Udlicitering slider på de ansatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udlicitering slider på de ansatte"

Transkript

1 LO s nyhedsbrev nr. 07/2001 Indholdsfortegnelse Udlicitering slider Mindre indflydelse, mere ensformigt arbejde, dårlig trivsel og øget nedslidning er ofte virkeligheden på offentlige arbejdspladser, som bliver udliciteret eller gennemgår andre former for organisatoriske ændringer. Krav til firmaer LO kræver, at nyt EU-direktiv skal sikre, at aftaler og overenskomster overholdes, når et privat firma udfører opgaver for det offentlige. Holdningen Ensidig fokus på driftsøkonomi og budgetter ikke er det eneste saliggørende, når det drejer sig om at drive en offentlige sektor, som skal levere effektiv service af god kvalitet, skriver LO-sekretær Marie-Louise Knuppert. Flere arbejdsskadeerstatninger.. 6 LO foreslår et mere rummeligt og retfærdigt arbejdsskadebegreb, som vil betyde, at nye og flere typer af arbejdsskader vil give ret til erstatning Spørgsmålet om anerkendelse af skader og erstatninger vil i højere grad end i dag tage udgangspunkt i, om skaden skyldes arbejdet eller ej. Arbejdsmiljø Udlicitering slider på de ansatte Mindre indflydelse, mere ensformigt arbejde og deraf følgende dårligere trivsel og øget nedslidning er alt for ofte konsekvensen for ansatte på offentlige arbejdspladser, som bliver udliciteret eller gennemgår andre former for organisatoriske ændringer med henblik på at effektivisere. Det viser en analyse, som LO har foretaget på baggrund af data fra Teknologisk Institut. Analysen peger også på, at der reelt er meget lidt konkret viden om såvel menneskelige som økonomiske gevinster og omkostninger ved udlicitering. Udviklingen i den offentlige sektor inden for de seneste år har været karakteriseret af, at en række især amtskommunale tjenester som eksempelvis rengøring og busdrift har gennemgået forskellige former for organisatoriske ændringer og effektiviseringer, enten som renlivet udlicitering eller i form af organisatoriske omlægninger. Målet med disse omlægninger har som udgangspunkt været at ændre balancen mellem pris og kvalitet for en given ydelse. Dette spænder fra rene besparelseshensyn til ønsket om at få de ansatte til at levere enten mere effektiv service eller kvalitativ bedre ydelse for skatteydernes penge. Selv om der er store forskelle fra det ene arbejdsområde til det andet, sker denne form for omlægninger i vid udstrækning gennem udlicitering, selv om også andre omorganiseringsprojekter i den offentlige sektor kan påvirke de implicerede medarbejdere i lige så høj grad som udlicitering. En analyse, som LO har foretaget på grundlag af data fra Teknologisk Institut, viser, at der tilsyneladende er en tæt sammenhæng mellem disse påvirkninger, og så i hvor høj grad de ansatte har fået mulighed for at præge omstillingsprocessen. Analysen Arbejdsmiljø udlicitering og andre omlægninger af offentlige driftsformer, offentliggøres i et nyt nummer af Øje på arbejdsmiljøet. Analysen viser, at lav mulighed for deltagelse fører til en oplevelse af mindre indflydelse, mere ensformigt arbejde og deraf følgende dårligere trivsel og øget nedslidning. Det lader samtidig til, at udlicitering forholdsvis sjældent sker med inddragelse af medarbejderne og de ressourcer, som de ligger inde med. Hvem vandt opgaven ved udbud?, pct. Udspil 5. april 2001 Nyhedsbrevet Udspil udgives af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12, 1634 København V Tlf , fax: , Ansvarshavende redaktør: Hans Jensen. I redaktionen: Henrik Rasch, Susse Maria Holst, Dorte Monggaard, Erik Harr og Michael Bræmer. Layout: LO. Illustration: Knud Andersen, Skønvirke. Mangfoldiggørelse ikke tilladt uden tilladelse fra LO. ISSN-nr.: Opgaven gik fra Samme private Opgaven flyttede fra kommunen til en/flere leverandør en privat til en anden private leverandører vandt igen privat leverandør Rengøring Kørselsordninger Madproduktion og -udbringning Revisionsopgave Drift af IT Praktisk og personlig pleje Kilde: Kommunernes Landsforening

2 LO s nyhedsbrev side 2 Med andre ord er det få offentlige arbejdspladser, der prioriterer medarbejderindflydelse på omstillingsprocessen på linie med elementer som pris og kvalitet. Mere rutinearbejde Den mest konkrete ændring af arbejdslivet for de implicerede medarbejdere i forbindelse med en udlicitering er, at arbejdsopgaverne bliver klart defineret, ligesom der sker en væsentlig professionalisering i form af øget fokus på omkostninger, tidsforbrug, optimal udnyttelse af medarbejderressourcer m.m. Derved sker der en forskydning fra en serviceorienteret over mod en mere industriel tilgang til opgaveløsningen. Det betyder blandt andet, at en række arbejdsopgaver, som hidtil er blevet håndteret på ad hocbasis, glider i baggrunden eller forsvinder fra hverdagen til fordel for de opgaver, som fremgår af nedskrevne arbejdsbeskrivelser. En anden konsekvens af den ændrede holdning til arbejdsopgaver er en tendens til en salami-effekt, hvor arbejdspladsen langsomt skiller sig af med ældre og lavtuddannede medarbejdere med begrænsede jobfunktioner, og som har svært ved at leve op til de ændrede krav, som udlicitering eller omorganisering skaber. Omvendt peger LO-rapporten på, at der er talrige eksempler på, at systematisk medarbejderinddragelse og kvalificeret ledelse kan føre til en vellykket omstilling, hvor slutresultatet udover øget effektivitet også er øget indflydelse på eget arbejde. Antal af udbud, førstegangsudbud og genudbud i kommunalt regi inden for de seneste fem år, de ti hyppigst udliciterede områder Vejvedligeholdelse Førstegangsudbud Kilde: Kommunernes Landsforening Renovation Rengøring Kørselsordning Madproduktion og -udbringning Drift af spildevandsanlæg Genudbud Bygningsvedligeholdelse Vintertjeneste Vedligeholdelse af bygninger Drift af parker og grønne områder

3 LO s nyhedsbrev side 3 Tvivlsomme besparelser Endvidere fremgår det af LO-analysen, at der reelt findes meget lidt konkret viden om såvel menneskelige som økonomiske gevinster og omkostninger ved udlicitering. Det er i den forbindelse markant, at der ikke er nogen dokumentation for, at udlicitering på langt sigt fører til, at en given arbejdsopgave bliver udført bedst og billigst. Når kommuner vælger at sætte en opgave eller et driftsområde i udbud, er det overvejende motiv at få opgaverne løst bedst og billigst. Det viser sig imidlertid, at selv om kommuner i otte ud af ti tilfælde vælger det billigste tilbud, så ender det med, at besparelsen kun bliver realiseret i lidt under halvdelen af tilfældene og ifølge udbyderne selv ofte med den konsekvens, at kvaliteten forringes tilsvarende. Tilsvarende sker der det, at de offentlige udbydere med tiden i mindre grad benytter sig af muligheden for at indhente kontrolbud fra sin egen forvaltning eller andre entreprenører. Det indebærer en risiko for, at udbyderen på længere sigt risikerer at miste den faglige ekspertise, som er nødvendig for at vurdere pris og kvalitet i et konkret tilbud. Et andet forhold, som kan undergrave ønsket om den billigst mulige opgaveløsning, kan være, at tilbudsgiveren af strategiske årsager bevidst underbyder markedsprisen på en bestemt opgave for at få fodfæste på et givet forretningsområde. Tilsvarende er det i sig selv et problem, at der kun findes en meget begrænset viden om den offentlige sektors omstilling til alternative drifts- eller styreformer, og at det derfor er vanskeligt at beskrive dem nærmere. Det vil derfor være væsentligt at skaffe yderligere viden på området, som vil kunne give en større indsigt i de økonomiske og menneskelige konsekvenserne af udlicitering og andre omlægninger inden for den offentlige sektor. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Poul Schøning på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert på telefon EU Krav til firmaer ved opgaver for det offentlige EU er på vej med et direktiv, der samler tre tidligere direktiver om offentlige kontrakter ved indkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Direktivet må sikre, at aftaler og overenskomster overholdes, og at det offentlige også kan stille sociale krav, når et privat firma udfører opgaver for det offentlige, mener LO. De offentlige myndigheder må kunne stille en lang række krav til virksomheder, når det offentlige køber varer hos private firmaer eller får udført opgaver. Det må stå 100 procent fast, at firmaerne skal overholde regler om løn og arbejdsforhold. Men det offentlige må også kunne stille særlige miljøog arbejdsmiljøkrav og krav om, at virksomhederne skal tage særlige sociale hensyn, hvis de vil udføre en bestemt opgave for en offentlig myndighed.

4 LO s nyhedsbrev side 4 Der er i dag flere muligheder for at stille særlige betingelser. Men når EU-direktiverne ændres, er det afgørende, at vi får udvidet mulighederne, og at det slås helt fast i selve teksten, siger LO-sekretær Marie- Louise Knuppert. Tre EU-direktiver om indgåelse af offentlige kontrakter, offentlige tjenesteydelser og offentlige bygge- og anlægskontrakter er på vej til at blive ændret til et enkelt. Kommissionen ønsker, at det bliver nemmere for firmaer også i andre lande at byde på opgaver for de offentlige myndigheder. Overenskomster og aftaler skal overholdes Men Kommissionen må ikke kun gå efter, at det indre marked skal fungere. Vi må sikre, at der også kan tages en lang række miljø-, arbejdsmiljømæssige og sociale forhold med, samtidig med at udbyderen af en opgave skal have pligt til at stille krav om, at disse forhold er i orden, siger Marie-Louise Knuppert. LO finder det samtidig helt afgørende, at det direkte fremgår, at overenskomster og aftaler og andre arbejdsretlige regler skal overholdes af firmaer, der udfører opgaver for det offentlige. En konvention fra FN s arbejdsmarkedsorganisation, ILO, fastslår, at myndigheder skal kræve sådanne regler og aftaler overholdt. Samtidig mener LO, at det offentlige ikke kun kan, men skal kræve, at virksomhederne oplyser, hvordan de vil leve op til forpligtelserne. De offentlige myndigheder skal samtidig være forpligtet til at give nøjagtige oplysninger om, hvilke krav der stilles til beskyttelse på arbejdspladsen, sikkerhed og sundhed, ligestilling, miljøbeskyttelse osv. EF-domstolen har fastslået, at der kan stilles en lang række krav til firmaerne. Kommissionens forslag sikrer, at myndighederne kan opstille krav og prioritere dem. Men Kommissionen taler især om tekniske og økonomiske krav. Prisen alene må ikke være afgørende LO finder det afgørende, at det offentlige ikke blot går efter billigste tilbud, men har mulighed for at føre en aktiv arbejdsmarkeds- og miljøpolitik gennem sin udbudspolitik. Myndighederne skal have mulighed for at føre en grøn politik og bruge indkøb til at gennemføre politikken. Europa-Parlamentet behandler for tiden forslaget i flere udvalg, selv om det hører hjemme under udvalget for det indre marked. Udvalget for beskæftigelse og sociale anliggender stiller en række ændringsforslag i en betænkning. Et forslag til betænkning tager en række miljø- og arbejdsmiljømæssige krav med og også sociale spørgsmål. Men det socialdemokratiske medlem af udvalget, Helle Thorning-Schmidt venter en hård debat i parlamentet. Det afgørende for mig er, at myndighederne får mulighed for at stille krav både til arbejdsmiljøet, miljøet og også de sociale forhold. Og så mener jeg også, at offentlige myndigheder må kunne udelukke virksomheder, der overtræder reglerne, siger Helle Thorning-Schmidt. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Jan Toft Rasmussen på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert på telefon

5 LO s nyhedsbrev side 5 Holdningen På vej mod en omstillingskatastrofe? Af LO-sekretær Marie-Louise Knuppert For fagbevægelsen er det ikke nyt, at ensidig fokusering på driftsøkonomi og budgetter ikke er det eneste saliggørende, når det drejer sig om at drive en offentlige sektor, som skal levere effektiv service af god kvalitet. Vi kender konsekvenserne, hvis man i farten glemmer at tage udgangspunkt i de levende mennesker, som enten skal nyde godt af den offentlige service eller de ansatte, som skal udføre det i praksis. Efter at politikerne i Folketinget sammen med deres kolleger i amter og kommuner i snart 20 år har brugt meget energi på at effektivisere den offentlige sektor, er det derfor noget chokerende at konstatere, hvor lidt reel viden der findes om et af de mest kontroversielle og mest udbredte redskaber til at skaffe borgere mest mulig service og velfærd for deres skattekroner. Sig navnet: Udlicitering! Det chokerende består i, at de økonomiske gevinster ved udlicitering og andre omorganiseringer, som ellers i den offentlige debat bliver regnet for nogenlunde sikre, slet ikke er så sikre endda. Den analyse af især de kommunale erfaringer med effektivisering og udlicitering i den offentlige sektor, som LO netop har offentliggjort, peger blandt andet på, at der mangler en samlet viden og analyse af gevinster og konsekvenser af omstilling inden for den offentlige sektor. Knap så chokerende men så meget desto mere nedslående er det, at der tegner sig et helt klart billede af, hvem der betaler prisen for den højeffektive foretagsomhed, som i snart mange år har været god latin på de offentlige ledelsesgange: Det er nemlig de ansatte, som mærker de nye tider i form af usikre ansættelsesforhold, højere arbejdstempo, mere nedslidning, kedeligere arbejdsopgaver og mindre indflydelse i dagligdagen. Der findes ganske vist eksempler på vellykkede omstruktureringer, og de er kendetegnet ved en ting: At ledelsen tager de ansatte alvorligt i kraft af en ægte og ærlig åbenhed om de krav og forventninger, der stilles til den enkelte. Kombinerer man det menneskesyn med en løbende opkvalificering af medarbejderne, er man erfaringsmæssigt godt begyndt. Men desværre kan jeg godt frygte, at politikerne i både stat, amter og kommunerne vender det døve øre til disse gode erfaringer. For som den hidtidige debat om godt og skidt i den offentlige sektor har vist, er det meget nemmere at præsentere et besnærende regnestykke med løfter om besparelser på en masse millioner og milliarder, end det er at føre dialog med rigtige, levende mennesker. Derfor vil vi fra LO s side holde fast i, at en hovedløs udlicitering, som alene sætter fokus på penge, er den sikre vej til at skabe endnu flere problemer, end man løser. Tænk bare på den regning, som skal betales både økonomisk og menneskeligt, når der skal rettes op på konsekvenserne af et dårligt arbejdsmiljø. På samme måde vil øget pres på de ansatte i det offentlige heller ikke gøre det lettere for stat, amter og kommuner at rekruttere nye medarbejdere i de små ungdomsårgange, som er på vej ud på arbejdsmarkedet i disse år.

6 LO s nyhedsbrev side 6 Men vi siger ikke, at det er nemt. Der vil nemlig altid være politikere, som fristes til at tale ned til skatteborgerenes lommesmerter i stedet for at tale op til de offentligt ansattes ambitioner om at levere et gedigent stykke arbejde og borgernes forventninger om en god service. Vælger vi den forkerte kurs, er der al mulig grund til at frygte, at vi er lige lukt på vej mod en omstillingskatastrofe i den offentlige sektor. Arbejdsskader Ny Arbejdsskadelov skal give flere erstatninger LO foreslår et mere rummeligt og retfærdigt arbejdsskadebegreb, som vil betyde, at nye og flere typer af arbejdsskader vil give ret til erstatning. I LO s forslag vil spørgsmålet om anerkendelse af skader og erstatninger i modsætning til i dag tage udgangspunkt i, om der er en klar årsagssammenhæng mellem skaden og arbejdet. Et forslag fra LO lægger op til, at Arbejdsskadestyrelsen i fremtiden skal vurdere arbejdsulykker og skader efter tunge løft ud fra, om der er en direkte medicinsk sammenhæng mellem skaden og arbejdsforholdene. LO-forslaget vil i realiteten betyde, at principperne for anerkendelse af arbejdsskader bliver vendt på hovedet, så myndighederne i fremtiden skal tage direkte udgangspunkt i, om der er en arbejdsmæssig årsag til skaden, fremfor situationen i dag, hvor myndigheder og domstole i højere grad sætter fokus på omstændighederne ved skadens opståen. LO fremlagde oprindelig sit forslag i det udvalg under Socialministeriet, som siden 1999 har arbejdet med at modernisere den nuværende Arbejdsskadelov. Udvalget har netop afgivet betænkning uden at nå til enighed om et samlet forslag til ny lovgivning. LO s forslag indgår som en mindretalsudtalelse i den samlede betænkning. Mest markant vil LO s forslag blandt andet gøre op med det forkætrede forventelighedsbegreb, som i praksis har betydet, at mange lønmodtagere gennem årene ikke har kunnet få erstatning for skader, som helt indlysende er forårsaget af arbejdet. Et af de mest omtalte eksempler på konsekvenserne af forventelighedsbegrebet er nok sygehjælperen, der løfter en plejehjemsbeboer, der så pludselig gør en kraftig bevægelse. Hvis sygehjælperen pådrager sig en skade typisk en rygskade i sit forsøg på at redde sin klient fra et alvorligt fald, er man IKKE dækket af det nuværende arbejdsskadebegreb. Urolige plejehjemsbeboere er nemlig, hvad man må forvente som sygehjælper. Anerkendte og afviste sager om arbejdsulykker og pludselige løfteskader, 1999 Arbejdsulykker Pludselige løfteskader Anerkendelse Afvisning Kilde: Arbejdsskadestyrelsen

7 LO s nyhedsbrev side 7 Et andet eksempel er blikkenslagersvenden, der ødelægger sin ryg, mens han sammen med en kollega flytter en 150 kg tung kedel. Hvis skaden er det eneste unormale ved hændelsesforløbet, falder også denne sag til jorden på princippet om, at det nu en gang er, hvad man må forvente i det job. Blikkenslageren får ikke anerkendt sin skade og får derfor heller ingen erstatning. Bredere opfattelse af skader Det er ikke rimeligt, at lønmodtagere, der kommer alvorligt til skade på deres arbejde, risikerer ikke at kunne få erstatning på grund af en række juridiske spidsfindigheder, som har udviklet sig efter mange års praksis. Det helt afgørende ved LO s forlag er, at vi vil af med det nuværende og alt for snævre skadesbegreb. Hvis en skade er opstået, fordi man har udført en bestemt arbejdsopgave, skal der som udgangspunkt gives erstatning, medmindre det kan dokumenteres, at den pågældende i forvejen har haft en forudbestående skade, som har været afgørende for udviklingen af den pågældende lidelse, siger LO-sekretær Marie-Louise Knuppert. Hun mener derfor, at forslaget til nyt arbejdskadebegreb vil virke mere retfærdigt i praksis, ligesom det også tager højde for nye typer af arbejdsskader, som vil opstå i kraft af, at virkeligheden ude på arbejdspladserne har ændret sig. LO håber med sit forslag at kunne inspirere til det lovgivningsarbejde, som nu skal i gang på trods af, at Socialministeriets udvalg ikke har kunnet nå til enighed. Under udvalgsarbejdet har der ligesom i LO s forslag fra flere sider været peget på de medicinske årsagssammenhænge som et vigtigt omdrejningspunkt for revisionen af arbejdsskadebegrebet. Og uanset udvalgets manglende fælles anbefalinger tror LO på, at det må være muligt at skrue fremtidens arbejdsskadesystem sammen, så det i højere grad fokuserer på årsagssammenhænge fremfor det nuværende forventelighedsprincip. Yderligere oplysninger: LO-konsulent Poul Schøning på telefon Yderligere kommentarer: LO-sekretær Marie-Louise Knuppert på telefon

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven

Små virksomheder svigter arbejdsmiljøloven LO s nyhedsbrev nr. 5/21 Indholdsfortegnelse Virksomheder svigter arbejdsmiljøloven........... 1 På næsten hver tredje mindre virksomhed har de ansatte ikke nogen sikkerhedsrepræsentant på trods af, at

Læs mere

Arbejdsmiljø - udlicitering og andre omlægninger af offentlige driftsformer

Arbejdsmiljø - udlicitering og andre omlægninger af offentlige driftsformer Arbejdsmiljø - udlicitering og andre omlægninger af offentlige driftsformer Øje på arbejdsmiljøet, april 2001 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Rosenørns Allé 12 1634 København V E-mail: lo@lo.dk

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd)

Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Indledning og formål Viborg Kommunes udbudspolitik (Vedtaget af Viborg Byråd 5. marts 2008, revideret 23. juni 2010 efter vedtagelse i Viborg Byråd) Viborg Kommunes udbudspolitik indeholder en kortftet

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring

Budget 2015-2018. CEIS - LokaludvalgMED Rengøring 000-08 Udlicitering eller nye samarbejdsformer Dato: 22. september 2014 Dok. Id. 219303/14 LokaludvalgMED Rengøring har drøftet ovennævnte effektiviseringsforslag, der har stor betydning for 155 ansatte

Læs mere

Frit valg øger ulighed og koster det offentlige dyrt

Frit valg øger ulighed og koster det offentlige dyrt LO s nyhedsbrev nr. 22/2001 Indhold Frit valg koster dyrt......... 1 Frit valg af sygehus og børnepasning vil belaste de offentlige budgetter, trække tusindvis af personer ud af arbejdsstyrken, skade ligestilling

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet

Mange LO-medlemmer stavnsbindes til jobbet LO S NYHEDSBREV 2 1999 Konkurrenceklausuler I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Hvert 20. LO-medlem stavnbindes til jobbet......... 1 En Gallup-undersøgelse afslører, at fem pct. af LO-medlemmerne stavnbindes

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL

Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K 28.09.2012 DK/PERL Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1 DK-1260 København K Kære Peter Birch Sørensen, Jeg vil gerne takke for muligheden for at komme med input til arbejdet i Produktivitetskommissionen. FOA anerkender

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

Side 2 af 8 Når kommunen indgår en aftale med en ekstern leverandør er det også muligt at indføje en uddannelsesklausul i kontrakten. Uddannelsesklausulen pålægger leverandøren krav om at tilbyde et antal

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven

1. En del af en virksomhed I det tilfælde, hvor der kun overdrages en del af en virksomhed, finder virksomhedsoverdragelsesloven N O TAT Udvælgelse af medarbejdere ved overdragelse af en del af en virksomhed Dette notat behandler spørgsmålet om, hvordan man udvælger medarbejdere, hvis der er tale om en overdragelse af en opgave,

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet

Et rart og sikkert arbejdsmiljø. Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik I I I I I. 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost&Ernæringsforbundets arbejdsmiljøpolitik 1kost&ernæringsforbundet Et rart og sikkert arbejdsmiljø Kost & Ernæringsforbundets medlemmer sætter den faglige stolthed højt

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune

Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Arbejdsmiljøpolitik for Aarhus Kommune Indledning Den lokale MED Aftale og Arbejdsmiljøaftalen fastsætter de overordnede rammer for arbejdsmiljøarbejdet i Aarhus Kommune, herunder at Fælles MED Udvalget

Læs mere

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean

Til tillidsvalgte. Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Til tillidsvalgte F O A F A G O G A R B E J D E Lean Råd til tillidsvalgte, der skal arbejde med lean Politisk ansvarlig: Peter Kvist Jørgensen Redaktion: Anne-Mette Jepsen og Louise Vergo Layout: GraFOA

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden.

Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. Nordfyns Kommune Centraladministrationen 15. maj 2007 Nordfyns Kommunes rengøring i fremtiden. 1. Status. Tidl. Bogense Kommune: Rengøring af langt hovedparten af arealerne foretages af Toprengøring A/S

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg

CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg CFU Centralorganisationernes Fællesudvalg 1 November 2005 Notat om SU-aftalens bestemmelser om ledelsens pligt til information og drøftelse i samarbejdsudvalget Baggrund EU-direktiv af 11. marts 2002 om

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET NOTAT OM SU-AFTALENS BESTEMMELSER OM LEDELSENS PLIGT TIL INFORMATION OG DRØFTELSE I SAMARBEJDSUDVALGET

Læs mere

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab).

Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (udarbejdelse af grønt regnskab). Sagsnr. 17.10-00-1103 Vores ref. MLK/lni Deres ref. Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K Den 14. august 2000 Att. Charlotte Thy, Industrikontoret Kommentar til ekstern høring om udkast til forslag

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi

Notat. Middelfart Kommunes udbudsstrategi Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5012 Fax +45 8888 5501 Dato: 21. januar 2011 Sagsnr.: 201000628-5 Anne.HammershojBeck@middelfart.dk

Læs mere

Sociale klausuler i FynBus udbud

Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud Sociale klausuler i FynBus udbud FynBus sikrer, at det i forbindelse med alle udbud bliver overvejet, hvorvidt det kunne være relevant og gavnligt at anvende sociale klausuler.

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369

Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Udlicitering - hvad og hvordan? Per Brøgger Jensen pbje@foa.dk 31329369 Program 1. Et overblik over processen og beslutninger ( tragten ) 2. Hvorfor taler de om det 3. Hvad taler de egentlig om 4. Hvad

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til kommunalpolitikere Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1

Læs mere

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l

Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l Helbredskontrol Natarbejde og helbre d s ko n t ro l om konsekvenserne ved natarbejde og hvordan de kan forebygges Tjeck helbredet ved natarbejde Mange FOA-medlemmers arbejdsopgaver skal udføres på alle

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven

Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Muligheder og barrierer i arbejdet med kerneopgaven Seminar for Fremfærd, d. 2. oktober 2014 Peter Hasle, professor Center for Industriel Produktion, Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

Særnummer Konkurrenceret

Særnummer Konkurrenceret SÆRNUMMER om forslag til ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. - forkortelse af klagefrister og begrænsning af mulighederne for at erklære kontrakter for uden virkning Forslag til ændring

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Beskæftigelsespolitik uden effekt

Beskæftigelsespolitik uden effekt REGERING PÅ VILDSPOR Beskæftigelsespolitik uden effekt VK-regeringens beskæftigelsespolitik bygger på den grundopfattelse, at der er arbejde nok, men at udbuddet af arbejdskraft enten ikke er godt nok

Læs mere

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse

N O TAT. Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse N O TAT Overblik over reglerne for virksomhedsoverdragelse af medarbejdere Dette notat redegør i overbliksform for de aftale- og lovgivningsmæssige regler, der er ved overdragelse af medarbejdere i forbindelse

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012.

Politik for indkøb og udbud. Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Politik for indkøb og udbud Rammer for håndtering af indkøb og udbud i Rebild Kommune. Godkendt af byrådet november 2012. Indhold Forord... 3 1 Indkøb og udbud... 4 2 Baggrund, formål og mål... 4 3 Politik,

Læs mere