OK 13 Staten. Resultatet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK 13 Staten. Resultatet"

Transkript

1 OK 13 Staten Resultatet

2 Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april ,82% som præcis modsvares af negativ udmøntning af reguleringsordningen så vi ender på 0 1. april ,8% samt en forventet positiv udmøntning af reguleringsordningen på 0,3%, i alt 1,1% Hertil kommer en forventet reststigning på 1,0% så den samlede forventede lønudvikling er 2,1% Periodelængde: 2 år Reguleringsordningen er bevaret hvilket sikrer, at det offentlige arbejdsmarked ikke hægtes af når der igen kommer gang i lønudviklingen på det private arbejdsmarked Pension: Aftale om depotsikring, delpension og forenkling af gruppelivsforsikring af timelønnede Puljer: Der var ikke afsat midler til organisationspuljer, alt blev brugt til generelle lønstigninger. Forbedringer for særlige grupper er finansieret af grupperne selv.

3 Jobskabelse i form af introduktionsstillinger Målgruppe: ledighedsperiode min. 1 år Overenskomstmæssig begyndelsesløn reduceret med 20% Uddannelse/oplæring der modsvarer lønreduktionen Mulighed for at søge op til kr ,- til uddannelse Ikke krav om merbeskæftigelse Ansættelsesvarighed: 1 år

4 Overenskomstens dækningsområde: Kandidatuddannede dækkes af AC-overenskomst uanset bachelorgrad enkelte undtagelser på sundhedsområdet Cheflønsområdet: Udvidelse af dækningsområdet for Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten Lokale forhandlingsregler: Muligheden for lokalt at indgå aftale om at personlige tillæg forhandles direkte mellem leder og medarbejder gøres permanent. Aftalen om de lokale forhandlingsregler skal sendes til godkendelse i organisationerne. De konkrete forhandlingsresultater skal godkendes af tillidsrepræsentanten, som har mulighed for at kræve en ny forhandling med ledelsen. Fravigelse af overenskomsten: Adgangen til at fravige overenskomsten gøres permanent og forenkles. Aftalerne indgås mellem den lokale ledelse og tillidsrepræsentanten, aftaler kan opsiges til bortfald med 3 måneders varsel.

5 Kompetenceudvikling: Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK) erstattes af et partsfælles sekretariat Kompetencesekretariatet. Der er udpeget fokus- og indsatsområder som fonden til udvikling af statens arbejdspladser (FUSA) skal yde støtte til: Omstilling, Organisatorisk udvikling, fælles partsprojekt om tillid og samarbejde. Parterne er enige om at en større del af midlerne skal bruges direkte på de ansattes og arbejdspladsens udvikling, at parterne løbende har et strategisk samarbejde om og fokus på kompetenceområdet og at midlerne skal administreres og udmøntes fokuseret, transparent og effektivt. I aftalen er det fremhævet, at kompetenceudvikling er et væsentligt element i sikringen af den enkelte medarbejders employability. Tillid og samarbejde: Der er aftalt et fælles projekt mellem CFU og Moderniseringsstyrelsen. Projektet skal indsamle viden og erfaringer vedrørende tillid og samarbejde herunder social kapital, faglighed, kvalitet og godt psykisk arbejdsmiljø. Der skal også indsamles viden om effekten af indsatser for tillid og samarbejde. Projektet skal endvidere igangsætte initiativer og aktiviteter der fremmer tillid og samarbejde. Valg af TR: I situationer hvor institutioner er placeret på geografisk spredte lokaliteter, er det særlig grund til, at de ansatte og ledelsen overvejer muligheden for valg af mere end én tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe. Desuden fokus på TR vilkår og løbende drøftelse af tidsforbruget til TR-opgaver herunder transporttid mellem lokaliteterne og behovet for tid til at varetage rigtige opgaver.

6 Tilkendegivelse i forhold til opsagte medarbejdere: Finansministeriet har tilkendegivet, at man i sin rådgivningsvirksomhed i forhold til ministerier og styrelser vil være opmærksom på cirkulærebemærkningen til fællesoverenskomsten om, at det henstilles, at institutionerne i forbindelse med ansættelse af personale overvejer at genansætte personer, som uden egen skyld er blevet afskediget, fx på grund af rationaliseringer, omlægninger eller udflytning. Dette gælder særligt i forbindelse med større omstillingsprocesser, hvor der inden for opsigelsesperioden for overtallige medarbejdere viser sig behov for at opslå stillinger i organisationen.

7 Professionshøjskoler, erhvervsakademier og Medie- og Journalisthøjskolen: Ny stillingsstruktur som dækker både professionshøjskoler, erhvervsakademier og Medie- og Journalisthøjskolen træder i kraft 1. august 2013* Forbedring af karrieremuligheder i den nye stillingsstruktur med et ekstra karrieretrin i form af en stillingskategori som docent Forbedring af adjunkt- og lektortillæg ved ansættelse efter den nye stillingsstruktur Ny aftale om merarbejdsregler, som betyder, at bestemmelserne om kvartaltsnorm i AC-overenskomstens merarbejdsregler ændres til en årsnorm. Samtidig indføres et system til løbende registrering af arbejdstiden. Mulighederne for at honorerer merarbejde ændres ikke i øvrigt, og der er uændret adgang til at indgå lokale aftaler. De nye merarbejdsregler træder i kraft 1. august 2013 *Ved ingeniøruddannelserne gælder fortsat stillingsstrukturen for lærere ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen

8 Professionshøjskoler, erhvervsakademier og Medie- og Journalisthøjskolen: (fortsat) Overgangsordning for allerede ansatte (ansat før 1. august 2013) ved professionshøjskoler, som sikrer, - at ansatte der ikke har været omfattet af CVU- eller DEL-stillingsstrukturen kan lade sig lektorbedømme og overgå til ansættelse som adjunkt/lektor efter den ny stillingsstruktur - at adjunkter ansat efter CVU- eller DEL-stillingsstrukturen kan vælge at overgå til adjunktansættelse efter den nye stillingsstruktur eller fortsætte på hidtidige vilkår - at alle adjunkter, der overgår til lektoransættelse efter 1. august 2013 opnår det nye lektortillæg - at lektorer ansat efter nuværende og tidligere stillingsstrukturer bevarer hidtidige løn- og ansættelsesvilkår, idet den lavest lønnede grupper af lektorer efter CVU-stillingsstrukturen dog sikres et løft i lektortillægget Overgangsordning for ansatte ved erhvervsakademier, som sikrer - at allerede ansatte kan lade sig lektorbedømme og overgå til ansættelse som adjunkt/lektor efter den ny stillingsstruktur - at allerede ansatte kan vælge at bevare hidtidige løn- og ansættelsesvilkår - at der til ansatte, som overgår til den ny stillingsstruktur ydes et særligt tillæg ud over eksisterende tillæg. Ved overgang til ansættelse som lektor ydes lektortillæg - personer der hidtil har været omfattet af en aldersreduktion, bevarer denne ret Overgangsordning for ansatte ved Medie- og Journalisthøjskolen, som sikrer - at allerede ansatte kan lade sig lektorbedømme og overgå til ansættelse som adjunkt/lektor efter den ny stillingsstruktur - at allerede ansatte kan vælge at bevare hidtidige løn- og ansættelsesvilkår

9 Professionshøjskoler, erhvervsakademier og Medie- og Journalisthøjskolen (fortsat) Fra 1. august 2013 ydes følgende tillæg ved ny-ansættelse efter den nye stillingsstruktur: Adjunkter kr. (før ) Lektorer kr. (før /70.300/59.200) Docenter Basisløn på kr. Tillæg til docenter aftales lokalt. Kan der ikke opnås enighed om andet, ydes et tillæg på kr. Docenter er omfattet af samme forhandlingsregler og regler om merarbejde som special- og chefkonsulenter Fra 1. august 2013 ydes følgende tillæg til allerede ansatte lektorer efter CVU-stillingsstrukturen (til de lektorer der hidtil har fået ) (til de lektorer der hidtil har fået enten eller ) Fra 1. august 2013 ydes følgende tillæg til undervisere ved erhvervsakademier, der overgå til den nye Stillingsstruktur: Til undervisere, der overgår til den nye stillingsstruktur ydes ud over hidtidige undervisningstillæg, særligt tillæg og anciennitetstillæg eller eventuelle lokale tillæg, der træder i stedet for sådanne tillæg, et tillæg på kr., dog således at det yderligere tillæg ikke bringer den samlede tillægssum over kr. Ved overgang til lektorstilling efter positiv bedømmelse ydes i stedet lektortillæg på kr.

10 Universiteter, Sektorforskningsinstitutioner og GEUS: Fra 1. april 2013 forhøjes tillægget til lektorer og seniorforskere ved universiteter, sektorforskningsinstitutioner og GEUS fra kr. til kr. Der optages i foråret 2013 drøftelser af notat om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter Fokus på psykisk arbejdsmiljø og dialog ved universiteterne. Der nedsættes en projektgruppe med repræsentanter for uddannelsesministeriet og fagforeningerne, som skal forberede en konference om emnet. Konferencen skal bidrage med viden og dokumentation om de særlige arbejdsvilkår og problemer for forskerne, og skal munde ud i budskaber og ideer til brug for tillidsrepræsentanternes og universitetsledelsernes videre arbejde med arbejdsmiljø Musikkonservatorier I aftalen om stillingsstruktur præciseres, at en adjunkt, der ønsker at overgå til ansættelse som lektor, senest 6 måneder inden udløbet af det 6. ansættelses år eller udløbet af en ansættelsestid svarende til 3 års fuldtidsbeskæftigelse skal anmode om at få sine kvalifikationer bedømt. Det præciseres endvidere, at adjunkter efter positiv bedømmelse overgår til ansættelse som lektor uden opslag ved udgangen af ansættelsesperioden eller ved udløbet af en ansættelsestid svarende til 3 års fuldtidsbeskæftigelse

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Ansættelsesvilkår OK 11-13

Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår OK 11-13 1 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Frie Grundskoler 2 Ansættelsesvilkår OK 11-13 Ansættelsesvilkår Frie Grundskoler Overenskomst 2011-2013 Red. Simone Dalsgaard Tryk: Tarm Bogtryk

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Fællesaftale om Ny Løn

Fællesaftale om Ny Løn Fællesaftale om Ny Løn KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk Frisør- og Kosmetiker bund Dansk Funktionærforbund Dansk Metal Dansk Socialrådgiverforening Fagligt Fælles bund 3F bundet Træ-Industri-Byg

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F)

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) Cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) 2014 Cirkulære af 1. april 2014 Modst.nr. 016-14 PKAT nr. 200, 247, 248,

Læs mere

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område

Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område Cirkulære om Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer - Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 042-13 J.nr.

Læs mere

OK15: HOVEDRESULTATER

OK15: HOVEDRESULTATER OK15: HOVEDRESULTATER Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Forhåndsaftale om løn for VIP-ansatte ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet Aftale indgået mellem repræsentanter fra følgende organisationer

Læs mere

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter

64.41 O.13 26/ 2014 Side 1. Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter Side 1 Overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter KL Fagligt Fælles bund - 3 F Socialpædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 64.41 Side

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1

Rammeaftale om det sociale kapitel. 05.41 O.11 48/2011 Side 1 Rammeaftale om det sociale kapitel KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.41 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.41 Side 2 Indledning... 4 Kapitel 1 Aftalens område og formål... 5 1 Aftalens

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære af 29. august 2011 Perst.nr. 043-11 J.nr. 11-347-112 Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer i forhold

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND

TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND TEKNIKEROVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG TEKNISK LANDSFORBUND 2014 2014 4 2014 Teknikeroverenskomsten 2014 mellem Dansk Byggeri og Teknisk Landsforbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Overenskomstens

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere