EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER ENERGILEDELSE. eksempel EN GENVEJ TIL ENERGILEDELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER ENERGILEDELSE. eksempel EN GENVEJ TIL ENERGILEDELSE"

Transkript

1 EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER eksempel ERFA-GRUPPER EN GENVEJ TIL

2 En genvej til energiledelse Projekt Værktøjskassens ERFAgrupper er en genvej for virksomheder, der ønsker at indføre energiledelse og derigennem øge overskuddet. I ERFA-gruppen inspirerer deltagerne hinanden til at opnå resultater i egen virksomhed. Det gælder, uanset om virksomheden blot ønsker en organiseret ramme for sin indsats eller satser på et komplet energiledelsessystem, der kan certificeres. Arbejdet i ERFA-grupperne har siden sommeren 2001 været tilrettelagt, så de deltagende virksomheder får større sikkerhed for, at resultatet bliver et velfungerende energiledelsessystem, tilpasset den enkelte virksomheds særlige vilkår. Kompetence I ERFA-gruppen får virksomheden en omkostningseffektiv metode til at opbygge et energiledelsessystem. Flere virksomheder deler udgiften til konsulentbistand og ekspertviden, og brugerbetalingen holdes nede, fordi Energistyrelsen giver tilskud, der dækker 30-50% af ERFA-gruppens udgifter. Deltagerne får gennem ERFA-gruppen også direkte adgang til en lang række værktøjer og praktiske erfaringer, der på forhånd er opbygget og afprøvet. En ERFA-gruppe giver deltagerne en øget kompetence. Den opnås både gennem praktisk hjemmearbejde og gennem erfaringsudveksling mellem deltagerne. Inspiration Mange deltagere fremhæver den inspiration og fornyelse, som samværet med kolleger fra andre virksomheder giver. ERFA-gruppen er et netværk, der fungerer bedst, når Nils Rosenvold Rundvisning på deltagernes virksomheder giver værdifuld inspiration til nye måder at løse opgaver og problemer på. Energiledelse er en systematisk og vedholdende indsats for at bruge energi bedre og dermed øge virksomhedens overskud. I energiledelsesstandarden DS 2403 beskrives kravene til en fortløbende proces, hvor en række elementer arbejder sammen i et fastlagt system. Dermed sikrer standarden, at målet med energiledelse bliver opfyldt, og at virksomhederne får en fleksibel og dynamisk ramme for deres indsats. Energiledelse omfatter ifølge DS 2403: 1. Energipolitik 2. Planlægning 3. Iværksættelse og drift 4. Kontrol og korrigerende handlinger 5. Ledelsens evaluering Energiledelse trin for trin A. Energiledelse kan beskrives som en målrettet proces, der består af 5 faser. Hver fase omfatter en række mindre trin. B. Processen kan gentages med nye projekter og nye mål 2

3 hver enkelt deltager engagerer sig fuldt i gruppens arbejde. Det netværk, som gruppens medlemmer opbygger undervejs, kan fortsætte, når gruppen efter måneders forløb har afsluttet sit arbejde. Selv om Energistyrelsens tilskud ophører, kan deltagerne fortsat holde den indbyrdes kontakt og trække på fælles viden og erfaring med eller uden ERFA-koordinatorens medvirken. Ledelsessystem Det er Projekt Værktøjskassens mål, at mindst to tredjedele af de virksomheder, der deltager i en ERFA-gruppe, får opbygget et velfungerende energiledelsessystem. Derfor bliver undervisning og opgaver tilrettelagt sådan, at deltagerne til sidst kan samle de enkelte elementer sammen til et egentligt ledelsessystem. Systemet kan senere udbygges f.eks. med miljøledelse og arbejdsmiljø eller integreres i eksisterende systemer. Standarden for energiledelse (DS 2403) gør det enkelt at integrere energiledelse i kvalitetsstyringseller miljøledelsessystemer. Standarden betyder også, at energiledelsessystemet kan certificeres. INFORMATION På Projekt Værktøjskassens hjemmeside findes under punktet ERFA flere oplysninger om ERFA-grupperne: En liste over alle ERFA-koordinatorer og et Danmarkskort, hvor du kan finde de ERFA-koordinatorer, der er ved at starte en ny gruppe. Du kan også få mere at vide om ERFA-arbejdet hos Projekt Værktøjskassens ERFA-sekretær Poul Heltzen, RAMBØLL Skive Østergade 7A, 7800 Skive Tlf.: , fax: CASE METRO THERM A/S Miljøledelse med større fokus på energi Kvalitets- og miljøchef Lisbeth Rud Hansen fra Metro Therm A/S i Helsinge deltog i i en ERFA-gruppe på Sjælland, der blev koordineret af Christina Ingerslev fra Birch & Krogboe. Virksomhedens ledelse bakkede hende 100 procent op, fordi den var interesseret i, at der blev sat større fokus på virksomhedens energiforbrug. Foruden Lisbeth Rud Hansen deltog en medarbejder fra vedligeholdelsesafdelingen i ERFAgruppen. - Vi har som led i ERFA-arbejdet foretaget en mere systematisk gennemgang af det energiforbrugende udstyr. Når vi nu investerer i nyt udstyr, foretager vi en samlet miljøvurdering, hvori energiforbruget indgår som en væsentlig parameter, siger hun og henviser bl.a. til en ny trykluft-kompressor, hvor virksomheden valgte den mest energieffektive. Vedligeholdelsesmedarbejderen registrerer hver måned el-, naturgas- og vandforbrug, hvorefter Lisbeth Rud Hansen beregner enkle Heine Pedersen nøgletal for forbruget i forhold til antallet af produktionstimer i den pågældende måned. - På den måde kan vi følge forbruget og gribe ind, når der viser sig noget uforudset. Vi har således afsløret en åben hane, der på én måned kostede et spild, der svarer til virksomhedens samlede vandforbrug i et halvt år. Lisbeth Rud Hansen drøfter udviklingen i elforbruget med en af sine Men med automatisk dataopsamling kunne vi have grebet ind med det samme. Der- kolleger. for står et sådant udstyr højt på ønskesedlen, siger hun. Det praktiske arbejde med energi- og miljøspørgsmål foregår i en række selvstyrende grupper, der med egenkontrol også varetager arbejdsmiljø og sikkerhed. Ledelsessystemet omfatter i dag både kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed og er certificeret efter ISO 9001 og ISO Den systematiske indsats har givet økonomiske resultater. Elforbruget er siden 1997 reduceret med 45% i forhold til antallet af produktionstimer, mens gasforbruget ligger ca. 7% lavere. Konvertering af elopvarmet emaljeringsovn til naturgasopvarmning har givet et stort bidrag til den kraftige reduktion i elforbruget. Metro Therm A/S producerer varmtvandsløsninger (beholdere, vandvarmere, affugtere m.v.) og har ca. 150 medarbejdere. Kontakt: Lisbeth Rud Hansen, tlf.: , 3

4 En veluddannet koordinator Arbejdet i en ERFA-gruppe tilrettelægges af en kvalificeret konsulent med både praktiske erfaringer og teoretisk indsigt i energiledelse. Det er samtidig en forudsætning for at koordinere en af Projekt Værktøjskassens ERFA-grupper, at man har gennemgået en særlig træning med både energifaglige emner og pædagogiske metoder. Nils Rosenvold Projekt Værktøjskassen rekrutterer sine ERFA-koordinatorer blandt private rådgivende ingeniørfirmaer, konsulenter og blandt forsyningsselskabernes energirådgivere. Koordinatorerne udgør et særligt netværk, som mødes et par gange om året for at udveksle erfaringer. Virksomhedernes behov ERFA-koordinatorerne bliver trænet i at få en gruppe til at fungere godt. Det gælder lige fra den måde, som gruppens medlemmer samles på, over undervisningsmetoder til det mere uhåndgribelige, der består i at Et fast indslag på ERFA-mødet er en gennemgang af et eller flere af energiledelses-standardens elementer - som regel varetaget af gruppens koordinator. skabe en rar atmosfære mellem medlemmerne. Denne tryghed er ofte afgørende for, at deltagerne får lyst til at tale åbent om ting, der er vanskelige at gå til, eller praktiske problemer i egen virksomhed. ERFA-koordinatoren tilrettelægger forløbet i ERFA-gruppen sammen med deltagerne på et indledende møde. På den måde sikrer koordinatoren, at det er virksomhedernes egne behov og interesser, der bliver styrende for prioriteringen af emner og opgaver. Koordinatoren kan støtte sig til en ERFA-guide, der indeholder energifaglige emner, undervisnings-råd, gennemprøvede forslag til hjemmearbejde, andet undervis- PROCEDURER OG INSTRUKTIONER Alle aktive deltagere i en ERFA-gruppe vil som minimum få udarbejdet en række procedurer og instruktioner for f.eks. opdatering af energikortlægning, måling og overvågning af energiforbrugende udstyr, energibevidst vedligehold, projektering og indkøb samt for information til medarbejdere og uddannelse af nøglemedarbejdere. Herudover har deltagerne gennem hjemmearbejde sørget for, at virksomheden har formuleret en energipolitik og sat mål for energiarbejdet. Desuden er der opnået et overblik over energiforbruget gennem kortlægning af de væsentligste energiforbrug. På den måde har virksomheden ved afslutningen af ERFA-gruppens arbejde fået alle de grundsten, der skal bruges til at opbygge et velfungerende energiledelsessystem. Vibeke Pagh kan løbende følge elforbruget i H + H Cel viser mere end 10 kw på hendes pc-skærm, er der utæt kw, er det tid til at gå på lækagejagt. Skærmen effektforbruget uden produktion omkring 20 kw, elforbr hvor lækagerne blev fundet og udbedret, og næste nat er 4

5 ningsmateriale, eksempler på procedurer og instruktioner fra ledelsessystemer m.v. Forudsætninger For at blive koordinator skal man have et grundigt kendskab til grundelementerne i energiledelse praktiske erfaringer med at implementere energi- eller miljøledelse i industrivirksomheder samt et grundlæggende kendskab til det mest udbredte proces- og forsyningsudstyr. Udover at tilrettelægge det samlede forløb i ERFA-gruppen og stå for undervisningen fungerer ERFAkoordinatoren også som sparringspartner for virksomhederne. Mellem møderne i ERFA-gruppen kan medlemmerne bruge koordinatoren som praktisk konsulent, fordi koordinatoren har et vist antal timer til rådighed til individuel rådgivning. Deltagerne kan enten bruge disse timer til løbende at få diskuteret forskellige spørgsmål eller få gode råd fra koordinatoren pr. telefon eller eller få koordinatoren på besøg i virksomheden. cons trykluftkompressor. Når NESA s datalogger heder i systemet, og når effektforbruget overstiger viser effekten af en sådan jagt:til venstre er uget stiger under produktionen i dagtimerne, grundlastforbruget reduceret til ca. 10 kw. CASE H + H CELCON A/S Energigruppe sætter gang i effektivisering Miljøkoordinator Vibeke Pagh fra H + H Celcon i Ølsted på Sjælland fik inspiration til arbejdet med energiledelse gennem Midtjydsk Teknologi-Centers netværksarbejde og Lone Nystrups ERFA-gruppe i Herning-Ikast-Brande området. H + H s jyske produktionssteder var indgangen. Vibeke Pagh føler, at hun har fået Heine Pedersen fuld valuta for sine køreture til Jylland. - Gennem diskussionerne i disse netværk blev jeg bl.a. opmærksom på, at der måtte være store muligheder for at nedsætte energiforbruget i porebeton-produktionen. I en ERFA-gruppe, der ikke rummer direkte konkurrenter, kan man have en meget åben meningsudveksling, og det har været meget inspirerende for mig, siger hun. H + H Celcon A/S har etableret en energigruppe, der består af en repræsentant fra ledelsen, tre medarbejdere og tre mellemledere fra fabrikkerne i Ølsted og Gadbjerg foruden Vibeke Pagh, der har det praktiske ansvar for gruppens arbejde. Energigruppen mødes 2-3 gange årligt for at vurdere nøgletal for energiforbruget og foretage indstillinger til ledelsen om investeringer i nye tiltag til energieffektivisering. Energigruppens beslutninger forbe- Vibeke Pagh redes ofte i mindre ad hoc-grupper. Fra arbejdet i ERFA-gruppen fik Vibeke Pagh en lang række konkrete resultater, som hun kunne bruge direkte i miljø- og energiledelsessystemet. Under ERFA-arbejdet blev der lagt stor vægt på at involvere medarbejderne, og Vibeke Pagh kan glæde sig over, at hendes kolleger i dag går meget op i energiforholdene. I Ølsted, hvor energiledelsesarbejdet er nået længst, er det på et enkelt år lykkedes at reducere gasforbruget med 25% og elforbruget med 9%. Det er især on-line overvågning af trykluftsystemet, der har givet store resultater på elforbruget. En årlig besparelse på ca kr. stort set uden investeringer gør indtryk på ledelsen. Virksomheden ønsker på længere sigt at få energiledelsessystemet certificeret efter DS 2403, så resultaterne i Ølsted kan fastholdes og udbredes til Gadbjerg og Højslev. Virksomheden udarbejder frivilligt grønt regnskab og udvikler livscyklusvurderinger af sine produkter. H + H Celcon A/S producerer porebeton og tankelementer og har ca. 150 medarbejdere fordelt på tre fabrikker. Kontakt: Vibeke Pagh, tlf.: , 5

6 Udbytte efter indsats Virksomheder, der melder sig til en af Projekt Værktøjskassens ERFA-grupper, kan regne med, at udbyttet står mål med indsatsen. Det er virksomhederne selv, der i fællesskab sætter dagsordenen for den halve snes møder, der normalt indgår i et ERFAforløb. Gruppemedlemmer, der satser helhjertet på opgaven, vil få et velfungerende energiledelsessystem, der er opbygget på virksomhedens egne præmisser. ERFA-koordinatoren fungerer som virksomhedens sparringspartner. I den indledende fase, hvor virksomheden skal træffe sin beslutning, går koordinatoren i dialog med ledelsen om at få formuleret konkrete mål for arbejdet. Det giver både ledelsen, koordinatoren, Energistyrelsen og Projekt Værktøjskassen sikkerhed for, at virksomheden vil satse helhjertet. To medarbejdere For at få størst mulig sikkerhed for et godt resultat anbefaler Projekt Værktøjskassen, at virksomhederne tilmelder to medarbejdere til ERFA-gruppen. F.eks. således at den ene deltager har en baggrund som kvalitets- eller miljøkoordinator, energiansvarlig medarbejder eller lign., mens kollegaen kommer fra produktionen eller en vedligeholdelsesfunktion. De to deltagere kan inspirere hinanden under hjemmearbejdet og vil udgøre en grundstamme, når virksomheden skal opbygge sin egen energiorganisation. En ERFA-gruppe skal normalt bruge en halv snes møder for at gennemgå energiledelsessystemets centrale elementer. Forløbet planlægges på et indledende møde, hvor deltagerne også finder ud af, hvor mange timer man skal mødes hver gang. Praktiske erfaringer har vist, at det giver en god stemning i gruppen, hvis deltagerne får mulig- Deltagerne får tid til at diskutere deres forskellige forslag til løsning af hjemmearbejdet. Nils Rosenvold LEDELSENS FORVENTNINGER BRUGERBETALING For at give arbejdet i ERFA-gruppen en god start lægger koordinatoren vægt på, at virksomhedens ledelse på forhånd gør sig klart, hvad virksomheden vil opnå. Derfor bør følgende forhold belyses: Hvor langt er virksomheden nået med energieffektivisering? Hvilke resultater satser virksomheden på konkrete besparelser, certificering af systemet, påvirkning af holdninger og vaner? Hvor mange ressourcer ønsker virksomheden at afsætte i medarbejdertimer og i investeringsmidler? Vil ledelsen trække andre medarbejdere ind i processen på områder, hvor det kan gøre gavn? Vil ledelsen efter afslutning af ERFA-gruppen deltage i en evaluering af indsatsen? Energistyrelsen giver over tilskudsordningen for energibesparelser m.v. i erhvervslivet økonomisk støtte til driften af de ERFA-grupper, som Projekt Værktøjskassen har ansvaret for. Tilskuddet følger de generelle retningslinier, således at små og mellemstore virksomheden kan få op til 50% tilskud, mens større virksomheder kan få 30%. En typisk brugerbetaling for et samlet ERFA-forløb med en halv snes møder over op til halvandet år er kr. for små og mellemstore virksomheder og kr. for større virksomheder. Brugerbetalingen dækker ERFA-koordinatorens konsulentbistand mellem møderne, tilrettelæggelse og gennemførelse af møderækken, undervisningsmateriale i forbindelse med møderne og udgiften til eksterne indlægsholdere. 6

7 hed for at spise f.eks. frokost sammen. Men strukturen i ERFA-forløbet besluttes af deltagerne selv. Møder på virksomhederne Med to deltagere skal virksomheden regne med, at arbejdet i ERFAgruppen normalt vil svare til / 2 dag pr. måned. Foruden selve møderne har deltagerne hjemmearbejde, de tilrettelægger målinger, foretager forskellige undersøgelser m.v. Til gengæld kan virksomhedens ledelse se frem til, at der uden større investeringer kan skæres 10-15% af energiregningen, hvis virksomheden ikke tidligere har arbejdet systematisk med energieffektivisering. Møderne i ERFA-gruppen foregår normalt på skift hos de deltagende virksomheder, der derfor skal være indstillet på at være vært ved et arrangement. Deltagerne sætter stor pris på den inspiration, der ligger i at opleve, hvordan andre virksomheder har indrettet deres produktion og tackler energimæssige udfordringer, og hvordan virksomhedskulturen fungerer. De fleste ERFA-koordinatorer tilrettelægger derfor en rundtur på værts-virksomheden. DAGSORDEN Et møde vil typisk omfatte nogle af følgende aktiviteter: En præsentation af værts-virksomheden som optakt til en rundvisning Et statuspunkt, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer siden sidst Gennemgang og diskussion af deltagernes hjemmearbejde Gennemgang af besparelsespotentialet i teknisk udstyr ERFA-koordinatoren gennemgår et eller flere af energiledelses-elementerne med oplæg til den kommende hjemmeopgave CASE VESTAS WIND SYSTEMS A/S Energieffektivisering gennem bedre vaner Vindmølle-koncernen Vestas Wind Systems A/S vil påvirke medarbejdernes holdninger og vaner for også ad den vej at nedbringe energiforbruget og dermed opnå miljøforbedringer. Som leverandør af forureningsfri elproduktionsanlæg spiller den grønne profil en vigtig rolle i markedsføringen, og koncernens certificerede ledelsessystem omfatter både eksternt miljø og arbejdsmiljø. Det var arbejdet i en sydjysk ERFA-gruppe, koordineret af Jack Andersen fra Birch & Krogboe, der gav inspiration til en mere systematisk indsats i Vestas tårnfabrik i Varde. Den vedligeholdelsesansvarlige medarbejder Tony Nils Rosenvold Lauesen, der deltog i ERFA-gruppen, har i de seneste år været med til at realisere alle oplagte muligheder for tekniske energibesparelser. For at komme videre vil virksomheden derfor satse på også at udnytte potentialet i den del af energiforbruget, som direkte påvirkes af medarbejdernes adfærd. Under arbejdet i ERFA-gruppen fik tårnfabrikken kortlagt sit elforbrug på slutanvendelser og skabte på Tårnfabrikken vil udvikle mere energibevidste vaner hos svejserne. den måde et godt grundlag for den næste fase, hvor tårnfabrikken vil opbygge et certificerbart energiledelsessystem i et af Projekt Værktøjskassens demonstrationsprojekter DEDI-3. Påvirkningen af medarbejdernes vaner koncentreres i første omgang om svejserne. Ved årsskiftet 2001/02 tager Vestas en ny svejsehal i brug, hvor der i indretningen er taget energimæssige hensyn. Herudover bliver de kommende svejsere grundigt instrueret i mere energibevidste rutiner. Vestas er indstillet på at udnytte erfaringerne fra projektet i Varde i koncernens øvrige produktionssteder både i Danmark og i udlandet. Derfor deltager en medarbejder fra koncernens miljøafdeling i tårnfabrikkens projektgruppe, mens miljøchefen er medlem af den styregruppe, der varetager den overordnede ledelse af opgaven. Vestas Wind System A/S er verdens førende producent af vindmøller med tårnfabrik i Varde. 7

8 eksempel ERFA-GRUPPER EN GENVEJ TIL Eksempelhæftet ERFA-grupper gennemgår de aktiviteter, som Projekt Værktøjskassens ERFA-grupper gennemfører i et forløb over ca. halvandet år og præsenterer ERFA-koordinatoren som virksomhedens sparringspartner. Desuden omtales den indsats, der foventes af deltagerne. Dette eksempelhæfte formidler konkrete erfaringer fra virksomhederne Vestas Wind Systems A/S, H+ H Celcon A/S og Metro Therm A/S. Eksempelhæftet ERFA-grupper en genvej til energiledelse er redigeret af Poul Heltzen, Lone Nystrup og Steen Hartvig Jacobsen. Forsidefoto: Nils Rosenvold Design: MONTAGEbureauet Tryk: Kailow Tryk Oplag: Udgivet: December 2001 Projekt Værktøjskassen udvikler faglige værktøjer og informerer om energiledelse i erhvervslivet for at gøre effektivisering af energiforbruget enkelt og udbytterigt for virksomhederne. For at løse denne opgave gennemfører Projekt Værktøjskassen demonstrationsprojekter i energiledelse, etablerer lokale ERFA-grupper og udgiver nyhedsbladet ENERGI INFO samt Internet-hjemmesiden Bag Projekt Værktøjskassen står Dansk Industri, Landbrugsraadet og Energistyrelsen. Aktiviteterne finansieres via tilskudsordningen for energibesparelser m.v. i erhvervslivet. Projekt Værktøjskassen udgiver 3 forskellige typer publikationer, der har til formål at uddybe og eksemplificere Energistyrelsens koncept for energiledelse. Publikationerne er gratis og bestilles via Yderligere oplysninger om energiledelse fås hos Tlf: , ideation unlimited as Udgivet af: Finansieret af: Projekt Værktøjskassen Lindelunden Esbjerg Ø T F E. W. Energistyrelsen Amaliegade Kbh. K. T F W. Vejledninger i energiledelse er det grundlæggende materiale, der inspirerer erhvervslivets ledere og energiansvarlige medarbejdere til at gennemføre energiledelse på den mest effektive måde. Værktøjer indeholder konkrete anvisninger på, hvordan erhvervslivet kan effektivisere sit energiforbrug gennem energistyring, energibevist indkøb og drift af procesog hjælpeudstyr. Eksempler er hæfter, der formidler praktiske erfaringer fra virksomhedernes arbejde med energiledelse (Best Practice). vejledning værktøj eksempel vejledning vejledning vejledning værktøj værktøj tema Denne publikation

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering?

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? 1 SESAM, Kolding den 19. juni 2013 Flemming Sæderup Rytter Stærkstrømsingeniør 23 års erfaring med energieffektivisering. - Reg. Energisynskonsulent

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI

SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI SPAR PENGE PÅ MILJØ- OG ENERGI -Slå to fluer med ét smæk... Mange virksomheder arbejder med integreret miljø- og energiledelse, fordi det kan betale sig Her er et eksempel på, hvad 11 virksomheder har

Læs mere

Hvad er et energisyn?

Hvad er et energisyn? Velkommen! Hvad er et energisyn? Hvad skal der ske? Velkomst Bekendtgørelsen om energisyn Energiledelse som alternativ til energisyn Udvidet energisyn/energiledelse light En virksomheds erfaringer Afrunding

Læs mere

Train the Trainer-forløb i service og værtskab

Train the Trainer-forløb i service og værtskab Train the Trainer-forløb i service og værtskab Målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for udvikling og forankring af en god servicekultur Perspektivrigt Oplevelsernes Academy kvalitetssikrer

Læs mere

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne

Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Energieffektiviseringer i Industrien Energisyn en fordel for virksomhederne Præsentation Energisynskonsulent B-004 (1992) Teknisk Ekspert kwh verifikator Direktivets artikel 8 Energisyn i virksomheder

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

FAKTA Energi. Lovgrundlag

FAKTA Energi. Lovgrundlag Side 1 af 5 FAKTA Energi Lovgrundlag Myndigheder og andre aktører Kortlægning Se gældende love og bekendtgørelser på Energistyrelsens og Miljøstyrelsens hjemmeside. Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og Sikkerhedsstyrelsen

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Egelykke Jensen Maskinfabrik Udarbejdet af: Morten Torp 1 Egelykke Jensen Maskinfabrik 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere

Den nye psykologi. - for fremtidens ledere - for fremtidens ledere Den nye psykologi sætter større begejstring og øget vækst på dagsordenen. Med et koncentreret fokus, begejstring og den rette overbevisning kan alle skabe, det de tænker og fokuserer

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Hvad bagte os frem til indførelse af energiledelse? 2 Omkostninger

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015

NOTAT. J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 NOTAT J.nr. MST-131-00145 Ref. libec Den 30.6.2015 Kravspecifikation styrket indsats for miljøledelse i små og mellemstore virksomheder med fokus på strategisk miljøarbejde og øget ressourceeffektivitet

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

Hvordan effektiviserer I jeres processer

Hvordan effektiviserer I jeres processer Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for kvalitetsledelse og andre ledelsessystemer på telefon 39 96 61 01 eller

Læs mere

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan?

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Et inspirations- og vejledningspapir Indledning De bedste resultater kommer ofte via samarbejde på kryds og tværs af organisationen mellem frivillige, lokalkomiteer,

Læs mere

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG

ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG SÅDAN FUNGERER ET MINI-KRAFTVARMEANLÆG Et mini-kraftvarmeanlæg består af en gasmotor, som driver en generator, der producerer elektricitet. Kølevandet fra motoren og generatoren bruges til opvarmning.

Læs mere

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen

En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen En projektleders oplevelse af IPMA Certificeringen Margit Kusk, projektleder i KMD, IPMA Certificeret projektleder. At gå igennem en certificering i projektledelse er ikke en uddannelse eller et kursus.

Læs mere

Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013

Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013 Handlingsplan for Ministeriet for Ligestilling og Kirkes energieffektivisering 2012 2013 Dato: 2012-2013. Myndighed: Departementet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Adresse: Staldmestergården.

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens:

Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: DS/ISO 31000 Risikoledelse ISO 31000 - Risikoledelse Virksomheden bør udvikle, implementere og konstant forbedre de rammer, der sikrer integration af processen til at håndtere risici i virksomhedens: overordnede

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser

Knæk energi-kurven. med. Center for Energibesparelser Knæk energi-kurven med Center for Energibesparelser Dagsorden Kort om Center for Energibesparelser Introduktion til kurveknækkeraftaler Center for Energibesparelsers værktøjer Anden bistand fra Center

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Nyt fra Energistyrelsen Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Opfyldelse af sparemålet Omkostninger Hvad viser evalueringen? Aktiviteter og

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Krav ved indgåelse af aftaler om energieffektivisering. April 2012

Krav ved indgåelse af aftaler om energieffektivisering. April 2012 Krav ved indgåelse af aftaler om energieffektivisering April 2012 1 Forord April 2012 Denne kravspecifikation henvender sig til virksomheder, der ønsker at indgå aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen,

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

Trivselstermometeret

Trivselstermometeret Job og Trivsel - vi hjælper mennesker med mennesker 1 Trivselstermometeret Trivselstermometeret er en metode til at kortlægge, måle og udvikle trivslen på arbejdspladsen. Men Trivselstermometeret kan mere

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse Udgivet 13. december 2013 - opdateret 15. januar 2014 Baggrund BedreBolig

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Politik for kompetenceudvikling

Politik for kompetenceudvikling Politik for kompetenceudvikling Silkeborg Kommunes politik for kompetenceudvikling indgår som en delpolitik under den overordnede personalepolitik. Vi definerer kompetencer som anvendelse af kvalifikationer

Læs mere

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE?

HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? HOW DO YOU DO KA DU FLYT EN FLUE? Vælg mellem 22 korte film og se hvordan I nemt og sikkert kan arbejde ude i jeres butik klik ind på www.hvordandubedst.dk Velkommen til Hvordan du bedst Varer skal transporteres

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Modul 1: Hvad er god energirådgivning?

Modul 1: Hvad er god energirådgivning? 1 Modul 1: Indholdsfortegnelse: Rådgivningens formål...2 Den gode rådgivning...2 Fokus på formidlingen...3 Energimærkningsordningen i udvikling...3 Energimærkningens indhold...4 5 gode råd...5 10 ting

Læs mere

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA

Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring. Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA Fra branchestrategi til konkret anvendelse i virksomhedens markedsføring Temadag, Vejle 4. juni 2014 Carsten Bøg, GA CSR status i den danske grafiske branche Bred anvendelse af ledelsessystemer Mere end

Læs mere

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed

Vi ønsker at bruge indkøb strategisk til at styrke kommunens økonomi og samtidig fremme bæredygtighed Sorø Kommune, den 1. maj 2011. Borgmesterens forord til indkøbspolitikken Med denne indkøbspolitik tager Sorø Kommune endnu et skridt hen imod at kunne høste alle de fordele, der ligger i at købe fælles

Læs mere

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation

Opbakning. Planlægning. Opbygning. Drift. Energiledelse. Ideer til kommunikation Opbakning Planlægning Opbygning Drift Energiledelse Ideer til kommunikation Energiledelse indhold Forord...........................s. 3 Kommunikation - et værktøj..........s. 4 Sproglige og grafiske billeder.........s.

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

II. Ministerielle tiltag mht. styring/motivering

II. Ministerielle tiltag mht. styring/motivering 24. september 2008, J.nr. AU-2008-623-018, EMB: Notat om universiteternes energiforbrug/-besparelser ifølge lovgivning og finanslovforslag, PSO-midler til energieffektivisering, nye ministerielle tiltag

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere