Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse -"

Transkript

1 Resultatlønskontrakt for rektor ved Randers HF & VUC - opgørelse af målopfyldelse - Rektors vurdering af, i hvilket omfang målene er nået, er indskrevet med kursiv efter resultatperiodens udløb. Dokumentationen herfor er bilagt til formandskabet. FORMÅL Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Retningslinier for anvendelse af resultatløn ved selvejende uddannelsesinstitutioner af 10. juni 2009 og indgået efter Undervisningsministeriets bemyndigelse af 25. november I henhold til vejledningen har kontrakten til formål at underbygge institutionens strategi og overordnede målsætninger, og det grundlæggende princip er, at resultatlønskontrakten skal skabe synlighed og gennemskuelighed i arbejdsopgaverne og resultaterne på institutionen. PARTER OG GYLDIGHEDSPERIODE Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Randers HF & VUC ved formand David Møller og rektor Bertel Pedersen. Kontrakten er gældende i perioden fra 1. januar 2010 til 31. juli INDSATSOMRÅDER OG RESULTATMÅL Obligatoriske områder 1. Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering Vægt 10% a. Den procentvise andel af lærernes arbejdstid, der ikke anvendes til undervisning sammenlignes med andre VUC-er (ressourceregnskabets definitioner anvendes) på baggrund af så nye tal som muligt. Der er lavet opgørelser for både AVU og HF, og de er behandlet på bestyrelsesmøde 14. juni På AVU er 25% af lærernes arbejdstid anvendt til direkte undervisningstid sammen med kursisterne. Senest opgjorte landsgennemsnit var 22,2%. (På grund af konsulentansættelse af den ene studievejleder er skolens undervisningsandel lidt højere, end den ellers ville have været. Havde studievejlederen været ansat på læreroverenskomst var undervisningsandelen blevet 23,2%)

2 På HF er 19,7% af lærernes arbejdsstid anvendt til direkte undervisningstid. Seneste landsgennemsnit for VUC var18,5 %. (Det bemærkes, at der ved beregningerne er valgt den strengeste opgørelse, hvor lærernes ferier og fridage indgår i tallet for lærernes samlede arbejdstid.) b. Der laves en oversigt over, hvor stor en andel af den del af lærernes arbejdstid, der ikke anvendes til undervisning, der bruges til kompetenceudvikling. Beskrivelsen forelægges bestyrelsen til drøftelse. Beskrivelse for AVU og HF er udarbejdet og behandlet på bestyrelsesmøde 14. juni c. Der laves en systematisk gennemgang af lokalaftalerne på AVU og HF mhp. at beskrive muligheder og konsekvenser ved ændringer. Beskrivelsen forelægges bestyrelsen til drøftelse. Der er ikke lavet en sådan gennemgang af lokalaftalen på AVU på grund af skift på uddannelseschefposten. Gennemgang af lokalaftalen på HF er lavet og behandlet på bestyrelsesmøde 14. juni 2010 d. Særligt for HF: - Der laves en beskrivelse af den differentiering, der allerede sker. Beskrivelsen er lavet. Særligt for AVU: - Der udarbejdes en skriftlig dokumentation af den differentierede anvendelse af fælles forberedelse. Dokumentationen er lavet og behandlet på bestyrelsesmøde 14. juni Forberedelsen til eksamen differentieres. Forberedelsen til eksamen er differentieret ved sommereksamen 2010 efter lokal aftale indgået med tillidsrepræsentanten. Fokus på frafald på HF Vægt 15% HF-2 Frafald opgøres som forskellen mellem kursisttallet ved 1. tælling (sep.) og henholdsvis kursisttallet i juli (1. HF) og kursisttallet i juni (2.HF)

3 a. Frafaldet i 1. HF fastholdes på eller under niveauet for gennemsnittet af frafaldet i perioden , svarende til 25% Frafaldet i 1. HF 2009/10 var 21%. b. Frafaldet i 2. HF fastholdes på eller under niveauet for gennemsnittet af frafaldet i perioden , svarende til 9% Frafaldet i 2. HF 2009/10 var 4% c. Antallet af kursister, der aflægger afsluttende HF-eksamen skal være min. 70% af antallet af kursister ved 1. tælledag 2 år tidligere svarende til den gennemsnitlige gennemførelse på landsplan (seneste statistik) Ved første tælledag primo september 2008 var der 150 kursister på årgangen. Ved sommereksamen 2010 aflagde 112 (111 bestod) eksamen, svarende til 74,6% HF-E Frafaldet opgøres som forskellen mellem antallet af kursister på 1. tælledag + det løbende optag og antallet af kursister ved undervisningens afslutning. (Hold, der løber hen over sommerferien, medregnes i forhold til den del af undervisningen, der afvikles i 2009/10.) a. Det gennemsnitlige frafald på holdene må max. være 32% - svarende til det gennemsnitlige frafald i perioden Frafaldet har været 23,8% b. Antallet af kursister (i prøvefag), der aflægger prøve, skal min. være 57% af antallet af kursister på 1. tælledag + det løbende optag svarende til den gennemsnitlige eksamensdeltagelse i perioden Eksamensdeltagelsen har været 66,7%. 2. Fokus på prøvefrekvens på AVU Vægt 15% Frafald opgøres som forskellen mellem antallet af kursister på 1. tælledag og antallet af kursister ved undervisningens afslutning.

4 a. Det gennemsnitlige frafald på holdene må max. være 25 %. (Landsgennemsnittet for 2006/07 i henhold til Undervisningsministeriets tilsynsberetning 2008 var ca. 50%.) Frafaldet har været 18%. b. Antallet af kursister (i prøvefag), der aflægger prøve, skal min. være 40% af antallet af kursister på 1. tælledag. Den gennemsnitlige prøvefrekvens var på landsplan i gennemsnit for på 36% 53% tilmeldte sig eksamen. Der plejer efterfølgende at være et bortfald blandt disse inden eksamen på 10-15%. Eksamensdeltagelsen ventes derfor at have været mindst 45% (Den endelige eksamensdeltagelse er ikke opgjort på grund af skift på uddannelseschefposten). Valgfrie indsatsområder 3. Initiativer, der fokuserer på at højne kursisternes faglige niveau, så de får bedre forudsætninger for fortsat uddannelse og fodfæste på arbejdsmarkedet Vægt 20% a. Alle afdelinger: Der indledes et samarbejde med Syddansk Universitet om et større 2-årigt udviklingsprojekt forbindelse med skolens FAG-projekt. I 2009/2010 gennemføres følgende: Introduktion for personalet Nedsættelse af styregruppe 2x1 uges besøg af forskerne til etnografiske undersøgelse Fastlæggelse af fokuspunkter for 2010/11 Projektorganisering 2010/11 Alle punkterne er gennemført. Den etnografiske undersøgelse afsluttedes med rapporten Mangfoldighed og fællesskab på Randers HF & VUC. Endvidere foreligger Oplæg til aktioner på Randers HF & VUC, der danner baggrund for at 2/3 af lærerne fra starten af kursusåret 2010/11 deltager i aktionerne. b. HF: Der indledes et 1½-årigt udviklingsprojekt vedrørende skriftlighed. I 2009/2010 gennemføres følgende: Fortsat arbejde med kursisternes kompetenceudviklingsplan Drøftelse i faggrupperne Drøftelse på afdelingsmøde Planlægning af indsatsen 2010/11 Alle punkter er gennemført. De fleste faggrupper har skriftligt - beskrevet skriftligheden i

5 Deres fag og er fremkommet med forslag til udvikling.de resterende faggrupper ventes at Aflevere deres bidrag snarest. Der er nedsat skrivegruppe med repræsentation for stort set alle fag, der i løbet af 2010/11 skal udarbejde en plan for kursisternes kompetenceudvikling på det skriftlige område. Den brede lærerinddragelse skal være med til at sikre, at det bliver et fælles ansvar på tværs af fagene at bidrage til kursisternes kompetenceudvikling på området. c. HF: Tutorfunktionen og studietimerne justeres på baggrund af evaluering foretaget 2008/09: Drøftelser med teams Evaluerende drøftelse på afdelingsmøde Evt. justering af vejledning med henblik på 2010/11 Retningslinier justeret forud for kursusåret på baggrund af evalueringsrapport. Retningslinier evalueret på teamkoordinatormøde..styregruppe justerede på den baggrund retningslinierne. d. HF-E: Efter HF? Opfølgning vedrørende kursister, der afsluttede hel HF eller fagpakke 2006 (spørgeskemaundersøgelse og fokusgruppeinterview) Spørgeskemaundersøgelse gennemført. Fokusgruppeinterviews gennemføres august Rapport færdig 1. sep Undersøgelse i foråret 2010 vedrørende de kursister, der afslutter hel HF eller fagpakke Spørgeskemaundersøgelse gennemført. Rapport færdig 1. sep e. AVU: Implementering af AVU-reformen med særlig vægt på Fortsat udvikling af introduktionskurser Fortsat udvikling af supplerende differentieret undervisning Niveauplacering Beskrivelse af et eller flere fagelementer Udvikling af faglig dokumentation Fastlæggelse af krav til synopsis Evaluering af undervisning og kursister Nye prøveformer Der arbejdes løbende gennem kursusåret på en grønspættebog, der i kort form beskriver udvikling og status for de enkelte områder. Implementeringen drøftes på alle afdelingsmøder.

6 Der har været drøftelser på alle afdelingsmøder, og årets arbejde er beskrevet i Implementering af AVU-reformen Der er arbejdet med alle de anførte punkter. 4. Initiativer, der effektiviserer den økonomiske og administrative drift, herunder administrative fællesskaber Vægt 20% a. I samarbejde med en ekstern konsulent gennemføres et organisationsudviklingsprojekt for ledelsen. Der har været gennemført 2 heldagsseminarer med konsulent. Der er endvidere foretaget en reorganisering af ledelsen med fuld virkning fra 1. aug b. Effektivisering af ekstern og intern IT-support Gennem deltagelse i IT-fællesskabets formandskab arbejdes for øget standardisering og centraliseret support. Rektor har gennem IT-fællesskabets formandskab bidraget til, at fællesskabet i 2010 påbegyndte et udviklingsprojekt, der skal effektivisere supporten bl.a. gennem standardisering og centraliseret support. c. Deltagelse i administrative fællesskaber eller omkostningsbesparende alternativer Der arbejdes aktivt for dannelse af og deltagelse i administrative fællesskab(er) omfattende økonomi, løn og personaleadministration. Alternativt skal en besparelse opnås ved intern rationalisering. Skolen deltog i efteråret 2009 i et intensivt arbejde med 5 gymnasieskoler om at danne et administrativt fællesskab. Det lykkedes ikke at samle tilstrækkeligt med deltagere til, at fællesskabet var økonomisk bæredygtigt. Der har været ført drøftelser med Th. Langs HF & VUC om tættere administrativt samarbejde, men Th. Lang var aktuelt ikke klar til mere end erfaringsudveksling. Skolen har afholdt møde for løn- og økonomipersonale ved byens to almene gymnasier og skolen selv. Netværket blev styrket, men administrativt fællesskab blev ikke opbygget. I foråret er hele administrationen som konsekvens af ovenstående blevet reorganiseret. Den planlagte besparelse for 2011 er opnået som en del af provenuet ved nedlæggelse af administrationschefstillingen. Endvidere er effektiviteten øget ved, at en større stigning i kursisttallet,i 2009/10 har været administreret med næsten uændret normering. Der arbejdes aktivt for både internt og evt. samarbejde med andre at rationalisere bygningsdriften, således at der opnås en besparelse.

7 Skolen har taget initiativ til at undersøge samarbejdsmuligheder med Paderup Gymnasium og Randers Statsskole. Konsulentanalyse gennemført. Gav ikke grundlag for effektivisering ved samarbejde, men grundlag for intern kontrol af personalenormering. Rationaliserings-/effektiviseringsmuligheder på perosnalesiden afklaret. Institutionsspecifikke indsatsområder 5. Initiativer, der synliggør institutionens uddannelses- og vidensmæssige profil samt styrker institutionens rolle i forhold til det omkringliggende samfund Vægt 10% a. Alle: Skolen skal mindst hver anden måned have en historie i medierne. Der har i 1. halvår af 2010 været 4 større artikler og mindst 2 notitser i dag- og fagblade. b. Alle: Det nære samarbejde med UU-Randers fastholdes. Samarbejdet med øvrige relevante UU-er udbygges. Det nære samarbejde med UU-Randers er fastholdt, mens der ikke har været øget kontakt med øvrige UU-er. c. HF-2: Udbygger samarbejdet med alle kommunens 10. kl.-skoler, herunder også privatskolerne. Det årlige kontaktskolemøde har været afholdt. Samarbejdet med 10. kl. centeret i Randers er intensiveret i forbindelse med Hold-Fast projektet. Der er aftalt et særligt samarbejde i musisk/kreative fag med Randers Realskole vedrørende 2010/11. Derudover er samarbejdet ikke udbygget. d. AVU og HF-E: Samarbejdet med Jobcenteret styrkes.. Samarbejdet med Jobcenteret er intensiveret gennem øget mødeaktivitet med konsulenter, informationsmøder og særligt tilrettelagt forløb for selvvalgt uddannelse. Der er etableret samarbejde med det nye Center for Kompetenceudvikling og Jobrotation.

8 6. Den attraktive arbejdsplads Vægt 10% a. Emnet tages op i alle MUS. Efterfølgende skriftlig opsamling fra alle afdelingsledere. Der foreligger skriftlige opsamlinger vedrørende alle personalegrupper. Behandlet på bestyrelsesmøde 14. juni 2010 b. APV-arbejdspladsvurdering gennemføres. APV er gennemført. Behandlet på bestyrelsesmøde 14. juni c. SU drøfter handlingsplan for 2010/11. Den indarbejdes i skolens udviklingsplan for 2010/11. SU drøftede emnet på møde 10. juni Der var på mødet ikke ønske om en egentlig handleplan på området, idet man gerne ville koncentrere kræfterne om FAG-projektet, som i sig selv opleves som anerkendende. Det blev endvidere aftalt, at emnet tages op på de jævnlige uformelle møder mellem tillidsrepræsentanterne og rektor. Resultatløn Det maksimale beløb, der kan udbetales til rektor i resultatløn, udgør på årsbasis kr. For denne kontraktperiode kan der således max. udbetales kr Resultatlønnen indberettes til udbetaling i september måned Resultatløn og evaluering Der vil i kontraktperioden være løbende dialog mellem rektor og bestyrelsens formandskab om status for målopfyldelsen. Ved kontraktens udløb udarbejder rektor en rapport, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. I rapporten beskriver rektor, i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt. På baggrund af rapporten og efter formandskabets dialog med rektor, beslutter formandskabet, i hvilken grad der er sket opfyldelse af kontrakten. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten. Ved fratræden i kontraktperioden vurderer formandskabet efter indstilling fra rektor, i hvilken udstrækning målene er nået eller ville kunne opnås med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer formandskabet ved periodens udløb resultatkontraktens opfyldelse. Kontraktændringer

9 Genforhandling eller justering af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til en genforhandling/justering af kontrakten. På baggrund af ovenstående opgjorte resultater har formandskabet den 30. aug opgjort målopfyldelsen til 92%.

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -

Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 - 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Afrapportering lønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor om skolens

Læs mere

Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15

Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15 A.P. Møllersvej 35 DK-5700 Svendborg Tel. +45 6321 3141 post@svendborggym.dk svendborg-gym.dk Jesper Vildbrad, rektor Dato: oktober 2014 Rektors resultatlønskontrakt for 2014/15 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Resultatlønskontrakt 2013 2014

Resultatlønskontrakt 2013 2014 Resultatlønskontrakt 2013 2014 Formålet med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015

Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015 3-11-2014 Resultatlønskontrakt for skoleåret 2014-2015 Formål med kontrakten Kontrakten skal understøtte den lokale proces imellem bestyrelse og institutionens daglige ledelse på Odder Gymnasium. Gennem

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner:

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner: Resultatlønskontrakt for Rektor Povl Markussen, Sankt Annæ Gymnasium, 2011 Kontrakten gælder for gymnasiedelen for kalenderåret 2011, og skal ses i sammenhæng med udviklingskontrakt indgået for folkeskoledelen

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Afrapportering af Resultatlønskontrakt Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner

Læs mere

Afrapportering af resultatmål for Uddannelsescenter Herning 2008/09

Afrapportering af resultatmål for Uddannelsescenter Herning 2008/09 Afrapportering af resultatmål for Uddannelsescenter Herning 2008/09 Generelle bemærkninger Resultatperioden har været præget af hektisk aktivitet på en række helt centrale felter, men et fællestræk er,

Læs mere

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune

Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014. Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune Vedtaget af Byrådet 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. Den samlede økonomi i reformen... 5 3. Ressourcetildelingsmodellerne...

Læs mere

Resultatlønskontrakt mellem

Resultatlønskontrakt mellem Resultatlønskontrakt mellem Tage Andersen Navn og cpr-nummer og Bestyrelsesformand Søren Sørensen p.b.v Nærmeste leder (navn og initialer) Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2012/2013 og skal

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Resultatløn 2013-14 Bilag til bestyrelsesmøde den 29.9.2014

Læs mere

FORORD. I centrale dele af institutionsprofilen for 2004-05 kan indsatsen samles under 3 fokusområder:

FORORD. I centrale dele af institutionsprofilen for 2004-05 kan indsatsen samles under 3 fokusområder: FORORD I centrale dele af institutionsprofilen for 2004-05 kan indsatsen samles under 3 fokusområder: Reform Faglighed - en HF-reform er lige om hjørnet og næste skridt bliver reform eller justering af

Læs mere

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem

Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Christianshavns Gymnasiums kvalitetssystem Plan for kvalitetsudvikling og resultatvurdering og de dertilhørende procedurer og evalueringer Christianshavns Gymnasium 2007 Side 1 af 22 Præsentation af kvalitetsplanen

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Bilag til bestyrelsesmødet den 20.9.2012. Rapport fra rektor

Læs mere

1. Fastholdelse og motivation

1. Fastholdelse og motivation Roskilde, den 25. august 2014 Endelig evaluering Indsatsområder for 2013/2014 Indsatsområderne for 2013-2014 er lavet ud fra VUC Roskildes målsætninger for 2011-2014. Indsatområderne er udarbejdet sammen

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer

Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Elever, forældre, pædagoger, lærere og ledere i samarbejde om folkeskolens aktuelle udfordringer Sådan kommer vi videre - anbefalinger, baggrund og overvejelser November 2007 Foto: Kissen Møller Hansen

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere