Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV : 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV2013.0051: 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod"

Transkript

1 Kendelse af 31. august 2014 i faglig voldgift FV : 3F, Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leiderdorff-Ernst) mod DI, Overenskomst II for ISS Facility Services A/S (advokat Lene Horn) Aflønning for kørsel i teambil

2 2 1. Uoverensstemmelsen og parternes påstande Tvisten angår i første række, om der skal betales løn til medarbejdere, der er ansat til rengøring med kørsel i teambil, for tiden, der går fra indmøde på bilens standplads til ankomst første rengøringssted, og fra afgang sidste rengøringssted til hensætning af bilen på standpladsen. Der er endvidere tvist om, hvorvidt arbejde på teambil udløser krav på skurtillæg. Der er endelig tvist om opgørelsen af et eventuelt efterbetalingskrav. Klager, 3F, Privat Service, Hotel og Restauration, har nedlagt påstand om, at ISS Facility Services A/S til 3F skal betale ,84 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente for de enkelte ydelsers forfaldstid, til betaling sker. Indklagede, DI, Overenskomst II, for ISS Facility Services A/S, har principalt påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. 2. Sagens behandling Sagen er den 4. og 17. juni 2014 forhandlet for en faglig voldgiftsret med undertegnede, fhv. højesteretspræsident Børge Dahl, som formand og opmand. Der blev afgivet forklaring af rengøringsmedarbejderne Randi Christensen, Tim Nielsen og Vita Christensen, af Anette Kiel, 3F, Vojens afdeling, af tidl. ISS-serviceleder Lili Riggelsen (serviceleder i Sønderjylland fra 1995 til udgangen af april 2010), tidligere ISS-serviceleder og - assistent Eduard Johansen, tidligere ISS-serviceassistent Tina Andresen, ISS-kundechef Per Dissing og ISS-chef for Jura & HSE Mette Willemoe Wang. Da der efter procedure og votering ikke blandt de partsudpegede medlemmer af voldgiftsretten var flertal for en afgørelse, træffes denne af opmanden, som fremkom med en nærmere begrundet tilkendegivelse.

3 3 Da sagen ikke kunne afsluttes forligsmæssigt, afsiges der kendelse. Parterne er enige om, at det kan ske uden fuldstændig sagsfremstilling og gengivelse af forklaringer og parternes argumentation. 3. Overenskomstgrundlaget Det hedder i parternes Serviceoverenskomst bl.a.: Kapitel A Arbejdstiden 1. Den normale arbejdstid Stk. 1. Den daglige arbejdstid kan lægges i hele døgnet. Stk. 2. Den normale effektive, ugentlige arbejdstid er 37 timer. Stk. 3. Virksomhederne har ret til at bestemme arbejdstid, arbejdssted og arbejdsart. 2. Fuldtids-, deltids- og korttidsbeskæftigelse Stk. 1. Ved fuldtidsbeskæftigelse forstås i henseende til nærværende overenskomst en ugentlig arbejdstid på i gennemsnit mindst 30 timer. 7. Særlige tillæg Stk. 3. Herudover betales der for arbejde i patruljetjeneste til samtlige normaltimer et tillæg pr. 15. marts 2010 på kr. 2,90. Stk. 6. For manglende spisested ydes skurtillæg pr. 15. marts 2010 på kr pr. time, forudsat at den normerede daglige arbejdstid overstiger 4 timer (jf. 1, stk. 10).

4 4 Stk. 8. Når virksomheden kræver transport mellem flere arbejdspladser, ydes godtgørelse for transporttid og transportudgifter. Transporttiden betales med grundtimeløn, jf. 4, stk. 2, og transportudgifterne godtgøres på basis af offentlige transportmidlers kort- eller billetpris. Når virksomheden kræver transport af medarbejdere til en ikke daglig arbejdsplads, f.eks. til udførelse af engangsopgaver, og transporten udføres i medarbejdernes bil, betales kilometerpenge efter statens regler. Transporttiden betales som ovenfor anført. Når virksomheden sørger for transporten til og fra arbejdspladsen, ydes kompensation for den medgående transporttid på basis af afstanden målt i fugleflugtslinie mellem bopælen og arbejdspladsen. 9. Overtidsbetaling Stk. 1. Når virksomhedens forpligtelser kræver arbejde ud over normal arbejdstid ydes tillæg således: For de første 3 overarbejdstimer 50 % For de følgende timer 100 % Stk. 2. Overtidstillæggene beregnes pr. 15. marts 2010 af kr. 81,78. Stk. 3. Til fuldtidsansatte medarbejdere ydes ovennævnte tillæg for arbejde ud over den i 1, stk. 2 fastsatte ugentlige arbejdstid. I faglig voldgiftskendelse af 2. august 2004 i en sag mellem Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark og Servicebranchens Arbejdsgiverforening for ARKO Rengøringsselskab K/S udtaler opmanden (højesteretsdommer Poul Søgaard) om den tilsvarende bestemmelse i 7, stk. 8, i Serviceoverenskomsten mellem de daværende overenskomstparter: Efter 7, stk. 8, i parternes overenskomst skal der ydes godtgørelse for transporttid og transportudgifter, når virksomheden kræver transport mellem flere arbejdspladser (1. og 2. afsnit). Der skal endvidere betales for transporttid og eventuelt kilometerpenge, når virksomheden kræver transport af medarbejdere til en ikke daglig arbejdsplads (3. og 4.

5 5 afsnit). Parternes uenighed om fortolkningen af 7, stk. 8, angår begge dele af bestemmelsen. Det bemærkes herved, at der ikke er grundlag for at antage, at rengøringsassistenter kun skulle være omfattet af den ene del af bestemmelsen. Det afgørende ved fortolkningen af 7, stk. 8, er at undersøge, hvad der forstås ved, at virksomheden kræver transport mellem flere arbejdspladser, henholdsvis transport af medarbejdere til en ikke daglig arbejdsplads. Det må lægges til grund, at fortolkningen er ens for de to dele af bestemmelsen. Da den konkrete tvist om Maria Ines Petersen og Heidi Levin Lunds krav i hvert fald i det væsentligste angår bestemmelsens første del (1. og 2. afsnit), og da sagen derfor er forelagt med udgangspunkt i denne del af bestemmelsen, vil de følgende bemærkninger ligeledes tage udgangspunkt heri. Fortolkningen må tage udgangspunkt i ordlyden af bestemmelsen. At en virksomhed kræver transport mellem flere arbejdspladser (arbejdssteder), må efter en naturlig sproglig forståelse betyde, at det skal være virksomheden, der kræver, at medarbejderen skal transportere sig mellem flere arbejdspladser, altså at virksomheden forlanger dette af medarbejderen eller pålægger medarbejderen dette. Denne sproglige forståelse indebærer, at det er i sådanne tilfælde, medarbejderen har ret til godtgørelse for transporttid og transportudgifter. Selv om denne forståelse i forhold til klagers standpunkt indsnævrer de situationer, der giver ret til godtgørelse, kan det ikke antages, at bestemmelsen derved vil blive indholdsløs. Som anført af indklagede vil der kunne forekomme tilfælde, hvor en virksomhed af hensyn til driften må pålægge en medarbejder at udføre transport mellem flere arbejdspladser i forlængelse af hinanden, og hvor dette ikke strider mod ansættelsesaftalen og dens forudsætninger. Virksomhedens kunder har normalt ikke en sådan størrelse, at en medarbejder kan arbejde på fuld tid hos en enkelt kunde, og medarbejdere må som regel udføre arbejde hos to eller flere kunder for at komme op på et tilfredsstillende timetal. Det vil derfor ofte være i medarbejderens interesse at udføre arbejde på mere end en arbejdsplads. Det må antages, at dette som oftest også vil være i virksomhedens interesse. Virksomhedens karakter lægger derfor op til, at medarbejdere udfører arbejde på mere end en arbejdsplads, eventuelt arbejdspladser i forlængelse af hinanden med transport mellem disse. Denne omstændighed, der har været kendt ved indgåelsen af overenskomsten, kan dog ikke tillægges nogen væsentlig betydning for fortolkningen af bestemmelsen. Det afgørende må være, om det er virksomheden, der kræver, at medarbejderen arbejder på flere arbejdspladser i forlængelse af hinanden og transporterer sig mellem disse. Bestemmelsen i overenskomstens 9, stk. 1, om tillæg for overtidsbetaling angår tilfælde, hvor virksomhedens forpligtelser kræver arbejde ud over normal arbejdstid. Det er således tale om dels en anden sproglig formulering end i 7, stk. 8, dels et andet regelsæt, og der kan derfor ikke ved fortolkningen af 7, stk. 8, lægges vægt på, hvordan 9, stk. 1, måtte blive praktiseret. De afgivne forklaringer og øvrige oplysninger om tilblivelsen af 7, stk. 8, og om praktiseringen af bestemmelsen giver ikke noget klart og entydigt billede af, hvordan bestemmelsen har skullet forstås og giver heller ikke grundlag for at antage, at overenskomstparterne har haft en fælles forståelse af bestemmelsen (og endnu mindre grundlag for at fastslå nogen kutyme). Det bemærkes herved, at såvel Kvindeligt Arbejderforbunds brev af 19. oktober 1990 som det af Dansk Funktionærforbund underskrevne protokollat af 17. ju-

6 6 ni 2002 angår afgørelse af konkrete sager, selv om formuleringen synes at have fået en vis generel karakter. Det bemærkes endvidere om de konkrete sager, parterne i øvrigt har omtalt, at dels er der tale om relativt få sager med forskelligt udfald, dels er oplysningerne om de konkrete forhold i sagerne for sparsomme til, at der kan udledes praksis eller fælles forståelse heraf. Det må herefter konkluderes, at bestemmelsen i overenskomstens 7, stk. 8, i overensstemmelse med den mest naturlige læsning af bestemmelsen må forstås således, at ret til godtgørelse for transporttid og transportudgifter foreligger i tilfælde, hvor virksomheden efter ansættelsesforholdets etablering af en medarbejder kræver, at medarbejderen udfører arbejde på flere arbejdspladser i forlængelse af hinanden og i forbindelse hermed transporterer sig mellem disse. Tilfælde, hvor en medarbejder har udtrykt ønske om flere timer (eller flere arbejdspladser), og hvor virksomheden tilbyder medarbejderen flere timer, jf. herved virksomhedens forpligtelse efter overenskomstens 2, stk. 2, udløser således ikke ret til godtgørelse af transporttid og transportudgifter, selv om disse yderligere timer skal udføres på en anden arbejdsplads i forlængelse af den første arbejdsplads. Tilsvarende gælder i tilfælde, hvor virksomheden af egen drift tilbyder en medarbejder yderligere timer. Det forudsættes herved, at medarbejderen i alle tilfælde er frit stillet med hensyn til, om han/hun vil tage imod tilbuddet om flere timer. I faglig voldgiftskendelse af 1. juli 2013 i en sag mellem 3F og DI, FV , om den tid, Dan Ren Service A/S servicemedarbejdere anvender til transport mellem flere arbejdspladser, er omfattet af den normale effektive, ugentlige arbejdstid, jf. Serviceoverenskomst , stk. 2, med den virkning, at der skal betales overarbejdstillæg efter overenskomstens 9, stk. 1 og 3, hvis transporttiden sammenlagt med den tid, hvor medarbejderne udfører rengøringsarbejde mv., overstiger 37 timer pr. uge, udtaler opmanden (højesteretsdommer Thomas Rørdam): Der er under sagen enighed om, at Dan Ren Service A/S kræver transport mellem flere arbejdspladser, jf. overenskomstens 7, stk. 8, når en servicemedarbejder udfører rengøringsarbejde på flere forskellige arbejdspladser. Tvisten under sagen angår, om den tid, servicemedarbejderne anvender til transport mellem flere arbejdspladser, som anført af klager er omfattet af den normale effektive, ugentlige arbejdstid, jf. overenskomstens 1, stk. 2, med den virkning, at der skal betales overarbejdstillæg efter 9, stk. 1 og 3, hvis transporttiden sammenlagt med den tid, hvor medarbejderen udfører rengøringsarbejde mv., overstiger 37 timer pr. uge, eller om transporttiden som anført af indklagede ikke er arbejdstid, men transporttid, der vederlægges efter de særlige regler i overenskomstens 4 og 7, stk. 8, som udtømmende gør op med, hvad der skal betales for transporttid. Efter den almindelige arbejds- og ansættelsesret er arbejdstid den tid, hvor en medarbejder er i tjeneste, og beordrede funktioner vil normalt indgå i arbejdstiden, jf. f.eks. Ole Hasselbalck: Den danske arbejdsret, bind II ansættelsesretten, s. 1527, 1662 f og 1673 f. Heraf

7 7 følger, at rejsetid til og fra arbejdet og pauser normalt ikke indgår i arbejdstiden, mens rejsetid ved beordret transport mellem forskellige arbejdspladser indgår. Opmanden finder, at udgangspunktet i overensstemmelse med disse retningslinjer er, at der er tale om arbejdstid for medarbejderen, når en virksomhed i medfør af overenskomstens 7, stk. 8, kræver transport mellem flere arbejdspladser med den virkning, at medarbejderen har krav på overtidsbetaling, hvis transporttiden sammenlagt med den tid, hvor medarbejderen udfører rengøringsarbejde mv., overstiger 37 timer pr. uge. Det forhold, at overenskomstens 7, stk. 8, udtrykkeligt bestemmer, at der kan kræves godtgørelse for trantid og transportomkostninger, kan ikke føre til, at transporttiden efter overenskomsten ikke anses for arbejdstid efter overenskomstens 1, stk. 2, og 9, stk. 1 og 3, da 7, stk. 8, efter en naturlig læsemåde må forstås således, at den angiver, i hvilke tilfælde og med hvilke beløb, transporttid og transportudgifter vederlægges, mens bestemmelsen ikke kan antages at fastslå, at transporttid, som skal vederlægges, ikke indgår i arbejdstiden og ikke udløser krav på overtidsbetaling efter reglerne i 9, 9, stk. 1 og 3, indeholder da heller ikke forbehold for transporttid efter 7, stk. 8. Da der heller ikke ved de afgivne forklaringer eller på andet grundlag er belæg for at fortolke overenskomsten således, at den omhandlede transporttid ikke er arbejdstid og ikke kan udløse overtidsbetaling, tager opmanden klagers påstand til følge. THI BESTEMMES: Dan Ren Service A/S skal anerkende, at der skal betales overtidstillæg efter Serviceoverenskomst , stk. 3, i situationer, hvor transporttid efter 7, stk. 8, og anden arbejdstid overstiger 37 timer pr. uge. Faglig voldgiftskendelse af 7. februar 2014 i en sag mellem 3F og DI, FV , angår, om det følger af 7, stk. 8, 1. afsnit, i Serviceoverenskomsten, at en servicemedarbejder, som ved ansættelsesaftalen har indgået aftale om udførelse af rengøringsarbejde på flere arbejdssteder, har krav på godtgørelse for transporttid og transportudgifter ved transport mellem arbejdsstederne. I denne sag udtaler opmanden (højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen): I den sag, som blev afgjort ved opmandskendelse af 2. august 2004, var der ikke nedlagt påstand om anerkendelse af en bestemt forståelse af overenskomsten. Påstandene i sagen angik alene krav på godtgørelse for transporttid og transportudgifter støttet på serviceoverenskomstens 7, stk. 8, som var fremsat i relation til to rengøringsassistenter, der under deres ansættelse havde udtrykt ønske om flere timer. De var herefter blevet tilbudt flere timer, som skulle udføres på en anden arbejdsplads med transport mellem arbejdspladserne, hvilket tilbud de havde taget imod. Opmanden lagde ved sin fortolkning af 7, stk. 8, afgørende vægt på bestemmelsens ordlyd, herunder at der skal foreligge en situation, hvor virksomheden kræver transport mel-

8 8 lem flere arbejdspladser. Efter en analyse af ordlyden sammenholdt med, hvad der var gjort gældende af parterne, anførte opmanden herefter konkluderende, at bestemmelsen i overenskomstens 7, stk. 8, i overensstemmelse med den mest naturlige læsning af bestemmelsen må forstås således, at ret til godtgørelse for transporttid og transportudgifter foreligger i tilfælde, hvor virksomheden efter ansættelsesforholdets etablering af en medarbejder kræver, at medarbejderen udfører arbejde på flere arbejdspladser i forlængelse af hinanden og i forbindelse hermed transporterer sig mellem disse. Tilfælde, hvor en medarbejder har udtrykt ønske om flere timer og hvor virksomheden tilbyder medarbejderen flere timer udløser således ikke ret til godtgørelse af transporttid og transportudgifter, selv om disse yderligere timer skal udføres på en anden arbejdsplads i forlængelse af den første arbejdsplads. Med de konkluderende bemærkninger tog opmanden stilling til tvisten i den konkrete sag, og det kan ikke heraf udledes, at det ikke skulle være muligt at anvende 7, stk. 8, 1. afsnit, i en situation, hvor en virksomhed i forbindelse med indgåelsen af en ansættelsesaftale kræver af den ansatte, at denne lader sig transportere mellem flere arbejdspladser. Såvel ordlyden af 7, stk. 8, 1. afsnit, som reale grunde taler for, at en medarbejders krav på godtgørelse for transporttid og transportudgifter, alene afhænger af, om det er virksomheden, der kræver transport mellem flere arbejdspladser, og at det i den forbindelse ikke er afgørende, om virksomheden stiller dette krav efter ansættelsesforholdets etablering eller som betingelse for at ansætte medarbejderen. Det kan som fastslået i opmandskendelsen af 2. august 2004 ikke tillægges nogen betydning, at det også er i virksomhedens interesse, at en medarbejder udfører arbejde på mere end en arbejdsplads. Det afgørende er alene, om medarbejderen er frit stillet med hensyn til, om han /hun vil udføre arbejde på mere end et arbejdssted, og således også er berettiget til med sædvanligt opsigelsesvarsel at nedbringe antallet af arbejdssteder, hvis arbejdstageren ikke længere ønsker at lade sig transportere mellem arbejdsstederne uden at få godtgørelse for transporttid og transportudgifter. Foreligger der en situation som anført, hvor arbejdstageren er frit stillet med hensyn til, om arbejdstageren vil udføre arbejde på mere end et arbejdssted, har arbejdstageren ikke krav på godtgørelse efter 7, stk. 8, hvorimod dette er tilfældet, hvis det er et af arbejdsgiveren krævet vilkår for ansættelsen, at arbejdstageren skal udføre arbejde på flere arbejdspladser, som forudsætter transport mellem disse. Der gives som følge af det anførte klager medhold i den mest subsidiære del af påstand 1, således at DI Overenskomst II (SBA) skal tilpligtes at anerkende, at lønmodtagere, der ansættes på den mellem parterne gældende serviceoverenskomst, i medfør af dennes 7, stk. 8, har krav på godtgørelse for transporttid og transportudgifter for transport mellem flere arbejdspladser, hvis det indgår i stillingsindholdet, at det daglige arbejde fra ansættelsesforholdets etablering skal udføres på flere arbejdspladser, som forudsætter transport mellem disse, og et sådant ansættelsesvilkår er en betingelse for, at lønmodtageren kan opnå ansættelse. Om der kan gives klager medhold i påstand 2, afhænger herefter i første række af, hvorvidt det bevismæssigt kan lægges til grund, at ISS ved ansættelsen af A stillede som betingelse for, at hun kunne opnå ansættelse, at hun påtog sig at udføre arbejde såvel på arbejdsstedet i Bjerringbro som på arbejdsstedet i Langå. Ifølge den forklaring, som er afgivet af Contract Manager Kathe Lykke, var dette ikke tilfældet, hvilket støttes af den forklaring,

9 9 som er afgivet af Chef for Jura og HSE Mette Willemoe Wang, hvorefter det generelt er ISS s ansættelsespolitik at stille medarbejderne frit med hensyn til, om de ønsker mere end et arbejdssted. Imidlertid er ansættelsesbeviset på dette punkt uklart formuleret, ligesom As forklaring tyder på, at hun i forbindelse med ansættelsesaftalen misforstod ansættelsesbetingelserne. Dette spørgsmål kunne have været blevet belyst ved en yderligere vidneførsel, hvilket må anses for vanskeliggjort af den lange tid, som er forløbet siden ansættelsessamtalen, som fandt sted i Da dette må komme klager til skade, lægges det herefter bevismæssigt til grund, at det i forbindelse med ansættelsesaftalen blev klargjort over for A, at hun havde valgfrihed med hensyn til, om hun ville påtage sig mere end et arbejdssted, og at ISS således ikke over for A har stillet krav om, at hun lod sig transportere mellem flere arbejdspladser. Da betingelserne efter 7, stk. 8, 1. afsnit, for at få godtgørelse for transporttid og transportudgifter herefter ikke kan anses for opfyldt, frifindes ISS for klagers påstand Spørgsmålet om løn for den omtvistede tid i forbindelse med ansættelse til rengøringsarbejde under anvendelse af teambil 4.1. Det er uomtvistet, at Randi Christensen og Vita Christensen har været ansat som serviceassistenter i ISS til udførelse af rengøringsarbejde fra en såkaldt teambil bemandet med to medarbejdere. Opgaven bestod i under anvendelse af teambilen efter en af ISS lagt plan hver dag at køre ud til 7 8 mindre kunder og udføre nærmere fastlagt rengøring. Randi Christensen arbejdede på teambil i perioden 11. maj marts 2011, Vita Christensen i perioden 8. marts oktober Indtil 7. marts 2010 var Randi Christensen på hold med Eduard Johansen. Fra den 8. marts 2010, hvor Eduard Johansen blev forfremmet til serviceleder, og til den 4. oktober 2010 var Randi Christensen og Vita Christensen på hold sammen. Fra den 11. oktober 2010 til den 7. marts 2011 udgjorde Randi Christensen og Tim Nielsen et teambil-hold. Tim Nielsens forhold er ikke omfattet af sagen for voldgiftsretten En teambil blev typisk brugt af et hold om morgenen og et andet hold om aftenen. Når den ikke var i brug, havde den en fast standplads, hvor til- og afrigning fandt sted. Den teambil, som sagen angår, havde i perioden 11. maj 2009 oktober 2010 fast standplads hos ISS-medarbejder Eduard Johansen i Toftlund, derefter fik den fast standplads hos ISS-medarbejder Tina Hansen i Bevtofte.

10 Teambil-medarbejderne har fået løn fra det tidspunkt, hvor de ankom til første kunde, og til det tidspunkt, hvor de forlod sidste kunde på turen. Både Randi Christensen og Vita Christensen blev ansat af Lili Riggelsen. Disse tre har samstemmende forklaret, at medarbejderen inden ansættelsen af lederen fik forklaret, at der blev betalt fra ankomst hos første kunde til afgang fra sidste, at der ikke blev betalt for tiden, inden de kom ud til første kunde, og tiden, efter de var færdige hos sidste kunde, og at de begge med kendskab til vilkårene sagde ja til arbejdet. Indtil 1. marts 2010, hvor bilen stod i Toftlund, var første kunde i Rødekro og sidste kunde i Vojens. I perioden derefter og indtil oktober 2010 var udgangspunktet for bilen fortsat Toftlund, men første kunde var nu i Renbæk, sidste kunde i Haderslev. Fra oktober 2010 var udgangspunkt for bilen Bevtofte, første og sidste kunde fortsat i henholdsvis Renbæk og Haderslev Det er uomtvistet, at teambilen var nødvendig for udførelsen af rengøringsarbejdet ude hos kunderne teambilen kan efter opmandens opfattelse anses for teambil-rengøringsholdets mobile rengøringsvogn. Det er også uomtvistet, at holdet skulle hente bilen på dens standplads og efter turen rundt til kunderne køre den tilbage til standpladsen Lili Riggelsen, Eduard Johansen og Tina Andresen har samstemmende forklaret, at teambilen på standpladsen før udkørsel til kunderne skulle rigges med vand, mopper, klude m.v. og efter hjemkomst skulle afrigges. Eduard Johansen har forklaret, at i den tid, hvor han var med på teambilen, stod han for af- og tilrigning, det tog et kvarters tid om dagen, mopper mv. var i en container når Randi Christensen mødte i hans indkørsel, kørte de. Det lægges i øvrigt til grund, at det påhvilede holdet at sørge for af- og tilrigning, og at Randi Christensen og Vita Christensen, mens de var sammen, i fællesskab har sørget for til- og afrigning Eduard Johansen har forklaret, at de gjorde det sammen, og at det tog omkring 5 minutter pr. gang. Tina Andresen har forklaret, at hun har set begge i sin indkørsel, da bilen stod hos hende Opmandens bedømmelse Teambilen var nødvendig for rengøringsholdets rengøring ude hos kunderne, og det har påhvilet holdet som led i ansættelsen ikke bare at hente bilen og stille den tilbage på standpladsen, men

11 11 også at sørge for, at den der hver dag blev til- og afrigget. Kørsel med teambilen fra standpladsen til første kunde og fra sidste kunde til standpladsen må anses for en obligatorisk og uadskillelig del af ansættelsen af Randi Christensen og Vita Christensen til udførelse af rengøringsarbejdet fra teambilen ude hos kunderne der foreligger kørsel, som ISS forlanger udført i forbindelse med ansættelse til arbejde på flere arbejdssteder. Til- og afrigning må anses for arbejde, som skal aflønnes efter overenskomsten. Transporttiden fra standpladsen til første kunde og fra sidste kunde til standpladsen skal, da bilens medtagelse og aflevering er nødvendig for arbejdets udførelse i overensstemmelse med det, der er anført foran under 3 om overenskomstgrundlaget, aflønnes efter overenskomstens 7, stk. 8, uanset hvad der individuelt er aftalt, og det gælder i forhold til begge medlemmer af holdet knyttet til en teambil, når de som Randi Christensen og Vita Christensen må anses for ansat til hver dag at møde og aftræde på bilens standplads og hver dag i eget transportmiddel er mødt på bilens standplads. Der foreligger ikke oplysninger, hvorefter det skulle kunne give mening, at en af dem møder ude ved første kunde og fratræder ude ved sidste kunde. 5. Spørgsmålet om skurpenge 5.1. Det er 3F s opfattelse, at medarbejderne ikke har fået stillet spiseplads til rådighed og derfor har krav på skurpenge i medfør af overenskomstens 7, stk. 6 teambilen var ikke indrettet med spiseplads eller mulighed for kølig opbevaring af madvarer, og medarbejderne havde ikke fået at vide, at de kunne benytte spisefaciliteterne hos kunderne, ligesom det ikke løser problemet med kølig opbevaring af maden Efter bevisførelsen, herunder den fremlagte samarbejdsaftale mellem ISS og Skjern Bremser A/S, Christiansfeld, og de forklaringer, der er afgivet af Per Dissing og Mette Willemoe Wang, lægges det til grund, at ISS med samtlige kunder havde aftalt, at kunden sørgede for velfærdsfaciliteter for de hos Kunden beskæftigede ISS-medarbejdere i henhold til de til enhver tid gældende regler herom. Efter bevisførelsen lægges det endvidere til grund, at ISS-medarbejderne, der typisk gjorde rent uden for kundernes normale arbejdstid, som forklaret af Lili Riggelsen og Eduard Johansen hos alle kunder kunne benytte toilet- og spisefaciliteter og også tage en kop kaffe.

12 Opmandens bedømmelse Henset til det oplyste om de faktiske forhold hos kunderne og rengøringstidspunkt i forhold til sædvanlig arbejdstid hos kunderne og henset til, at Randi Christensen har forklaret, at hun sammen med Eduard Johansen (da hun, mens han stadig var servicemedarbejder, kørte sammen med ham) en enkelt gang spiste i en kantine hos en kunde (Arkil i Vojens), men ikke brød sig om det, og at Vita Christensen har forklaret, at hun havde spurgt Randi Christensen og af denne fået at vide, at der var mulighed for at spise hos kunderne, lægges det uanset de modstridende forklaringer der er afgivet om, hvorvidt Lili Riggelsen ved ansættelsen orienterede Randi Christensen og Vita Christensen om, at de kunne spise hos kunderne, i bilen, ved en pølsevogn eller på et cafeteria til grund, at medarbejderne må have været på det rene med, at de kunne benytte spisefaciliteterne hos kunderne. Randi Christensen og Vita Christensen har derfor ikke haft krav på skurtillæg. 6. Efterbetalingskravet 6.1. Der er for voldgiftsretten alene rejst krav om efterbetaling vedrørende Randi Christensen og Vita Christensen. 3F har opgjort kravene således: Randi Christensen: 15/ til 14/ : Manglende kørsel og skurpenge kr ,52 Manglende overtidsbetaling kr ,07 Patruljetjeneste kr. 426,90 15/ til 14/ : Manglende kørsel og skurpenge kr ,76 Manglende overtidsbetaling kr ,92 Patruljetjeneste kr. 855,33 15/ til 14/5-2011: Manglende kørsel og skurpenge kr ,98

13 13 Manglende overtidsbetaling kr ,59 Patruljetjeneste kr. 514,91 Samlet krav i alt kr ,98 Vita Christensen Manglende kørsel og skurpenge 15/ til 14/ kr ,21 Manglende patruljekørsel kr. 425,23 Manglende overtidsbetaling kr ,42 Samlet krav i alt kr , Det fremgår af det, der er anført foran under 4, at der er krav på betaling af løn for den tid, der er gået med til- og afrigning af teambilen og kørsel fra dennes standplads til første kunde og fra sidste kunde til standpladsen. Det fremgår af det, der er anført foran under 5, at der ikke kan kræves skurtillæg F har fremlagt lønsedler for begge medarbejdere dækkende deres respektive perioder med arbejde på teambilen. Af hver månedslønseddel fremgår bl.a. det præsterede antal timer. 3F har endvidere for hver lønperiode for hver medarbejder fremlagt efterregning vedrørende tillæg for patruljetjeneste med angivelse af det antal timer, der måned for måned menes at være brugt før ankomst hos første kunde og efter afgang fra sidste kunde. På denne baggrund og i overensstemmelse med, hvad der er forklaret af Randi Christensen, Vita Christensen og Anette Kiel, lægges det til grund, at der til begge er sket aflønning for timer om ugen.

14 Det følger af det, der er anført foran under 4, at der skal ske efterbetaling for køretiden fra bilens standplads til første kunde og fra sidste kunde til standpladsen, og at der skal ske efterbetaling for af- og tilrigning fra den 8. marts DI mener, at transporttiden er sat for højt i 3F s opgørelse af kravet. DI har fremlagt udtræk fra Krak Ruteplan, hvoraf fremgår, at i perioden frem til 1. marts 2010, hvor bilens standplads var i Toftlund, første kunde i Rødekro, sidste kunde i Vojens, var den samlede køretid ud til første kunde (24,3 km) og tilbage fra sidste kunde (17,9 km) 39 minutter, at i perioden 1. marts 1. oktober 2010, hvor bilens standplads fortsat var i Toftlund, og første kunde i Renbæk, sidste kunde i Haderslev, var den samlede køretid ud til første kunde (13,2 km) og hjem fra sidste (31,9 km) 42 minutter, og at i perioden fra 1. oktober 2010, hvor bilens standplads var i Bevtofte, første kunde i Renbæk, sidste kunde i Haderslev, var den samlede køretid ud til første kunde (22,7 km) og hjem fra sidste kunde (27,5 km) 46 minutter. Lili Riggelsen og Tina Andresen har forklaret, at tiderne passer så nogenlunde. På den baggrund har DI beregnet køretiden for hele perioden for Randi Christensen til omkring 450 timer og for Vita Christensen til omkring 125 timer F opererer med samlede timetal, der er omkring en tredjedel større end DI s tal. 3F har herom anført, at de er gået ud fra, hvor lang tid det tager i praksis, og hertil kommer, at der skal lægges minutter til pr. dag til tilrigning og afrigning af teambilen Om aflønningen ved ansættelse til temabil-arbejde har Mette Willemoe Wang forklaret, at der betaltes en høj præstationsløn for kørsel mellem kunder personalepolitisk har ønsket været at give det samme for kørslen mellem kunderne, som for arbejdet hos kunderne, og samtidig var der et ønske om at undgå administrativt besvær Om timebetalingen for de ekstra timer efter overenskomstens 7, stk. 8, har DI uden præjudice for andre sager erklæret sig indforstået med, at der skal betales patruljetillæg Der indgår i 3F s opgørelse betaling for timer, som ifølge 3F overskrider månedsnormen, og derfor efter 3F s opfattelse skal betales med overarbejdstillæg. Både Randi Christensen og Vita Christensen var ansat som fuldtidsbeskæftigede, jf. overenskomstens 2, stk. 1 (begge med ugentlige timetal på lige godt 30 i deres ansættelsesbeviser). 3F har beregnet antal overarbejds-

15 15 timer ud fra de foreliggende månedslønsedler og oplysningerne om det yderligere tidsforbrug ved at rigge bilen til og af og ved kørsel til første kunde og kørsel fra sidste kunde. DI mener imidlertid, at de ekstra timer kan rummes inden for en ugentlig arbejdstid på 37 timer og har fremlagt et bilag med beregninger til illustration heraf, og hvorefter der højst skulle kunne være 51,81 timer, som kan udløse overarbejdstillæg DI har fremlagt et bilag, hvori Randi Christensens krav for perioden 11. maj marts 2011 (ud fra perioderne , , ) er beregnet således: Grundlønssats: kr kr kr., i alt kr., Patruljetillæg: 468 kr kr kr. i alt kr. Skurtillæg: kr. Vita Christensens krav for perioden 1. marts oktober 2010 er beregnet således: Grundlønssats: kr. Patruljetillæg: 368 kr. Skurtillæg: kr Opmandens bedømmelse Der er ikke som sagen er oplyst mulighed for nøjagtigt at foretage en opgørelse af, hvad der skulle have været betalt. 3F s beregning vedrørende Randi Christensen ender med et beløb på kr. Heri indgår skurtillæg, som DI ud fra sit lavere timetal har beregnet til kr. DI har opgjort lønnen for kørselstiden til kr. Der skal imidlertid også tages hensyn til tiden brugt til til- og afrigning i perioden efter den 7. marts 2010, ligesom det er sandsynliggjort, at der har været et vist overarbejde. Efter en samlet bedømmelse findes efterbetalingskravet vedrørende Randi Christensen samlet at kunne ansættes til kr. 3F s beregning vedrørende Vita Christensen ender med et beløb på kr. Heri indgår skurtillæg, som DI ud fra sit lavere timetal har beregnet til kr. DI har opgjort lønnen for kørselstiden til kr. Der skal imidlertid også tages hensyn til tiden brugt til til- og afrigning af teambilen, ligesom det er sandsynliggjort, at der har været et vist overarbejde. Efter en samlet

16 16 bedømmelse findes efterbetalingskravet vedrørende Vita Christensen samlet at kunne ansættes til kr. Der gives således 3F medhold i et samlet beløb på kr. Hvad rentekravet angår, skal der svares procesrente fra kravets fremsættelse for den faglige voldgiftsret ved klageskrift af 11. oktober Thi bestemmes: ISS Facility Services A/S skal til Fagligt Fælles Forbund betale kr. med procesrente fra den 11. oktober Hver part bærer egne omkostninger ved sagens behandling og halvdelen af udgiften til opmand. Børge Dahl

Kendelse af 7. februar 2014 i faglig voldgift FV 2013.0139:

Kendelse af 7. februar 2014 i faglig voldgift FV 2013.0139: Kendelse af 7. februar 2014 i faglig voldgift FV 2013.0139: Serviceforbundet, Landssammenslutningen for Rengøring og Service og 3F Privat Service, Hotel og Restauration for A (advokat Nicolai Westergaard)

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0151 3F, Fagligt Fælles Forbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod KL for Hillerød Kommune (advokat Christian K. Clasen) Uoverensstemmelsen angår fortolkning

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Kendelse af 19. oktober 2014 i faglig voldgift FV2014.0089: CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 19. oktober 2014 i faglig voldgift FV2014.0089: CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 19. oktober 2014 i faglig voldgift FV2014.0089: CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Melfar Bil-Center A/S (advokat Lars Bruhn) 2

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod

Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008. CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod 1 Opmandskendelse i faglig voldgiftssag, afsagt den 28. maj 2008 CO-industri (juridisk konsulent Jesper Krah-Stetting) mod DI for Dantherm Air Handling A/S, Skive (advokat Lars Bruhn) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod

OPMANDSKENDELSE. Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (procedør: advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri for Vagt- og Alarmbranchens Arbejdsgiverforening (VABA) for G4S Vagt A/S (procedør: advokat

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008.

5. Godtgørelsen under påstand 3 forrentes med procesrente fra klageskriftets dato den 8. april 2008. 1 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DS Håndværk & Industri for EU Montage Danmark ApS, Fredericia (cand.jur. Michael S. Meyer) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 15. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0036, afsagt den 2. maj 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Palle Bisgaard) mod Dansk Byggeri for Ptampa v/ Piotr Trochimczuk (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV ): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0200): Fagligt Fælles Forbund for Murersjakket, René Bay Lodahl, Frank Lindholm og Per René Nielsen, på byggepladsen Vitus Bering i Horsens (Opmåler Jens A. Knudsen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 8. december 2014 i faglig voldgift FV2014.0077: 3F Privat Service, Hotel og Restauration (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (advokat Mette Klingsten) 2 1.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV Dansk Metal. mod. Djurs Smede Service ved Klaus Jensen Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift FV 2008.088 Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Djurs Smede Service ved Klaus Jensen (advokat Jens Paulsen) G:\Faglig Voldgift

Læs mere

Kendelse af 2. november 2015

Kendelse af 2. november 2015 Kendelse af 2. november 2015 i faglig voldgift nr. FV 2015.0097 Kristelig Fagforening (advokat Henning Friis Overgaard) mod Kristelig Arbejdsgiverforening (advokat Bjørn Carlsen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod

Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kendelse af 7. juli 2008 i faglig voldgift: HK Kommunal (advokat Ulrik Jørgensen) mod Kommunernes Landsforening for Roskilde Kommune og Odsherred Kommune (advokat Jørgen Vinding) Flere tjenestesteder 2

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren

Kendelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe. mod. KL for Kara/Noveren Kendelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0050) Fagligt Fælles Forbund Offentlig Gruppe (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Kara/Noveren (advokat Christian K. Clasen) afsagt den 18. marts 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Protokollat med tilkendegivelse af 1. juli 2009 i faglig voldgift FV2009.0051: CO-industri for 3F (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI for P. Taabbel & Co. Hanstholm A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund,

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. oktober faglig voldgiftssag (FV ): 3F Fagligt Fælles Forbund, PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. oktober 2016 i faglig voldgiftssag (FV2016-0012): 3F Fagligt Fælles Forbund, Privat Service, Hotel og Restauration og Serviceforbundet (advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen)

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B. mod. 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0026) HK/Privat for A og B mod 3F Esbjerg 3F Varde-Billund og 3F Vejle Tvisten Tvisten angår spørgsmålet, om opsigelsen af A og B var sagligt begrundet

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( )

TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september i faglig voldgiftssag ( ) TILKENDEGIVELSE meddelt torsdag den 22. september 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0194 (2015.0201) Fagligt Fælles Forbund (advokat Dennis Schnell-Lauritzen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Back Up Vikar

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 27. november 2014 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2014.0141, afsagt den 3. december 2014 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Marbud, Polen (Cvr. 33018010) (afdelingschef,

Læs mere

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse. 11. november 2014. faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri. for. Dansk Metal og Dansk El-Forbund. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod 1 Kendelse af 11. november 2014 i faglig voldgift nr. FV2013.0130: CO-industri for Dansk Metal og Dansk El-Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for KONE A/S (advokat Lars

Læs mere

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

Indklagede har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Opmandskendelse i faglig voldgiftssag FV2015.0013, afsagt den 11. januar 2016 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HVL Montage ApS (juridisk konsulent

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189. 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod. DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2009.0189 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI / AKT (advokat Lotte Gaarn Johansen) Uoverensstemmelsen angik, i hvilket omfang der kan træffes skriftlig

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift

Opmandskendelse i Faglig Voldgift Opmandskendelse i Faglig Voldgift Finansforbundet (advokat Lars Dahl Gulmann) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening på egne vegne og for Comwell Klarskovgaard A/S (advokat Merete Preisler) afsagt den

Læs mere

OP M A N D S K E N D E L S E

OP M A N D S K E N D E L S E OP M A N D S K E N D E L S E af 16. juni 2008 i faglig voldgiftssag: 3F Transportgruppen (konsulent Evelyn Jørgensen) mod DI/Turistvognmændenes Arbejdsgiverforening (TA) for Todbjerg City A/S (advokat

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Fag og Arbejde (FOA) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2010.0090) Fag og Arbejde (FOA) (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 14. februar 2011 - 2 1. Sagen angår

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal. mod. TV 2 Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2014.0031) Dansk Metal mod TV 2 Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af 12, stk. 4, i parternes overenskomst om en årlig ret til 3 dages selvvalgt

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 18. maj 2011 i faglig voldgift: CO-industi for Dansk Metal for A mod DI-Organisation for erhvervslivet for Skare Meat Packers K/S Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod

Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV : Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod Kendelse af 12. december 2016 i faglig voldgiftssag FV2016.0045: Dansk El-Forbund (advokat Cecilia Ricard) mod TEKNIQ for Wicotec Kirkebjerg A/S (underdirektør Thorkild Bang) 2 1. Uoverensstemmelsen Sagen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 12. april 2011. faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet. mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 12. april 2011 i faglig voldgiftssag FV2010.0202: Serviceforbundet mod DI Overenskomst I ved DI for Københavns Lufthavne A/S 2 Der er i denne sag opstået tvist mellem

Læs mere

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod

Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Kendelse af 4. november 2015 i faglig voldgift FV2015.0153: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri for Ambercon A/S (juridisk konsulent Lise Bernth) 2 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod

Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV : Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Kendelse af 7. februar 2013 i faglig voldgift FV 2012-0112: Serviceforbundet for A (advokat Jørgen G. Jacobsen) mod Dansk Erhverv for Profil Optik Butikker A/S (advokat Katrin Seirup) Uoverensstemmelsen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 19. november faglig voldgiftssag (FV ): 3F Transportgruppen. for. Havnegruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 19. november 2013 i faglig voldgiftssag (FV2013-0129): 3F Transportgruppen for Havnegruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod APM Terminals Cargo Service A/S (advokat Marianne

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 29. marts 2016 i faglig voldgift FV 2015.0116: CO-industri for Teknisk Landsforbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/dansk Industri for Grundfos A/S (advokat Thomas Nielsen)

Læs mere

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod Kendelse af 17. december 2008 i faglig voldgift: CO-industri for 3F - Fagligt Fælles Forbund (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI - Organisation for erhvervslivet for Midtjysk Fornikling og

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation

Opmandskendelse. Faglig Voldgift. Fødevareforbundet NNF. mod. Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation 1 Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2010.0192) Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim Brandt Jensen) mod Brugsforeningsbevægelsens Arbejdsgiverorganisation (advokat Christian K. Clasen) afsagt

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod

Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV ) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Protokollat med tilkendegivelse i faglig voldgift (FV 2016.0179) Dansk Skuespillerforbund (advokat Kim Hansen) mod Den Jyske Opera (advokat Marianne Lage) Sagen drejer sig om, hvorvidt det er i strid med

Læs mere

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal

Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV : CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal Tilkendegivelse af 22. juni 2017 i faglig voldgift FV 2016.0193: CO-industri for 3F Industrigruppen og Dansk Metal (procedør: advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di for Martin Professional

Læs mere

P R O T O K O L L A T

P R O T O K O L L A T P R O T O K O L L A T i faglig voldgiftssag: 3F, Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Anders Lorentzen) mod Dansk Industri for Tivoli A/S (advokat Tove Schultz-Lorentzen) - 2 - Sagen

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: Offentligt Ansattes Organisationer mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Fødevarestyrelsen. Sagen forhandledes den 26. februar

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst)

T I L K E N D E G I V E L S E. af 25. januar 2015. Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) T I L K E N D E G I V E L S E af 25. januar 2015 i Faglig voldgiftssag FV2014.0125: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod GLS-A for Aldershvile Planteskole ApS (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Kendelse af 16. marts 2016

Kendelse af 16. marts 2016 Kendelse af 16. marts 2016 i faglig voldgift nr. FV 2015.0193 Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) for Region Hovedstaden (advokat Morten Ulrich) 1. Tvisten

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016

TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 29. marts 2016 i faglig voldgiftssag 2015.0139 CO-industri for Fagligt Fælles Forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for HKScan Denmark

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal. (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.142) Dansk Metal (juridisk konsulent Pernille Leidersdorf) mod Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) for Olsen Biler A/S (juridisk konsulent

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI.

Kendelse. 11. december 2014. faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund. for. (advokat Ulrik Mayland) mod. DI Overenskomst I ved DI. Kendelse af 11. december 2014 i faglig voldgift nr. FV2014.0118: Fagligt Fælles Forbund for A (advokat Ulrik Mayland) mod DI Overenskomst I ved DI for Persolit Entreprenørfirma A/S (advokat Lars Bruhn)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I.

OPMANDSKENDELSE. Faglig Voldgift (FV ) CO-industri. for. Dansk Metal. for. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I. OPMANDSKENDELSE i Faglig Voldgift (FV 2017.0044) CO-industri for Dansk Metal for A (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Siemens Wind Power (advokat Morten Pedersen) Afsagt den 31.

Læs mere

Kendelse af 12. september 2011. Faglig voldgift. Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration. mod

Kendelse af 12. september 2011. Faglig voldgift. Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration. mod Kendelse af 12. september 2011 i Faglig voldgift Serviceforbundet og 3 F, Privat Service, Hotel og Restauration mod D I overenskomst II ved DI for ISS Facility Services A/S Tvisten Sagen vedrører spørgsmålet,

Læs mere

Kendelse af 19. december 2016 i afskedigelsesnævnssag FV : FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Peter Nisbeth)

Kendelse af 19. december 2016 i afskedigelsesnævnssag FV : FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Peter Nisbeth) Kendelse af 19. december 2016 i afskedigelsesnævnssag FV2016.0119: FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Peter Nisbeth) mod Odder Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) 2 1. Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I

Kendelse. 21. december 2009. faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri. (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod. DI Overenskomst I Kendelse af 21. december 2009 i faglig voldgift FV2009.0117: CO-industri (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/di Organisation for erhvervslivet (advokat Ulla Løvshall Wernblad) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS

Kendelse. faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund. Mod. Dansk Byggeri. for. DK Totalentreprise ApS Kendelse I faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Mod Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS Mellem klageren, Fagligt Fælles Forbund, og indklagede, Dansk Byggeri for DK Totalentreprise ApS, er der opstået

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i faglig voldgiftssag FV 2011.0090: Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver/ DTLs arbejdsgiverforening for Nykøbing Dag- & Industrirenovation

Læs mere

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Opmandskendelse. 12. oktober 2011. faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Opmandskendelse af 12. oktober 2011 i faglig voldgift (FV 2011.0083) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Graff

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV ) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen

OPMANDSKENDELSE. Faglig voldgift (FV ) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV 2015.0095) Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) Afsagt den 4. november 2015 2 1.

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Langvaddam Distribution ApS (advokatfuldmægtig

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund. mod SKAT PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2015.0028) Danmarks Jurist- og Økonomforbund mod SKAT Tvisten Tvisten angår fortolkningen af en aftale mellem SKAT og bl.a. AC-Landsklubben om flekstid

Læs mere

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod

Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV : Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Kendelse af 21. februar 2016 i faglig voldgift FV 2016.0001: Dansk Metal for A (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod DI Overenskomst II v/dansk Industri for Arla Foods Amba for Høgelund Mejeri (advokat

Læs mere

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten,

at virksomhedens praktiserede arbejdstider strider mod Maleroverenskomsten, Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0221 Malerforbundet i Danmark (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Danske Malermestre for Malermester Lakner ApS (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. august 2013. faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA. for. FOA Odense. (advokat Henrik Piil) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. august 2013 i faglig voldgiftssag (FV2012-0176): FOA for FOA Odense (advokat Henrik Piil) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Odense Kommune (advokat Christian

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 26. maj 2008 i sag nr. A2007.183: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0124): HK/Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lowe Friends A/S (advokat Katja Brandt) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely)

Protokollat i faglig voldgift. Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) Protokollat i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod DI for Responce A/S (advokat Jette Bøgely) (vedrørende fortolkningsproblemer i parternes aftalegrundlag) Den 7. november

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2012.0083) Fællesudvalget for Musikundervisere inden for Musikskoleområdet, FMM for Dansk Musikpædagogisk Forening, DMPF mod KL for Aarhus Kommune Tvisten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for murerarbejdsmand Flemming Guldberg (faglig sekretær Jan Madsen) mod Dansk Byggeri for FME Entreprise A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012.

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0143 Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Strøm Hansen A/S v/ TEKNIQ (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om klagers medlem

Læs mere

Kendelse af 29. december 2016 i faglig voldgift FV : Fagligt Fælles Forbund for A (forhandlingssekretær Johnny Frimann Storm) mod

Kendelse af 29. december 2016 i faglig voldgift FV : Fagligt Fælles Forbund for A (forhandlingssekretær Johnny Frimann Storm) mod Kendelse af 29. december 2016 i faglig voldgift FV2016.0129: Fagligt Fælles Forbund for A (forhandlingssekretær Johnny Frimann Storm) mod Dansk Byggeri for V. Lauridsen Totalbyg ApS CVR-nr. 71284328 (chefkonsulent

Læs mere

Kendelse af 8. februar 2016 i faglig voldgift FV : Fagligt Fælles Forbund for Brolæggersjak (forhandlingssekretær Tonny Holm) mod

Kendelse af 8. februar 2016 i faglig voldgift FV : Fagligt Fælles Forbund for Brolæggersjak (forhandlingssekretær Tonny Holm) mod Kendelse af 8. februar 2016 i faglig voldgift FV2015.0183: Fagligt Fælles Forbund for Brolæggersjak (forhandlingssekretær Tonny Holm) mod Dansk Byggeri for Frederiksværk Brolægning A/S (overenskomstchef

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S.

PROTOKOLLAT FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat. for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. Grafisk Arbejdsgiverforening. for. Sangill Grafisk I/S. PROTOKOLLAT i FAGLIG VOLDGIFTSSAG: HK/Privat for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Grafisk Arbejdsgiverforening for Sangill Grafisk I/S. (advokat Peter Balle) 1. Sagens baggrund. --------- Mellem

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174 Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2010.0174 CO industri Dansk Metal syv medlemmer af dette bund (juridisk konsulent Azad Cakmak) mod DI Overenskomst 1 v/ DI TDC A/S (advokat Annette Fæster Petersen)

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod

Tilkendegivelse af 15. september i faglig voldgiftssag FV : FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Tilkendegivelse af 15. september 2016 i faglig voldgiftssag FV2015.0219: FOA Fag og Arbejde for B (advokat Peter Nisbeth) mod Rebild Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen Sagen angår

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere