Udlicitering slider på de ansatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlicitering slider på de ansatte"

Transkript

1 LO s nyhedsbrev nr. 07/2001 Indholdsfortegnelse Udlicitering slider Mindre indflydelse, mere ensformigt arbejde, dårlig trivsel og øget nedslidning er ofte virkeligheden på offentlige arbejdspladser, som bliver udliciteret eller gennemgår andre former for organisatoriske ændringer. Krav til firmaer LO kræver, at nyt EU-direktiv skal sikre, at aftaler og overenskomster overholdes, når et privat firma udfører opgaver for det offentlige. Holdningen Ensidig fokus på driftsøkonomi og budgetter ikke er det eneste saliggørende, når det drejer sig om at drive en offentlige sektor, som skal levere effektiv service af god kvalitet, skriver LO-sekretær Marie-Louise Knuppert. Flere arbejdsskadeerstatninger.. 6 LO foreslår et mere rummeligt og retfærdigt arbejdsskadebegreb, som vil betyde, at nye og flere typer af arbejdsskader vil give ret til erstatning Spørgsmålet om anerkendelse af skader og erstatninger vil i højere grad end i dag tage udgangspunkt i, om skaden skyldes arbejdet eller ej. Arbejdsmiljø Udlicitering slider på de ansatte Mindre indflydelse, mere ensformigt arbejde og deraf følgende dårligere trivsel og øget nedslidning er alt for ofte konsekvensen for ansatte på offentlige arbejdspladser, som bliver udliciteret eller gennemgår andre former for organisatoriske ændringer med henblik på at effektivisere. Det viser en analyse, som LO har foretaget på baggrund af data fra Teknologisk Institut. Analysen peger også på, at der reelt er meget lidt konkret viden om såvel menneskelige som økonomiske gevinster og omkostninger ved udlicitering. Udviklingen i den offentlige sektor inden for de seneste år har været karakteriseret af, at en række især amtskommunale tjenester som eksempelvis rengøring og busdrift har gennemgået forskellige former for organisatoriske ændringer og effektiviseringer, enten som renlivet udlicitering eller i form af organisatoriske omlægninger. Målet med disse omlægninger har som udgangspunkt været at ændre balancen mellem pris og kvalitet for en given ydelse. Dette spænder fra rene besparelseshensyn til ønsket om at få de ansatte til at levere enten mere effektiv service eller kvalitativ bedre ydelse for skatteydernes penge. Selv om der er store forskelle fra det ene arbejdsområde til det andet, sker denne form for omlægninger i vid udstrækning gennem udlicitering, selv om også andre omorganiseringsprojekter i den offentlige sektor kan påvirke de implicerede medarbejdere i lige så høj grad som udlicitering. En analyse, som LO har foretaget på grundlag af data fra Teknologisk Institut, viser, at der tilsyneladende er en tæt sammenhæng mellem disse påvirkninger, og så i hvor høj grad de ansatte har fået mulighed for at præge omstillingsprocessen. Analysen Arbejdsmiljø udlicitering og andre omlægninger af offentlige driftsformer, offentliggøres i et nyt nummer af Øje på arbejdsmiljøet. Analysen viser, at lav mulighed for deltagelse fører til en oplevelse af mindre indflydelse, mere ensformigt arbejde og deraf følgende dårligere trivsel og øget nedslidning. Det lader samtidig til, at udlicitering forholdsvis sjældent sker med inddragelse af medarbejderne og de ressourcer, som de ligger inde med. Hvem vandt opgaven ved udbud?, pct. Udspil 5. april 2001 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Henrik Rasch, Susse Maria Holst, Dorte Monggaard, Erik Harr og Michael Bræmer. Layout: LO. Illustration: Knud Andersen, Skønvirke. Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO. ISSN-nr.: Opgaven gik fra Samme private Opgaven flyttede fra kommunen til en/flere leverandør en privat til en anden private leverandører vandt igen privat leverandør Rengøring Kørselsordninger Madproduktion og -udbringning Revisionsopgave Drift af IT Praktisk og personlig pleje Kilde: Kommunernes Landsforening

2 LO s nyhedsbrev side 2 Med andre ord er det få offentlige arbejdspladser, der prioriterer medarbejderindflydelse på omstillingsprocessen på linie med elementer som pris og kvalitet. Mere rutinearbejde Den mest konkrete ændring af arbejdslivet for de implicerede medarbejdere i forbindelse med en udlicitering er, at arbejdsopgaverne bliver klart defineret, ligesom der sker en væsentlig professionalisering i form af øget fokus på omkostninger, tidsforbrug, optimal udnyttelse af medarbejderressourcer m.m. Derved sker der en forskydning fra en serviceorienteret over mod en mere industriel tilgang til opgaveløsningen. Det betyder blandt andet, at en række arbejdsopgaver, som hidtil er blevet håndteret på ad hocbasis, glider i baggrunden eller forsvinder fra hverdagen til fordel for de opgaver, som fremgår af nedskrevne arbejdsbeskrivelser. En anden konsekvens af den ændrede holdning til arbejdsopgaver er en tendens til en salami-effekt, hvor arbejdspladsen langsomt skiller sig af med ældre og lavtuddannede medarbejdere med begrænsede jobfunktioner, og som har svært ved at leve op til de ændrede krav, som udlicitering eller omorganisering skaber. Omvendt peger LO-rapporten på, at der er talrige eksempler på, at systematisk medarbejderinddragelse og kvalificeret ledelse kan føre til en vellykket omstilling, hvor slutresultatet udover øget effektivitet også er øget indflydelse på eget arbejde. Antal af udbud, førstegangsudbud og genudbud i kommunalt regi inden for de seneste fem år, de ti hyppigst udliciterede områder Vejvedligeholdelse Førstegangsudbud Kilde: Kommunernes Landsforening Renovation Rengøring Kørselsordning Madproduktion og -udbringning Drift af spildevandsanlæg Genudbud Bygningsvedligeholdelse Vintertjeneste Vedligeholdelse af bygninger Drift af parker og grønne områder

3 LO s nyhedsbrev side 3 Tvivlsomme besparelser Endvidere fremgår det af LO-analysen, at der reelt findes meget lidt konkret viden om såvel menneskelige som økonomiske gevinster og omkostninger ved udlicitering. Det er i den forbindelse markant, at der ikke er nogen dokumentation for, at udlicitering på langt sigt fører til, at en given arbejdsopgave bliver udført bedst og billigst. Når kommuner vælger at sætte en opgave eller et driftsområde i udbud, er det overvejende motiv at få opgaverne løst bedst og billigst. Det viser sig imidlertid, at selv om kommuner i otte ud af ti tilfælde vælger det billigste tilbud, så ender det med, at besparelsen kun bliver realiseret i lidt under halvdelen af tilfældene og ifølge udbyderne selv ofte med den konsekvens, at kvaliteten forringes tilsvarende. Tilsvarende sker der det, at de offentlige udbydere med tiden i mindre grad benytter sig af muligheden for at indhente kontrolbud fra sin egen forvaltning eller andre entreprenører. Det indebærer en risiko for, at udbyderen på længere sigt risikerer at miste den faglige ekspertise, som er nødvendig for at vurdere pris og kvalitet i et konkret tilbud. Et andet forhold, som kan undergrave ønsket om den billigst mulige opgaveløsning, kan være, at tilbudsgiveren af strategiske årsager bevidst underbyder markedsprisen på en bestemt opgave for at få fodfæste på et givet forretningsområde. Tilsvarende er det i sig selv et problem, at der kun findes en meget begrænset viden om den offentlige sektors omstilling til alternative drifts- eller styreformer, og at det derfor er vanskeligt at beskrive dem nærmere. Det vil derfor være væsentligt at skaffe yderligere viden på området, som vil kunne give en større indsigt i de økonomiske og menneskelige konsekvenserne af udlicitering og andre omlægninger inden for den offentlige sektor. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Poul Schøning på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert på telefon EU Krav til firmaer ved opgaver for det offentlige EU er på vej med et direktiv, der samler tre tidligere direktiver om offentlige kontrakter ved indkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Direktivet må sikre, at aftaler og overenskomster overholdes, og at det offentlige også kan stille sociale krav, når et privat firma udfører opgaver for det offentlige, mener LO. De offentlige myndigheder må kunne stille en lang række krav til virksomheder, når det offentlige køber varer hos private firmaer eller får udført opgaver. Det må stå 100 procent fast, at firmaerne skal overholde regler om løn og arbejdsforhold. Men det offentlige må også kunne stille særlige miljøog arbejdsmiljøkrav og krav om, at virksomhederne skal tage særlige sociale hensyn, hvis de vil udføre en bestemt opgave for en offentlig myndighed.

4 LO s nyhedsbrev side 4 Der er i dag flere muligheder for at stille særlige betingelser. Men når EU-direktiverne ændres, er det afgørende, at vi får udvidet mulighederne, og at det slås helt fast i selve teksten, siger LO-sekretær Marie- Louise Knuppert. Tre EU-direktiver om indgåelse af offentlige kontrakter, offentlige tjenesteydelser og offentlige bygge- og anlægskontrakter er på vej til at blive ændret til et enkelt. Kommissionen ønsker, at det bliver nemmere for firmaer også i andre lande at byde på opgaver for de offentlige myndigheder. Overenskomster og aftaler skal overholdes Men Kommissionen må ikke kun gå efter, at det indre marked skal fungere. Vi må sikre, at der også kan tages en lang række miljø-, arbejdsmiljømæssige og sociale forhold med, samtidig med at udbyderen af en opgave skal have pligt til at stille krav om, at disse forhold er i orden, siger Marie-Louise Knuppert. LO finder det samtidig helt afgørende, at det direkte fremgår, at overenskomster og aftaler og andre arbejdsretlige regler skal overholdes af firmaer, der udfører opgaver for det offentlige. En konvention fra FN s arbejdsmarkedsorganisation, ILO, fastslår, at myndigheder skal kræve sådanne regler og aftaler overholdt. Samtidig mener LO, at det offentlige ikke kun kan, men skal kræve, at virksomhederne oplyser, hvordan de vil leve op til forpligtelserne. De offentlige myndigheder skal samtidig være forpligtet til at give nøjagtige oplysninger om, hvilke krav der stilles til beskyttelse på arbejdspladsen, sikkerhed og sundhed, ligestilling, miljøbeskyttelse osv. EF-domstolen har fastslået, at der kan stilles en lang række krav til firmaerne. Kommissionens forslag sikrer, at myndighederne kan opstille krav og prioritere dem. Men Kommissionen taler især om tekniske og økonomiske krav. Prisen alene må ikke være afgørende LO finder det afgørende, at det offentlige ikke blot går efter billigste tilbud, men har mulighed for at føre en aktiv arbejdsmarkeds- og miljøpolitik gennem sin udbudspolitik. Myndighederne skal have mulighed for at føre en grøn politik og bruge indkøb til at gennemføre politikken. Europa-Parlamentet behandler for tiden forslaget i flere udvalg, selv om det hører hjemme under udvalget for det indre marked. Udvalget for beskæftigelse og sociale anliggender stiller en række ændringsforslag i en betænkning. Et forslag til betænkning tager en række miljø- og arbejdsmiljømæssige krav med og også sociale spørgsmål. Men det socialdemokratiske medlem af udvalget, Helle Thorning-Schmidt venter en hård debat i parlamentet. Det afgørende for mig er, at myndighederne får mulighed for at stille krav både til arbejdsmiljøet, miljøet og også de sociale forhold. Og så mener jeg også, at offentlige myndigheder må kunne udelukke virksomheder, der overtræder reglerne, siger Helle Thorning-Schmidt. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Jan Toft Rasmussen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert på telefon

5 LO s nyhedsbrev side 5 Holdningen På vej mod en omstillingskatastrofe? Af LO-sekretær Marie-Louise Knuppert For fagbevægelsen er det ikke nyt, at ensidig fokusering på driftsøkonomi og budgetter ikke er det eneste saliggørende, når det drejer sig om at drive en offentlige sektor, som skal levere effektiv service af god kvalitet. Vi kender konsekvenserne, hvis man i farten glemmer at tage udgangspunkt i de levende mennesker, som enten skal nyde godt af den offentlige service eller de ansatte, som skal udføre det i praksis. Efter at politikerne i Folketinget sammen med deres kolleger i amter og kommuner i snart 20 år har brugt meget energi på at effektivisere den offentlige sektor, er det derfor noget chokerende at konstatere, hvor lidt reel viden der findes om et af de mest kontroversielle og mest udbredte redskaber til at skaffe borgere mest mulig service og velfærd for deres skattekroner. Sig navnet: Udlicitering! Det chokerende består i, at de økonomiske gevinster ved udlicitering og andre omorganiseringer, som ellers i den offentlige debat bliver regnet for nogenlunde sikre, slet ikke er så sikre endda. Den analyse af især de kommunale erfaringer med effektivisering og udlicitering i den offentlige sektor, som LO netop har offentliggjort, peger blandt andet på, at der mangler en samlet viden og analyse af gevinster og konsekvenser af omstilling inden for den offentlige sektor. Knap så chokerende men så meget desto mere nedslående er det, at der tegner sig et helt klart billede af, hvem der betaler prisen for den højeffektive foretagsomhed, som i snart mange år har været god latin på de offentlige ledelsesgange: Det er nemlig de ansatte, som mærker de nye tider i form af usikre ansættelsesforhold, højere arbejdstempo, mere nedslidning, kedeligere arbejdsopgaver og mindre indflydelse i dagligdagen. Der findes ganske vist eksempler på vellykkede omstruktureringer, og de er kendetegnet ved en ting: At ledelsen tager de ansatte alvorligt i kraft af en ægte og ærlig åbenhed om de krav og forventninger, der stilles til den enkelte. Kombinerer man det menneskesyn med en løbende opkvalificering af medarbejderne, er man erfaringsmæssigt godt begyndt. Men desværre kan jeg godt frygte, at politikerne i både stat, amter og kommunerne vender det døve øre til disse gode erfaringer. For som den hidtidige debat om godt og skidt i den offentlige sektor har vist, er det meget nemmere at præsentere et besnærende regnestykke med løfter om besparelser på en masse millioner og milliarder, end det er at føre dialog med rigtige, levende mennesker. Derfor vil vi fra LO s side holde fast i, at en hovedløs udlicitering, som alene sætter fokus på penge, er den sikre vej til at skabe endnu flere problemer, end man løser. Tænk bare på den regning, som skal betales både økonomisk og menneskeligt, når der skal rettes op på konsekvenserne af et dårligt arbejdsmiljø. På samme måde vil øget pres på de ansatte i det offentlige heller ikke gøre det lettere for stat, amter og kommuner at rekruttere nye medarbejdere i de små ungdomsårgange, som er på vej ud på arbejdsmarkedet i disse år.

6 LO s nyhedsbrev side 6 Men vi siger ikke, at det er nemt. Der vil nemlig altid være politikere, som fristes til at tale ned til skatteborgerenes lommesmerter i stedet for at tale op til de offentligt ansattes ambitioner om at levere et gedigent stykke arbejde og borgernes forventninger om en god service. Vælger vi den forkerte kurs, er der al mulig grund til at frygte, at vi er lige lukt på vej mod en omstillingskatastrofe i den offentlige sektor. Arbejdsskader Ny Arbejdsskadelov skal give flere erstatninger LO foreslår et mere rummeligt og retfærdigt arbejdsskadebegreb, som vil betyde, at nye og flere typer af arbejdsskader vil give ret til erstatning. I LO s forslag vil spørgsmålet om anerkendelse af skader og erstatninger i modsætning til i dag tage udgangspunkt i, om der er en klar årsagssammenhæng mellem skaden og arbejdet. Et forslag fra LO lægger op til, at Arbejdsskadestyrelsen i fremtiden skal vurdere arbejdsulykker og skader efter tunge løft ud fra, om der er en direkte medicinsk sammenhæng mellem skaden og arbejdsforholdene. LO-forslaget vil i realiteten betyde, at principperne for anerkendelse af arbejdsskader bliver vendt på hovedet, så myndighederne i fremtiden skal tage direkte udgangspunkt i, om der er en arbejdsmæssig årsag til skaden, fremfor situationen i dag, hvor myndigheder og domstole i højere grad sætter fokus på omstændighederne ved skadens opståen. LO fremlagde oprindelig sit forslag i det udvalg under Socialministeriet, som siden 1999 har arbejdet med at modernisere den nuværende Arbejdsskadelov. Udvalget har netop afgivet betænkning uden at nå til enighed om et samlet forslag til ny lovgivning. LO s forslag indgår som en mindretalsudtalelse i den samlede betænkning. Mest markant vil LO s forslag blandt andet gøre op med det forkætrede forventelighedsbegreb, som i praksis har betydet, at mange lønmodtagere gennem årene ikke har kunnet få erstatning for skader, som helt indlysende er forårsaget af arbejdet. Et af de mest omtalte eksempler på konsekvenserne af forventelighedsbegrebet er nok sygehjælperen, der løfter en plejehjemsbeboer, der så pludselig gør en kraftig bevægelse. Hvis sygehjælperen pådrager sig en skade typisk en rygskade i sit forsøg på at redde sin klient fra et alvorligt fald, er man IKKE dækket af det nuværende arbejdsskadebegreb. Urolige plejehjemsbeboere er nemlig, hvad man må forvente som sygehjælper. Anerkendte og afviste sager om arbejdsulykker og pludselige løfteskader, 1999 Arbejdsulykker Pludselige løfteskader Anerkendelse Afvisning Kilde: Arbejdsskadestyrelsen

7 LO s nyhedsbrev side 7 Et andet eksempel er blikkenslagersvenden, der ødelægger sin ryg, mens han sammen med en kollega flytter en 150 kg tung kedel. Hvis skaden er det eneste unormale ved hændelsesforløbet, falder også denne sag til jorden på princippet om, at det nu en gang er, hvad man må forvente i det job. Blikkenslageren får ikke anerkendt sin skade og får derfor heller ingen erstatning. Bredere opfattelse af skader Det er ikke rimeligt, at lønmodtagere, der kommer alvorligt til skade på deres arbejde, risikerer ikke at kunne få erstatning på grund af en række juridiske spidsfindigheder, som har udviklet sig efter mange års praksis. Det helt afgørende ved LO s forlag er, at vi vil af med det nuværende og alt for snævre skadesbegreb. Hvis en skade er opstået, fordi man har udført en bestemt arbejdsopgave, skal der som udgangspunkt gives erstatning, medmindre det kan dokumenteres, at den pågældende i forvejen har haft en forudbestående skade, som har været afgørende for udviklingen af den pågældende lidelse, siger LO-sekretær Marie-Louise Knuppert. Hun mener derfor, at forslaget til nyt arbejdskadebegreb vil virke mere retfærdigt i praksis, ligesom det også tager højde for nye typer af arbejdsskader, som vil opstå i kraft af, at virkeligheden ude på arbejdspladserne har ændret sig. LO håber med sit forslag at kunne inspirere til det lovgivningsarbejde, som nu skal i gang på trods af, at Socialministeriets udvalg ikke har kunnet nå til enighed. Under udvalgsarbejdet har der ligesom i LO s forslag fra flere sider været peget på de medicinske årsagssammenhænge som et vigtigt omdrejningspunkt for revisionen af arbejdsskadebegrebet. Og uanset udvalgets manglende fælles anbefalinger tror LO på, at det må være muligt at skrue fremtidens arbejdsskadesystem sammen, så det i højere grad fokuserer på årsagssammenhænge fremfor det nuværende forventelighedsprincip. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Poul Schøning på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert på telefon

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Arbejdsmiljø - udlicitering og andre omlægninger af offentlige driftsformer

Arbejdsmiljø - udlicitering og andre omlægninger af offentlige driftsformer Arbejdsmiljø - udlicitering og andre omlægninger af offentlige driftsformer Øje på arbejdsmiljøet, april 2001 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk

Læs mere

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e

Et klart ja i vente. Amsterdam-traktaten. I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO SNYHEDSBREV 9 1998 Amsterdam-traktaten I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Et klart ja i vente............ 1 En undersøgelse som Gallup-analyseinstituttet har udført for Udspil om danskernes holdning

Læs mere

FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014.

FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014. FOA Kampagne og Analyse Konkurrenceudsættelsesteamet 24. november 2014 Udbudsanalyse 2014 FOA har gennemgået kommunernes erfaringer med udbud og kontrolbud i 2013 og 2014. 287 udbud fra i alt 91 kommuner

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer

EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED. omstrukturering, udlicitering og nedskæringer EN VÆRKTØJSKASSE OM JOBUSIKKERHED omstrukturering, udlicitering og nedskæringer Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Hver anden ledig får ikke opfyldt aktiveringskrav

Hver anden ledig får ikke opfyldt aktiveringskrav LO s nyhedsbrev nr. 04/2001 Indholdsfortegnelse Hver anden snydes for aktivering.............. 1 Mindre end halvdelen af de ledige i aktivperioden bliver aktiveret i det omfang, de har krav på. Private

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016

Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 Udbuds- og indkøbsstrategi 2016 December 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formål og principper... 3 2.1 Stordriftsfordele... 3 2.2 Indkøbsfællesskaber, når det giver merværdi... 3 2.3 Organisering

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

EU-straf til virksomheder der ikke lever op til socialt ansvar

EU-straf til virksomheder der ikke lever op til socialt ansvar LO SNYHEDSBREV 20 1998 EU & udlicitering I n d h o l d s f o rt e g n e l s e EU-straf til virksomheder der ikke lever op til socialt ansvar......1 EU-Kommissionen vil nu styrke kravene til virksomheder,

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem?

Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? Ind - og udlicitering, hvad gør vi? Vi gør vandrørene rent, men lytter vi til dem? 1 Vandrørene hvor meget ved vi? Hvor mange af jer er privat ansatte? Hvor mange af jer ved hvornår jeres nuværende virksomheds

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD

POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD POLITIK FOR INDKØB OG UDBUD FORORD 2 1 INDKØB OG UDBUD 3 2 BAGGRUND, FORMÅL OG MÅL 3 3 POLITIK, STRATEGIER OG RETNINGSLINJER 4 4 GENERELLE KRAV TIL INDKØB OG UDBUD 5 5 KRAV TIL REBILD KOMMUNES LEVERANDØRER

Læs mere

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten

Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: VLI, MSC Fra: Byrådssekretariatet Dok.nr. 1311 Ændringsforslag til Furesø Kommunes udbudspolitik fra Socialdemokratiet og Enhedslisten 17. december 2007 Sags id: Lisbeth

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 92 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune

Udbudsstrategi 2010. Slagelse Kommune Udbudsstrategi 2010 Slagelse Kommune Side 1 Baggrund og det lovmæssige grundlag Kommunestyrelseslovens 62 b fortæller, at Byrådet skal udarbejde en udbudsstrategi, som skal indeholde en vurdering af, på

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD!

SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! SIKKER JOBSTART - SPÆND NETTET UD! For mange børn og unge skades på jobbet Børn og unge er særlig sårbare over for skadelige påvirkninger i arbejdsmiljøet. Ofte mangler børn og unge den viden, erfaring

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

8.500 mangler praktikplads

8.500 mangler praktikplads LO S NYHEDSBREV 3 1999 Uddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e 8.500 mangler praktikplads... 1 Der er fortsat mangel på praktikpladser - samtidig stiger anvendelsen af skolepraktikken. Der er en

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert

1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj-tale LO-sekretær Marie-Louise Knuppert I dag er det vigtigt at huske, at 1. maj er arbejdernes internationale kampdag. I Danmark er 1. maj både en kampdag og en festdag! Men rundt om i verden ser

Læs mere

Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder

Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Debatmøde 10 Udbud på ældreområdet nye regler, nye muligheder Fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Kommunaløkonomisk Forum 2013

Læs mere

Urimelig straf til langtidsledige

Urimelig straf til langtidsledige LO s nyhedsbrev nr. 10/2001 Indholdsfortegnelse Urimelig straf til ledige...... 1 Har man været arbejdsløs i mere end et år, og siger nej til et aktiveringstilbud, mister man retten til at modtage dagpenge,

Læs mere

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00

PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 PINEBÆNK Psykisk arbejdsskadede søger forgæves efter oprejsning Af Michael Bræmer @MichaelBraemer Torsdag den 12. maj 2016, 06:00 Del: Det er ikke ønsket om erstatning, der får et hastigt stigende antal

Læs mere

Rengøring. Et debatoplæg om rengøring

Rengøring. Et debatoplæg om rengøring Rengøring Et debatoplæg om rengøring Det sku være så rent er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, Køkken- og rengøringssektoren. Pjecen lægger op til debat om rengøringsfagligheden og forholdene

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

Politisk nyt. Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton. 8. maj 2015. Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet Politisk nyt Oplæg for Dansk Forening for Arbejdsret v. Andrew Hjuler Crichton Afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet 8. maj 2015 1 Præsentation Afdelingschef ved Beskæftigelsesministeriet i Center

Læs mere

børn og ældre Milliardmarked for madservice i kommunerne Estimeret værdi af markedet for madservice i de danske kommuner

børn og ældre Milliardmarked for madservice i kommunerne Estimeret værdi af markedet for madservice i de danske kommuner Organisation for erhvervslivet September 2009 Kæmpe markedspotentiale i kommunal madservice til børn og ældre AF CHEFKONSULENT LISE WALBOM, LICW@DI.DK, CHEFKONSULENT PETER BAY KIRKEGAARD, PBKI@DI.DK og

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne

Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Analyse af strukturreformens betydning for brugen af udbud i kommunerne Resultat: Flere større udbud i kommunerne To tredjedele af de tekniske chefer i de kommuner, som skal lægges sammen, forventer, at

Læs mere

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud.

Overordnet ser FOA positivt på det fremsendte materiale og de politiske intentioner bag anvendelsen af arbejdsklausuler ved eventuelt udbud. Til Skanderborg Kommune FOA Silkeborg-Skanderborg takker Skanderborg Kommune for henvendelsen vedrørende input i forbindelse med kommunens Standard for brug af arbejdsklausuler i forbindelse med udbud.

Læs mere

Udbudspolitik for Slagelse Kommune

Udbudspolitik for Slagelse Kommune for Slagelse Kommune Gyldighedsområde ken er gældende for Slagelse Kommunes udbud af egne driftsopgaver. ken er ikke gældende for ordinære indkøb udbud og licitation af bygge- og anlægsopgaver og andre

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

LO: Lad kommunerne betale sygedagpenge efter to uger

LO: Lad kommunerne betale sygedagpenge efter to uger LO S NYHEDSBREV 17 1999 Finanslov 2000 I n d h o l d s f o rt e g n e l s e LO:Lad kommunerne betale sygedagpenge efter to uger... 1 Efterårets debat om næste års finanslov er i fuld gang. Også LO har

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud

Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Udkast til høring - Forslag vedr. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler i forbindelse med udbud Borgmesterens Forvaltning indstiller efter drøftelse i Direktørgruppen - at alternativ 2 som beskrevet

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring 000-08 Udlicitering eller nye samarbejdsformer Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 219303/14 LokaludvalgMED Rengøring har drøftet ovennævnte effektiviseringsforslag, der har stor betydning for 155 ansatte

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Side 2 af 10 Hvordan optimeres kommunale udbud i den grønne sektor, hvor medarbejdere virksomhedsoverdrages? Dette notat skitserer erfaringer

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune

[Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune [Skriv tekst] Konkurrenceudsættelsespolitik for Aabenraa Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Formål med konkurrenceudsættelsespolitiken 3 3. Hvad og hvem er omfattet 5 3.1 Definition 5 4. Rammer

Læs mere

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker

Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse. KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Fører din ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse KL- ledertræf Den 23. september 2015 Anne Jøker Grundlag Elektronisk spørgeskema Mere end 80 spørgsmål 310 kommunale

Læs mere

Udbudsstrategi Morsø Kommune

Udbudsstrategi Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n g e n Udbudsstrategi 2011-13 Morsø Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse UDBUDSSTRATEGI BAGGRUND OG INDHOLD... 1 PLAN FOR AFKLARING AF EVT. KONKURRENCEUDSÆTTELSE:...

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien

Det fremgår af 62 i kommunestyrelsesloven og den tilhørende vejledning, at udbudsstrategien Udbudsstrategi for valgperioden 2010-2013 i Norddjurs Kommune Kommunalbestyrelsen har udarbejdet en udbudsstrategi, der blandt andet indeholder en oversigt over hvilke driftsområder, hvor det overvejes

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI 2011-13

UDBUDSSTRATEGI 2011-13 UDBUDSSTRATEGI 2011-13 STRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER (Tiltrådt af kommunalbestyrelsen den 29. november 2010) Udbud & Indkøb 1 1. Indledning Frederiksberg Kommune har tradition for at samarbejde

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

A FSLUTNINGSKONFERENCE, FAOS, PROJEKT

A FSLUTNINGSKONFERENCE, FAOS, PROJEKT AFSLUTNINGSKONFERENCE PRECAWO PROJEKT A FSLUTNINGSKONFERENCE, FAOS, D E C E M B ER 6 2 0 1 6 B J A R K E R E F S L U N D, C E N T E R F O R I N D U S T R I A L P R O D U K T I O N, A A L B O R G U N I

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE

Udbudsstrategi. Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE Udbudsstrategi Brøndby Kommune 2010-13 BRØNDBY KOMMUNE CENTRALFORVALTNINGEN PARK ALLÉ 160 2605 BRØNDBY TELEFON 43 28 28 28 MAIL CENTRAL@BRONDBY.DK WEB WWW.BRONDBY.DK REDAKTION ØKONOMIAFDELINGEN TRYK BRØNDBY

Læs mere

Choktal afslører kæmpe frafald

Choktal afslører kæmpe frafald LO S NYHEDSBREV 12 1999 Uddannelse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Choktal afslører kæmpe frafald............. 1 20 pct. af de unge, der starter på en erhvervsrettet ungdomsuddannelse afbryder uddannelsen

Læs mere

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver.

SektorMED B&U ønsker en tydeligere systematisk inddragelse, kvalitetssikring og opfølgning på større udbudsopgaver. Oversigt over høringssvar og forvaltningens bemærkninger Høringssvar Bemærkninger 1. Karensmindeskolen Skolens MED-udvalg har på sit møde tirsdag den 10. december behandlet høringsmaterialet for strategi

Læs mere

Et liv med rettigheder?

Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Et liv med rettigheder? Udgivet af LO, Landsorganisationen i Danmark med støtte fra DANIDA/Udenrigsministeriet Tekst og layout: LO Foto: Polfoto. Tryk: Silkeborg Bogtryk LO-varenr.:

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune

Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Udbuds- og indkøbspolitik i Allerød Kommune Politikkens formål og principper Udbuds- og indkøbspolitikken sætter den overordnede politiske retning for Allerød

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar

Høringssvar vedr. budget HØRINGSSVAR: Budget Budget Høringssvar 222-02 222-03 Omstrukturering og omfordeling af opgaver på rengøringsområdet Effektivisering af arbejdsgange på rengøringsområdet Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 218919/14 LokaludvalgMED Rengøring har

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring.

Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler mv. i offentlig høring. 27. november 2009 mqf Konkurrencestyrelsen Att.: Carina Risvig Hansen Nyropsgade 30 1780 København V Konkurrencestyrelsen har den 10. november 2009 sendt forslag til lov om håndhævelse af udbudsregler

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune

Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Indkøbsarbejdet i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes Indkøbspolitik er vedtaget i byrådet den 25. marts 2008. Indkøbspolitikken skal sikre, at vi i Hjørring Kommune opnår

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

2010/1 BSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2010/1 BSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2010/1 BSF 77 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. februar 2011 af Rasmus Prehn (S), Lennart Damsbo-Andersen (S), Vibeke Grave (S), Magnus Heunicke

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Konkurrence udsættelse. - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet

Konkurrence udsættelse. - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet Konkurrence udsættelse - et nyt redskab til at sikre størst mulig effektivitet TØNDER KOMMUNE April 2013 Vi skal være konkurrencedygtige Ligesom alle andre virksomheder skal vi hele tiden sikre, at vi

Læs mere

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede,

usikkerhed om personaleforholdene fremover. Man må frygte at reformen vil følges af afskedigelser og afvandring af de bedst kvalificerede, 3HUVRQDOHIRUKROGYHGGHQIRUHVWnHQGHNRPPXQDOUHIRUP LO har modtaget udkast til en række af regeringens lovforslag i forbindelse med den forestående kommunalreform med henblik på vores bemærkninger. LO vil

Læs mere