Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Job- og personprofil for. økonomidirektøren i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Denne jobprofil indeholder følgende afsnit:"

Transkript

1 for økonomidirektøren i Aarhus Kommune Denne jobprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Aarhus Kommune i udvikling 3. Organisatorisk placering 4. Det positive afsæt Forventningerne 5. Det formelle ansvar 6. Udfordringer 7. Faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer Ansættelsen 8. Jobprofilens formål og tilblivelse 9. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen 10. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne 11. Tidsplan for ansættelsen 12. Efter ansættelsen

2 Vilkårene 1. Stillingen Den tidligere indehaver af stillingen er blevet kommunaldirektør i Randers Kommune. Derfor opslås stillingen med korrigeret titel. Stillingen ønskes besat på kontraktvilkår. Årslønnen vil være omkring 1.1 mio. kr. inkl. kontrakttillæg (15%) og ekskl. pension. Hertil kommer pension på pt. 18,2 %. Lønnen forhandles med den relevante faglige organisation. Der er en forventning om, at den nye økonomidirektør kan tiltræde snarest muligt med respekt for, at ansøgeren kommer fra sin nuværende arbejdsgiver på en ordentlig måde. På findes relevant materiale af betydning for stillingen. Herunder: Styrelsesvedtægt og forretningsorden mission, vision og værdier - den politiske og administrative struktur større projekter og mange andre informationer om både byens, den kommunale organisations og Borgmesterens Afdelings opgaver og rammevilkår. 2. Aarhus Kommune i udvikling Aarhus Kommune som vækstcenter Aarhus Kommune har ca indbyggere. Der er ca ansatte (fuldtidsstillinger) i den samlede organisation og en årlig bruttoomsætning på ca. 28 mia. kr. Alle kommuner i Region Midtjylland står sammen om ansøgningen fra Aarhus om i 2017 at blive europæisk kulturhovedstad. Det fortæller noget om de regionale, nationale og internationale forventninger til Aarhus som vækstcenter i Danmark og Nordeuropa. Udviklingen i Aarhus smitter af på den samlede regionale udvikling. Fremdriften på områder som uddannelse, forskning, erhvervsliv, handelsliv, det regionale sygehusområde, teknologi, infrastruktur, bosætning, bydelsmiljøer, kultur, klima/miljø etc. kommer til at spille en helt afgørende rolle for Aarhus Kommunes pondus og format. Aarhus Kommunes evne til på én gang at nytænke velfærdsydelserne, sikre fortsat vækst og de bedste rammevilkår for borgere og virksomheder i 2012 og 2017 (mv.) bliver udfordret som aldrig før. Vores økonomidirektør vil skulle agere i forhold til byen og regionen - nationalt såvel som internationalt, herunder lede eksterne udviklingsprojekter og forhandlinger. At være i spændingsfeltet mellem det eksterne (udenfor organisationen Aarhus Kommune) og det side 2

3 interne (Aarhus kommune som én organisation) er et udfordrende og attraktivt grundvilkår i stillingen. Aarhus Kommunes værdier Værdierne: Troværdighed, Respekt og Engagement udtrykker det, vi gerne vil stå for og kendes på i vores kontakt med borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Værdierne spiller en væsentlig rolle i samspillet og relationerne på arbejdspladsen Aarhus Kommune i de små og store fællesskaber og på tværs af magistratsafdelingerne. Aarhus Kommunes vision De følgende formuleringer i visionen er meget nærværende for politikere, ledere og medarbejdere. Det er tydeligt for den, der som undertegnede besøger organisationen, at man mener det - og er ægte optaget af, hvordan man hele tiden omsætter visionen til praksis. Aarhus en god by for alle Byen med plads til at udfolde sig, hvor alle har lige mulighed for at tage ansvar for eget liv og udnytte egne evner. Byen hvor vi i fællesskab hjælper dem, der har brug for det, hvor der plads til forskellighed og mangfoldighed, innovation og nytænkning. Aarhus en by i bevægelse Byen med et stærkt og nyskabende erhvervs-, kultur- og uddannelsesliv, hvor nye idéer skal dyrkes og prøves af i utraditionelle samarbejdsformer. Byen der går forrest med udvikling og brug af ny teknologi, hvor vi orienterer os internationalt og gøre os gældende blandt de bedste. Aarhus Kommunes styreform Magistratsstyre Aarhus Kommune har magistratsstyre, se mere i styrelsesvedtægt og forretningsorden på hjemmesiden. Magistratsstyret rummer 6 magistratsafdelinger under ledelse af en borgmester og 5 rådmænd med forskellige politiske tilhørsforhold. I 2006 gennemførte Aarhus Kommune en magistratsreform. Det resulterede i ændringer i styreformen, der bl.a. havde til formål at styrke helhedens interesser og de tværgående udviklingsinitiativer i kommunen. Eventuel ændring af styreformen Både af regeringsgrundlaget og lokalt fremgår, at der vil blive taget initiativ til at ændre styreformen i Aarhus. Det kan betyde, at Aarhus ikke har magistratsstyre i fremtiden. side 3

4 Vores økonomidirektør skal være økonomidirektør i vores nuværende magistratsstyre og samtidig være indstillet på at bringe sig selv i spil i en evt. ny organisering. 3. Organisatorisk placering Økonomidirektøren refererer til - og er stedfortræder for - stadsdirektøren. Økonomidirektøren er overordnet ansvarlig for områderne Budget og Regnskab og Økonomistyring og Finans. Områderne Budget og Regnskab og Økonomistyring og Finans er organisatorisk placeret i Borgmesterens Afdeling og ledes af 3 chefer, der refererer til økonomidirektøren. Borgmesterens Afdeling består af ca. 150 ansatte, der varetager en række centrale opgaver i Aarhus Kommune indenfor politisk betjening, økonomi, HR, jura, it, indkøb, integration samt erhvervs- og bydelsudvikling. Borgmesterens Afdelings vision: Vi skal være en fremsynet, veldrevet og fleksibel organisation, der arbejder på et højt fagligt niveau, og som fremstår som én samlet organisation med helhedsorienteret ledelse og en stærk fælles virksomhedskultur. Borgmesterens Afdelings strategi for har 4 hovedindsatsområder: Udvikling af kommunens kerneopgaver Fornyelse af kommunens organisation Effektivisering af kommunens opgaveløsning Vækst i Aarhus som bysamfund. 4. Det positive afsæt Bysamfundet Markant vækst (på trods af internationale/nationale kriser). Der investeres pt. ca. 30 mia. kr. i Aarhus de næste 5 år både offentligt og privat. Befolkningstallet stiger fortsat kraftigt fra de nuværende ca Aarhus arbejder desuden på at blive CO2 neutral i 2030 Visionære planer for udbygning af infrastruktur og kollektiv trafik herunder havnetunnel og letbane store byomdannelsesområder, f.eks. udsatte bydele, havnen, godsbanen og Ceresområdet Fortsat udvikling af én af Danmarks smukkeste byer med Å-åbning, naturværdier og fremdrift på kultur- og idrætsområdet med attraktive flagskibe. Alle regionens kommuner står sammen om satsningen som europæisk kulturhovedstad 2017 side 4

5 Åbenlys synergi på tværs hvor videntunge/innovative erhverv helt naturligt søger til Aarhus Fortsat særdeles positiv udvikling af Aarhus som uddannelsesby med landets største og højest rangerende universitet og en række fremragende øvrige uddannelsesinstitutioner Organisationen generelt Der er et konstruktivt politisk klima og godt kollegaskab i Aarhus Byråd og i Magistraten med et fælles fokus på vores kommunale velfærdsydelser Den udprægede decentralisering vurderes som et stærkt kort Højt fagligt niveau og stærk dedikation på alle niveauer i organisationen Der er en stram og grundlæggende sund økonomi med vedvarende fokus på forbedrende omprioriteringer og styringsmodeller, og hvor både indtægtsgrundlag og udgiftspres ligger på dansk normalområde Forventningerne 5. Det formelle ansvar Eksternt At repræsentere Aarhus Kommune i bysamfundet, regionalt, nationalt og internationalt At vurdere og forhandle økonomiske forhold vedrørende kommuneplanlægningen At spille strategisk og udviklingsorienteret ind i en række projekter og udviklingsopgaver såvel nationalt som internationalt Internt Generelt At være en offensiv aktør på tværs af magistratsafdelingerne i samarbejdet om at skabe fælles optimale løsninger med særligt fokus på økonomistyring, forenkling af arbejdsgangene og nytænkning af vores velfærdsydelser At udfylde rollen og tage ansvar som formand for Økonomistyregruppen, som består af økonomicheferne fra magistratsafdelingerne side 5

6 At deltage i Direktørgruppens aktiviteter, som består af de 6 direktører for magistratsafdelingerne At være rådgiver og sparringspartner for borgmesteren, de politiske fora og byrådet At være rådgiver og sparringspartner for stadsdirektøren At indgå aktivt og idérigt samt støtte op om den fælles ledelse i Chefgruppen, som består af den øverste ledelse i Borgmesterens Afdeling Områderne Økonomistyring og Finans og Budget og Regnskab i Borgmesterens Afdeling At varetage den overordnede ledelse af områderne og sikre synlige visioner, værdier samt mål og resultatkrav At sikre implementering, opfølgning og formidling i forhold til ny lovgivning, politiske mål og beslutninger, så det giver mening og skaber engagement At sikre, at områderne fagligt, teknologisk mv. er på national forkant med fokus på kvalitet og kvalitetssikring At sikre, at der løbende er fokus på kompetenceudvikling samt organiserings- og arbejdsmåder, der kan understøtte kvaliteten og en attraktiv arbejdsplads, hvor man bliver udfordret i et stærkt fagligt miljø 6. Udfordringerne Eksternt På vegne af Aarhus Kommune at lede projekter og forhandlinger for byens borgere, erhvervsliv, frivillige og øvrige aktører Nationalt at være en offensiv, strategisk og konstruktiv aktør i faglige- og ledelsesmæssige netværk, i KL, i statsadministrationen mv. Internt Sammen med byrådet at sikre en åben og gennemskuelig budgetproces og den nødvendige ledelsesinformation, så politikerne har det bedste grundlag at prioritere og træffe beslutning om kommunens økonomi ud fra Sammen med direktørerne at skabe helhedsløsninger og udvikle rationaler på tværs med vedvarende fokus på ressourceudnyttelsen, på kvaliteten af vores velfærds- side 6

7 ydelser og ikke mindst på incitamenter, der yderligere kan effektivisere organisationen Sammen med økonomicheferne at trække på samme hammel, så byrådet oplever en fælles og gennemskuelig styring og proces over hele linjen. Herunder sikre et rum for gensidig udfordring om nye måder at indtænke økonomisk styring på, når den strategiske og innovative dagsorden udfordrer de økonomistyringsmæssige værktøjer mv. At være nøgleaktør i oversættelsen af de politiske beslutninger til organisationen på tværs af magistratsafdelingerne At præge den fremtidige styring af kommunen, så økonomistyring er en af flere bærende styringsprincipper, hvor fokus er på at skabe optimale rammebetingelser for innovation og nytænkning i forhold til fremtidens kommunale velfærd I Borgmesterens Afdeling at tage rollen på sig som en vigtig aktør på de indre koordinerende og ledelsesmæssige linjer i afdelingen I Borgmesterens Afdeling at finde en arbejdsdeling med egne chefer, hvor der både er sikker drift og samtidig rum for strategisk og innovativ tænkning 7. Økonomidirektørens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer Økonomidirektøren vil blive vurderet på sine faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. Ingen topleder er perfekt. Det gælder også vores økonomidirektør, som forventes at besidde flest mulige af følgende kompetencer: De faglige kompetencer Er økonomifagligt stærk med økonomianalytiske og styringsmæssige kompetencer på et meget højt niveau Kompetencerne har afsæt i en akademisk uddannelse Har erfaringer fra ledermiljøer, hvor det strategiske perspektiv, politisk rådgivning og forhandlinger med offentlige/private aktører har været en del af ansvarsområdet side 7

8 Har ofte været (har forudsætninger for at udvikle sig til) en anerkendt leder- og fagperson på nationalt niveau inden for ansvarsområderne Har forudsætningerne for at agere kompetent inden for en kortere indkøringsperiode i en meget stor og politisk udfordrende organisation som Aarhus Kommune De ledelsesmæssige kompetencer Evner at balancere mellem hjerne og hjerte i sin ledelse, betragter ledelse som et fag og har redskaberne til at udøve topledelse Fungerer bedst i en teamorienteret topledelse og kan sætte mål og retning i en ledergruppe i samspil med andre ledere Finder glæde ved at samarbejde med andre mennesker om at virkeliggøre en drøm og ved at se fællesskabet og den enkelte udvikle sig Trives i rollen som rådgiver og er i den forbindelse kendt for både sin loyalitet, klare rådgivning og personlige integritet Kan arbejde strategisk i stor skala, er helhedsorienteret og kan se sammenhænge Er tillidsvækkende, har empati og hviler i sig selv Har lyst til og talent for at netværke og samarbejde på mange niveauer Er overordentlig god til at kommunikere klart i skrift og tale og i små og store fora Er velstruktureret med stort overblik og analytisk kapacitet De personlige kompetencer Er kendt for sin grundlæggende ordentlighed og sit positive livssyn Har passion for ledelse VIL ledelse Har en god personlig integritet og evner at skabe en selvstændig og respektfuld platform for indflydelse, herunder besidder en naturlig toplederautoritet, hvor der ikke er brug for at pege på stjernerne på skuldrene side 8

9 Fremstår som en samlende personlighed i organisationen, og rummer det indre drive, der fordrer, at vi skal gøre en forskel sammen! Har let ved at opnå andres tillid og er gennem en troværdig lederstil i stand til at udnytte organisationens store menneskelige potentiale Er ligefrem og uhøjtidelig samt tør træffe beslutninger og tage ansvar Er robust, udholdende og kan håndtere vanskeligheder og kritik Ansættelsen 8. Jobprofilens formål og tilblivelse Succes i lederjobbet forudsætter, at arbejdspladsen og den nyansatte leder har et fælles billede af de forventninger, der skal indfries. Derfor er udarbejdelsen af job- og personprofilen en vigtig del af Lundgaard Konsulenternes ansættelsesproces. Gennem samtaler med den kommende topleders vigtigste samarbejdspartnere politikere, direktører, kolleger, egne ledere og medarbejdere - sikrer vi, at succeskriterierne er veldefinerede, og at de forskellige interesser i, hvad den nyansatte skal præstere, er forenelige. 9. Ansøgernes vurdering af arbejdspladsen Alle interesserede er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om stillingen og en eventuel drøftelse af personlige kvalifikationer i forhold til stillingen. Alle henvendelser behandles fortroligt. Henvendelse kan rettes til: Stadsdirektør Niels Højberg Tlf / eller Direktør Lars Lundgaard Lundgaard Konsulenterne tlf / Ved de to samtalerunder, der indgår i ansættelsesproceduren, vil der som udgangspunkt ikke være anledning for ansøgerne til at stille spørgsmål. De ansøgere, der går videre til sidste samtalerunde, inviteres til et møde med stadsdirektøren for at få mulighed for at danne sig et personligt indtryk og få svar på eventuelle spørgsmål inden sidste runde. side 9

10 10. Arbejdspladsens vurdering af ansøgerne Der er nedsat et ansættelsesudvalg bestående af: Stadsdirektør Niels Højberg (formand for ansættelsesudvalget) Direktør for Magistratsafdelingen for Børn og Unge Nils Petersen Digitaliseringschef i Borgmesterens Afdeling Flemming Nielsen Chef for Erhverv, By og Viden Marianne Gjerløv Chef for Økonomistyring og Finans Jan Trosborg HR-chef Rikke Stengaard Madsen Medarbejderrepræsentant og økonomisk konsulent Jesper Perregaard Medarbejderrepræsentant og specialkonsulent Christina Vadstrup Petersen Ansættelsesudvalget har efter sidste samtalerunde følgende grundlag for vurderingen af de sidste ca. tre ansøgere: Den skriftlige ansøgning Det personlige indtryk fra første samtalerunde Et skriftligt resumé af en dialogtest ved en anden af Lundgaard Konsulenternes partnere. Resuméet udarbejdes på baggrund af en dybtgående, struktureret samtale om ansøgerens faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer. (Resuméet sendes også til ansøgeren, der får lejlighed til at kommentere det ved anden samtalerunde) Et skriftligt resumé af 3-4 referencer, som konsulenten indhenter telefonisk fra ansøgerens leder, kolleger og medarbejdere. Referencerne indhentes umiddelbart før anden samtalerunde og kun efter aftale med ansøgeren med klar respekt for, hvad ansøgeren kan holde til på dette tidspunkt i processen. Referencerne er fortrolige og forelægges ikke ansøgeren. Det personlige indtryk fra anden samtalerunde Du kan læse mere om bl.a. dialogtesten og vores etik i ansættelsessager på 11. Tidsplan for ansættelsen Hos Lundgaard Konsulenternes sekretariat i Ribe er kontorleder Dorit Bech tovholder på ansættelsessagen. Dorit Bech kan træffes på tlf Ansøgning sendes elektronisk til Den skal være fremme senest mandag den 15. december 2011 kl side 10

11 Lundgaard Konsulenternes sekretariat sender kvittering for modtagelsen af ansøgningen til den mailadresse, ansøgningen er sendt fra. Det forudsættes, at denne mailadresse kan anvendes til den fortrolige kommunikation mellem ansøger og sekretariat i resten af ansættelsesprocessen. Den 20. december træffer ansættelsesudvalget beslutning om, hvem der indkaldes til første samtalerunde. De udvalgte ansøgere får besked senest næste dag. Første samtalerunde afvikles med op til seks ansøgere 13. januar 2012 kl Dialogtesten for de ca. tre ansøgere, der går videre til anden samtalerunde, afvikles af chefkonsulent Jens Kaptain, Lundgaard Konsulenterne den 16. januar Samtaler for de sidste ca. 3 ansøgere med stadsdirektøren aftales individuelt inden anden runde. Hér afklares ligeledes lønaftale. Anden samtalerunde afvikles 25. januar. Ansættelsesudvalget indstiller til Magistraten. 12. Efter ansættelsen For den ansøger, der udvælges til stillingen, tilbyder konsulenten en opfølgende samtale straks efter, at beslutningen om ansættelse er truffet. I samtalen vil der bl.a. blive lejlighed til sparring omkring, hvordan den nye økonomidirektør kommer godt i gang med jobbet. Tre-fire måneder efter den nye direktørs tiltræden vender konsulenten tilbage og holder opfølgende samtaler med stadsdirektøren og økonomidirektøren for at evaluere, hvordan samspillet er kommet fra start. November 2011 Lars Lundgaard Konsulent på ansættelsessagen side 11

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til Teknik og Miljø, Aarhus Kommune ens indhold: 1. Introduktion - Værdierne - Visionen - Jobbet ude fra og ind og retur - Informationer - Ansættelsesvilkår

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Skoleleder til Gribskolen i Gribskov Kommune. En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Ansættelse af skoleleder til Gribskolen Oktober 2012 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune En udviklingsstærk leder og pædagogisk ildsjæl Denne job- og personprofil indeholder

Læs mere

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune

Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole i Gribskov Kommune Ansættelse af skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole August 2011 Malene Hansen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer i Gribskov Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1.

Læs mere

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune

Udviklingsdirektør til. Vordingborg Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Udviklingsdirektør til Vordingborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Vordingborg Kommune

Læs mere

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune

Odense Kommune. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i. Odense Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Afdelingschef til Natur, Miljø og Trafik i Odense Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. Odense

Læs mere

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune

Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Ansættelse af direktør Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør for Kultur, Erhverv og Udvikling til Svendborg Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. oktober 2010 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Hospitalsdirektør til Hillerød Hospital Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

Region Hovedstaden. Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 6. maj 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Direktør til HR- og uddannelsesvirksomheden (HRU) i Region Hovedstaden Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune

Biblioteks- og Borgerservicechef til Ringsted Kommune til Job- og personprofil Denne job- og personprofil indeholder: Den korte introduktion Organisationen og jobbet Personen Rekrutteringsprocessen 27-11-2013 www.malenehansen.dk Den korte introduktion Ringsted

Læs mere

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler

Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Vicedirektør med lægefaglig baggrund til Amager og Hvidovre Hospitaler Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation...

Vilkårene... 2. 1. Overordnet om stillingen... 2. 2. Ansættelsesvilkår... 3. 3. Billund Kommune... 3. 4. Politik og Organisation... Billund Kommune rekrutterer chef til Politik og Organisation Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Indholdsfortegnelse Vilkårene... 2 1. Overordnet om stillingen.... 2 2. Ansættelsesvilkår....

Læs mere

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit:

HK MidtVest. Faglig chef til HK MidtVest. Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: HK MidtVest 9. januar 2012 Jens Kaptain Faglig chef til HK MidtVest Denne job - og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår 3. HK MidtVest Forventningerne 4.

Læs mere

HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune

HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune Lundgaard Konsulenterne rekrutterer HR-chef til Staben i Aabenraa Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen... 2 2. Ansættelsesvilkårene... 3 3. Aabenraa

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole

Århus Social- og Sundhedsskole. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer. 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Lundgaard Konsulenterne rekrutterer 4 uddannelseschefer til Århus Social- og Sundhedsskole Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingerne 2. Ansættelsesvilkår 3. Århus

Læs mere

Job- og personprofil direktør for Social og senior

Job- og personprofil direktør for Social og senior Job- og personprofil direktør for Social og senior 1. Baggrund Stillingen som direktør med ansvar for Social og seniorforvaltningen i Sønderborg Kommune skal besættes som konsekvens af, at stillingen er

Læs mere

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer

CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S. Regnskabschef til CTR. Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Job- og personprofil - Regnskabschef 14. april 2011 Jørgen Norup Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Regnskabschef til CTR Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen

Læs mere

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør

Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Teknik og Miljø i Horsens Kommune søger en Vicedirektør Stillings- og personprofil Indledning Horsens Kommune er en moderne kommuner og en af landets hurtigst voksende kommuner med en vækst på 1000 nye

Læs mere

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen

Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Lundgaard Konsulenterne rekrutterer Områdeleder til Rådgivning og Uddannelse i Københavns Brandvæsen Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene 1. Stillingen 2. Ansættelsesvilkår

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Social og Sundhed AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur Jesper Lund og Evald Eriksen Aarhus 26. januar 2015 Job- og kravprofil vedrørende stillingen som direktør for Børn, Unge og Kultur AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014

Job- og personprofil. Vicedirektør Social & Sundhed. Gentofte Kommune. Den 13. august 2014 Job- og personprofil Vicedirektør Social & Sundhed Den 13. august 2014 Denne job- og personprofil for vicedirektør Social & Sundhed,, indeholder: Introduktion Jobbet Rammer og ansvar Fokusområder Personen

Læs mere

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune.

Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Lundgaard Konsulenterne bistår ved rekruttering af Miljøchef til By og Udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Vilkårene... 2 1. Stillingen...

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014

Job- og personprofil. Klima-, natur- og miljøchef. Gentofte Kommune. Den 14. januar 2014 Job- og personprofil Klima-, natur- og miljøchef Gentofte Kommune Den 14. januar 2014 Denne job- og personprofil for Gentofte Kommunes klima-, natur- og miljøchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer

Læs mere

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013

Job- og personprofil. Park- og vejchef. Gentofte Kommune. 2. oktober 2013 Job- og personprofil Park- og vejchef 2. oktober 2013 Denne job- og personprofil for s park- og vejchef indeholder: Introduktion Jobbet o Rammer og ansvarsområder o Udfordringer Personen o Baggrund o Kompetencer

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Direktionens Strategi 2012-2014

Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionens Strategi 2012-2014 2. udgave September 2012 Direktionens Strategi 2012-2014 1. Baggrund for Direktionens Strategi 2012-2014 Direktionen i Aabenraa Kommune ønsker at arbejde strategisk, og

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland

Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Job- og kravprofil Afdelingsleder for Job og Uddannelse i Jobcenter Vesthimmerland Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 8 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør

Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør JOB- OG KRAVPROFIL Jesper Lund & Lisbeth Kjeldgaard Larsen Aarhus, den 5. maj. 2015 Uddybende notat vedrørende stillingen som direktør AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK CHINA ESTONIA FINLAND FRANCE

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere