vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning."

Transkript

1 AFTALE OM TOTALRÅDGIVNING (Paradigme - totalrådgiverudbud) Mellem Ringkøbing Skjern Kommune og XXXX CVR nr. vedrørende opførelse af nye 12 boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej i Ringkøbing i totalrådgivning.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Parterne 4 2. Aftalens omfang 4 3. Aftalegrundlag 5 4. Samarbejdsform 6 5. Totalrådgiverens ydelser 7 6. Bygherrens ydelser 9 7. Tidsfrister 9 8. Økonomisk ramme for rådgivningen Honorar Udlæg Udbetaling af honorar og udlæg - sikkerhedsstillelse Ansvar Forsikring Tvister Bygherrens ret til at bringe aftalen til ophør Underskrift og ikrafttræden 14 2/14

3 BILAG Bilag 1: Tro og love erklæring vedrørende gæld til det offentlige Bilag 2: Tro og love erklæring vedrørende artikel 45 Bilag 3: Forsikringspolice inkl. kvittering for betaling. Bilag 3: Totalrådgiverens tilbud af 3/14

4 1. Parterne 1.1 Undertegnede Ringkøbing Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden Ringkøbing (i det følgende kaldet "Bygherren") og medundertegnede XXXX CVR nr. XXXX (i det følgende kaldet "Totalrådgiveren") har indgået følgende aftale om totalrådgivning (i det følgende kaldt "Aftalen"): 1.2 Totalrådgiveren har til opgaven knyttet følgende underrådgivere XXX CVR. nr. XXXX 2. Aftalens omfang 2.1 Aftalen omfatter totalrådgivning i forbindelse med opførelsen af 12 nye boliger med tilhørende fællesboligareal og kommunalt serviceareal ved Holmegårdsvej. Projektet er nærmere beskrevet i byggeprogram dateret september Bygherren har knyttet følgende Bygherrerådgiver til opgaven Dinesen & Partnere A/S Banegårdspladsen 4A 5600 Fåborg der er repræsenteret ved Hans Sørensen. 4/14

5 Bygherrerådgiveren er Bygherrens repræsentant i forhold til Totalrådgiveren. Bygherrerådgiveren er ikke bemyndiget til at indgå aftaler om ekstraydelser på Bygherrens vegne. 2.3 Følgende kontaktpersoner er bemyndiget til at indgå bindende aftaler i forbindelse med gennemførelse af totalrådgivningsaftalen. For Bygherren: Peter Ern Andersen Ringkøbing-Skjern Kommune Toften Tarm Tlf For Totalrådgiveren Kontaktperson Firma XXXX Tlf Totalrådgiveren er forpligtet til at drage omsorg for, at Totalrådgiverens kontaktperson i hele kontraktsperioden frem til afleveringen er i stand til at være og komme til stede på byggepladsen i overensstemmelse med Bygherrens rimelige anmodninger herom. 3. Aftalegrundlag 3.1 For aftalen gælder nedenstående dokumenter i prioriteret rækkefølge. I tilfælde af modstrid mellem to dokumenter gælder det højest prioriterede forud for det lavere prioriterede. Det lavere prioriterede dokument kan dog udfylde, uddybe eller supplere det højere prioriterede Nærværende Aftale Udbudsbrev af (tilbudsgrundlag) Udbudsmaterialet jf. udbudsbrev af DANSKE ARKs og FRIs ydelsesskrivelse om Byggeri og Planlægning, december /14

6 3.1.5 Tidsplan (fremgår af byggeprogram dateret september 2013) Almindelige bestemmelser for Teknisk Rådgivning og Bistand, ABR89 med de ændringer og tilføjelser der følger af nærværende aftale Totalrådgiverens tilbud af Enhver ændring i Aftalen og aftalegrundlaget skal ske skriftligt og være underskrevet af begge parter for at være bindende. 3.3 Arbejdet skal i øvrigt udføres og samtlige ydelser skal leveres i henhold til retningslinjerne i udbudsmaterialet og i overensstemmelse med de på tidspunktet for underskrivelse af Aftalen gældende love, forordninger, standardnormer, myndighedspraksis mv. Hvis sådanne måtte blive ændret i perioden frem til arbejdets aflevering, er Totalrådgiveren forpligtet til at udføre arbejdet i overensstemmelse med sådanne ændrede love, normer mv. Kun hvis sådanne ændringer medfører væsentlige ændringer i ydelsens omfang eller væsentlige forsinkelser, er Totalrådgiveren berettiget til regulering i pris og/eller justering af tidsplanen. 3.4 I det omfang Totalrådgiveren, ud over det i Totalrådgiverens tilbud anførte, fraviger de i udbudsmaterialet anførte referenceprodukter og forudsatte løsninger, skal Totalrådgiveren forud for anvendelse af produktet/løsningen dokumentere, at det anvendte materiale/den anvendte løsning i relation til udseende, kvalitet, styrke, funktion og vedligeholdelse svarer til det i udbudsmaterialet beskrevne. 4. Samarbejdsform 4.1 I samarbejdet mellem Parterne vægtes følgende parametre vurderes højt. 4.2 Parterne har sat sig som mål at gennemføre en effektiv og udviklende proces, der sikrer en efterlevelse af de fastsatte kvalitets-, tidsmæssige og økonomiske mål. Dette indebærer, at alle parter også Totalrådgiverens underrådgivere skal bidrage aktivt til et positivt, konstruktivt og løsningsorienteret samarbejdsklima for alle involverede parter. 4.3 Totalrådgiveren er i overensstemmelse med Totalrådgiverens tilbud af. forpligtet til at anvende de af Bygherren godkendte medarbejdere i forbindelse med opgavens løsning. 6/14

7 Udskiftning af Totalrådgiverens eller Totalrådgiverens væsentligste underrådgiveres ledende medarbejdere på Totalrådgivningsaftalen kan alene finde sted, hvor den pågældende medarbejder har haft lovligt forfald i en længere periode eller ophører sin ansættelse hos Totalrådgiveren eller Totalrådgiverens væsentligste underrådgivere. Med henblik på at sikre Aftalens målsætning og overholdelse kan Bygherren kræve, at medarbejdere hos Totalrådgiveren eller Totalrådgiverens væsentligste underrådgivere udskiftes med medarbejdere med tilsvarende faglige kvalifikationer, eller at bemandingen på projektet forøges og/eller forstærkes. 5. Totalrådgiverens ydelser 5.1 Totalrådgiverens ydelser omfatter følgende: Rådgivning i forbindelse med projekteringsledelse, jf. ydelsesbeskrivelsen pkt. 2.1, dog uden pkt Rådgivning i forbindelse med projektering, jf. ydelsesbeskrivelsens pkt. 3, dog uden 3.2.4, og Følgende skal præciseres indeholdt: Udbud i offentlig fagentreprise Afholdelse af licitation, efter tildelingskriteriet laveste pris Kontrol af at tilbud er konditionsmæssige Indstilling af entreprenører til udførelse af arbejdet (bygherren udarbejder selv entreprisekontrakter) Rådgivning i forbindelse med udførelse, jf. ydelsesbeskrivelsens pkt. 4. Følgende skal præciseres indeholdt: Afleveringsforretning Indsamling af KS og DV materiale Indhentning af ibrugtagningstilladelse Slutopgørelser fra entreprenører Ét års gennemgang Rådgivning i driftsfasen omfatter udarbejdelser af driftsplan for en 20 årig periode, samt instruktion af driftspersonalet i brug af de tekniske anlæg Energiforbrug, jf. ydelsesbeskrivelsens pkt Byggeriet skal opfylde energikrav Skiltning, jf. ydelsesbeskrivelsens pkt /14

8 5.1.7 Som udført, jf. ydelsesbeskrivelsens pkt Totalrådgiveren forestår Bygherrens pligter med hensyn til sikkerhed og sundhed jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 576 af 21. juni 2001, Bekendtgørelse om bygherrens pligter. Totalrådgiveren er således ansvarlig over for Bygherren for bekendtgørelsens overholdelse. 5.3 Totalrådgiveren forestår Bygherrens og egne pligter med hensyn til projektering jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 574 af 21. juni 2001 Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter mv. efter lov om arbejdsmiljø. 5.4 Totalrådgiveren er forpligtet til at sikre sine ydelsers kvalitet i overensstemmelse med kravene i udbudsmaterialet, Totalrådgiverens tilbud og i henhold til cirkulære om kvalitetssikring af byggearbejder. 5.5 Efter byggeriets færdiggørelse afleveres beskrivelse og reviderede tegninger som udført, digitalt i format.pdf. Desuden afleveres dokumenter som Microsoft Word 2000 og tegninger AutoCad version 2007 eller nyere. 5.6 Bygherrens gennemsyn Dispositionsforslag, myndighedsprojekt og tegningsmateriale mv. skal fremsendes til Bygherren og Bygherrerådgiveren til løbende gennemsyn og så betids, at eventuelle projektkoordinationer kan indarbejdes. Bygherren kan forlange 5 hverdage til eventuel kommentering og gennemgang af dispositionsforslag og myndighedsprojekt Når Totalrådgiverens hovedprojekt er udarbejdet, fremsendes hovedprojektet til Bygherren til gennemsyn. Bygherren kan forlange 5 hverdage til eventuel kommentering og gennemgang af hovedprojektet, hvorefter hovedprojektet betragtes som accepteret. Efter accept af hovedprojektet kan projektet kun ændres ved skriftlig aftale mellem Totalrådgiveren og Bygherren Inden arbejdet igangsættes på byggepladsen, skal der til Bygherren fremsendes tilsyns- og kontrolplaner til godkendelse, ligesom det skal angives, hvem der fører tilsyn på hvilke arbejder. 8/14

9 Herudover har Bygherren og Bygherrerådgiveren adgang til at føre fornødent tilsyn på byggepladsen. 6. Bygherrens ydelser 6.1 Bygherren medvirker til fremskaffelse af det nødvendige materiale for Projektets gennemførelse og forestår gennemsyn af det af Totalrådgiveren udarbejdede materiale, jf. pkt Bygherren foretager jf. ABR 89 punkt gennemgang og godkendelse af de af Totalrådgiveren udarbejdede udkast til endelige juridiske dokumenter (udbudsbekendtgørelse, udbudsbetingelser, aftaleudkast, udkast til fællesbetingelser mv.) 6.3 I det omfang Totalrådgiveren i forbindelse med rådgivningen har juridiske spørgsmål af udbudsretlig eller kontraktretlig karakter, kan sådanne spørgsmål efter nærmere aftale med Bygherren og efter Bygherrens bestemmelse forelægges Bygherrens juridiske afdeling, alternativt Bygherrens advokat. 6.4 Bygherren forestår al mediekontakt. 6.5 Bygherren rekvirerer landinspektørassistance på Totalrådgiverens foranledning. 6.6 Bygherren forestår udførelses af arkæologiske undersøgelser. 7. Tidsfrister 7.1 Udgangspunktet for opgavens løsning er tidsplan angivet i byggeprogram dateret september Tidsplanen kan revideres, i det omfang det i forbindelse med udfærdigelse af dispositionsforslag og projektforslag, udarbejdelse af lokalplan eller indhentelse af myndighedsgodkendelser i øvrigt viser sig nødvendigt. 7.2 Det påhviler Totalrådgiveren at følge de til enhver tid aftalte tidsfrister og uopholdeligt give skriftlig meddelelse, hvis tidsplanen ikke kan overholdes med angivelse af årsager hertil samt forslag til indhentning af eventuelle forsinkelser. 7.3 I tilfælde af overskridelse af den fastlagte tidsplan for påbegyndelse og afslutning af projektets aktiviteter eller reel risiko herfor kan Bygherren 9/14

10 uden betaling af vederlag kræve, at Totalrådgiverens bemanding på projektet forøges og/eller forstærkes. 8. Økonomisk ramme for rådgivningen 8.1 Den budgetterede økonomiske ramme for honorargivende håndværkerudgifter andrager kr ,- opgjort ekskl. moms (bygherreleverancer og rådighedsbeløb er ikke indeholdt i de angivne håndværkerudgifter). 8.2 Såfremt den økonomiske ramme, jf. punkt 8.1, overskrides tilbudsindhentning (udbuddet af bygge- og anlægsarbejder i offentlig fagentreprise) er Totalrådgiveren forpligtet til uden særskilt honorering i samarbejde med Bygherren at foretage de projektændringer, som er nødvendige for at bringe Projektet i overensstemmelse med den økonomiske ramme, jf. pkt Honorar 9.1 Totalrådgiveren honoreres i henhold til tilbud af. Som. procent af samlet håndværkerudgift inkl. ekstraarbejder. Honoraret reguleres i forbindelse med byggeriets afslutning, med den anførte honorarprocent, af tilkøbte ydelser via aftalesedler. Regulering sker efter modtagelse af slutregninger fra entreprenørerne. Prisen fordeler sig på de enkelte faser, som følger, og udbetales i henhold til nedenstående rateplan.: Dispositionsforslag 12 % [ ] Projektforslag 14 % [ ] Myndighedsforslag 9 % [ ] Hovedprojekt 40% [ ] Projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn 20% [ ] Aflevering 2,5% [ ] 1-års eftersyn 2,5% [ ] 9.2 Ekstraydelser og ekstraarbejder som ikke vedrører de i punkt nævnte ydelser honoreres uden for den aftalte pris og efter totalrådgiverens timesats i henhold til tilbud af Totalrådgiveren er dog kun berettiget til honorar i henhold til punkt 9.2, hvis Totalrådgiveren forud for udførelse af ekstraydelsen skriftligt har orienteret Bygherren om, at en ydelse/et arbejde ikke er omfattet at den aftal- 10/14

11 te pris for den enkelte fase. Ydelser udført uden et sådant forudgående varsel anses således for omfattet af den aftalte pris. 9.4 Bygherren er til enhver tid berettiget til på forlangende at få tilsendt fornøden dokumentation for grundlaget for regningerne. 10. Udlæg Udlæg som ABR89, pkt. 3.2, dog med følgende præciseringer/undtagelser: 10.1 Udlæg i forbindelse med nærværende projekt vedr. print af tegninger m.v, som skal faktureres og/eller betales af bygherren, skal udføres hos den af Ringkøbing-Skjern Kommune valgte SKI-leverandør, Damgaard Jensen A/S, Brendstrupsvej 29, 8200 Århus N. og vil blive refunderet i henhold til firmaets SKI-aftale. Såfremt der undtagelsesvis laves print andre steder, skal fakturering ske i henhold til ovennævnte SKI-aftale Udgifter til ekstern evaluator vedr. nøgletal for rådgiveren og eventuelle underrådgivere er bygherren uvedkommende og refunderes ikke Udgifter i forbindelse med kørsel til og fra Ringkøbing-Skjern Kommune, herunder udgifter til transport for Totalrådgiverens medarbejdere til og fra byggepladsen i h.t. ABR pkt , honoreres ikke som udlæg (Udgiften skal være indeholdt i tilbuddet). Udgifter i forbindelse med evt. studierejser bestilt af Bygherren, kørsel til lokationer uden for Ringkøbing-Skjern Kommune, som sker efter Bygherrens anmodning, refunderes efter forudgående skriftlig aftale, og da efter de for staten til enhver tid gældende regler uden tillæg Eventuel særlig ekspertbistand eller lignende vil kunne refunderes efter særlig forudgående skriftlig aftale uden tillæg. 11. Udbetaling af honorar og udlæg - sikkerhedsstillelse 11.1 Udbetaling af honorar finder sted ved månedlige a conto begæringer for udført arbejde, i henhold til udarbejdet og godkendt ratebetalingsplan. Betaling skal finde sted ved afsendelse fra Bygherren senest 30 dage efter betalingsbegæringens modtagelse. Faktura skal sendes elektronisk til bygherre gennem totalrådgiveren. 11/14

12 12. Ansvar Som ABR89, dog med følgende præciseringer/undtagelser: 12.1 Rådgiverens ansvar er begrænset til arkitektansvar idet underrådgiver er særskilt forsikret jf. pkt Det forhold, at Bygherren i samarbejde med Totalrådgiveren repræsenteres af medarbejdere med ekspertise inden for de aktuelle fagområder, fritager på intet punkt Totalrådgiveren for rådgiveransvar Ansvarsbegrænsning Totalrådgiverens ansvar er begrænset til følgende: Personskade: Tingsskade og tab: 12,5 mio. kr. 2,5 mio. kr. 13. Forsikring 13.1 Totalrådgiveren har tegnet ansvarsforsikring i [ ]dækkende arkitekt/ingeniørydelser: Policenummer:.. Underrådgiveren har tegnet ansvarsforsikring i [ ]dækkende ingeniør/arkitektydelser Policenummer:.. Personskade: Tingsskade og tab: 12,5 mio. kr. 2,5 mio. kr. Rådgiveren er ved hel eller delvis udbetaling af forsikringssummen forpligtet til at genskabe ovennævnte dækningsomfang. [Dækningsomfanget skal minimum svare til ansvarsbegrænsningen i punkt 12.3] 13.2 Et eventuelt selvrisikobeløb afholdes af Rådgiverne Rådgiverne er forpligtet til at sørge for at de af Rådgiverne tegnede ansvarsforsikringer er i kraft i en periode på 5 år efter aflevering af byggeriet. Forsikringsselskabet skal acceptere, at Bygherren betaler præmien, hvis Totalrådgiveren skulle gå konkurs eller i øvrigt undlade betaling af præmien. Totalrådgiveren skal sikre, at forsikringsselskabet er forpligtet til at ori- 12/14

13 entere Bygherren om eventuel betalingsmisligholdelse med 14 dages frist til berigtigelse af en restance før ophør af dækning. 14. Tvister Eventuelle tvister afgøres ved voldgift i overensstemmelse med de i Almindelige Betingelser for arbejde og leverancer i bygge og anlægsvirksomhed (AB 92) 47 indeholdte regler, jf. i øvrigt ABR89, punkt , med mindre andet aftales. 15. Bygherrens ret til at bringe aftalen til ophør 15.1 Bygherren skal til enhver tid være berettiget til ved opsigelse med et af Bygherren fastsat passende varsel at bringe aftalen og samarbejdet mellem Bygherren og Totalrådgiveren til ophør helt eller delvist, hvis samarbejdet efter Bygherrens opfattelse ikke forløber tilfredsstillende Bygherren skal ved skriftligt varsel på ikke under 2 uger meddele Totalrådgiveren de omstændigheder, som efter Bygherrens opfattelse giver anledning til at bringe aftalen og samarbejdet mellem Parterne til ophør. Totalrådgiveren skal senest 8 dage efter modtagelsen af Bygherrens meddelelse fremsende en skriftlig redegørelse, som dokumenterer, hvorledes Totalrådgiveren vil afhjælpe de omstændigheder, som efter Bygherrens opfattelse begrunder opsigelse af samarbejdet. Senest 10 dage efter Bygherrens modtagelse af Totalrådgiverens redegørelse behandles forholdet på et møde i Styregruppen. På eller senest 3 dage efter mødet i Styregruppen meddeler Bygherren, hvorvidt Bygherren agter at opsige samarbejdet. Hvis Bygherren træffer beslutning herom, fastsætter Bygherren et passende opsigelsesvarsel I tilfælde af opsigelse af aftalen er Bygherren forpligtet til at betale de dokumenterede udgifter, som Totalrådgiveren har afholdt indtil aftalens ophør med tillæg af Totalrådgiverens rimelige omkostninger til afvikling af samarbejdet. Totalrådgiveren er herudover berettiget til honorering af de ydelser, som Totalrådgiveren har præsteret indtil Aftalens ophør Bygherren skal være berettiget til uden betaling at overtage det af Totalrådgiveren og dennes eventuelle underrådgivere udarbejdede materiale. Anvendelse af det af Totalrådgiveren og dennes underrådgivere udarbejdede materiale sker på Bygherrens ansvar. 13/14

14 16. Underskrift og ikrafttræden 16.1 Aftalen træder i kraft, når den er underskrevet af begge parter Aftalen underskrives i to originale eksemplarer, hvoraf hver part opbevarer et eksemplar. [ ], den / 2011 [ ], den / 2011 f. Bygherren: f. Totalrådgiveren: 14/14

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Medlems- og administrationsaftale

Medlems- og administrationsaftale Mellem «Boligorg» (i det følgende kaldet Boligorganisationen) og Boligkontoret Danmark (i det følgende kaldet Boligkontoret) er indgået følgende medlems- og administrationsaftale: 1) Boligorganisationen

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 66-2. Indhold. Indhold. Forsikringens omfang 1 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 66-2 Forsikring i henhold til samarbejdsaftale mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og TrygVesta (Tryg).

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Byggeri og Planlægning 2012

Byggeri og Planlægning 2012 Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Denne ydelsesbeskrivelse anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren)

Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven 2005 (lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1 Indledning... 4

Læs mere

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp

AFTALE Maj 2013. Aarhus Kommune. Bassin 7, Aarhus Ø. Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp Sagsnr. 029774-0256 tb/kkp AFTALE Maj 2013 Aarhus Kommune og [ ] Bassin 7, Aarhus Ø Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Aarhus C T +45 72 27 00 00 F +45 72 27 00 27 CVR-nr. 25089944 København

Læs mere

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser

Entreprise 1052.002. Vej og broer, nordlig strækning. Vej og broer, sydlig strækning. særlige betingelser og beskrivelser særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 1052.001 Vej og broer, nordlig strækning Entreprise 1052.002 Vej og broer, sydlig strækning København Køge >>> Greve S- Solrød S November 2012 Indhold 1052.001-1052.002

Læs mere

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING

GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING GBI 14 GENERELLE BETINGELSER FOR INDUSTRIRÅDGIVNING 2014 Generelle Betingelser for Industrirådgivning, GBI 14 Forord Generelle Betingelser for Industrirådgivning (GBI 14) er udarbejdet af Foreningen af

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10

FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 65-4. Indhold. Indhold. Forsikringens opsigelse 10 FORSIKRINGSBETINGELSER RÅDGIVER-/ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 65-4 For forsikringen gælder reglerne i henhold til gældende lov om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget

Læs mere

Fællesbetingelser. Januar 2012

Fællesbetingelser. Januar 2012 Fællesbetingelser Januar 2012 Rev. nr. 2 februar 2012 Fællesbetingelser Forord Nærværende Fællesbetingelser udgør Christiansen og Essenbæk A/S almindelige juridiske vilkår for aftaler med underentreprenører

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Byggestyringsregler 2011

Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler 2011 Byggestyringsregler - 2011 2 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund... 2 3. Formål... 2 4. Anvendelsesområde... 3 5. Kompetence og opgavefordeling... 3 6. Administrative regler og

Læs mere

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015

byggeskadefonden projekt granskning ekstern vejledning for bygherrer marts 2015 ekstern projekt granskning vejledning for bygherrer marts 2015 byggeskadefonden 19 Byggeskadefonden anbefaler, at bygherrer i støttet boligbyggeri supplerer den interne projektgranskning med en ekstern

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere