tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken præcis.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken 19.00 præcis."

Transkript

1 Boligforeningen Brønshøj den 14. nuar 2014 AAB afdeling 20 Tjørnevangen Brønshøj 2. varsel I henhold til boligforeningens vedtægter 14 indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde med mindst 14 dages varsel. Afdeling 20 skal derfor oplyse, at der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården, Brønshøjvej 17, klokken præcis. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Orientering om Fremtidssikring af AAB-afd Godkendelse af Fremtidssikringsplan for AAB-afd.20 Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Venlig hilsen og vel mødt! Afdelingsbestyrelsen 1

2 Af hensyn til arrangementet bedes tilmeldingen afleveret på afdelingskontoret. Da dette er 2. Varsel og tilmeldingen er af hensyn til bestilling af kaffe m.m. kan tilmeldingen dog afleveret t.o.m. fredag d. 17. nuar klip!!! Afleveres senest mandag den 13. januar Jeg/vi tilmelder os afdelingsmødet tirsdag den 21. januar 2014 i Kulturhuset Pilegården kl : Navn og adresse: Antal: 2

3 Forslag om fremtidssikring af AAB afd. 20 På baggrund af bestyrelsens oplæg til fremtidssikring af afd. 20, igangsættes der i samarbejde med AAB s administration forundersøgelser og projektering af fremtidssikring af afdeling 20. Forundersøgelsen skal tage udgangspunkt i de forslag, der er udarbejdet af afd. 20, den byggetekniske gennemgang af afd. 20 der er gennemført i 2013, energimærkningen for afd. 20 samt de undersøgelser og tiltag der er taget efter skybruddet i Forundersøgelsen skal følge op på kloakprojektet, så de resterende dele af kloakken også fremtidssikres. Forundersøgelsen skal afdække alle muligheder for finansiering af en fremtidssikring af afd. 20, så huslejen fremadrettet kan fastholdes på det nuværende niveau. Omkostningerne for forundersøgelserne skal indgå i den samlede finansiering af en fremtidssikring af afd. 20. Begrundelse for forslaget Hvis Afd. 20 fortsat skal være et attraktivt sted at bo er det nødvendigt at fremtidssikre afdelingen ved generelt at højne vedligeholdelsesstandarden, og ved at forbedre boliger og omgivelser, så de lever op til fremtidens krav til en familiebolig. AAB s repræsentantskab har vedtaget en plan for at fremtidssikre boligerne i AAB og samtidig sikre at huslejen er på et rimeligt niveau i forhold til andre boliger af samme standard. En plan for Afd. 20 skal finansieres af: - Direkte støtte fra Landsbyggefonden og dispositionsfonden - Lån fra Landsbyggefond og dispositionsfond - Tilskud til energibesparelser, lokal afledning af regnvand m.m. fra f.eks. Københavns kommune - Husleje fra beboerne Da huslejen i Afd. 20 allerede er på niveau med nybyggeri er det målsætningen at huslejen ikke må stige som følge af fremtidssikringen. Beboerne i afdeling 20 skal derfor bidrage med: - Når vi er færdige med at betale lån på tidligere projekter, skal tilsvarende beløb bidrage til fremtidssikringen - Besparelser der opnås på baggrund af fremtidssikring, skal anvendes til finansiering af projektet. F.eks. lavere renovationsafgift på grund af bedre affaldssortering, lavere vandafledningsafgift på grund af lokal afledning af regnvand m.m. Bestyrelsens oplæg til fremtidssikring af afd. 20 findes i Ansøgning om udarbejdelse af helhedsplan eller minihelhedsplan. 3

4 4

5 AAB afdeling 20 - Helhedsplan Ansøgning om udarbejdelse af helhedsplan eller minihelhedsplan Badeværelser Gulve i rækkehusene Hulmursisolering Isolering af spidslofter Vinduer Fugtsikring af kældre Facaderenovering murkroner Køkkener Aftræk fra køkken og toilet Lyskasser Skure Skybruds- og klima tilpasning Haver Opsamling og genanvendelse af regnvand Nedsivning af regnvand Bortledning af regnvand fra haver m.m. Bortledning af ekstremregn Affaldshåndtering Underjordisk affaldsanlæg Øvrige elementer Butikslokalet Sammenlægning af lejligheder Varmeanlæg Solenergi Økonomi Brønshøj d. 3. nuar 2013 Ansøgning om udarbejdelse af helhedsplan eller minihelhedsplan På AAB s seneste repræsentantskabsmøde blev der truffet beslutning om støtte til afdelinger, der får udarbejdet en helhedsplan eller en minihelhedsplan. AAB afd. 20 har gennem årene gennemført en række forbedrings- og renoveringsprojekter. Nogle med støtte fra Landbyggefonden andre uden støtte. Af de større projekter kan nævnes: - Isolering af hulmure og etageadskillelse til loftsrum Udskiftning af tage Installering af fjernvarme og dermed varmt vand i alle boliger Installering af badeværelser i 75% af boligerne Renovering af kloakker Renovering og affugtning af kældre Disse forbedringsarbejder har løftet standarden af vore boliger og medført at boligafgiften i 2013 er på 1040,50 kr. pr kvadratmeter. 5

6 Dertil kommer for den enkelte lejer forbrug af varme og el samt antennebidrag. På trods af de forbedringsarbejder der er gennemført i afdelingen, er der fortsat en lang række forhold i afdelingen som kan forbedres, for at boligerne skal opnå en standard, der svarer til det vi og vore fremtidige lejere kan forvente af en nutidig bolig. AAF afd. 20 er bygget i 1923, hvor man havde gode visioner om bygeriet, men vi har bl.a. i forbindelse med vore renoveringsprojekter konstateret, at man ved opførelse af afdelingen flere steder har valgt dårlige/uhensigtsmæssige konstruktioner og løsninger. Nogle steder er det byggesjusk, som man har måttet leve med, og som ofte har fordyret vore projekter, når vi er stødt på det. Senest i forbindelse med vores kloakprojekt, hvor det konstateredes at såvel rækkehuse som etageejendommene er dårligt funderet. Da husene blev bygget i 1923, var det efter helt andre standarder m.h.t. isolering og energiforbrug end det, vi forventer af en bolig i dag. Det vil være muligt på flere områder at nedbringe energi- og vandforbruget i vore boliger. Udover nødvendige forbedringer af boligernes standard, har de seneste års kraftlige skybrud også tvunget os til at vurdere, hvordan vi bedre kan fremtidssikre vore boliger i forbindelse med klimaforandringerne. Bestyrelsen i AAB afd. 20 har ikke indgående kendskab til de støttemuligheder, der er i landsbyggefonden i forbindelse med en helhedsplan, og hvilke elementer der kan/skal indgå i en helhedsplan for at opnå støtte. Vi vil derfor gerne have hjælp fra AAB s administration til udarbejdelse af en helhedsplan alternativt en minihelhedsplan (eller en kombination, hvis det er muligt), således at vi kan fremtidssikre vore boliger og sikre en fornuftig husleje, der svarer til markedsprisen. Med udgangspunkt i vores begrænsede viden om detaljerne i de enkelte støtteordninger, oplister vi en række forbedringsarbejder, som vi mener er fornuftige tiltag til fremtidssikring af vore boliger. Det er vores opfattelse, at vi i vore ønsker og planlægning, ikke skal begrænse vore muligheder for at søge støtte til udførelse af opgaverne. Vi mener at f.eks. Københavns Energi og Københavns Kommune kan have forskellige muligheder for at yde støtte i forbindelse med: - vandbesparende foranstaltninger - nedsivning og lokal afledning af regnvand - affaldshåndtering Badeværelser Da AAB afd. 20 i 1993 med støtte fra Landsbyggefonden etablerede badeværelser i boligerne, fik 38 lejere dispensation til ikke at få installeret badeværelse. De fik godkendt de bade- og vaskefaciliteter de selv (eller en tidligere lejer) havde etableret i boligen. De lejere der fik installeret badeværelse fik forhøjet deres boligafgift og har således afbetalt de lån, der blev optaget til arbejdets udførelse såvel som henlæggelse på DV-planen til vedligeholdelse af disse badeværelser. Da der principielt ikke er etableret badeværelser i 38 af vores boliger, henlægges der heller ikke midler i DV-planen til fornyelse eller vedligeholdelse af de ikke eksisterende badeværelser. Etablering af de manglende badeværelser bør indgå i helhedsplanen. Gulve i rækkehusene Gulvene i stueetagen i rækkehusene er meget kolde, da de ikke er isoleret efter nutidig standard. Gulvene er udført med en klaplag mod jorden, indskudsbrædder, ler og endelig gulvbrædder. 6

7 Da der kun er et tyndt klaplag mod jorden er beskyttelsen mod radon begrænset og det er nødvendigt, at der er ventilation under gulvet for at begrænse opstigning af radon til beboelsen. I en del boliger er de strøer der bærer gulvet rådnet ved ydermurene, hvorved gulvet synker og er ustabilt. Gulvene i rækkehusene bør udskiftes og der bør etableres ordentlig isolering under gulvene, således at både energiforbrug, komfort og beskyttelse mod radon matcher nutidige standarder. Optimalt kan der etableres gulvvarme i rækkehusene. Isolering og udskiftning af gulve i rækkehusene bør indgå i helhedsplanen. Hulmursisolering Der er tidligere udført hulmursisolering i afdelingen, men det er vores indtryk at det indsprøjtede isoleringsmateriale er sunket sammen, og derfor ikke har samme isoleringseffekt, som da det blev indblæst. Isoleringsstandarden bør kontrolleres og der skal etableres efterisolering, hvor det er nødvendigt. Dette bør indgå i helhedsplanen. Isolering af spidslofter I forbindelse med tagudskiftningen i 1998 blev vore tage lagt med undertag m.m. og er således 100% vandtætte. Der er derfor gode muligheder for at forbedre boligerne generelle isolering ved at isolere på loftet, og på den måde nedsætte energiforbruget og øge komforten i boligerne. Nogle beboere har selv isoleret på loftet, men ofte uden at søge om tilladelse i afdelingen, hvorfor det i nogle tilfælde kan være udført forkert, hvilket kan medføre risiko for ødelæggelse af tagkonstruktion m.m. Isolering af spidslofter bør indgå i helhedsplanen. Vinduer Vinduerne i afdeling 20 er af høj kvalitet og er løbende vedligeholdt. Der er tidligere opsat forsatsvinduer i de fleste boliger. Umiddelbart synes den valgte løsning at fungere udmærket, men det vil være en fordel at foretage energimålinger ved vinduer og forsatsvinduer, for at kunne vurdere om der evt. kan ske en optimering ved anvendelse af energiruder eller tykkere glas i forsatsvinduerne. Hvis der er boliger, hvor der ikke er fortsatsvinduer, bør disse opsættes. En energivurdering af vinduernes isoleringsevne og evt. optimering bør indgå i helhedsplanen. Fugtsikring af kældre I forbindelse med det gennemførte kloak- og kælderprojekt blev der udført forskellige arbejder for at forhindre fugt i kældre overalt i bebyggelsen. Dette har dog ikke afhjulpet alle problemer. Såvel kældre som lavtliggende boliger har store problemer med fugt. Dette skyldes dels den oprindelige bygningskonstruktion der ikke forhindrer fugtgennemtrængen i mure og fundamenter, dels de dræn- og afløbsrør der skaber forbindelse mellem søen i Brønshøjparken og kældrene. Rørføringen er dårligt eller mangelfuldt kortlagt, hvorfor det er vanskeligt at finde og løse problemet. Ved langvarige perioder med megen nedbør er jorden omkring husene ofte mættede af vand og der trænger fugt ind gennem mure og fundamenter. Fugten skaber både helbredsmæssige problemer for beboerne og er ødelæggende for bygninger. Løsning af fugtproblemerne bør indgå i en helhedsplan. Facaderenovering murkroner Kloak- og kælder projektet afslørede at bygningerne i AAB afd. 20 er dårligt funderet. For det første når fundamenterne mange steder ikke ned i frostfri dybde, og i kældrene går fundamentet sjældent mere en 10 cm under gulvet. 7

8 Dette har gennem tiden været medvirkende til mange sætningsskader, som bl.a. ses af revner i gavle, facader og murkroner. Renovering af disse bør indgå i en helhedsplan. Køkkener I afdeling 20 har der kun i en kortere periode været arbejdet planmæssigt med udskiftning af køkkener. Det betyder at køkkener i bebyggelsen er af meget svingende standard. Enkelte steder er det oprindelige køkken stadig intakt, andre steder er det oprindelige køkken modificeret, og andre steder igen skiftet ud af beboeren. Disse er ofte mellem 20 og 50 år gamle. I en helhedsplan bør indgå en udskiftning af de utidssvarende køkkener evt. efter de individuelle råderetsregler. Aftræk fra køkken og toilet I rækkehusene er der fra køkken og toilet i stueetagen et passivt aftræk. Dette er lavet i eternitrør langs med skorstenen. Desværre er det i mange af husene konstrueret så det ikke opfylder sin funktion. Nogle steder er der mange knæk og bøjninger på udluftningskanalen, hvilket er en klar konstruktionsfejl, der gør, at det heller ikke med mekanisk udluftning (f.eks. fra en emhætte) lykkes at skaffe tilstrækkeligt aftræk og udluftning fra madlavning. Andre steder er aftrækskanalerne afbrudt f.eks. af gulvbrædder på førstesalen, der er ført igennem aftrækskanalen. Dette er decideret byggesjusk. Gennemgang og renovering af aftrækskanaler fra køkken og toilet bør indgå i en helhedsplan. Lyskasser I en del rækkehuse og i etageejendommene er der lyskasser. Disse er i mange tilfælde udført, så de er medvirkende til, at der trænger vand ind i kældrene. I nogle tilfælde er der lyskasser, hvor kældervinduet sidder over terræn. Dvs. at lyskassen ingen effekt har i forhold til lys i kælderen, men alene er til gene og skade i det omfang at der trænger vand ind pga. lyskassen. Renovering af lyskasser og fjernelse af overflødige lyskasser bør indgå i en helhedsplan. Skure Mellem rækkehusene er der skure/udhuse som er bygget samtidig med og i samme stil som den resterende bebyggelse. Skurene er opført som skure, og er derfor af en ringere bygningsmæssig standard end husene. Dette kan bl.a. se af konstruktionen af døre og vægge i skurene, der er af træ. Træ der fra starten er placeret i jord eller beton uden imprægnering eller sikring af, at træet har kunne tørre, hvis det var blevet vådt. Derfor er trækonstruktionen i mange skure rådnet. Dette medfører at døre ikke kan lukkes og at tegltaget i skuret ikke er tilstrækkeligt understøttet. Skurene er på ingen måde sikret mod indtrængen af rotter, hvilket er til stor gene for beboerne. Det vanskeliggør ligeledes bekæmpelse af rotter i vores bebyggelse, at der i stort set alle skure er gode muligheder for rotter at komme ind og trives. En gennemgang og renovering af trækonstruktion i skurene bør indgå i en helhedsplan. Skybruds- og klima tilpasning Som mange andre blev afdeling 20 ramt af massive oversvømmelser i forbindelse med skybruddet d. 2. juli

9 Vi blev ramt af regnvand, der løb direkte fra overfladen og ind under stuegulvet gennemventilationsriste, fra overfladen og ind i vore kældre, vand der trængte ind fra søen i Brønshøjparken, vand der trængte ind gennem murværk, vand der blev presset op gennem kloakken osv. Vi kan i afdelingen se mange muligheder for at undgå fremtidige skader på grund af skybrud m.m. Vi tror, at der kan findes løsninger med lokal afledning af regnvand, og løsninger der også kan afværge store skader ved ekstrem regn. Vore problemer kan ikke løses med et enkelt tiltag, men gennem en kombination af forskellige tiltag. Haver Beboerne har gennem tiderne gjort meget for at gøre deres haver pæne og anvendelige, bl.a. med flisebelægninger m.m. Flisebelægningen forhindrer nedsivning og fører til, at regnvandet ved skybrud løber uhindret til lavere beliggende områder som f.eks. er kældrene i etageejendommene. Ved bygningen af husene er ventilationsristene under stuegulvet sat i forskellig højde. Enkelte steder så højt at de går ind i fodpanelet i stedet for under gulvet, og andre steder så lavt at den udvendige flisebelægning ligger højere end ventilationsristene. Det betyder at regnvandet ved ekstremregn løber ind under stuegulvet og skader bebyggelsen. Dette problem kan afhjælpes ved at niveauet i haverne ved afgravning sænkes så meget, at risikoen for at regnvand ves skybrud løber ind under gulvet minimeres, eller at der udføres tekniske ændringer på udluftningsristene (f.eks. en snorkel) som forhindrer vand indtrængen, samtidig med at ventilationen bibeholdes. Dette bør indgå i en helhedsplan. Opsamling og genanvendelse af regnvand Vores rækkehusbebyggelse har et meget stort tagareal og det vil derfor være muligt at opsamle en meget stor mængde regnvand, som vil kunne anvendes til f.eks. toiletskyl og tøjvask. I forbindelse med kloak- og kælderprojektet var der oprindeligt planer om at udskifte vore fødeledninger til vandforsyninger, da vi har mange brud på vandledningerne, som gennem tiden medført stort vandspild og mange omkostninger til reparationer. En udskiftning af vandledningerne blev ikke en del af kloakprojektet, hvorfor dette stadig udestår. Det vil være muligt at nedgrave en eller flere opsamlingstanke til regnvand, der har tilstrækkelig kapacitet til at dække afdelingens behov for vand til toiletskyl og tøjvask. I forbindelse med dette skal der føres nye fødeledninger af regnvand frem til boligerne, og man kunne med fordel samtidig føre nye fødeledninger til drikkevand frem til boligerne. Der vil således sikres en stabil forsyning, mindske forbruget og afværge spild pga. ledningsbrud. Etablering af opsamling af regnvand til toiletskyl m.m. med støtte Københavns Energi og Kommune fra bør indgå i en helhedsplan. Etablering af fødeledninger til regnvand og nye fødeledninger til drikkevand bør indgå i en helhedsplan. Nedsivning af regnvand Et anlæg til opsamling af regnvand vil blive dimensioneret til at dække det behov det bygges til, og ikke til at aftage al regnvand. Der bør derfor suppleres med nedsivningsanlæg af al overskydende regnvand, så kloakkerne ikke belastes unødigt. I Københavns Kommune er der allerede lavet enkelte forsøg med regnvejrsbede m.m. I afdeling 20 har vi 3 mindre befærdede stikveje: Egevangen, Tjørnevangen og Pilevangen. Her kunne man fjerne al vejbelægning og nedgrave store faskiner til at sikre kapacitet til nedsivning af al regnvand (normal situationer). Faskinerne skulle efterfølgende tildækkes med ny belægning, f.eks. græsværn, så der vokser græs, men så der fortsat er et stabilt underlag til den mindre mængde trafik der er i vangene. Der er beboerne biler, cykler, barnevogne m.m., og naturligvis skal der også kunne køre såvel redningskøretøjer som vare- og flyttebiler. 9

10 Nedsivningsanlæg og regnvejrsbede (med støtte fra Københavns Energi og Kommune) bør være en del af en helhedsplan. Bortledning af regnvand fra haver m.m. Ved etageejendommene er der haveanlæg, der er indrettet meget uhensigtsmæssigt i forhold til regnvand. Der er beton og flisebelægninger der hælder ind mod husene og leder vandet ind i kælderskakte og kældre. Der er mod Brønshøjparken et tæt stengærde, der holder på vandet, så der nærmest opstår et bassin der holder på vandet hvilket øger risikoen for vand indtrængen gennem murværk og sokler. Renovering af haveanlæg og de ydre omgivelser med henblik på at lede regnvand væk fra huse og kældre bør indgå i en helhedsplan. Bortledning af ekstremregn Københavns kommune har besluttet at anvende søen i Brønshøjparken til midlertidig opbevaring af regnvand ved ekstreme regnskyl. Der skal bl.a. ledes vand fra Frederikssundsvej til søen i Brønshøjparken, hvor det skal opmagasineres til det kan bortledes gennem kloakken. Det skal i samarbejde med Københavns kommune sikres at disse tiltag ikke forværrer situationen for etageejendommene i afdeling 20. Derudover skal der i afdeling 20 laves kanaler til vandafledning i tilfælde af ekstremregn, så det overskydende regnvand ledes ned til søen i Brønshøjparken frem for at løbe ned i kældrene. Affaldshåndtering I afdeling 20 er fælles- og udenoms arealerne meget begrænsede, og det er derfor meget vanskeligt at finde tilstrækkelig plads til fælles håndtering af affald og genbrug. De fleste husstande har egen (eller deler med en nabo) affaldsbeholder til husholdningsaffald, og der er en fælles plads hvor vi har opstillet containere til aviser, pap og glas, samt husholdningsaffald for ca. 25% af boligerne. På grund af den begrænsede plads vi har til rådighed - ved de enkelte boliger og på den fælles containerplads - vil vi i afdeling 20 have meget svært ved at leve op til fremtidens krav om øget sortering og genanvendelse af affald. Underjordisk affaldsanlæg Andre steder i Københavns kommune (f.eks. Nyhavn) og i omegnskommuner (f.eks. Ballerup) er der opført underjordiske affaldsanlæg. Der er valgt forskellige tekniske løsninger m.h.t. tømning, f.eks. skraldesug. Med opførelse af et underjordisk affaldsanlæg, vil der i afdeling 20 kunne findes plads til opsamling og sortering af al afdelingens affald et centralt sted i bebyggelsen. Samtidig vil et underjordisk anlæg kunne udføres, så bebyggelsen kan bevare sit oprindelige udseende og leve op til de krav der stilles omkring bevaring af vores bebyggelse. Underjordiske affaldsanlæg bør indgå i en helhedsplan. Øvrige elementer I afdeling 20 er der en lang række andre områder, hvor der med fordel kunne gøres en indsats som vil løfte boligafdelingens standard op til et mere nutidigt niveau. 10

11 Butikslokalet I afdeling 20 har der været forskellige virksomheder og institutioner. Der er bl.a. et nedlagt butikslokale, hvor der tidligere har været drevet bageri, ismejeri og senest købmandsbutik. Der har gennem tiden været forslag om at anvende det tidligere butikslokale til beboerhus eller indrette det til bolig. Butikslokalet ikke udlejet og anvendes af afdelingen til opbevaring af forskellige reservedele, værktøj, serverrum m.m. Butikslokalet er ikke moderniseret siden den sidste købmand lukkede. Det betyder bl.a. at der ikke er isoleret op mod den overliggende lejlighed. Det giver et uhensigtsmæssigt energiforbrug i såvel lejlighed som butikslokale. En istandsættelse af butikslokalet, så det kan anvendes til forskellige beboeraktiviteter, bør indgå i en helhedsplan. Sammenlægning af lejligheder Vi har i afdeling 20 lejligheder af forskellige størrelser. Dette giver mulighed for at tilbyde boliger til unge, enlige, små familier og større familier. Vi har dog enkelte lejligheder i etageejendommene der er meget uhensigtsmæssigt indrettet. Der er f.eks. en opgang med 2 lejligheder: en på første sal med toilet på trappen, og en endnu mindre lejlighed på anden sal. Der er til lejlighederne kun en hovedtrappe dvs. at der i tilfælde af brand ikke er en flugtmulighed fra lejligheden på anden sal. En sammenlægning af disse og tilsvarende lejligheder bør indgå i en helhedsplan. Varmeanlæg Der er fjernvarme i afdeling 20. Ved etablering af fjernvarmen blev det valgt at opsætte en varmeveksler og varmtvandsbeholder i hver enkelt rækkehus. Det gav på daværende tidspunkt en fordel i forhold til etableringsomkostningerne, men er nu en uhensigtsmæssig stor post i forhold til vedligeholdelse. I forbindelse med en helhedsplan vil det være godt med en analyse af de langsigtede omkostninger/besparelser ved etablering af mere kollektive anlæg til opvarmning og varmt brugsvand. Det kan være en eller flere større varmevekslere eller det kan være 2 rækkehuse der deler varmeveksler til varme og brugsvand, fremfor at have hver sin. Analyse og etablering af mere kollektive løsninger m.h.t. opvarmning bør indgå i en helhedsplan. Solenergi Der er i afdeling 20 meget store tagflader som med fordel kunne udnyttes til opsætning af solpaneler til produktion af strøm. Der kan være tage på etageejendommene, tage på rækkehusene og tage på skurene mellem rækkehusene. Det kan dog med rette diskuteres, om det vil være passende at opsætte solpaneler på et bevaringsværdigt byggeri. Der er i afdeling 20 enkelte fælles arealer, der ligger så afsides at de ikke kan anvendes til affaldshåndtering eller anden fælles brug. De ligger i dag hen som oplagringsplads eller er uudnyttede. Her ville der kunne opsættes jordbaserede solceller. Der vil også kunne opsættes solpanelere på rækværk og hegn i baghaver uden at det vil skæmme bebyggelsen. En undersøgelse og vurdering af anvendelse af solenergi bør indgå i en helhedsplan. Økonomi Vi håber i afdeling 20 at få hjælp til udarbejdelse af en helhedsplan som bl.a. indeholder de elementer vi her har nævnt, men vi er naturligvis åbne for yderligere forslag. Det er vores håb, at det vil være muligt at opnå støtte fra Landsbyggefonden og ser frem til at få yderligere rådgivning omkring dette. 11

12 Det er også vores opfattelse at vores bebyggelse er interessant for Københavns Kommune, fordi den er meget lig forskellige villakvarterer. Vi stiller os derfor til rådighed for Københavns Kommune, som her vil kunne afprøve forskellige bæredygtige løsninger, som det ellers kun vanskeligt ville kunne afprøves i villakvarterer. F.eks. opsamling og brug af regnvand, underjordiske affaldsanlæg m.m. Derfor tror vi også, at Københavns Kommune kan finde interesse i at finde økonomiske midler til at støtte sådanne projekter, og håber at AAB vil formidle dette og ansøge Københavns kommune om økonomiske midler. Vi håber med helhedsplanen at kunne tilbyde vore lejere komfortable og fremtidssikrede boliger mange år frem. I afdeling 20 har vi allerede et meget højt huslejeniveau, og det er derfor nødvendigt forskellige former for støtte udefra. Vi håber at AAB kan hjælpe os med at undersøge alle alternative finansieringsmuligheder (landbyggefond, andre fonde, Kommunen, energibesparende foranstaltninger) så det ikke alene er lejerne i afdeling 20 eller andre af AAB s afdelinger, der skal finansiere fremtidssikringen af afdeling 20. Med venlig hilsen Thomas Borg Mogensen Formand AAB afd

13 Fremtidssikring af AAB s boligafdelinger Vedtaget af Boligforeningen AAB s repræsentantskab d. 28. november 2012 Indholdsfortegnelse Fremtidssikring af AAB s boligafdelinger Indledning Hvad er en Helhedsplan? Hvad er forudsætningen for at AAB støtter en Helhedsplan? Hvordan kan AAB yde støtte Helhedsplaner? Hvad er en Minihelhedsplan? Hvad er forudsætningen for at AAB støtter en Minihelhedsplan? Hvordan finansieres en Minihelhedsplan? Sammenligning af krav og støttemuligheder for hhv. Minihelhedsplaner og Helhedsplaner: Beslutningskompetence Indledning Det er vigtigt, at AAB s medlemmer bor godt. Og det er vigtigt, at AAB s boliger er attraktive, så vi ikke får problemer med at udleje dem hverken nu eller i fremtiden. Som boligforening har vi en fælles interesse og et fælles ansvar for, at vores boligafdelinger er i god stand og løbende tilpasses indretnings- og funktionsmæssigt, så de lever op til nutidens og fremtidens krav til en god lejebolig. OB har derfor besluttet at initiere en ny tilskudspolitik, der skal sikre af AAB s boliger også i fremtiden fremstå attraktive og tidssvarende. Dette kalder vi fremtidssikringer af vores boliger. AAB er i en økonomisk gunstig position. Midlerne i dispositionsfond stiger og AAB s årlige indbetalinger til trækningsretssaldoen i Landsbyggefonden er konstante. Vi kan selv medvirke økonomisk aktivt og positivt til udviklingen af vores boligafdelinger. Derfor ønsker Organisationsbestyrelsen at forenkle og udvide boligafdelingernes adgang til at få støtte fra boligforeningens midler til renoverings- og moderniseringsopgaver. Vi foreslår, at foreningen fremover giver støtte til det som vi kalder Helhedsplaner og Minihelhedsplaner. Hvad er en Helhedsplan? Helhedsplaner vedrører de renoveringsindsatser, hvor Landsbyggefonden kan give støtte. Landsbyggefonden støtter helhedsplaner med renoveringsstøtte, hvis der er tale om ekstraordinære foranstaltninger og ikke almindelige drifts- og vedligeholdelsesopgaver. Renoveringsstøtten gives ud fra en konkret vurdering ud fra det støttede byggeris konkurrencemæssige formåen. Landsbyggefonden giver 3 former for støtte, som ofte kombineres: Renoveringsstøtte Driftsøkonomisk støtte Huslejestøtte 13

14 Støtten gives til en bred vifte af foranstaltninger, fx: Opretning (af byggeskader) Tilgængelighed Sammenlægning af lejligheder Miljøforbedringer i forbindelse med ét af ovenstående tiltag Støtten gives i form af støttede lån, som er billigere end almindelige realkreditlån. Herudover kan det komme på tale, at der ydes kapitaltilførsel og driftsstøtte for at mindske den husleje, som renoveringen medfører. For at komme i betragtning til ovennævnte støtte skal der være konstateret byggeskader eller være behov for sammenlægning af lejligheder eller behov for etablering af tilgængelighed, så lejligheder også kan anvendes af kørestolsbrugere. Der skal udarbejdes en Helhedsplan og indberettes om byggetekniske forhold, afdelingens bygningsdrift, afdelingens samlede driftssituation, udlejningssituation, beboersammensætning, hærværk, kriminalitet og tryghed i afdelingen mv. En helhedsplan skal indeholde en grundig byggeteknisk dokumentation, der beviser bygningsskade, materialesvigt, fugtproblemer og lignende. Fonden stiller krav om gode byggetekniske løsninger og god arkitektur, der er fremtidssikret. Forudsætningen for at få støtte er, at boligafdelingen og Boligforeningen bidrager til renoveringen med Lejeforhøjelser Anvendelse af trækningsretten Anvendelse af dispositionsfonden Anvendelse af arbejdskapitalen Henlagte midler Hvis dette ikke rækker, så ydes der støtte fra Landsbyggefonden som ydelsesstøtte til realkreditlån. Hvad er forudsætningen for at AAB støtter en Helhedsplan? Hvis der konstateres byggeskader eller behov for lejlighedssammenlægninger i en boligafdeling skal afdelingen udarbejde en Helhedsplan for at blive berettiget til støtte fra AAB. Afdelingen kan ikke søge støtte ved udarbejdelse af en Minihelhedsplan, når der er mulighed for, at opnå støtte ved udarbejdelse af en Helhedsplan. Udgifter til udbedring af byggeskader og lejlighedssammenlægninger er så store, at AAB naturligvis på lige fod med øvrige almene boligorganisationer, skal sikre sine afdelinger økonomisk støtte fra Landsbyggefonden. Ellers vil AAB's støttemulighed hurtigt svinde ind. Beboerdemokratiet skal godkende nødvendig huslejeforhøjelse. Forudsætningen for at yde tilskud fra foreningen til en Helhedsplan er, at det vurderes, at boligafdelingen / beboerne også bidrager tilstrækkeligt i form af lejeforhøjelser og anvendelse af henlagte midler. Vurderingen foretages i forhold til afdelingens generelle driftsøkonomi, henlæggelsesniveau, vedligeholdelsesstand og huslejeniveau. Hvis boligafdelingens henlæggelsesplan til drift- og vedligeholdelse ikke er i overensstemmelse med det faktiske behov, skal henlæggelserne øges eller også skal vedligeholdelsesarbejderne udføres i sammenhæng med Helhedsplanens udførelse. Herunder skal der være taget højde for større vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder vedrørende tag, vinduer, facader, installationer og kloak. Boligafdelingen skal endvidere i nødvendigt omfang have henlagt til udskiftning af køkkener og renovering af badeværelser. Alternativt skal der i afdelingen være vedtaget individuel kollektiv råderet til dette. Hvordan kan AAB yde støtte Helhedsplaner? AAB kan give støtte til sine boligafdelinger via sine trækningsretsmidler i Landsbyggefonden. Støtten ydes som kontanttilskud. Tilskuddet kan jf. gældende regler max udgøre 2/3 af den samlede forbedringsog renoveringsudgift inkl. omkostninger til rådgiver, byggesagsadministration, byggelånsrenter mv. 14

15 AAB kan også give støtte via sine fri midler i Dispositionsfonden ud fra en samlede vurdering af afdelingens problemer og økonomiske situation, herunder huslejeniveau. Støtte via Dispositionsfonden ydes som lån. Fastlæggelse af lånevilkår, rente, afdrag og løbetid vurderes fra sag til sag. Støtte fra Dispositionsfonden kan også gives som ydelsesstøtte på realkreditlån. Vilkår for ydelsesstøtte vurderes ligeledes fra sag til sag, og fremtidige udløb af forbedringslån skal indgå i vurdering af finansieringsbehovet. I ganske særlige situationer kan støtten gives som et direkte kontant tilskud. Hvad er en Minihelhedsplan? Minihelhedsplaner vedrører de forbedrings- og renoveringsindsatser, som Landsbyggefonden ikke kan give støtte til i form af støttede lån mv. Der skal være tale om et større, sammenhængende arbejde som går ud over den normale drifts- og vedligeholdelse. Der skal også være tale om arbejder, der øger brugsværdien af bygningerne og boligerne. Typiske arbejder, der kan udløse tilskud er: Etablering af altaner Etablering af elevatorer / tilgængelighed til stueboliger Renovering af gårdrum/forbedring af friarealer, herunder forebyggelse mod regnvand i kældre, boliger, beboelsesrum og lignende Etablering af fællesrum, tagterrasser og lignende Boligudvidelse i tagrum Boligudvidelse ved tilbygning, karnapper og lignende Etablering af haver til stueboliger Etablering af badeværelser, hvor dette ikke findes fx med selvstændig bruseniche Etablering af større køkkener, fx ved inddragelse af bagtrappe o.l. Etablering af større badeværelser, fx ved inddragelse af bagtrappe o.l. Etablering af nye gavle og/eller facader med højere isoleringsværdi Etablering af mekanisk ventilation i køkken og bad Etablering af varme i køkken og bad Energibesparende foranstaltninger fx etablering af solcelle/fangeranlæg Andre arbejder kan opnå støtte efter en konkret vurdering. Hvad er forudsætningen for at AAB støtter en Minihelhedsplan? Støtte til en Minihelhedsplan er, at afdelingen ikke er berettiget til renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden (støtte til Helhedsplan). En Minihelhedsplan skal bestå af et enkelt brugsværdiforøgende element eller flere, som oplistet i forrige afsnit. Herudover kan Minihelhedsplanen indeholde nødvendige udgifter til drift- og vedligeholdelsesarbejder, som afdelingen ikke har henlagt tilstrækkeligt til. Forudsætningen for at yde tilskud fra foreningen til en Minihelhedsplan er, at det vurderes, at boligafdelingen / beboerne også bidrager tilstrækkeligt i form af lejeforhøjelser og anvendelse af henlagte midler. Vurderingen foretages i forhold til afdelingens generelle driftsøkonomi, henlæggelsesniveau, vedligeholdelsesstand og huslejeniveau. Boligafdelingens henlæggelsesplan til drift- og vedligeholdelse skal være rimelig og i overensstemmelse med det faktiske behov. Herunder skal der være taget højde for større vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder vedrørende tag, vinduer, facader, installationer og kloak. Hvis der forestår vedligeholdelsesarbejder, som der ikke er henlagt tilstrækkeligt til skal disse indarbejdes i Minihelhedsplanen. 15

16 Boligafdelingen skal i nødvendigt omfang have henlagt til udskiftning af køkkener og renovering af badeværelser. Alternativt skal der i afdelingen være vedtaget eller vedtages individuel kollektiv råderet til dette. Boligafdelingen har også mulighed for at lade renovering af badeværelser og køkkener indgå i Minihelhedsplanen, enten som et nødvendigt vedligeholdelsesarbejde, der skal udføres eller som et arbejde, der forøger brugsværdien. Beboerdemokratiet skal godkende nødvendig huslejeforhøjelse. Hvordan finansieres en Minihelhedsplan? AAB kan give støtte til sine boligafdelinger via sine trækningsretsmidler i Landsbyggefonden. Støtten ydes som kontanttilskud. Tilskuddet kan jf. gældende regler max udgøre 2/3 af den samlede forbedringsog renoveringsudgift inkl. omkostninger til rådgiver, byggesagsadministration, byggelånsrenter mv. Afdelingens huslejeniveau med Minihelhedsplanen indgår i vurderingen af mulige tilskud. AAB kan også give støtte via sine fri midler i Dispositionsfonden ud fra en samlet vurdering af afdelingens problemer og økonomiske situation, herunder huslejeniveau. Støtte via Dispositionsfonden ydes som lån. Fastlæggelse af lånevilkår, rente, afdrag og løbetid vurderes fra sag til sag. Støtte fra Dispositionsfonden kan også gives som ydelsesstøtte på realkreditlån. Vilkår for ydelsesstøtte vurderes ligeledes fra sag til sag, men fremtidige udløb af forbedringslån skal indgå i vurdering af finansieringsbehovet. I ganske særlige situationer kan støtten gives som et direkte, kontant tilskud. Fremtidige udløb af forbedringslån skal indgå i Minihelhedsplanens finansiering. 16

17 Sammenligning af krav og støttemuligheder for hhv. Minihelhedsplaner og Helhedsplaner: Krav - støtte fra AAB og støtte fra Minihelhedsplan Helhedsplan LBF Støtte fra Landsbyggefonden Nej AAB's dispositionsfond dækker afholdte Nej udgifter til forundersøgelser og udarbejdelse af plan, hvis arbejdet ikke resulterer i en byggesag. En eventuel støtte til forundersøgelser m.v. forudsætter OB s godkendelse inden igangsættelse heraf. Støtten betinges af, at OB vurderer at afdelingen opfylder kravene til at kunne opnå støtte til en helhedsplan fra Landsbyggefonden. Hvis der gennemføres en byggesag skal udgifterne indeholdes i denne. Afdelingsmødet skal godkende igangsætning af forundersøgelser og udarbejdelse af plan. Besparelser ved fremtidige udløb af forbedringslån i boligafdelingen skal indgå i finansiering af planen. Der kan opnås lån via Dispositionsfonden. Vilkår for låneudmåling, støtte og tilbagebetaling vurderes fra sag til sag. Afdelingens henlæggelser øremærkes arbejder, som indgår i planen, skal indgå i finansieringen af planen/byggesagen. AAB støtter med trækningsretsmidler. Der kan max bevilges 2/3 af de samlede udgifter til renovering og vedligeholdelse. 17

18 Planen skal indeholde minimum ét element, som øger brugsværdien af det lejede. Boligafdelingens henlæggelsesplan til drift- og vedligeholdelse skal være rimelig og i overensstemmelse med det faktiske behov. Tilpasning kan ske som en del af planen. Herunder skal der være taget højde for og henlagt til større vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder vedrørende tag, vinduer, facader, installationer og kloak. Boligafdelingen skal i nødvendigt omfang have henlagt til udskiftning af køkkener og renovering af badeværelser. Alternativt skal der i afdelingen være vedtaget individuel kollektiv råderet til dette. Nej Nej Beslutningskompetence Alle ansøgninger om tilskud til Helhedsplaner og Minihelhedsplaner behandles i første instans af BPU-udvalget, der består af medlemmer fra Organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet. Udvalget behandler sagerne efter indstilling fra administrationen eller direkte ansøgninger fra afdelingerne. BPU-udvalget er et indstillingsudvalg til Organisationsbestyrelsen. Det er således Organisationsbestyrelsen, der endeligt godkender tilskud til Helhedsplaner og Minihelhedsplaner. Organisationsbestyrelsen administrerer tilskudsreglerne i henhold til de politikker, der er vedtaget i repræsentantskabet. Hvis en afdeling får godkendt en minihelhedsplan, kan der først ansøges om en ny minihelhedsplan 5 år efter godkendelsesdatoen. 18

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Helhedsplan. Bellahøj

Helhedsplan. Bellahøj Helhedsplan Bellahøj Byggesagens parter - Indledning Roller og ansvar: Hvem er Landsbyggefonden? Hvad støtter fonden Københavns Kommunen? SAB, selskabet? SAB, afdeling Bellahøj? KAB? Byggesagens parter

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen.

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 2a. Stemmeudvalg 3. Behandling af forslag 1. Stemmeudvalg.

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen maj 2013

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen maj 2013 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen maj 2013 Nyt fra Bestyrelsen maj 2013 1 Cykeloprydning i afd. 20 2 Maling af vinduer 2013 2 Grønt vand i hanerne? 3 Vaskemaskiner skybrud forsikring 3 Beboernes ansvar

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012

AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 AAB afdeling 20 Nyt fra bestyrelsen - Juni 2012 Indholdsfortegnelse Vi skal have ny gårdmand... 1 Afdelingsmøde 18. September 2012... 2 Der renoveres fortove i Bavnevangen... 2 Storskrald, pap og haveaffald...

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter.

Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Til: Boligtagerne. 23. juni 2010 JR Afdeling 7 Elkærparken. Ekstraordinært afdelingsmøde den 17. juni 2010, kl. 19.00 i Tune Menighedscenter. Referat. 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. Kim

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering?

Fra idé til virkelighed. - helhedsplan eller renovering? - helhedsplan eller renovering? Konklusion Kastanielunden, afd. 01-041 Dato: 28.02.2012 Kastanielunden er en bebyggelse beliggende i Viby Sj., der består af 16 familieboliger, der er bygget som dobbelthuse

Læs mere

MÅLSÆTNINGSPROGRAM

MÅLSÆTNINGSPROGRAM SAB s vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. I SAB tager vi fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Repræsentantskabet 2014 Vester Voldgade

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi.

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Hvad skal der ske i afdelingen. Hvorfor en helhedsplan Byggeteknik resultater. Nye lejlighedsplaner Hvad bliver huslejen Eksempler på leje før og nu med boligstøtte

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler om, hvordan du som beboer kan ændre på din bolig, så den passer bedre til dine behov og din pengepung. Der er to typer af råderet - den individuelle

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen.

Direktør Kenneth Hansen startede mødet med at byde de 6 fremmødte beboere velkommen. Afdelingsmøde for Sdr. Onsild, Døstrup og Hvornum, afd. 25 Onsdag, den 23. september 2015 kl. 18.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TJP), vicevært

Læs mere

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem 10 Ventilation Ventilation af badeværelser i afd. 1 sker via naturligt aftræk og oplukkeligt vindue, og opfylder hermed ikke krav i BR. Ventilation af boliger afd. 2-3 sker via centralt udsugningsanlæg.

Læs mere

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol

RÅDERETSREGLER. Afdeling 412 - Bekkasinvej. Inkl. information om installationsret/parabol RÅDERETSREGLER Inkl. information om installationsret/parabol Afdeling 412 - Bekkasinvej Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Individuel råderet... 3 Skillevægge... 4 Godtgørelse ved fraflytning...

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015_2

Bygningsfornyelse 2015_2 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015_2 beskrivelse af det indstillede projekt Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i områdefornyelsen Centrale Vesterbro 2015 runde 2, bliver 1 ejendom med

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt.

1. Valg af dirigent Martin Nielsen blev valgt. Mødet er rettidigt indkaldt og dagsorden godkendt. Boligforeningen AAB afdeling 20 Referat Ordinært afdelingsmøde 10. september 2013. Tilstede 28 stemmeberettigede Fra AAB Formand Bent Haupt Jensen, (Afdeling 50) Stemmeudvalg Mogens Bøgild og Jane Nielsen

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

bæredygtig byfornyelse

bæredygtig byfornyelse bæredygtig byfornyelse Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om toilet og bad i lejligheden? Trænger jeres ejendom til tætte vinduer eller nyt tag? Eller har I idéer til spændende projekter med store

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

På side 8 kan man dog finde en beskrivelse af indholdet i ovenstående tre begreber.

På side 8 kan man dog finde en beskrivelse af indholdet i ovenstående tre begreber. Lejerbo Rødovre Råderet Gældende for: Afd. 60, Maglekær Gældende fra: 1. Juli. 2009. Individuel råderet, kollektiv råderet og installationsret. Emnet for de følgende sider er den individuelle råderet.

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Januar 2016 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Du må lave forandringsarbejde og forbedringsarbejde. nogle af dem

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Afholdelse af medlemsmøde kunne måske være og foregå på andre dage end tirsdag.

Afholdelse af medlemsmøde kunne måske være og foregå på andre dage end tirsdag. Forslag A Undertegnede stiller hermed forslag til medlemsmøde 18. Maj. Afholdelse af medlemsmøde kunne måske være og foregå på andre dage end tirsdag. Begrundelse: Nogle er måske forhindret i at komme

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

By- og Landskabsudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt Punkt 5. Sundby-Hvorup Boligselskab - Hanebjælken - Vestbjerg - 117 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema B). 2014-10015. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen.

Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Råderetten og andre muligheder for forbedring af boligen. Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for, at arbejdet/installationer bliver udført

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014

Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 Lærkeparken Afdelingsmøde 16.12.2014 17.00 Velkomst Dagsorden Hovedtidsplan 17.05 CASE 17.10 Forrige møde / siden sidst 17.20 Sivegade Trafikløsning 17.35 Servicehus 17.50 Lejlighedsplaner - 2 eksempler

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Udnyt råderetten i din bolig

Udnyt råderetten i din bolig Udnyt råderetten i din bolig Reglerne om råderet handler blandt andet om, hvordan du som beboer kan ændre og forbedre din bolig, så den passer bedre til dine behov. Lejerbo Råderetten 2016 Der er to typer

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 26. august 2008 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 26. august 2008 Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond Arbejdskapital Afdelingen Henlagte midler Besparelse på henlæggelser Bortfald

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

Forslag til behandling på afdelingsmøde i Dybbølhus

Forslag til behandling på afdelingsmøde i Dybbølhus 4. april 2016 Forslag til behandling på afdelingsmøde i Dybbølhus Mandag den 11. april 2016 kl. 19.00 Ernst Kapers Vej 18, kld. FORSLAG 1 Forslag om affaldssortering og gårdrenovering Bestyrelsen har gennem

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen i afdeling 20 - januar 2012

Nyt fra bestyrelsen i afdeling 20 - januar 2012 Nyt fra bestyrelsen i afdeling 20 - januar 2012 Godt nytår N y Bestyrelsen ønsker alle beboere et godt t nytår. Vi vil gerne benytte lejligheden til at informere lidt om, hvad der åer sket i 2011 og planerne

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00

AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen. Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 AB HØRSHOLM KOKKEDAL afd. 9 Byengen Nordengen Ekstraordinært afdelingsmøde tirsdag d. 25. november 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere 2. Projektøkonomi 3. Helhedsplan

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen.

KTH startede mødet med, at byde de 3 fremmødte fra afd. 8 velkommen. KTH gennemgik kort dagsordenen. Afdelingsmøde for afd. 8 Mariagervej 1 A-B Torsdag, den 17. september 2015 kl. 18.30. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP) og Karina Karlsen. Fra

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

129 almene familieboliger, Skallerupvej Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 9. 129 almene familieboliger, Skallerupvej 37-469 - Ombygnings- og renoveringssag med driftsstøtte og kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2011-63833 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Indhold - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Hvor kommer pengene fra - Kassen er tom hvordan kan

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2014 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 DOMEA: TINGVEJ (AFD. 3512) S. 3-4 AAB: VOGNMANDSMARKEN (AFD. 103) S. 5-6 LEJERBO: LÆRKEVEJ (AFD. 107-0) S. 7-8 1 RENOVERING

Læs mere

Ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 13. oktober 2016, kl i beboerhuset.

Ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 13. oktober 2016, kl i beboerhuset. Greveager 1 2670 Greve Kontortid: mandag til fredag kl. 10.00-13.00 torsdag tillige 15.30-17.00. Tlf.: 43 60 07 00 Fax: 43 69 07 03 Giro 807-1284 gb@greve-bolig.dk www.greve-bolig.dk Til: Boligtagerne.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 30. juli 2015 Lejerbo Tlf: 70 12 13 10 www.lejerbo.dk nan@lejerbo.dk Åbningstid: man-fre kl. 10-15 Telefontid: man-tors kl. 8.30-14 fre kl. 9-12 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer

EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer EUDP workshop 31. oktober 2008 -visioner, vilkår og barrierer Energirenoveringer i BO-VEST regi Tæt / lavt elementbyggeri fra 1960erne og 1970erne Galgebakken - 687 boliger Hyldespjældet 383 boliger Gårdhusene

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 58

TIL BEBOERNE I AFDELING 58 TIL BEBOERNE I AFDELING 58 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 13. maj 2015 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE RÅDERETSKATALOG for MØLLEPARKEN 1 RÅDERET FORBEDRING OG ÆNDRING AF BOLIGEN Marts 2015 En lejer i en almennyttig bolig har ret til at udføre forbedringer af boligen Ifølge

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010

Finansieringsmuligheder. Tirsdag den 23. februar 2010 Finansieringsmuligheder Tirsdag den 23. februar 2010 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

H J O R T E G Å R D E N

H J O R T E G Å R D E N H J O R T E G Å R D E N Ekstraordinært afdelingsmøde d.10 oktober 2016 Punkt 1 - Velkommen 02 Dagsorden 1. Velkommen og valg af dirigent. herunder valg af referent og stemmetællere 2. Præsentation af beslutningsforslag

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Notat Nørresundby den 9. februar 2015 Side 1/5 Beboermøde den 04.02.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 38 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup almennyttige Boligselskab onsdag den 21.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup almennyttige Boligselskab onsdag den 21. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup almennyttige Boligselskab onsdag den 21. november 2012 Deltagere: Jørgen Henriksen, Ballerup almennyttige Boligselskab

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

AFD. 68 Råderetskatalog

AFD. 68 Råderetskatalog AFD. 68 Råderetskatalog (se også hjemmesiden www.aab68.dk) Indhold 1 Indledning... 3 2 Arbejder inde i boligen... 4 2.1 Individuelle forbedringsarbejder... 4 2.1.1 Anmeldelse... 4 2.1.2 Syn af udført arbejde...

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl Deltagere: Næstformand Bendt E. Nielsen 18.01 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. januar 2018 kl. 17.00 Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Bettina

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere