INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU"

Transkript

1 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

2 Indholdsfortegnelse Overenskomstresultatet for 2013 Løn Samarbejdspakken Kompetencepakken Pensionspakken Resultater i øvrigt 1

3 Overenskomstresultatet for 2013 Kære medlem Denne pjece beskriver det overenskomstresultat, som Finansministeriet og de faglige organisationer i staten er blevet enige om for perioden 2013 til Resultatet anbefales af Offentligt Ansattes Organisationers forhandlingsudvalg på det statslige område. Normalt skal et overenskomstresultat godkendes ved urafstemning. Men ved disse overenskomstforhandlinger har parterne desværre ikke kunne blive enige om et forhandlingsresultat, der dækker hele det statslige område. Helt konkret har de berørte organisationer og Finansministeriet ikke kunne blive enige om en arbejdstidsaftale på undervisningsområdet. Fordi der ikke er opnået enighed om et forhandlingsresultat, skal der ikke afholdes urafstemning. Folketinget har i stedet ophøjet det forhandlingsresultat, der var enighed om, til lov. Folketinget har også lovgivet om arbejdstiden på undervisningsområdet. OAO-Stat udsender pjecen om urafstemning alligevel. Pjecen gennemgår resultaterne af forhandlingerne, som altså nu gælder ved lov. Pjecen er bortset fra det ændrede forord - stort set identisk med den planlagte pjece; derfor kan der forekomme ord og vendinger, som var tiltænkt en urafstemningspjece. Som formand for Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-Stat) og ansvarlig for selve forhandlingsresultatet, mener jeg, at indholdet er anbefalelsesværdigt. Økonomiske rammebetingelser Rammerne for forhandlingerne har været den fortsatte lave vækst og løntilbageholdenhed på det private område. Det har skabt vanskelige betingelser for et godt økonomisk resultat af forhandlingerne på det statslige område. Set i det lys er resultatet efter min opfattelse det bedst mulige. Vi gik ind i forhandlingerne med en gæld til arbejdsgiveren. Resultatet betyder, at vi i 2013 får betalt vores gæld, og at vi i 2014 får 1,10 pct. mere i lønningsposen. Det har været et centralt krav for OAO, at lønstigningerne ved OK13 skulle komme alle medlemmer til gode. Derfor er alle lønmidler brugt til generelle lønstigninger. Fokus på tillid Flere centrale OAO-krav handlede om at fremme en tillidsdagsorden i staten. OAO mener, at jo mere den enkelte medarbejder bliver mødt med tillid og får mulighed for at udfolde sin faglighed, jo højere bliver kvaliteten i arbejdet og jo større arbejdsglæden. Vi har derfor aftalt en ny samarbejdspakke, der øger fokus på tillid og samarbejde. Og vi har aftalt en ny kompetencepakke, der øger fokus på tryghed og kompetenceudvikling 2

4 3 også under forandringer. Men et overenskomstresultat består ikke kun af de krav, som vi kom igennem med. De krav fra modparten, som vi fik afværget, er også vigtige for det samlede resultat. Hvad undgik vi? Finansministeriet spillede ud med et krav om afskaffelse af reguleringsordningen, samt krav om forringelser på tjenestemandsområdet og på arbejdstidsområdet. Selv om de offentligt ansattes lønstigninger i de senere år har været moderate, så har reguleringsordningen sikret parallelitet til lønudviklingen i den private sektor. Hvis man afskaffer den automatiske lønregulering, er der stor risiko for, at det offentlige udvikler sig til et arbejdsmarked med et lønefterslæb i forhold til det private. Derfor var det afgørende for OAO at bevare reguleringsordningen. Og jeg er derfor tilfreds med, at vi formåede at fastholde reguleringsordningen. Kort før vi afsluttede forhandlingerne, frafaldt finansministeren sine krav om forringelser for tjenestemændene. Kravene var helt uspiselige for tjenestemandsorganisationerne, som gav store indrømmelser på pligtig afgangsalder og førtidspensionsbidrag ved OK11. Derfor fjernede finansministeren et stort bump på vejen mod et forlig, da han droppede kravene. På arbejdstidsområdet ville arbejdsgiveren indføre en kvartalsnorm for alle. Og aftentillægget skulle først udbetales fra klokken 18 (i stedet for fra klokken 17 som nu). OAO opfattede kravene som en væsentlig forringelse af OAO-gruppernes arbejdsvilkår. Jeg er derfor meget tilfreds med, at finanministeren tog arbejdstidskravene af bordet. Du kan læse mere om resultatet på de næste sider. Du kan også se en videopræsentation af forliget på Med venlig hilsen Flemming Vinther Formand for OAO-Stat og CFU

5 Løn Rammen Der er aftalt en ramme på 1,62 pct. for en 2-årig periode. Rammen bærer præg af den økonomiske krise. Men det er lykkedes at bevare reguleringsordningen uændret. Resultatet betyder, at vi i 2013 får betalt vores gæld, og at vi i 2014 får 1,1 pct. mere i lønningsposen. Reguleringsordningen: Lønudviklingen i staten er forbundet med den private lønudvikling via reguleringsordningen. Reguleringsordningen betyder, at lønudviklingen i staten følger den private lønudvikling med et vist efterslæb. I pct I alt OK13 Generelle lønstigninger 0,82 0,80 1,62 Udmøntning fra reguleringsordningen mv. (skøn for 2014) - 0,82 0,30-0,52 Generelle lønstigninger inkl. skøn for reguleringsordning 0,00 1,10 1,10 Bemærkninger: Skønnet for den årlige reststigning er 0,5 pct. Ud over den centrale lønstigning er der altså stadig plads til lokal lønudvikling, som er en del af reststigningen. 4

6 Samarbejdspakken Det har været et centralt krav fra OAO, at hverdagen på de statslige arbejdspladser baseres på gensidig tillid og samarbejde. Samarbejdspakken er et vigtigt skridt i retning af et stærkere tillidsbaseret samarbejde i staten. Partsprojekt om tillid og samarbejde Parterne ønsker i fællesskab at sætte fokus på tillid og samarbejde, herunder social kapital, faglighed, kvalitet og et godt psykisk arbejdsmiljø. Parterne har derfor aftalt at gennemføre et fælles periodeprojekt om tillid og samarbejde. Projektet skal indsamle viden og erfaringer fra forskning og god praksis inden for området, herunder viden om hvad der virker i praksis. Projektet vil også omfatte relevante initiativer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med at fremme tillid og samarbejde på de statslige arbejdspladser. Samarbejdsaftalen Parterne er blevet enige om at foretage et værdiskifte i samarbejdsaftalen og gøre den mere tillidsbaseret. Vi er gået fra en centralt fastsat ramme til lokal dialog og enighed. Det betyder, at det enkelte samarbejdsudvalg i højere grad skal finde ud af, hvad der er væsentligt for at fremme trivsel, kvalitet og faglighed i dagligdagen på deres arbejdsplads. Det er den lokale dialog og enighed, der skal skabe gode statslige arbejdspladser. Med gennemskrivningen af samarbejdsaftalen har formålsparagraffen fået et stærkere fokus på tillid og dialog som de bærende værdier. Den anden større ændring drejer sig om 5 (de særlige opgaver), som er blevet delt i to: En ny 4, hvor det lokale samarbejdsudvalg vurderer hvilke emner, der er særligt relevante for dem at beskæftige sig med. Her er der bl.a. mulighed for at øge fokus på omstillingsprocesser, da det som supplement til bestemmelserne om information og drøftelse i 3 kan være af betydning for at arbejdspladsen kommer godt igennem en omstilling En ny 5, der handler om de særlige opgaver alle samarbejdsudvalg skal beskæftige sig med Det er vigtigt at understrege, at der for medarbejderne stadig er tre centrale håndtag i samarbejdsaftalen til at sikre gensidig dialog og drøftelse: ret til information, drøftelse og retningslinjer. Samarbejde i folkekirken Parterne er enige om at understrege, at det også på folkekirkens område er afgørende, at der etableres et velfungerende lokalt samarbejde baseret på tillid og dialog og gensidig respekt. Parterne er blevet enige om at opfordre de lokale parter til at benytte medarbejdermøderne i folkekirken som et forum 5

7 for gensidig orientering om væsentlige forhold af betydning for arbejdspladsen, og som et dialogforum, hvor ledelse og medarbejdere drøfter og udvikler nye ideer og beslutninger. Parterne opfordrer desuden til, at medarbejdermøderne holdes med en rimelig frekvens, som er tilpasset arbejdspladsens udfordringer og medarbejdernes behov for information og drøftelse. Parterne er også blevet enige om at genoptage revisionen af Kirkeministeriets bekendtgørelse om medarbejdermøder i folkekirken. Bekendtgørelsen opregner en række emner, som forudsættes drøftet på medarbejdermøderne. Herudover kunne det også være relevant at tage spørgsmål op som tillid og samarbejde, trivsel og psykisk arbejdsmiljø og eventuelle omstillingsprojekter. TR på geografisk spredte institutioner Oprettelsen af statslige institutioner, der er placeret på forskellige geografiske lokaliteter, gør det vanskeligt for tillidsrepræsentanterne på disse institutioner at varetage deres tillidshverv. Parterne er derfor blevet enige om følgende nye cirkulærebemærkning til 2, stk. 2 i Aftalen om tillidsrepræsentanter i staten m.v.: I situationer, hvor institutioner er placeret på geografisk spredte lokaliteter, er der særlig grund til, at de ansatte og ledelsen overvejer muligheden for valg af mere end én tillidsrepræsentant pr. medarbejdergruppe. Desuden kan der være anledning til at have særligt fokus på tillidsrepræsentantens vilkår og løbende drøfte sammenhængen mellem tidsforbruget til tillidsrepræsentantopgaver, herunder transporttid mellem lokaliteterne, og behovet for tid til at varetage opgaverne i den stilling, som vedkommende er ansat i. 6

8 Kompetencepakken Parterne er enige om, at kompetenceudvikling fortsat skal være et højt prioriteret indsatsområde, som der stadig skal afsættes betydelige ressourcer til. Parterne lægger stor vægt på, at kompetencemidlerne anvendes så målrettet og effektfuldt som muligt i overensstemmelse med formålene. De er derfor enige om: At en større del af de samlede kompetencemidler skal bruges direkte på de ansattes og til arbejdspladsernes udvikling At parterne løbende skal have et strategisk samarbejde om og fokus på styring af kompetenceområdet, og At kompetencemidlerne skal administreres og udmøntes fokuseret, gennemsigtigt og effektivt med størst mulig positiv effekt for statens medarbejdere og arbejdspladser. Der er blevet tilført yderligere midler til kompetenceudvikling, og parterne er derudover blevet enige om en ændret fordeling og anvendelse af ressourcerne. Parterne ser kompetenceudvikling som et væsentligt element i sikringen af den enkelte medarbejders arbejdsmarkedsværdi. Parterne er derudover enige om at have ekstra fokus på omstilling. Projekter, der understøtter arbejdet med større organisatoriske omstillingsprocesser på statens arbejdspladser, og giver særlig støtte til medarbejdere der berøres af omstillinger, vil derfor bliver prioriterede. Der er enighed om at opstille nogle enkelte ansøgningskriterier til projekternes indhold. Kriterier for projekter om kompetenceafklaring og kompetenceudviklingsforløb mv. til medarbejdere, der bliver berørt af større omstillingsprojekter, kan fx være omplacering 7

9 i organisationen, oprettelse af en jobbank eller coach eller psykologbistand m.v. Disse kriterier er identiske med OAO s tryghedskrav. Tryghed under forandringer Finansministeriet vil i sin rådgivning af ministerier og styrelser gøre opmærksom på cirkulærebemærkningen til fællesoverenskomsten, hvori det henstilles at institutionerne i forbindelse med ansættelse af personale overvejer at genansætte personer, som uden egen skyld er blevet afskediget, fx på grund af rationaliseringer, omlægninger eller udflytning. Dette gælder særligt i forbindelse med større omstillingsprocesser, hvor der inden for opsigelsesperioden for overtallige medarbejdere viser sig behov for at opslå stillinger i organisationen. 8

10 Pensionspakken ATP I dag er næsten tre fjerdedele inden for OAO s forhandlingsområde på den lavere sats F. Fra 1. januar 2014 kommer alle op på den højeste ATP-sats (sats A). Der er derfor tale om en forbedring, som kommer rigtig mange til gode. Oprykning fra sats F til sats A betyder i kroner og ører, at bidraget hæves med 389,00 kr. til 3.240,00 kr. om året. Arbejdsgiverbidraget udgør 2/3. Hermed er det projekt, der blev aftalt mellem Moderniseringsstyrelsen og OAO ved OK08, gennemført. Pension Som en nyskabelse åbnes der mulighed for at indføre delpension i de statslige pensionsordninger. Beslutningen træffes af pensionskassens bestyrelse. Det betyder, at man kan få udbetalt delpension ved reduceret arbejdstid. Aldersgrænsen for overgang til delpension følger pensionsudbetalingsalderen som pt. er 60 år. Delpensionen kan max. udgøre en tredjedel af pensionsdepotet, svarende til den tredjedel der kan anvendes til valgfri ydelser, og udbetales som en løbende pension (livrente). Delpensionen beregnes forholdsmæssigt af den ansattes pensionsopsparing i forhold til reduktionen af arbejdstiden. Hvis den ansatte går fx 15 pct. ned i tid, kan 15 pct. af depotet aktiveres som løbende pension. Gruppeliv Der har været en uklarhed vedrørende gruppelivsdækningen for timelønsansatte. Dette er nu løst ved en aftale om at timelønnede, der i en periode på 3 måneder har mindst 15 timers gennemsnitlig ugentlig beskæftigelse, omfattes af gruppelivsordningen. 9

11 Resultatet i øvrigt Socialt kapitel Parterne har aftalt at foretage en revision af den fælles vejledning om socialt kapitel fra Der er både tale om en opdatering i lyset af de regelændringer, der er gennemført i den mellemliggende periode og om en uddybning af teksten på områder, hvor parterne finder behov for det. Det kan eksempelvis være administrationen af lovgivningens merbeskæftigelseskrav samt rimelighedskravet i relation til balancen mellem ordinært og ekstraordinært ansatte, herunder i forhold til konkrete medarbejdergrupper. Lokal løn Parterne er enige om, at der i perioden kan indledes drøftelser om ophævelse af lokallønspuljer på konkrete institutioner og/eller for konkrete medarbejdergrupper, der ikke er overgået til ny løn. Ophævelsen af lokallønspuljer betyder, at der bliver mulighed for frit at forhandle lokalløn inden for institutionens budget uden at være bundet af et loft. Det tilføres ikke nye midler til puljen. Elever Parterne er blevet enige om en ny cirkulærebemærkning til OAO-S fællesoverenskomsten om elevansvarlige ( 29, stk. 1): Det forudsættes, at der på arbejdsstedet udpeges en elevansvarlig, som fungerer som kontaktperson/praktisk vejleder for eleven. Førtidspensionsfradrag Det har været nødvendigt at foretage en teknisk præcisering af det, der blev aftalt ved OK11 vedrørende førtidspensionsfradrag. Præciseringen skal sikre, at tjenestemænd der er berettiget til den hidtidigt lave skala for førtidspensionsfradrag følger denne skala, uanset hvornår de vælger at lade sig pensionere. 10

12 Staunings Plads 1-3, 4 DK-1607 København V Tlf

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015

Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 Arbejdsrettens dom af 30. marts 2015 I sag nr.: AR2014.0121 Landsorganisationen i Danmark for Dansk Jernbaneforbund mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for DSB Dommere: Nils Juhl Andreasen,

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m

k r av k ata l o g : d e t f o r h a n d l e r v i o m kravkatalog: det forhandler vi om Forord Det handler om tillid og anerkendelse Patient- og borgerinddragelse er en positiv dagsorden i social- og sundhedsvæsenet, som møder bred opbakning og involvering

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere