbsstørrelse og ejertid skal gevinster på såvel børsnoterede som unoterede aktier beskattes som aktieindkomst. Tab Tab på børsnoterede aktier modregnes i årets udbytter og gevinster på andre børsnoterede aktier. Overskydende tab modregnes i ægtefællens udbytter og gevinster på børsnoterede aktier. Et resterende overskydende tab fremføres uden tidsbegrænsning til modregning i efterfølgende års udbytter og gevinster på børsnoterede aktier. Tab på unoterede aktier fradrages i aktieindkomsten, som omfatter udbytteindkomst og gevinst på såvel unoterede som børsnoterede aktier. Hvis aktieindkomsten bliver negativ, modregnes skatteværdien af den negative aktieindkomst i den skattepligtiges øvrige skatter. Med virkning fra den 1. januar 2010 er der sket ændringer i sondringen mellem børsnoterede og unoterede aktier, således at betegnelsen børsnoteret erstattes af betegnelsen optaget til handel på et reguleret marked. Fra 2010 er reglerne for fradrag for tab på aktier optaget til handel på et reguleret marked skærpet. For tab konstateret den 1. januar 2010 eller senere er fradragsretten således betinget af, at SKAT har kendskab til købet af aktierne. Fra og med 2010 får SKAT automatisk oplysninger om køb og salg af aktier, som er optaget til handel på et reguleret marked (hvis disse ligger i et dansk værdipapirdepot). 2012/2013 Skatteguide 19

20 Aktierne er anskaffet senest den 31. december 2005 Som udgangspunkt gælder de regler, der er skitseret ovenfor. Hvis de afståede aktier er erhvervet senest den 31. december 2005, gælder der dog nogle særlige overgangsregler. Overgangsreglerne omfatter:.tab på børsnoterede aktier og unoterede aktier ejet i mindre end tre år, der er realiseret senest den 31. december 2005, og som efter de gamle regler kunne fratrækkes i efterfølgende år. Tabene kan fremføres efter de nye regler, hvilket betyder, at tab på børsnoterede aktier realiseret senest den 31. december 2005 uden tidsbegrænsning kan modregnes i udbytte og gevinster på andre børsnoterede aktier, og at tab på unoterede aktier ejet under.3 år kan modregnes uden tidsbegrænsning i udbytte og gevinster på aktier (børsnoterede såvel som unoterede). Personens/ægtefællernes samlede værdi af børsnoterede aktier den 31. december 2005 er mindre end den skattefri grænse for børsnoterede aktier. De pågældende aktier kan sælges skattefrit, forudsat at aktierne på salgstidspunktet har været ejet i mere end 3 år. Øvrige overgangsregler:.aktionærer, der den 18. maj 1993 var hovedaktionærer, kan få et nedslag i avancen ved salg den 19. maj 1993 eller senere på 1 % pr. ejerår, dog maksimalt 25 %. Der gives ikke nedslag for ejerår efter Aktionærer, der den 18. maj 1993 var almindelige aktionærer, kan ved avanceopgørelsen vælge mellem den oprindelige anskaffelsessum og værdien af aktien pr. 19. maj 1993, når aktien sælges den 19. maj 1993 eller senere. Valget skal træffes samlet for alle aktier i samme selskab. Tab kan maksimalt fratrækkes/modregnes med forskellen mellem afståelsessummen og værdien pr. 19. maj Beskatning af fortjeneste og tab på beviser i danske bevisudstedende investeringsforeninger (2012) 1 For beviser i bevisudstedende investeringsforeninger skelnes der imellem følgende hovedtyper af investeringsforeninger: Akkumulerende investeringsforeninger Udloddende investeringsforeninger. 1) Bemærk nye regler i 2013 jf. herom senere. 20 Skatteguide 2012/2013

21 En investeringsforening er udloddende, hvis den opgør en minimumsudlodning, der beskattes hos medlemmerne efter reglerne i ligningslovens 16C. Andre foreninger er akkumulerende (negativ afgrænsning). Det har ingen betydning for afgrænsningen, om investeringsforeningsbeviser er optaget til handel på et reguleret marked eller ej. Beviser i akkumulerende investeringsforeninger Beviser i akkumulerende investeringsforeninger kan beskattes efter to forskellige regler:.efter reglerne for investeringsselskaber. Dette gælder for de fleste akkumulerende investeringsforeninger. Det er foreningens forhold, der afgør, om beskatning sker efter reglerne for investeringsselskaber..efter reglerne for andre akkumulerende investeringsforeninger. Dette gælder for de akkumulerende investeringsforeninger, som ikke beskattes efter reglerne for investeringsselskaber (negativ afgrænsning). Beskatning sker i så fald efter reglerne for almindelige aktier optaget til handel på et reguleret marked. Beviset anses altid for optaget til handel på et reguleret marked, uanset om beviset er optaget til handel på et reguleret marked eller ej. Beviser i udloddende investeringsforeninger For beviser i udloddende investeringsforeninger sondres der mellem: Aktiebaserede udloddende foreninger Obligationsbaserede udloddende foreninger. 2012/2013 Skatteguide 21

22 Aktier i investeringsselskab Aktier i et investeringsselskab beskattes efter et særligt lagerprincip, og gevinst og tab beskattes som kapitalindkomst, jf. skemaet nedenfor om beskatning som investeringsselskab. Nedenfor vises en oversigt over beskatning af personers gevinst og tab ved salg af investeringsforeningsbeviser: Beviser i bevisudstedende investeringsforeninger Akkumulerende foreninger Udloddende foreninger Beskatning som investeringsselskab Andre akkumulerende foreninger Aktiebaserede foreninger Obligationsbaserede foreninger Gevinst er skattepligtig (kapitalindkomst). Gevinst er skattepligtig (aktieindkomst). Gevinst er skattepligtig (aktieindkomst). Gevinst er skattepligtig (kapitalindkomst). Fradrag for tab (kapitalindkomst). Fradrag for tab (ved modregning i gevinst/udbytte på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Overskydende tab fremføres. Fradraget er dog betinget af, at erhvervelsen af det pågældende bevis er indberettet til SKAT). Fradrag for tab (ved modregning i gevinst/ udbytte på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Overskydende tab fremføres. Fradraget er dog betinget af, at erhvervelsen af det pågældende bevis er indberettet til SKAT). Fradrag for tab (kapitalindkomst) Dog samlet bagatelgrænse på netto kr. inkl. gevinst/tab på fordringer/ gæld omfattet af kursgevinstloven. Fradraget er dog betinget af, at erhvervelsen af det pågældende bevis er indberettet til SKAT. 22 Skatteguide 2012/2013

23 Beviser i bevisudstedende investeringsforeninger Akkumulerende foreninger Udloddende foreninger Beskatning som investeringsselskab Andre akkumulerende foreninger Aktiebaserede foreninger Obligationsbaserede foreninger Lagerprincip, hvor gevinst/tab er baseret på investeringsselskabets indkomstår. Fra og med investors indkomstår 2013 baseres opgørelsen af gevinst/tab på investors indkomstår.¹ Realisationsprincip og gennemsnitsmetode. Realisationsprincip og gennemsnitsmetode. Hovedregel: Realisationsprincip og gennemsnitsmetode. Hvis personen bruger lagerprincip på obligationer, der er optaget til handel på et reguleret marked: Lagerprincip (der findes overgangsregler). 2012/2013 Skatteguide 23

24 Beskatning af udlodning fra bevisudstedende investeringsforeninger For udloddende foreninger skal foreningen opdele årets udlodning i indkomstkategorier, således at udlodningen opdeles i kapitalindkomst, aktieindkomst og skattefri indkomst. For akkumulerende investeringsforeninger, der beskattes som investeringsselskab, beskattes udlodninger som kapitalindkomst. For andre akkumulerende foreninger beskattes udlodninger også som kapitalindkomst. Nye regler i 2013 Der er foretaget forskellige ændringer af reglerne om investeringsforeninger og udlodning fra investeringsforeninger. De nye regler har virkning fra og med den 1. januar De gamle betegnelser er anvendt ovenfor. De vigtigste ændringer er: Betegnelsen investeringsforeningsbeviser ændres til investeringsbeviser. Betegnelsen udloddende investeringsforeninger ændres til investeringsinstitutter med minimumsbeskatning. Skattepligtigt udbytte fra aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning beskattes som aktieindkomst, og skattepligtigt udbytte fra obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning beskattes som kapitalindkomst. Betegnelser Investeringsforening Minimumsudlodning Investeringsforeningsbeviser Medlemmer Investeringsinstitut Minimumsindkomst Investeringsbeviser Deltagere Næringsaktier Fortjeneste eller tab ved handel med aktier, som led i skatteyderens erhverv, medregnes i den personlige indkomst uanset ejertid. 1) Ændringen har dog først virkning fra investors indkomstår 2014, hvis investors indkomstår 2013 er påbegyndt før den 1. juli Skatteguide 2012/2013

25 2012/2013 Skatteguide 25

26 Bo- og gaveafgift Boafgift Beløb, der modtages som arv, er ikke skattepligtig indkomst, men i stedet betales en boafgift. Afgiften beregnes af værdien af det samlede bo efter et bundfradrag på kr. (2012). I 2013 er bundfradraget uændret kr. For følgende arvinger pålægges en afgift på 15 %: Afdødes afkom, stedbørn og disses afkom, afdødes forældre, afdødes barns eller stedbarns ikke-fraseparerede ægtefælle, personer der har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet, afdødes fraseparerede eller fraskilte ægtefælle samt visse plejebørn. Afdødes ikke-fraseparerede ægtefælle er undtaget fra afgiftspligt. For øvrige modtagere skal svares en nettoafgift på 36,25 %, idet der først beregnes boafgift med 15 %, hvorefter det resterende beløb pålægges en tillægsafgift på 25 %. 26 Skatteguide 2012/2013

27 Gaveafgift Gaver er principielt skattepligtig indkomst for modtageren. Når gaven gives til nært beslægtede, betales dog gaveafgift i stedet for almindelig indkomstskat. Der kan til afkom, stedbørn og disses afkom, afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle, forældre, stedforældre og bedsteforældre gives gaver afgiftsfrit op til kr. (2012). Bestemmelsen gælder desuden i et vist omfang for personer, der har eller har haft fælles bopæl med gavegiver og for plejebørn. Til barns eller stedbarns ægtefælle kan gives en gave på op til kr. (2012) afgiftsfrit. Gaver til ægtefælle er afgiftsfrie. I 2013 er grænserne uændret kr. og kr. Ægtefæller anses som to selvstændige gavegivere eller gavemodtagere. Det vil sige, at de hver i 2012 kan give f.eks. et barn kr., eller i alt kr. (i 2013 uændret kr.). Såfremt beløbet overstiger den afgiftsfrie del, belægges den overskydende del af gaven med en afgift på 15 %. Gaver til stedforældre og bedsteforældre belægges dog for den del af gaven der overstiger grundbeløbet med en afgift på 36,25 %. For personer, der ikke er omfattet af ovennævnte personkreds, vil gavens værdi være skattepligtig som personlig indkomst. Gaveanmeldelse Gavegiver og -modtager skal for afgiftspligtige gaver givet i 2012 indgive anmeldelse om gaven og betale gaveafgift senest den 1. maj /2013 Skatteguide 27

28 Diskontoen Oplysninger om diskontoen kan findes på og i vores publikation Skatteberegning 2012/ Skatteguide 2012/2013

29 Ejendomsavance Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal medregnes til den skattepligtige indkomst. Fortjenesten opgøres som forskellen mellem den opgjorte regulerede afståelsessum og den opgjorte regulerede anskaffelsessum. Den opgjorte ejendomsavance indgår i den skattepligtige indkomst hos fysiske personer som kapitalindkomst eller virksomhedsindkomst. Den regulerede anskaffelsessum opgøres med udgangspunkt i én af følgende indgangsværdier: Den faktiske kontantomregnede anskaffelsessum For ejendomme erhvervet før den 19. maj 1993 desuden:.den faktiske kontantomregnede anskaffelsessum (den oprindelige anskaffelsessum kan pristalsreguleres fra anskaffelsesåret, dog tidligst fra 1975 til og med Forbedringsudgifter kan ikke pristalsreguleres) Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10 %.Ejendomsværdien pr. 1. januar 1993 med et tillæg på 10 % og med tillæg af halvdelen af forskellen mellem denne værdi og ejendomsværdien pr. 1. januar 1996 En eventuel vurdering pr. 19. maj 1993 efter vurderingslovens 4B. Den mest fordelagtige indgangsværdi kan som udgangspunkt frit vælges. Parcelhuse, ejerlejligheder, fritidshuse samt stuehuse/ejerbolig kan som hovedregel sælges skattefrit, såfremt ejendommen har været anvendt som privat beboelse af ejeren. Ved salg af blandet benyttede ejendomme med en beboelse, der har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i hele eller en del af ejerperioden, gives der desuden et bundfradrag, der medfører, at der kun sker beskatning, når fortjenesten på den enkelte ejendom overstiger kr. (2012). For 2013 er fradraget uændret kr. 2012/2013 Skatteguide 29

30 Bundfradraget er betinget af, at ejendommen har været ejet i mindst 5 år, at sælger ved opgørelse af anskaffelsessummen, når der er tale om landbrug, skovbrug mv., ikke benytter de særlige regler om indeksering, samt at beboelsesdelen også afstås. Der gives ét bundfradrag pr. ejendom. Tab kan som hovedregel fradrages i tilsvarende gevinster, herunder i en ægtefælles gevinster. Overskydende tab kan fremføres uden tidsbegrænsning. 30 Skatteguide 2012/2013

31 Fradrag Gaver til foreninger mv. Der er fradragsret for gaver til godkendte foreninger mv. med almennyttige formål. For 2012 kan det fradragsberettigede beløb maksimalt udgøre kr. For 2013 er det maksimalt fradragsberettigede beløb ligeledes kr. Lønmodtagerfradrag Beskæftigelsesfradrag Fradraget udgør i ,40 % og maksimeres til kr. Fradraget beregnes af samme grundlag som AM-bidraget, dvs. lønvederlag og lign. For 2013 er beskæftigelsesfradraget på 6,95 % og maksimeres til kr. Befordring hjem/arbejdssted normalfradraget Fradraget kan kun foretages for det faktiske antal arbejdsdage, dvs. ikke for sygedage, feriedage og fridage. Om man har benyttet cykel, tog, egen bil eller andet transportmiddel er derimod underordnet. Lønmodtagere skal benytte nedenstående regler, både for så vidt angår transport mellem hjem og arbejde og erhvervsmæssig kørsel, der ikke dækkes af arbejdsgiveren. Befordringsfradrag 2012-satser 0-24 km km 121 > km 0 kr. pr. km 2,10 kr. pr. km 1,05 kr. pr. km For pendlere i visse udkantskommuner beregnes fradraget for befordring over 120 km med 2,10 kr. pr. km. I 2013 er satserne og kilometergrænsen for høj takst ændret til: Befordringsfradrag 2013-satser 0-24 km km 121 > km 0 kr. pr. km 2,13 kr. pr. km 1,07 kr. pr. km 2012/2013 Skatteguide 31

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd

FORÅRSPAKKEN. Tillæg til SKAT for landmænd FORÅRSPAKKEN Tillæg til SKAT for landmænd 2 Forårspakken for landmænd Forårspakken for landmænd Tillæg til bogen Skat for landmænd Den 1. marts 2009 indgik regeringen aftale med Dansk Folkeparti om en

Læs mere

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG

FORSKUDSSKATTEN 2012. OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG FORSKUDSSKATTEN 2012 OM FORSKUDSOPGØRELSE, eskattekort, INDTÆGTER OG FRADRAG INDHOLD FÅ HJÆLP TIL DIN SKAT 4 SKATTEN BETALES I LØBET AF ÅRET, SOM FORSKUDSSKAT 5 Forskudsopgørelsen og eskattekortet 5 Hvilke

Læs mere

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler

SKAT OG PERSONALEGODER 2014. En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler SKAT OG PERSONALEGODER 2014 En opslagsbog med skattesatser, beløbsgrænser og regler FORORD I jeres arbejde med økonomi, løn, skat eller moms støder I sikkert på spørgsmål om gældende skattesatser, beløbsgrænser

Læs mere

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013

Satser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revitax og Karnov Group Denmark A/S. Redaktionen afsluttet 15. december 2013 KAEABE 2014 atser og beløbsgrænser 2013/2014, 1. oplag Revita og Karnov Group Denmark A/ Redaktionen afsluttet 15. december 2013 Karnov Group Denmark A/ kt. Petri Passage 5, 1165 København K lf. 33 740

Læs mere

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15

Indhold Personer Virksomheder Selskaber Diverse Diverse renter Vigtige datoer 2006... 15 SKATTETABEL 2006 Indhold Personer 2 Den skattepligtige indkomst...2 Amts-, kommune- og kirkeskat...2 Bundskatten...2 Mellemskatten...2 Topskatten...2 Skatteloft...2 Personfradrag...2 Restskat...3 Overskydende

Læs mere

Satser og beløbsgrænser

Satser og beløbsgrænser Satser og beløbsgrænser 2009/2010 Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. Vi kombinerer den mindre revisionsvirksomheds

Læs mere

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2006/2007 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Personer Den skattepligtige indkomst...

Læs mere

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2003/2004 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Indhold 1 Emne side A-kasse, fagligt kontingent og

Læs mere

Salg af fast ejendom 2012

Salg af fast ejendom 2012 Salg af fast ejendom 2012 Vejledning Forord Salg af en ejendom giver ofte anledning til en lang række overvejelser og problemstillinger. I denne folder har vi redegjort for nogle af de væsentlige skattemæssige

Læs mere

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Øresundsguide STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB p Øresundsguide 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord Vi har

Læs mere

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat

CBS. Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat CBS Selvstændigt erhvervsdrivendes beskatningsmuligheder af virksomhedens resultat Philip Dalsgaard Jefting Afgangsprojekt HD(R) 12. maj 2014 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 6 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Skatteinformation januar 2011

Skatteinformation januar 2011 Skatteinformation januar 2011 PKF Kresten Foged Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Frederiksgade 1 DK-1265 København K Telefon +45 33 11 77 88 Telefax +45 33 32 11 88 CVR-nr. 11937942 kf@pkf-kf.dk

Læs mere

Indstik til selvangivelsen for 2010

Indstik til selvangivelsen for 2010 1 Indstik til selvangivelsen for 2010 Indhold Årsopgørelsen/selvangivelsen 2010 Den udvidede selvangivelse 1. Indtægter 1.1 Legater 1.2 Royalty 1.3 Multimedieskatten 2. Fradrag 2.1 Lønmodtagerfradrag 2.2

Læs mere

Skatteinformation januar 2006

Skatteinformation januar 2006 Skatteinformation januar 2006 Ullits & Winther Statsautoriserede revisorer I/S Agerlandsvej 1 Postboks 28 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 www.uw.dk FORORD Skattemyndighederne påberåber sig

Læs mere

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

O:\Skatteministeriet\Lovforslag\577385\Dokumenter\577385.fm 22-04-09 07:42 k03 KFR. Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love (Forårspakke 2.0 Vækst,

Læs mere

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år.

Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til Medlemmerne af Dansk Komponist Forening Lautrupgade 9, 5. 2100 København K SELVANGIVELSEN FOR 2014 Der er kun få ændringer i selvangivelsens punkter i forhold til sidste år. Til skatteydere, der ikke

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-511-0046 17. marts 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven

Læs mere

Kundeinformation august 2003

Kundeinformation august 2003 Kundeinformation august 2003 Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk FORORD Tillykke med 100 års dagen! Den

Læs mere

BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS

BESKATNING ELITESPORTSUDØVERE MARTS BESKATNING AF ELITESPORTSUDØVERE MARTS 2011 Indhold Indhold 3 Forord 4 01 Kontant løn og bonus 6 Kontant løn 6 Bonus 7 Sign-on fee 7 Agenthonorarer 7 02 Personalegoder 8 Fri bil 8 Leasing af bil 10 Fri

Læs mere

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER

PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER PENSION 2014 FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER DAGENS PROGRAM 1. Pensionsopsparinger (Kapital, Ratepension, Aldersopsparing og Livsvarig livrente) 2. Bonus ved omvalg til markedsrente Forsikringsselskabernes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012

PERSONALEGODER 2012 PERSONALEGODER 2012 1 INDHOLD FORORD...5 NYT I 2012...6 INDLEDNING...7 BAGATELGRÆNSE...8 INDBERETNINGSPLIGT INKL. 1.000 KR.S GRÆNSEN...8 LØNOMLÆGNING... 10 FLYTTEUDGIFTER... 12 FORSIKRINGER... 12 FRATRÆDELSESGODTGØRELSE...

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Februar 2013 Tjekliste

Februar 2013 Tjekliste Februar 2013 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Årsrapporten bliver til skatteregnskabet tjekliste 4 2.1. Selvangivelsen 4 2.2. Kontrollerede transaktioner transfer pricing 4 2.3. Skatteregnskab 5

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 30. maj 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven og kursgevinstloven

Læs mere

Pensionsordninger, skatter og afgifter

Pensionsordninger, skatter og afgifter Pensionsordninger, skatter og afgifter FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing

Læs mere

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS

Fremmed flag Søforklaring 2009. DIS eller DAS Fremmed flag Søforklaring 2009 DIS eller DAS Farvel og tak Denne udgave af DIS eller DAS Søforklaring bliver den sidste, da jeg med udgangen af april måned 2009 har valgt at gå på pension. Jeg vil gerne

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011

Danske Revisorer. Nr. 1. 37. Årgang Marts 2011 Danske Revisorer Nr. 1 37. Årgang Marts 2011 ERFAgrupper Foreningen Danske Revisorer Munkehatten 32 5220 Odense SØ Telefon 65 93 25 00 Telefax 65 93 25 08 Bestyrelse: Formand: Merete Leth Ulstrupvej 10

Læs mere