Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September Brøndby Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune"

Transkript

1 Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete rammer for realiseringen af de mål, der er udstukket i den mere langsigtede kommuneplan. Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke krav om handlepligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver. En lokalplan regulerer alene fremtidige forhold/ ændringer. Lokalplanen består af 2 dele; en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold samt hensigterne for den fremtidige planlægning. Bestemmelsesdelen udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i retningslinier, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen skal påse at bestemmelserne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggørelse. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Planchef Ole Gerstrøm / Jens Engelking Park Allé Brøndby Telefon: Åbningstider: Mandag-torsdag... kl. 10:00-1:00 Torsdag tillige... kl. 15:0-17:0 Fredag... kl. 10:00-12:00 Telefontider: Mandag-onsdag... kl. 08:0-1:0 Torsdag... kl. 08:0-17:0 Fredag... kl. 08:0-12:00

3 Indholdsfortegnelse 2 Redegørelse Baggrund og formål... Lokalplanområdet... Lokalplanens formål... Eksisterende forhold... Delområder/anvendelse... 6 Zoneforhold... 7 Vej- og stiforhold... 8 Byggelinier:... 8 Bebyggelsens omfang og placering... 8 Bebyggelsens udformning... 9 Ubebyggede arealer... 9 Kommuneplanlægning Retsvirkninger Permanente retsvirkninger Lokalplanbestemmelser Indholdsfortegnelse 1 Lokalplanens formål Lokalplanens område... 1 Områdets anvendelse... 1 Udstykning Vej- og stiforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse Grundejerforening Ophævelse af byplanvedtægt Vedtagelsespåtegnelse Bilag Deklarationer til aflysning Deklarationer til aflysning Deklarationer til aflysning... 2 Deklarationer til aflysning... 2 Deklarationer til aflysning Deklarationer til aflysning

4 2

5 Redegørelse 2 Baggrund og formål Note om lokalplanlægningen: Hele kvarteret syd for banen har været del af samme byplan, men er gennem årene blevet opdelt gennem flere lokalplaner, efterhånden som den gældende byplanvedtægt er blevet forældet for de enkelte områder. Nærværende lokalplan er ligeledes et resultat af denne planfornyelse. Lokalplanerne syd for Gl. Køge Landevej blev lavet udfra en samlet strategi om at skabe mulighed for nye interne veje i området parallelt med Gl. Køge Landevej, samtidig med at man ønskede at sikre de tværgående stiforbindelser til boligområderne nord for Gl. Køge Landevej. Lokalplaner nord for Gl. Køge Landevej skal på samme måde følge strategien ved at bibeholde og styrke de tværgående forbindelser til boligområderne henholdsvis nord for banen og syd for Landevejen. Lokalplanen for Strandskolevej Øst er udarbejdet med henblik på at erstatte Byplanvedtægt a af 1. april 195 i forbindelse med en planfornyelse af området. Det er lokalplanens sigte at skabe det planmæssige og juridiske grundlag for en fastholdelse og styrkelse af de karakteristiske træk i lokalområdet. Lokalplanen gør rede for de eksisterende forhold i lokalplanområdet og hvilke træk, der er vigtige at bevare fremover. Lokalplanen indeholder retningslinier for anvendelse og udformning af bebyggelse og udearealer samt retningslinier for veje og stier i lokalplanområdet. I forbindelse med Kvarterløftprojektet ved Brøndby Strand Parkerne ønsker kommunen at binde de enkelte boligområder bedre sammen, så Brøndby Strandområdet som helhed kommer til at stå stærkere som bydel og som boområde med et godt image. S Brøndbyvester Boulevard Redegørelse Gammel Køge Landevej Diagram: Lokalplanens afgrænsning. Maglebæk Sø Holmesø Lokalplanområde Strandesplanaden Hovedveje Centerområde Lokalplanområdet Lokalområdet ligger i Brøndby Strand. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af banen, samt Lokalplan 2 et område ved Lagesminde. Mod vest af Brøndbyvester Boulevard, mod øst af kommunegrænsen mod Hvidovre og mod syd af Gl. Køge Landevej. Området ligger i byzone

6 2 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål; -at at fastholde området som et boligområde, -at fastholde og styrke de karakteristiske træk i området, -at området langs Tjørnevangen kan anvendes til erhvervsforemål (mindre industri- og håndværksvirksomhed, lager- og servicevirksomhed ), og -at at aflyse byplanvedtægt a for lokalplanens område samt aflyse deklarationer, som ikke længere er aktuelle eller som erstattes af lokalplanbestemmelser. Strandskolevej Lkp. 2- Lagesminde Redegørelse Gammel Køge Landevej Diagram: Bebyggelser Og vejstruktur Lokalplanområde Veje Grønne områder Rækkehuskvarterer Villakvarter Erhverv Eksisterende forhold Lokalområdet ligger som en del af et større boligkvarter, mellem S-banen og Strandparken. Bebyggelsen nord for Gl. Køge Landevej er præget af huse fra efterkrigstiden, både rækkehusbebyggelser og fritliggende énfamiliehuse. Området syd for Gl. Køge Landevej er præget af nye parcelhuse, villaer og enkelte gamle fiskerhuse. Lokalplanområdet er det sidste af Strandskolevejsområdet der hermed får en lokalplan. Området vest for Brøndbyvester Boulevard er allerede lokalplanlagt. (Strandskolevej Vest Lkp.25 og Strandskolevej Midt Lkp. 18.) Derudover er området umiddelbart nordøst for lokalplanområde, ved rideskolen, omfattet af Lkp. 2. Note om Brøndby Strand: Bønderne flyttede efterhånden ud fra Brøndbyvester by og byggede deres gårde i forbindelse med deres jorder, og med tiden blev landbruget suppleret med gartnerier. I 1920 erne skød sommerhusene for alvor op, og prægede området omkring 190 erne, især mellem Køgevejen og stranden, men også langs den vestlig side af Monsunvej. Først var det de bedre bemidlede københavnere der begyndte at bygge sommerboliger langs stranden. Da arbejderbefolkningen i århundredes første årtier fik mere frihed og senere også fik ferie, lå Køge Bugt området i behagelig cykelafstand fra København. Dog talte Brøndby Strands befolkning kun nogle hundrede mennesker under 2. Verdenskrig, men i løbet af 50 erne forvandledes området sig langsomt fra bondesamfund til bysamfund. Gårdene og deres arealer blev solgt og udstykket og der blev bygget parcelhuse og lejeboliger.

7 2 Strandskolevej Øst har en enkel struktur. Den nordvestlige del af lokalplanområdet langs Strandskolevej danner rygrad for området, fra nr. 10, hvor Strandskolevej lukker sig for den kørende og åbner sig for den gående som et grønt stisystem. Vejen dukker dog sporadisk op et par gange, som lukkede vejstykker, og fungerer som adgangsveje til rideskolen, ældre- og plejeboligerne og Rorgængervej. De enkelte boligveje er enten direkte koblet på Standskolevej og lukket mod Gl. Køge Landevej, eller har adgang fra Køgevejen og er lukket mod det grønne stisystem langs Strandskolevej. Redegørelse Strandskolevej - Delområde A2 Lokalplanområdet består primært af fritliggende énfamiliehuse opført i forskellige perioder som resultat af større eller mindre udstykninger, med et mere eller mindre udpræget helhedspræg. Derudover rummer området også et lille rækkehusområde ved Strandskolevej, som danner familieskab med en tilsvarende rækkehusbebyggelse i Strandskolevej Midt området. Langs områdes vestlige kant ud mod det grønne område der danner bufferzone til Brøndbyvester Boulevard, ligger et mindre erhvervsområde, som en fremmed fugl i det store boligkvarter. 5

8 2 Delområder/anvendelse Lokalplanområdet opdeles i delområderne: A1, A2, B1, B2, B, B, B5, B6, C, D1 og D2 som vist på kortbilag L2/1, L2/2 og L2/. Delområde A må kun anvendes til boligformål. Delområde A1 omfatter boligbebyggelsen ved Strandskolevej 200 A-D, bestående af to dobbelhuse. Delområde A2 omfatter rækkehusene ved Strandskolevej Redegørelse Delområde B må kun anvendes til boligformål. Delområde B1 omfatter boligbebyggelsen langs Gl. Køge Landevej , Kastanie Allé 1-1, 2-10, Strandskolevej 18-19, , Strandskolevej 195 og 197, Maglegårdsvej 2-2, -17, Bovang 1-11, 2-8. Delområde B2 omfatter boligbebyggelsen Bovang Delområde B omfatter boligbebyggelsen Fyrmestervej -15, Delområde B omfatter boligbebyggelsen Gl. Køge Landevej 68-65, Sølyst Allé 1-1, 2-1 og Styrmandsvej -17, 2-2. Delområde B5 omfatter boligbebyggelsen Lagesminde Allé 2-, Sejlmagervej 1-25, 8-1 samt Rorgængervej 1-1, 2-8. Der er mulighed for på fællesareal at opføre et fælles-hus i ét plan, fortrinsvis til brug for grundejerforeningens medlemmer. Delområde B6 omfatter boligbebyggelsen Strandfogedvej 1-2, 2-0, Matrosvej 1-,, Riggervej 1-15, -12, Sejlmagervej 1-11, og Gl. Køge Landevej Rorgængervej Riggervej Lagesminde Allé Gang- og cykelsti Veje Cykel- og gangsti Fællesområde Sejlmagervej Diagram: Delområde B5, På fællesarealet kan der opføres en bygning til fælles, ikke erhvervsmæssige formål, såsom møde- og selskabslokaler, hobby- og legerum, motionsrum og sauna m.v. 6

9 2 Fællesområde i delområde B5 Delområde C må kun anvendes til erhvervsformål, og omfatter erhvervsbebyggelsen Tjørnevangen 1-9, 2-10 og Gl. Køge Landevej og tankstationen Gl. Køge Landevej Delområde D må kun anvendes til offentlige friarealer. Delområde D1 omfatter det offentlige friareal langs Brøndbyvester Boulevard Delområde D2 omfatter det offentlige friareal mellem delområde B2 og B. Redegørelse Delområde D1 Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone. 7

10 2 Vej- og stiforhold Der udlægges ikke areal til nye veje*. I delområde B5 må der ikke være adgang til Lagesminde Allé fra parcellerne. Dette er fordi at vejen er en fordelingsvej og for at bevare det grønne vejprofil. *Note om udlæg af vej: Bemærk at der i lokalplan 2 Et område ved Lagesminde 5.2.1, udlægges areal til vej til udvidelse af Strandskolevej på stykket mellem Fyrmestervej og Styrmandsvej. Det udlagte areal giver mulighed for, at vejene Fyrmestervej, Sølyst Allé og Styrmandsvej betjenes fra nord og lukkes mod Gammel Køge Landevej. Styrmandsvejvej Lagesminde Allé Redegørelse Gammel Køge Landevej Byggelinier: Ny tilslutning Veje Grønne områder Lukning af vej I lokalplanen er fastlagt en række byggelinier. Byggelinierne er primært fastlagt i overensstemmelse med de gældende deklarationer. Det er dog i delområde B fastlagt, at carporte/garager skal holdes minimum 5,0 meter fra skel mod vej. Denne ændring er indført for at tilgodese en fjernelse af parkerede biler fra vejarealerne, da der på denne måde bliver mulighed for at parkere en bil på egen grund mellem vejskel og carport/garage. Ved en eventuel lukning af Styrmandsvej mod Gl. Køge Landevej kan der etableres overkørsel mod Lagesminde Allé. Note om Gl. Køge Landevej: Gl. Køge Landevej er en amtsvej og en hovedtrafikåre, hvor man fra amtets side ønsker at reducere antallet af udkørsler til landevejen, hvilket man gennem lokal- og trafik planlægningen fra kommunens side forsøger at efterleve. Det kan overvejes om Styrmandsvej skal lukkes. Dette kan i såfald ske ved at etablere en tilslutning fra den anlagte stikvej mellem Styrmandsvej og Lagesminde Allé. Se diagram. Bebyggelsens omfang og placering Den eksisterende bebyggelsesstruktur skal fastholdes for de enkelte delområder. I delområde A1 og A2, må bebyggelsesprocenten være på max. 5. og en grundstørrelse på min. 00 m². Delområde A1 skal fremstå som en sluttet bebyggelse bestående af to dobbelhuse. Delområde A2 skal ligeledes fremstå som en sluttet bebyggelse med rækkehuse. 8

11 2 Delområde B1, B2, B, B, B5 og B6 skal fremstå som fritliggende boligbebyggelse, med en bebyggelsesprocent på max. 25, og en grundstørrelse på min. 800 m² Delområde C skal fremstå som erhvervsområde for lettere industri, håndværk, lager og servicevirksomheder med en bebyggelsesprocent på max. 0, og en grundstørrelse på min. 800 m² Delområde D1 og D2 skal fremstå som offentlige friarealer uden bebyggelse. Bebyggelsens udformning Bebyggelsen i delområde A1, A2, B2, B og B5 skal bevare den karakteristiske udformning i materiale og facadeudtryk. Ombygninger skal udformes i lighed med det oprindelige, med hensyn til materialer, farver og særlige karakteristiske bygningsdele. Tilbygninger skal udformes med respekt for det oprindelige og indordne sig under den eksisterende bebyggelsesstruktur, samtidig med at de bør afspejle nutiden i form af valg af materialer og lignende. Redegørelse Generelt for hele lokalplanområdet gælder, at det eksisterende bomiljø som helhed med en variation i boligtyper, materialer og facadeudtryk skal bevares. I delområde A1, A2, B2, B og B5 tilstræbes det at bevare den nuværende ensartethed da områderne er bygget udfra samlende planer. Ubebyggede arealer Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til stier, tilkørsel og parkering, skal udlægges som opholdsareal eller vedligeholdes som have. Der skal etableres en afskærmning langs erhvervsområdets vestlige kant mod Brøndbyvester Boulevard udformet som levende hegn eller buskbeplantning 9

12 Gammel Køge Landevej 2 Delområde, Sølyst Allé For at bevare den særegne vejprofil på Sølyst Allé, som er et værdifuldt indslag i lokalplanområdet, skal træerne langs alléen bevares på en forstmæssig forsvarlig måde. Redegørelse Bovang Fyrmestervej Styrmandsvej Sølyst Allé Veje Bevaringsværdige træer Grønne områder Kommuneplanlægning I kommuneplanen er lokalplanområdet omfattet af rammeområder: 06.1, der er udlagt til tæt lav bebyggelse, fællesanlæg, ikke generende erhverv. 06.2, der er udlagt til fritliggende boliger, fællesanlæg, ikke generende erhverv. 06.7, der er udlagt til erhvervsformål, håndværk, let industri, transport. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. 10

13 Retsvirkninger 2 Permanente retsvirkninger Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelsen heraf må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, således at dispensationen ikke meddeles på bekostning lokalplanens principielle ideer om karakter og anvendelse. Retsvirkninger 11

14 12

15 Lokalplanbestemmelser 2 I henhold til planloven (lov nr. 76 af 11. september 2002) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 2 Lokalplanens område 2.1 Området afgrænses som vist på kortbilag L2/1 og omfatter matrikelnumrene: 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål; -at fastholde området som et boligområde, -at fastholde og styrke de karakteristiske træk i området, -at området langs Tjørnevangen kan anvendes til erhvervsformål (mindre industri- og håndværksvirksomhed, lager- og servicevirksomhed), og -at aflyse byplanvedtægt a for området Strandskolevej Øst samt aflyse deklarationer, som ikke længere er aktuelle eller som erstattes af lokalplanbestemmelser. 1.2 Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelse heraf må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overens-stemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etableringen af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p, 2q, 2r, 2s, 2t, 2u, 2v, 2x, 2y, 2z, 2æ, 2ø, 2aa, 2ab, 2ac, 2ad, 2ae, 2af, 2ag, 2ah, 2ai, 2ak, 2al, 2am, 2an, 2ao, 2ap, 2aq, 2ar, 2as, 2at, 2au, 2av, 2az, 2aæ, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i, 8k, 10c, 10d, 10h, 10l, 10s, 10t, 10u, 10v, 10z, 10æ, 10ab, 10ac, 10ad,10ae, 10af, 10ag, 10ah, 10ai, 10ak, 10al, 10am, 10 an, 10aø, 10ba, 10bb, 10bc, 10bd,10be, 10bf, 10bg, 10bi, 10bh, 10bk, 10bl, 10bm, 10bn,10bo, 10bp, 10bq, 16b, 16e, 16an, 16ao, 16ap, 16bt, 16bu, 16bv, 16bx, 16by, 16bz, 16bæ, 16bø, 16ca, 16cb, 16cc, 16cd, 16ce, 16cf, 16cg, 16ch, 16ci, 16ck, 16cl, 16cm, 16cn, 16co, 16cp, 16cq, 16cr,16cs, 16ct, 16cu, 16cv, 16cx, 16cy,16cz, 16cæ, 16db, 16dc, 16dd, 16de, 16df, 16dg, 16dv, 16el, 16em, 16en, 16eo, 16ep, 16ex, 16ey, 16fg, 16fh, 16fi, 16fk, 18d, 18e, 18f, 18g,18h, 18i, 18k, 18l, 18m, 18n, 18o, 18p, 18r, 18s, 18t, 18u, 18v, 18x, 18y, 18z, 18æ, 18ø, 18aa, 18ab, 18ac, 18ad, 2i, 2q, 2ø, 2uh, 2ui,2uk,2ul,2um,2un, 2uo, 2up, 2uq, 2ur, 2us, 2ut, 2uu, 2uv, 2ux, 2uy, 2vz,25b, 25c, 25v, 25x, 25y, 25z, 25æ, 25ø, 25aa, 25ab, 25ac, 25ad,25ae, 25af, 25ag, 25ah, 25ai, 25al, 29df, 1e, 1f, 1i, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p, 1fp, 2g, 2æ, 2ak, 2al, 2am, 2aq,2bb, 2bd, 2bg, 2bh, 2bi, 2bk, 5c, 7b, 7y, 7z, 7æ, 7ø, 7aa, 7ab,7ac, 7ad, 7ae, 7af, 7ag, 7ah, 7ai, 7ak, 7al, 7am,7an, 7ao,7ap, 7aq, 7ar, 7as, 7at, 7au, 7av, 7ax, 7ay, 7az, 7aæ, 7aø, 7ba, 7bb, 7bc, 7bd, 7be, 7bf, 7bg, 7bi, 7bk, 7bl, 7bm, 7bn, 7bo, 7bp, 7bq, 7br, 7bs, 7bt, 7bu, 7bv, 106c, 106d, Brøndbyvester Lokalplanbestemmelser og alle parceller, der efter den 1. oktober 2002 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 1

16 2 2. Lokalplanområdet opdeles i følgende områder: A1, A2, B1, B2, B, B, B5, B6, C, D1 og D2 som vist på kortbilag L2-1, L2/2 og L2/. Områdets anvendelse.1 For hele lokalplanområdet gælder:. For delområde B5 gælder følgende:..1 Der må på udlagt fællesareal opføres en bebyggelse til kollektiv fritidsformål, såsom fælleshus til brug fortrinsvis for grundejerforeningens medlemmer efter planer godkendt af grundejerforeningen og Kommunalbestyrelsen.. For delområde C gælder følgende: Lokalplanbestemmelser.1.1 Indenfor området kan opføres transformerstationer til kvarterets forsyning, når de opføres som kompaktstationer med placering efter nærmere aftale mellem NESA og kommunalbestyrelsen..2 For delområde A og B gælder følgende:.2.1 Områderne må kun anvendes til boligformål..2.2 På hver parcel må der kun opføres eller indrettes én bolig..2. Det kan tillades, at der i boligerne drives sådan erhvervsvirksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af:..1 Området må kun anvendes til erhvervsforemål såsom mindre industri- og håndværksvirksomhed, lager- og servicevirksomhed...2 Der må ikke indrettes egentlig detailhandelsvirksomhed eller andre funktioner med almindelig kundebetjening..5 For delområde A, B og C gælder følgende:.5.1 På ejendommene må der kun holdes almindelige stuedyr, hund, kat og høns*..6 For delområde D1 og D2 gælder følgende:.6.1 Området må kun bruges til offentligt friareal. -at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, -at virksomhedens areal højst udgør 25 % af de samlede etageareal, -at virksomheden, efter kommunalbestyrelsens skøn, drives på en sådan måde, at karakteren af beboelse ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes, -at at virksomheden ikke medfører gener for de omboende, og -at at virksomheden ikke medfører parkering ud over, hvad der er plads til på den pågældende ejendom eller dennes andel af fælles parkering..5.1: * Der henvises til regulativ om hønsehold vedtaget af Planlægnings- og Miljøudvalget den 2. oktober Det skal bemærkes at den lokale grundejerforening til enhver tid kan vedtage regler der ikke tillader hønsehold jf. Regulativ for hønsehold 1 stk. 2. Udstykning.1 For delområde A gælder følgende:.1.1 Grundstørrelsen skal være på min. 00m²..2 For delområde B og C gælder følgende:.2.1 Grundstørrelsen skal være min. 800 m². 1

17 2 5 Vej- og stiforhold 5.1 Veje og stier Der udlægges ikke areal til nye veje*. 5.2 Byggelinier** I delområde A1 pålægges byggelinier i følgende afstand fra vejskel: 5..2 For delområde B gælder følgende: Der skal være parkeringsmulighed for minimum 2 personbiler på egen grund. 5.. For delområde C gælder følgende: Der skal udlægges parkeringsarealer svarende til: 1 plads pr. 5 m² kontorareal 1 plads pr. 60 m² produktions- eller lagerareal. Brøndbyvester Boulevard: 5,0 meter Strandskolevej: 5,0 meter Al bebyggelse skal holdes bag byggelinien I delområde A2 pålægges byggelinier i følgende afstand fra vejskel: Ejendommens østlige vejskel: 2,0 meter Ejendommens vestlige vejskel:,2 meter Ejendommens sydlige vejskel: 5.0 meter Al bebyggelse skal holdes bag byggelinien I delområde B og C skal carporte/garager holdes minimum 5,0 meter fra vejskel. 5. Adgangsforhold 5..1 For delområde B5 gælder følgende: Der må ikke være adgang til Lagesminde Allé fra parcellerne : *Bemærk at der i lokalplan , udlægges areal til forlængelse af Strandskolevej fra Styrmandsvej til Fyrmestervej. Det udlagte areal giver mulighed for, at vejene Fyrmestervej, Sølyst Allé og Styrmandsvej forlænges og forbindes med det nye vejstykke. Ved lukning af Styrmandsvej mod Gl. Køge Landevej skal der etableres overkørsel mod Lagesminde Allé. 5.2: ** Langs Gammel Køge Landevej gælder den af Københavns Amt (vejbestyrelsen) til enhver tid fastlagte byggelinie, for tiden 20 meter fra vejmidte. Lokalplanbestemmelser 5.2. I delområde B og C pålægges for alt andet byggeri, jf. ovenstående afsnit 5.2., byggelinier i følgende afstand fra vejskel: Tjørnevang: Kastanie Allé: Strandskolevej: Bovang: Fyrmestervej: Sølyst Allé: Styrmandsvej: Strandfogedvej: Øvrige veje, stier, fællesarealer: 5. Parkering 5,0 meter 5,0 meter 5,0 meter 5,0 meter 5,0 meter 5,0 meter 5,0 meter 5,0 meter 2,5 meter 5..1 For delområde A gælder følgende: Der skal være parkeringsmulighed for 1 personbil pr. bolig på egen grund. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 For delområde A gælder følgende: Bebyggelsesprocenten på den enkelte parcel må ikke overstige Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 5,5 m over terræn 6.1. Bygninger må ikke opføres i mere end én etage, uden udnyttet tagetage Den eksisterende husdybde og taghældning skal opretholdes. 15

18 2 Lokalplanbestemmelser 6.2 For delområde A1 gælder følgende: Den eksisterende facadelinie og facadebredde skal opretholdes og bebyggelsen skal fremstå som to dobbelthuse Der kan etableres en terrasseoverdækning eller udestue på max. 20 m2 ud fra boligens haveside såfremt det er i overensstemmelse med typetegning, jf. kortbilag Der må højst etableres én carport eller garage pr. bolig med en max. bredde på,5 m og en max. højde på 2,5 m. 6. For delområde A2 gælder følgende: 6..1 Den eksisterende facadelinie og facadebredde skal opretholdes og bebyggelsen skal fremstå som en sluttet bebyggelse med gentagende fremspring/tilbageryk Højden fra terræn til skæring mellem ydermur og tagflade må ikke overstige 2,5 m. 6.. Der må højst etableres én carport eller garage pr. bolig med en max. bredde på,5 m og en max. højde på 2,5 m Afstanden fra vinduer - også ovenlysog tagvinduer - samt altaner og balkoner i udnyttede tagetager til skel mod anden grund skal være minimum 5,0 m. 6.6 For delområde B2, B, B5 og B6 gælder følgende: Bygninger må kun opføres i 1 etage Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 5,5 meter. 6.7 For delområde B5 gælder følgende: Det under.2.1 nævnte fælleshus, må kun opføres i ét plan. Afstanden fra terræn til skæring mellem ydervæg og tagflade må ikke overstige meter. 6.8 For delområde C gælder følgende: Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Byggeri må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttet tagetage. 6.. Der kan etableres en terrasseoverdækning eller udestue på boligens haveside med en max. dybde på,0 m. Der må max. være en brystning på 0,5 m på sider ud mod haven. 6. For delområde B gælder følgende: 6..1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige For delområde B1 og B gælder følgende: Bygninger må ikke opføres i mere end én etage med udnyttet tagetage Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn. 7 Bebyggelsens udformning 7.1 For delområde A, B og g C gælder følgende: Der må ikke benyttes materialer, farver, proportioner eller dimensioner, der efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende, ligesom bygningernes form og udseende efter kommunalbestyrelsens skøn skal stemme overens med omgivelserne og bebyggelsernes karakter. 16

19 Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens godkendelse Antennetilslutning skal som hovedregel udføres som fællesantenner Tage skal udføres i skifer eller eternit i farverne sort, grå, blågrå. Tage på carporte og lignende småbygninger skal udføres i let tagmateriale såsom eternit eller tagpap eller profilerede plastik plader. 7.. Den karakteristiske gesims skal bevares. Tilslutning kan dog også etableres med CE-mærkede tagantenner, antennens øverste punkt må ikke ligge mere end 5,5 m over tagfladen. Der kan endvidere opsættes mindre parabolantenner (under 1,0 m i diameter). Parabolantennens øverste punkt skal holdes under 1,8 m over terræn. 7.2 For delområde A1 og A2 gælder følgende : Beboelsesbygninger skal fremstå i lighed med det eksisterende/oprindelige, hvad gælder materialer, farver og proportioner. 7.. Der må ikke være udhæng. 7.5 For delområde B2 gælder følgende: Tage skal udføres i tagsten i sorte eller brunlige nuancer. Tage på carporte og lignende småbygninger skal udføres i let tagmateriale såsom eternit, tagpap eller profileret plastikplader Udvendig parabol kan på den enkelte ejendom anbringes i gavlkanten på betingelse af at ingen del går ud over denne. 7.6 For delområde B2 og B gælder følgende: Lokalplanbestemmelser Den eksisterende facadeopdeling med vindue- og dørhuller skal fastholdes. 7. For delområde A1 gælder følgende: 7..1 Bygningers ydermure skal udføres i gule teglsten og skal fremstå som blank mur. Carporte, garager og lignende småbygninger kan dog også opføres i træ Tage skal udføres i røde vingetegl. Tage på carporte og lignende småbygninger skal udføres i let tagmateriale såsom eternit eller tagpap eller profilerede plastik plader. 7. For delområde A2 gælder følgende: 7..1 Bygningernes ydermure skal udføres i røde teglsten og skal fremstå som blank mur. Carporte, garager og lignende småbygninger kan dog også opføres i træ Beboelsesbygningernes ydermure skal udføres i teglsten og skal fremstå som blank mur. Carporte, garager og lignende småbygninger kan dog også opføres i træ. 7.7 For delområde B følgende: Tage skal udføres i skifer eller eternit i farverne sort, grå, blågrå. Tage på carporte og lignende småbygninger skal udføres i let tagmateriale såsom eternit, tagpap eller profileret plastikplader. 7.8 For delområde B5 gælder følgende: Beboelsesbygningernes ydermure skal udføres i teglsten eller teglstensskaller og skal fremstå som blank mur. Carporte, garager og lignende småbygninger kan dog også opføres i træ. 17

20 2 Lokalplanbestemmelser Tage skal udføres i tagsten eller eternit i farverne sort eller rustrød. Tage på carporte og lignende småbygninger skal udføres i let tagmateriale såsom eternit, tagpap eller profileret plastikplader Det under afsnit.2.1 nævnte fælleshus skal opføres af materialer der harmonerer med den omliggende bebyggelse. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til stier, tilkørsel og parkering, skal udlægges som opholdsareal og vedligeholdes som have. 8.2 Der skal i forhaver og ved indkørsler være beplantning, således at arealet fremstår med grøn karakter. 8. Hegn mod vej, sti og fællesarealer skal udformes som levende hegn, fx espalier eller hæk, eventuelt suppleret med trådnet. Hegnene må max. være 1,8 m høje. Der gælder dog andre regler for delområde A2, jf. afsnit 8.8. Mod Brøndbyvester Boulevard kan der efter særlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen opsættes fast hegn, et sådant hegn skal gives et grønt udseende mod Brøndbyvester Boulevard. Hække mod vej og sti skal plantes minimum 0, m inde på egen grund. 8. På parcellerne eller på vejarealer inden for området må ikke foretages oplagring, herunder henstillen af lastbiler, containere, lystfartøjer, uindregistrerede biler og lign. Parkering af én campingvogn på parcellerne er tilladt under forudsætning af, at de afskærmes med beplantning/levende hegn mod nabo. 8.5 Arealerne skal holdes i en pæn og ryddelig stand og må ikke anvendes til opmagasinering af affald eller andet. 8.6 Belysning på veje og andre færdselsarealer, udover Strandskolevej og Lagesminde Allé, skal udføres med parkbelysning efter nærmere godkendelse af kommunalbestyrelsen. 8.7 Alle ledninger, herunder el-ledninger til udvendig belysning, skal udføres som jordkabler. Eksisterende luftledninger må ikke udvides eller suppleres. 8.8 For delområde A2 gælder følgende Hegn og lignende ud mod vej skal udformes som levende hegn, f.eks. espalier eller hæk, eventuelt suppleret med trådnet, i forhaver mod øst med max. højde på 1,2 m, øvrige med en max. højde på 1,8 m. 8.9 For delområde B gælder følgende: Forhaver mod vej skal i lighed med de nuværende fremstå åbne Alle hegn mod vej-, sti- og fællesarealer skal være levende hegn For delområde B gælder følgende Træer langs Sølyst Allé skal bevares med en forstmæssig forsvarlig beskæring og pleje og må ikke fjernes uden kommunalbestyrelsens tilladelse For delområde D1 gælder følgende: Der skal etableres et afskærmende hegn mod Brøndbyvester Boulevard udformet som levende hegn eller buskbeplantning. 18

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE

FORSLAG. Lokalplan 206 B. Idrætsefterskole i Gildhøjcentret. Brøndbyvester 206 B B RØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING BRØNDBY KOMMUNE Brøndbyvester 206 B FORSLAG Lokalplan 206 B Idrætsefterskole i Gildhøjcentret B RØNDBY KOMMUNE BRØNDBY KOMMUNE T EKNISK FORVALTNING Teknisk Forvaltning September 2008 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N Afskrift og sammenskrivning af deklarationer foretaget af bestyrelsen for Klyngehusenes Grundejerforening februar 2004 efter ændring af deklarationerne i maj 2004 Der tages forbehold for eventuelle fejl

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-553 for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, yplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør

Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør Lokalplan nr. 1.6 For et område mellem Øresund og Ndr. Strandvej i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse pr. november 1978...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...6 LOKALPLANEN...7

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 68. For et villaområde afgrænset af Nybrovej, Bagsværdvej og kommunegrænsen i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 68. For et villaområde afgrænset af Nybrovej, Bagsværdvej og kommunegrænsen i Ulrikkenborg bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 68 For et villaområde afgrænset af Nybrovej, Bagsværdvej og kommunegrænsen i Ulrikkenborg bydel Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune

Frederiksværk Kommune. Byplanvedtægt 11. for industri- og boligområde vest for Liselejevejen. Frederiksværk Kommune Frederiksværk Kommune Byplanvedtægt 11 for industri- og boligområde vest for Liselejevejen Frederiksværk Kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende

Læs mere

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde

Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Lokalplan nr. 003 Skuldbøl Sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 3 - FOR SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen forholder sig til

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN:

ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: LOKALPLAN NR. 32. ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET 13. JUNI 1984, INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF LOKALPLAN: Indledning. side 1 Oversigtskort over lokalplanområdets afgrænsning, side 2 Forholdet til anden

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Forslag til. Lokalplan 131 for boligområdet Måløvhøj, Måløv

Forslag til. Lokalplan 131 for boligområdet Måløvhøj, Måløv Forslag til Lokalplan 131 for boligområdet Måløvhøj, Måløv Redegørelse Lokalplanens baggrund og formål Formålet med lokalplanen for Måløvhøj er at sikre de kulturhistoriske bevaringsværdier i boligområdet.

Læs mere

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 F o r s l a g Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 Helsingørmotorvejen Mariehøjvej Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere