Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September Brøndby Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune"

Transkript

1 Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete rammer for realiseringen af de mål, der er udstukket i den mere langsigtede kommuneplan. Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke krav om handlepligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver. En lokalplan regulerer alene fremtidige forhold/ ændringer. Lokalplanen består af 2 dele; en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold samt hensigterne for den fremtidige planlægning. Bestemmelsesdelen udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i retningslinier, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen skal påse at bestemmelserne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggørelse. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Planchef Ole Gerstrøm / Jens Engelking Park Allé Brøndby Telefon: Åbningstider: Mandag-torsdag... kl. 10:00-1:00 Torsdag tillige... kl. 15:0-17:0 Fredag... kl. 10:00-12:00 Telefontider: Mandag-onsdag... kl. 08:0-1:0 Torsdag... kl. 08:0-17:0 Fredag... kl. 08:0-12:00

3 Indholdsfortegnelse 2 Redegørelse Baggrund og formål... Lokalplanområdet... Lokalplanens formål... Eksisterende forhold... Delområder/anvendelse... 6 Zoneforhold... 7 Vej- og stiforhold... 8 Byggelinier:... 8 Bebyggelsens omfang og placering... 8 Bebyggelsens udformning... 9 Ubebyggede arealer... 9 Kommuneplanlægning Retsvirkninger Permanente retsvirkninger Lokalplanbestemmelser Indholdsfortegnelse 1 Lokalplanens formål Lokalplanens område... 1 Områdets anvendelse... 1 Udstykning Vej- og stiforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse Grundejerforening Ophævelse af byplanvedtægt Vedtagelsespåtegnelse Bilag Deklarationer til aflysning Deklarationer til aflysning Deklarationer til aflysning... 2 Deklarationer til aflysning... 2 Deklarationer til aflysning Deklarationer til aflysning

4 2

5 Redegørelse 2 Baggrund og formål Note om lokalplanlægningen: Hele kvarteret syd for banen har været del af samme byplan, men er gennem årene blevet opdelt gennem flere lokalplaner, efterhånden som den gældende byplanvedtægt er blevet forældet for de enkelte områder. Nærværende lokalplan er ligeledes et resultat af denne planfornyelse. Lokalplanerne syd for Gl. Køge Landevej blev lavet udfra en samlet strategi om at skabe mulighed for nye interne veje i området parallelt med Gl. Køge Landevej, samtidig med at man ønskede at sikre de tværgående stiforbindelser til boligområderne nord for Gl. Køge Landevej. Lokalplaner nord for Gl. Køge Landevej skal på samme måde følge strategien ved at bibeholde og styrke de tværgående forbindelser til boligområderne henholdsvis nord for banen og syd for Landevejen. Lokalplanen for Strandskolevej Øst er udarbejdet med henblik på at erstatte Byplanvedtægt a af 1. april 195 i forbindelse med en planfornyelse af området. Det er lokalplanens sigte at skabe det planmæssige og juridiske grundlag for en fastholdelse og styrkelse af de karakteristiske træk i lokalområdet. Lokalplanen gør rede for de eksisterende forhold i lokalplanområdet og hvilke træk, der er vigtige at bevare fremover. Lokalplanen indeholder retningslinier for anvendelse og udformning af bebyggelse og udearealer samt retningslinier for veje og stier i lokalplanområdet. I forbindelse med Kvarterløftprojektet ved Brøndby Strand Parkerne ønsker kommunen at binde de enkelte boligområder bedre sammen, så Brøndby Strandområdet som helhed kommer til at stå stærkere som bydel og som boområde med et godt image. S Brøndbyvester Boulevard Redegørelse Gammel Køge Landevej Diagram: Lokalplanens afgrænsning. Maglebæk Sø Holmesø Lokalplanområde Strandesplanaden Hovedveje Centerområde Lokalplanområdet Lokalområdet ligger i Brøndby Strand. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af banen, samt Lokalplan 2 et område ved Lagesminde. Mod vest af Brøndbyvester Boulevard, mod øst af kommunegrænsen mod Hvidovre og mod syd af Gl. Køge Landevej. Området ligger i byzone

6 2 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål; -at at fastholde området som et boligområde, -at fastholde og styrke de karakteristiske træk i området, -at området langs Tjørnevangen kan anvendes til erhvervsforemål (mindre industri- og håndværksvirksomhed, lager- og servicevirksomhed ), og -at at aflyse byplanvedtægt a for lokalplanens område samt aflyse deklarationer, som ikke længere er aktuelle eller som erstattes af lokalplanbestemmelser. Strandskolevej Lkp. 2- Lagesminde Redegørelse Gammel Køge Landevej Diagram: Bebyggelser Og vejstruktur Lokalplanområde Veje Grønne områder Rækkehuskvarterer Villakvarter Erhverv Eksisterende forhold Lokalområdet ligger som en del af et større boligkvarter, mellem S-banen og Strandparken. Bebyggelsen nord for Gl. Køge Landevej er præget af huse fra efterkrigstiden, både rækkehusbebyggelser og fritliggende énfamiliehuse. Området syd for Gl. Køge Landevej er præget af nye parcelhuse, villaer og enkelte gamle fiskerhuse. Lokalplanområdet er det sidste af Strandskolevejsområdet der hermed får en lokalplan. Området vest for Brøndbyvester Boulevard er allerede lokalplanlagt. (Strandskolevej Vest Lkp.25 og Strandskolevej Midt Lkp. 18.) Derudover er området umiddelbart nordøst for lokalplanområde, ved rideskolen, omfattet af Lkp. 2. Note om Brøndby Strand: Bønderne flyttede efterhånden ud fra Brøndbyvester by og byggede deres gårde i forbindelse med deres jorder, og med tiden blev landbruget suppleret med gartnerier. I 1920 erne skød sommerhusene for alvor op, og prægede området omkring 190 erne, især mellem Køgevejen og stranden, men også langs den vestlig side af Monsunvej. Først var det de bedre bemidlede københavnere der begyndte at bygge sommerboliger langs stranden. Da arbejderbefolkningen i århundredes første årtier fik mere frihed og senere også fik ferie, lå Køge Bugt området i behagelig cykelafstand fra København. Dog talte Brøndby Strands befolkning kun nogle hundrede mennesker under 2. Verdenskrig, men i løbet af 50 erne forvandledes området sig langsomt fra bondesamfund til bysamfund. Gårdene og deres arealer blev solgt og udstykket og der blev bygget parcelhuse og lejeboliger.

7 2 Strandskolevej Øst har en enkel struktur. Den nordvestlige del af lokalplanområdet langs Strandskolevej danner rygrad for området, fra nr. 10, hvor Strandskolevej lukker sig for den kørende og åbner sig for den gående som et grønt stisystem. Vejen dukker dog sporadisk op et par gange, som lukkede vejstykker, og fungerer som adgangsveje til rideskolen, ældre- og plejeboligerne og Rorgængervej. De enkelte boligveje er enten direkte koblet på Standskolevej og lukket mod Gl. Køge Landevej, eller har adgang fra Køgevejen og er lukket mod det grønne stisystem langs Strandskolevej. Redegørelse Strandskolevej - Delområde A2 Lokalplanområdet består primært af fritliggende énfamiliehuse opført i forskellige perioder som resultat af større eller mindre udstykninger, med et mere eller mindre udpræget helhedspræg. Derudover rummer området også et lille rækkehusområde ved Strandskolevej, som danner familieskab med en tilsvarende rækkehusbebyggelse i Strandskolevej Midt området. Langs områdes vestlige kant ud mod det grønne område der danner bufferzone til Brøndbyvester Boulevard, ligger et mindre erhvervsområde, som en fremmed fugl i det store boligkvarter. 5

8 2 Delområder/anvendelse Lokalplanområdet opdeles i delområderne: A1, A2, B1, B2, B, B, B5, B6, C, D1 og D2 som vist på kortbilag L2/1, L2/2 og L2/. Delområde A må kun anvendes til boligformål. Delområde A1 omfatter boligbebyggelsen ved Strandskolevej 200 A-D, bestående af to dobbelhuse. Delområde A2 omfatter rækkehusene ved Strandskolevej Redegørelse Delområde B må kun anvendes til boligformål. Delområde B1 omfatter boligbebyggelsen langs Gl. Køge Landevej , Kastanie Allé 1-1, 2-10, Strandskolevej 18-19, , Strandskolevej 195 og 197, Maglegårdsvej 2-2, -17, Bovang 1-11, 2-8. Delområde B2 omfatter boligbebyggelsen Bovang Delområde B omfatter boligbebyggelsen Fyrmestervej -15, Delområde B omfatter boligbebyggelsen Gl. Køge Landevej 68-65, Sølyst Allé 1-1, 2-1 og Styrmandsvej -17, 2-2. Delområde B5 omfatter boligbebyggelsen Lagesminde Allé 2-, Sejlmagervej 1-25, 8-1 samt Rorgængervej 1-1, 2-8. Der er mulighed for på fællesareal at opføre et fælles-hus i ét plan, fortrinsvis til brug for grundejerforeningens medlemmer. Delområde B6 omfatter boligbebyggelsen Strandfogedvej 1-2, 2-0, Matrosvej 1-,, Riggervej 1-15, -12, Sejlmagervej 1-11, og Gl. Køge Landevej Rorgængervej Riggervej Lagesminde Allé Gang- og cykelsti Veje Cykel- og gangsti Fællesområde Sejlmagervej Diagram: Delområde B5, På fællesarealet kan der opføres en bygning til fælles, ikke erhvervsmæssige formål, såsom møde- og selskabslokaler, hobby- og legerum, motionsrum og sauna m.v. 6

9 2 Fællesområde i delområde B5 Delområde C må kun anvendes til erhvervsformål, og omfatter erhvervsbebyggelsen Tjørnevangen 1-9, 2-10 og Gl. Køge Landevej og tankstationen Gl. Køge Landevej Delområde D må kun anvendes til offentlige friarealer. Delområde D1 omfatter det offentlige friareal langs Brøndbyvester Boulevard Delområde D2 omfatter det offentlige friareal mellem delområde B2 og B. Redegørelse Delområde D1 Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone. 7

10 2 Vej- og stiforhold Der udlægges ikke areal til nye veje*. I delområde B5 må der ikke være adgang til Lagesminde Allé fra parcellerne. Dette er fordi at vejen er en fordelingsvej og for at bevare det grønne vejprofil. *Note om udlæg af vej: Bemærk at der i lokalplan 2 Et område ved Lagesminde 5.2.1, udlægges areal til vej til udvidelse af Strandskolevej på stykket mellem Fyrmestervej og Styrmandsvej. Det udlagte areal giver mulighed for, at vejene Fyrmestervej, Sølyst Allé og Styrmandsvej betjenes fra nord og lukkes mod Gammel Køge Landevej. Styrmandsvejvej Lagesminde Allé Redegørelse Gammel Køge Landevej Byggelinier: Ny tilslutning Veje Grønne områder Lukning af vej I lokalplanen er fastlagt en række byggelinier. Byggelinierne er primært fastlagt i overensstemmelse med de gældende deklarationer. Det er dog i delområde B fastlagt, at carporte/garager skal holdes minimum 5,0 meter fra skel mod vej. Denne ændring er indført for at tilgodese en fjernelse af parkerede biler fra vejarealerne, da der på denne måde bliver mulighed for at parkere en bil på egen grund mellem vejskel og carport/garage. Ved en eventuel lukning af Styrmandsvej mod Gl. Køge Landevej kan der etableres overkørsel mod Lagesminde Allé. Note om Gl. Køge Landevej: Gl. Køge Landevej er en amtsvej og en hovedtrafikåre, hvor man fra amtets side ønsker at reducere antallet af udkørsler til landevejen, hvilket man gennem lokal- og trafik planlægningen fra kommunens side forsøger at efterleve. Det kan overvejes om Styrmandsvej skal lukkes. Dette kan i såfald ske ved at etablere en tilslutning fra den anlagte stikvej mellem Styrmandsvej og Lagesminde Allé. Se diagram. Bebyggelsens omfang og placering Den eksisterende bebyggelsesstruktur skal fastholdes for de enkelte delområder. I delområde A1 og A2, må bebyggelsesprocenten være på max. 5. og en grundstørrelse på min. 00 m². Delområde A1 skal fremstå som en sluttet bebyggelse bestående af to dobbelhuse. Delområde A2 skal ligeledes fremstå som en sluttet bebyggelse med rækkehuse. 8

11 2 Delområde B1, B2, B, B, B5 og B6 skal fremstå som fritliggende boligbebyggelse, med en bebyggelsesprocent på max. 25, og en grundstørrelse på min. 800 m² Delområde C skal fremstå som erhvervsområde for lettere industri, håndværk, lager og servicevirksomheder med en bebyggelsesprocent på max. 0, og en grundstørrelse på min. 800 m² Delområde D1 og D2 skal fremstå som offentlige friarealer uden bebyggelse. Bebyggelsens udformning Bebyggelsen i delområde A1, A2, B2, B og B5 skal bevare den karakteristiske udformning i materiale og facadeudtryk. Ombygninger skal udformes i lighed med det oprindelige, med hensyn til materialer, farver og særlige karakteristiske bygningsdele. Tilbygninger skal udformes med respekt for det oprindelige og indordne sig under den eksisterende bebyggelsesstruktur, samtidig med at de bør afspejle nutiden i form af valg af materialer og lignende. Redegørelse Generelt for hele lokalplanområdet gælder, at det eksisterende bomiljø som helhed med en variation i boligtyper, materialer og facadeudtryk skal bevares. I delområde A1, A2, B2, B og B5 tilstræbes det at bevare den nuværende ensartethed da områderne er bygget udfra samlende planer. Ubebyggede arealer Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til stier, tilkørsel og parkering, skal udlægges som opholdsareal eller vedligeholdes som have. Der skal etableres en afskærmning langs erhvervsområdets vestlige kant mod Brøndbyvester Boulevard udformet som levende hegn eller buskbeplantning 9

12 Gammel Køge Landevej 2 Delområde, Sølyst Allé For at bevare den særegne vejprofil på Sølyst Allé, som er et værdifuldt indslag i lokalplanområdet, skal træerne langs alléen bevares på en forstmæssig forsvarlig måde. Redegørelse Bovang Fyrmestervej Styrmandsvej Sølyst Allé Veje Bevaringsværdige træer Grønne områder Kommuneplanlægning I kommuneplanen er lokalplanområdet omfattet af rammeområder: 06.1, der er udlagt til tæt lav bebyggelse, fællesanlæg, ikke generende erhverv. 06.2, der er udlagt til fritliggende boliger, fællesanlæg, ikke generende erhverv. 06.7, der er udlagt til erhvervsformål, håndværk, let industri, transport. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. 10

13 Retsvirkninger 2 Permanente retsvirkninger Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelsen heraf må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, således at dispensationen ikke meddeles på bekostning lokalplanens principielle ideer om karakter og anvendelse. Retsvirkninger 11

14 12

15 Lokalplanbestemmelser 2 I henhold til planloven (lov nr. 76 af 11. september 2002) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 2 Lokalplanens område 2.1 Området afgrænses som vist på kortbilag L2/1 og omfatter matrikelnumrene: 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål; -at fastholde området som et boligområde, -at fastholde og styrke de karakteristiske træk i området, -at området langs Tjørnevangen kan anvendes til erhvervsformål (mindre industri- og håndværksvirksomhed, lager- og servicevirksomhed), og -at aflyse byplanvedtægt a for området Strandskolevej Øst samt aflyse deklarationer, som ikke længere er aktuelle eller som erstattes af lokalplanbestemmelser. 1.2 Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelse heraf må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overens-stemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etableringen af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p, 2q, 2r, 2s, 2t, 2u, 2v, 2x, 2y, 2z, 2æ, 2ø, 2aa, 2ab, 2ac, 2ad, 2ae, 2af, 2ag, 2ah, 2ai, 2ak, 2al, 2am, 2an, 2ao, 2ap, 2aq, 2ar, 2as, 2at, 2au, 2av, 2az, 2aæ, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i, 8k, 10c, 10d, 10h, 10l, 10s, 10t, 10u, 10v, 10z, 10æ, 10ab, 10ac, 10ad,10ae, 10af, 10ag, 10ah, 10ai, 10ak, 10al, 10am, 10 an, 10aø, 10ba, 10bb, 10bc, 10bd,10be, 10bf, 10bg, 10bi, 10bh, 10bk, 10bl, 10bm, 10bn,10bo, 10bp, 10bq, 16b, 16e, 16an, 16ao, 16ap, 16bt, 16bu, 16bv, 16bx, 16by, 16bz, 16bæ, 16bø, 16ca, 16cb, 16cc, 16cd, 16ce, 16cf, 16cg, 16ch, 16ci, 16ck, 16cl, 16cm, 16cn, 16co, 16cp, 16cq, 16cr,16cs, 16ct, 16cu, 16cv, 16cx, 16cy,16cz, 16cæ, 16db, 16dc, 16dd, 16de, 16df, 16dg, 16dv, 16el, 16em, 16en, 16eo, 16ep, 16ex, 16ey, 16fg, 16fh, 16fi, 16fk, 18d, 18e, 18f, 18g,18h, 18i, 18k, 18l, 18m, 18n, 18o, 18p, 18r, 18s, 18t, 18u, 18v, 18x, 18y, 18z, 18æ, 18ø, 18aa, 18ab, 18ac, 18ad, 2i, 2q, 2ø, 2uh, 2ui,2uk,2ul,2um,2un, 2uo, 2up, 2uq, 2ur, 2us, 2ut, 2uu, 2uv, 2ux, 2uy, 2vz,25b, 25c, 25v, 25x, 25y, 25z, 25æ, 25ø, 25aa, 25ab, 25ac, 25ad,25ae, 25af, 25ag, 25ah, 25ai, 25al, 29df, 1e, 1f, 1i, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p, 1fp, 2g, 2æ, 2ak, 2al, 2am, 2aq,2bb, 2bd, 2bg, 2bh, 2bi, 2bk, 5c, 7b, 7y, 7z, 7æ, 7ø, 7aa, 7ab,7ac, 7ad, 7ae, 7af, 7ag, 7ah, 7ai, 7ak, 7al, 7am,7an, 7ao,7ap, 7aq, 7ar, 7as, 7at, 7au, 7av, 7ax, 7ay, 7az, 7aæ, 7aø, 7ba, 7bb, 7bc, 7bd, 7be, 7bf, 7bg, 7bi, 7bk, 7bl, 7bm, 7bn, 7bo, 7bp, 7bq, 7br, 7bs, 7bt, 7bu, 7bv, 106c, 106d, Brøndbyvester Lokalplanbestemmelser og alle parceller, der efter den 1. oktober 2002 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 1

16 2 2. Lokalplanområdet opdeles i følgende områder: A1, A2, B1, B2, B, B, B5, B6, C, D1 og D2 som vist på kortbilag L2-1, L2/2 og L2/. Områdets anvendelse.1 For hele lokalplanområdet gælder:. For delområde B5 gælder følgende:..1 Der må på udlagt fællesareal opføres en bebyggelse til kollektiv fritidsformål, såsom fælleshus til brug fortrinsvis for grundejerforeningens medlemmer efter planer godkendt af grundejerforeningen og Kommunalbestyrelsen.. For delområde C gælder følgende: Lokalplanbestemmelser.1.1 Indenfor området kan opføres transformerstationer til kvarterets forsyning, når de opføres som kompaktstationer med placering efter nærmere aftale mellem NESA og kommunalbestyrelsen..2 For delområde A og B gælder følgende:.2.1 Områderne må kun anvendes til boligformål..2.2 På hver parcel må der kun opføres eller indrettes én bolig..2. Det kan tillades, at der i boligerne drives sådan erhvervsvirksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af:..1 Området må kun anvendes til erhvervsforemål såsom mindre industri- og håndværksvirksomhed, lager- og servicevirksomhed...2 Der må ikke indrettes egentlig detailhandelsvirksomhed eller andre funktioner med almindelig kundebetjening..5 For delområde A, B og C gælder følgende:.5.1 På ejendommene må der kun holdes almindelige stuedyr, hund, kat og høns*..6 For delområde D1 og D2 gælder følgende:.6.1 Området må kun bruges til offentligt friareal. -at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, -at virksomhedens areal højst udgør 25 % af de samlede etageareal, -at virksomheden, efter kommunalbestyrelsens skøn, drives på en sådan måde, at karakteren af beboelse ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes, -at at virksomheden ikke medfører gener for de omboende, og -at at virksomheden ikke medfører parkering ud over, hvad der er plads til på den pågældende ejendom eller dennes andel af fælles parkering..5.1: * Der henvises til regulativ om hønsehold vedtaget af Planlægnings- og Miljøudvalget den 2. oktober Det skal bemærkes at den lokale grundejerforening til enhver tid kan vedtage regler der ikke tillader hønsehold jf. Regulativ for hønsehold 1 stk. 2. Udstykning.1 For delområde A gælder følgende:.1.1 Grundstørrelsen skal være på min. 00m²..2 For delområde B og C gælder følgende:.2.1 Grundstørrelsen skal være min. 800 m². 1

17 2 5 Vej- og stiforhold 5.1 Veje og stier Der udlægges ikke areal til nye veje*. 5.2 Byggelinier** I delområde A1 pålægges byggelinier i følgende afstand fra vejskel: 5..2 For delområde B gælder følgende: Der skal være parkeringsmulighed for minimum 2 personbiler på egen grund. 5.. For delområde C gælder følgende: Der skal udlægges parkeringsarealer svarende til: 1 plads pr. 5 m² kontorareal 1 plads pr. 60 m² produktions- eller lagerareal. Brøndbyvester Boulevard: 5,0 meter Strandskolevej: 5,0 meter Al bebyggelse skal holdes bag byggelinien I delområde A2 pålægges byggelinier i følgende afstand fra vejskel: Ejendommens østlige vejskel: 2,0 meter Ejendommens vestlige vejskel:,2 meter Ejendommens sydlige vejskel: 5.0 meter Al bebyggelse skal holdes bag byggelinien I delområde B og C skal carporte/garager holdes minimum 5,0 meter fra vejskel. 5. Adgangsforhold 5..1 For delområde B5 gælder følgende: Der må ikke være adgang til Lagesminde Allé fra parcellerne : *Bemærk at der i lokalplan , udlægges areal til forlængelse af Strandskolevej fra Styrmandsvej til Fyrmestervej. Det udlagte areal giver mulighed for, at vejene Fyrmestervej, Sølyst Allé og Styrmandsvej forlænges og forbindes med det nye vejstykke. Ved lukning af Styrmandsvej mod Gl. Køge Landevej skal der etableres overkørsel mod Lagesminde Allé. 5.2: ** Langs Gammel Køge Landevej gælder den af Københavns Amt (vejbestyrelsen) til enhver tid fastlagte byggelinie, for tiden 20 meter fra vejmidte. Lokalplanbestemmelser 5.2. I delområde B og C pålægges for alt andet byggeri, jf. ovenstående afsnit 5.2., byggelinier i følgende afstand fra vejskel: Tjørnevang: Kastanie Allé: Strandskolevej: Bovang: Fyrmestervej: Sølyst Allé: Styrmandsvej: Strandfogedvej: Øvrige veje, stier, fællesarealer: 5. Parkering 5,0 meter 5,0 meter 5,0 meter 5,0 meter 5,0 meter 5,0 meter 5,0 meter 5,0 meter 2,5 meter 5..1 For delområde A gælder følgende: Der skal være parkeringsmulighed for 1 personbil pr. bolig på egen grund. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 For delområde A gælder følgende: Bebyggelsesprocenten på den enkelte parcel må ikke overstige Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 5,5 m over terræn 6.1. Bygninger må ikke opføres i mere end én etage, uden udnyttet tagetage Den eksisterende husdybde og taghældning skal opretholdes. 15

18 2 Lokalplanbestemmelser 6.2 For delområde A1 gælder følgende: Den eksisterende facadelinie og facadebredde skal opretholdes og bebyggelsen skal fremstå som to dobbelthuse Der kan etableres en terrasseoverdækning eller udestue på max. 20 m2 ud fra boligens haveside såfremt det er i overensstemmelse med typetegning, jf. kortbilag Der må højst etableres én carport eller garage pr. bolig med en max. bredde på,5 m og en max. højde på 2,5 m. 6. For delområde A2 gælder følgende: 6..1 Den eksisterende facadelinie og facadebredde skal opretholdes og bebyggelsen skal fremstå som en sluttet bebyggelse med gentagende fremspring/tilbageryk Højden fra terræn til skæring mellem ydermur og tagflade må ikke overstige 2,5 m. 6.. Der må højst etableres én carport eller garage pr. bolig med en max. bredde på,5 m og en max. højde på 2,5 m Afstanden fra vinduer - også ovenlysog tagvinduer - samt altaner og balkoner i udnyttede tagetager til skel mod anden grund skal være minimum 5,0 m. 6.6 For delområde B2, B, B5 og B6 gælder følgende: Bygninger må kun opføres i 1 etage Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 5,5 meter. 6.7 For delområde B5 gælder følgende: Det under.2.1 nævnte fælleshus, må kun opføres i ét plan. Afstanden fra terræn til skæring mellem ydervæg og tagflade må ikke overstige meter. 6.8 For delområde C gælder følgende: Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Byggeri må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttet tagetage. 6.. Der kan etableres en terrasseoverdækning eller udestue på boligens haveside med en max. dybde på,0 m. Der må max. være en brystning på 0,5 m på sider ud mod haven. 6. For delområde B gælder følgende: 6..1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige For delområde B1 og B gælder følgende: Bygninger må ikke opføres i mere end én etage med udnyttet tagetage Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn. 7 Bebyggelsens udformning 7.1 For delområde A, B og g C gælder følgende: Der må ikke benyttes materialer, farver, proportioner eller dimensioner, der efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende, ligesom bygningernes form og udseende efter kommunalbestyrelsens skøn skal stemme overens med omgivelserne og bebyggelsernes karakter. 16

19 Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens godkendelse Antennetilslutning skal som hovedregel udføres som fællesantenner Tage skal udføres i skifer eller eternit i farverne sort, grå, blågrå. Tage på carporte og lignende småbygninger skal udføres i let tagmateriale såsom eternit eller tagpap eller profilerede plastik plader. 7.. Den karakteristiske gesims skal bevares. Tilslutning kan dog også etableres med CE-mærkede tagantenner, antennens øverste punkt må ikke ligge mere end 5,5 m over tagfladen. Der kan endvidere opsættes mindre parabolantenner (under 1,0 m i diameter). Parabolantennens øverste punkt skal holdes under 1,8 m over terræn. 7.2 For delområde A1 og A2 gælder følgende : Beboelsesbygninger skal fremstå i lighed med det eksisterende/oprindelige, hvad gælder materialer, farver og proportioner. 7.. Der må ikke være udhæng. 7.5 For delområde B2 gælder følgende: Tage skal udføres i tagsten i sorte eller brunlige nuancer. Tage på carporte og lignende småbygninger skal udføres i let tagmateriale såsom eternit, tagpap eller profileret plastikplader Udvendig parabol kan på den enkelte ejendom anbringes i gavlkanten på betingelse af at ingen del går ud over denne. 7.6 For delområde B2 og B gælder følgende: Lokalplanbestemmelser Den eksisterende facadeopdeling med vindue- og dørhuller skal fastholdes. 7. For delområde A1 gælder følgende: 7..1 Bygningers ydermure skal udføres i gule teglsten og skal fremstå som blank mur. Carporte, garager og lignende småbygninger kan dog også opføres i træ Tage skal udføres i røde vingetegl. Tage på carporte og lignende småbygninger skal udføres i let tagmateriale såsom eternit eller tagpap eller profilerede plastik plader. 7. For delområde A2 gælder følgende: 7..1 Bygningernes ydermure skal udføres i røde teglsten og skal fremstå som blank mur. Carporte, garager og lignende småbygninger kan dog også opføres i træ Beboelsesbygningernes ydermure skal udføres i teglsten og skal fremstå som blank mur. Carporte, garager og lignende småbygninger kan dog også opføres i træ. 7.7 For delområde B følgende: Tage skal udføres i skifer eller eternit i farverne sort, grå, blågrå. Tage på carporte og lignende småbygninger skal udføres i let tagmateriale såsom eternit, tagpap eller profileret plastikplader. 7.8 For delområde B5 gælder følgende: Beboelsesbygningernes ydermure skal udføres i teglsten eller teglstensskaller og skal fremstå som blank mur. Carporte, garager og lignende småbygninger kan dog også opføres i træ. 17

20 2 Lokalplanbestemmelser Tage skal udføres i tagsten eller eternit i farverne sort eller rustrød. Tage på carporte og lignende småbygninger skal udføres i let tagmateriale såsom eternit, tagpap eller profileret plastikplader Det under afsnit.2.1 nævnte fælleshus skal opføres af materialer der harmonerer med den omliggende bebyggelse. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til stier, tilkørsel og parkering, skal udlægges som opholdsareal og vedligeholdes som have. 8.2 Der skal i forhaver og ved indkørsler være beplantning, således at arealet fremstår med grøn karakter. 8. Hegn mod vej, sti og fællesarealer skal udformes som levende hegn, fx espalier eller hæk, eventuelt suppleret med trådnet. Hegnene må max. være 1,8 m høje. Der gælder dog andre regler for delområde A2, jf. afsnit 8.8. Mod Brøndbyvester Boulevard kan der efter særlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen opsættes fast hegn, et sådant hegn skal gives et grønt udseende mod Brøndbyvester Boulevard. Hække mod vej og sti skal plantes minimum 0, m inde på egen grund. 8. På parcellerne eller på vejarealer inden for området må ikke foretages oplagring, herunder henstillen af lastbiler, containere, lystfartøjer, uindregistrerede biler og lign. Parkering af én campingvogn på parcellerne er tilladt under forudsætning af, at de afskærmes med beplantning/levende hegn mod nabo. 8.5 Arealerne skal holdes i en pæn og ryddelig stand og må ikke anvendes til opmagasinering af affald eller andet. 8.6 Belysning på veje og andre færdselsarealer, udover Strandskolevej og Lagesminde Allé, skal udføres med parkbelysning efter nærmere godkendelse af kommunalbestyrelsen. 8.7 Alle ledninger, herunder el-ledninger til udvendig belysning, skal udføres som jordkabler. Eksisterende luftledninger må ikke udvides eller suppleres. 8.8 For delområde A2 gælder følgende Hegn og lignende ud mod vej skal udformes som levende hegn, f.eks. espalier eller hæk, eventuelt suppleret med trådnet, i forhaver mod øst med max. højde på 1,2 m, øvrige med en max. højde på 1,8 m. 8.9 For delområde B gælder følgende: Forhaver mod vej skal i lighed med de nuværende fremstå åbne Alle hegn mod vej-, sti- og fællesarealer skal være levende hegn For delområde B gælder følgende Træer langs Sølyst Allé skal bevares med en forstmæssig forsvarlig beskæring og pleje og må ikke fjernes uden kommunalbestyrelsens tilladelse For delområde D1 gælder følgende: Der skal etableres et afskærmende hegn mod Brøndbyvester Boulevard udformet som levende hegn eller buskbeplantning. 18

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere