Aftale. om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri. Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale. om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri. Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl."

Transkript

1 PRJ / Lejer Aftale om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl. moms

2 Side 2 af Parterne 1.1 Undertegnede: SELSKAB AFDELING v/dab Finsensvej Frederiksberg Projektleder, jf. ABR 89, pkt : xx i det følgende kaldet klienten og 1.2 medundertegnede totalrådgiver: RÅDGIVER Sagsansvarlig, jf. ABR 89, pkt : xx i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået nedenstående aftale. 2. Opgaven 2.1 Opgaven udføres i totalrådgivning. 2.2 Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende: [Udfyldes af klienten i den konkrete sag] 2.3 Underrådgiver(e) antages af totalrådgiveren, som forelægger klienten en oversigt over disse. 2.4 Hvis der er behov for specialistbistand indenfor geoteknik, miljøundersøgelser af jord, PCB, klorerede paraffiner, asbest, bly og lignende indstiller totalrådgiver specialfirma til klientens godkendelse. 2.5 Ved konkrete rådgivningsopgaver skal totalrådgiver opstille en plan for

3 Side 3 af 21 bemanding af projektet bestående af et organisationsdiagram samt CV for de udpegede nøglepersoner. Klienten er under byggesagens forløb berettiget til at fordre konkrete medarbejdere udskiftet, såfremt processen viser, at samarbejdsevner og/eller faglig kvalitet ikke lever op til samt ikke opfylder lovpligtige kompetencekrav, der er påkrævet for udførelsen af den konkrete opgave. 3. Aftalegrundlag 3.1 Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) med de tilføjelser og fravigelser, der fremgår af nærværende aftale. 3.2 Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 udarbejdet af FRI og DANSKE ARK med DAB s tilføjelser og fravigelser, juni Vedlagte klientmateriale er en del af nærværende aftalegrundlag: 3.4 Andet: Rådgivers underskrevne erklæring om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage i offentlige udbudsforretninger. DAB s Byg- og driftsherrens krav til funktion og kvalitet, April DAB s Kvalitetssikrings- og dokumentationskrav til rådgivere, Oktober DAB s Økonomistyringsmanual, Nybyggeri/Renovering, Oktober DAB s krav til materiale og oplysninger til brug for skema A og B, Oktober DAB s Vejledning & ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering, Juni DAB s IKT-kravspecifikationer, Juni 2013 DAB s Afleveringsmanual, Nybyggeri/Renovering, Oktober Byggesagen gennemføres som renovering af almene boliger og er undergivet den til enhver tid for disse byggesager gældende lovgivning med tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger. Byggesagen er omfattet af bekendtgørelse nr. 742 af 27. juni 2011 om skadedækning fra Byggeskadefonden.

4 Side 4 af 21 Henvisninger til love og bekendtgørelser skal i tilfælde af nyere lov og/eller bekendtgørelse, som i byggesagen erstatter, ændrer og/eller supplerer den pågældende lov og/eller bekendtgørelse, forstås som en henvisning til den nye lov og/eller bekendtgørelse, eller tillige den lov og/eller bekendtgørelse, som således ændres eller suppleres. Endvidere skal krav fra myndigheder og forsyningsselskaber overholdes. Rådgiveren accepterer og bekræfter, at klienten har ret til erstatningsfrit at ophæve aftalen, hvis Klagenævnet for Udbud og/eller de almindelige domstole måtte kende aftalen for uden virkning. Rådgiveren accepterer og bekræfter tilsvarende, at rådgiveren ikke kan fremsætte noget krav mod klienten, hvis Klagenævnet for Udbud annullerer klientens beslutning om at tildele kontrakten til eller at indgå aftale med rådgiveren. 4. Rådgiverens ydelser 4.1 Udarbejdelse af: Byggeprogram, tilstandsvurderinger og forundersøgelser jf. Ydelsesbeskrivelse afsnit 1 Dispositionsforslag jf. Ydelsesbeskrivelse afsnit 3 Program og dispositionsforslag i henhold til lokalplankrav, økonomisk overslag samt totaløkonomiske vurderinger. Det ovenfor nævnte materiale skal være i en form og i et omfang, som efter den for det almene byggeri gældende lovgivning er nødvendig for myndighedernes og evt. Landsbyggefondens/Byggeskadefondens behandling og principielle godkendelse af projektet samt meddelelse af eventuelt støttetilsagn (skema A eller tilsvarende skema). Herefter ønsker klienten ikke flere ydelser, før godkendelse fra afdelingsmødet og eventuelt støttetilsagn er modtaget, og myndighedernes godkendelse foreligger. Måtte en eller flere godkendelser mod forventning ikke blive opnået, honoreres rådgiver for det indtil da udførte arbejde. 4.2 Når de i pkt. 4.1 nævnte godkendelser foreligger, kan aftalen udvides til

5 Side 5 af 21 at omfatte følgende ydelser: Projekteringsledelse, jf. Ydelsesbeskrivelse afsnit 2 Projektforslag, jf. Ydelsesbeskrivelse afsnit 3 Forprojekt, jf. Ydelsesbeskrivelse afsnit 3 Hovedprojekt, jf. Ydelsesbeskrivelse afsnit 3 Udarbejdelse af fælles og særlige betingelser, jf. Ydelsesbeskrivelse afsnit 3 Udbudstidsplan med angivelse af sanktionsbærende datoer Udbud og licitation. Entreprisearbejder forudsættes at blive udført i hovedentreprise. 4.3 Såfremt der opnås myndighedsgodkendelse af skema B, eller tilsvarende skema, kan aftalen udvides til at omfatte: Projektopfølgning, jf. Ydelsesbeskrivelse afsnit 3 Projektopfølgningen omfatter tillige projektgennemgang med entreprenør, jf. DAB s standard AB 92, 11, stk. 1, samt koordinering, indsamling og overdragelsen af drifts- og vedligeholdelsesvejledninger, og dokumentation for overholdelse af myndighedskrav, f.eks. lydmålingsrapport for kontrol af boligernes lydisolering, tætningsprøver etc. Byggeledelse, jf. Ydelsesbeskrivelse afsnit 4 Byggeledelse omfatter tillige løbende kontrol og godkendelse af fagtilsynets og entreprenørens kvalitetssikringsdokumentation, herunder ved påtegning af a conto begæringer. Endvidere omfattes medvirken ved teknisk mangelgennemgang, indkaldelse til afleveringsforretning samt 1- års eftersyn i henhold til DAB s Afleveringsmanual og DAB s standard AB 92, 28, stk. 1 og 4, samt 37. Fagtilsyn, jf. Ydelsesbeskrivelse afsnit 4 Rådgiveren skal som led i fagtilsynet løbende udføre tilsyn med henblik på, at evt. fejl og mangler i størst muligt omfang konstateres og udbedres så tidligt som muligt under udførelsen, samt løbende foretage op-

6 Side 6 af 21 følgning herpå. Fagtilsyn omfatter tillige løbende kontrol og godkendelse af entreprenørens kvalitetssikringsdokumentation, herunder ved påtegning på a conto begæringer at sikre, at KS-materialet er ajourført. Endvidere omfattes medvirken ved teknisk mangelgennemgang, afleveringsforretning og 1- års eftersyn i henhold til DAB s Afleveringsmanual og DAB s standard AB 92, 28, stk. 1 og 4, samt 37. Rådgiveren skal i forbindelse med udført tilsyn, eftersyn og opfølgning, herunder som led i byggeledelse og fagtilsyn, udarbejde notat om det enkelte tilsyn, eftersyn og opfølgning. Notatet skal blandt andet med den nødvendige detaljeringsgrad angive, hvad der er besigtiget (tilset/efterset), tid og sted/placering, hvad der er påtalt og aftalt, samt hvilken fejl- og mangelopfølgning og udbedring der skal gennemføres eller er gennemført. Relevante foto og anden dokumentation skal indgå i notatet. Såfremt klienten vælger at lade fagtilsynet varetage af anden rådgiver, skal rådgiveren sikre den nødvendige koordinering mellem egne og den anden rådgivers ydelser. 4.4 Det præciseres, at ovennævnte rådgiverydelser tillige skal omfatte de ydelser, der er oplistet i bilag B og B1 vedhæftet denne aftale. Alle ovennævnte rådgiverydelser skal udføres i overensstemmelse med DAB s Vejledning og ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering og bekendtgørelse nr. 110 af 5. februar 2013 om projekterendes og rådgiveres pligter efter lov om arbejdsmiljø. For så vidt angår arbejdsmiljøkoordinering i projekterings- og udførelses-fase forbeholder klienten sig at lade denne opgave varetage af anden rådgiver. 4.5 Andre ydelser, jf. Ydelsesbeskrivelse afsnit 8 Ydelser angivet i bemærkningsteksten Ydelsen indgår i rådgivningen indgår i aftalen. Såfremt disse ydelser indebærer udførelse af specialundersøgelser som geo- og miljøtekniske jordbundsundersøgelser, PCB- og blyundersøgelser, lydmålinger og tæthedsprøver mm., skal rådgiveren beskrive disse ydelser og indhente tilbud.

7 Side 7 af Klientens ydelser Forhandling med kommunen om godkendelse af en eventuel nødvendig lokalplan. Bygherrens oplæg til programlægning. Medvirken ved udarbejdelse af byggeprogram. Efter indstilling fra rådgiveren at meddele principiel godkendelse i de enkelte faser. Klienten modtager alene det byggetekniske udbudsmateriale til orientering og ikke til godkendelse. Fremskaffelse af juridiske og økonomiske dokumenter m.v. herunder evt. tilsagn fra myndigheder om låneoptagelse mv. Indhentning af evt. fornøden landinspektørassistance efter indstilling fra rådgiveren. Indstilling af skema A, B og C og/eller tilsvarende skema(er) til myndighedernes godkendelse. Valg af udbudsform og antagelse af tilbud efter indstilling fra rådgiveren. Udarbejdelse af accepter og entreprisekontrakter, jf. DAB s standardkoncepter, bilagt AB 92 med DAB s tilføjelser og fravigelser. 3-øjekontrol af at arbejdsmiljøpligter for projekterende og arbejdsmiljøkoordinering under projektering og udførelse bliver udført fyldestgørende. 6. Tidsfrister 6.1 Tidsfrister for opgavens løsning: ABR 89, pkt. 5, er gældende, idet de af klienten og rådgiveren i samråd fastsatte tidsfrister for projektets gennemførelse skal overholdes. Medfører sagsbehandlingen hos myndighederne ændringer i tidsplanen, revi-

8 Side 8 af 21 derer klienten og rådgiveren tidsplanen i samråd. Rådgiveren skal omgående give skriftligt varsel, hvis han kan forudse, at der sker eller må forventes at ske overskridelse af tidsplanen eller andre gældende frister. Rådgiveren skal hurtigst muligt derefter fremkomme med skriftligt forslag til, hvorledes sådan overskridelse kan undgås eller reduceres. Rådgiveren skal på klientens evt. anmodning indsætte nødvendigt ekstramandskab m.v., hvis det kan reducere eller eliminere fristoverskridelsen. Rådgiveren har ikke krav på særskilt honorar for sådant ekstramandskab mv., med mindre rådgiveren har krav på tidsfristforlængelse. 7. Økonomisk grundlag for opgavens løsning 7.1 Projekteringsfasen: Til brug for Afdelingsmødets godkendelse samt ansøgning om myndighedernes støttetilsagn (skema A eller tilsvarende skema) udarbejder rådgiveren et økonomisk overslag, herunder totaløkonomiske vurderinger samt ydelser i henhold til klientmaterialet nævnt under pkt Sagens styrende økonomiske ramme er den samlede renoveringssum med specifikationer, som afdelingsmødet og myndighederne har godkendt. Rådgiveren forpligter sig til i samarbejde med klienten at vælge sådanne materialer og konstruktioner, som kan sikre, at vedligeholdelses- og fornyelsesudgifterne ikke overstiger de huslejeforudsætninger, som klienten har fastlagt ved projekteringsstart jf. DAB s Byg-og driftsherrens krav til funktion og kvalitet, April Inden udbud skal rådgiveren gennemregne projektet ved bygningsdeloverslag med angivelse af skønnede priser, der skal være faste i en 12- måneders periode. Skønnede priser forelægges klienten. Hvis de samlede udgifter til entreprisen, således som de er oplyst af rådgiveren ved udarbejdelsen af skema A (eller tilsvarende skema), overskrides efter indhentning af alle priser på samme tidspunkt, reviderer rådgiveren projektet uden vederlag, medmindre det skyldes forhold, der ikke var kendte på udbudstidspunktet.

9 Side 9 af Udførelsesfasen: Såfremt det er nødvendigt at afholde forudseelige udgifter udover de af Afdelingsmødet og myndighederne ved skema B (eller tilsvarende skema) godkendte, er det rådgiverens pligt uden vederlag at finde tilsvarende besparelser. Rådgiveren er ansvarlig for, at der kun iværksættes besparelser og merudgifter, som klienten har godkendt skriftligt. Det præciseres, at den tidsplan, der er godkendt af klienten inden udbud indeholdende byggeperiode og afleveringsterminer, ikke kan ændres uden klientens skriftlige godkendelse. 8. Honorar 8.1 De under pkt nævnte ydelser samt ydelser beskrevet i materialet under pkt. 3.3 honoreres med en max. procentsats af håndværkerudgifterne, jf. bilag A. Eventuelle ydelser under pkt. 4.5, hvor der i bemærkningsteksten ikke er angivet at Ydelsen indgår i rådgivningen, honoreres med et fast beløb efter nærmere skriftlig aftale med klienten. Honoraret kan dog aldrig være højere end det, som myndighederne kan godkende. Honorar for arbejdsmiljøkoordinering skal være indeholdt i den samlede honorarprocentsats, men oplyses endvidere særskilt jf. bilag A. 8.2 Udgifter til eventuel udførelse af geotekniske rapporter, miljøtekniske undersøgelser, lydmålinger, tæthedsprøver og evt. andre specialundersøgelser, betales af klienten efter klienten forudgående skriftlige accept i henhold til et af rådgiveren indhentet/afgivet tilbud. 8.3 Omkostninger, som bygherren har i forbindelse med evt. påbud fra Arbejdstilsynet, som direkte skyldes rådgivers manglende eller fejlagtige varetagelse af sine pligter i forbindelse med arbejdsmiljø, herunder de fra bygherren overdragne arbejdsmiljøpligter, jf. Vejledning og ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering for DAB samt bilag B, modregnes i rådgivers honorar.

10 Side 10 af Udlæg Der refunderes kun udgifter vedrørende: Materiale til myndighedsbehandling og kontraktsæt. Mangfoldiggørelse og udsendelse af udbudsmateriale i henhold til særskilt skriftlig aftale med klienten. Det præciseres i entrepriseudbudsmaterialet, at de bydende selv betaler for tegningsmateriale ud over det i udbudsmaterialet indeholdte. Opdaterede tegninger og beskrivelse efter byggeriets færdiggørelse. Udgifter til øvrig mangfoldiggørelse af materialer, herunder dataoverførsler, samt udgifter til telefon, rejser, befordring og projektansvarsforsikring er inkluderet i det i pkt. 8.1 nævnte honorar. Efter forudgående skriftlig aftale med klienten kan de i ABR 89, pkt , C, D og E nævnte udgifter refunderes. Udlæg herudover refunderes kun efter forudgående skriftlig aftale herom med klienten. 10. Udbetaling af honorar og udlæg 10.1 ABR 89, pkt. 3.4, er gældende med den tilføjelse: For ydelser under pkt udbetales månedsvis a conto i forhold til præsterede ydelser, dog således at det for den enkelte fase skønnede honorar ikke overskrides, jf. bilag A. Dokumenterede refunderbare udlæg i henhold til pkt. 9 refunderes månedsvis bagud Eventuel sikkerhedsstillelse: Klienten stiller ikke sikkerhed.

11 Side 11 af Ansvar ABR 89, pkt. 6, er gældende med undtagelse af pkt , idet tilsyn er en del af opgaven og tilsynsansvaret. Tilsynsansvaret er alene underlagt samme begrænsninger som rådgiverens ansvar i øvrigt. Rådgiverens ansvar bortfalder ikke og reduceres ikke som følge af, at klienten evt. er repræsenteret af medarbejdere eller i øvrigt bistås af personer med ekspertise indenfor de aktuelle fagområder. Rådgiverens professionelle ansvar er begrænset til rådgiverforsikringens dækningssummer. 12. Forsikring Rådgiveren dokumenterer senest 14 dage inden projekteringsstart, at han kan tegne en projektansvarsforsikring, der alene vedrører dette projekt (objektansvarsforsikring) med en forsikringssum for personskade på kr. 12,5 mio. samt en forsikringssum for tingsskade og/eller tab baseret på 15 procent af sagens samlede håndværkerudgifter inkl. moms og baseret på sædvanlige forsikringsvilkår, dog min. kr. 4 mio. Forsikringen skal dække alle rådgivningsområder. Selvrisiko må ikke overstige 1 procent af dækningssummen for tingskader. Forsikringen skal træde i kraft senest ved projekteringsstart. Forsikringen skal være gældende i 5 år efter byggeriets aflevering, jf. AB 92, 28, stk. 4. Kopi af policen med vilkår og dokumentation for betalt præmie skal fremsendes til klienten senest en måned efter byggestart. Præmieudgiften til projektansvarsforsikringen er indeholdt i det i pkt. 8.1 nævnte honorar. 13. Tvister ABR 89, pkt. 9, er gældende med den tilføjelse:

12 Side 12 af 21 Uenighed mellem klienten og rådgiveren om honoraret, berettiger ikke rådgiveren til at standse eller forsinke sin ydelse. Honorartvister afgøres endeligt og bindende ved voldgift, jf. AB 92, Ophavsret ABR 89, pkt. 4, er gældende med den tilføjelse: Klienten er berettiget til at anvende det tegningsmateriale, som er udarbejdet for opgavens løsning, til brug for brochurer, avisartikler, markedsføring og lignende, herunder via elektroniske midler. Frederiksberg, den den Som projektleder SELSKAB AFDELING v/dab Finsensvej Frederiksberg

13 Side 13 af 21 Adm. direktør Byggechef Rådgivers forpligtende underskrift og stempel

14 Bilag A Side 14 af 21 Beregning og udbetaling af rådgiverhonoraret Rådgiverhonoraret, der fastsættes som en procentdel af håndværkerudgiften inkl. moms, er afhængig af håndværkerudgifternes størrelse. Ved håndværkerudgift forstås: Håndværkerudgiften med tillæg og fradrag efter afholdt entrepriseudbud med tillæg af moms, hvilken samme håndværkerudgift lægges til grund for udarbejdelse af entreprisekontrakt(er). Overtager entreprenøren efter forhandling klientens forpligtelser til betaling af el, vejrligsbestemte foranstaltninger, udtørring og opvarmning beregnes der ikke honorar af disse udgifter. Honoraret beregnes efter nedenstående tabel: Byggesagens håndværkerudgifter inkl. moms Procentsats Heraf udgør arbejdsmiljøkoordinering Procentsats Indtil Kr. 100 mio. kr. 200 mio. Fra kr. 200 mio. Honorarprocentsatsen angives med 2 decimaler inkl. arbejdsmiljøkoordinering. Honorar for arbejdsmiljøkoordinering angives med 2 decimaler og som en procentsats af håndværkerudgiften inkl. moms. Ved håndværkerudgifter inkl. moms, der ligger mellem de anførte intervaller, interpoleres retlinet (med 2 decimaler). Procentsatsen angiver den procentdel af håndværkerudgiften, som det samlede rådgiverhonorar for alle rådgivere udgør. Det beregnede rådgiverhonorar er inkl. moms og omfatter ydelserne nævnt under rådgivningsaftalens pkt med nedenstående præciseringer. Præmie for en projektansvarsforsikring, jf. rådgivningsaftalens pkt. 12, er indregnet i rådgiverhonoraret.

15 Bilag A Side 15 af 21 Honoraret beregnes endeligt ved skema B (eller tilsvarende skema) og er derefter fast. Der sker ingen regulering. Såfremt klienten ønsker at tilkøbe ydelser af entreprenøren efter myndighedernes godkendelse af skema B (eller tilsvarende skema), beregnes yderligere honorar for de tilkøbte ydelser med sagens beregnede procentsats. Udgifter for udførelse af specialundersøgelser som geo- og miljøtekniske jordbundsundersøgelser, PCB- og blyundersøgelser, lydmålinger og tæthedsprøver mm. afholdes af klienten ud over ovennævnte honorar. Udbetaling af rådgiverhonoraret Forundersøgelser, program og dispositionsforslag Projektforslag Forprojekt Hovedprojekt, udbud og licitation Projektopfølgning, tilsyn, byggeledelse, aflevering og mangelafhjælpning 1-års eftersyn 10% 10% 5% 35% 30%* 10%** *) 5 procent af det samlede rådgiverhonorar kommer først til udbetaling, når klienten har modtaget det i Bygherrens Kvalitetssikrings- og dokumentationskrav til rådgivere, Oktober 2012 under pkt. J 1 og 2 beskrevne materiale. **) Udbetaling vil først finde sted, når klienten har modtaget det i DAB s Kvalitetssikrings- og dokumentationskrav til rådgivere, Oktober 2012 under pkt. J 3 beskrevne materiale. Udbetaling for arbejdsmiljøkoordinering vil først finde sted når klienten har modtaget færdiggjort og fyldestgørende dokumentation for arbejdsmiljøkoordineringen i de enkelte faser. For ydelser nævnt under rådgivningsaftalens pkt udbetales a conto månedsvis bagud i forhold til præsterede ydelser, med mindre andet er aftalt i forbindelse med pkt. 4.5.

16 Bilag B Side 16 af 21 Rådgiverydelser omfattet af rådgivningsaftalens punkt 4.2 og 4.3 I rådgiverens ydelser nævnt i aftalens punkt 4.2 og 4.3 indgår tillige følgende ydelser: Møder og referater generelt Projekterings-, tekniker-, beboer- og byggemøder, alle møder om sikkerhed, jf. vejledning og ydelsesbeskrivelse herom samt andre møder afholdes i påkrævet omfang. Det aftales konkret mellem klient og rådgiver i hvilket omfang klienten skal deltage i byggemøder. Rådgiver skal udarbejde referater af de møder, han deltager i. Referater, og især byggemødereferater, skal være konkrete og angive præcist, hvad der blev drøftet, tilkendegivet og besluttet, herunder tidsfrister, samt hvad der er væsentligt og mindre væsentligt. Byggesagens økonomiske status skal indgå som fast punkt på byggemøder. Referater skal indeholde relevant tilhørende dokumentation, herunder fotodokumentation. Renoveringsarbejder i beboede ejendomme. Rådgiveren skal i samarbejde med klienten udarbejde oplæg/budget for udarbejdelse af byggeteknisk materiale tilstandsrapporter og miljøundersøgelser mv. Omfanget af de byggetekniske undersøgelser m.m. skal tage udgangspunkt i Landsbyggefondens dokumentationskrav ved helhedsplaner/støttede renoveringer. Rådgiveren skal i samarbejde med klienten forestå og deltage i de beboerdemokratiske processer, der er typiske i forbindelse med beslutningsprocedurer, der er gældende ved renoveringsopgaver i alment byggeri. Rådgiveren skal i samarbejde med klienten og med udgangspunkt i vedlagte overordnede procesplan, jf. Bilag B1, udarbejde oplæg til den beboerdemokratiske proces i den konkrete renoveringssag. Rådgivere skal på baggrund af den udarbejdet beboerdemokratisk proces planlægge og deltage i de beskrevet beboerworkshops, i bestyrelsesmøder samt beboer- og afdelingsmøder, hvor beslutninger om renoveringssager bliver behandlet og besluttet. Rådgiverne skal, efter nærmere aftale, udarbejde de nødvendige beslutningsoplæg til bestyrelsen og/eller afdelingsmødet med henblik på, at skabe fremdrift og godkendelse af sagen. De nævnte møder/workshops vil som regel ligge i aftentimer eller weekenderne.

17 Bilag B Side 17 af 21 Rådgiveren skal i samarbejde med klienten medvirke til, at udarbejde informationsmateriale forud for bestyrelsesmøder, beboer-(workshop) og afdelingsmøder. Der skal ligeledes udarbejdes informationsmateriale, når renoveringsarbejderne er under udførelse, i form af nyhedsbreve, som udsendes når det er relevant, ligesom der skal informeres omkring afleveringsprocedurerne, set i forhold til den enkelte beboer. Det skal af alt informationsmateriale fremgå, hvem der kan rettes henvendelse til med spørgsmål vedrørende renoveringsarbejderne, herunder i forbindelse med konkrete situationer, som måtte opstå under arbejdernes udførelse. Informationer skal formidles i form af tekst og illustrationer og godkendes af klienten inden udsendelse. Rådgiveren skal med udgangspunkt i DAB s retningslinjer beskrive proceduren for beboervarslinger, såvel ved udvendige arbejder som ved indvendige arbejder i beboernes lejemål. Proceduren skal tilpasses den enkelte sag og forelægges klienten til drøftelse og godkendelse. Det forudsættes, at indsamling og/eller opbevaring af nøgler sker i samarbejde med afdelingens ejendomspersonale og entreprenøren. For at højne trygheden hos beboerne skal rådgiver bære synligt ID-kort ved færdsel på byggepladsen. Rådgiveren skal medvirke til registrering af eventuelle forsikringsskader, der måtte opstå under arbejdernes udførelse. Arbejdsmiljøkoordinering i projekterings- og udførelsesfase Der henvises til DAB s Vejledning og ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering. Rådgiveren samt de(n) udpegede arbejdsmiljøkoordinator(er) skal anvende de af klienten udarbejdede og udleverede gældende skabeloner for dokumenter til PSS, byggepladsplaner, dagsordener og referater, risikoanalyser m.fl. Klienten sørger løbende for opdatering af skabelonerne eks. vis ved ny lovgivning, og rådgiver samt arbejdsmiljøkoordinator er forpligtede til at anvende de til enhver tid senest opdaterede skabeloner. Følgende dokumenter, som fremgår af Ydelsesbeskrivelsen for arbejdsmiljøkoordinering, skal anvendes af rådgiver samt af arbejdsmiljøkoordinatorer i projekterings- og udførelsesfase: Bilag 0 Dokumentliste for arbejdsmiljøkoordinering Bilag 1 Arbejdsmiljøkoordineringstidsplan Bilag 2A Skabelon for PSS

18 Bilag B Side 18 af 21 Bilag 2B Skabelon for DIN PSS Bilag 3A Checkliste risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering Bilag 3B Skema for risikoanalyse og arbejdsmiljøvurdering Bilag 4 Skabelon for byggepladsindretning Bilag 5A Checkliste for fremtidigt arbejdsmiljø Bilag 5B Skabelon for arbejdsmiljøjournal Bilag 6 Checkliste forundersøgelser og tilstandsvurderinger Bilag 7 Skabelon for sikkerhedsrunderinger Bilag 8A Dagsorden for opstartsmøder Bilag 8B Dagsorden for sikkerhedsmøder Bilag 9 Skabelon for PSS tidsplan Bilag 10 Skabelon for arbejdsmiljønotat For arbejdsmiljøkoordinering i projekterings- og udførelsesfase udpeges arbejdsmiljøkoordinatorer(ne) af klienten. Ydelsen kan efter klientens bestemmelse udgå af rådgiverens ydelse, jf. rådgiverkontrakten pkt Byggeplads- og sikkerhedsforanstaltninger i fælles områder Rådgiver skal forestå og sikre, at det ved entrepriseudbud fremgår af udbudsmaterialets tilbudslister og PSS-skabelon, at der ved entreprenørens prissætning, detailplanlægning og udførelse af arbejdet tages hensyn til 1) afgrænsning af alle byggepladsog sikkerhedsforanstaltninger i fælles områder og ved farlige aktiviteter, og 2) andre miljøforhold som beskrevet i PSS. Kvalitetssikringsarbejder Rådgiveren skal udføre kvalitetssikring i overensstemmelse med DAB s Kvalitetssikrings- og dokumentationskrav, Oktober 2012, og KS-bekendtgørelse nr af 23. september 2010 samt sikre, at erklæring om risikobehæftede forhold udfyldes og underskrives. Rådgiveren skal sikre, at entreprenørens ydelse er i overensstemmelse med de stillede kvalitetssikringskrav. I den forbindelse skal rådgiveren bl.a. gennemføre de i bekendtgørelsens 12 nævnte projektgennemgange. Rådgiveren skal i iht. bestemmelser for støttet byggeri afgive underskrevet erklæring om, hvorvidt projektet indeholder risikobehæftede forhold som vurderes at være risikobetonede / med større risiko. Erklæringen skal løbende ajourføres jf. retningslinjerne fra Byggeskadefonden. Rådgiveren skal sørge for indberetning af byggeriets nøgletal.

19 Bilag B Side 19 af 21 IKT Ydelsesspecifikation bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse er gældende for de digitale ydelser på byggesagen, med følgende tilføjelser. Al kommunikation skal udveksles digitalt, herunder udbud og afleveringsforretning inkl. digitale mangellister. Der henvises her til DAB s IKT-kravspecifikationer, Juni Udbudsmaterialet skal udarbejdes på baggrund af bygningsmodellen, der skal stilles til rådighed (ICF-format) for tilbudsgiver, således at tilbudslister, mængder mv. kan aflæses. Projektweb tilvejebringes af rådgiveren og skal som minimum opfylde Bekendtgørelse nr. 119 af 9. februar 2013 om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i alment byggeri. Byggesagens parter skal have fri adgang til sagens projektweb, der administreres af rådgiveren. Udbuds-/tilbudsportal tilvejebringes af rådgivere og skal opfylde krav, jf. bekendtgørelsen for IKT i det alment byggeri. Ansvarlig for digital kommunikation inkl. sagens projektweb og udbuds-/tilbudsportal skal meddeles ved opstart af sagen og indledes med et opstartsmøde, hvor retningslinjer, dokument- og datastruktur fastlægges. Rådgivere skal arbejde med digitale mangellister, der som udgangspunkt udarbejdes, revideres og distribueres iht. bips C207, Digitale Mangellister. Fakturastyring Rådgiveren skal ved påtegning på a conto begæringer sikre, at entreprenørens KSmateriale er ajourført. Rådgiveren skal påtegne at fakturaer jf. DAB s Økonomistyringsmanual, Nybyggeri/Renovering, Oktober Logistikplanlægning Rådgiveren skal sikre, at der i lighed med kravene til nybyggeri jf. bekendtgørelse nr af 14. december 2011 om støtte til almene boliger foreligger en plan for styring af logistik på byggepladsen, og at planen indeholder principper for løbende ajourføring og justering af planen i byggeperioden. Rådgiveren indestår for, at den samlede logistikplan foreligger senest i forbindelse med klientens indgivelse af skema B (eller tilsvarende skema) ansøgning.

20 Bilag B Side 20 af 21 Endvidere skal rådgiveren sikre, at der ved udbud i hovedentreprise, fag- /storentreprise eller totalentreprise i udbudsgrundlaget indsættes et vilkår om, at entreprenørens tilbud skal indeholde en plan for styring af logistik på byggepladsen, og at planen skal indeholde principper for løbende ajourføring og justering af planen i byggeperioden. Rådgiveren skal tillige sikre opfølgning af planen under byggeriets udførelse. Vejrligsbestemte foranstaltninger Rådgiveren varetager alle klientens forpligtelser omkring vejrligs- og årstidsbestemte foranstaltninger i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 477 af 18. maj 2011 om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts. Rådgiveren skal forestå og sikre, at det i udbudsmaterialet, til brug for entreprenørens prissætning, detailplanlægning og udførelse af arbejdet angives i tilbudslister samt i PSS: - hvilke og hvor omfattende foranstaltninger, der skønnes nødvendige for at arbejder kan videreføres i perioden 1. november til 31. marts, - hvorledes de vejrligsbestemte foranstaltninger og årstidsbestemte foranstaltninger, der er fælles for flere entrepriser, skal fordeles mellem entreprenørerne, - krav til byggepladsforanstaltninger, der er nødvendige for arbejdets udførelse i perioden 1. november til 31. marts, uanset om disse udføres i eller uden for perioden, Der skal anvendes de af Vinterkonsulenterne udarbejdede værktøjer. Hjemtagelse af tilskud til energibesparelser Rådgiveren varetager alle klientens forpligtelser omkring hjemtagelse af mulige energisparetilskud med baggrund i bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energibesparelser i net- og distributionsvirksomheder (energiselskaber), hvorefter energiselskaber er villige til at betale et tilskud for at få retten til at registrere energibesparelsen i et projekt. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med renovering/udskiftning af tage, vinduer, klimaskærm, energiforsyningsanlæg, tekniske installationer, køleskabe, vaskemaskiner m.v. Energimærkning Rådgiveren varetager alle klientens forpligtelser vedrørende udlevering af alt nødvendigt materiale til det af klienten valgte certificerede energimærkningsfirma til brug for energimærkning af bygninger med baggrund i lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni

21 Bilag B Side 21 af om fremme af energibesparelser i bygninger. Klienten varetager selv øvrige opgaver vedrørende energimærkning, herunder udlevering af energimærke til lejerne. Udbud Rådgiveren skal sikre, at der i overensstemmelse med EU-udbudsdirektivet eller Tilbudsloven foretages udbud i hovedentreprise, fag-/storentreprise eller totalentreprise. Herudover skal rådgiveren sikre, at der ved anvendelse af udvælgelseskriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud som et af flere tildelingskriterier, indgår tilbudsgivers forslag til logistikplanlægning/-systematik for styring af den konkrete byggeopgave. Udbudsmaterialet skal bestemme, at de bydende selv skal betale for tegningsmateriale udover det i udbudsmaterialet indeholdte. Rådgiveren skal vurdere de indkommende tilbud samt præsentation af licitationsresultatet og indstilling til byggeudvalget. Beslutning om valg af udbudsform og bydende træffes af klienten på grundlag af indstilling fra Rådgiveren. Tid og økonomi Rådgiveren skal virke for, at byggesagen gennemføres inden for byggesagens styrende økonomiske ramme og aftalte tid, og således at evt. forsinkelser eller tidsmæssige forskydninger begrænses mest muligt. Rådgiveren skal under udførelsen tillige virke for, at klientens krav på dagbøder for overskridelse af mellem-, delafleveringsog/eller slutfrister til stadighed sikres, og rådgiveren skal i den forbindelse blandt andet løbende advisere entreprenøren om forestående sanktionsbelagte frister, og opgøre og advisere entreprenøren om ifaldne dagbøder samt opkræve dagbøder hos entreprenøren. 1. års gennemgang Rådgiver indkalder på bygherrens vegne til 1 års eftersynet, jf. AB 92. Rådgiveren skal i forbindelse med 1 års eftersynet i rette tid forestå registrering og opgørelse af fejl og mangler samt afholdelse af selve eftersynet med entreprenøren. Rådgiver indstiller til klienten, at nedskrive garantistillelsen til 2 procent. I byggeskadesager mm. hvor Byggeskadefonden er involveret, skal rådgiver deltage i fondens 1 års eftersyn.

Aftale. om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri. Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl.

Aftale. om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri. Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl. PRJ-2014-00022 7801 / Lejer Aftale om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl. moms Aftale Side 2 af 24 1. Parterne 1.1 Undertegnede:

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89)

AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand (ABR 89) AFFALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 22. april 2013 J.nr.: AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro

TOTALRÅDGIVNING AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. Bygherre: UCH. Døesvej 70. 7500 Holstebro Anton Arkitekter Vejgade 1 DK Tlf +45 96 10 04 50 Mobil 24 87 70 44 Cvr 25 10 50 20 Web www.lape.dk Mail lape@lape.dk TOTALRÅDGIVNING Sagsnr 001 Sag UCH tilbygning AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

Læs mere

Totalrådgivningskontrakt

Totalrådgivningskontrakt Totalrådgivningskontrakt Vedr. Sundhedscenter i Skærbæk 21. september 2012 TOTALRÅDGIVNINGSKONTRAKT 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Tønder kommune, Teknik og Miljø Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster i det

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Master til Totalrådgivningsaftale udfyldes ved aftaleindgåelse 1. Parterne 1.1. Undertegnede Esbjerg Kommune, Ejendomme Frodesgade 30 6701 Esbjerg CVR.nr. 29189803

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus Vejen Kommune side 1 af 6 sider AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND FOR TOTALRÅDGIVNING vedr. om-/ og tilbygning eller nybyggeri af Vejen Rådhus 1. PARTERNE 1.1. Undertegnede Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). UDKAST Aftale om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med Kulkransporet Aftalen er baseret på formular udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

BORUM. Råd giver aftale. Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre BYGGERÅDGIVNING. Vedrørende: Beliggende Smakkegårdsvej 94-104

BORUM. Råd giver aftale. Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre BYGGERÅDGIVNING. Vedrørende: Beliggende Smakkegårdsvej 94-104 Side 1 af 6 BORUM BYGGERÅDGIVNING Råd giver aftale Udskiftning kældervinduer, m.v. af vinduer, altandøre Vedrørende: E/F Smakkegårdsbo 4-5 Beliggende Smakkegårdsvej 94-104 2820 Gentofte Udfærdiget Juni

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale-Håndbog - Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand, side 1 af 8 Januar 2013 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89.

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. 1. Parterne Undertegnede Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, på vegne af Partnerskabet for Mimersgadekvarteret mellem Realdania og Københavns

Læs mere

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning

Bilag A Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning Selskab/ Afdeling/ prjnr: Afsnit jf ydelsesbeskrivelse for 1 Rådgivning før projektering 11 Idéoplæg 12 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 21 Projekteringsledelse Rådgiveren

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE BILAG 1 PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede [ Indsæt navn og adresse ] Vælg et element. i det følgende kaldet Bygherren, ved ansvarlig kontaktperson: [ * ] og medundertegnede

Læs mere

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING

BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING BILAG B TIL RÅDGIVERAFTALE: SØNDERJYLLANDSGÅRDEN AFGRÆNSNING AF RÅDGIVERS YDELSER YDELSESBESKRIVELSE 2012 BYGGERI & PLANLÆGNING Ydelsesbeskrivelse 2012 B&P: Ja Nej Bemærkninger: 0. Rådgiverens rolle Rådgiveren

Læs mere

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. Cvr nr. 29190941. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ]

AFTALE. Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89. Cvr nr. 29190941. medundertegnede [ Indsæt navn og adresse ] CVR nr. [ * ] AFTALE Om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 1. Parterne Undertegnede Region Nordjylland Specialsektoren og Bygninger & Anlæg Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Cvr nr. 29190941 i det følgende kaldet

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning

Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Møllerboligen ved Dybbøl Mølle Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse relateret til FRI, PLR og Danske Ark s ydelsesbeskrivelser (Bilag A til totalrådgivningsaftale) 1 1 Afgrænsning af rådgiverydelser Rådgivernes

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om...

En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... ger n i n e r o if En aftale med DATEA gør jeres byggedrømme til virkelighed. Vi er eksperter, når det gælder om at bygge op og bygge om... I DATEA leverer vi skræddersyede løsninger til andels- og ejerforeninger

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S Juni 2016 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 9 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Varme A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Repræsenteret

Læs mere

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning. AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen

Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser. Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen Arbejdsmiljø i byggeriet Ydelsesbeskrivelser Projektdirektør i SES Jan Quitzau Rasmussen FRI og Danske ARK Ydelsesbeskrivelser Udgave Byggeri og Planlægning, april 2006. - Tilrettes let ultimo 2009. -

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT

RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 163192 RÅDGIVERAFTALE ALBERTSLUND KANALPROJEKT AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND MELLEM

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10

Aftale om teknisk rådgivning og bistand. SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 Aftale om teknisk rådgivning og bistand SAG: Opretning af FAF-bygningen samt indretning til kulturarrangementer, Finlandkaj 8-10 1 1. Parterne 1.1. Undertegnede som bygherre: Odense Kommune i det følgende

Læs mere

INTRODUKTION TIL AB 92

INTRODUKTION TIL AB 92 INTRODUKTION TIL AB 92 DAGENS PROGRAM 14.30 Introduktion Advokat, partner Christian Molt Wengel Byggeprocessen Juraen Entrepriseformer Overblik over AB 92 Betaling og ekstraarbejder Tid og forsinkelse

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning.

i det følgende kaldet Bygherrerådgiveren, har indgået følgende aftale om bygherrerådgivning. AARHUS INTERNATIONALE SEJLSPORTSCENTER UDKAST: Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bygherrerådgivning 1. Parterne 1.1. Undertegnede Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Sport

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND ABR 89 (TOTALRÅDGIVNING)

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND ABR 89 (TOTALRÅDGIVNING) AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND ABR 89 (TOTALRÅDGIVNING) 1 Parterne 1.1 Undertegnede Boligselskabet Birkebo Afdeling 01 Kajerød Vænge 3460 Birkerød v/ Boligkontoret Danmark Røjelskær 15, 2. sal.

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen

Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen Ydelsesbeskrivelse Maj 2009 Arbejdsmiljørådgivning vedrørende byggepladsen. Danske Arkitektvirksomheder Ydelsesbeskrivelse ydelser ved Arbejdsmiljø-rådgivning vedrørende byggepladsen Denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Boligselskabet Sjælland. Rammeaftale, Arkitekt- og ingeniørrådgivning. 1. Parterne. 2. Opgaverne. CVR nr Sjællandsvænget Roskilde

Boligselskabet Sjælland. Rammeaftale, Arkitekt- og ingeniørrådgivning. 1. Parterne. 2. Opgaverne. CVR nr Sjællandsvænget Roskilde Boligselskabet Sjælland Rammeaftale, Arkitekt- og ingeniørrådgivning 1. Parterne 1.1 Boligselskabet Sjælland CVR nr. 4200 8419 Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde i det efterfølgende kaldet Bygherren og 1.2

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Rådgiver Ydelser ETAGEBOLIGER BORGERGADE Afsnit jf. ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 1. Rådgivning før Projektering Indeholdt 1.1 Ideoplæg 1.2 Byggeprogram 2 Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse 2.1 Projekteringsledelse

Læs mere

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Holstebro Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1 Procedurer for udbud og valg af rådgiver...2 1.1 Lovgrundlag...2 1.2 Rådgivningsydelser...2 1.2.1 Bygherrerådgivning...2 1.2.2 Projektrådgivning...3

Læs mere

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted

TOTALRÅDGIVNING. Billund Kommune Januar dinesen & partnere a/s PRÆKVALIFIKATION. Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted TOTALRÅDGIVNING PRÆKVALIFIKATION Nybygning af Centralkøkken ved Sydtoften i Grindsted Billund Kommune Januar 2013 dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration 1 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Projekterende/rådgiverens pligter

Projekterende/rådgiverens pligter Projekterende/rådgiverens pligter Preben Boock, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI marts april 2011 13. april 2011 1 Projekterende Bygherre Entreprenør Leverandør Aktører i byggefasen Rådgiver: Ingeniør,

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

Bilag A. Aftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning).

Bilag A. Aftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning). Bilag A. Aftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning). 1. Parterne 1.1. Undertegnede: Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne i det følgende kaldet klienten/bygherren 1.2. og medundertegnede:

Læs mere

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen

Bygge Pixen. Din guide til byggesager i afdelingen Bygge Pixen Din guide til byggesager i afdelingen 1 2 Indhold Hvad kan du bruge ByggePixen til? > En ny byggesag i afdelingen > Din rolle i byggesagen > Samarbejdspartnernes roller og ansvar > Side Hvad

Læs mere

Rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Rammeaftale vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 mellem Aarhus Kommune v/arealudvikling Aarhus Pakhus 27 Nordhavnsgade 12-14 8000 Aarhus C v/kontaktperson

Læs mere

TOTALENTREPRISEKONTRAKT

TOTALENTREPRISEKONTRAKT TOTALENTREPRISEKONTRAKT i henhold til ABT 93 med fravigelser og tilføjelser fra Kuben Management A/S 1 Parterne Undertegnede Plus Bolig, afd. 75 c/o Plus Bolig Alexander Foss Gade 7 9000 Aalborg I det

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Tryk F11 for at navigere mellem felterne [Denne vejledende tekst skal slettes] AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital.

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. Sag: Virksomhedens navn: Opgavens navn: Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. 1. Parterne: I det følgende kaldet Klienten og medundertegnede: I det følgende kaldet

Læs mere

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand

Bilag 1. Aftale om teknisk rådgivning og bistand Bilag 1 Aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftale om teknisk rådgivning og bistand 1. Parterne Mellem Frederikssund Kommune Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund i det efterfølgende kaldet bygherren

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 of 6 AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (iht. ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Syddjurs Kommune Plan og Udvikling

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer

Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer Oplæg 9. juni 2016 Arbejdsmiljøkoordinatorens udfordringer v/ Ulrik Houlby Holm 17. juni 2016 1 Orbicon Arbejdsmiljø Kernekompetencer: Autoriseret arbejdsmiljørådgivning Arbejdsmiljø i forbindelse bygge-

Læs mere

i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89).

i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89). AFTALEFORMULAR AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND i forbindelse med Almindelige Bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Boligforeningen AAB Afdeling 46

Læs mere

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver

Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver Struer Kommunes Udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver 1. Procedurer for udbud og valg af rådgiver 2 1.1 Lovgivning 2 1.2 Rådgivningsydelser 2 1.2.1 Bygherrerådgivning 2 1.2.2 Projektering 3 1.2.3 Valg

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Projektets titel er Udviklingsprojekt om afværge af forureningsfaner i grundvand.

Projektets titel er Udviklingsprojekt om afværge af forureningsfaner i grundvand. Telefon Direkte Fax Mail Web Center for Regional Udvikling Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 38 66 50 00 38 66 55 61 38 66 57 00 miljoe@regionh.dk www.regionh.dk Aftale om rådgivning (undersøgelser,

Læs mere

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxxx Xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx Honorar - udarbejdelse lokalplan - udvidelse konferencecenter - opførelse enfamiliehus xxxx xxxxxxxx

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand

AFTALE om teknisk rådgivning og bistand Jammerbugt Kommune Side 1 1. Parterne AFTALE om teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med ny genbrugsplads i Pandrup (totalrådgivning) (UDKAST) Nærværende kontrakt (herefter Aftalen) er indgået mellem

Læs mere

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v/arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxx xxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Arkitekt MAA xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx Om- og tilbygning enfamiliehus Xxxxx xxxxx xxx xx, xxxxxxxxx

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - EN INTRODUKTION TIL FØLGEGRUPPENS ARBEJDE I RENOVERINGSSAGER Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Fonden. Skødstrup Idrætsog. Kuturcenter

Fonden. Skødstrup Idrætsog. Kuturcenter Fonden Skødstrup Idrætsog Kuturcenter Idræts/multifunktionshal i Skødstrup Totalrådgivning Betingelser September 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Almindelig orientering 3 Baggrund 4 Opgaven 4 Rådgiverens

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende: Thisted Kommune Nyt børnehus i Hurup Tilbud på Totalrådgivning I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (Tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92))

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset OMRÅDE: Kultur? Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/carsten Dencker Dir. tlf.: 3821 4356 Mail:

Læs mere

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning) vedr. universitetsejendomme og -lokaler Delaftale 1 - Region Nordjylland

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning) vedr. universitetsejendomme og -lokaler Delaftale 1 - Region Nordjylland Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand (totalrådgivning) vedr. universitetsejendomme og -lokaler Delaftale 1 - Region Nordjylland Rådgiver: XX XX XX Klient: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39

Læs mere

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx)

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx) Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 UDKAST RÅDGIVNINGSKONTRAKT MED BILLEDKUNSTNER DK-8200 Aahus N Tel. +45 78469888 projektafdeling@@dnu.dk www.dnu.rm.dk Kunstopgave til Det Nye Universitetshospital

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Håndtering af forsinkelse i byggesager

Håndtering af forsinkelse i byggesager Håndtering af forsinkelse i byggesager Ved Partner, Tina Braad 2 Udfordringer Projektfejl, der først opdages i udførelsesfasen, kan koste tid og konflikter og eskalere forsinkelser Problemer med projektkvaliteten

Læs mere

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Landsret, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx B-xxxxx Ankesag xxxxxxxxxxxxxxxxxx mod xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxx og xxxxxxxxxxxxxxxxx x. maj 2013 Rets- og Responsumudvalget Sag

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri)

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) mellem [Indsæt Bygherre] Afd.nr. CVR. nr. [Indsæt] [Indsæt kontaktdata] [Indsæt kontaktdata]

Læs mere