Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV : 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod"

Transkript

1 Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV : 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod DI, Overenskomst II for ISS Facility Services A/S (advokat Lene Horn) Aflønning for kørsel i teambil

2 2 1. Uoverensstemmelsen og parternes påstande Tvisten angår i første række, om der skal betales løn til medarbejdere, der er ansat til rengøring med kørsel i teambil, for tiden, der går fra indmøde på bilens standplads til ankomst første rengøringssted, og fra afgang sidste rengøringssted til hensætning af bilen på standpladsen. Der er endvidere tvist om, hvorvidt arbejde på teambil udløser krav på skurtillæg. Der er endelig tvist om opgørelsen af et eventuelt efterbetalingskrav. Klager, 3F, Privat Service, Hotel og Restauration, har nedlagt påstand om, at ISS Facility Services A/S til 3F skal betale ,84 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente for de enkelte ydelsers forfaldstid, til betaling sker. Indklagede, DI, Overenskomst II, for ISS Facility Services A/S, har principalt påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. 2. Sagens behandling Sagen er den 4. og 17. juni 2014 forhandlet for en faglig voldgiftsret med undertegnede, fhv. højesteretspræsident Børge Dahl, som formand og opmand. Der blev afgivet forklaring af rengøringsmedarbejderne Randi Christensen, Tim Nielsen og Vita Christensen, af Anette Kiel, 3F, Vojens afdeling, af tidl. ISS-serviceleder Lili Riggelsen (serviceleder i Sønderjylland fra 1995 til udgangen af april 2010), tidligere ISS-serviceleder og - assistent Eduard Johansen, tidligere ISS-serviceassistent Tina Andresen, ISS-kundechef Per Dissing og ISS-chef for Jura & HSE Mette Willemoe Wang. Da der efter procedure og votering ikke blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten var flertal for en afgørelse, træffes denne af opmanden, som fremkom med en nærmere begrundet tilkendegivelse.

3 3 Da sagen ikke kunne afsluttes forligsmæssigt, afsiges der kendelse. Parterne er enige om, at det kan ske uden fuldstændig sagsfremstilling og gengivelse af forklaringer og parternes argumentation. 3. Overenskomstgrundlaget Det hedder i parternes Serviceoverenskomst bl.a.: Kapitel A Arbejdstiden 1. Den normale arbejdstid Stk. 1. Den daglige arbejdstid kan lægges i hele døgnet. Stk. 2. Den normale effektive, ugentlige arbejdstid er 37 timer. Stk. 3. Virksomhederne har ret til at bestemme arbejdstid, arbejdssted og arbejdsart. 2. Fuldtids-, deltids- og korttidsbeskæftigelse Stk. 1. Ved fuldtidsbeskæftigelse forstås i henseende til nærværende overenskomst en ugentlig arbejdstid på i gennemsnit mindst 30 timer. 7. Særlige tillæg Stk. 3. Herudover betales der for arbejde i patruljetjeneste til samtlige normaltimer et tillæg pr. 15. marts 2010 på kr. 2,90. Stk. 6. For manglende spisested ydes skurtillæg pr. 15. marts 2010 på kr pr. time, forudsat at den normerede daglige arbejdstid overstiger 4 timer (jf. 1, stk. 10).

4 4 Stk. 8. Når virksomheden kræver transport mellem flere arbejdspladser, ydes godtgørelse for transporttid og transportudgifter. Transporttiden betales med grundtimeløn, jf. 4, stk. 2, og transportudgifterne godtgøres på basis af offentlige transportmidlers kort- eller billetpris. Når virksomheden kræver transport af medarbejdere til en ikke daglig arbejdsplads, f.eks. til udførelse af engangsopgaver, og transporten udføres i medarbejdernes bil, betales kilometerpenge efter statens regler. Transporttiden betales som ovenfor anført. Når virksomheden sørger for transporten til og fra arbejdspladsen, ydes kompensation for den medgående transporttid på basis af afstanden målt i fugleflugtslinie mellem bopælen og arbejdspladsen. 9. Overtidsbetaling Stk. 1. Når virksomhedens forpligtelser kræver arbejde ud over normal arbejdstid ydes tillæg således: For de første 3 overarbejdstimer 50 % For de følgende timer 100 % Stk. 2. Overtidstillæggene beregnes pr. 15. marts 2010 af kr. 81,78. Stk. 3. Til fuldtidsansatte medarbejdere ydes ovennævnte tillæg for arbejde ud over den i 1, stk. 2 fastsatte ugentlige arbejdstid. I faglig voldgiftskendelse af 2. august 2004 i en sag mellem Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark og Servicebranchens Arbejdsgiverforening for ARKO Rengøringsselskab K/S udtaler opmanden (højesteretsdommer Poul Søgaard) om den tilsvarende bestemmelse i 7, stk. 8, i Serviceoverenskomsten mellem de daværende overenskomstparter: Efter 7, stk. 8, i parternes overenskomst skal der ydes godtgørelse for transporttid og transportudgifter, når virksomheden kræver transport mellem flere arbejdspladser (1. og 2. afsnit). Der skal endvidere betales for transporttid og eventuelt kilometerpenge, når virksomheden kræver transport af medarbejdere til en ikke daglig arbejdsplads (3. og 4.

5 5 afsnit). Parternes uenighed om fortolkningen af 7, stk. 8, angår begge dele af bestemmelsen. Det bemærkes herved, at der ikke er grundlag for at antage, at rengøringsassistenter kun skulle være omfattet af den ene del af bestemmelsen. Det afgørende ved fortolkningen af 7, stk. 8, er at undersøge, hvad der forstås ved, at virksomheden kræver transport mellem flere arbejdspladser, henholdsvis transport af medarbejdere til en ikke daglig arbejdsplads. Det må lægges til grund, at fortolkningen er ens for de to dele af bestemmelsen. Da den konkrete tvist om Maria Ines Petersen og Heidi Levin Lunds krav i hvert fald i det væsentligste angår bestemmelsens første del (1. og 2. afsnit), og da sagen derfor er forelagt med udgangspunkt i denne del af bestemmelsen, vil de følgende bemærkninger ligeledes tage udgangspunkt heri. Fortolkningen må tage udgangspunkt i ordlyden af bestemmelsen. At en virksomhed kræver transport mellem flere arbejdspladser (arbejdssteder), må efter en naturlig sproglig forståelse betyde, at det skal være virksomheden, der kræver, at medarbejderen skal transportere sig mellem flere arbejdspladser, altså at virksomheden forlanger dette af medarbejderen eller pålægger medarbejderen dette. Denne sproglige forståelse indebærer, at det er i sådanne tilfælde, medarbejderen har ret til godtgørelse for transporttid og transportudgifter. Selv om denne forståelse i forhold til klagers standpunkt indsnævrer de situationer, der giver ret til godtgørelse, kan det ikke antages, at bestemmelsen derved vil blive indholdsløs. Som anført af indklagede vil der kunne forekomme tilfælde, hvor en virksomhed af hensyn til driften må pålægge en medarbejder at udføre transport mellem flere arbejdspladser i forlængelse af hinanden, og hvor dette ikke strider mod ansættelsesaftalen og dens forudsætninger. Virksomhedens kunder har normalt ikke en sådan størrelse, at en medarbejder kan arbejde på fuld tid hos en enkelt kunde, og medarbejdere må som regel udføre arbejde hos to eller flere kunder for at komme op på et tilfredsstillende timetal. Det vil derfor ofte være i medarbejderens interesse at udføre arbejde på mere end en arbejdsplads. Det må antages, at dette som oftest også vil være i virksomhedens interesse. Virksomhedens karakter lægger derfor op til, at medarbejdere udfører arbejde på mere end en arbejdsplads, eventuelt arbejdspladser i forlængelse af hinanden med transport mellem disse. Denne omstændighed, der har været kendt ved indgåelsen af overenskomsten, kan dog ikke tillægges nogen væsentlig betydning for fortolkningen af bestemmelsen. Det afgørende må være, om det er virksomheden, der kræver, at medarbejderen arbejder på flere arbejdspladser i forlængelse af hinanden og transporterer sig mellem disse. Bestemmelsen i overenskomstens 9, stk. 1, om tillæg for overtidsbetaling angår tilfælde, hvor virksomhedens forpligtelser kræver arbejde ud over normal arbejdstid. Det er således tale om dels en anden sproglig formulering end i 7, stk. 8, dels et andet regelsæt, og der kan derfor ikke ved fortolkningen af 7, stk. 8, lægges vægt på, hvordan 9, stk. 1, måtte blive praktiseret. De afgivne forklaringer og øvrige oplysninger om tilblivelsen af 7, stk. 8, og om praktiseringen af bestemmelsen giver ikke noget klart og entydigt billede af, hvordan bestemmelsen har skullet forstås og giver heller ikke grundlag for at antage, at overenskomstparterne har haft en fælles forståelse af bestemmelsen (og endnu mindre grundlag for at fastslå nogen kutyme). Det bemærkes herved, at såvel Kvindeligt Arbejderforbunds brev af 19. oktober 1990 som det af Dansk Funktionærforbund underskrevne protokollat af 17. ju-

6 6 ni 2002 angår afgørelse af konkrete sager, selv om formuleringen synes at have fået en vis generel karakter. Det bemærkes endvidere om de konkrete sager, parterne i øvrigt har omtalt, at dels er der tale om relativt få sager med forskelligt udfald, dels er oplysningerne om de konkrete forhold i sagerne for sparsomme til, at der kan udledes praksis eller fælles forståelse heraf. Det må herefter konkluderes, at bestemmelsen i overenskomstens 7, stk. 8, i overensstemmelse med den mest naturlige læsning af bestemmelsen må forstås således, at ret til godtgørelse for transporttid og transportudgifter foreligger i tilfælde, hvor virksomheden efter ansættelsesforholdets etablering af en medarbejder kræver, at medarbejderen udfører arbejde på flere arbejdspladser i forlængelse af hinanden og i forbindelse hermed transporterer sig mellem disse. Tilfælde, hvor en medarbejder har udtrykt ønske om flere timer (eller flere arbejdspladser), og hvor virksomheden tilbyder medarbejderen flere timer, jf. herved virksomhedens forpligtelse efter overenskomstens 2, stk. 2, udløser således ikke ret til godtgørelse af transporttid og transportudgifter, selv om disse yderligere timer skal udføres på en anden arbejdsplads i forlængelse af den første arbejdsplads. Tilsvarende gælder i tilfælde, hvor virksomheden af egen drift tilbyder en medarbejder yderligere timer. Det forudsættes herved, at medarbejderen i alle tilfælde er frit stillet med hensyn til, om han/hun vil tage imod tilbuddet om flere timer. I faglig voldgiftskendelse af 1. juli 2013 i en sag mellem 3F og DI, FV , om den tid, Dan Ren Service A/S servicemedarbejdere anvender til transport mellem flere arbejdspladser, er omfattet af den normale effektive, ugentlige arbejdstid, jf. Serviceoverenskomst , stk. 2, med den virkning, at der skal betales overarbejdstillæg efter overenskomstens 9, stk. 1 og 3, hvis transporttiden sammenlagt med den tid, hvor medarbejderne udfører rengøringsarbejde mv., overstiger 37 timer pr. uge, udtaler opmanden (højesteretsdommer Thomas Rørdam): Der er under sagen enighed om, at Dan Ren Service A/S kræver transport mellem flere arbejdspladser, jf. overenskomstens 7, stk. 8, når en servicemedarbejder udfører rengøringsarbejde på flere forskellige arbejdspladser. Tvisten under sagen angår, om den tid, servicemedarbejderne anvender til transport mellem flere arbejdspladser, som anført af klager er omfattet af den normale effektive, ugentlige arbejdstid, jf. overenskomstens 1, stk. 2, med den virkning, at der skal betales overarbejdstillæg efter 9, stk. 1 og 3, hvis transporttiden sammenlagt med den tid, hvor medarbejderen udfører rengøringsarbejde mv., overstiger 37 timer pr. uge, eller om transporttiden som anført af indklagede ikke er arbejdstid, men transporttid, der vederlægges efter de særlige regler i overenskomstens 4 og 7, stk. 8, som udtømmende gør op med, hvad der skal betales for transporttid. Efter den almindelige arbejds- og ansættelsesret er arbejdstid den tid, hvor en medarbejder er i tjeneste, og beordrede funktioner vil normalt indgå i arbejdstiden, jf. f.eks. Ole Hasselbalck: Den danske arbejdsret, bind II ansættelsesretten, s. 1527, 1662 f og 1673 f. Heraf

7 7 følger, at rejsetid til og fra arbejdet og pauser normalt ikke indgår i arbejdstiden, mens rejsetid ved beordret transport mellem forskellige arbejdspladser indgår. Opmanden finder, at udgangspunktet i overensstemmelse med disse retningslinjer er, at der er tale om arbejdstid for medarbejderen, når en virksomhed i medfør af overenskomstens 7, stk. 8, kræver transport mellem flere arbejdspladser med den virkning, at medarbejderen har krav på overtidsbetaling, hvis transporttiden sammenlagt med den tid, hvor medarbejderen udfører rengøringsarbejde mv., overstiger 37 timer pr. uge. Det forhold, at overenskomstens 7, stk. 8, udtrykkeligt bestemmer, at der kan kræves godtgørelse for trantid og transportomkostninger, kan ikke føre til, at transporttiden efter overenskomsten ikke anses for arbejdstid efter overenskomstens 1, stk. 2, og 9, stk. 1 og 3, da 7, stk. 8, efter en naturlig læsemåde må forstås således, at den angiver, i hvilke tilfælde og med hvilke beløb, transporttid og transportudgifter vederlægges, mens bestemmelsen ikke kan antages at fastslå, at transporttid, som skal vederlægges, ikke indgår i arbejdstiden og ikke udløser krav på overtidsbetaling efter reglerne i 9, 9, stk. 1 og 3, indeholder da heller ikke forbehold for transporttid efter 7, stk. 8. Da der heller ikke ved de afgivne forklaringer eller på andet grundlag er belæg for at fortolke overenskomsten således, at den omhandlede transporttid ikke er arbejdstid og ikke kan udløse overtidsbetaling, tager opmanden klagers påstand til følge. THI BESTEMMES: Dan Ren Service A/S skal anerkende, at der skal betales overtidstillæg efter Serviceoverenskomst , stk. 3, i situationer, hvor transporttid efter 7, stk. 8, og anden arbejdstid overstiger 37 timer pr. uge. Faglig voldgiftskendelse af 7. februar 2014 i en sag mellem 3F og DI, FV , angår, om det følger af 7, stk. 8, 1. afsnit, i Serviceoverenskomsten, at en servicemedarbejder, som ved ansættelsesaftalen har indgået aftale om udførelse af rengøringsarbejde på flere arbejdssteder, har krav på godtgørelse for transporttid og transportudgifter ved transport mellem arbejdsstederne. I denne sag udtaler opmanden (højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen): I den sag, som blev afgjort ved opmandskendelse af 2. august 2004, var der ikke nedlagt påstand om anerkendelse af en bestemt forståelse af overenskomsten. Påstandene i sagen angik alene krav på godtgørelse for transporttid og transportudgifter støttet på serviceoverenskomstens 7, stk. 8, som var fremsat i relation til to rengøringsassistenter, der under deres ansættelse havde udtrykt ønske om flere timer. De var herefter blevet tilbudt flere timer, som skulle udføres på en anden arbejdsplads med transport mellem arbejdspladserne, hvilket tilbud de havde taget imod. Opmanden lagde ved sin fortolkning af 7, stk. 8, afgørende vægt på bestemmelsens ordlyd, herunder at der skal foreligge en situation, hvor virksomheden kræver transport mel-

8 8 lem flere arbejdspladser. Efter en analyse af ordlyden sammenholdt med, hvad der var gjort gældende af parterne, anførte opmanden herefter konkluderende, at bestemmelsen i overenskomstens 7, stk. 8, i overensstemmelse med den mest naturlige læsning af bestemmelsen må forstås således, at ret til godtgørelse for transporttid og transportudgifter foreligger i tilfælde, hvor virksomheden efter ansættelsesforholdets etablering af en medarbejder kræver, at medarbejderen udfører arbejde på flere arbejdspladser i forlængelse af hinanden og i forbindelse hermed transporterer sig mellem disse. Tilfælde, hvor en medarbejder har udtrykt ønske om flere timer og hvor virksomheden tilbyder medarbejderen flere timer udløser således ikke ret til godtgørelse af transporttid og transportudgifter, selv om disse yderligere timer skal udføres på en anden arbejdsplads i forlængelse af den første arbejdsplads. Med de konkluderende bemærkninger tog opmanden stilling til tvisten i den konkrete sag, og det kan ikke heraf udledes, at det ikke skulle være muligt at anvende 7, stk. 8, 1. afsnit, i en situation, hvor en virksomhed i forbindelse med indgåelsen af en ansættelsesaftale kræver af den ansatte, at denne lader sig transportere mellem flere arbejdspladser. Såvel ordlyden af 7, stk. 8, 1. afsnit, som reale grunde taler for, at en medarbejders krav på godtgørelse for transporttid og transportudgifter, alene afhænger af, om det er virksomheden, der kræver transport mellem flere arbejdspladser, og at det i den forbindelse ikke er afgørende, om virksomheden stiller dette krav efter ansættelsesforholdets etablering eller som betingelse for at ansætte medarbejderen. Det kan som fastslået i opmandskendelsen af 2. august 2004 ikke tillægges nogen betydning, at det også er i virksomhedens interesse, at en medarbejder udfører arbejde på mere end en arbejdsplads. Det afgørende er alene, om medarbejderen er frit stillet med hensyn til, om han /hun vil udføre arbejde på mere end et arbejdssted, og således også er berettiget til med sædvanligt opsigelsesvarsel at nedbringe antallet af arbejdssteder, hvis arbejdstageren ikke længere ønsker at lade sig transportere mellem arbejdsstederne uden at få godtgørelse for transporttid og transportudgifter. Foreligger der en situation som anført, hvor arbejdstageren er frit stillet med hensyn til, om arbejdstageren vil udføre arbejde på mere end et arbejdssted, har arbejdstageren ikke krav på godtgørelse efter 7, stk. 8, hvorimod dette er tilfældet, hvis det er et af arbejdsgiveren krævet vilkår for ansættelsen, at arbejdstageren skal udføre arbejde på flere arbejdspladser, som forudsætter transport mellem disse. Der gives som følge af det anførte klager medhold i den mest subsidiære del af påstand 1, således at DI Overenskomst II (SBA) skal tilpligtes at anerkende, at lønmodtagere, der ansættes på den mellem parterne gældende serviceoverenskomst, i medfør af dennes 7, stk. 8, har krav på godtgørelse for transporttid og transportudgifter for transport mellem flere arbejdspladser, hvis det indgår i stillingsindholdet, at det daglige arbejde fra ansættelsesforholdets etablering skal udføres på flere arbejdspladser, som forudsætter transport mellem disse, og et sådant ansættelsesvilkår er en betingelse for, at lønmodtageren kan opnå ansættelse. Om der kan gives klager medhold i påstand 2, afhænger herefter i første række af, hvorvidt det bevismæssigt kan lægges til grund, at ISS ved ansættelsen af A stillede som betingelse for, at hun kunne opnå ansættelse, at hun påtog sig at udføre arbejde såvel på arbejdsstedet i Bjerringbro som på arbejdsstedet i Langå. Ifølge den forklaring, som er afgivet af Contract Manager Kathe Lykke, var dette ikke tilfældet, hvilket støttes af den forklaring,

9 9 som er afgivet af Chef for Jura og HSE Mette Willemoe Wang, hvorefter det generelt er ISS s ansættelsespolitik at stille medarbejderne frit med hensyn til, om de ønsker mere end et arbejdssted. Imidlertid er ansættelsesbeviset på dette punkt uklart formuleret, ligesom As forklaring tyder på, at hun i forbindelse med ansættelsesaftalen misforstod ansættelsesbetingelserne. Dette spørgsmål kunne have været blevet belyst ved en yderligere vidneførsel, hvilket må anses for vanskeliggjort af den lange tid, som er forløbet siden ansættelsessamtalen, som fandt sted i Da dette må komme klager til skade, lægges det herefter bevismæssigt til grund, at det i forbindelse med ansættelsesaftalen blev klargjort over for A, at hun havde valgfrihed med hensyn til, om hun ville påtage sig mere end et arbejdssted, og at ISS således ikke over for A har stillet krav om, at hun lod sig transportere mellem flere arbejdspladser. Da betingelserne efter 7, stk. 8, 1. afsnit, for at få godtgørelse for transporttid og transportudgifter herefter ikke kan anses for opfyldt, frifindes ISS for klagers påstand Spørgsmålet om løn for den omtvistede tid i forbindelse med ansættelse til rengøringsarbejde under anvendelse af teambil 4.1. Det er uomtvistet, at Randi Christensen og Vita Christensen har været ansat som serviceassistenter i ISS til udførelse af rengøringsarbejde fra en såkaldt teambil bemandet med to medarbejdere. Opgaven bestod i under anvendelse af teambilen efter en af ISS lagt plan hver dag at køre ud til 7 8 mindre kunder og udføre nærmere fastlagt rengøring. Randi Christensen arbejdede på teambil i perioden 11. maj marts 2011, Vita Christensen i perioden 8. marts oktober Indtil 7. marts 2010 var Randi Christensen på hold med Eduard Johansen. Fra den 8. marts 2010, hvor Eduard Johansen blev forfremmet til serviceleder, og til den 4. oktober 2010 var Randi Christensen og Vita Christensen på hold sammen. Fra den 11. oktober 2010 til den 7. marts 2011 udgjorde Randi Christensen og Tim Nielsen et teambil-hold. Tim Nielsens forhold er ikke omfattet af sagen for voldgiftsretten En teambil blev typisk brugt af et hold om morgenen og et andet hold om aftenen. Når den ikke var i brug, havde den en fast standplads, hvor til- og afrigning fandt sted. Den teambil, som sagen angår, havde i perioden 11. maj 2009 oktober 2010 fast standplads hos ISS-medarbejder Eduard Johansen i Toftlund, derefter fik den fast standplads hos ISS-medarbejder Tina Hansen i Bevtofte.

10 Teambil-medarbejderne har fået løn fra det tidspunkt, hvor de ankom til første kunde, og til det tidspunkt, hvor de forlod sidste kunde på turen. Både Randi Christensen og Vita Christensen blev ansat af Lili Riggelsen. Disse tre har samstemmende forklaret, at medarbejderen inden ansættelsen af lederen fik forklaret, at der blev betalt fra ankomst hos første kunde til afgang fra sidste, at der ikke blev betalt for tiden, inden de kom ud til første kunde, og tiden, efter de var færdige hos sidste kunde, og at de begge med kendskab til vilkårene sagde ja til arbejdet. Indtil 1. marts 2010, hvor bilen stod i Toftlund, var første kunde i Rødekro og sidste kunde i Vojens. I perioden derefter og indtil oktober 2010 var udgangspunktet for bilen fortsat Toftlund, men første kunde var nu i Renbæk, sidste kunde i Haderslev. Fra oktober 2010 var udgangspunkt for bilen Bevtofte, første og sidste kunde fortsat i henholdsvis Renbæk og Haderslev Det er uomtvistet, at teambilen var nødvendig for udførelsen af rengøringsarbejdet ude hos kunderne teambilen kan efter opmandens opfattelse anses for teambil-rengøringsholdets mobile rengøringsvogn. Det er også uomtvistet, at holdet skulle hente bilen på dens standplads og efter turen rundt til kunderne køre den tilbage til standpladsen Lili Riggelsen, Eduard Johansen og Tina Andresen har samstemmende forklaret, at teambilen på standpladsen før udkørsel til kunderne skulle rigges med vand, mopper, klude m.v. og efter hjemkomst skulle afrigges. Eduard Johansen har forklaret, at i den tid, hvor han var med på teambilen, stod han for af- og tilrigning, det tog et kvarters tid om dagen, mopper mv. var i en container når Randi Christensen mødte i hans indkørsel, kørte de. Det lægges i øvrigt til grund, at det påhvilede holdet at sørge for af- og tilrigning, og at Randi Christensen og Vita Christensen, mens de var sammen, i fællesskab har sørget for til- og afrigning Eduard Johansen har forklaret, at de gjorde det sammen, og at det tog omkring 5 minutter pr. gang. Tina Andresen har forklaret, at hun har set begge i sin indkørsel, da bilen stod hos hende Opmandens bedømmelse Teambilen var nødvendig for rengøringsholdets rengøring ude hos kunderne, og det har påhvilet holdet som led i ansættelsen ikke bare at hente bilen og stille den tilbage på standpladsen, men

11 11 også at sørge for, at den der hver dag blev til- og afrigget. Kørsel med teambilen fra standpladsen til første kunde og fra sidste kunde til standpladsen må anses for en obligatorisk og uadskillelig del af ansættelsen af Randi Christensen og Vita Christensen til udførelse af rengøringsarbejdet fra teambilen ude hos kunderne der foreligger kørsel, som ISS forlanger udført i forbindelse med ansættelse til arbejde på flere arbejdssteder. Til- og afrigning må anses for arbejde, som skal aflønnes efter overenskomsten. Transporttiden fra standpladsen til første kunde og fra sidste kunde til standpladsen skal, da bilens medtagelse og aflevering er nødvendig for arbejdets udførelse i overensstemmelse med det, der er anført foran under 3 om overenskomstgrundlaget, aflønnes efter overenskomstens 7, stk. 8, uanset hvad der individuelt er aftalt, og det gælder i forhold til begge medlemmer af holdet knyttet til en teambil, når de som Randi Christensen og Vita Christensen må anses for ansat til hver dag at møde og aftræde på bilens standplads og hver dag i eget transportmiddel er mødt på bilens standplads. Der foreligger ikke oplysninger, hvorefter det skulle kunne give mening, at en af dem møder ude ved første kunde og fratræder ude ved sidste kunde. 5. Spørgsmålet om skurpenge 5.1. Det er 3F s opfattelse, at medarbejderne ikke har fået stillet spiseplads til rådighed og derfor har krav på skurpenge i medfør af overenskomstens 7, stk. 6 teambilen var ikke indrettet med spiseplads eller mulighed for kølig opbevaring af madvarer, og medarbejderne havde ikke fået at vide, at de kunne benytte spisefaciliteterne hos kunderne, ligesom det ikke løser problemet med kølig opbevaring af maden Efter bevisførelsen, herunder den fremlagte samarbejdsaftale mellem ISS og Skjern Bremser A/S, Christiansfeld, og de forklaringer, der er afgivet af Per Dissing og Mette Willemoe Wang, lægges det til grund, at ISS med samtlige kunder havde aftalt, at kunden sørgede for velfærdsfaciliteter for de hos Kunden beskæftigede ISS-medarbejdere i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. Efter bevisførelsen lægges det endvidere til grund, at ISS-medarbejderne, der typisk gjorde rent uden for kundernes normale arbejdstid, som forklaret af Lili Riggelsen og Eduard Johansen hos alle kunder kunne benytte toilet- og spisefaciliteter og også tage en kop kaffe.

12 Opmandens bedømmelse Henset til det oplyste om de faktiske forhold hos kunderne og rengøringstidspunkt i forhold til sædvanlig arbejdstid hos kunderne og henset til, at Randi Christensen har forklaret, at hun sammen med Eduard Johansen (da hun, mens han stadig var servicemedarbejder, kørte sammen med ham) en enkelt gang spiste i en kantine hos en kunde (Arkil i Vojens), men ikke brød sig om det, og at Vita Christensen har forklaret, at hun havde spurgt Randi Christensen og af denne fået at vide, at der var mulighed for at spise hos kunderne, lægges det uanset de modstridende forklaringer der er afgivet om, hvorvidt Lili Riggelsen ved ansættelsen orienterede Randi Christensen og Vita Christensen om, at de kunne spise hos kunderne, i bilen, ved en pølsevogn eller på et cafeteria til grund, at medarbejderne må have været på det rene med, at de kunne benytte spisefaciliteterne hos kunderne. Randi Christensen og Vita Christensen har derfor ikke haft krav på skurtillæg. 6. Efterbetalingskravet 6.1. Der er for voldgiftsretten alene rejst krav om efterbetaling vedrørende Randi Christensen og Vita Christensen. 3F har opgjort kravene således: Randi Christensen: 15/ til 14/ : Manglende kørsel og skurpenge kr ,52 Manglende overtidsbetaling kr ,07 Patruljetjeneste kr. 426,90 15/ til 14/ : Manglende kørsel og skurpenge kr ,76 Manglende overtidsbetaling kr ,92 Patruljetjeneste kr. 855,33 15/ til 14/5-2011: Manglende kørsel og skurpenge kr ,98

13 13 Manglende overtidsbetaling kr ,59 Patruljetjeneste kr. 514,91 Samlet krav i alt kr ,98 Vita Christensen Manglende kørsel og skurpenge 15/ til 14/ kr ,21 Manglende patruljekørsel kr. 425,23 Manglende overtidsbetaling kr ,42 Samlet krav i alt kr , Det fremgår af det, der er anført foran under 4, at der er krav på betaling af løn for den tid, der er gået med til- og afrigning af teambilen og kørsel fra dennes standplads til første kunde og fra sidste kunde til standpladsen. Det fremgår af det, der er anført foran under 5, at der ikke kan kræves skurtillæg F har fremlagt lønsedler for begge medarbejdere dækkende deres respektive perioder med arbejde på teambilen. Af hver månedslønseddel fremgår bl.a. det præsterede antal timer. 3F har endvidere for hver lønperiode for hver medarbejder fremlagt efterregning vedrørende tillæg for patruljetjeneste med angivelse af det antal timer, der måned for måned menes at være brugt før ankomst hos første kunde og efter afgang fra sidste kunde. På denne baggrund og i overensstemmelse med, hvad der er forklaret af Randi Christensen, Vita Christensen og Anette Kiel, lægges det til grund, at der til begge er sket aflønning for timer om ugen.

14 Det følger af det, der er anført foran under 4, at der skal ske efterbetaling for køretiden fra bilens standplads til første kunde og fra sidste kunde til standpladsen, og at der skal ske efterbetaling for af- og tilrigning fra den 8. marts DI mener, at transporttiden er sat for højt i 3F s opgørelse af kravet. DI har fremlagt udtræk fra Krak Ruteplan, hvoraf fremgår, at i perioden frem til 1. marts 2010, hvor bilens standplads var i Toftlund, første kunde i Rødekro, sidste kunde i Vojens, var den samlede køretid ud til første kunde (24,3 km) og tilbage fra sidste kunde (17,9 km) 39 minutter, at i perioden 1. marts 1. oktober 2010, hvor bilens standplads fortsat var i Toftlund, og første kunde i Renbæk, sidste kunde i Haderslev, var den samlede køretid ud til første kunde (13,2 km) og hjem fra sidste (31,9 km) 42 minutter, og at i perioden fra 1. oktober 2010, hvor bilens standplads var i Bevtofte, første kunde i Renbæk, sidste kunde i Haderslev, var den samlede køretid ud til første kunde (22,7 km) og hjem fra sidste kunde (27,5 km) 46 minutter. Lili Riggelsen og Tina Andresen har forklaret, at tiderne passer så nogenlunde. På den baggrund har DI beregnet køretiden for hele perioden for Randi Christensen til omkring 450 timer og for Vita Christensen til omkring 125 timer F opererer med samlede timetal, der er omkring en tredjedel større end DI s tal. 3F har herom anført, at de er gået ud fra, hvor lang tid det tager i praksis, og hertil kommer, at der skal lægges minutter til pr. dag til tilrigning og afrigning af teambilen Om aflønningen ved ansættelse til temabil-arbejde har Mette Willemoe Wang forklaret, at der betaltes en høj præstationsløn for kørsel mellem kunder personalepolitisk har ønsket været at give det samme for kørslen mellem kunderne, som for arbejdet hos kunderne, og samtidig var der et ønske om at undgå administrativt besvær Om timebetalingen for de ekstra timer efter overenskomstens 7, stk. 8, har DI uden præjudice for andre sager erklæret sig indforstået med, at der skal betales patruljetillæg Der indgår i 3F s opgørelse betaling for timer, som ifølge 3F overskrider månedsnormen, og derfor efter 3F s opfattelse skal betales med overarbejdstillæg. Både Randi Christensen og Vita Christensen var ansat som fuldtidsbeskæftigede, jf. overenskomstens 2, stk. 1 (begge med ugentlige timetal på lige godt 30 i deres ansættelsesbeviser). 3F har beregnet antal overarbejds-

15 15 timer ud fra de foreliggende månedslønsedler og oplysningerne om det yderligere tidsforbrug ved at rigge bilen til og af og ved kørsel til første kunde og kørsel fra sidste kunde. DI mener imidlertid, at de ekstra timer kan rummes inden for en ugentlig arbejdstid på 37 timer og har fremlagt et bilag med beregninger til illustration heraf, og hvorefter der højst skulle kunne være 51,81 timer, som kan udløse overarbejdstillæg DI har fremlagt et bilag, hvori Randi Christensens krav for perioden 11. maj marts 2011 (ud fra perioderne , , ) er beregnet således: Grundlønssats: kr kr kr., i alt kr., Patruljetillæg: 468 kr kr kr. i alt kr. Skurtillæg: kr. Vita Christensens krav for perioden 1. marts oktober 2010 er beregnet således: Grundlønssats: kr. Patruljetillæg: 368 kr. Skurtillæg: kr Opmandens bedømmelse Der er ikke som sagen er oplyst mulighed for nøjagtigt at foretage en opgørelse af, hvad der skulle have været betalt. 3F s beregning vedrørende Randi Christensen ender med et beløb på kr. Heri indgår skurtillæg, som DI ud fra sit lavere timetal har beregnet til kr. DI har opgjort lønnen for kørselstiden til kr. Der skal imidlertid også tages hensyn til tiden brugt til til- og afrigning i perioden efter den 7. marts 2010, ligesom det er sandsynliggjort, at der har været et vist overarbejde. Efter en samlet bedømmelse findes efterbetalingskravet vedrørende Randi Christensen samlet at kunne ansættes til kr. 3F s beregning vedrørende Vita Christensen ender med et beløb på kr. Heri indgår skurtillæg, som DI ud fra sit lavere timetal har beregnet til kr. DI har opgjort lønnen for kørselstiden til kr. Der skal imidlertid også tages hensyn til tiden brugt til til- og afrigning af teambilen, ligesom det er sandsynliggjort, at der har været et vist overarbejde. Efter en samlet

16 16 bedømmelse findes efterbetalingskravet vedrørende Vita Christensen samlet at kunne ansættes til kr. Der gives således 3F medhold i et samlet beløb på kr. Hvad rentekravet angår, skal der svares procesrente fra kravets fremsættelse for den faglige voldgiftsret ved klageskrift af 11. oktober Thi bestemmes: ISS Facility Services A/S skal til Fagligt Fælles Forbund betale kr. med procesrente fra den 11. oktober Hver part bærer egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmand. Børge Dahl

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod 1 Kendelse af 11. november 2014 i faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri for Dansk Metal og Dansk El-Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for KONE A/S (advokat Lars

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI.

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI. Kendelse af 11. december 2014 i faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund for A (advokat Ulrik Mayland) mod DI Overenskomst I ved DI for Persolit Entreprenørfirma A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233:

Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: Tilkendegivelse af 26. april 2010 i faglig voldgiftssagen FV 2009.0233: CO-industri for Fagligt Fælles Forbund for et antal medlemmer af 3F (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di -

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012.

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0143 Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Strøm Hansen A/S v/ TEKNIQ (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om klagers medlem

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant.

1. DI for Tivoli A/S skal anerkende, at sæsonansatte er valgbare som arbejdsmiljørepræsentant. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2011.0016 Fagligt Fælles Forbund Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI Overenskomst I v/ DI ( for Tivoli A/S (advokat Morten Eisensee) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) 1. Sagens genstand og behandling

Læs mere

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift:

Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Protokollat med opmandstilkendegivelse og forlig af 28. maj 2008 i faglig voldgift: Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark for Svenden Stefan Balzerek (Christian Dyrberg) mod Dansk Byggeri for Adecco A/S

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen

Tilkendegivelse. faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Finansministeriet, Personalestyrelsen 1 Tilkendegivelse i faglig voldgift: Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) -------------------------------------------------------------

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 30. september 2009 i Faglig voldgiftssag F.V. 2009.70: Dansk Journalistforbund som mandatar for A (advokat Liselotte Lindberg Olsen) mod Danmarks Radio (advokat Malene

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen)

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen) PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013 i faglig voldgiftssag 2011.0185 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Tandlægeforening (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 13. maj 2008 i faglig voldgiftssag: Teknisk Landsforbund (advokat Jørgen Rønnow Bruun) mod Dansk Byggeri for Expan A/S (konsulent Marie Gjesing Fynsk) - 2 - INDLEDNING Expan

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund 3F Bygge- Jord og Miljøarbejdernes Fagforening (BJMF) for A (advokat Søren Narv Pedersen) mod Fagligt Fælles Forbund 3F (advokat Martin Haug) Den 15.

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 29. april 2011 Sag 105/2009 (2. afdeling) HK/Danmark som mandatar for Eva Jensen, Carina Ørbæk Sørensen og Christina Bechmann Hoseassen (advokat Peter Breum) mod SKAT

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.177) Gymnasieskolernes Lærerforening. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.177) Gymnasieskolernes Lærerforening. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Protokollat med tilkendegivelse. l Faglig Voldgift (FV 2013.177) Gymnasieskolernes Lærerforening (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Ved Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden har betalt sine polske ansatte i henhold til Maleroverenskomsten.

Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden har betalt sine polske ansatte i henhold til Maleroverenskomsten. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0131, afsagt den 8. november 2014 Malerforbundet (faglig konsulent Jesper Carl) mod Danske Malermestre for Malersvendene ApS (advokat Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 17. november 2013 i faglig voldgiftssag FV 2013.0107: 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for ISS Facility Services A/S

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0043) Forbundet 3F (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Fugegruppen/Rybergs Fugeteknik (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2014.0036):

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2014.0036): Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2014.0036): Fagligt Fælles Forbund (advokat Peter Breum) mod HORESTA for Select Service Partner Danmark A/S (advokat Marie Louise Larsen) Afsagt den 18. september 2014

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 11. december 2014 efter mundtlig tilkendegivelse meddelt tirsdag den 2. december 2014 i faglig voldgiftssag, 2012.0158 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod

Læs mere

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye)

afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) Kendelse på aftalte vilkår afsagt den 5. september 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0072 Gymnasieskolernes Lærerforening for A (advokat Karen Margrethe Schebye) mod Finansministeriet, Personalestyrelsen

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 5. september 2014. i faglig voldgiftssag, 2013.0131. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 5. september 2014 i faglig voldgiftssag, 2013.0131 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Gentofte Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Sagen angår lønsammensætningen

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

KENDELSE afsagt tirsdag den 6. april 2010

KENDELSE afsagt tirsdag den 6. april 2010 KENDELSE afsagt tirsdag den 6. april 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0222 Gymnasieskolernes Lærerforening (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Personalestyrelsen og Vejen Handelsskole (Kammeradvokaten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV201.0048) 3F Transport, Logistik & Byg i Århus for murersjakkene på byggepladsen Egmont Højskole Hou (faglig sekretær Morten Petersen) mod Dansk Byggeri for Celco Murer-

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse.

Ansættelsesaftalen skal gives til medarbejderen senest 2. hverdag efter ansættelsesforholdets begyndelse. Vejledning Til ansættelser i henhold til Transportoverenskomst for chauffører, flyttearbejdere, grænseoverskridende transport og dagrenovation indgået mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F I ovennævnte

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg-

Den indklagede virksomhed havde som en del af murerentreprisen ved et institutionsbyg- Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 20. august 2008 Fagligt Fælles Forbund (faglig sekretær Leif Ruhe) mod Dansk Byggeri for HOK Thisted A/S, Thisted (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere