Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September Brøndby Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune"

Transkript

1 Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de konkrete rammer for realiseringen af de mål, der er udstukket i den mere langsigtede kommuneplan. Der er efter en lokalplans vedtagelse ikke krav om handlepligt til at gennemføre de forhold, som lokalplanen beskriver. En lokalplan regulerer alene fremtidige forhold/ ændringer. Lokalplanen består af 2 dele; en redegørelsesdel og en bestemmelsesdel. Redegørelsen indeholder en gennemgang af planens baggrund, mål og indhold. Den beskriver lokalplanområdets eksisterende forhold samt hensigterne for den fremtidige planlægning. Bestemmelsesdelen udgør den juridiske del af planen. Her opsummeres lokalplanens indhold i retningslinier, som er gældende for alle ejendomme i lokalplanområdet. Kommunalbestyrelsen skal påse at bestemmelserne overholdes og skal sørge for at ulovlige forhold lovliggørelse. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Planchef Ole Gerstrøm / Jens Engelking Park Allé Brøndby Telefon: Åbningstider: Mandag-torsdag... kl. 10:00-1:00 Torsdag tillige... kl. 15:0-17:0 Fredag... kl. 10:00-12:00 Telefontider: Mandag-onsdag... kl. 08:0-1:0 Torsdag... kl. 08:0-17:0 Fredag... kl. 08:0-12:00

3 Indholdsfortegnelse 2 Redegørelse Baggrund og formål... Lokalplanområdet... Lokalplanens formål... Eksisterende forhold... Delområder/anvendelse... 6 Zoneforhold... 7 Vej- og stiforhold... 8 Byggelinier:... 8 Bebyggelsens omfang og placering... 8 Bebyggelsens udformning... 9 Ubebyggede arealer... 9 Kommuneplanlægning Retsvirkninger Permanente retsvirkninger Lokalplanbestemmelser Indholdsfortegnelse 1 Lokalplanens formål Lokalplanens område... 1 Områdets anvendelse... 1 Udstykning Vej- og stiforhold Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens udformning Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagning af bebyggelse Grundejerforening Ophævelse af byplanvedtægt Vedtagelsespåtegnelse Bilag Deklarationer til aflysning Deklarationer til aflysning Deklarationer til aflysning... 2 Deklarationer til aflysning... 2 Deklarationer til aflysning Deklarationer til aflysning

4 2

5 Redegørelse 2 Baggrund og formål Note om lokalplanlægningen: Hele kvarteret syd for banen har været del af samme byplan, men er gennem årene blevet opdelt gennem flere lokalplaner, efterhånden som den gældende byplanvedtægt er blevet forældet for de enkelte områder. Nærværende lokalplan er ligeledes et resultat af denne planfornyelse. Lokalplanerne syd for Gl. Køge Landevej blev lavet udfra en samlet strategi om at skabe mulighed for nye interne veje i området parallelt med Gl. Køge Landevej, samtidig med at man ønskede at sikre de tværgående stiforbindelser til boligområderne nord for Gl. Køge Landevej. Lokalplaner nord for Gl. Køge Landevej skal på samme måde følge strategien ved at bibeholde og styrke de tværgående forbindelser til boligområderne henholdsvis nord for banen og syd for Landevejen. Lokalplanen for Strandskolevej Øst er udarbejdet med henblik på at erstatte Byplanvedtægt a af 1. april 195 i forbindelse med en planfornyelse af området. Det er lokalplanens sigte at skabe det planmæssige og juridiske grundlag for en fastholdelse og styrkelse af de karakteristiske træk i lokalområdet. Lokalplanen gør rede for de eksisterende forhold i lokalplanområdet og hvilke træk, der er vigtige at bevare fremover. Lokalplanen indeholder retningslinier for anvendelse og udformning af bebyggelse og udearealer samt retningslinier for veje og stier i lokalplanområdet. I forbindelse med Kvarterløftprojektet ved Brøndby Strand Parkerne ønsker kommunen at binde de enkelte boligområder bedre sammen, så Brøndby Strandområdet som helhed kommer til at stå stærkere som bydel og som boområde med et godt image. S Brøndbyvester Boulevard Redegørelse Gammel Køge Landevej Diagram: Lokalplanens afgrænsning. Maglebæk Sø Holmesø Lokalplanområde Strandesplanaden Hovedveje Centerområde Lokalplanområdet Lokalområdet ligger i Brøndby Strand. Lokalplanområdet afgrænses mod nord af banen, samt Lokalplan 2 et område ved Lagesminde. Mod vest af Brøndbyvester Boulevard, mod øst af kommunegrænsen mod Hvidovre og mod syd af Gl. Køge Landevej. Området ligger i byzone

6 2 Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål; -at at fastholde området som et boligområde, -at fastholde og styrke de karakteristiske træk i området, -at området langs Tjørnevangen kan anvendes til erhvervsforemål (mindre industri- og håndværksvirksomhed, lager- og servicevirksomhed ), og -at at aflyse byplanvedtægt a for lokalplanens område samt aflyse deklarationer, som ikke længere er aktuelle eller som erstattes af lokalplanbestemmelser. Strandskolevej Lkp. 2- Lagesminde Redegørelse Gammel Køge Landevej Diagram: Bebyggelser Og vejstruktur Lokalplanområde Veje Grønne områder Rækkehuskvarterer Villakvarter Erhverv Eksisterende forhold Lokalområdet ligger som en del af et større boligkvarter, mellem S-banen og Strandparken. Bebyggelsen nord for Gl. Køge Landevej er præget af huse fra efterkrigstiden, både rækkehusbebyggelser og fritliggende énfamiliehuse. Området syd for Gl. Køge Landevej er præget af nye parcelhuse, villaer og enkelte gamle fiskerhuse. Lokalplanområdet er det sidste af Strandskolevejsområdet der hermed får en lokalplan. Området vest for Brøndbyvester Boulevard er allerede lokalplanlagt. (Strandskolevej Vest Lkp.25 og Strandskolevej Midt Lkp. 18.) Derudover er området umiddelbart nordøst for lokalplanområde, ved rideskolen, omfattet af Lkp. 2. Note om Brøndby Strand: Bønderne flyttede efterhånden ud fra Brøndbyvester by og byggede deres gårde i forbindelse med deres jorder, og med tiden blev landbruget suppleret med gartnerier. I 1920 erne skød sommerhusene for alvor op, og prægede området omkring 190 erne, især mellem Køgevejen og stranden, men også langs den vestlig side af Monsunvej. Først var det de bedre bemidlede københavnere der begyndte at bygge sommerboliger langs stranden. Da arbejderbefolkningen i århundredes første årtier fik mere frihed og senere også fik ferie, lå Køge Bugt området i behagelig cykelafstand fra København. Dog talte Brøndby Strands befolkning kun nogle hundrede mennesker under 2. Verdenskrig, men i løbet af 50 erne forvandledes området sig langsomt fra bondesamfund til bysamfund. Gårdene og deres arealer blev solgt og udstykket og der blev bygget parcelhuse og lejeboliger.

7 2 Strandskolevej Øst har en enkel struktur. Den nordvestlige del af lokalplanområdet langs Strandskolevej danner rygrad for området, fra nr. 10, hvor Strandskolevej lukker sig for den kørende og åbner sig for den gående som et grønt stisystem. Vejen dukker dog sporadisk op et par gange, som lukkede vejstykker, og fungerer som adgangsveje til rideskolen, ældre- og plejeboligerne og Rorgængervej. De enkelte boligveje er enten direkte koblet på Standskolevej og lukket mod Gl. Køge Landevej, eller har adgang fra Køgevejen og er lukket mod det grønne stisystem langs Strandskolevej. Redegørelse Strandskolevej - Delområde A2 Lokalplanområdet består primært af fritliggende énfamiliehuse opført i forskellige perioder som resultat af større eller mindre udstykninger, med et mere eller mindre udpræget helhedspræg. Derudover rummer området også et lille rækkehusområde ved Strandskolevej, som danner familieskab med en tilsvarende rækkehusbebyggelse i Strandskolevej Midt området. Langs områdes vestlige kant ud mod det grønne område der danner bufferzone til Brøndbyvester Boulevard, ligger et mindre erhvervsområde, som en fremmed fugl i det store boligkvarter. 5

8 2 Delområder/anvendelse Lokalplanområdet opdeles i delområderne: A1, A2, B1, B2, B, B, B5, B6, C, D1 og D2 som vist på kortbilag L2/1, L2/2 og L2/. Delområde A må kun anvendes til boligformål. Delområde A1 omfatter boligbebyggelsen ved Strandskolevej 200 A-D, bestående af to dobbelhuse. Delområde A2 omfatter rækkehusene ved Strandskolevej Redegørelse Delområde B må kun anvendes til boligformål. Delområde B1 omfatter boligbebyggelsen langs Gl. Køge Landevej , Kastanie Allé 1-1, 2-10, Strandskolevej 18-19, , Strandskolevej 195 og 197, Maglegårdsvej 2-2, -17, Bovang 1-11, 2-8. Delområde B2 omfatter boligbebyggelsen Bovang Delområde B omfatter boligbebyggelsen Fyrmestervej -15, Delområde B omfatter boligbebyggelsen Gl. Køge Landevej 68-65, Sølyst Allé 1-1, 2-1 og Styrmandsvej -17, 2-2. Delområde B5 omfatter boligbebyggelsen Lagesminde Allé 2-, Sejlmagervej 1-25, 8-1 samt Rorgængervej 1-1, 2-8. Der er mulighed for på fællesareal at opføre et fælles-hus i ét plan, fortrinsvis til brug for grundejerforeningens medlemmer. Delområde B6 omfatter boligbebyggelsen Strandfogedvej 1-2, 2-0, Matrosvej 1-,, Riggervej 1-15, -12, Sejlmagervej 1-11, og Gl. Køge Landevej Rorgængervej Riggervej Lagesminde Allé Gang- og cykelsti Veje Cykel- og gangsti Fællesområde Sejlmagervej Diagram: Delområde B5, På fællesarealet kan der opføres en bygning til fælles, ikke erhvervsmæssige formål, såsom møde- og selskabslokaler, hobby- og legerum, motionsrum og sauna m.v. 6

9 2 Fællesområde i delområde B5 Delområde C må kun anvendes til erhvervsformål, og omfatter erhvervsbebyggelsen Tjørnevangen 1-9, 2-10 og Gl. Køge Landevej og tankstationen Gl. Køge Landevej Delområde D må kun anvendes til offentlige friarealer. Delområde D1 omfatter det offentlige friareal langs Brøndbyvester Boulevard Delområde D2 omfatter det offentlige friareal mellem delområde B2 og B. Redegørelse Delområde D1 Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone. 7

10 2 Vej- og stiforhold Der udlægges ikke areal til nye veje*. I delområde B5 må der ikke være adgang til Lagesminde Allé fra parcellerne. Dette er fordi at vejen er en fordelingsvej og for at bevare det grønne vejprofil. *Note om udlæg af vej: Bemærk at der i lokalplan 2 Et område ved Lagesminde 5.2.1, udlægges areal til vej til udvidelse af Strandskolevej på stykket mellem Fyrmestervej og Styrmandsvej. Det udlagte areal giver mulighed for, at vejene Fyrmestervej, Sølyst Allé og Styrmandsvej betjenes fra nord og lukkes mod Gammel Køge Landevej. Styrmandsvejvej Lagesminde Allé Redegørelse Gammel Køge Landevej Byggelinier: Ny tilslutning Veje Grønne områder Lukning af vej I lokalplanen er fastlagt en række byggelinier. Byggelinierne er primært fastlagt i overensstemmelse med de gældende deklarationer. Det er dog i delområde B fastlagt, at carporte/garager skal holdes minimum 5,0 meter fra skel mod vej. Denne ændring er indført for at tilgodese en fjernelse af parkerede biler fra vejarealerne, da der på denne måde bliver mulighed for at parkere en bil på egen grund mellem vejskel og carport/garage. Ved en eventuel lukning af Styrmandsvej mod Gl. Køge Landevej kan der etableres overkørsel mod Lagesminde Allé. Note om Gl. Køge Landevej: Gl. Køge Landevej er en amtsvej og en hovedtrafikåre, hvor man fra amtets side ønsker at reducere antallet af udkørsler til landevejen, hvilket man gennem lokal- og trafik planlægningen fra kommunens side forsøger at efterleve. Det kan overvejes om Styrmandsvej skal lukkes. Dette kan i såfald ske ved at etablere en tilslutning fra den anlagte stikvej mellem Styrmandsvej og Lagesminde Allé. Se diagram. Bebyggelsens omfang og placering Den eksisterende bebyggelsesstruktur skal fastholdes for de enkelte delområder. I delområde A1 og A2, må bebyggelsesprocenten være på max. 5. og en grundstørrelse på min. 00 m². Delområde A1 skal fremstå som en sluttet bebyggelse bestående af to dobbelhuse. Delområde A2 skal ligeledes fremstå som en sluttet bebyggelse med rækkehuse. 8

11 2 Delområde B1, B2, B, B, B5 og B6 skal fremstå som fritliggende boligbebyggelse, med en bebyggelsesprocent på max. 25, og en grundstørrelse på min. 800 m² Delområde C skal fremstå som erhvervsområde for lettere industri, håndværk, lager og servicevirksomheder med en bebyggelsesprocent på max. 0, og en grundstørrelse på min. 800 m² Delområde D1 og D2 skal fremstå som offentlige friarealer uden bebyggelse. Bebyggelsens udformning Bebyggelsen i delområde A1, A2, B2, B og B5 skal bevare den karakteristiske udformning i materiale og facadeudtryk. Ombygninger skal udformes i lighed med det oprindelige, med hensyn til materialer, farver og særlige karakteristiske bygningsdele. Tilbygninger skal udformes med respekt for det oprindelige og indordne sig under den eksisterende bebyggelsesstruktur, samtidig med at de bør afspejle nutiden i form af valg af materialer og lignende. Redegørelse Generelt for hele lokalplanområdet gælder, at det eksisterende bomiljø som helhed med en variation i boligtyper, materialer og facadeudtryk skal bevares. I delområde A1, A2, B2, B og B5 tilstræbes det at bevare den nuværende ensartethed da områderne er bygget udfra samlende planer. Ubebyggede arealer Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til stier, tilkørsel og parkering, skal udlægges som opholdsareal eller vedligeholdes som have. Der skal etableres en afskærmning langs erhvervsområdets vestlige kant mod Brøndbyvester Boulevard udformet som levende hegn eller buskbeplantning 9

12 Gammel Køge Landevej 2 Delområde, Sølyst Allé For at bevare den særegne vejprofil på Sølyst Allé, som er et værdifuldt indslag i lokalplanområdet, skal træerne langs alléen bevares på en forstmæssig forsvarlig måde. Redegørelse Bovang Fyrmestervej Styrmandsvej Sølyst Allé Veje Bevaringsværdige træer Grønne områder Kommuneplanlægning I kommuneplanen er lokalplanområdet omfattet af rammeområder: 06.1, der er udlagt til tæt lav bebyggelse, fællesanlæg, ikke generende erhverv. 06.2, der er udlagt til fritliggende boliger, fællesanlæg, ikke generende erhverv. 06.7, der er udlagt til erhvervsformål, håndværk, let industri, transport. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. 10

13 Retsvirkninger 2 Permanente retsvirkninger Efter Kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelsen heraf må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, således at dispensationen ikke meddeles på bekostning lokalplanens principielle ideer om karakter og anvendelse. Retsvirkninger 11

14 12

15 Lokalplanbestemmelser 2 I henhold til planloven (lov nr. 76 af 11. september 2002) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 2 Lokalplanens område 2.1 Området afgrænses som vist på kortbilag L2/1 og omfatter matrikelnumrene: 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål; -at fastholde området som et boligområde, -at fastholde og styrke de karakteristiske træk i området, -at området langs Tjørnevangen kan anvendes til erhvervsformål (mindre industri- og håndværksvirksomhed, lager- og servicevirksomhed), og -at aflyse byplanvedtægt a for området Strandskolevej Øst samt aflyse deklarationer, som ikke længere er aktuelle eller som erstattes af lokalplanbestemmelser. 1.2 Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen og offentliggørelse heraf må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overens-stemmelse med planens bestemmelser Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etableringen af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p, 2q, 2r, 2s, 2t, 2u, 2v, 2x, 2y, 2z, 2æ, 2ø, 2aa, 2ab, 2ac, 2ad, 2ae, 2af, 2ag, 2ah, 2ai, 2ak, 2al, 2am, 2an, 2ao, 2ap, 2aq, 2ar, 2as, 2at, 2au, 2av, 2az, 2aæ, 8d, 8e, 8f, 8g, 8h, 8i, 8k, 10c, 10d, 10h, 10l, 10s, 10t, 10u, 10v, 10z, 10æ, 10ab, 10ac, 10ad,10ae, 10af, 10ag, 10ah, 10ai, 10ak, 10al, 10am, 10 an, 10aø, 10ba, 10bb, 10bc, 10bd,10be, 10bf, 10bg, 10bi, 10bh, 10bk, 10bl, 10bm, 10bn,10bo, 10bp, 10bq, 16b, 16e, 16an, 16ao, 16ap, 16bt, 16bu, 16bv, 16bx, 16by, 16bz, 16bæ, 16bø, 16ca, 16cb, 16cc, 16cd, 16ce, 16cf, 16cg, 16ch, 16ci, 16ck, 16cl, 16cm, 16cn, 16co, 16cp, 16cq, 16cr,16cs, 16ct, 16cu, 16cv, 16cx, 16cy,16cz, 16cæ, 16db, 16dc, 16dd, 16de, 16df, 16dg, 16dv, 16el, 16em, 16en, 16eo, 16ep, 16ex, 16ey, 16fg, 16fh, 16fi, 16fk, 18d, 18e, 18f, 18g,18h, 18i, 18k, 18l, 18m, 18n, 18o, 18p, 18r, 18s, 18t, 18u, 18v, 18x, 18y, 18z, 18æ, 18ø, 18aa, 18ab, 18ac, 18ad, 2i, 2q, 2ø, 2uh, 2ui,2uk,2ul,2um,2un, 2uo, 2up, 2uq, 2ur, 2us, 2ut, 2uu, 2uv, 2ux, 2uy, 2vz,25b, 25c, 25v, 25x, 25y, 25z, 25æ, 25ø, 25aa, 25ab, 25ac, 25ad,25ae, 25af, 25ag, 25ah, 25ai, 25al, 29df, 1e, 1f, 1i, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o, 1p, 1fp, 2g, 2æ, 2ak, 2al, 2am, 2aq,2bb, 2bd, 2bg, 2bh, 2bi, 2bk, 5c, 7b, 7y, 7z, 7æ, 7ø, 7aa, 7ab,7ac, 7ad, 7ae, 7af, 7ag, 7ah, 7ai, 7ak, 7al, 7am,7an, 7ao,7ap, 7aq, 7ar, 7as, 7at, 7au, 7av, 7ax, 7ay, 7az, 7aæ, 7aø, 7ba, 7bb, 7bc, 7bd, 7be, 7bf, 7bg, 7bi, 7bk, 7bl, 7bm, 7bn, 7bo, 7bp, 7bq, 7br, 7bs, 7bt, 7bu, 7bv, 106c, 106d, Brøndbyvester Lokalplanbestemmelser og alle parceller, der efter den 1. oktober 2002 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanområdet ligger i byzone. 1

16 2 2. Lokalplanområdet opdeles i følgende områder: A1, A2, B1, B2, B, B, B5, B6, C, D1 og D2 som vist på kortbilag L2-1, L2/2 og L2/. Områdets anvendelse.1 For hele lokalplanområdet gælder:. For delområde B5 gælder følgende:..1 Der må på udlagt fællesareal opføres en bebyggelse til kollektiv fritidsformål, såsom fælleshus til brug fortrinsvis for grundejerforeningens medlemmer efter planer godkendt af grundejerforeningen og Kommunalbestyrelsen.. For delområde C gælder følgende: Lokalplanbestemmelser.1.1 Indenfor området kan opføres transformerstationer til kvarterets forsyning, når de opføres som kompaktstationer med placering efter nærmere aftale mellem NESA og kommunalbestyrelsen..2 For delområde A og B gælder følgende:.2.1 Områderne må kun anvendes til boligformål..2.2 På hver parcel må der kun opføres eller indrettes én bolig..2. Det kan tillades, at der i boligerne drives sådan erhvervsvirksomhed, som almindeligvis udføres i beboelsesområder under forudsætning af:..1 Området må kun anvendes til erhvervsforemål såsom mindre industri- og håndværksvirksomhed, lager- og servicevirksomhed...2 Der må ikke indrettes egentlig detailhandelsvirksomhed eller andre funktioner med almindelig kundebetjening..5 For delområde A, B og C gælder følgende:.5.1 På ejendommene må der kun holdes almindelige stuedyr, hund, kat og høns*..6 For delområde D1 og D2 gælder følgende:.6.1 Området må kun bruges til offentligt friareal. -at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende bolig, -at virksomhedens areal højst udgør 25 % af de samlede etageareal, -at virksomheden, efter kommunalbestyrelsens skøn, drives på en sådan måde, at karakteren af beboelse ikke forandres (herunder ved skiltning eller lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes, -at at virksomheden ikke medfører gener for de omboende, og -at at virksomheden ikke medfører parkering ud over, hvad der er plads til på den pågældende ejendom eller dennes andel af fælles parkering..5.1: * Der henvises til regulativ om hønsehold vedtaget af Planlægnings- og Miljøudvalget den 2. oktober Det skal bemærkes at den lokale grundejerforening til enhver tid kan vedtage regler der ikke tillader hønsehold jf. Regulativ for hønsehold 1 stk. 2. Udstykning.1 For delområde A gælder følgende:.1.1 Grundstørrelsen skal være på min. 00m²..2 For delområde B og C gælder følgende:.2.1 Grundstørrelsen skal være min. 800 m². 1

17 2 5 Vej- og stiforhold 5.1 Veje og stier Der udlægges ikke areal til nye veje*. 5.2 Byggelinier** I delområde A1 pålægges byggelinier i følgende afstand fra vejskel: 5..2 For delområde B gælder følgende: Der skal være parkeringsmulighed for minimum 2 personbiler på egen grund. 5.. For delområde C gælder følgende: Der skal udlægges parkeringsarealer svarende til: 1 plads pr. 5 m² kontorareal 1 plads pr. 60 m² produktions- eller lagerareal. Brøndbyvester Boulevard: 5,0 meter Strandskolevej: 5,0 meter Al bebyggelse skal holdes bag byggelinien I delområde A2 pålægges byggelinier i følgende afstand fra vejskel: Ejendommens østlige vejskel: 2,0 meter Ejendommens vestlige vejskel:,2 meter Ejendommens sydlige vejskel: 5.0 meter Al bebyggelse skal holdes bag byggelinien I delområde B og C skal carporte/garager holdes minimum 5,0 meter fra vejskel. 5. Adgangsforhold 5..1 For delområde B5 gælder følgende: Der må ikke være adgang til Lagesminde Allé fra parcellerne : *Bemærk at der i lokalplan , udlægges areal til forlængelse af Strandskolevej fra Styrmandsvej til Fyrmestervej. Det udlagte areal giver mulighed for, at vejene Fyrmestervej, Sølyst Allé og Styrmandsvej forlænges og forbindes med det nye vejstykke. Ved lukning af Styrmandsvej mod Gl. Køge Landevej skal der etableres overkørsel mod Lagesminde Allé. 5.2: ** Langs Gammel Køge Landevej gælder den af Københavns Amt (vejbestyrelsen) til enhver tid fastlagte byggelinie, for tiden 20 meter fra vejmidte. Lokalplanbestemmelser 5.2. I delområde B og C pålægges for alt andet byggeri, jf. ovenstående afsnit 5.2., byggelinier i følgende afstand fra vejskel: Tjørnevang: Kastanie Allé: Strandskolevej: Bovang: Fyrmestervej: Sølyst Allé: Styrmandsvej: Strandfogedvej: Øvrige veje, stier, fællesarealer: 5. Parkering 5,0 meter 5,0 meter 5,0 meter 5,0 meter 5,0 meter 5,0 meter 5,0 meter 5,0 meter 2,5 meter 5..1 For delområde A gælder følgende: Der skal være parkeringsmulighed for 1 personbil pr. bolig på egen grund. 6 Bebyggelsens omfang og placering 6.1 For delområde A gælder følgende: Bebyggelsesprocenten på den enkelte parcel må ikke overstige Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 5,5 m over terræn 6.1. Bygninger må ikke opføres i mere end én etage, uden udnyttet tagetage Den eksisterende husdybde og taghældning skal opretholdes. 15

18 2 Lokalplanbestemmelser 6.2 For delområde A1 gælder følgende: Den eksisterende facadelinie og facadebredde skal opretholdes og bebyggelsen skal fremstå som to dobbelthuse Der kan etableres en terrasseoverdækning eller udestue på max. 20 m2 ud fra boligens haveside såfremt det er i overensstemmelse med typetegning, jf. kortbilag Der må højst etableres én carport eller garage pr. bolig med en max. bredde på,5 m og en max. højde på 2,5 m. 6. For delområde A2 gælder følgende: 6..1 Den eksisterende facadelinie og facadebredde skal opretholdes og bebyggelsen skal fremstå som en sluttet bebyggelse med gentagende fremspring/tilbageryk Højden fra terræn til skæring mellem ydermur og tagflade må ikke overstige 2,5 m. 6.. Der må højst etableres én carport eller garage pr. bolig med en max. bredde på,5 m og en max. højde på 2,5 m Afstanden fra vinduer - også ovenlysog tagvinduer - samt altaner og balkoner i udnyttede tagetager til skel mod anden grund skal være minimum 5,0 m. 6.6 For delområde B2, B, B5 og B6 gælder følgende: Bygninger må kun opføres i 1 etage Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 5,5 meter. 6.7 For delområde B5 gælder følgende: Det under.2.1 nævnte fælleshus, må kun opføres i ét plan. Afstanden fra terræn til skæring mellem ydervæg og tagflade må ikke overstige meter. 6.8 For delområde C gælder følgende: Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Byggeri må ikke opføres i mere end 1 etage med udnyttet tagetage. 6.. Der kan etableres en terrasseoverdækning eller udestue på boligens haveside med en max. dybde på,0 m. Der må max. være en brystning på 0,5 m på sider ud mod haven. 6. For delområde B gælder følgende: 6..1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige For delområde B1 og B gælder følgende: Bygninger må ikke opføres i mere end én etage med udnyttet tagetage Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn. 7 Bebyggelsens udformning 7.1 For delområde A, B og g C gælder følgende: Der må ikke benyttes materialer, farver, proportioner eller dimensioner, der efter kommunalbestyrelsens skøn virker skæmmende, ligesom bygningernes form og udseende efter kommunalbestyrelsens skøn skal stemme overens med omgivelserne og bebyggelsernes karakter. 16

19 Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes Skiltning og reklamering må kun finde sted med kommunalbestyrelsens godkendelse Antennetilslutning skal som hovedregel udføres som fællesantenner Tage skal udføres i skifer eller eternit i farverne sort, grå, blågrå. Tage på carporte og lignende småbygninger skal udføres i let tagmateriale såsom eternit eller tagpap eller profilerede plastik plader. 7.. Den karakteristiske gesims skal bevares. Tilslutning kan dog også etableres med CE-mærkede tagantenner, antennens øverste punkt må ikke ligge mere end 5,5 m over tagfladen. Der kan endvidere opsættes mindre parabolantenner (under 1,0 m i diameter). Parabolantennens øverste punkt skal holdes under 1,8 m over terræn. 7.2 For delområde A1 og A2 gælder følgende : Beboelsesbygninger skal fremstå i lighed med det eksisterende/oprindelige, hvad gælder materialer, farver og proportioner. 7.. Der må ikke være udhæng. 7.5 For delområde B2 gælder følgende: Tage skal udføres i tagsten i sorte eller brunlige nuancer. Tage på carporte og lignende småbygninger skal udføres i let tagmateriale såsom eternit, tagpap eller profileret plastikplader Udvendig parabol kan på den enkelte ejendom anbringes i gavlkanten på betingelse af at ingen del går ud over denne. 7.6 For delområde B2 og B gælder følgende: Lokalplanbestemmelser Den eksisterende facadeopdeling med vindue- og dørhuller skal fastholdes. 7. For delområde A1 gælder følgende: 7..1 Bygningers ydermure skal udføres i gule teglsten og skal fremstå som blank mur. Carporte, garager og lignende småbygninger kan dog også opføres i træ Tage skal udføres i røde vingetegl. Tage på carporte og lignende småbygninger skal udføres i let tagmateriale såsom eternit eller tagpap eller profilerede plastik plader. 7. For delområde A2 gælder følgende: 7..1 Bygningernes ydermure skal udføres i røde teglsten og skal fremstå som blank mur. Carporte, garager og lignende småbygninger kan dog også opføres i træ Beboelsesbygningernes ydermure skal udføres i teglsten og skal fremstå som blank mur. Carporte, garager og lignende småbygninger kan dog også opføres i træ. 7.7 For delområde B følgende: Tage skal udføres i skifer eller eternit i farverne sort, grå, blågrå. Tage på carporte og lignende småbygninger skal udføres i let tagmateriale såsom eternit, tagpap eller profileret plastikplader. 7.8 For delområde B5 gælder følgende: Beboelsesbygningernes ydermure skal udføres i teglsten eller teglstensskaller og skal fremstå som blank mur. Carporte, garager og lignende småbygninger kan dog også opføres i træ. 17

20 2 Lokalplanbestemmelser Tage skal udføres i tagsten eller eternit i farverne sort eller rustrød. Tage på carporte og lignende småbygninger skal udføres i let tagmateriale såsom eternit, tagpap eller profileret plastikplader Det under afsnit.2.1 nævnte fælleshus skal opføres af materialer der harmonerer med den omliggende bebyggelse. 8 Ubebyggede arealer 8.1 Ubebyggede arealer, der ikke anvendes til stier, tilkørsel og parkering, skal udlægges som opholdsareal og vedligeholdes som have. 8.2 Der skal i forhaver og ved indkørsler være beplantning, således at arealet fremstår med grøn karakter. 8. Hegn mod vej, sti og fællesarealer skal udformes som levende hegn, fx espalier eller hæk, eventuelt suppleret med trådnet. Hegnene må max. være 1,8 m høje. Der gælder dog andre regler for delområde A2, jf. afsnit 8.8. Mod Brøndbyvester Boulevard kan der efter særlig tilladelse fra kommunalbestyrelsen opsættes fast hegn, et sådant hegn skal gives et grønt udseende mod Brøndbyvester Boulevard. Hække mod vej og sti skal plantes minimum 0, m inde på egen grund. 8. På parcellerne eller på vejarealer inden for området må ikke foretages oplagring, herunder henstillen af lastbiler, containere, lystfartøjer, uindregistrerede biler og lign. Parkering af én campingvogn på parcellerne er tilladt under forudsætning af, at de afskærmes med beplantning/levende hegn mod nabo. 8.5 Arealerne skal holdes i en pæn og ryddelig stand og må ikke anvendes til opmagasinering af affald eller andet. 8.6 Belysning på veje og andre færdselsarealer, udover Strandskolevej og Lagesminde Allé, skal udføres med parkbelysning efter nærmere godkendelse af kommunalbestyrelsen. 8.7 Alle ledninger, herunder el-ledninger til udvendig belysning, skal udføres som jordkabler. Eksisterende luftledninger må ikke udvides eller suppleres. 8.8 For delområde A2 gælder følgende Hegn og lignende ud mod vej skal udformes som levende hegn, f.eks. espalier eller hæk, eventuelt suppleret med trådnet, i forhaver mod øst med max. højde på 1,2 m, øvrige med en max. højde på 1,8 m. 8.9 For delområde B gælder følgende: Forhaver mod vej skal i lighed med de nuværende fremstå åbne Alle hegn mod vej-, sti- og fællesarealer skal være levende hegn For delområde B gælder følgende Træer langs Sølyst Allé skal bevares med en forstmæssig forsvarlig beskæring og pleje og må ikke fjernes uden kommunalbestyrelsens tilladelse For delområde D1 gælder følgende: Der skal etableres et afskærmende hegn mod Brøndbyvester Boulevard udformet som levende hegn eller buskbeplantning. 18

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989)

BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) BALLERUP KOMMUNE, LOKALPLAN NR. 046 for boligområdet Måløhøj (vedtaget januar 1989) INDLEDNING LOKALPLANENS BAGGRUND. På baggrund af grundejerforeningens ønske om at sikre at områdets karakteristiske træk

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr.40

Partiel byplanvedtægt nr.40 Partiel byplanvedtægt nr.40 Dønnergård Greve kommune Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Boligområde ved Vibevej, Borbjerg HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske fra borgere i Borbjerg om at skabe et mere attraktivt boligområde på Vibevej. Området

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ

HVALSØ KOMMUNE. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4. PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 4 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979)

BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) BALLERUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 007 for et område mellem Jonstrupvej og Jonstruplejren (vedtaget april 1979) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Da kommuneplanloven den 1. februar 1977 afløste den tidligere

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Indholdet i lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Efter vedtagelsen af lokalplan

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op , Lokalplan nr. 42-1 Dokumentnavn:Lokalplan nr. 42-1 1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 42-1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold:...side 3 Forholdet til den øvrige planlægning:... 3 Lokalplanens retsvirkninger:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 9

Partiel byplanvedtægt nr. 9 Hasseris kommune Partiel byplanvedtægt nr. 9 Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft Byplanvedtægt for Hasseris Bytoft. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 26

Byplanvedtægt nr. 26 Byplanvedtægt nr. 26 For en del af Niverød by og Nivågård Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 2. august 1973 KARLEBO KOMMUNE BYPLAN N R. 26. Byplanvedtægt nr. 26 for en del af Niverød by og Nivågård, Karlebo

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979

LOKALPLAN Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 LOKALPLAN 11.05 Område ved Pilegårdsvej og Rybjerg Alle Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1979 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej

Lokalplan nr. 92. for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Lokalplan nr. 92 for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej Marts 1996 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej.

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13

BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Øster Vedsted BYPLANVEDTÆGT NR. 13 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr. BYPLANVEDTÆGT N R. 13 for Et byområde i Øster Vedsted I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o é februar 197 ) fastsættes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

BYPLANVEDTÆGT NR. 4 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For et boligområde i Vemb (Bigården) TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN BYPLANVEDTÆGT NR. 4 For et boligområde i Vemb (Bigården) ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 ULFBORG-VEMB KOMMUNE RINGKJØBING AMT PARTIEL BYPLAJWEDTÆGT

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge

Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Forslag til Lokalplan nr. 76 Nordmarksvænge Marts 2007 Indhold Hvad er en lokalplan 2 Fremlæggelsesperiode 2 Redegørelse Lokalplanens formål og indhold 3 Formål med revision af Lokalplan nr. 48 3 Forhold

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXIV. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXIV. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXIV i Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

19 m, 19 n, 19 o, 19 P, 19 q, 19 r, 19 s, 19 t, 19 u, 20 a,

19 m, 19 n, 19 o, 19 P, 19 q, 19 r, 19 s, 19 t, 19 u, 20 a, HANSTHOLM KOMMUNE Partiel "byplanvedtægt nr. 6. Byplanvedtægt nr. 6 for Klitmøller I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det i l nævnte

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter

LOKALPLAN Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter LOKALPLAN 9.16 Område ved Andersen Nexø Vej og Vandtårnsvej Buddinge kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1986 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold

INDLEDNING. 1. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 104 for et område mellem Falkoner Allé, jernbanearealet, skellet mod Den Kongelige Veterinærog Landbohøjskole, Grundtvigs Sidevej, Henrik Steffens Vej og Gammel Kongevej April 1999 INDLEDNING

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere