EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER ENERGILEDELSE. eksempel EN GENVEJ TIL ENERGILEDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER ENERGILEDELSE. eksempel EN GENVEJ TIL ENERGILEDELSE"

Transkript

1 EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER eksempel ERFA-GRUPPER EN GENVEJ TIL

2 En genvej til energiledelse Projekt Værktøjskassens ERFAgrupper er en genvej for virksomheder, der ønsker at indføre energiledelse og derigennem øge overskuddet. I ERFA-gruppen inspirerer deltagerne hinanden til at opnå resultater i egen virksomhed. Det gælder, uanset om virksomheden blot ønsker en organiseret ramme for sin indsats eller satser på et komplet energiledelsessystem, der kan certificeres. Arbejdet i ERFA-grupperne har siden sommeren 2001 været tilrettelagt, så de deltagende virksomheder får større sikkerhed for, at resultatet bliver et velfungerende energiledelsessystem, tilpasset den enkelte virksomheds særlige vilkår. Kompetence I ERFA-gruppen får virksomheden en omkostningseffektiv metode til at opbygge et energiledelsessystem. Flere virksomheder deler udgiften til konsulentbistand og ekspertviden, og brugerbetalingen holdes nede, fordi Energistyrelsen giver tilskud, der dækker 30-50% af ERFA-gruppens udgifter. Deltagerne får gennem ERFA-gruppen også direkte adgang til en lang række værktøjer og praktiske erfaringer, der på forhånd er opbygget og afprøvet. En ERFA-gruppe giver deltagerne en øget kompetence. Den opnås både gennem praktisk hjemmearbejde og gennem erfaringsudveksling mellem deltagerne. Inspiration Mange deltagere fremhæver den inspiration og fornyelse, som samværet med kolleger fra andre virksomheder giver. ERFA-gruppen er et netværk, der fungerer bedst, når Nils Rosenvold Rundvisning på deltagernes virksomheder giver værdifuld inspiration til nye måder at løse opgaver og problemer på. Energiledelse er en systematisk og vedholdende indsats for at bruge energi bedre og dermed øge virksomhedens overskud. I energiledelsesstandarden DS 2403 beskrives kravene til en fortløbende proces, hvor en række elementer arbejder sammen i et fastlagt system. Dermed sikrer standarden, at målet med energiledelse bliver opfyldt, og at virksomhederne får en fleksibel og dynamisk ramme for deres indsats. Energiledelse omfatter ifølge DS 2403: 1. Energipolitik 2. Planlægning 3. Iværksættelse og drift 4. Kontrol og korrigerende handlinger 5. Ledelsens evaluering Energiledelse trin for trin A. Energiledelse kan beskrives som en målrettet proces, der består af 5 faser. Hver fase omfatter en række mindre trin. B. Processen kan gentages med nye projekter og nye mål 2

3 hver enkelt deltager engagerer sig fuldt i gruppens arbejde. Det netværk, som gruppens medlemmer opbygger undervejs, kan fortsætte, når gruppen efter måneders forløb har afsluttet sit arbejde. Selv om Energistyrelsens tilskud ophører, kan deltagerne fortsat holde den indbyrdes kontakt og trække på fælles viden og erfaring med eller uden ERFA-koordinatorens medvirken. Ledelsessystem Det er Projekt Værktøjskassens mål, at mindst to tredjedele af de virksomheder, der deltager i en ERFA-gruppe, får opbygget et velfungerende energiledelsessystem. Derfor bliver undervisning og opgaver tilrettelagt sådan, at deltagerne til sidst kan samle de enkelte elementer sammen til et egentligt ledelsessystem. Systemet kan senere udbygges f.eks. med miljøledelse og arbejdsmiljø eller integreres i eksisterende systemer. Standarden for energiledelse (DS 2403) gør det enkelt at integrere energiledelse i kvalitetsstyringseller miljøledelsessystemer. Standarden betyder også, at energiledelsessystemet kan certificeres. INFORMATION På Projekt Værktøjskassens hjemmeside findes under punktet ERFA flere oplysninger om ERFA-grupperne: En liste over alle ERFA-koordinatorer og et Danmarkskort, hvor du kan finde de ERFA-koordinatorer, der er ved at starte en ny gruppe. Du kan også få mere at vide om ERFA-arbejdet hos Projekt Værktøjskassens ERFA-sekretær Poul Heltzen, RAMBØLL Skive Østergade 7A, 7800 Skive Tlf.: , fax: CASE METRO THERM A/S Miljøledelse med større fokus på energi Kvalitets- og miljøchef Lisbeth Rud Hansen fra Metro Therm A/S i Helsinge deltog i i en ERFA-gruppe på Sjælland, der blev koordineret af Christina Ingerslev fra Birch & Krogboe. Virksomhedens ledelse bakkede hende 100 procent op, fordi den var interesseret i, at der blev sat større fokus på virksomhedens energiforbrug. Foruden Lisbeth Rud Hansen deltog en medarbejder fra vedligeholdelsesafdelingen i ERFAgruppen. - Vi har som led i ERFA-arbejdet foretaget en mere systematisk gennemgang af det energiforbrugende udstyr. Når vi nu investerer i nyt udstyr, foretager vi en samlet miljøvurdering, hvori energiforbruget indgår som en væsentlig parameter, siger hun og henviser bl.a. til en ny trykluft-kompressor, hvor virksomheden valgte den mest energieffektive. Vedligeholdelsesmedarbejderen registrerer hver måned el-, naturgas- og vandforbrug, hvorefter Lisbeth Rud Hansen beregner enkle Heine Pedersen nøgletal for forbruget i forhold til antallet af produktionstimer i den pågældende måned. - På den måde kan vi følge forbruget og gribe ind, når der viser sig noget uforudset. Vi har således afsløret en åben hane, der på én måned kostede et spild, der svarer til virksomhedens samlede vandforbrug i et halvt år. Lisbeth Rud Hansen drøfter udviklingen i elforbruget med en af sine Men med automatisk dataopsamling kunne vi have grebet ind med det samme. Der- kolleger. for står et sådant udstyr højt på ønskesedlen, siger hun. Det praktiske arbejde med energi- og miljøspørgsmål foregår i en række selvstyrende grupper, der med egenkontrol også varetager arbejdsmiljø og sikkerhed. Ledelsessystemet omfatter i dag både kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed og er certificeret efter ISO 9001 og ISO Den systematiske indsats har givet økonomiske resultater. Elforbruget er siden 1997 reduceret med 45% i forhold til antallet af produktionstimer, mens gasforbruget ligger ca. 7% lavere. Konvertering af elopvarmet emaljeringsovn til naturgasopvarmning har givet et stort bidrag til den kraftige reduktion i elforbruget. Metro Therm A/S producerer varmtvandsløsninger (beholdere, vandvarmere, affugtere m.v.) og har ca. 150 medarbejdere. Kontakt: Lisbeth Rud Hansen, tlf.: , 3

4 En veluddannet koordinator Arbejdet i en ERFA-gruppe tilrettelægges af en kvalificeret konsulent med både praktiske erfaringer og teoretisk indsigt i energiledelse. Det er samtidig en forudsætning for at koordinere en af Projekt Værktøjskassens ERFA-grupper, at man har gennemgået en særlig træning med både energifaglige emner og pædagogiske metoder. Nils Rosenvold Projekt Værktøjskassen rekrutterer sine ERFA-koordinatorer blandt private rådgivende ingeniørfirmaer, konsulenter og blandt forsyningsselskabernes energirådgivere. Koordinatorerne udgør et særligt netværk, som mødes et par gange om året for at udveksle erfaringer. Virksomhedernes behov ERFA-koordinatorerne bliver trænet i at få en gruppe til at fungere godt. Det gælder lige fra den måde, som gruppens medlemmer samles på, over undervisningsmetoder til det mere uhåndgribelige, der består i at Et fast indslag på ERFA-mødet er en gennemgang af et eller flere af energiledelses-standardens elementer - som regel varetaget af gruppens koordinator. skabe en rar atmosfære mellem medlemmerne. Denne tryghed er ofte afgørende for, at deltagerne får lyst til at tale åbent om ting, der er vanskelige at gå til, eller praktiske problemer i egen virksomhed. ERFA-koordinatoren tilrettelægger forløbet i ERFA-gruppen sammen med deltagerne på et indledende møde. På den måde sikrer koordinatoren, at det er virksomhedernes egne behov og interesser, der bliver styrende for prioriteringen af emner og opgaver. Koordinatoren kan støtte sig til en ERFA-guide, der indeholder energifaglige emner, undervisnings-råd, gennemprøvede forslag til hjemmearbejde, andet undervis- PROCEDURER OG INSTRUKTIONER Alle aktive deltagere i en ERFA-gruppe vil som minimum få udarbejdet en række procedurer og instruktioner for f.eks. opdatering af energikortlægning, måling og overvågning af energiforbrugende udstyr, energibevidst vedligehold, projektering og indkøb samt for information til medarbejdere og uddannelse af nøglemedarbejdere. Herudover har deltagerne gennem hjemmearbejde sørget for, at virksomheden har formuleret en energipolitik og sat mål for energiarbejdet. Desuden er der opnået et overblik over energiforbruget gennem kortlægning af de væsentligste energiforbrug. På den måde har virksomheden ved afslutningen af ERFA-gruppens arbejde fået alle de grundsten, der skal bruges til at opbygge et velfungerende energiledelsessystem. Vibeke Pagh kan løbende følge elforbruget i H + H Cel viser mere end 10 kw på hendes pc-skærm, er der utæt kw, er det tid til at gå på lækagejagt. Skærmen effektforbruget uden produktion omkring 20 kw, elforbr hvor lækagerne blev fundet og udbedret, og næste nat er 4

5 ningsmateriale, eksempler på procedurer og instruktioner fra ledelsessystemer m.v. Forudsætninger For at blive koordinator skal man have et grundigt kendskab til grundelementerne i energiledelse praktiske erfaringer med at implementere energi- eller miljøledelse i industrivirksomheder samt et grundlæggende kendskab til det mest udbredte proces- og forsyningsudstyr. Udover at tilrettelægge det samlede forløb i ERFA-gruppen og stå for undervisningen fungerer ERFAkoordinatoren også som sparringspartner for virksomhederne. Mellem møderne i ERFA-gruppen kan medlemmerne bruge koordinatoren som praktisk konsulent, fordi koordinatoren har et vist antal timer til rådighed til individuel rådgivning. Deltagerne kan enten bruge disse timer til løbende at få diskuteret forskellige spørgsmål eller få gode råd fra koordinatoren pr. telefon eller eller få koordinatoren på besøg i virksomheden. cons trykluftkompressor. Når NESA s datalogger heder i systemet, og når effektforbruget overstiger viser effekten af en sådan jagt:til venstre er uget stiger under produktionen i dagtimerne, grundlastforbruget reduceret til ca. 10 kw. CASE H + H CELCON A/S Energigruppe sætter gang i effektivisering Miljøkoordinator Vibeke Pagh fra H + H Celcon i Ølsted på Sjælland fik inspiration til arbejdet med energiledelse gennem Midtjydsk Teknologi-Centers netværksarbejde og Lone Nystrups ERFA-gruppe i Herning-Ikast-Brande området. H + H s jyske produktionssteder var indgangen. Vibeke Pagh føler, at hun har fået Heine Pedersen fuld valuta for sine køreture til Jylland. - Gennem diskussionerne i disse netværk blev jeg bl.a. opmærksom på, at der måtte være store muligheder for at nedsætte energiforbruget i porebeton-produktionen. I en ERFA-gruppe, der ikke rummer direkte konkurrenter, kan man have en meget åben meningsudveksling, og det har været meget inspirerende for mig, siger hun. H + H Celcon A/S har etableret en energigruppe, der består af en repræsentant fra ledelsen, tre medarbejdere og tre mellemledere fra fabrikkerne i Ølsted og Gadbjerg foruden Vibeke Pagh, der har det praktiske ansvar for gruppens arbejde. Energigruppen mødes 2-3 gange årligt for at vurdere nøgletal for energiforbruget og foretage indstillinger til ledelsen om investeringer i nye tiltag til energieffektivisering. Energigruppens beslutninger forbe- Vibeke Pagh redes ofte i mindre ad hoc-grupper. Fra arbejdet i ERFA-gruppen fik Vibeke Pagh en lang række konkrete resultater, som hun kunne bruge direkte i miljø- og energiledelsessystemet. Under ERFA-arbejdet blev der lagt stor vægt på at involvere medarbejderne, og Vibeke Pagh kan glæde sig over, at hendes kolleger i dag går meget op i energiforholdene. I Ølsted, hvor energiledelsesarbejdet er nået længst, er det på et enkelt år lykkedes at reducere gasforbruget med 25% og elforbruget med 9%. Det er især on-line overvågning af trykluftsystemet, der har givet store resultater på elforbruget. En årlig besparelse på ca kr. stort set uden investeringer gør indtryk på ledelsen. Virksomheden ønsker på længere sigt at få energiledelsessystemet certificeret efter DS 2403, så resultaterne i Ølsted kan fastholdes og udbredes til Gadbjerg og Højslev. Virksomheden udarbejder frivilligt grønt regnskab og udvikler livscyklusvurderinger af sine produkter. H + H Celcon A/S producerer porebeton og tankelementer og har ca. 150 medarbejdere fordelt på tre fabrikker. Kontakt: Vibeke Pagh, tlf.: , 5

6 Udbytte efter indsats Virksomheder, der melder sig til en af Projekt Værktøjskassens ERFA-grupper, kan regne med, at udbyttet står mål med indsatsen. Det er virksomhederne selv, der i fællesskab sætter dagsordenen for den halve snes møder, der normalt indgår i et ERFAforløb. Gruppemedlemmer, der satser helhjertet på opgaven, vil få et velfungerende energiledelsessystem, der er opbygget på virksomhedens egne præmisser. ERFA-koordinatoren fungerer som virksomhedens sparringspartner. I den indledende fase, hvor virksomheden skal træffe sin beslutning, går koordinatoren i dialog med ledelsen om at få formuleret konkrete mål for arbejdet. Det giver både ledelsen, koordinatoren, Energistyrelsen og Projekt Værktøjskassen sikkerhed for, at virksomheden vil satse helhjertet. To medarbejdere For at få størst mulig sikkerhed for et godt resultat anbefaler Projekt Værktøjskassen, at virksomhederne tilmelder to medarbejdere til ERFA-gruppen. F.eks. således at den ene deltager har en baggrund som kvalitets- eller miljøkoordinator, energiansvarlig medarbejder eller lign., mens kollegaen kommer fra produktionen eller en vedligeholdelsesfunktion. De to deltagere kan inspirere hinanden under hjemmearbejdet og vil udgøre en grundstamme, når virksomheden skal opbygge sin egen energiorganisation. En ERFA-gruppe skal normalt bruge en halv snes møder for at gennemgå energiledelsessystemets centrale elementer. Forløbet planlægges på et indledende møde, hvor deltagerne også finder ud af, hvor mange timer man skal mødes hver gang. Praktiske erfaringer har vist, at det giver en god stemning i gruppen, hvis deltagerne får mulig- Deltagerne får tid til at diskutere deres forskellige forslag til løsning af hjemmearbejdet. Nils Rosenvold LEDELSENS FORVENTNINGER BRUGERBETALING For at give arbejdet i ERFA-gruppen en god start lægger koordinatoren vægt på, at virksomhedens ledelse på forhånd gør sig klart, hvad virksomheden vil opnå. Derfor bør følgende forhold belyses: Hvor langt er virksomheden nået med energieffektivisering? Hvilke resultater satser virksomheden på konkrete besparelser, certificering af systemet, påvirkning af holdninger og vaner? Hvor mange ressourcer ønsker virksomheden at afsætte i medarbejdertimer og i investeringsmidler? Vil ledelsen trække andre medarbejdere ind i processen på områder, hvor det kan gøre gavn? Vil ledelsen efter afslutning af ERFA-gruppen deltage i en evaluering af indsatsen? Energistyrelsen giver over tilskudsordningen for energibesparelser m.v. i erhvervslivet økonomisk støtte til driften af de ERFA-grupper, som Projekt Værktøjskassen har ansvaret for. Tilskuddet følger de generelle retningslinier, således at små og mellemstore virksomheden kan få op til 50% tilskud, mens større virksomheder kan få 30%. En typisk brugerbetaling for et samlet ERFA-forløb med en halv snes møder over op til halvandet år er kr. for små og mellemstore virksomheder og kr. for større virksomheder. Brugerbetalingen dækker ERFA-koordinatorens konsulentbistand mellem møderne, tilrettelæggelse og gennemførelse af møderækken, undervisningsmateriale i forbindelse med møderne og udgiften til eksterne indlægsholdere. 6

7 hed for at spise f.eks. frokost sammen. Men strukturen i ERFA-forløbet besluttes af deltagerne selv. Møder på virksomhederne Med to deltagere skal virksomheden regne med, at arbejdet i ERFAgruppen normalt vil svare til / 2 dag pr. måned. Foruden selve møderne har deltagerne hjemmearbejde, de tilrettelægger målinger, foretager forskellige undersøgelser m.v. Til gengæld kan virksomhedens ledelse se frem til, at der uden større investeringer kan skæres 10-15% af energiregningen, hvis virksomheden ikke tidligere har arbejdet systematisk med energieffektivisering. Møderne i ERFA-gruppen foregår normalt på skift hos de deltagende virksomheder, der derfor skal være indstillet på at være vært ved et arrangement. Deltagerne sætter stor pris på den inspiration, der ligger i at opleve, hvordan andre virksomheder har indrettet deres produktion og tackler energimæssige udfordringer, og hvordan virksomhedskulturen fungerer. De fleste ERFA-koordinatorer tilrettelægger derfor en rundtur på værts-virksomheden. DAGSORDEN Et møde vil typisk omfatte nogle af følgende aktiviteter: En præsentation af værts-virksomheden som optakt til en rundvisning Et statuspunkt, hvor deltagerne kan udveksle erfaringer siden sidst Gennemgang og diskussion af deltagernes hjemmearbejde Gennemgang af besparelsespotentialet i teknisk udstyr ERFA-koordinatoren gennemgår et eller flere af energiledelses-elementerne med oplæg til den kommende hjemmeopgave CASE VESTAS WIND SYSTEMS A/S Energieffektivisering gennem bedre vaner Vindmølle-koncernen Vestas Wind Systems A/S vil påvirke medarbejdernes holdninger og vaner for også ad den vej at nedbringe energiforbruget og dermed opnå miljøforbedringer. Som leverandør af forureningsfri elproduktionsanlæg spiller den grønne profil en vigtig rolle i markedsføringen, og koncernens certificerede ledelsessystem omfatter både eksternt miljø og arbejdsmiljø. Det var arbejdet i en sydjysk ERFA-gruppe, koordineret af Jack Andersen fra Birch & Krogboe, der gav inspiration til en mere systematisk indsats i Vestas tårnfabrik i Varde. Den vedligeholdelsesansvarlige medarbejder Tony Nils Rosenvold Lauesen, der deltog i ERFA-gruppen, har i de seneste år været med til at realisere alle oplagte muligheder for tekniske energibesparelser. For at komme videre vil virksomheden derfor satse på også at udnytte potentialet i den del af energiforbruget, som direkte påvirkes af medarbejdernes adfærd. Under arbejdet i ERFA-gruppen fik tårnfabrikken kortlagt sit elforbrug på slutanvendelser og skabte på Tårnfabrikken vil udvikle mere energibevidste vaner hos svejserne. den måde et godt grundlag for den næste fase, hvor tårnfabrikken vil opbygge et certificerbart energiledelsessystem i et af Projekt Værktøjskassens demonstrationsprojekter DEDI-3. Påvirkningen af medarbejdernes vaner koncentreres i første omgang om svejserne. Ved årsskiftet 2001/02 tager Vestas en ny svejsehal i brug, hvor der i indretningen er taget energimæssige hensyn. Herudover bliver de kommende svejsere grundigt instrueret i mere energibevidste rutiner. Vestas er indstillet på at udnytte erfaringerne fra projektet i Varde i koncernens øvrige produktionssteder både i Danmark og i udlandet. Derfor deltager en medarbejder fra koncernens miljøafdeling i tårnfabrikkens projektgruppe, mens miljøchefen er medlem af den styregruppe, der varetager den overordnede ledelse af opgaven. Vestas Wind System A/S er verdens førende producent af vindmøller med tårnfabrik i Varde. 7

8 eksempel ERFA-GRUPPER EN GENVEJ TIL Eksempelhæftet ERFA-grupper gennemgår de aktiviteter, som Projekt Værktøjskassens ERFA-grupper gennemfører i et forløb over ca. halvandet år og præsenterer ERFA-koordinatoren som virksomhedens sparringspartner. Desuden omtales den indsats, der foventes af deltagerne. Dette eksempelhæfte formidler konkrete erfaringer fra virksomhederne Vestas Wind Systems A/S, H+ H Celcon A/S og Metro Therm A/S. Eksempelhæftet ERFA-grupper en genvej til energiledelse er redigeret af Poul Heltzen, Lone Nystrup og Steen Hartvig Jacobsen. Forsidefoto: Nils Rosenvold Design: MONTAGEbureauet Tryk: Kailow Tryk Oplag: Udgivet: December 2001 Projekt Værktøjskassen udvikler faglige værktøjer og informerer om energiledelse i erhvervslivet for at gøre effektivisering af energiforbruget enkelt og udbytterigt for virksomhederne. For at løse denne opgave gennemfører Projekt Værktøjskassen demonstrationsprojekter i energiledelse, etablerer lokale ERFA-grupper og udgiver nyhedsbladet ENERGI INFO samt Internet-hjemmesiden Bag Projekt Værktøjskassen står Dansk Industri, Landbrugsraadet og Energistyrelsen. Aktiviteterne finansieres via tilskudsordningen for energibesparelser m.v. i erhvervslivet. Projekt Værktøjskassen udgiver 3 forskellige typer publikationer, der har til formål at uddybe og eksemplificere Energistyrelsens koncept for energiledelse. Publikationerne er gratis og bestilles via Yderligere oplysninger om energiledelse fås hos Tlf: , ideation unlimited as Udgivet af: Finansieret af: Projekt Værktøjskassen Lindelunden Esbjerg Ø T F E. W. Energistyrelsen Amaliegade Kbh. K. T F W. Vejledninger i energiledelse er det grundlæggende materiale, der inspirerer erhvervslivets ledere og energiansvarlige medarbejdere til at gennemføre energiledelse på den mest effektive måde. Værktøjer indeholder konkrete anvisninger på, hvordan erhvervslivet kan effektivisere sit energiforbrug gennem energistyring, energibevist indkøb og drift af procesog hjælpeudstyr. Eksempler er hæfter, der formidler praktiske erfaringer fra virksomhedernes arbejde med energiledelse (Best Practice). vejledning værktøj eksempel vejledning vejledning vejledning værktøj værktøj tema Denne publikation

ENERGI & KOMMUNIKATION

ENERGI & KOMMUNIKATION ENERGI & KOMMUNIKATION Et kursusforløb i effektiv energiledelse og handlekraftig kommunikation KURSUSDAGE Modul 1: 23/10-2013 Modul 2: 27/11-2013 Modul 3: 22/1-2014 Modul 4: 19/2-2014 Modul 5: Individuel

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Har I overblik over energiforbruget

Har I overblik over energiforbruget Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for energiledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Har I

Læs mere

Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter

Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter Carbon20 kompetencedag 24. april 2012, Kolding Michael Søgaard Jørgensen DTU msjo@dtu.dk Oversigt Introduktion Medarbejderdeltagelse i virksomheders

Læs mere

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING

ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING Kommune-erfa nr. 7 ENERGILEDELSE - ENERGISTYRING 1) Energiledelse: Energiledelse er den del af virksomhedens eller institutionens ledelsesopgaver, der aktivt styrer energiforhold for at sikre, at energien

Læs mere

Energieffektivisering sådan effektiviseres indsatsen af civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S

Energieffektivisering sådan effektiviseres indsatsen af civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S 18. marts 2002 MJ/ld Energieffektivisering sådan effektiviseres indsatsen af civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S For godt 20 år siden blev energistyring introduceret i Danmark som et vigtigt

Læs mere

INTRODUKTION TIL ENERGILEDELSE. KlimaKlar/Gladsaxe Kommune tirsdag den 28. oktober 2014

INTRODUKTION TIL ENERGILEDELSE. KlimaKlar/Gladsaxe Kommune tirsdag den 28. oktober 2014 INTRODUKTION TIL ENERGILEDELSE KlimaKlar/Gladsaxe Kommune tirsdag den 28. oktober 2014 Hvorfor energiledelse? Systematiser indsatsen Prioritere indsatsen Kontinuert fokus De fleste virksomheder kan reducere

Læs mere

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD

OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD OBLIGATORISKE ENERGISYN, ENERGILEDELSE OG TILSKUD Pia Clausen Seniorprojektleder Reg. Energisynskonsulent Tlf. 31 75 17 05 Nr. Farimagsgade 37-1364 København K Danmark Storegade 1-8382 Hinnerup Danmark

Læs mere

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang?

Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Energiledelse Hvordan kommer vi i gang? Få først et overblik Brug overblikket som afsæt for at fastlægge jeres ambitionsniveau: Energi politik Energi målsætninger Energi mål Hvordan får vi et første overblik?

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Hvordan kommer vi videre og får alle med?

Hvordan kommer vi videre og får alle med? Hvordan kommer vi videre og får alle med? 1. Gennemfør handlingsplanerne 2. Sikre at miljøarbejdet fortsætter 3. Information og dialog 4. Nye input til den næste handlingsplan Gennemførelse af handlingsplanen

Læs mere

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb

Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb NOTAT Miljøteknologi J.nr.MST-134-00060 Ref. libec/ibnls Den 26. august 2015 Bilag 4: Kravspecifikation: Nationalt rejsehold for grønne indkøb Baggrund Den offentlige sektor køber hvert år ind for knap

Læs mere

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø i virksomheden giver sundere og mere tilfredse medarbejdere.

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 31. marts 2009 Sag nr. 1 Emne: Handleplan Agenda 21 Bilag: 2 Implementering af strategien for bæredygtig udvikling Indlæg afholdt på

Læs mere

Train the Trainer-forløb i service og værtskab

Train the Trainer-forløb i service og værtskab Train the Trainer-forløb i service og værtskab Målrettet ledere og nøglemedarbejdere med ansvar for udvikling og forankring af en god servicekultur Perspektivrigt Oplevelsernes Academy kvalitetssikrer

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009

Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 Region Syddanmark Grønt regnskab 2009 Sammenfatning af Energi- og Miljøredegørelsen 2009 regionsyddanmark.dk Forord Region Syddanmark udgiver hvert år en energi- og miljøredegørelse indtil videre har

Læs mere

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje

ENERGI - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG EFFEKTIV. Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje EFFEKTIV ENERGI Din vej til smartere forbrug og bedre bundlinje - FÅ SCREENET DIN VIRKSOMHEDS ENERGIFORBRUG 5 store energislugere Gælder det også i din virksomhed? [ side 4 ] Er det dyrt? Det kan være

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

Hvorfor energieffektivisering?

Hvorfor energieffektivisering? Hvorfor energieffektivisering? Seminar om energieffektivisering i den 4. december 2010 Klimaudfordringen 70 60 Business as usual 62 Gt 9,2 mia. mennesker Højere levestandard 50 Gt CO2 40 30 Ny og eksisterende

Læs mere

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S

Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering. V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Skræddersyede KPI er giver det rigtige fokus for energioptimering V. Karsten Østergård, National Supply Manager, Carlsberg Danmark A/S Hvad bagte os frem til indførelse af energiledelse? 2 Omkostninger

Læs mere

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012

Udtalelse. Til: Aarhus Byråd via Magistraten. Ledelsessekretariatet. Den 29. august 2012 Udtalelse Til: Aarhus Byråd via Magistraten Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 29. august 2012 Rådhuset 8100 Aarhus C Udtalelse til forslag fra SF s Byrådsgruppe vedrørende Miljøambassadører

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Hvidbog Energiledelse Torsten Løth og Thomas S Nielsen.

Hvidbog Energiledelse Torsten Løth og Thomas S Nielsen. 1 Indhold Hvad er energiledelse?... 3 Elementerne i energiledelse... 3 Organisering... 3 Kortlægning... 4 Mål... 4 Handlingsplan... 4 Energistyring... 4 Løbende forbedringer... 4 Beskrivelse af Energipolitik

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR

Miljø. Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR Miljø Energi Arbejdsmiljø HVEM, HVAD OG HVOR MEA 2015 I 2010 blev AffaldVarme Aarhus ledelsessystem for miljø, energi og arbejdsmiljø (MEA) certificeret. I 2013 blev AffaldVarme Aarhus re-certificeret.

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Agenda 21 - fra proces til resultater

Agenda 21 - fra proces til resultater Agenda 21 - fra proces til resultater Nyt samarbejde Danske kommuner er i gang med at omsætte lokal Agenda 21 i handling, det er en stor udfordring for mange. Vi er tre rådgivende organisationer, som har

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13

Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 Brunatas rapport om virksomhedens samfundsansvar 2012-13 De aktiviteter Brunata a/s rapporterer om, er en integreret del af virksomhedens forretningsstrategi. Nærværende rapport beskriver status på vores

Læs mere

Figur 1: Miljøledelsescirklen

Figur 1: Miljøledelsescirklen Overordnede linier i miljøhåndbogen Københavns Kommune har en vision om at være en grøn kommune, der arbejder for at være et attraktivt sted at bo og arbejde nu og i fremtiden. Borgerrepræsentationen har

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi

Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Statsstøtte til omlægning fra fossilt brændsel til proces til vedvarende energi Scandic Aalborg den 21. januar 2014 Per Jan Pedersen Energisynskonsulent Mobilnr. 045 2964 6562 Energi Nord A/S Over Bækken

Læs mere

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning

JAg ten På. den gemte. energi. Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde. den gemte. energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning JAg ten På energi Følg kampagneguiden, og hjælp kollegerne med at finde energi! Guide til adfærdskampagne den nemme løsning Indhold 1Få ledelsens opbakning side 3 2Sæt mål side 3 3Find de rigtige budskaber

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Juni 2015 Energibesparelser i private virksomheder Indledning I 2009 udarbejdede IDA et scenarie for, hvordan Danmark i 2050 kan reducere sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16.

MILJØ - OG KLIMAUDVALGET. Mandag den 29. august 2011. Klokken: 15.00 17.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.: 16. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN MILJØ - OG KLIMAUDVALGET Mandag den 29. august 2011 Klokken: 15.00 17.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl.: 16.15 Medlemmer: Lars Gaardhøj

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan?

Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Den gode gruppe Hvorfor, hvornår og hvordan? Et inspirations- og vejledningspapir Indledning De bedste resultater kommer ofte via samarbejde på kryds og tværs af organisationen mellem frivillige, lokalkomiteer,

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer

Guide til forflytningsvejlederen. Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer Guide til forflytningsvejlederen Til forflytningsvejledere i ældreplejen, på sygehuse og i leve- og bomiljøer INDHOLD Forflytningsvejlederens rolle Side 3 Hvilke opgaver har en forflytningsvejleder Side

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Introduktion til måltidsbarometeret

Introduktion til måltidsbarometeret Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab til vurdering af kvaliteten af måltidssituationer for ældre borgere og med anbefalinger til forbedringer.. Introduktion til måltidsbarometeret Et redskab

Læs mere

Humanconsult. powered by. hartmanns

Humanconsult. powered by. hartmanns Humanconsult powered by hartmanns humanconsult powerd by Hartmanns medlemskaber Medlemskaber Medlemskabet giver dig et attraktivt fagligt inspirationsforum til en dialog blandt ligesindede. Vi finder det

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp

Energirapport. Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord. Udarbejdet af: Morten Torp Energirapport Indsatskatalog for energioptimering hos Lillnord Udarbejdet af: Morten Torp 1 Lillnord 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder er udviklet

Læs mere

Aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen KRAVSSPECIFIKATION

Aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen KRAVSSPECIFIKATION Aftaler om energieffektivisering mellem elintensive virksomheder og Energistyrelsen KRAVSSPECIFIKATION 18. NOVEMBER 2015 KRAVSSPECIFIKATION Indholdsfortegnelse A. Indledning... 1 B. Oversigt over aftaleforløb

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg K.P.Komponenter 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

Læs mere

Europamester i at spare energi

Europamester i at spare energi Europamester i at spare energi Kan du se din virksomhed som en frontløber for energibesparelser? Kunne du tænke dig europæisk anerkendelse for resultaterne? Så deltag i energisparekonkurrencen European

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5

Indhold. Indledning 3. Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Indhold Indledning 3 Arbejdsmiljørådets egen strategi frem mod 2020 4 Arbejdsmiljøredegørelse med gode råd til beskæftigelsesministeren 5 Et godt psykisk arbejdsmiljø i forbindelse med forandringer og

Læs mere

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b

I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser Fremtidens konkurrenceparameter i turisme-erhvervet Mange taler om kundeoplevelsen som et

Læs mere

Portfolio i erhvervsuddannelserne

Portfolio i erhvervsuddannelserne Portfolio i erhvervsuddannelserne Undervisningsministeriets temahæfteserie nr. 5 2008 Indhold 4 Introduktion 5 Portfolio i erhvervsuddannelserne 5 To former for portfolio 6 Portfolio som evalueringsmetode

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder

DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Udarbejdet af: Kasper Hingebjerg og Morten Torp Hendricks Industries 1. Indledning Projektet DS ESCO Energieffektivisering i små og mellemstore

Læs mere

Energibesparelser gennem medarbejderinvolvering

Energibesparelser gennem medarbejderinvolvering Energibesparelser gennem medarbejderinvolvering Hjemme hos os selv har vi allerede gennemført en masse energibesparende tiltag. Fx har vi installeret radiatortermostater og energisparepærer. Når vi køber

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige

KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR. - Guidelines til personaleansvarlige KORT OG GODT OM REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR - Guidelines til personaleansvarlige REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR REKRUTTERING PÅ SÆRLIGE VILKÅR Hensigten med denne pjece er at kvalificere jeres virksomhed

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler.

Formål. Målgruppen er skoler, der ikke har valgt model, samt LP-skoler. Modellen kan også benyttes af PALS-skoler. Herningmodel Skole Baggrund Efterspørgsel fra flere skoler. Herningmodel Skole er inspireret af elementer fra LP, PALS og erfaringer indhentet i kommunen siden 2008. Herningmodel Skole skal understøtte

Læs mere

Energi Kommunale Ejendomme - Sikker drift med et minimalt energiforbrug. Klima- og energi

Energi Kommunale Ejendomme - Sikker drift med et minimalt energiforbrug. Klima- og energi Energi Kommunale Ejendomme - Sikker drift med et minimalt energiforbrug Innovation og energiledelse Fredensborg Kommune, EnergiData og Dansk Standard samarbejder om at udvikle energiledelse målrettet kommunernes

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Hvad er et energisyn?

Hvad er et energisyn? Velkommen! Hvad er et energisyn? Hvad skal der ske? Velkomst Bekendtgørelsen om energisyn Energiledelse som alternativ til energisyn Udvidet energisyn/energiledelse light En virksomheds erfaringer Afrunding

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn?

Informationsmøde om energisyn. Anne Lund Andersen. 09. jun. 15. Energisyn? Energisyn? Hvad er DI Energi? Et branchefællesskab Medlemmer: virksomheder, der arbejder med energi Hvad laver DI Energi? Interessevaretagelse Fremmer branchens eksport Opdaterer på energidagsordenen Sektioner,

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI

ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ENERGIEFFEKTIVISERING RÅDGIVNING GIVER MASSIVE BESPARELSER RHVERV ET WHITEPAPER FRA JYSK ENERGI ALLE VIL ENERGI- EFFEKTIVISERE Langt de fleste virksomheder kan se fordele i at spare på energien, hvis det

Læs mere

Vision og værdier for SydPOL

Vision og værdier for SydPOL Vision og værdier for SydPOL Vision Vi skal gøre det sjovt og attraktivt at udvikle praksis! Værdigrundlag Arbejdsglæde og engagement Åbenhed og holdånd Troværdighed og kompetence Tre overordnede indsatsområder

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet

Plan i eget arbejde. På kurset arbejder du med at: Bliv god til planlægning af dit arbejde. Hvem deltager på kurset? Øg din personlige effektivitet Plan i eget arbejde Plan i eget arbejde Øg din personlige effektivitet Bliv god til planlægning af dit arbejde Du har haft en travl arbejdsdag. Måske har du oven i købet arbejdet over igen. Alligevel føler

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapporten for Stena Recycling og dækker samme periode som årsrapporten.

Læs mere

Planlægning er en god idé

Planlægning er en god idé Planlægning er en god idé TÆLL3R OGSÅ! Kom godt i gang med at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i butikken Læs mere på www.detdumærker.dk større indsats / Dialogmetoden og Gode råd undervejs BAR Handel

Læs mere

Systemets baggrund og indhold

Systemets baggrund og indhold Systemets baggrund og indhold I primærproduktionen inden for dansk landbrug har man i stort omfang ensartede produktionsformer, og man har på mange områder udviklet fælles principper til at håndtere mange

Læs mere

Screening af energiforbruget

Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Screening af energiforbruget Hvad er forskellen på kortlægning og screening? Kortlægningen giver overblik over - Hvor energien bruges - Hvor meget der bruges Screeningen giver

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen?

Energibesparelser: Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? 01. dec. 15. Energibesparelser. Hvad er status, og hvor er vi på vej hen? Energibesparelser Hvad Dagsorden 2 Velkomst og introduktion til de nyeste energispareordninger Konsulent Anne Lund Andersen, DI Energi Energiforbruget i industrien er faldet fra 1980-2014 Endeligt energiforbrug

Læs mere

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering?

Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? Hvad er der af muligheder for energi og proces optimering? 1 SESAM, Kolding den 19. juni 2013 Flemming Sæderup Rytter Stærkstrømsingeniør 23 års erfaring med energieffektivisering. - Reg. Energisynskonsulent

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere