Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken"

Transkript

1 Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade Vordingborg Att.: Synne Felter Tel CVR. nr JF Mobil: november 2013 Skema Aansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken På vegne af Vordingborg Boligselskab fremsendes hermed skema Aansøgning vedrørende renoveringsprojekt for afdeling 424 Egelyparken i Præstø. Afdelingens hovedoplysninger: Boligorganisation: Vordingborg Boligselskab (0499) Afdeling: Afd. 424 Egelyparken, Egelyvej 115, 4720 Præstø Antal boliger: 102 familieboliger (24 rum) Bruttoareal: m² Huslejeniveau: 827 /m² LBF sagsnr.: Renoveringsstøttesag 1315 / Kapitaltilførselssag Ansøgningen består af dette ansøgningsbrev med tilhørende bilag, som fremgår af bilagsliste sidst i brevet. Materialet vil ligeledes være tilgængeligt på Landbyggefondens ITplatform Her er oprettet både en renoveringsstøttesag (1315) og en kapitaltilførselssag (101209) for afdelingen. Skema A er tilgængeligt for kommunal behandling på Ansøgningens indhold: 1. Egelyparken afd Helhedsplanen indhold Renovering og fremtidssikring 3. Helhedsplanens økonomi Anlægsbudget Støttede og ustøttede arbejder Tilskud til helhedsplanen reducering af lån Tilskud til helhedsplanen reducering af huslejeniveau 4. Huslejepåvirkning 5. Garantistillelse 6. Beboerinddragelse 7. Tidsplan 8. Lovhjemmel 9. Indstilling 10. Bilagsliste 1 KMS 408 Ver. 2.0

2 1. Egelyparken afd. 424 Egelyparken består af 8 stk. toetagers boligblokke opført fra 1973 til 1979 med i alt 102 boliger med 24 rum og boligareal fra 56m² til 97m². Bygningerne er opført som murstensbyggeri med altangange. Bebyggelsen er attraktivt placeret i Præstø, delvis udsigt over fjorden. 2. Helhedsplanens indhold Renovering og fremtidssikring De byggetekniske undersøgelser af afdelingen har dokumenteret et omfattende behov for renovering og udbedring af byggetekniske problemer. Husene blev i sin tid opført efter gældende forskrifter, men det har siden vist sig, at nogle af de materialer, der blev brugt og de konstruktive løsninger, der blev valgt, har givet problemer. Her er det især de lette facadepartier, murede gavle samt betonkonstruktionerne, der har dokumenterede byggeskader og generelt er nedslidte. Derudover er installationerne udtjente, isoleringen utilstrækkelig og udearealerne trænger til en opgradering. Endelig foreligger der et krav fra Landsbyggefonden om, at et vist antal boliger ombygges for tilgængelighed i forbindelse med fremtidssikringen af afdelingen. Målsætningen for helhedsplanen er at sikre en attraktiv bebyggelse for de nuværende og fremtidige beboere og sikre at boligerne også i fremtiden kan udlejes for en konkurrencedygtig husleje. Helhedsplanen indeholder følgende hovedelementer: Totaludskiftning af lette facadepartier inkl. vinduer og døre. Isolering af kuldebroer og isolering af gavle, inkl. ny facadebeklædning Betonreparationer ved altangange Diverse udbedringer og isolering for kuldeboer ved beton og limtræsdragere Diverse udbedringer og opgraderinger af nedslidte installationer Indretning af 12 ældre og handicapegnede tilgængelighedsboliger Forbedret tilgængelighed i terræn for gangbesværede Opgradering af friarealer, legepladser og opholdsmuligheder Forbedret udendørs belysning Der henvises i øvrigt til det byggetekniske materiale, som er tilgængeligt på Landsbyggefondens driftsstøtteportal. 3. Helhedsplanens økonomi 2

3 Anlægsbudget Den samlede anskaffelsessum for helhedsplanen er 42,453 mio. inkl. moms og alle omkostninger. Budgettet er godkendt af Landsbyggefonden og budgetark af 20. februar 2013 er vedlagt som bilag 1. Støttede og ustøttede arbejder Ud af den samlede anskaffelsessum har Landsbyggefonden meddelt, at arbejder for 30,444 mio. kan udføres som støttede arbejder. Arbejderne støttes med forskellige ydelsesprocenter alt efter hvilken kategori arbejdet placeres i, f.eks. opretning (byggeskader) eller tilgængelighed. Støttede arbejder: Opretning Miljø Ombygning/sammenlægning Tilgængelighed Fordelte arbejder (delvis støttet) Støttede arbejder i alt 10,649 mio. 3,573 mio. 1,843 mio. 2,858 mio. 11,522 mio. 30,444 mio. Ustøttede arbejder: Forbedringer/modernisering Vedligeholdelse Delsum Heraf fordelte arbejder (delvis støttet) Ustøttede arbejder i alt 8,732 mio. 14,799 mio. 23,531 mio. 11,522 mio. 12,009 mio. Tilskud til helhedsplanen Reducering af ustøttede lån Ud over renoveringsstøtten (støttede lån) til helhedsplanen har Landsbyggefonden givet tilkendegivelse om yderligere støtte til helhedsplanen. Af af 12. august 2013 fra Birger Kristensen, Landsbyggefonden, fremgår rammerne for den støtte, der kan gives til helhedsplanen, der henvises til bilag 2. Kapitaltilførsel (ordningen): Landsbyggefonden har forudsat en kapitaltilførsel på 1,0 mio. Kapitaltilførslen forudsætter, at Vordingborg Kommune, Vordingborg Boligselskab og realkreditinstituttet også indvilger i ordningen, som anført nedenfor: Vordingborg Kommune (lån) Realkreditinstitut (lån) Boligorganisation (tilskud) Landsbyggefond (lån) Landsdispositionsfond (tilskud*) Kapitaltilførsel I alt 5/ * Tilskuddet ydes fra Landsdispositionsfonden under Landsbyggefonden. Investeringstilskud (fællespuljetilskud): Udover kapitaltilførslen har Landsbyggefonden givet tilkendegivelse om et investeringstilskud på / bolig (= 2,040 mio. i alt). Investeringstilskuddet forudsætter, at boligorganisationen støtter med yderligere 1/3 af beløbet via trækningsretten, hvilket boligorganisationen har givet tilsagn om. Yderligere tilskud: 3

4 Endelig har boligorganisationen givet tilsagn om yderligere støtte fra dispositionsfonden på Privat projekt : Af finansieringsskitsen fra Landsbyggefonden (bilag 2) fremgår det, at der kan udføres ustøttede arbejder i helhedsplanen for 10,0 mio. Det fremgår ligeledes, at der vil være mulighed for at gennemføre yderligere arbejder som privat projekt, hvor boligorganisationen har vedtaget at udvide rammen med 2,009 mio., således at den oprindelige ramme for de ustøttede arbejder kan gennemføres uden besparelser. Reducering af ustøttede lån: LBF s ramme for ustøttede arbejder Afdelingens udvidede ramme for ustøttede arb. Ustøttede arbejder i alt 10,000 mio. 2,009 mio. 12,009 mio. Kapitaltilførsel Investeringstilskud (LBF/LDF) Trækningsret Yderligere tilskud fra boligorganisationen Behov for ustøttede realkreditlån i alt 1,000 mio. 2,040 mio. 0,680 mio. 0,600 mio. 7,689 mio. Tilskud til helhedsplanen Reducering af huslejeniveau Af finansieringsskitsen fremgår også yderligere tilskud i forhold til huslejeniveauet. Her har Landsbyggefonden tilkendegivet, at afdelingen kan fritages for indbetalinger til dispositionsfonden på /år, samt at der kan gives huslejestøtte eller supplerende driftslån til afdelingen på /år. Se næste afsnit Huslejepåvirkning, hvor disse beløb er indregnet i huslejeniveaet, efter renoveringen er gennemført. 4. Huslejepåvirkning Det nuværende huslejeniveau for Egelyparken er allerede forholdsvist højt for området. Pr. juli 2013 var det gennemsnitlige huslejeniveau på 827,35 /m²/år. Det betyder, at der kun er et meget lille råderum for huslejestigning til brug for finansiering af en renovering af afdelingen, hvilket også er hele baggrunden for, at boligorganisationen har ansøgt om støtte til helhedsplanen. Såfremt helhedsplanen skulle gennemføres helt uden støtte, ville det kræve en huslejestigning på over 40 %. Når alle støttebeløb indregnes i sagen inkl. besparelser på drift og vedligehold, vil helhedsplanens gennemførelse i stedet kræve en gennemsnitlig huslejestigning på 3 %, hvilket fremgår af nedenstående oversigt. Nuværende husleje Påvirkning af husleje, støttede lån (renoveringsstøtte) Påvirkning af husleje, ustøttede lån Huslejeniveau inkl. renoveringsstøtte 827,35 /m²/år + 159,64 /m²/år + 71,08 /m²/år 1058,07 /m²/år Huslejestøtte/driftslån fra Landsbyggefonden Fritagelse for indbetalinger til dispositionsfonden Besparelser på DVplan Huslejeniveau efter renoveringen er gennemført 149,00 /m²/år 44,12 /m²/år 12,79 /m²/år 852,16 /m²/år 4

5 Dette svarer til en gennemsnitlig huslejeforhøjelse på 24,81 /m²/år (3,0 %). Her skal nævnes, at de tekniske rådgivere på sagen har anslået en varmebesparelse på ca. 25,00 /m²/år pga. facadeudskiftningen, hvilket stort set svarer til huslejestigningen. Besparelserne på vedligeholdsplanen indbefatter de arbejder, som er medtaget i helhedsplanen, og som ellers skulle gennemføres over den 10årige vedligeholdsplan. Stigningen i boligafgiften bliver først effektueret, når renoveringsstøtteprojektet er gennemført, og realkreditlån skal optages. Huslejen i Egelyparken er differenceret, så der vil være mindre forskelle i stigningerne alt efter hvilke boligblokke der er tale om. Derudover er der indregnet et huslejetillæg på 400 /mdr. for de 12 boliger, som ombygges for tilgængelighed. Her vil både køkkener og badeværelser blive ombygget og totalistandsat. I 4 af de fremtidige tilgængelighedsboliger betaler beboerne nu et køkkentillæg, hvilket vil blive annulleret, og som er indregnet i finansieringen af de ustøttede arbejder. Se bilag 3, hvor den fremtidige husleje for alle boliger fremgår. 5. Garantistillelse Kuben Management har kontaktet Realkredit Danmark (RD) med henblik på et skøn over den nødvendige kommunale garanti for lånene. Det er Realkredit Danmarks skøn, at der ikke vil være behov for kommunal garantistillelse i forbindelse med finansieringen af de ustøttede arbejder, mens der vil være krav om 75 % kommunal garantistillelse for så vidt angår den støttede del af finansieringen. Formodet kommunal garantistillelse i alt (75 % af 30,444 mio. ): 22,833 mio. Garantien omfatter den del af lånet, som ligger ud over 60 % af ejendommens markedsværdi. På det støttede lån modtager kommunen regaranti fra Landsbyggefonden på halvdelen af garantibeløbet. På ustøttede lån er der ingen regaranti fra LBF. Det endelige krav vedrørende garantistillelse kendes først, når der har været afholdt finansieringsudbud, hvilket betyder, at kommunen ved skema Bindstillingen skal tage stilling til det endelige krav fra realkreditinstituttet vedrørende kommunal garantistillelse. 6. Beboerinddragelse Der har løbende gennem de sidste par år været afholdt beboermøder, arbejdsgruppemøder og udsendt diverse informationsmateriale om helhedsplanen. Beboerne har deltaget aktivt i arbejdet med helhedsplanen, og der er generelt stor støtte fra beboerne til gennemførelse af planen. På ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 22. oktober 2013 blev helhedsplanen (inkl. en gennemsnitlig huslejestigning på 3 %), sendt til afstemning blandt beboerne, og planen blev vedtaget med 102 stemmer for og 2 imod. 5

6 Derudover kan nævnes, at organisationsbestyrelsen på møde den 19. marts 2013 også besluttede at støtte planen iht. de støttebeløb som er anført under økonomiafsnittet. 7. Tidsplan Boligorganisationens frist for indsendelse af materiale til Vordingborg Kommune er 11. november 2013, såfremt en behandling af sagen skal kunne nås inden udgangen af Efter en forhåbentlig godkendelse i byrådet og efterfølgende hos Landsbyggefonden vil der i starten af 2014 blive igangsat et EUudbud vedrørende totalrådgivning på sagen. Herefter skal projektet færdigprojekteres og sendes i udbud i enten hovedentreprise eller fagentreprise, som forventes at kunne gennemføres inden udgangen af 2014, hvorefter der vil blive indsendt skema B til kommunal godkendelse. Efter skema Bgodkendelse kan renoveringsarbejderne påbegyndes, forventeligt primo 2015 og færdigøres ved udgangen af 2015 eller primo 2016, hvorefter skema C vil blive indsendt. Den præcise tidsplan for gennemførelse af projektet kendes ikke på nuværende tidspunkt. 8. Lovhjemmel Ansøgningen sendes med hjemmel i Almenboliglovens 91 og Landsbyggefondens regulativ, hvoraf det fremgår, at ansøgningen indsendes til byrådets godkendelse. Kommunen foretager en byggeteknisk behandling og en juridisk/økonomisk vurdering af sagen. Efter den kommunale behandling opdaterer kommunen skema A i BOSSINF Renoveringsstøttemodulet, hvorefter Landsbyggefonden skal godkende skema A. 9. Indstilling På vegne af Vordingborg Boligselskab anbefaler Kuben Management følgende: at kommunen godkender skema A at kommunen meddeler at ville stille garanti for minimum 75 % af de støttede lån med en note om, at det endelige krav om garanti først kendes, og besluttes endeligt ved skema B. at kommunen vil medvirke til den ansøgte kapitaltilførsel, hvor kommunes andel andrager, som likviditetsmæssigt først skal udbetales, når renoveringen er gennemført og realkreditlån skal optages. at kommunen godkender helhedsplanen med de foreslåede renoveringsarbejder og arbejder for fremtidssikring. 10. Bilagsliste Bilag 1 6 Budgetark af 20. februar 2013

7 Bilag 2 Bilag 3 af 12. august fra Landsbyggefonden Huslejeoversigt af 2. oktober 2013 Nærværende notatet er udarbejdet af Kuben Management ved Janus Fischer, 11. november

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375

Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. LBF Jnr. 375 Hvidovre Kommune Rådhuset Att.: Tom Rasmussen Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Avedøre Boligselskab 3504-2/0011 Avedøre Stationsby Nord Helhedsplan Renovering af badeværelser, lejlighedssammenlægning, ombygning

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN

REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN REGULATIV OM STØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN TIL OPRETNING, UDBEDRING, VEDLIGEHOLDELSE, FORBEDRING, OMBYGNING, SAMMENLÆGNING AF LEJLIGHEDER OG MILJØFORBEDRING I ALMENT BYGGERI SAMT INFRASTRUKTURÆNDRINGER I

Læs mere

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE

BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE BERETNING 2010 BERETNING 2010 LANDSBYGGEFONDENS BESTYRELSE Valgt af Boligselskabernes Landsforening Jesper Nygård, København, formand Niels Olsen, Frederiksberg, næstformand Christian Høgsbro, København

Læs mere

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n

Beretn i n g. La n d sbygg e f o n d e n Beretn i n g 2003 La n d sbygg e f o n d e n Landsbyggefondens bestyrelse: Jesper Nygård, København, formand Nis Christian Sørensen, Grindsted, næstformand Uffe Petersen, Greve Orla Jensen, Aabenraa Knud

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Nærumvænge Fremtidssikringsanalyse Del 2 - idekatalog og værktøjer til den videre proces Boligkontoret Danmark Søllerød Almene Boligselskab - marts 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Idekatalog

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013

RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013 RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013 VELKOMMEN - Vi håber, I har fået noget ud af folderen, I har modtaget i aften vil vi gennemgå overskrifterne i den mere grundigt. - I er meget velkomne

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Beretning. Landsbyggefonden

Beretning. Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Beretning Landsbyggefonden Indhold Side 2 Landsbyggefondens administration 5 Nybyggeri 6 Byggeri af familieboliger almene boligorganisationer 9 Byggeri af ungdomsboliger almene

Læs mere

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse".

Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i Forretningsorden for Ballerup Kommunalbestyrelse. Møde i Kommunalbestyrelsen mandag den 21. marts 2005, Kl. 18.00 i Kommunalbestyrelsens mødesal REFERAT Eventuelle skriftlige spørgsmål til Kommunalbestyrelsen, jf. bestemmelse i 1, stk. 5, i "Forretningsorden

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser.

Møde i Kommunalbestyrelsen. mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00. i Kommunalbestyrelsensmødesal REFERAT. 1. Meddelelser. Møde i mandag den 26. januar 2004, Kl. 18.00 i smødesal REFERAT 1. Meddelelser 2003001699 s møde 26. januar 2004 Punkt 1: Der var ingen meddelelser. 2. Autorision af pantefoged 2002000168s møde 26. januar

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN

RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN RENOVERING AF AFDELING 3 - RYHAVEN 1 INDLEDNING Som bekendt skal I snart igennem en større renovering af jeres afdeling. Denne lille folder er lavet til jer, Ryhavens beboere, i forbindelse med informationsmødet,

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 22, Tambosundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej

Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Himmerland Boligforening Beslutningsforslag vedr. urafstemning om renovering af afd. 19, Sallingsundvej Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag JA eller NEJ

Læs mere

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Indhold - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Hvor kommer pengene fra - Kassen er tom hvordan kan

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Finansieringsmuligheder Tirsdag den 10. marts 2015 i Svendborg Byggechef Lisa Fomsgaard Nielsen BO-VEST Administrationsselskab for 3 boligselskaber på Vestegnen Albertslund Boligselskab Tranemosegård Vridsløselille

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere