Vejledning om uddannelsesydelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om uddannelsesydelse"

Transkript

1 Vejledning om uddannelsesydelse I bekendtgørelse nr. er der fastsat regler om uddannelsesydelse. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler og nogle af reglerne uddybes med nærmere retningslinier. Kapitel 1 Til 1, stk. 1 Område Reglerne om ret til selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige har hidtil været fastsat i henholdsvis lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) og lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Reglerne fremgår fremover af Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige og Arbejdsdirektoratets bekendtgørelse om uddannelsesydelse. I bekendtgørelse om uddannelsesydelse er i kapitel 2 fastsat reglerne for uddannelsesydelse til de uddannelser, der tidligere var omfattet af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), dvs. uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau samt videregående uddannelse. I kapitel 3 er fastsat reglerne for uddannelsesydelse til de uddannelser, der tidligere var omfattet af lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, dvs. erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau. Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb med kombination af uddannelser Et medlem kan deltage i særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, der består af en kombination af uddannelser. Hvis et medlem deltager i en grundlæggende voksenuddannelse (GVU) sammen med forberedende voksenundervisning (FVU), skal medlemmet søge uddannelsesydelse efter kapitel 3 til den del af forløbet, der udgør GVU, og uddannelsesydelse efter kapitel 2 til den del af forløbet, der udgør FVU. Det samme er tilfældet, hvis et medlem søger om uddannelsesydelse til en kombination af arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og FVU. Medlemmet skal da søge om uddannelsesydelse efter kapitel 3 til den del, der består af AMU-kurser, og efter kapitel 2 til den del af forløbet, der består af FVU. Til 1, stk. 2 Der kan gives uddannelsesydelse til et dagpengeberettiget medlem med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse, jf. kapitel 8 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Både fuldtidsforsikrede og deltidsforsikrede medlemmer kan få uddannelsesydelse.

2 Det er a-kassen, der vurderer, om medlemmet er dagpengeberettiget. For at kunne anses for dagpengeberettiget skal medlemmet i den periode, hvor der gives uddannelsesydelse, være tilmeldt jobcenteret og stå til rådighed for arbejde, som jobcenteret eller a-kassen henviser medlemmet til, medmindre jobcenteret har truffet afgørelse om at undlade at henvise medlemmet til arbejde. Medlemmet skal endvidere have et godkendt og tilgængeligt CV efter reglerne herom. Et medlem kan dog få uddannelsesydelse, selv om der er tale om en uddannelse, der ikke kan følges med bevarelse af dagpengeretten efter reglerne i 62 a og 62 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Hvis et medlem siger sit arbejde op for at begynde på en uddannelse, er medlemmet ikke berettiget til dagpenge og kan derfor ikke få uddannelsesydelse. Det følger af bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed, at hvis et medlem afslår et henvist arbejde, mens medlemmet får uddannelsesydelse, får karantænen virkning fra den dag, medlemmet afslår det formidlede arbejde. Udbetaling af uddannelsesydelse vil kunne genoptages, efter at karantænen er afviklet. Hvis jobcenteret træffer afgørelse om at undlade at henvise medlemmet til arbejde, skal dette meddeles skriftligt til medlemmet samt medlemmets a- kasse. Klage over a-kassernes og direktoratets afgørelser Klage over a-kassernes og direktoratets afgørelser efter denne bekendtgørelse, herunder om tildeling, beregning og udbetaling af ydelser, studieaktivitet og tilbagebetaling af uddannelsesydelse, sker efter reglerne i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., medmindre andet udtrykkelig er fastsat i bekendtgørelsen. Kapitel 2 Uddannelsesydelse til uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau samt videregående uddannelse, jf. xx i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Til 3 Ansøgningsskema Uddannelsesydelse tildeles efter ansøgning. Medlemmet skal søge om uddannelsesydelse på et ansøgningsskema. Arbejdsdirektoratet har udarbejdet et ansøgningsskema med tilhørende vejledning. Skemaet kan fås hos a-kassen sammen med en vejledning. Skemaet og vejledningen kan også printes ud fra 2/14

3 Ansøgningsskemaet udfyldes altid af ansøgeren og uddannelsesstedet først. Ansøgningsskemaet afleveres i a-kassen. Medlemmets oplysningspligt Et medlem, der søger om at få uddannelsesydelse eller om at få ændret sin uddannelsesydelse, skal give alle de oplysninger om sine forhold, som er nødvendige for udbetalingen. Oplysningerne afgives under strafansvar på ansøgningsskemaet. Sker der i løbet af den periode, hvor et medlem får uddannelsesydelse, ændringer i forholdene, skal medlemmet straks give oplysning herom til a- kassen. Det gælder fx oplysninger om hvis man ikke begynder på uddannelsen eller bliver overført til et senere hold, uddannelsens afbrydelse eller afslutning før det tidspunkt, der er tildelt uddannelsesydelse til, orlov fra uddannelsen, eller tildeling af en anden offentlig støtte, som tilsigter at dække leveomkostningerne, fx førtidspension, orlovsydelse eller revalideringsydelse. Hvis medlemmet er fraværende på grund af sygdom, barsel eller lignende, skal medlemmet give oplysning herom til uddannelsesstedet. Ansøgningsfrister Ansøgning om uddannelsesydelse afleveres senest den dag, uddannelsen begynder. Der kan ikke gives uddannelsesydelse med tilbagevirkende kraft. Afleverer medlemmet ansøgningen efter, at uddannelsen er begyndt, kan der først gives uddannelsesydelse fra mandagen efter, ansøgningen er indgivet til a-kassen. Uddannelsesydelse kan dog gives fra den dag, medlemmet er begyndt på uddannelsen, hvis medlemmet kan godtgøre, at forsinkelsen ikke skyldes vedkommendes forhold. Medlemmet kan tidligst aflevere ansøgning om uddannelsesydelse 3 måneder, før uddannelsen begynder. Uddannelser, der giver ret til uddannelsesydelse Der kan kun gives uddannelsesydelse til de uddannelser, der er nævnt i bekendtgørelse nr. yy om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige. For at få uddannelsesydelse skal medlemmet være optaget, have opnået tilsagn om optagelse eller have fået betinget tilsagn om at blive optaget på en uddannelse, der giver ret til uddannelsesydelse. Indgår der studieophold i udlandet i de pågældende uddannelser, kan der gives uddannelsesydelse hertil. Men der kan ikke gives uddannelsesydelse til uddannelser i udlandet. 3/14

4 Hvis et uddannelsesforløb er sat sammen af uddannelser fra flere forskellige uddannelsessteder, aftaler disse indbyrdes, hvem der udfylder ansøgningsskemaet. Til 4 Beregning af uddannelsesydelse Uddannelsesydelse følger den højeste dagpengesats, der i 2009 er på kr. for 1 uges heltidsundervisning, svarende til 37 timers uddannelsesydelse. Til heltidsuddannelse gives uddannelsesydelse svarende til den højeste dagpengesats. Ved deltidsuddannelse nedsættes uddannelsesydelsen forholdsmæssigt efter den arbejdsindsats, uddannelsen er normeret til. Er der ikke fastsat nogen normering, gives uddannelsesydelse med 1/37 af satsen pr. undervisningstime. Uanset antallet af undervisningstimer kan der højst gives uddannelsesydelse svarende til det antal timer om ugen, som svarer til den mistede arbejdsmulighed på grund af uddannelsen. Den mistede arbejdsmulighed afhænger af, om medlemmet er fuldtids- eller deltidsforsikret. Er medlemmet fuldtidsforsikret, udgør den mistede arbejdsmulighed højst 37 timer om ugen. Er medlemmet deltidsforsikret, udgør den mistede arbejdsmulighed højst 30 timer om ugen. Det betyder, at uddannelsesydelsen altid vil blive beregnet efter det mindste antal timer af: ugentlige undervisningstimer eller mistet arbejdsmulighed på 30 timer for deltidsforsikrede og 37 timer for fuldtidsforsikrede. For et deltidsforsikret medlem, der deltager i heltidsundervisning, nedsættes uddannelsesydelsen således til 30/37 af ugesatsen til heltidsundervisning. For deltidsforsikrede, der deltager i deltidsundervisning, beregnes uddannelsesydelsen forholdsmæssigt ud fra 37/37 det vil sige, at hvis en deltidsforsikret deltager i uddannelse på 16 timer udbetales uddannelsesydelsen med 16/37 af højeste ugesats. Et medlem kan kun få uddannelsesydelse til uddannelse, som afvikles inden for de første 9 måneders sammenlagt ledighed for ledige under 25 år dog 6 måneder. Søges der fx om uddannelsesydelse til uddannelse, der går ud over perioden, vil der kun kunne udbetales uddannelsesydelse for de uger, der ligger inden for perioden. Eventuel anden indtægt under uddannelsen fx fra arbejde, der påbegyndes under uddannelsen fradrages ikke i uddannelsesydelsen. Se dog 12. Heltidsundervisning Heltidsundervisning er: 4/14

5 1. Undervisning normeret som heltidsundervisning i henhold til ministerielt fastsatte regler. 2. Undervisning godkendt som heltidsundervisning med henblik på tildeling af statens uddannelsesstøtte. Undervisning, der er godkendt som heltidsundervisning efter SU-reglerne, kan fx være enkeltfagsundervisning på VUC i 23 ugentlige undervisningstimer til almen voksenuddannelse. Der kræves dog kun 17 ugentlige undervisningstimer for medlemmer, der har et barn under 7 år. Det er en betingelse, at barnet bor hos medlemmet. 3. Andre former for undervisning, hvis undervisningen omfatter mindst 20 undervisningstimer i gennemsnit om ugen. Videregående uddannelsesforløb, der er udbudt under lov om åben uddannelse og under 5 i lov om universiteter, falder altid ind under nr. 1, fordi der til disse forløb er knyttet en normering i enten uddannelsesbekendtgørelse eller studieordning/studieplan. Ved heltidsuddannelse på videregående niveau forstås desuden en uddannelse, dele af en uddannelse eller et særligt tilrettelagt forløb, der af uddannelsesstedet udbydes som et samlet forløb, når normeringen i ECTSpoint (European Credit Transfer System ) svarer til uddannelsestiden. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år og svarer til 60 ECTS-point. Der kan kun gives uddannelsesydelse til videregående uddannelse tilrettelagt på heltid. Det er uddannelsesstederne, der på ansøgningen oplyser, om der i det konkrete tilfælde er tale om heltidsundervisning. Særligt om heltidsundervisning på folkeskole- og gymnasialt niveau Når uddannelsen kombineres af uddannelsesforløb, som har forskelligt timetalskrav til heltidsuddannelse, skal der ske en forholdsmæssig beregning for at konstatere, om den samlede uddannelse er en heltidsuddannelse. Er uddannelsen fx sammensat af 2 forskellige uddannelser, hvor timetallet for hver uddannelse udgør halvdelen af timetalskravet til heltidsuddannelse, vil hele uddannelsen kunne betragtes som heltidsuddannelse, se eksempel: Uddannelse og antal undervisningstimer Timetalskrav for heltidsudd. Beregning Resultat Eks timer almen voksenuddannelse 23 timer 10 ud af 23 timer= 0,44 12 timer specialundervisning for voksne 20 timer 12 ud af 20 timer= 0,60 De 22 timer kan betragtes som heltidsuddannelse, da 1,04 5/14

6 Uddannelse og antal undervisningstimer resultatet er mindst 1,0 Eks timer almen voksenuddannelse 10 timer dansk uddannelse til voksne udlændinge De 20 timer kan ikke betragtes som heltidsuddannelse, da resultatet er under 1,0 Timetalskrav for heltidsudd. Beregning 23 timer 10 ud af 23 timer 0,44 20 timer 10 ud af 20 timer 0,50 Resultat 0,94 Deltidsundervisning Deltidsundervisning er undervisning, der ikke opfylder kravene til at kunne betragtes som heltidsundervisning. Ved deltagelse i uddannelse på folkeskole- eller gymnasialt niveau, kan der gives uddannelsesydelse til deltidsundervisning. Der kan ikke gives uddannelsesydelse til videregående uddannelse tilrettelagt på deltid. Dagpenge samtidig med uddannelsesydelse til deltidsundervisning En ledig, der får uddannelsesydelse under deltagelse i deltidsundervisning, kan få dagpenge for de timer, der ikke udbetales uddannelsesydelse for, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Udbetaling af dagpenge er således betinget af, at den uddannelse, medlemmet deltager i, ikke udelukker medlemmet fra dagpenge i medfør af 62 a eller 62 b i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Udbetaling af dagpenge er endvidere betinget af, at medlemmet opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge, herunder kravet om at stå fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Dette gælder dog ikke, hvis jobcenteret har truffet afgørelse om at undlade at henvise medlemmet til arbejde. Til 5 A-kassen kan udbetale uddannelsesydelse til prøveforberedelse og til deltagelse i prøve, hvis medlemmet deltager i en uddannelse, som ifølge lov eller regler fastsat i medfør af lov omfatter prøve. Uddannelsesydelsen beregnes på samme grundlag som den uddannelsesydelse, der blev ydet umiddelbart inden undervisningens ophør. 6/14

7 Til 6 og 7 Mindsteudbetaling Der kan kun udbetales uddannelsesydelse til deltidsundervisning, der omfatter mindst 6 ugentlige undervisningstimer, dog mindst 3 timer for forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne eller specialundervisning for voksne. Der kan kun udbetales uddannelsesydelse, hvis den udbetalte uddannelsesydelse i alt svarer til mindst ugesatsen for heltidsundervisning. Både undervisningens omfang og den mistede arbejdsmulighed skal derfor være på mindst 37 timer i alt. Det betyder fx, at deltidsundervisning på 17 undervisningstimer om ugen i 2 uger ikke giver ret til uddannelsesydelse, da undervisningens omfang kun er 34 timer i alt, og at 1 uges heltidsuddannelse (37 timer) for en deltidsforsikret ikke giver ret til uddannelsesydelse, da den mistede arbejdsmulighed kun giver ret til 30 timers uddannelsesydelse i alt. Til 9-11 Krav om studieaktivitet Det er en betingelse for at få uddannelsesydelse, at medlemmet er studieaktiv. Det indebærer, at medlemmet deltager aktivt i uddannelsen og i de aktiviteter, der er knyttet til uddannelsen, herunder deltager i obligatorisk undervisning og foreskrevne prøver, afleverer opgaver mv. efter de regler, der gælder for uddannelsen. Et medlem, der under uddannelsen ikke fuldt ud opfylder disse forpligtelser, betragtes dog fortsat som studieaktiv, hvis uddannelsesstedet skønner, at medlemmet kan indhente det forsømte. Eksempler på lovligt forfald er sygdom (evt. dokumenteret ved lægeerklæring), barsel, adoption, nærtståendes død eller begravelse og borgerligt ombud se dog også bemærkningerne til 16. Ved uddannelser, hvor der ikke er mødepligt, fx visse videregående uddannelser, der udbydes som åben uddannelse, bedømmes medlemmets studieaktivitet efter de regler, der gælder for uddannelsen. Medlemmet anses for studieaktiv, indtil andet konstateres. Det er uddannelsesstedet, der afgør, om medlemmet kan betragtes som studieaktiv. Uddannelsesstedet skal løbende kontrollere, at medlemmet er aktiv på uddannelsen. Det skal ske umiddelbart efter, uddannelsen er begyndt, og derefter med jævne mellemrum afhængigt af uddannelsens karakter. 7/14

8 Uddannelsesstedet skal snarest og inden 1 uge give besked til a-kassen, hvis et medlem ikke deltager aktivt i uddannelsen. A-kassen skal underrette jobcenteret, hvis et medlem ikke er studieaktiv. Hvis uddannelsen er sat sammen af dele, der foregår på forskellige uddannelsessteder, aftaler de indbyrdes, hvem der skal varetage kontakten til a-kassen, herunder pligten til at give besked om manglende studieaktivitet. Uddannelsesydelse i kortere ferieperioder mv. Et medlem kan vælge at få uddannelsesydelse ved kortere afbrydelser af en sammenhængende undervisningsperiode, hvor uddannelsesstedet har lukket. Typisk vil der være tale om at give uddannelsesydelse i kortere ferieperioder, fx vinterferie eller påskeferie. Medlemmet kan ikke få uddannelsesydelse i længere ferieperioder som fx sommerferieperioder. Til 13 Et medlem kan ikke få uddannelsesydelse samtidig med, at medlemmet får anden offentlige støtte, der skal dække leveomkostninger. Det gælder, hvis man under uddannelsen fx får: SU efter lov om statens uddannelsesstøtte, dagpenge ved sygdom eller barsel, førtidspension efter lov om social pension, dagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., orlovsydelse til børnepasning, eller revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik. Et medlem, der modtager andre offentlige ydelser, der ikke skal dække leveomkostningerne, kan søge uddannelsesydelse efter de almindelige regler. Det gælder fx boligsikring, børnepenge eller hjælp til nødvendige merudgifter til pasning af handicappet barn i hjemmet. Et medlem kan ikke få uddannelsesydelse samtidig med, at medlemmet modtager dagpengegodtgørelse fra en arbejdsgiver som følge af afskedigelse efter reglerne i bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage), idet denne godtgørelse skal dække leveomkostninger. Til 9, 13, 15 og 16 Standsning af udbetalingen Udbetaling af uddannelsesydelse standses, hvis medlemmet ikke deltager aktivt i uddannelsen, hvis medlemmet afbryder uddannelsen, hvis betingelserne for uddannelsesydelse i øvrigt ikke længere er opfyldt, 8/14

9 hvis medlemmet er fraværende ud over 14 dage på grund af sygdom, barsel eller lignende, eller hvis medlemmet bevidst unddrager sig strafforfølgning eller straffuldbyrdelse her i landet. Er et medlem fraværende fra uddannelsen på grund af sygdom, barsel eller lignende, bortfalder uddannelsesydelsen efter udgangen af den anden kalenderuge efter udgangen af den uge, hvor fraværet begynder. I de øvrige tilfælde bortfalder uddannelsesydelse efter udgangen af den kalenderuge, hvor det konstateres, at man ikke længere deltager aktivt i uddannelsen, hvor man afbryder uddannelsen, eller betingelserne for uddannelsesydelse i øvrigt ikke længere er opfyldt. Genoptager man uddannelsen inden for et år efter at have haft afbrudt den på grund af sygdom eller lignende, kan udbetalingen af uddannelsesydelse genoptages. Det kan man søge om ved henvendelse til a-kassen. Til 17 og 18 Tilbagebetaling Et medlem skal betale uddannelsesydelse tilbage, hvis betingelserne for at få uddannelsesydelsen ikke er opfyldt, og medlemmet vidste eller burde vide dette ved udbetalingen. For meget udbetalt uddannelsesydelse, skal betales tilbage senest den 1. i den måned, der følger 2 måneder efter, at a-kassen har fremsat krav om tilbagebetaling. Betales beløbet ikke senest denne dag, forrentes beløbet med en årlig rente, der svarer til den, der følger af lov om renter ved forsinket betaling. Renten tilskrives hver måned, og der betales rentes rente. Betaler medlemmet ikke, eller betaler medlemmet for sent, sender a-kassen gælden til inddrivelse gennem SKAT. SKAT kan give en eventuel arbejdsgiver pålæg om at inddrive gælden ved at holde 15 procent, evt. 20 procent af medlemmets løn mv. tilbage. Beløbet kan også anmeldes til Det Centrale Fordringsregister (CFR) for at modregne gælden i for eksempel overskydende skat og moms mm. Til 19 Uddannelsesstedet skal, straks det er blevet bekendt med forholdene, give besked om forhold, der har betydning for udbetaling eller tilbagebetaling af uddannelsesydelse. Uddannelsesstederne skal indberette følgende oplysninger på en blanket når et medlem erklæres studieinaktiv, når uddannelsen afbrydes på grund af sygdom, barsel eller lignende, når uddannelsen afbrydes af andre grunde, hvis medlemmet får orlov fra uddannelsen, hvis medlemmet ikke begynder på uddannelsen, herunder bliver overført til et senere hold, og 9/14

10 hvis medlemmet bliver deltidsstuderende Uddannelsesstedet sender blanketten til a-kassen, så udbetalingen kan stoppes. Blanketten kan findes på Arbejdsdirektoratets hjemmeside, A-kassen skal underrette jobcenteret, hvis udbetalingen stoppes. Skyldes fraværet sygdom, barsel eller lignende, kan medlemmet beholde sin uddannelsesydelse i de første 14 dage af fraværsperioden. Bliver medlemmet fx fraværende på grund af sygdom torsdag i uge 7, må medlemmet beholde sin uddannelsesydelse i ugerne 7, 8 og 9. I andre tilfælde beholder medlemmet sin uddannelsesydelse for den uge, hvor fraværet starter. Ved ændringer i uddannelsens varighed og omfang skal der altid afleveres et ansøgningsskema. Kapitel 3 Uddannelsesydelse til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse til og med erhvervsuddannelsesniveau, jf. xx i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Til 23 Ansøgningsskema Uddannelsesydelse tildeles efter ansøgning. Medlemmet skal søge om uddannelsesydelse på et ansøgningsskema. Arbejdsdirektoratet har udarbejdet et ansøgningsskema med tilhørende vejledning. Skemaet kan fås hos a-kassen sammen med en vejledning. Skemaet og vejledningen kan også printes ud fra Medlemmet skal henvende sig på det uddannelsessted, hvor medlemmet ønsker at deltage i en uddannelse. Uddannelsesstedet skal i skemaet give en række oplysninger, bl.a. om selve uddannelsen. Medlemmet skal herefter udfylde og underskrive skemaet og aflevere det til a-kassen. Fristen på 4 uger for aflevering af ansøgningsskemaet regnes fra uddannelsens sidste dag. Dette gælder også i tilfælde, hvor uddannelsen tidsmæssigt er delt op i flere adskilte forløb, så længe der blot er tale om et sammenhængende uddannelsesforløb. Til 24 I reglen skelnes ikke mellem, om et medlem er deltids- eller fuldtidsforsikret. Det har derimod betydning, hvorledes pågældende er tilmeldt hos jobcenteret. Fuld uddannelsesydelse ved fuldtidsundervisning 10/14

11 Fuld uddannelsesydelse kan gives til medlemmer, der deltager i fuldtidsundervisning. Der er tale om fuldtidsundervisning, når uddannelsen i lov eller bekendtgørelse er normeret som undervisning på fuld eller hel tid, og det svarer til 37 timer pr. uge, uanset hvor mange timer, medlemmet skal møde til undervisning. Ved deltagelse i fuldtidsundervisning udgør uddannelsesydelsen et beløb, der svarer til højeste ugentlige dagpengebeløb, jf. 47 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Uddannelsesydelsen beregnes for hver påbegyndt time. Der kan højst gives uddannelsesydelse for 37 timer for en fuld undervisningsuge også selv om en uddannelse eventuelt bliver afviklet med et højere timetal pr. uge. Medlemmer, som er tilmeldt jobcenteret som deltidsarbejdssøgende, kan dog ikke få uddannelsesydelse for mere end 30 timer om ugen. Det maksimale beløb pr. dag svarer til 1/5 af højeste ugentlige dagpengebeløb også selv om der eventuelt undervises i 8 eller 9 timer pr. dag. Eksempel: Et medlem deltager i uddannelse med følgende timetal over en uge: Mandag: 10 timer, tirsdag: 10 timer, onsdag: 10 timer, torsdag 0 timer og fredag 7 timer. Medlemmet kan højst få udbetalt uddannelsesydelse med 4/5 af den maksimale ugesats, da der ikke er undervisningstimer om torsdagen. Delvis uddannelsesydelse ved deltidsundervisning Er der tale om deltidsundervisning, kan der kun gives uddannelsesydelse for de timer, som uddannelsen varer. Hvis der er fastsat et timetal, skal dette anvendes, men hvis der er fastsat en årsnorm, skal der ske omregning til timer. En deltidsuddannelse kan fx have en årsnorm på 1/8, og den omregnes til timer således: 40 uger divideret med 8 = 5 uger á 37 timer eller i alt 185 timer, hvortil der kan ydes uddannelsesydelse. Mindsteudbetaling Der er ingen bagatelgrænse. Til 25 Uddannelsesydelse kan gives for den normerede uddannelsestid under den forudsætning, at medlemmet har været til stede. Uddannelsesstedet skal foretage en opgørelse af det antal timer, hvor medlemmet har været til stede. Der udbetales ikke uddannelsesydelse for forberedelsestid. Hvis der har været fravær, kan der som hovedregel ikke gives uddannelsesydelse for det fulde undervisningsforløb, men kun for det antal lektioner eller timer, hvor medlemmet har deltaget i undervisningen. I 11/14

12 bekendtgørelsens 25, stk. 3-8, er udtømmende anført undtagelserne for hovedreglen. Hvis et medlem er fraværende på grund af sygdom, kan der ikke gives uddannelsesydelse. Medlemmet må eventuelt søge om sygedagpenge i stedet for. Til 25, stk. 4 Arbejdsmarkedets ferieperioder Der kan gives uddannelsesydelse under arbejdsmarkedets ordinære ferieperioder i forbindelse med længerevarende uddannelsesforløb (mindst 6 uger). Ved ordinære ferieperioder forstås ferie omkring jul, påske og i sommerperioden. I det omfang medlemmet har mulighed for at hæve feriepenge, feriefridagsbetaling, feriedagpenge el. lign. i uddannelsesstedets ferieperioder, reduceres uddannelsesydelsen. Reduktionen sker time for time, og ikke krone for krone. Hvis et medlem er fraværende fra undervisningen før ferien på grund af sygdom, kan der først udbetales uddannelsesydelse i ferien fra den dag, hvor sygdommen er ophørt. Raskmelding skal ske til uddannelsesstedet eller a- kassen. Til 25, stk. 6 I alle andre situationer, hvor et medlem har fravær af personlige årsager fx på grund af tandlægebesøg, undersøgelse hos jordemoder, deltagelse i begravelse, borgerligt ombud el. lign. kan der ikke udbetales uddannelsesydelse. Til 25, stk. 7 Uddannelsesstedets forhold Som eksempler kan gives, at læreren bliver syg, eller at der udbryder brand på uddannelsesstedet. Til 25, stk. 8 Vejrlig Hvis undervisningen indstilles på grund af snevejr, orkan eller andet voldsomt vejr, kan der udbetales uddannelsesgodtgørelse for den første dag, hvor undervisningen er indstillet. Til 26 12/14

13 Bestemmelsen omfatter situationer, hvor et medlem opnår beskæftigelse efter, at uddannelsen med uddannelsesydelse er påbegyndt. Til 27 Uddannelsesydelse er altid sekundær i forhold til andre ordninger. Hvis der er mulighed for, at medlemmet kan modtage støtte eller godtgørelse fra andre enten private eller offentlige ordninger, kan pågældende ikke få uddannelsesydelse, selv om forløbet ellers ville give adgang til uddannelsesydelse. SU er et eksempel på en offentlig ordning. Til 28 Det afgørende er, om medlemmet er begyndt på en uddannelse og deltager i uddannelsen, når konflikten bryder ud. Hvis det er tilfældet, kan den pågældende godt modtage uddannelsesydelse under forløbet. Er medlemmet derimod endnu ikke begyndt på uddannelsesforløbet, når konflikten bryder ud, er der ikke mulighed for uddannelsesydelse. Til 31 Inden der kan ske udbetaling af uddannelsesydelse, skal uddannelsesstederne eller uddannelsesudbyderne foretage en opgørelse af, i hvilket omfang medlemmet har fulgt uddannelsen. Opgørelsen skal ske på timebasis, da der kun kan ske udbetaling for det antal timer, hvor medlemmet har fulgt undervisningen. Opgørelsen skal sendes til a-kassen. Til 32 og 33 Bestemmelserne omhandler indhentelse af de oplysninger om medlemmets deltagelse i uddannelse mv., som skal bruges til dokumentation af vedkommendes deltagelse, og som er en forudsætning for udbetaling af ydelsen. Der er altså tale om, at der kan indhentes oplysninger, som medlemmet ellers selv skulle skaffe som dokumentation for ret til uddannelsesydelse. For så vidt angår Arbejdsdirektoratets tilsyn, vil der ikke være tale om registersammenkøringer, men om at Arbejdsdirektoratet kan undersøge, om en a-kasse i konkrete sager har foretaget en korrekt udbetaling af uddannelsesydelse og har sikret sig tilstrækkeligt dokumentation herfor. Kapitel 5 13/14

14 A-kassens opkrævning af tilbagebetalingsbeløb Til 34 Ved a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb vedrørende dagpenge mv. gælder regler i bekendtgørelse nr. 996 af 20. oktober 2005 om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb med senere ændringer. Da arbejdsløshedsforsikringslovens almindelige tilbagebetalingsregel (lovens 86) imidlertid ikke gælder for tilbagebetaling af uddannelsesydelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb som udgangspunkt heller ikke. Mange af reglerne i bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb er fastsat for at sikre, at a-kasserne overholder visse procedurer og krav, når de opkræver, modregner eller sender statskrav til inddrivelse hos inddrivelsesmyndigheden. Det gælder reglerne om: - A-kassens opgørelse af kravet ( 1, stk. 3). - A-kassens generelle pligt til at opkræve tilbagebetalingsbeløb, give påkrav om betaling og om muligheden for at indgå frivilligt forlig med medlemmet ( 3 og 5 bortset fra 5, stk. 1, 2. pkt.). - A-kassens brug af transporterklæring, hvis tilbagebetalingskravet giver ret til overskydende skat fra tidligere skatteår ( 4). - A-kassens modregning af tilbagebetalingskravet i en løbende udbetaling af ydelser fx dagpenge ( 6). - Afviklingsorden for tilbagebetalingskravet, medlemskab af ny a- kasse, a-kassens ansvar for opkrævning af statskrav, oversendelse af statskrav til restanceinddrivelsesmyndigheden og afskrivning af statskrav ( 8-12 og 14). Disse regler skal derfor gælde tilsvarende for a-kassernes opkrævning mv. af tilbagebetalingskrav vedrørende uddannelsesydelse. I sager om tilbagebetaling af uddannelsesydelse vedrørende uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau samt videregående uddannelser efter kapitel 2 gælder reglen i 35 dog. Ovennævnte regler fra bekendtgørelse om a-kassernes opkrævning af tilbagebetalingsbeløb finder således kun anvendelse i disse sager, hvis forholdet ikke er reguleret i 35. Til 35 For tilbagebetaling af uddannelsesydelse efter kapitel 2 vedrørende uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau samt videregående uddannelser kan a-kassen bestemme, at tilbagebetalingen kan ske over en periode på højst 3 år. Dog må den enkelte rate ikke være mindre end 500 kr. Herudover har Arbejdsdirektoratet mulighed for at lempe vilkårene for tilbagebetaling, hvis der er særlige omstændigheder, fx sygdom eller fødsel, der begrunder, at medlemmet ikke kan overholde den tilbagebetalingsplan, som a-kassen har fastsat. 14/14

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte

Lovtidende A. Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte Lovtidende A Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte I medfør af 2, stk. 4 og 5, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 2, 7 og 8, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk. 5, 16, stk. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte (SVUbekendtgørelsen) I medfør af 2, stk. 6, 3, stk. 3, 4, 5, stk. 4, 6, 7, 8, stk. 1-4, 9, stk. 2, 12, stk. 3, 13, stk. 5 og 6, 14, stk. 2, 14 a, stk.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige BEK nr 631 af 26/06/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0002486 Senere ændringer til

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt

Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt Orientering fra Arbejdsdirektoratet April 2008 Notat om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt J.nr. 00-22-0037 Y2/JW Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte

Bekendtgørelse af lov om statens voksenuddannelsesstøtte LBK nr 694 af 08/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator: Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Lillebælt University

Læs mere

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau

Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau AR 238 Ansøgning om uddannelsesydelse til lediges uddannelse på videregående niveau Husk at læse vejledningen på side 4, før du udfylder blanketten. CPR-nummer Udfyldes af a-kassen Ansøgningen er modtaget

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter

Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter 25. marts 2013 Orientering om a-kassernes og medlemmernes forhold under overenskomstmæssige konflikter J.nr. --- CKA/JWV Reglerne om a-kassernes og medlemmernes forhold under konflikt fremgår først og

Læs mere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere Notat Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Oversigt over områder, hvor fleksydelsesmodtagere er stillet anderledes end efterlønsmodtagere

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere

Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere AR 245 Ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere Husk at læse vejledningen på sidste side, før du udfylder blanketten Rubrik 1: Navn mv. (Udfyldes

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage)

Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) Udkast Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (Gdage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Dagpenge og uddannelse

Dagpenge og uddannelse Dagpenge og uddannelse Arbejdsdirektoratet August 2003 Hvis du er arbejdsløs og får dagpenge, skal du altid være parat til at tage arbejde og aktivt søge arbejde. Det betyder, at du ikke kan begynde på

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af xxx om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede

Læs mere

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel:

Uddannelsen. Uddannelsens omfang og varighed. 8. Uddannelsesstedets underskrift. Ansøgning modtaget den: Navn. Adresse. E-mail. Uddannelse/fagtitel: Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Se i vejledningen, hvem der skal udfylde skemaet. 1. Attestation for modtagelse hos administrator (Udfyldes af administrator) Ansøgning modtaget den:

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Indledning Denne vejledning er vejledning til bekendtgørelse nr. xx af 2329. decemberjuni 20145 om 6 ugers jobrettet

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e Et nyt arbejdsliv O r l ov til udd a n n e l s e To slags orlov Der er to forskellige orlovsmuligheder: Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen

Læs mere

Dagpenge og uddannelse

Dagpenge og uddannelse Dagpenge og uddannelse Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen August 1998 Hvis du er arbejdsløs og får dagpenge, skal du altid være parat til at tage arbejde og aktivt søge arbejde. Det betyder, at

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse. 20. juni 2013. Lovtidende A 2013 20. juni 2013. Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse I medfør af 65, stk. 6, 75, stk. 8, 77, stk. 9-11, 77 a, stk. 9, 78, stk. 6-8, og 89, stk. 3, i

Læs mere

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E

Værd at vide: Når du er ledig. F O A s A K A S S E Værd at vide: Når du er ledig F O A s A K A S S E Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler Arbejdskrav

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse

Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse BEK nr 723 af 20/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0020054 Senere ændringer til

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 742 af 7.

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ?

ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? ARBEJDS- FORDELING HVA SÅ? Denne pjece er forbeholdt dig, som snart skal på arbejdsfordeling på din virksomhed. I pjecen står der nogle af de informationer, du allerede har fået på virksomheden eller i

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

Sociale Medier Tilmeldingsblanket

Sociale Medier Tilmeldingsblanket Sociale Medier Tilmeldingsblanket Campus Vejle it Gør din virksomhed mere synlig på nettet CPR. nr. Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail Anvendte AMU-fag Pris pr. aften Datoer Tilmeld

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Del A - Ansøgerens oplysninger Navn Adresse i Danmark Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK)

Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Husk at læse vejledningen på siderne 3-5, før du udfylder blanketten. Ansøgning om dagpenge under arbejdssøgning i et andet EØS-land (dokument PD U2/attest E 303 DK) Del A - Ansøgerens oplysninger Navn

Læs mere

Arbejdsløshedsforsikringen

Arbejdsløshedsforsikringen D A N S K A R B E J D S M A R K E D S P O L I T I K Arbejdsløshedsforsikringen Januar 2001 DANSK ARBEJDSMARKEDSPOLITIK Denne pjece er udgivet af Arbejdsministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Telefon:

Læs mere

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket

2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket 2 ugers SAP - salg, lager, indkøb Tilmeldingsblanket CPR. nr. Campus Vejle sap Navn Adresse Post nr. / by Tlf. privat Tlf. mobil E-mail AMU nr Pris Datoer Tilmeld (sæt X) 41373 Forretningsforståelse og

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001

Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 SUstyrelsen Dataafdelingen den 7. februar 2002 Statens Voksenuddannelsesstøtte - statistik 2001 1. Indledning Pr. 1. januar 2001 trådte lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i kraft. Loven erstatter

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig

Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. er ledig Marts 2009 Værd at vide: Når du F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 4 Aktivt arbejdssøgende

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide

A-KASSE. Når du er ledig. Værd at vide A-KASSE Når du er ledig Værd at vide JULI 2015 Indhold I arbejde igen 3 Udbetaling af dagpenge 5 Værd at vide under sygdom 14 Hvis du får arbejde på nedsat tid 17 Bliv dygtigere mens du går ledig 19 Hvis

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1)

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for selvstændige erhvervsdrivende 1) BEK nr 358 af 27/04/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0002647 Senere ændringer

Læs mere