Dekan/Prodekan for uddannelse Institutleder/centerleder/direktør Studieleder Studienævn Studerende Undervisere Uddannelsesudvalg Uddannelsesansvarlig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dekan/Prodekan for uddannelse Institutleder/centerleder/direktør Studieleder Studienævn Studerende Undervisere Uddannelsesudvalg Uddannelsesansvarlig"

Transkript

1 Overordnet ansvar og rolle Det er dekanens opgave at sikre sammenhængen og kvaliteten i fakultetets uddannelse, undervisning, forskning og videnudveksling. at sikre tværgående kvalitetsudvikling af fakultetets herunder nye at sikre et godt studiemiljø at nedsætte studienævn og godkender formænd og næstformænd for studienævn. at udpege og afsætte studieledere efter indstilling fra studienævnene. at godkende studieordninger efter indstilling fra studienævnet. Dekanen har det overordnede ansvar for nes økonomi. fastlæggelse af fakultetets strategi og politikker på uddannelsesområdet. Dekanens ledelse sker under inddragelse af rådgivning fra fakultetsledelsen, studienævn, institutter, Akademisk Råd, aftagerpaneler og advisory board. bistår dekanen med ledelse på uddannelsesområdet. Science and Technology er organiseret i institutter, skoler og centre, som leverer undervisning til fakultetets. Hver af disse enheder ledes af en institutleder/centerleder/direktør (her institutleder ), som varetager ledelsen af de videnskabelige medarbejdere og sikrer af sammenhæng mellem forskning og uddannelse. Institutlederen er ansvarlig for økonomi til understøttelse af undervisningsaktiviteter inden for de af dekanen udstukne rammer, herunder fysiske rammer, personalemæssige ressourcer, mv. at planen i forhold til undervisningsressourcer kan realiseres undervisningens kvalitet, herunder sammenhængen mellem undervisningen og instituttets/centerets forskning og/eller udvikling. at sikre uddannelsesudvikling i overensstemmelse med universitetets kvalitetspolitik studiemiljøet ved instituttet Institutlederen følger med inddragelse af studielederen, uddannelsesansvarlig og uddannelsesudvalg op på evaluering af uddannelse og undervisning. Institutlederens ledelse sker under inddragelse af uddannelsesudvalg, aftagerpaneler samt institutforum og samarbejdsudvalg. Institutlederen kan uddelegere ledelsesopgaver inden for ledelsesstrengen til fx sektionsledere, udviklingschefer og uddannelsesansvarlige. Der er forskellig struktur og praksis for dette på de forskellige institutter. Principperne for delegering er beskrevet i Principper for delegering og inddragelse på ST. Dekanen har udpeget studieledere efter indstilling fra studienævnene. Studielederen har det daglige ansvar for den praktiske tilrettelæggelse og udvikling af ne indenfor deres område, herunder: studiemæssige forhold på tværs af ne inden for vedkommendes portefølje koordinering af de uddannelsesansvarlige arbejde. at fungere som nes repræsentant i relevante interne og eksterne fora. Studielederen refererer til prodekanen for uddannelse i studiemæssige spørgsmål. Studienævnet har ansvar for at sikre kvalitet og kvalitetsudvikling af undervisning og. tværgående indsatser som opfølgning på undervisningsevalueringer, studieordningsforhold, nøgletal, feedback fra aftagere og input fra studieleder. retningslinjer for ne, herunder bl.a. kurser, undervisning, eksamen, studentersager, planlægning og undervisningsevaluering. Studienævnet har til opgave at være forum for politiske diskussioner i forhold til undervisning og uddannelse. påse opfølgning på uddannelses og undervisningsevalueringer at udarbejde forslag til studieordninger godkende plan for undervisning og af prøver fastlægge retningslinjer for godkendelse af ansøgninger om merit og dispensation De studerende deltager i undervisningen og andre læringsaktiviteter. De studerende organiserer sig i fagråd og andre faglige foreninger. De studerende bidrager til fakultetets strategiske og praktiske arbejde med uddannelseskvalitet via repræsentanter i uddannelsesudvalg, studienævn, arbejdsmiljøorganisationen og Akademisk Råd. De studerende ved Science and Technology har organiseret sig i SciTech Tinget, som er paraplyorganisation for alle fagråd ved fakultetet. Underviseren har ansvar for at udvikle og gennemføre de enkelte kurser og for at for at bidrage til kvalitetssikring og udvikling af ne i dialog med den uddannelsesansvarlige, uddannelsesudvalget, institutleder m.fl.. Hvor der er flere undervisere, udpeger institutlederen en kursusansvarlig underviser, som varetager den faglige koordinering. Enkelte steder er der ligeledes udpeget semesterkoordinatorer. På diplomingeniørne er der udpeget praktikkoordinatorer/ vejledere. Der er desuden udpeget mindst en international koordinator blandt underviserne på hvert institut/skole/center. Uddannelsesudvalgene har ansvaret for den fagnære kvalitetssikring og udvikling af og medvirker til udarbejdelse af kursusbeskrivelser og studieordninger. Udvalget udvikler kursusudbud og nes faglig og kompetencemæssige profil. Udvalget medvirker til udvikling af nye undervisningsog prøveformer. udtaler sig i sager om merit og dispensationer. er ansvarlig for løbende kvalitetsindsatser affødt af undervisnings og uddannelsesevaluering, andre undersøgelser, studieordningsforhold, nøgletal, dialog med aftagere, kontakt til studerende og undervisere og dialog med aftagerpaneler/studieleder/ins titutleder/studienævn. Uddannelsesudvalget er rådgivende for institutleder og studieleder og har desuden en koordinerende funktion. nedsætter uddannelsesudvalg og udpeger formand og medlemmer efter indstilling fra institutleder På hvert institut er der en eller flere uddannelsesansvarlige, som har det daglige ansvar for den praktiske undervisning, vejledning og undervisningsevaluering bidrager til kvalitetsudvikling og sikring af uddannelsen varetager den daglige koordinering mellem kursusansvarlige ved en uddannelse har løbende kontakt med studerende. godkender kontrakter, studieprogrammer o. lign. udpeger uddannelsesansvarlige efter indstilling fra institutlederen

2 Rekruttering og optagelse Rekruttering Udbud og optagelse Rusintroduktion og studiestart (1. år) Ansvarlig for fakultetets rekrutteringsstrategi / Indhenter input fra Advisory Board Fastlægger rammer for optagelse på alle fakultetets (ressourcer, planlægning, politiske tiltag, rekrutteringsstrategi). Uddeling af stipendier Modtager de studerende ved studiestart Ansvarlig for fakultetets studiestartspolitik. Fakultetsledelsen involveres i beslutningerne af dekanatet Fakultetsledelsen involveres i beslutningerne af dekanatet Ansvarlig for modtagelse af instituttets studerende. Kvalitetssikring af fagligt indhold i rekrutteringsmaterialer og aktiviteter Studienævnet udarbejder evt. specifikke adgangskrav, som indstilles til ministeriet til godkendelse. Studienævnet udarbejder adgangskriterier for kandidatne. Studienævnet følger op på nøgletal vedr. optagelse samt evt. behov for opfølgning. Søger information Bidrager til, at beskrivelserne af uddannelsen er retvisende Ansvarlig for dialog med aftagerpaneler med inddragelse af uddannelsesudvalg Ansøger om optagelse Faglig vurdering af ansøgeres adgangsgrundlag (kvote 2 og kandidat) Russerne forventes at deltage aktivt og bidrage til det sociale og faglige studiemiljø. Tutorerne varetager rusugen og øvrige studiestartsaktiviteter. Undervisere på første år introducerer studerende til uddannelsen og bidrager til det sociale og faglige studiemiljø Deltager i planlægning og evaluering af studiestart Dialog med tutorforeninger Struktur og forløb Studieordninger og kursuskatalog Godkender studieordning på baggrund af indstilling fra studienævnet Koordinerer ressourceallokering sammen med uddannelsesansvarlig. Bidrager til nye studieordninger. Ansvarlig for proces i forbindelse med større revisioner. Studienævnet indstiller forslag til studieordninger og kursusbeskrivelser til prodekanen på baggrund af input fra uddannelsesudvalgene. Ansvar for at sætte sig ind i studieordninger og kursusbeskrivelser Bidrager til studieordningen, herunder kursusbeskrivelser Udarbejder udkast til studieordning og kursusbeskrivelser. Inddrager aftagere. Gennemførelse og fastholdelse / herunder kontrakter Fastsætter indikatorer Følger op på effekten af indsatser på uddannelsesniveau Beslutter initiativer rettet generelle strukturelle problemer i studierne evt. under inddragelse af fakultetsledelsen, hvilket bl.a. sker som led i det systematiske kvalitetsarbejde i form af 1 og 5 årige uddannelsesevalueringer.. Følger op på nøgletal i koordination med studieleder herunder bl.a. som led i det systematiske kvalitetsarbejde i form af 1 og 5 årige uddannelsesevalueringer. Godkender kontrakters legalitet og overensstemmelse med studieordningen Merit, dispensationer Bearbejdning af og opfølgning på studieledertal. Sagsbehandling Information til og inddragelse af de studerende Beslutter de overordnede rammer og retningslinjer for brug af læringssystem og information til de studerende. Sikrer rammer for inddragelse af studerende i fakultetsorganer. Bistår studieadministrationen med indhold på studieportal Sikrer rammer for inddragelse af studerende i andre institutorganer. Bistår studieadministrationen med indhold på studieportal Inddragelse af censorkorps ved nye og større ændringer. Kan drøfte og indstille til udviklingsinitiativer på uddannelsesniveau og på tværs af Retningslinjer for sagsbehandling. Behandler principielle sager. Drøftelserne i studienævnet er præget af lydhørhed, samarbejde og inddragelse af de studerende og disses bagland. Ansvar for eget uddannelsesforløb. Søger vejledning efter behov. Ansvar for indgåelse og overholdelse af bachelor, kandidat, speciale og projektkontrakter Bidrager til oplysning af sin sag for at sikre, at sagsbehandlingen kan foregå på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Bidrager med nødvendig dokumentation efter endt meritophold. Ansvar for at orientere sig i regler og relevant information via studieportaler, e boks og Blackboard. Er valg og stemmeberettiget til formelle universitære organer. Bidrager via undervisning og vejledning til at øge gennemførsel og fastholdelse af studerende. Indgår projekt og specialekontrakter med studerende. Formidler relevant information til de studerende. Ansvarlig for kursusinformation på Blackboard Opfølgning på uddannelsesniveau ift. sikring af gennemførsel. Opfølgning på individniveau ift. sikring af gennemførsel. Ansvar for godkendelse af fagligt indhold i kontrakter. Vejledning ift. sammensætning af studieprogram. Faglig forhåndsgodkendelse af merit Drøftelserne i instituttets uddannelsesudvalg er præget af lydhørhed, samarbejde og inddragelse af de studerende og disses bagland.

3 Udvikling af uddannelse, undervisning og læringsforløb Rammer for uddannelsesudvikling Udvikling af nye Tilrettelæggelse og udvikling af undervisning Pædagogisk kompetenceudvikling Fastlægger politik og standarder efter høring i studienævn og uddannelsesudvalg Beslutter fakultetets strategi for uddannelse i regi af dekanat/fakultetsledelse, samt koordinerer med institutternes og AU s strategi for uddannelse i samspil med de øvrige strategiske kerneområder. Initierer udvikling af nye bl.a. med afsæt i dialog med de faglige miljøer samt relevante eksterne aktører. Godkender endeligt ansøgninger om prækvalifikation. Beslutter evt. fælles retningslinjer for tilrettelæggelse af undervisning fx placering af undervisning og brug af systemer til godkendelse i fakultetsledelsen. Sikring af ressourcer til undervisningsudvikling. Sikrer strategisk fokus på undervisningsudvikling, sætter rammer i form af incitamentstruktur og ressourcer på institutterne, etablerer universitetspædagogisk center med relevante tilbud, anvender MUS koncept som adresserer didaktiske kompetencer. Implementerer instituttets strategi for uddannelse i koordination med instituttets forskning. fakultetets strategi i koordination med prodekan og studieleder. Kan tage initiativ til nye under inddragelse af studienævn og aftagere. Godkender ressourceallokering, økonomi samt forskningsbasering af nye. Godkender bemanding og forskningsdækning af instituttets.. Sikrer at personer, der ansættes i videnskabelige stillinger er både forskningsmæssigt og pædagogisk velkvalificerede, prioriterer ligeværdighed mellem instituttets forskningsmæssige og undervisningsmæssige opgaver. Følger op på, at instituttets undervisere får pædagogisk kompetenceudvikling. Sikrer pædagogisk kompetenceudvikling som emne ved MUS. fakultetets strategi. Forestår praktisk undervisning. Høres vedr. politik og standarder Kommer med input til rammer via repræsentanter i studienævn Deltager aktivt i undervisningen, tager medansvar for eget læringsforløb, bidrager til undervisningsevaluering Kommer med input til rammer via repræsentanter i studienævn Ansvarlig for faglig og pædagogisk Indhenter evaluering fra studerende. Bidrager til faglig sammenhæng i uddannelsen. Udfører løbende udvikling af sine pædagogiske kompetencer Indgår i dialog med kolleger om undervisningsrelaterede emner. Indstiller undervisningsform til studienævnet. Medlem af instituttets UU indgår i ansættelsesudvalg ved ansættelse af lektorer og professorer. fakultetets strategi. Udfører den praktiske Varetager faglig koordination mellem kurserne. Ansvarlig for identifikation af og opfølgning ift. udviklingsbehov Undervisningsevaluerin g Tilrettelæggelse af eksamen Samarbejde med censorinstitutionen Faglig vejledning og feedback Godkender koncept og procedurer for undervisningsevaluering samt orienteres om kritiske evalueringer. Følger op på resultat af evalueringer Som personaleleder beslutte tiltag som følge af evt. kritisk evaluering. Ansvarlig for opfølgning af undervisningsevalueringer (i samarbejde med uddannelsesansvarlig og institutleder) Godkender eksamensformer Udfører den praktiske prøver og anden bedømmelse der indgår i eksamen. Opfølgning på eksamen generelt, herunder udvikling af eksamensformer Følger op på de årlige censorrapporter. Institutlederen fastsætter i dialog med instituttets uddannelsesudvalg retningslinjer for de studerendes krav på Følger op på censorindberetning i koordination med studienævn og institutleder. Studielederen godkender plan for projekt, bachelorprojekt og specialevejledning på baggrund af indstilling af den Ansvarlig for design af undervisningsevalueringer og tilser at der sker opfølgning Godkender plan for eksamen og undervisning. Opfølgning på eksamen generelt, herunder udvikling af eksamensformer Bidrager til evaluering af Har adgang til resultatet af undervisningsevalueringen samt opfølgningen herpå, hvor sidstnævnte fremgår af studienævnsreferaterne. Sætter sig ind i regler og krav til eksamen Den studerende er ansvarlig for at opsøge vejledning og feedback i det omfang, det tilbydes. Udarbejder eksamensspørgsmål Udfører eksamination. Udfører vejledning af og feedback til de studerende i det fastsatte omfang og form. Udarbejder udkast til plan for Høres i forbindelse med design af og opfølgning på undervisningsevalueringer Indstiller eksamensform til studienævnet Ansvarlig for opfølgning på undervisningsevalueringer i samarbejde med studieleder Dialog med censorinstitutionen omkring større ændringer i studieordningen. Følger op på evt. censorindberetninger i koordination med studieleder og institutleder. Indstiller plan til studielederen for projekt, bachelorprojekt og specialevejledning

4 Projektorienterede forløb/praktik Evaluering og udvikling af eksisterende Uddannelsernes videngrundlag Godkender rammer for projektorienterede forløb og praktik i forbindelse med godkendelse af studieordninger. Initierer årlig status og årige uddannelsesevalueringer samt følger op herpå i samspil med relevante aktører. Fastsætter fakultetets overordnede ansættelsespolitik. Fastsætter rammer for eksterne underviseres tilknytning til nes forskningsmiljø, uddannelsesledelse og udvikling. Monitorerer fakultetets brug af DVIP vejledning og feedback uddannelsesansvarlige projekt, bachelorprojekt og specialevejledning Sikrer løbende kontakt til aftagere Indstiller rammer for Er opsøgende ift. Fungerer som vejledere på inden for det pågældende projektorienterede forløb og praktikpladser/samarbejder ift. projektorienterede forløb og fagområde (særligt ift. praktik på praktik via udkast til projektorienterede forløb praktik. Underskriver aftaler diplomingeniørne). studieordninger. med praktik /projektvirksomheder. Bidrager til evaluering af ne bl.a. ved den årlige status og uddannelsesevaluering samt inddrager relevante aktører og fora på instituttet heri. Bidrager til selvevalueringsrapport til uddannelsesevalueringen. Følger op på resultatet heraf og beslutter evt. tiltag. Institutleder sikrer, i forbindelse med ansættelse og bemanding, at ne tilrettelægges og gennemføres af aktive forskere eller for diplomingeniørnes vedkommende af undervisere med aktuelt, anvendelsesorienteret brancheperspektiv. Følger løbende op på udviklings /forskningsaktivitet via MUS. Sikrer, at evt. DVIP ansattes undervisning har forankring i det faglige miljø. Sikrer, at DVIP tilknyttes kvalitetsorganisationen i relation til den givne uddannelse. Sikrer, at DVIP i relevant omfang tilbydes kompetenceudvikling og indgår i den løbende udvikling af Ansvarlig for afholdelse af årlig status. Bidrager til Bidrager med input til Monitorerer brug af DVIP. Anvender forskning og/eller branchekendskab i Sikrer via undervisnings og eksamensformer, at de studerende kan arbejde aktivt med videngrundlaget. Forbereder og deltager i årlige statusmøder. Fastsætter fokus på uddannelseevalueringer. Forbereder og deltager i årlige statusmøder. Udarbejder selvevalueringsrapport i forbindelse med Bistår institutleder med bemanding. Studiemiljø Studiemiljøundersøgels e Beslutter opfølgningsprocedure på studiemiljøundersøgelsen. Følger op på de overordnede resultater samt indstiller tværgående tiltag til fakultetsledelsen i koordinering med studienævnene. Følger op på studiemiljøundersøgelse i koordination med beslutter evt. tiltag på institutniveau affødt heraf. Studievejledning Lederne af studievejledningerne afholder løbende møder med studieledelsen Foreslår opfølgningsinitiativer. Bidrager med besvarelser på studiemiljøundersøgelsen. De studerende henvender sig selv til studievejledningen Deltager i opfølgning på studiemiljøundersøgelse og løbende drøftelser af mulige forbedringstiltag. Udvalget foreslår opfølgningsinitiativer på uddannelsesniveau. Uddannelsesudvalgsformande n varetager opfølgning på institut /uddannelsesniveau i samarbejde med institutleder Studenterstudievejlederne deltager i uddannelsesudvalgsmøder. De uddannelsesansvarlige vejleder alle studerende i bachelor og kandidatkontrakter i forhold til den studerendes faglige interesser, motivation og karriereplaner. Tager initiativ til vejledningsarrangementer på institutniveau.

5 Uddannelsernes relation til arbejdsmarkedet Aftagerpaneler Beskæftigelsesundersø gelsen Alumner Sikrer at anbefalingerne fra aftagerpanelerne indgår i ST s strategiske arbejde, og at generelle anbefalinger formidles til ST s uddannelsesorganisation Opfølgning i form af strukturelle og uddannelsespolitiske tiltag Sikrer repræsentation af alumner i aftagerpanelerne. Udvikling af formater for øget dialog og samarbejde med alumner. aftagerpaneler indgår i udvikling af instituttet. Beslutter i dialog med studieleder evt. tiltag. Kan igangsætte faglige alumnenetværk. aftagerpaneler indgår i udvikling af ne.. aftagerpaneler indgår i udvikling af ne. Opfølgning i form af tværgående indsatser ift. indhold i ne. Dimittender bidrager med besvarelse på beskæftigelsesundersøgelsen. Karrievejledning Inddrager karriereperspektiv i praktik og specialekontrakter Efter og videreuddannelse Medlemmer deltager i møder med aftagerpanelet. Formand forbereder møder i samarbejde med panelets formand Opfølgning i form af sammenhæng mellem instituttets forskningsområder, uddannelsesindhold og dimittendernes beskæftigelsesprofil, indhentning af anbefalinger fra aftagerpanel Dialog med alumner i aftagerpanelerne. Orienterer kolleger om beskæftigelsessituation via input fra beskæftigelsesundersøgelse og aftagerpaneler. Inddrager karriereperspektiv i bachelor og kandidatkontrakter

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health

Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social

Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Model for uddannelsesevaluering v. School of Business and Social Sciences Indledning Nedenstående model tager udgangspunkt i den overordnede model for uddannelsesevaluering på Aarhus Universitet og baserer

Læs mere

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016

AARHUS Gældende fra 2016 UNIVERSITET Godkendt af fakultetsledelsen 26. januar 2016 Retningslinje for årlig status på kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet, Health Indledning Den årlige status på kvalitetsarbejdet på uddannelserne ved Health sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer

Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Årlig status på uddannelseskvalitet og uddannelsesevalueringer Omdrejningspunktet i den systematiske opfølgning på uddannelsernes kvalitet er et årligt statusmøde samt en uddannelsesevaluering, som gennemføres

Læs mere

Rolle- og ansvarsfordeling på uddannelsesområdet på Health, Aarhus Universitet

Rolle- og ansvarsfordeling på uddannelsesområdet på Health, Aarhus Universitet Rolle- og ansvarsfordeling på sområdet på Health, Aarhus Universitet Rolle- og ansvarsfordelingen i forhold til den kontinuerlige kvalitetssikring af undervisning og på Health tager udgangspunkt i mødet

Læs mere

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen.

Nedenstående skema viser i kort form de forskellige aktørers roller og ansvar i processen omkring uddannelsesevalueringen. Retningslinje for uddannelsesevaluering, Health Indledning Uddannelsesevaluering med inddragelse af ekstern ekspert ved Health finder sted hvert 5. år og sker inden for rammerne af Aarhus Universitets

Læs mere

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET

Aftagerpaneler Arts. Notat AARHUS UNIVERSITET Akademisk Råd, Arts Notat Aftagerpaneler Arts Der skal nedsættes nye aftagerpaneler ved Arts sommeren 2012. Arts aftagerpaneler er forankret ved Arts enkelte studienævn, og der skal således nedsættes fire

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne

Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne Navn: Arbejdsark: Organisation - Sæt navn på aktørerne E-mail: (SKAL være alumne/ku-mail) Studievejledning: Oplæringsansvarlig: I dette arbejdsark skal du indsætte navnet på den eller de personer, der

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser v. Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet. gældende fra 1. august 2013 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet gældende fra 1. august 2013 Indhold Formål med kvalitetsarbejdet............................... 4 Vision for uddannelse og læring

Læs mere

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering

Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Fælles principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser: Årlig status og uddannelsesevaluering Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet udgør det fælles værdigrundlag

Læs mere

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets

Udmøntningsnotat for bemanding af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Fakultetskontoret for Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Dokument dato: 20-06-2017 Dokumentansvarlig: Christine Hald Nielsen Sagsnr.: 2016-410-00036 Udmøntningsnotat

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 150123 af MeO og KP J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP Behandlet / godkendt af: 141112 Rektorat/Strategigruppe Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Læs mere

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC

Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC Kvalitetssikringspolitik og kvalitetssikringsstrategi for Professionshøjskolen UCC 10. november 2016 1 Indledning Kvalitetssikringspolitik og -strategi for Professionshøjskolen UCC har til formål at tydeliggøre

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at:

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at: KVALITETSSKRING OG KVALITETSUDVIKLING AF UNDERVISNING OG UDDANNELSE PÅ DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse ved Det

Læs mere

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET

US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET US AARH FORSLAG TIL AKADEMISKE RÅD PÅ AARHUS UNIVERSITET STRUKTUR, ROLLE OG FUNKTION Arbejdsgruppen om akademiske råd, 12. oktober 2011 2 DISPOSITION Indhold Indledning Universitetslovens bestemmelser...

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

STUDIENÆVNSKONFERENCE

STUDIENÆVNSKONFERENCE 2016 FORMÅL OG PROGRAM Formålet er at få et fælles billede af studienævnenes rolle i kvalitetssikring af uddannelser at dele viden om håndtering af dispensationsansøgninger Program Studienævnenes rolle

Læs mere

Bilag 2. Analysegruppen vedr. studienævn: Indstilling om studienævnsstruktur

Bilag 2. Analysegruppen vedr. studienævn: Indstilling om studienævnsstruktur AARHUS FACULTY OF ARTS FORSLAG:VISION OG FAGLIG ORGANISERING Bilag 2. Analysegruppen vedr. studienævn: Indstilling om studienævnsstruktur november 2010 Studienævnsstruktur ved Kulturvidenskab Dette oplæg

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet

Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser. Syddansk Universitet Integreret kvalitetsudvikling af uddannelser Syddansk Universitet Udviklingsprocessen 2004: Ledelsen besluttede at gennemføre en ekstern audit af uddannelsesområdet på SDU med EVA som operatør 2005: Den

Læs mere

SCIENCE organisation

SCIENCE organisation SCIENCE organisation Direktion Dekanen er fakultetets leder og har det overordnede ansvar for fakultetets virksomhed. De fire prodekaner repræsenterer dekanen i forhold til tre af fakultetets kerneopgaver:

Læs mere

Procedure for Uddannelsesevalueringer

Procedure for Uddannelsesevalueringer D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for Uddannelsesevalueringer Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren Orientering

Læs mere

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion

Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul) Procedureansvarlig sektion D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af studieordninger og kursusbeskrivelser større ændringer (stort årshjul)

Læs mere

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering

Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Beskrivelse af monitorering af uddannelserne Fakultetet afrapporterer på kvalitetssikringsarbejdet til LT som her angivet: Afrapportering Hvornår Ansvarlig for afrapportering Årlig uddannelsesredegørelse

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering

Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Notat Principper og rammer for uddannelseskvalitetsprocesser på Aarhus BSS: årlig status og uddannelsesevaluering Principper og rammerne for henholdsvis årlig status på kvalitetsarbejdet og uddannelsesevaluering

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM

Politik. Politik for uddannelseskvalitet på DJM Oprettet: 140917 Senest rev.: 160614/160912 af MeO for Uddannelsesrådet J.nr.: 16/00020 Kvalitetssikring på DJM Ref: MA/MeO Behandlet / godkendt af: Rektoratet 160127 Uddannelsesrådet 160413 Politik for

Læs mere

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet

Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET SAGSNOTAT 21. JANUAR 2010 Vedr.: Udkast til fælles retningslinjer for adjunktpædagogikum på Københavns Universitet UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Sagsbehandler: Peder Andersen

Læs mere

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014

KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE 28. AUGUST 2014 KVALITETSLEDELSE OG STUDIEORDNINGSREVISION I SAMARBEJDE MED AFTAGERNE MØDE MED AFTAGERGRUPPEN VEDR. PLANLÆGNINGS - OG GEOGRAFIUDDANNELSERNE 28. AUGUST kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet

Læs mere

Principper for talentudvikling af studerende

Principper for talentudvikling af studerende Principper for talentudvikling af studerende Indholdsfortegnelse 0. Formål... 2 1. Principper... 2 2. Kriterier for talentudvikling... 2 3. Talentprogrammer... 3 3.1 Kriterier for talentprogrammer... 3

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Rektorsekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 05.12.2016 Sagsnr.: 2016-002-00002 Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Læs mere

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse

Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Undervisnings- og uddannelsesevaluering på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse Denne politik udfolder Arts retningslinjer for evaluering og sigter dels mod evalueringen af undervisningen på de

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2017 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3

Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier. Version: 3 Strategiske mål og handlingsplan for Studienævnet for kommunikation og digitale medier Studienævn: Kommunikation og digitale medier Periode: 2015-2018 Dato: 25/01 2016. Version: 3 Nuværende situation:

Læs mere

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA

Fakultetsledelsen FARMA. Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Fakultetsledelsen FARMA Forslag til oprettelse og organisering af en ph.d.-skole på FARMA 20. SEPTEMBER 2007 Baggrund: Den nye Universitetslov, som træder

Læs mere

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul)

Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for revision af kursusbeskrivelser mindre ændringer (lille årshjul) Procedureansvarlig

Læs mere

Principper for dimittenddialog og -monitorering

Principper for dimittenddialog og -monitorering Principper for dimittenddialog og -monitorering Formål Som led i Syddansk Universitets kvalitetspolitik gennemføres et systematisk og regelmæssig dimittendarbejde, der har til formål at indhente viden

Læs mere

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer

AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer AU indsatsområde: Skabe uddannelser og studiemiljø af høj kvalitet baseret på innovative læringsmiljøer Strategiske AU s mål er ift. 2011 at opnå derfor have kvalitetssikring af uddannelser på opnå fuld

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Stk. 2. Medlemmeme af repræsentantskabet udpeges for en funktionsperiode på fire år, og genudpegning kan finde sted. Ved et medlems varige forfald udpeges et nyt medlem. Stk. 3. Repræsentantskabet vælger

Læs mere

Uddannelsesberetning

Uddannelsesberetning Uddannelsesberetning Formål og beskrivelse af anvendelse Formål Uddannelsesberetningen er et formaliseret værktøj til opfølgning på Syddansk Universitets kvalitetspolitik. Uddannelsesberetningen bidrager

Læs mere

pædagogisk kompetenceudvikling af undervisere og kvalitetsudvikling af kurser og vejledning.

pædagogisk kompetenceudvikling af undervisere og kvalitetsudvikling af kurser og vejledning. DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Procedure for systematisk undervisningsevaluering og -opfølgning på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - SCIENCE 15. JULI 2014 Denne

Læs mere

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3).

Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah Kjærgaard Pedersen (under behandling af pkt. 3). Referat af møde i masterstudienævn fredag den 4. december kl. 10.00-12.00 Til stede: Dennis Ramsdahl, Winni Johansen, Michael Nørager Fraværende: Torsten Kolind Desuden deltog: Susanne Fjeldsted og Sarah

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Telefon: 9940 9940 Email: aau@aau.dk Dato: 27. oktober 2014 Sagsnr.: 2014-012-00047 Vedtægt for den selvejende institution Aalborg Universitet

Læs mere

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje

Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje Udviklingsplan for Uddannelsesrådet for Odontologi og Tandpleje September 2012-september 2015 1. Tværgående mål for uddannelsesområdet (school) Rådet har til formål at støtte, koordinere og supplere studienævnets,

Læs mere

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier

VEJLEDNING. om anvendelse af undervisningsportfolier VEJLEDNING om anvendelse af undervisningsportfolier Denne vejledning retter sig til ansøgere til videnskabelige stillinger og bedømmelsesudvalg nedsat af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledningen

Læs mere

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l.

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l. Krav til dokumentation ved ansøgning til stillinger på Copenhagen Business School (CBS) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Særligt for TAP (teknisk administrativt personale) stillinger... 1 Ansøgning...

Læs mere

Studieledelse. Visioner, roller, opgaver mm.

Studieledelse. Visioner, roller, opgaver mm. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet Studieledelse Visioner, roller, opgaver mm. En studieleder skal med afsæt i uddannelsens fagområde og de faglige miljøers forskningsprofiler udvikle

Læs mere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere

Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand), Viola Burau og Loni Leddere Møde den: 29. august 2016, kl. 9.00 11.00 Bygning 1611, lokale 121b Studienævnsmøde Folkesundhedsvidenskab Dagsorden Deltagere VIP: Morten Frydenberg (stedfortræder for Studieleder og studienævnsformand),

Læs mere

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017

PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 PROCEDURE FOR OPRETTELSE AF NYE UDDANNELSER PÅ SCIENCE 9. JULI 2015 REV. 1. OKTOBER 2017 Formål KU s Procedure for rektors godkendelse af oprettelse af nye uddannelser beskriver processen frem til, at

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST

PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST PROBLEMANALYSEN OPFØLGNING PÅ ST FOKUSPUNKTER PÅ ST Fakultetsledelse, institutledelse, nærvær og delegering ST økonomimodel Ansættelsesprocesser Medinddragelse Organisering, faglig identitet og sammenhæng

Læs mere

Studieledelse. Visioner, roller, opgaver S A M F U N D S V I D E N S K A B

Studieledelse. Visioner, roller, opgaver S A M F U N D S V I D E N S K A B Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Studieledelse Visioner, roller, opgaver S A M F U N D S V I D E N S K A B 1 God studieledelse Denne pjece er et af resultaterne af det lederudviklingsprogram om God

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Procedure for udvikling af nye uddannelser

Procedure for udvikling af nye uddannelser D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Procedure for udvikling af nye uddannelser Procedureansvarlig sektion Formål Resume af proceduren

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i nanoteknologi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i nanoteknologi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

1 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

1 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet 1 Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet 1.1 Aarhus Universitet har til formål at drive forskning og tilbyde forskningsbaseret uddannelser og rådgivning indtil højeste internationale

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Inddragelse af dimittender. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. VIA University College. Dato: Den 26.

Procedurebeskrivelse. Inddragelse af dimittender. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. VIA University College. Dato: Den 26. Procedurebeskrivelse Inddragelse af dimittender Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Dato: Den 26. august 2014 Journalnr.: U0231-1-05-1-14 Ref.: TRHJ og LIFP Procedure for kontakt til og inddragelse af dimittender

Læs mere

Kvalitetsarbejdet i uddannelser eksempler fra DTU

Kvalitetsarbejdet i uddannelser eksempler fra DTU Kvalitetsarbejdet i uddannelser eksempler fra DTU Dansk Universitetspædagogisk Netværk konference 29. maj 2009 Martin E. Vigild dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø 2 LearningLab DTU, Danmarks

Læs mere

Kvalitetspolitik. De 10 principper beskriver, hvordan kvalitetsarbejdet udvikles og anvendes i samarbejde med hele SIMACs organisation.

Kvalitetspolitik. De 10 principper beskriver, hvordan kvalitetsarbejdet udvikles og anvendes i samarbejde med hele SIMACs organisation. Kvalitetspolitik med kvalitetsarbejdet et med kvalitetspolitikken er at skabe et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet og hele institutionen, samt på tværs af de forskellige

Læs mere

Det Teologiske Fakultet Politik for kvalitetssikring af uddannelser

Det Teologiske Fakultet Politik for kvalitetssikring af uddannelser DET TEOLOGISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Det Teologiske Fakultet Politik for kvalitetssikring af uddannelser Det Teologiske Fakultet Det Teologiske Fakultets politik for kvalitetssikring af uddannelser

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Læreruddannelsen og Pædagoguddannelsen i Jelling 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse af, at ledelsesopgaven er forskellig

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag og de faglige miljøer...

Læs mere

Rolle- og ansvarsbeskrivelse

Rolle- og ansvarsbeskrivelse 2016 Rolle- og ansvarsbeskrivelse Uddannelsesleder Administrationsbacheloruddannelsen og Socialrådgiveruddannelserne i Odense og Vejle 1. Ledelsesniveauer Beskrivelserne tager afsæt i LEADs 1 tydeliggørelse

Læs mere

Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15)

Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15) Kvalitetsarbejde i undervisning og uddannelse Institut for Statskundskab (rev. nov 15) Indhold: INDLEDNING 1 FORMELLE RAMMER 2 KERNEN I ARBEJDET MED KVALITET I UNDERVISNING OG UDDANNELSE 3 EVALUERING AF

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i teknisk fysik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i teknisk fysik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet

Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet KØBENHAVNS UNIVERSITET Retningslinjer for uddannelsesevalueringer på Københavns Universitet 1. SEPTEMBER 2016 UDDANNELSESSERVICE Formål Københavns Universitet gennemfører uddannelsesevalueringer minimum

Læs mere

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for systematisk undervisningsevaluering og -opfølgning på Det Natur- og Biovidenskabelige

Læs mere

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER

FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER FRA FORMULERING TIL FORANKREDE INDSATSER S I K R E R O B U S T E U D D A N N E L S E R 6. 2 P å b a g g r u n d a f r o b u s t h e d s p r i n c i p p e r n e s æ t t e s e t a r b e j d e i g a n g m

Læs mere

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget

UCN Rammebeskrivelse. Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget UCN Rammebeskrivelse Ramme for kvalitetsarbejdet i relation til videngrundlaget Godkendt: 20-09-2016 Revision: 06-07-2017 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Indhold... 3 2.1 Videngrundlag... 3 2.2 Videngrundlag

Læs mere

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet

Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Faglig vejledning pa Det Humanistiske Fakultet Dato: 8. juli 2014 Ref.: logr J.nr.: Fakultetet skal i henhold til universitetets kvalitetspolitik, delpolitik for studieadministration og studievejledning

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet.

Fællesmødet: lokale D014, Monofagligtmøde: Lokaleoversigt fremsendes sammen med dagsorden for fællesmødet. Referat Mødedato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Starttidspunkt: Monofagligt møde Kl. 14.00 16.00 Fællesmødet er fra kl. 13.00 14.00 Mødested: Ankerhus, Slagelsevej 70-74. 4180 Sorø - Lokale D014 Mødelokale:

Læs mere

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH)

Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (S-SN) & School of Medicine and Health (SMH) Overbliks skema for Studienævn for Sundhed, teknologi og idræt (SSN) & School of Medicine and Health (SMH) Dette dokument skal betragtes som et redskab til at skabe overblik og sikre, at arbejdet med kvalitetssikring

Læs mere

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser

Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Københavns Universitets fælles kvalitetssikringspolitik for uddannelser 11. JULI 2014 Indledning Københavns Universitet ønsker at tilbyde forskningsbaserede uddannelser

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013

HR&O. Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Forenkling af VIP-rekruttering Præsentation af resultater, maj 2013 Dias 1 Baggrund og mål Baggrund Ny ansættelsesbekendtgørelse der gav mulighed for at ændre på bedømmelsesprocessen VIP erne og KU generelt

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Procedurebeskrivelse. Analyse af frafald. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. VIA University College. Dato: Den 26. august 2014

Procedurebeskrivelse. Analyse af frafald. Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. VIA University College. Dato: Den 26. august 2014 Procedurebeskrivelse Analyse af frafald Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Dato: Den 26. august 2014 Journalnr.: U0231-1-05-4-14 Ref.: TRHJ og LIFP Procedure for analyse af frafald Nærværende procedurebeskrivelse

Læs mere

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland

Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland 22. maj 2015 Bilag 1: Stillings- og funktionsbeskrivelser for professorer og akademiske koordinatorer på sundhedsområdet i Region Midtjylland Bilag til aftalen: Aftale om professorer og akademiske koordinatorer

Læs mere

Profilbeskrivelse for Business Controlling

Profilbeskrivelse for Business Controlling Profilbeskrivelse for Business Controlling Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen for

Læs mere

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015

Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Samarbejdsstruktur med praksis på SOSU området pr. 1/7 2015 Social- og Sundhedsskolens øverste organ er bestyrelsen, som er ansvarlig for skolens drift, økonomi og organisation. Bestyrelsens medlemmer

Læs mere

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter

Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Procedure for undervisningsevaluering og offentliggørelse af evalueringsrapporter 31. MARTS 2009 UDDANNELSESSERVICE UDDANNELSESSTRATEGISK Fælles procedure for

Læs mere

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn:

Et nyt kvalitetssikringssystem for nye og eksisterende uddannelser skal tilgodese tre meget forskellige hensyn: AC - Sekretariatet Den 12. august 2010 BBA Forslag til nyt kvalitetssikringssystem Akkrediteringssystemet blev indført med virkning fra 2007. I sin korte levetid har det danske akkrediteringssystem allerede

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i matematik-økonomi. Denne kan ses på Det

Læs mere

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær

Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik Sørensen og Malene Kjær Møde den: 30. august 2016, kl. 12.15 14.15 Lokale 445, Dalgas Avenue (OBS ANDET LOKALE end normalt) Møde i studienævnet for Idræt Dagsorden Deltagere VIP: Kristian Raun Thomsen, Sine Agergaard, Henrik

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik

Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik Faglig rammebeskrivelse for civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik 1. Formål På civilingeniøruddannelsen i Optik og elektronik specialiserer man sig inden for fagområdet optik og elektronik gennem

Læs mere