CBS - ÅBENT FOR ALLE Jesper Rasmussen Service Design

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CBS - ÅBENT FOR ALLE Jesper Rasmussen Service Design"

Transkript

1 CBS - ÅBENT FOR ALLE Jesper Rasmussen Service Design

2 Indholdfortegnelse 1 Indledning Prototyping Konklusion Afgrænsing Problemfelt 2 Analyse... 2 CBS og Solbjerg Plads Et nyt fokus De ældre borgere CBS relation til lokalmiljøet 3 Indsigter... 5 Overblikket halter Plads til forelæsningerne Ressourcestærke ældre Kognitive barrierer Forelæsninger og café - ja tak! Forelæsninger på engelsk er ok Ældre og digital medier Stærk relation til Biblioteket Frederiksberg Valg af prototype Test af prototyperne Nyhedsbrevet 8 Litteraturliste Bilag Konceptet... 8 Konceptindledning Kommunikationen til de ældre Blueprint Målgruppen User Journey Storyboard 6 Refleksion Data indsamling Co-creation Bæredygtighed Ingen tilmeldingsformular Service oplevelse 2

3 1 Indledning Frederiksberg kommune vil skabe verdens bedste by-campus (frederiksberg.dk, 2013). Denne vision skal realiseres gennem et samarbejde mellem Copenhagen Business School (CBS) og Frederiksberg Kommune. Fælles ønsker de at der skabe nogle rammer, som skal give topmoderne omgivelser både for de studerende og medarbejderne på CBS som kommer hele byen til gode. Ønsket er at CBS bliver et område, der virker indbydende også for lokalbefolkningen og som er medvirkende til at CBS bliver en velintegreret del af bymiljøet. I et forsøg på at opfylde dette ønske har vi valgt at se nærmere på lokalmiljøet omkring CBS samt på brugerne af området for at opnå indsigter, der kan bidrage til et løft af CBS by-campus på Frederiksberg. I vores research fandt vi ud af at der er mange ældre der færdes i området omkring CBS, men at de ikke bruger CBS udendørs eller indendørs faciliteter og aktiviteter. Mange af de ældre i dette område viste sig at være ressourcestærke ældre, som er interesseret i at vide, hvad der foregår inde på CBS. Dog har mange af de ældre en psykisk barriere, om at CBS ikke er deres domæne, og det kun tilhører de unge. Vores service design tiltag til CBS Åbent for Alle, er en invitation til borgerne på Frederiksberg, primært målrettet den ældre generation, om at deltage i forelæsninger samt at bruge CBS faciliteter. Vi vil i denne opgave folde ud, hvordan det er muligt at få flere ældre ind på CBS campus område. For at opnå status som verdens bedste by-campus, har vi en tese om at en god by-campus ikke kun er for de studerende, men at borgere i det omkringliggende lokalmiljø skal inddrages og være en del af miljøet på CBS. Afgrænsning Med en ide om at åbne CBS op for lokalbefolkningen ville det være oplagt at undersøge de studerendes holdning til dette. For at uddybe i dette i projektet er det en yderligere undersøgelse der bør foretages. Dette vil bidrage til et mere nuanceret helhedsbillede af implementeringen af vores forslag samt de studerendes holdningen til en service, som vil have indflydelse på deres daglige færden på CBS. Problemfelt CBS har en ambition om at blive verdens bedste by-campus. For at opnå dette mener vi, at CBS skal inddrage lokalbefolkningen i Frederiksberg, for derved at blive en integreret del af lokalmiljøet. Dette munder ud i følgende problemstilling: Hvordan bliver CBS en integreret del af lokalmiljøet? 1

4 2 Analyse Undersøgelse af området CBS og Solbjerg Plads. CBS vil gerne opnå en status som verdens bedste by-campus. Da dette er et meget stort og meget komplekst mål at opnå, havde Louise Kielgast fra Gehl Architects, i den forbindelse stillet fire spørgsmål, der henvendte sig til problemstillinger, som hun havde fundet frem til. Ud fra disse spørgsmål valgte vi at en kvalitativ tilgang, i form af interviews, ville være den bedste fremgangsmåde til at få en forståelse for brugerne af områdets behov. Vi udarbejdede en kort interviewguide (se bilag 1), for at få brugerne i tale og få opklaret, hvilke spørgsmål der opstod i forbindelse med den service som CBS tilbyder, og de udviklingsmuligheder der ud fra dette ville kunne blive i tale sat. Med de studerende i fokus, kom vi i tale med fire grupper af 4-6 studerende i hver, af blandet køn, alder og uddannelsesniveau. Under disse korte interviews af en fem minutters varighed spurgte vi ind til blandt andet studiestarts problemer, lokaleoversigt og andre emner, der kunne være problemfyldte. Efter disse interviews kom der ingen problematikker eller muligheder til at afhjælpe et eventuelt service brist frem i lyset, som vi fandt interessant at arbejde videre med. Desuden havde de CBS studerende vi snakkede med havde ingen problemer i forhold til at finde vej, da de brugte en smartphone-applikation, som CBS havde fået udviklet. Ligeledes sagde de nystartede studerende, at de følte at CBS havde gjort meget for at de fik en god introduktion på deres nye uddannelse. Det kom frem at de nye studerende have fået et introduktionsseminar, hvor de var blevet introduceret til deres nye uddannelse samt blevet sat ind i, hvordan de via deres kalender løbende fik opdateret deres lektionsplan. Dette var særligt vigtigt for de studerende i og med at de studerendes forelæsningslokaler varierer uge for uge. Men som de studerende sagde, følte de ikke det var et problem, da CBS applikation løste det til fulde. Mange af respondenterne syntes at afstanden mellem de forskellige CBS lokationer var et problem, men fortalte at lektorerne var opmærksomme på det i forhold til tidsplanlægningen. Vi interviewede også en gruppe gymnasieelever, for at finde ud af om dette var en målgruppe vi kunne beskæftige os med. Efter at have spurgt to grupper af elever kom det frem, at eleverne ikke havde nogen interesse i at benytter sig af CBS faciliteter og dermed var de ikke en gruppe vi havde lyst til at henvende os til. Uden at have en åbenlys problemstilling gik vi tilbage til at fokusere på CBS og Frederiksberg kommunes ambition om at gøre CBS til verdens bedste by-campus. 2

5 2 Et nyt fokus. Det blev klart for os at vi blev nødt til at finde en anden målgruppe end de studerende eller gymnasieelever, som fokus for vores service udvikling. For at finde frem til andre brugere af området, som kunne være med til at hjælpe CBS i opnåelsen af deres mål, valgte vi at observere området og færdslen omkring Solbjerg Plads mere nøje. Det blev tydeligt for os at der blandt de mange studerende også var en del voksne med småbørn og en hel del ældre borgere, der befinder sig i området omkring CBS, Frederiksberg Centeret og Frederiksberg Bibliotek. En interessant observation vedrørende de ældre var, at ingen af dem som passerede gennem området ved CBS orienterede sig eller kiggede hen mod CBS bygning. Vi besluttede os for at interviewe et par ældre borgere, for at finde frem til deres holdning og tanker omkring CBS. Efter at have adspurgt et par ældre borgere, mænd og kvinder, bosiddende i området, kom det frem at de trods deres daglige gang i området, ikke havde været inde på CBS. Det viste sig dog, at de ældre ved nærmere efterspørgsel alligevel havde en interesse, for at vide hvad der foregår inde bag murerne. Ydermere kom det frem at flere af de ældre, hvis de fik tilbuddet om det, ville deltage i forelæsningerne og benytte sig af caféen og biblioteket. Under vores observation af CBS indendørs faciliteter, viste det sig at kun én ældre person havde fundet vej til CBS faciliteter. Manden, der var fra udlandet, men bosiddende på Frederiksberg, talte engelsk og som det kom frem i interviewet med ham, følte han sig ikke intimideret af generationskløften mellem ham og de studerende. Drevet af nysgerrighed og ved at følge strømmen af de unge, havde han fundet vej til CBS kantine. Det viste sig at han ofte benyttede den til at få en kop kaffe og et stykke kage om eftermiddagen. Men sammenlignet med de andre adspurgte er han et enkeltstående tilfælde, og kan derfor ikke tænkes som et repræsentativt for målgruppen, da vi må gå ud fra at både hans kulturelle baggrund spiller ind på hans afvigende adfærd. De ældre borgere på Frederiksberg I området omkring CBS er der mange forskellige målgrupper, vi kunne have fokuseret på og som ville have tid i dagtimerne. For eksempel ville folk på barsel og arbejdsløse også have gavn af CBS tilbud og faciliteter. Vi besluttede at de ældre borgere på Frederiksberg til vores projekt ville være en oplagt målgruppe, da de både har tiden og interessen for at bruge CBS samt at de var en meget fremtrædende gruppe under vores observation af området. For at verificere vores hypotese om at de ældre er interesseret i at deltage i CBS aktiviteter udarbejde vi en ny interviewguide (se bilag 2). Målet med denne interviewguide var, at finde frem til om der virkelig var en interesse, blandt de ældre om at deltage i CBS forelæsninger og samtidig finde ud af, hvilke medier og informationskanaler de ældre bruger. Med de ældre borgere som vores nye fokus, foretog vi yderligere en desktop research, hvor det kom frem at aviser og internet er blandt top tre af de ældres daglige medieforbrug (Digitale Trends og Ældre). I alt adspurgte vi fire mænd og fire kvinder, der alle har deres daglige gang i området ved Solbjerg Plads. Vi observerede at mange ældre gik til og fra Frederiksberg bibliotek. Det var vores intention at få nogle af de ældre med ind på CBS for at finde ud af om de kunne finde rundt i bygningen. Desværre var der ingen af de ældre, som vi var i kontakt med, der havde hverken tid eller lysten til at deltage og hjælpe os med dette. Derfor brugte vi os selv som testpersoner til at finde frem til de eventuelle problemer, der opstår når der skal findes vej inde i CBS Solbjerg Plads bygningen. 3

6 2 CBS relation til lokalmiljøet For at få en forståelse af CBS rolle i det omgivende lokalmiljø, valgte vi på baggrund af vores observationer i området og vores interviews at kortlægge de forskellige interessenter og vise relations forholdet mellem CBS og disse interessenter(se model 1). Vores model viser at CBS har en stærk relation til deres egne studerende og ansatte, men at de svækkes i andet led. Andre studerende, gymnasieelever og børnefamilier har typisk en snitflade med CBS via fælles faciliteter, legepladser i området m.v. Men hvor almene Frederiksberg borgere samt besøgende til kommunen ikke har nogen snitflade med CBS. Særligt er det værd at bemærke at de ældre har en meget svag relation til CBS via en kognitiv barriere om at CBS kun er for de studerende. Dog ses det at relationen til organisationer og institutioner er kantinen og butikker i lokalområdet, herunder Frederiksberg centeret, blandt de tættere relationer da de benyttes meget af CBS brugere. Frederiksberg gymnasium og Frederiksberg bibliotek har, på trods af den tætte beliggenhed, en relativ svag relation. CBS STÆRK RELATION SVAG Frederiksberg gymnasium Bestyrelsen Staten Kantinen Butikker i lokalområdet Kommunen Frederiksberg bibliotek Investorer Frederiksberg centeret Lektorer Administrativt personale Børnefamilier CBS studerende Andre studerende Gymnasieelever Arbejdsløse Borgere på Frederiksberg Ældre Model 1 Offentligt transport Besøgende på Frederiksberg ORGANISATIONER/ INSTITUTIONER MENNESKER 4

7 3 Indsigter For at komme videre i processen efter vores observationer og interviews, var det vigtigt at få skabt et overblik over de indsigter vi havde fået i løbet af den indledende process. Disse danner grundlag for den videre service design process. Essensen i at designe services er at vi designer til mennesker. Vi skal forstå hvem de er, vi skal lytte til dem og det skal give os vigtige informationer om hvad de har behov for og hvornår de har behov for det (Polaine & Løvlie 2013, s. 37). Derfor spiller vores indsigter en essentiel rolle i udarbejdelsen af den endelige service. Følgende indsigter var afgørende i vores udvikling af servicen: Overblikket halter Vores egne erfaringer fra observationen indendørs var, at vi som førstegangsbesøgende på CBS havde svært ved at orienterer os. Dette skyldtes til dels at der var mange studerende, som færdes i bygningen, men også fordi vi fandt en oversigtsplan over lokalerne, der involverede farvekombinationer, som ikke gav mening. Farvetemaet på selve oversigten viste sig ikke at være et gennemgående træk i bygningen, som kan bruges til at orientere sig efter. Det eneste sted hvor farve temaerne blev brugt var på et skilt, der hang i loftet med et farvet bogstav og som på ingen måde er iøjnefaldende. Ressourcestærke ældre Da vi under vores interviews spurgte ind til de ældres tidligere arbejde, kom det frem at alle dem vi snakkede med var veluddannede og meget ressourcestærke. Selvfølgelige er det ikke muligt for os at generalisere, men vi fik et indtryk af at det er noget der gælder mange af de ældre på Frederiksberg. For eksempel snakkede vi med en jurist, der stadig var arbejdsdygtig, selvom hun var rundet pensionsalderen. En anden ældre vi snakkede med, var en ældre uddannet landskabsarkitekt, som havde benyttet sig af CBS faciliteter, da han havde købt diverse studiebøger i Academic Books. Kognitiv barrierer De fleste af de ældre gik med et målrettet fokus mod enten Frederiksberg Centret eller Biblioteket Frederiksberg. Da vi spurgte ind til, hvorfor det var at de ældre helt bevidst undgik at kigge mod bygningerne, var det fordi at de opfattede CBS som et fremmede land, de unges territorium og deres domæne. Det var ikke på grund af bygningens udformning at de ældre ikke syntes den henvendte sig til dem, men fordi de vidste at det er uddannelsesinstitution og det stadie har de passeret og derfor ikke et sted, hvor de ældre føler at de høre til. Ikke alle forelæsninger er fyldt op På vores inspektion af CBS opdagede vi at der i auditorierne under flere af forelæsningerne var en del tomme pladser. Vi spurgte nogle af de studerende om at de ledige pladser var var noget de også havde oplevet. En af de studerende sagde at auditorierne kun er fyldt op i de store forelæsningssale, når der bliver afholdt store tværfaglige forelæsninger. 5

8 3 Forelæsninger og café - ja tak! Ingen af de ældre vidste at de frit kunne benytte sig af caféen, biblioteket eller forelæsningerne. Der var endda flere af dem som var overrasket over at tilbuddene fandtes og også gjaldt dem; må man det? Det vidste jeg ikke. Under interviewene blev det klart at de ældre have lyst til, at benytte sig af forelæsningerne og at der var et generelt ønske om, at modtage informationer om forelæsningerne. Helt specifikt ønskede en ældre dame at informationerne kom til hende, informationerne skal komme til mig, men hvordan gør man lige det?. Med andre ord fandt vi ud af de ældre gerne vil bruge CBS tilbud, men at deres motivation for ikke at bruge CBS tilbud skyldes, at de har en kognitiv barrierer over for CBS. Som ifølge Polaine & Løvlie (2013) kan der sættes en design indsats ind på at få fjernet den kognitive barrierer, som de ældre har over for at CBS kun er et sted for studerende og ikke et sted, som ældre mennesker må være en del af. Forelæsninger på engelsk skræmmer ikke Der var nogle af ældre nævnte som nævnte, at de ville være mere interesseret i at deltage i forelæsningerne, hvis der også blev udbudt nogle spændende forelæsninger på engelsk. De ældre har altså forskellige kompetencer, så derfor behøver CBS ikke tage særligt hensyn til dem. Ældre og digital medier For at målrette den måde vi skal henvende os til de ældre på, spurgte vi ind til de ældres brug af digitale medier. Mange af de ældre brugte mails som kommunikationskanal til at få informationer. Derudover fandt vi ud af at der mange af de ældre, der modtog Biblioteket Frederiksbergs digitale nyhedsbrev. Der var også få ældre som vi spurgte, der ikke bruger digital medier, men som holder sig opdateret omkring arrangementer på Frederiksberg gennem lokalavisen. Stærk relation til Biblioteket Frederiksberg Ved en samtale med en bibliotekar på Biblioteket Frederiksberg fandt vi ud af, at når personer skal oprettes som lånere bliver de tilbudt at komme på bibliotekets mailingliste. Vi spurgte de ældre om de benyttede sig af tilbuddet, hvilket viste sig at være tilfældet. Som Polaine & Løvlie (2013) skriver: From a service point of view, we are really after understanding how different touch-points work together to form a complete experience. (...) Study how people use a service at home, on the road, and at work, and then connect the dots (...) Look for touch-points that may be missing but are needed to create a good experience. (s.45) Med andre ord kan har vi opdaget at CBS kan lukrere på den stærke relation, som de ældre har til Biblioteket Frederiksberg. Ved at bruge biblioteket, som et led kan man derfor skabe en god serviceoplevelse for de ældre. Må man det? Det vidste jeg ikke? 6

9 4 Prototyping Valg af prototype Efter at have vurderet vores feltarbejde og de indsigter vi fik, var næste skridt at komme med idéer til CBS nye servicetiltag. For at finde frem til den bedste løsning er det nødvendigt at teste ens idéer og design forslag. I den proces er prototyper et vigtigt element i formidlingen af ens idéer til den valgte målgruppe. Da vi af gode grunde ikke har mulighed for at lave virkelige løsninger, såsom ændringer af bygningens indre udseende, er det prototypens mål at opnå en high fidelity simulation (Buchenau & Suri 2000, s. 425). Vores indsigter gjorde det klart, at vi skulle nå vores målgruppe via et online nyhedsbrev samt at forbedre vejvisningen indendørs på CBS Solbjerg Plads. For at finde frem til den bedst mulige løsning havde vi udarbejdet to prototyper. Nyhedsbrev-prototypens formål var at teste om de ældre kunne læse og gennemskue layoutet, med andre ord er denne prototypes udseende af afgørende karakter. Vores indsigter viste at CBS farvetema ikke er gennemgående, dette vil vi gerne lave om på, så det er lettere og hurtigere at finde det rette lokale. For at illustrere dette, havde vi på et billede indefra CBS sat ekstra farver på væggene. Den rolle som prototypen spiller i brugerens forsøg på at finde vej, var her det essentielle vi ville finde frem til (Houde & Hill 1997). Test af prototyperne Det lykkedes os at få en ældre dame med ind på CBS for at teste vores prototyper. Hun blev ført hen til oversigtstavlen og blev bedt om at finde Nykredit auditorium. Hun fandt hurtigt ud af at auditoriet måtte ligge bag den grønne fløj. Da hun bevægede sig ned ad gangen fortalte hun, at hun havde svært ved at lokalisere den grønne fløj, for oversigten viste at salen skulle være ved den grønne fløj, men jeg kan ikke se noget grønt. Vi viste hende derfor vores prototype af indretningen med farve på. Væggene på prototypen er farvet grønne, som supplement til det meget lille skilt, der hænger i loftet med et grønt B på. Dette skilt havde hun ikke bemærket. Hun mente at vægfarven absolut ville gøre det nemmere for hende at finde vej. Det lykkedes den ældre kvinde at finde Nykredit auditorium efter et stykke tid. Vi spurgte ind til om der var andet hun syntes der gjorde det svært at finde vej. Kvinden tilføjede, at hun godt kunne tænke sig at der også var en farveindikator på væggene ved rummene, så det ville blive endnu mere gennemskueligt. På trods af vores interimistiske indretnings prototype, fik vi en fornemmelse af at en mere gennemgående brug af farve på CBS ville være med til forbedre lokaliseringen af lokalerne. Farverne er så fremtrædende på lokale oversigten (se bilag 3), at det virker mærkeligt at de ikke er mere fremtrædende i selve bygningens indretning. Det er meget overskueligt, venligt og imødekommende 7

10 5 Nyhedsbrevet Efter det lykkedes den ældre dame at finde vej, viste vi hende vores nyhedsbrev (se bilag 4) på en skærm. Hun havde ingen problemer med at læse overskrifterne, men det nedenunder kunne hun ikke rigtigt læse, men som hun bemærkede så har jeg altid min læsebriller lige ved hånden derhjemme. Som et udgangspunkt mener vi ikke at skriften behøver at være større, da vi har valgt en skriftstørrelse, som er den gængse i diverse nyhedsbreve, for eksempel Biblioteket Frederiksbergs nyhedsbrev (se bilag 5). Hun forstod opbygningen af nyhedsbrevet og hvor man skal klikke for at få mere information. Det er meget overskueligt bemærkede hun og tilføjer, at hun godt kan lide titlen Åbent for Alle, da hun syntes, at det er en meget venlig og imødekommende overskrift. Konceptet Konceptindledning Åbent for Alle er et nyt service tiltag for CBS. Servicens navn er valgt for at sætte fokus på CBS som en imødekommende og åben institution. Vores koncept udspringer af et samarbejde mellem CBS og Frederiksberg kommune om at skabe verdens bedste by-campus. Vi har dog valgt at lægge vægt på by-campus og skrue ned for verdens bedste ordene, da vi mener at ambitionen starter et andet sted. Skridtet mod et mere integreret by-campus skal opnås gennem et fokus på CBS kompetencer og faciliteter, som vi mener skal i spil med lokalmiljøet. Åbent for Alle skal nedbryde den kognitive barriere hos beboerne i området og det skal kommunikeres ud at CBS ressourcer står til rådighed for alle. Idéen er at servicen skal gælde samtlige borgere på Frederiksberg, men at servicen nok primært adopteres af de borgere, som bruger området i dagtimerne; eksempelvis ældre, folk på barsel og arbejdsløse. Vi mener at et godt by-campus har en relation og en føling med det omkringliggende miljø og at et campus i den størrelsesorden har et socialt ansvar, for at skabe nogle inviterende rammer for de lokale beboere. Dette mener vi at CBS kan gøre ved at nedbryde de mentale barriere blandt borgerne og samtidigt lette den fysiske adgang ind på campus. Ved at invitere lokalbefolkningen indenfor, i dette tilfælde med et fokus på de ældre borgere, kan CBS være medskabere til at opnå større samhørighed med området og ændre opfattelsen af CBS hos de ældre fra et stort ekskluderende areal til et inviterende sted med tilbud til de ældre som kan gøre CBS til en del af deres tilværelse - en service. Kommunikationsmodel Som beskrevet i vores analyse afsnit benytter mange ældre Biblioteket Frederiksberg. Ved oprettelse som brugere af biblioteket, giver de fleste ældre deres samtykke til at modtage bibliotekets ugentlige nyhedsbrev. Dette nyhedsbrev fungerer, som en vigtig kommunikationskanal for de ældre, der formidler lokale aktiviteter og arrangementer. Udover rollen som formidler er biblioteket også et mødested for de ældre, hvor der slappes af, arbejdes og læses. 8

11 5 Vi ønsker med vores koncept, at CBS skal skabe stærkere relationer til lokalmiljøet. Med udgangspunkt i den ældre målgruppe, ønsker vi at CBS skal benytte sig af bibliotekets stærke relation til de ældre ved at indgå i et samarbejde. Via et samarbejde med biblioteket kan det fungere i rollen som en betroet og upartisk mellemmand mellem de ældre og CBS. Som serviceudbyder kan det at benytte sig af et mellemled, som brugerne allerede stoler på, være vigtigt i etableringen af tillid hos brugerne (Pinhanez 2008, s. 14). På den måde bliver biblioteket medvirkende til etableringen af en stærk relation mellem CBS og de ældre samt binde området mellem biblioteket og campus bedre sammen. Helt konkret består samarbejdet i at CBS skal promovere deres faciliteter ud til de ældre, ved at kommunikere deres forskellige tilbud ud via bibliotekets nyhedsbrev. I bibliotekets nyhedsbrev vil det kort fremgå, hvilke tilbud CBS tilbyder de ældre, efterfulgt af et link til en Åbent for Alle -side på CBS.dk. Her vil der være mere info om deres tilbud og mulighed for, ligesom på biblioteket, at tilmelde sig et månedligt CBS nyhedsbrev, som indeholder informationer om åbne forelæsninger, nyt fra CBS biblioteket samt tilbud fra kantinen. Ligeledes vil der på CBS hjemmeside være et menupunkt, der henviser til Åbent for alle-siden (se bilag 6). Det vil desuden være muligt at tilmelde sig en SMS reminder service, som dagen før husker de ældre på de åbne forelæsninger. Ved at benytte sig af nyhedsbrevet og SMS-servicen bruger vi kommunikationskanaler, som de ældre allerede er trygge ved. Ved online medier, hvor der ikke er en personlig kontakt, kan spørgsmålet om tryghed være svært at opbygge. Det er derfor afgørende at designe vores service via kanaler som vækker tillid, privathed og giver de ældre en følelse af sikkerhed (Pinhanez, 2008 s. 15). Et andet kommunikationsmiddel som de ældre bruger er lokalavisen på Frederiksberg. Vores research viste at dette medie var det mest foretrukne offline medie og bliver læst af alle adspurgte ældre. Ved at bruge lokalavisen til at formidle de forskellige tilbud, ekskluderer vores koncept ikke de ældre som ikke bruger biblioteket, computere eller smartphones. Gennem vores interviews fandt vi ud af, at mange ældre aktivt bruger de forskellige aktiviteter på Frederiksberg og at de gennem disse tilbud socialiserer samt deler viden og erfaringer med hinanden. Herigennem kan kendskabet til CBS brede sig viralt blandt de ældre. Ved at åbne op for dialog og samarbejde med forskellige institutioner og organisationer i lokalmiljøet, herunder biblioteket, skal vores Åbent for Alle -koncept skabe stærkere relationer mellem CBS og lokalmiljøet. ÆLDRE CBS BIBLIOTEKET 9

12 5 Blueprint For at vise samspillet mellem de forskellige instanser, der er med til at udforme vores service, har vi i vores blueprint (se bilag 7) valgt at vise, hvordan servicen fungerer, når den ældre tilmelder sig Biblioteket Frederiksbergs nyhedsbrev. På vores blueprint ses alle de touch-points, hvor brugeren er i kontakt med vores service. Som det kan udledes af blueprintet, er det ikke via fysisk kontakt eller kommunikation på frontstage at servicen kommer til udtryk. Derimod er det gennem digitale og analoge medier, såsom nyhedsbrevet, SMS, hjemmesiden og annoncen i lokalavisen at den ældre bruger vil stifte kontakt med servicen. Disse touch-points er en essentiel faktor for måden brugeren oplever en service på (Clatworthy 2011). Ligeledes er servicescapes normalt med til at påvirke den oplevelse brugeren har (Bitner 1992), men da vi ikke har nogle rent fysiske touch-points bliver disse online og analoge berøringsflader desto vigtigere. For at vores service skal kunne fungere, er det nødvendigt at der er tekniske supporting processes. Disse processes skal genere og beregne data så det er klart, hvilke forelæsninger der har ledige pladser. En anden process skal registrere telefonnumre samt sende påmindelser ud på SMS til de ældre, som har tilmeldt sig dette. Da vores service ikke er afprøvet i virkeligheden, kan det være svært at forudse, hvilke udfordringer der kan opstå back-stage, som kan have effekt på front-stage. Det kan for eksempel være om de ansatte føler at det er en ekstra arbejdsbyrde, at skulle stå til rådighed for de ældre, der for eksempel ringer til CBS, eller som henvender sig til personalet ved informationsskranken. Ved at have meget lidt front-stage kontakt mellem CBS og brugere, forudsætter vi at der vil være en minimal effekt på de ansattes arbejdsbyrde. Målgruppen Målgruppen for vores service er primært ældre, der bor på Frederiksberg og som er tilmeldt Biblioteket Frederiksbergs nyhedsbrev eller som modtager Frederiksberg Lokalavis. Servicen er henvendt til ældre, der er socialt aktive, og som er opsøgende over for arrangementer, foredrag og andre tilbud i kommunen. Hvis der er forelæsninger på engelsk er jeg meget interesseret 10

13 5 Navn: Erik Rasmussen Alder: 74 år Job: Pensioneret landskabsarkitekt Bosiddende på Frederiksberg i den ejerlejlighed han også boede i da hans kone Lilly var i live. Erik Rasmussen er 74 år og er pensioneret landskabsarkitekt. Til trods for Eriks aktive live, virkede tilværelsen som enkemand nogle gange lidt for ensom, så derfor anskaffede sig Erik for to år siden, foxterrieren Viggo, som er blevet hans tro følgesvend. Frederiksberg er stedet hvor Erik føler sig hjemme; han har boet her hele sit liv, og det er her han dagligt går ture med Viggo og mødes med sine gamle kolleger nede på den lokale bodega om torsdagen, men kun til en enkelt øl eller to. Det er tradition at han hver tirsdag mødes med bridgeklubben, hvor de otte mænd både spiller kort, men også får diskuteret verdenssituationen og den politiske dagsorden. Når det er godt vejr går Erik tur med Viggo i Frederiksberg Have, som minder ham de mange skønne sommeraftener han og Lily har tilbragt på deres bænk. Hvis det derimod regner og rusker vil hverken Viggo eller han gå lange ture, så derfor holder de sig til området omkring Frederiksberg Centret, og det grønne areal der ligger bagved. Han ved at CBS er en uddannelsesinstitution inden for de mere handelsorienterede fag, men har aldrig været inde i bygningen. Eriks søn, der bor i London med sin familie har flere gange prøvet at få sin far til at benytte den computer, som han har købt til ham så de kan holde kontakten via mails, men Erik interesserer sig ikke for den maskine. Derimod interesserer han sig for, hvad der foregår ude i den store verden og holder sig ajour ved dagligt at se nyheder på TV og læse Berlingske Tidende, Politiken og Frederiksberg Lokalavis. Hvis der er en sag, der særligt optager ham, kan han godt finde på at indsende læserbreve til diverse aviser. 11

14 5 Navn: Inga Henriksen Alder: 68 år Job: Pensioneret lægesekretær Inga har i mange år boet med sin mand i Lyngby, men da han gik bort, solgte hun huset og valgte købe en lejlighed, der er med sin beliggenhed er tæt på hendes børn og børnebørn samt på indkøbsmuligheder og grønne arealer. Hun er blevet forelsket i området omkring Frederiksberg Allé og smukke Frederiksberg Have. To af hendes børn på Frederiksberg, hvorimod den sidste, datteren Sofie bor med sin familie i Århus. For at hun kan opretholde kontakten med Sofie og familien har de hjulpet hende med at købe en computer. På Biblioteket Frederiksberg har Inga været på internet kursus, så at sende og modtage mails og søge på nettet er blevet en fast del af hendes hverdag. Da hun blev oprettet som bruger på biblioteket blev hun samtidig tilmeldt deres nyhedsbrev. I det holder hun øje med arrangementer i lokalområdet, f.eks. spændende foredrag, koncerter osv. Da Ingas omgangskreds på Frederiksberg endnu ikke er så stor, er det vigtigt for hende at komme ud i lokalområdet til div. arrangementer og møde nye mennesker. Hun går ofte ud i løbet af ugen f.eks. i teateret, eller henter sine børnebørn i skole og børnehave og hygger sig med dem i sin nye lejlighed, hvor de spiller spil eller tegner. Når hun skal besøge sin datter eller søn på Frederiksberg skal hun gå igennem det grønne område ved Solbjerg Plads. Hun har godt lagt mærke til alle de unge mennesker, både fra gymnasiet og CBS, men har aldrig overvejet om disse institutioner kunne have nogle tilbud til hende. På vej gennem området, kan hun godt lide at stoppe i Frederiksberg Centret og drikke en kop the i en af cafeerne. 12

15 5 Navn: Lis og Ulla Alder: Begge 72 år Job: Pensioneret sygeplejerske og aktiv farmor Lis og Ulla har kendt hinanden siden folkeskoletiden på Frederiksberg. Selvom Lis i størstedelen af sit liv har været udstationeret med sin mand i forskellige dele af verden, har de to i de forgangne år holdt kontakten ved lige via telefon, breve og har også flere gange besøgt hinanden. Efter at være blevet enke er Lis flyttet tilbage til sin barndomsby og nyder at være tilbage i Danmark blandt sin gamle bekendtskabskreds. Hun holder af at skrive breve til sine mange venner ude i verden, som hun har mødt under sine mange udlandsophold. Ullas søn har hjulpet Lis med at anskaffe en computer, så hun er i gang med at lære at sende mails og holde kontakten til sine venner gennem den. Ulla har aldrig forladt Frederiksberg, men har boet flere forskellige steder i kommunen. Især efter hun og hendes mand blev skilt, har hun nydt at være i et område, hvor hun nærmest på hvert gadehjørne møder nogen som hun kender. Hendes søn er også bosiddende på Frederiksberg med sin familie. Flere gange om ugen henter Ulla børnebørnene Johannes og Ella og er sammen med dem, indtil deres forældre kommer hjem fra arbejde. Når hun ikke tager sig af børnene er Ulla meget aktiv i diverse foreninger og hiver hver onsdag Lis med til gymnastik. Ulla har ikke haft tid til at sætte sig ind i det der med computeren, men opsnapper nyheder og arrangementer via Lokalavisen, ellers hører hun om dem fra sine veninder. Ulla nyder at Lis er tilbage og de bruger mange timer sammen på at snakke om gamle dage og Ulla fortæller den nyeste sladder om deres gamle bekendte. Ulla ved hvad der sker i lokalområdet, så Lis er altid opdateret med hvem der har sagt og gjort hvad og om hvor og hvornår det næste spændende kulturelle eller sociale arrangementer. 13

16 5 Storyboard For at illustrere CBS service tiltag og den måde den ældre kommer i kontakt med og bruger servicen har vi lavet et storyboard 14

17 6 Refleksion Data indsamling For at bekræfte den tese vi har fremsat om at de ældre bruger Biblioteket Frederiksberg og dets nyhedsbrev, kunne vi have indhentet demografisk data fra biblioteket til at verificere antallet af ældre, som modtager nyhedsbrevet. Under vores observation af CBS have auditorierne under flere af forelæsningerne en del tomme pladser. Hertil kunne vi have talt med studieadministrationen på CBS, for at få udleveret data til der kunne bekræfte denne iagttagelse om de tomme pladser. Co-creation En fordel ved at få de ældre ind i forelæsninger er, som Ramaswamy og Gouillart (2010) siger at der bliver skabt et forhold mellem brugerne, stakeholders og virksomhed. Yderligere fremgår det i deres tekst, at firmaer med fordel kan gøre brug af co-creation. Ifølge Ramaswamy og Gouillart (2010) er fordelen for firmaer at de får nye business indsigter, nye indtægtskilder samt lavere omkostninger og risici. For stakeholders opnås der en bedre oplevelse samt psykologiske værdier, som større tilfredshed, følelse af anerkendelse og større selvtillid (Ramaswamy & Gouillart 2010). CBS kan med andre ord inddrage de forskellige stakeholders i konceptet, de ældre, lektorer, personale, studerende, og få dem til at være kreative omkring skabelsen af deres egen oplevelse. En mulighed er at CBS holder workshops, hvor de inddrager stakeholderne til en fælles diskussion om for eksempel dagens forelæsning. Herved kan CBS opdage problematikker, der er i forbindelse med Åbent for Alle -konceptet (Ramaswamy & Gouillart 2010). Bæredygtighed I det danske samfund er der opstået en kløft mellem unge og ældre, hvor begge parter med vilje undgår hinanden. Flere eksperter advarer mod denne udvikling i samfundet (Unge og ældre holder sig fra hinanden 2012). Åbent for Alle -konceptet kan med den rigtige forudsætning udvikle det Manzini (2007) kalder for et creative community. Manzini snakker om at bryde de dominerende tankemønstre og adfærd, og ved at organisere og samarbejde kan der opnås resultater. Hvilket ultimativt resulterer i et socialt og bæredygtigt miljø. Med andre ord kan CBS på sigt arbejde for at inkorporere de unge og de ældre i et fælles diskussion fora, hvor de for eksempel sammen kan diskutere den forrige lektion eller drage nytte af hinandens erfaringer. Ved at gøre dette viser CBS også at de er villige til at påtage sig et socialt og samfundsmæssigt ansvar. Ingen tilmeldingsformular Overbooket forelæsninger er en reel mulighed med vores koncept. Dette problem kan undgås ved at inkorporere et system, som for eksempel en online tilmeldingsformular, der kan håndtere at der ikke opstår overbookninger til forelæsninger. Med andre ord kan der opstå et service breakdown i form af overfyldte forelæsningerne, hvor der kan være ældre som derfor ikke kan deltage i forelæsningen og som dermed er gået forgæves til forelæsningerne. 15

18 6 Dog mener vi at en tilmeldingsformular kan virke begrænsende eller forpligtende, hvorved Åbent for Alle virkningen indskrænkes. Det vil efter vores overbevisning være vigtigt at CBS kontrollerer og holder statistik over, hvor mange ældre der reelt deltager til forelæsningerne. Ligeledes vil der også være nogle forelæsninger, som vil have større tilslutning hos de ældre end andre, og det er derfor vigtigt at CBS også tager højde for dette, ved for eksempel at sætte nogle af de større auditorier til rådighed for disse forelæsninger. Service oplevelse Der er mange faktorer i vores service, der har indflydelse på brugerens oplevelse. Konceptet Åbent for Alle gør brug af flere management og support processes som vist i blueprintet (se bilag 7). Hvis for eksempel SMS-reminder systemet gik ned, så vil de ældre hverken få en reminder eller blive bekræftet i at forelæsningen bliver holdt. Hvis det er tilfældet at systemet går ned skal der være et backup-system, som sender en ud til dem, der er tilmeldt nyhedsbrevet. En konsekvens af et system breakdown kan også være at de ældre ringer ind til CBS for at få en bekræftelse på at forelæsningen bliver holdt. Ifølge Polaine & Løvlie (2013) vil der som følge af et systemnedbrud i interne systemer opstå situationer for personalet, som de ikke kan håndtere og hvor de er magtesløse. Dette resultere i en dårlig brugeroplevelse og opfattes som et service svigt. Det er derfor vigtigt at CBS personale bliver trænet i at håndtere disse situationer, for at undgå at brugeren får en dårlig oplevelse med servicen. Der vil også være faktorer, der spiller ind på brugeroplevelsen, som servicedesignere ikke kan planlægge sig ud af. Som Gupta (2000) beskriver, vil også den sociale kontekst samt den interaktion brugeren indgår i med de andre aktører, have afgørende betydning for hvordan brugeren oplever servicen. I vores tilfælde vil både de studerende og lektorerne have stor indflydelse på, hvordan de ældre oplever deres besøg på CBS. Som service designer er det ikke muligt at kontrollere adfærden blandt de menneskelige aktører, så deres indflydelse kan påvirke de ældres oplevelse i både en positiv og negativ retning, som derved kan påvirke om de ældre for fremtiden vil benytte sig af CBS service tiltag. 16

19 7 Vi Konklusion mener at CBS ved at invitere ældre ind og derved få dem til at blive en del af miljøet på CBS kan komme et skridt nærmere deres ønske, om at blive verdens bedste by-campus. Vi har gennem vores analyse fundet frem til at de ældre har lyst til at være en del af CBS miljø på trods af at det for nogle kan virke skræmmende at træde ind på de unge studerendes terræn. Det er gennem interviewene blevet klart at CBS kan drage nytte af Bibliotek Frederiksberg og dets stærke relation til de ældre, hvorved de kan kommunikere budskabet ud om at CBS er til fri afbenyttelse for alle. Dette munder ud i servicen Åbent for Alle, der har til formål at flytte de ældres kognitive barriere og invitere dem til at benytte caféen, biblioteket og til at deltage til forelæsningerne på CBS. Kommunikation omkring Åbent for Alle vil foregå på og i de medier, som de ældre allerede er bekendte og trygge ved. Det vi fandt ud af er at kommunikationen skal foregå via nyhedsbrev og lokalavisen. Gennem vores indsigter og prototypetest fandt vi frem til at CBS, skal som udgangspunkt få udnyttet farverne fra lokale oversigten til at hjælpe besøgende, der ikke har deres daglige gang på CBS, således at de har lettere ved at finde det ønskede lokale, så de ikke lægger personalet til last ved at spørge om vej. Ved at invitere lokalbefolkning inden for CBS og lade dem blive en del af den daglige gang fremsætter vi at CBS derigennem vil blive en integreret del af lokalmiljøet og Frederiksberg borgernes daglige færden i området på lige fod med eksempelvis Biblioteket Frederiksberg og Frederiksberg Centeret. Dette mener vi er et vigtigt faktor som CBS bør opfylde, i deres stræben efter at blive verdens bedste by-campus. 17

20 8 Bitner, Litteraturliste M. J. (1992). Servicescapes: the impact of physical surroundings on customers and employees. The Journal of Marketing, Buchenau, M., & Suri, J. F. (2000). Experience prototyping. Proceedings of the 3rd conference on Designing interactive systems: processes, practices, methods, and techniques. ACM. Clatworthy, S. (2011). Service innovation through touch-points: Development of an innovation toolkit for the first stages of new service development. International Journal of Design, 5(2), Gupta, S., & Vajic, M. (2000). The contextual and dialectical nature of experiences. New service development: Creating memorable experiences, Houde, S., & Hill, C. (1997). What do prototypes prototype. Handbook of human-computer interaction, 2, Manzini, E. (2007). The scenario of a multi-local society: creative communities, active networks and enabling solutions. Designers, Visionaries+ Other Stories: A Collection of Sustainable Design Essays, Earthscan. Medieforbrug. (n.d.). Digitale trends og ældre. Retrieved October 7, 2013, from Polaine, A. (2013). Service Design: From Insight to Implementation. (Paperback ed.). New York: Rosenfeld Media, LCC. Ramaswamy, V., & Gouillart, F. (2010). Building the co-creative enterprise. Harvard business review, 88(10), Unge og ældre holder sig fra hinanden Nyheder DR. (2012). DR Forsiden - TV, Radio, Nyheder. Retrieved October 7, 2013, from Indland/2012/07/30/ htm Verdens bedste by-campus. (2013). Borger. Retrieved October 7, 2013, from Pressemeddelelser/2-kvartal-2013/ Bycampus.aspx 18

21 9 Bilag 1 19

22 9 Bilag 2 20

23 9 Bilag 3 21

24 7. Oktober 2013 KANTINE Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce odio turpis, faucibus at erat non, accumsan imperdiet nulla. Morbi feugiat massa lorem. Phasellus scelerisque sollicitudin odio ut ornare. BIBLIOTEK Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce odio turpis, faucibus at erat non, accumsan imperdiet nulla. Morbi feugiat massa lorem. Phasellus scelerisque sollicitudin odio ut ornare. Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg. Telefon.: Træffetider: mandag - fredag 10:00-12:00 & 13:00-15:00 (Onsdag lukket) FORELÆSNINGER Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce odio turpis, faucibus at erat non, accumsan imperdiet nulla. Morbi feugiat massa lorem. Phasellus scelerisque sollicitudin odio ut ornare. Aenean ac ante non risus fringilla lacinia. Nunc rutrum est vitae facilisis lacinia. NYHEDSBREV ÅbenT for alle 9 Bilag 4 22

25 9 Bilag 5 23

26 9 Bilag 6 24

27 9 Bilag 7 Bibliotek Hjemme CBS Campus Physical evidence SMS-Reminder (Dagen før) Ser annonce i lokalavisen Bibliotek User actions Ældre går på bibliotek Ældre går til skranken for at låne Vente Nyhedsbrev i indbakken Ældre tilmelder sig CBS - NB (mulighed for SMS) Vente Nyhedsbrev i indbakken Ældre tilmelder sig CBS nyhedsbrev + sms Modtager NB + oversigt over forelæsninger/ faciliteter Printe oversigt SMS-reminder Vente Tager til CBS campus Cafe Forelæsning Forlader CBS Line of interaction Information/ reception Front stage Bibliotekar fortæller om nyhedsbrev Mødet med de ansatte Line of visibility Back stage CBS udarbejder NB CBS: Forbedredelse af forelæsning Øget arbejdsbyrde for de ansatte? Line of internal interaction Management and support processes Ældre får tilmeldt sin mail til Biblio NB Ældre får tilmeldt sin mail til CBS NB Ældre får tilmeldt sin mail til malingliste System sender SMS/reminder System genererer en oversigt over ledige lokaler Seneste nyhedsbrev bliver sendt ud på mail med det samme 25

Hjemmesideoptimering/synlighed

Hjemmesideoptimering/synlighed Hjemmesideoptimering/synlighed Søgemaskineoptimering/webdesign To sider af samme sag Søgemaskineoptimering/webdesign Hvad vil det sige at optimere for søgemaskiner? Søgemaskineoptimering handler ikke længere

Læs mere

Edinburgh Photographic Society

Edinburgh Photographic Society Edinburgh Photographic Society 27-10-2010 Duis Sed Sapien Aenean sit amet lacus in tortor fermentum blandit. Quisque at purus in nulla. Page 3 Nunc Et Orci Page 4 Morbi Posuere Pellentesque odio risus,

Læs mere

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer.

Lejemålet vil kunne blive istandsat af udlejer inden overtagelse, i samråd med den nye lejer. RÅ LOKALER PÅ Sydhavnsgade 7 er super attraktiv placeret på Aarhus Havn tæt på midtbyen, Lystbådehavnen og lige ved udmundingen af indfaldsvejen til E45. Bag bygningens rå og industrielle facader gemmer

Læs mere

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003)

Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Sådan sætter du et dokument op med billeder i Microsoft Word (2003) Denne vejledning gennemgår hvordan man indsætter billeder i Word, og forklarer de basale værktøjer der kan bruges til at lave layout

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Det fremtidige fødemiljø. fra patient til rask gravid 2.0

Det fremtidige fødemiljø. fra patient til rask gravid 2.0 Det fremtidige fødemiljø fra patient til rask gravid 2.0 Normalt forbinder man smerte med sygdom og død, og nu skal man forbinde den med glæde. Ditte, Jordemoder Problemfelt Mange gravide kvinder føler

Læs mere

Dolor Set Amet. Bogtitel

Dolor Set Amet. Bogtitel Dolor Set Amet Bogtitel Sund kost på Marienlyst Produktions højskole Sund kost På højskolen Marienlyst, bliver der spist sund kost, da skolen ønsker sine elever sunde, og veltilpasse. Derfor serveres der

Læs mere

I-DAG 2011 INVITATION. 25. maj kl. 9.00-15.00 Inspiration & networking

I-DAG 2011 INVITATION. 25. maj kl. 9.00-15.00 Inspiration & networking I-DAG 2011 INVITATION 25. maj kl. 9.00-15.00 Inspiration & networking I-Dag 2011 Invitation IntraNote inviterer alle kunder til I-Dag 2011 Onsdag den 25. maj i Odense Lær os, vores løsninger og hinanden

Læs mere

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012

RESPONSIVE DESIGN. Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign. Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 RESPONSIVE DESIGN Fleksibelt, platformuafhængigt webdesign Frank Thomsen & Toke Fritzemeier Efterår 2012 Første browser med grafik 1993 Første browser med grafik 1993 1995 100% 1995 2003 Første browser

Læs mere

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM

DESIGN- OG BRANDMANUAL INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM DESIGN- OG BRANDMANUAL 2008 INTRODUKTION BRANDPLATFORM DESIGNPROGRAM 2 TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL TMF DESIGN- OG BRANDMANUAL 3 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INTRODUKTION 1.0 OM DESIGN- OG BRANDMANUALEN X B. BRANDPLATFORM

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG

BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG formater som vises BOGKORT VEJLEDNING TJEKLISTE FØR DU GÅR I GANG FORSIDE STAMDATA (skal med) Foto af bogen (3D) eller en illustration af bogens forside (2D)? Det skal i begge tilfælde være i høj opløsning,

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter Front End Innovation Data, ideation og koncepter Julie Opgaver Front End innovation Udvikling af nye processer Uddannelse i innovationskompetencer Udvikling af velfærdsløsninger Proces og værktøjer Divergent

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen

KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW. Process Paper. Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen KØGEBIB NEXTGEN CONNECT, CHILL & GROW Process Paper Group: Dk3 Charlotte Elvira Rasmussen Jennifer Venia Olsen Stephan Christensen Module: T2013 1 PROBLEMFORMULERING Biblioteket har en udfordring i forbindelse

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Indhold. Learningbank

Indhold. Learningbank Indhold 1. Features i Kursusstyring Udvikling af E-lærings indhold E-læring & tests Biblioteket Analytics Rekuttering og HR Webbaseret platform Support 2. Processen med Så let er det at komme i gang En

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Skolens digitale univers

Skolens digitale univers For it- og webansvarlige på friskolerne, bestyrelsesmedlemmer, forældre og andre interesserede Skolens digitale univers September-oktober 2015 Friskolernes Hus Kursusrække: Sådan udvikler du digitale univers

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

for ikke-journalister

for ikke-journalister 2-DAGES KURSUS WEBJOURNALISTIK for ikke-journalister Du får både skriftlig og mundtlig evaluering af dit site! Væk dine brugeres interesse skab de rigtige overskrifter, vinkler og punch -lines på din hjemmeside

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE

GRAFISK PRODUKTION PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE 04 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokumentation 05

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com Nyhedsbrevsindhold GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE Udarbejdet af webdanmark.com SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@WEBDANMARK.COM INTERNET BUSINESS EXPERTS Indhold 1. VÆRD AT

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Servicedesign. ux campus. dage

Servicedesign. ux campus. dage Servicedesign Praktiske og analytiske værktøjer til målrettet at arbejde med optimering og udvikling af din forretnings værdileverance - med fokus på brugeroplevelsen. 2 dage Servicedesign Servicedesign

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

DAGSORDEN. 1. Mobil prototype. 2. Service i forhold til OOOJA. 3. Slut.

DAGSORDEN. 1. Mobil prototype. 2. Service i forhold til OOOJA. 3. Slut. DAGSORDEN 1. Mobil prototype. Den mobile prototype Heuristisk inspektion af prototypen Tænke højt test af prototypen 2. Service i forhold til OOOJA 3. Slut. Service Gap-servicemodellen Fokus interview

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna Milestone 1 Usability test Test-dokument VOXHALL Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna 1 INDHOLD 3 Problemformulering 3 Formål med test 3 Arbejdshypoteser 4 Brugerprofiler (krav til segmentet) 4 Metode 4

Læs mere

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt.

Vi har ca. 1 time. Jeg har taget lidt med, så vi ikke sidder her og tørster. Tag en kop kaffe/te/kakao og en croissant. Gør dig det behageligt. Bilag 6: Spørgeguide inklusiv forskningsspørgsmål Intro: (5 min.) Velkommen og tusind tak, fordi du vil deltage i vores samtale om unge og økonomi. Jeg hedder XX. Vi er 5 studerende fra Roskilde Universitet,

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

User Experience metoder i fødevarebranchen

User Experience metoder i fødevarebranchen User Experience metoder i fødevarebranchen Rådgivning i produktudvikling, innovation og brugerinvolvering til primært fødevarebranchen Helle Heiselberg, Cand.ling.merc. og projektleder for forbrugerplatformen

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt

Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt 1 Afrapportering af HvidovreBibliotekernes markedsføringsprojekt Indholdsfortegnelse Indledende research... 2 Projektforslagets mål... 3 Målgruppe... 3 Målgruppebeskrivelse... 3 Kendskabsgrad hos målgruppen...

Læs mere

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5

Word of Mouth. I samarbejde med CBS. Maj 2011. 2010 2011 Side 1. Afsnit 5 Word of Mouth I samarbejde med CBS Maj 2011 2010 2011 Side 1 Baggrund Vores beslutningsprocesser bliver påvirket af stadig flere stimuli vi skal tage stilling til. Mediebilledet fragmenteres og digitale

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Et tilbud til senhjerneskadede og deres pårørende, om undervisning, rådgivning, samtalegruppe, pårørende cafe, Samværdsgruppe, kreative aktiviteter og værksted.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. i foreningen. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT i foreningen livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til at motionere

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Kirps. computeranatomi. Overvejelser omkring hele forløbet. Pernille Ketscher, Renée Laursen, (Isabella Petersen) & Kasper Lassen

Kirps. computeranatomi. Overvejelser omkring hele forløbet. Pernille Ketscher, Renée Laursen, (Isabella Petersen) & Kasper Lassen Kirps computeranatomi Overvejelser omkring hele forløbet Pernille Ketscher, Renée Laursen, (Isabella Petersen) & Kasper Lassen 10 Case I Nysted på Lolland-Falster har kommunen bestemt at der skal være

Læs mere

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder

CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER. En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder CFBU EFFEKTMÅLING07 LEKTIECAFÉER En udstrakt hånd til børn og unge i udsatte boligområder 1 ICH BIN, DU BIST... 1 Mange børn og unge i udsatte boligområder har vanskeligt ved dansk stil, tyske gloser og

Læs mere

340-033 Reduktion af tryktab på HVAC-anlæg, renovering og nyanlæg

340-033 Reduktion af tryktab på HVAC-anlæg, renovering og nyanlæg 340-033 Reduktion af tryktab på HVAC-anlæg, renovering og nyanlæg Projektgruppen: Teknologisk Institut Brøndum Vent-ordningen Strategos ApS Nectar Communication ApS 1 A Resume I nybyggeri er der fokus

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media

VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Born Creative! VERDEN FORANDRER SIG Mediestøj Reklameresistens Effekt af traditionelle media Kommercielle partnerskaber? En virksomhed // Et brand Et område // En rettighed Et medie Jeg mener, at vi har

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Brænd igennem med dit budskab

Brænd igennem med dit budskab Brænd igennem med dit budskab - et redskabskursus i formidling og kommunikation Gentofte Hovedbibliotek Den 27. april 2011 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt

Læs mere

Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder

Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder Analyse af pensionsselskabers synlighed og optimering af kontaktpunkterne til nuværende og potentielle kunder September 2014 Newsletters Letters 1. Introduktion Brand Experience Følgende parametre påvirker

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

SKE BERLING PRISLISTE

SKE BERLING PRISLISTE BERLINGSKE DIGITAL PRISLISTE 2014 VELKOMMEN Velkommen til Berlingske Medias onlinepriser for landsdækkende medier. De følgende priser og placeringer er kun et udsnit af alle de mange kreative muligheder

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE TJEK APPETIT PÅ APV GRATIS TILBUD: TEMAMØDER OG KURSER. TJEK Gør APV nyt, nemt og nyttigt. arbejdsmiljøkøbenhavn

ARBEJDSMILJØKAMPAGNE TJEK APPETIT PÅ APV GRATIS TILBUD: TEMAMØDER OG KURSER. TJEK Gør APV nyt, nemt og nyttigt. arbejdsmiljøkøbenhavn ARBEJDSMILJØKAMPAGNE TJEK APPETIT PÅ APV GRATIS TILBUD: TEMAMØDER OG KURSER TJEK Gør APV nyt, nemt og nyttigt arbejdsmiljøkøbenhavn Indhold Introduktion til TJEK Appetit på APV 3 Suppleringskursus: Hold

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Velkommen til kursus i Alia

Velkommen til kursus i Alia - og om hvordan man får velforberedte pårørende 25. september 2009 Side 1 ud af 25 Velkommen til kursus i Alia - Sådan får du velforberedte pårørende og sparer tid med en Alia hjemmeside - og om hvordan

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere