Ejerforeningen Arnbjerg Allé

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Arnbjerg Allé"

Transkript

1 Ejerforeningen Arnbjerg Allé Bestyrelsesmøde fredag den 6. Februar 2009 Deltagere: Torben Skovgaard (formand), Anni Øgaard (kasserer), Gitte Morsund (sekretær) Afbud fra: Ketty Klein (suppleant) Sted: Hos Gitte Morsund Tidspunkt: Kl. 14:30 DAGSORDEN: 1. Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde 2. 1 års eftersyn 3. Status på diverse projekter 3.1. Forpladsen 3.2. Støjgener 3.3. Larm fra Hotel Arnbjergs køleanlæg 3.4. Ventilation/udsugning Lundvej 4D 3.5. Tagrender/nedløb 3.6. Skilt til Arnbjerg Allé Udskiftning af pærer 4. Vinduespolering 5. Renovation 6. Vinterrydning 7. Betaling for arbejde 8. Varmeregnskab 9. El 10. Generalforsamling Næste bestyrelsesmøde 12. Eventuelt REFERAT: Ad 1 Underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 30. oktober 2008 blev gennemgået og underskrevet. Side 1 af 6

2 Ad 2 1 års eftersyn Udbedringafmanglerneideenkeltelejlighederfandthovedsageligtstediugerne45,46og Bestyrelsenerdogbekendtmed,atflerelejlighederstadigmanglerenkelteudbedringer,og opfordrerhverenkeltejertilatkontaktepeterpetersen/mthøjgaardherom. Statusvedrørendedetudvendige: Beslagvedkælderdørene(indtilskralderummene)ermonteretogfungererfint. TorbenharinformeretHenrikBlicher,Rambøll/PeterPetersenomdedøde bøgegreneogudgåedelavendler.ejsketyderligerep.t. BestyrelsenkontakterPeterPetersen. Afslutningenmellemdetnylagtefortovirundingenvedhotelletogdengrussti,der løbertættestpåarnbjergalle1 3erstadigujævn/farlig. BestyrelsenkontakterPeterPetersen. Derernulavetmegetflotløsningmedenstenkantsomsikrer,atjordenikkelængere skyllervækvednedgangentilkælderenv/lundvej4d ligesomdererplaceretsten langstrappenforendenafarnbjergalle3. Uvistomderersketudbedringafmanglendeogløseskrueristernkanten/ træbeklædningenøverst,setblandtandetvedstrange Hansen. BestyrelsenkontakterPeterPetersen. Fejleneifacaderne/deudvendigevæggeerikkeudbedret mendettekanogså tidligstskenårvejrforholdenetilladerdet(+10grader) Ad 3 Status på diverse projekter 3.1. Forpladsen Der er nu plantet i det planerede stykke langs skovvejen, ligesom der er opmalet P-båse i rundingen ved hotellet. Ønskeligt om der også plantes bøgehæk i det sidste åbne stykke langs skovvejen for at hindre at stykket bruges til parkering Støjgener Der er ikke meget nyt fra MT Højgaard (Mikkel Bjerrum) og/eller Rambøll (Henrik Blicher) vedr. rapporten med de nye støjmålinger. Ejerforeningen/bestyrelsen har ikke fået rapporten udleveret, men har fået oplyst, at den drøftes mellem MT Højgaard og Rambøll ligesom det drøftes om den anvendte gulvløsning er ringere end den lovede/planlagte og dermed er årsag til støjgenerne Larm fra Hotel Arnbjergs køleanlæg Larmen fra køleanlægget ved Hotel Arnbjerg er uændret. Bestyrelsen kontakter Peter Petersen og beder ham se på sagen igen. Side 2 af 6

3 3.4. Ventilation/udsugning Lundvej 4D Automatikken er blevet udskiftet, men i januar måned har der alligevel været problemer mindst fire gange hvor udsugningen stoppede, automatikken ved hoveddøren var ude af drift og flere lamper på opgangen samt ved indgangspartiet ikke virkede. Det viser sig, at relæet i el-måler-rummet er slået fra hver gang. Bestyrelsen kontakter Peter Petersen herom Tagrender/nedløb Umiddelbart efter sidste bestyrelsesmøde var Kaster&Jessen VVS og Blik forbi med en lejet lift for at tilse tagrender og nedløb. Der viste sig at være betydelig tilstopning med nedfaldne blade. De blev fjernet og tagrenderne efterset for dårlige samlinger men efter at bladene blev fjernet var der ikke længere nogen utæthed. Idet udgiften beløber sig til cirka kroner beslutter bestyrelsen at vi alene tilkalder assistance, når der konstateres behov for dette frem for at indgå en fast aftale om eftersyn af tagrenderne Skilt til Arnbjerg Allé 1-3 Der er nu opsat nydeligt skilt med tydelig angivelse af indkørslen til Arnbjerg Allé 1-3. Der er i modsætning til tidligere oplysning ikke tale om et skilt på gavlen, men derimod et skilt monteret på stander ude ved vejen, for at sikre størst mulig synlighed/effekt Udskiftning af el-pærer Det sker at en pære springer på opgangen/fællesarealerne. Bestyrelsen kan ikke gå rundt og kontrollere alle lamper, så hver enkelt beboer opfordres til selv at lægge mærke hertil og hvis muligt være behjælpelig med udskiftning, alternativt informere bestyrelsen om hvilken lampe, der er tale om. Torben har indkøbt et antal el-pærer til formålet de vil blive placeret i rummene med el-målere. Ad 4 Vinduespolering Tilslutningen til den fælles vinduespolering ved Togorén er ikke overvældende under halvdelen af lejlighederne deltager. Bestyrelsen traf på den baggrund beslutning om, at de enkelte ejere fremover selv må kontakte Togorén (eller anden vinduespudser efter eget valg) og aftale nærmere omkring vinduespolering af lejlighederne. Ad 5 Renovation Som omtalt i sidste referat har Varde Kommune meddelt, at kommunens husstande i løbet af 2009 skal overgå til 14-dages tømning af de grå containere til husaffald samt månedsvis tømning af de grønne containere til papir og pap. Konsulenten fra Varde Kommune har imidlertid endnu ikke været forbi, hvorfor vi indtil videre fortsætter med ugetømning (de grå) / 14-dages tømning (de grønne). Bestyrelsen er opmærksomme på, at den nuværende kapacitet er lige knap nok særligt ved Lundvej. Hvis vi derfor ikke kan fortsætte med ugetømning (kommunens afgørelse) skal vi have mindst den dobbelte kapacitet, enten i form af flere containere eller større containere. Side 3 af 6

4 Ad 6 - Vinterrydning Vedr. vinterrydning er der indgået en kontrakt med Schantz Byg (som også varetager snerydningen for Hotel Arnbjerg), hvor der sker betaling efter forbrug/pr. gang. Aftalen indebærer snerydning samt saltning af gangstier og P-arealer. Det er dog konstateret, at det ikke sker i overensstemmelse med Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser i Varde Kommune, som foreskriver snerydning og glatførebekæmpelse inden morgenens færdsel, typisk inden kl Hele regulativet for vintervedligeholdelse kan ses på ejerforeningens hjemmeside under punktet Links. Torben kontakter Schantz Byg for en afklaring / løsning. Ad 7 Betaling for arbejde I forlængelse af sidste referat har bestyrelsen efter vejledning fra Arbejdsgiverkontrollen hos SKAT - besluttet at drøfte en mulig honorarløsning med Johannes, således at vi fortsat kan få luget i bedene omkring begge bygninger. Anni følger op på dette. Til alle andre, der har ydet en indsats for at bidrage til forskønnelse af vores fællesarealer m.v. siger bestyrelsen TAK. I tilknytning hertil bemærkes, at Kent Møller svarede tilbage på efterlysningen i sidste referat og har stillet sig til rådighed for bortkørsel af blade. Bestyrelsen takker for håndsrækningen. Endelig traf bestyrelsen beslutning om, at der som kompensation for de store telefonudgifter i årene 2007 samt 2008, i forbindelse med ejerforeningens opstart / 1 års gennemgang m.v. betales 750,00 kroner til Anni og 750,00 kroner Torben - i alt kroner. Ad 8 Varmeregnskab Anni afventer fortsat den endelige opgørelse fra Varde Kommune samt Brunata vedrørende vand og varme for Straks opgørelsen foreligger vil alle modtage information om a conto betalingerne for 2009 og heri vil der enten være tillagt ekstra-betaling grundet for lidt indbetalt eller fratrukket for meget indbetalt. Ad 9 El Elforbruget ser ud til at være faldende efter at håndværkerne har forladt bygningerne. Elforbruget på fællesarealerne kører via fællesudgifterne, mens elforbruget i lejlighederne og kælderrummene opkræves direkte hos den enkelte ejer. Ad 10 - Generalforsamling 2009 Generalforsamlingen afholdes Onsdag den 22. April Regnskab og budget kan af praktiske årsager IKKE udsendes 4 uger før som foreskrevet i vedtægterne, men begge dele vil blive udleveret på/gennemgået under generalforsamlingen. Dagsorden vil blive udsendt umiddelbart efter næste bestyrelsesmøde. Side 4 af 6

5 Bestyrelsen gør særligt opmærksom på, at alle forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være fremsat skriftligt overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen. Dette sikrer at forslagene kan medtages på dagsordenen og dermed undergå reel behandling / komme til afstemning, i stedet for kun at blive drøftet uforpligtende under eventuelt. Forslag kan afleveres til / fremsendes til Gitte Morsund, Lundvej 4 D, st.th., 6800 Varde eller via Bemærk! Der skal vælges ny formand, da Torben - grundet nyt job på Fyn - ikke genopstiller. Anni er indstillet på at fortsætte som kasserer. Gitte fortsætter som sekretær (1 år tilbage af valgperioden) Ketty genopstiller som suppleant. Krogh genopstiller som revisor. Der skal ske skriftlig tilmelding til generalforsamlingen (vedlægges indkaldelsen). Hvis en ejer lader andre møde for sig, skal der laves skriftlig fuldmagt (vedlægges indkaldelsen) Ad 11 Næste bestyrelsesmøde Afholdes onsdag den 25. Marts 2009 kl. 19:00. Ad 12 Eventuelt Fodring af fugle Miljøministeriet har udarbejdet en Vejledning om Rotter, som i afsnit 11.2, punkt 4 (side 55) anfører: Fodring af vilde fugle må ikke have større omfang, end at foderet dagligt bliver fortæret af fuglene Opstår der alvorlige rotteproblemer, kan kommunen helt eller delvist forbyde fodring. I forlængelse heraf har Varde Kommune udarbejdet vejledning om forebyggelse af rotter, hvori det anføres: Fuglefodringssteder: Man bør fodre sparsomt, så fuglene spiser op hver dag. Hvis der ligger foder om natten, kan et foderbræt hurtigt samle rotter. Vær opmærksom på at rotter er dygtige til at klatre, og derfor nemt kan komme op til mejsebolde og lignende i buske og træer. Bestyrelsen skal under henvisning til ovenstående henstille til, at beboerne helt undlader fodring med brødrester og lignende på jorden. Festudvalg Det er blevet foreslået bestyrelsen, at der arrangeres nogle sociale sammenkomster, hvor beboerne kan lære hinanden bedre at kende også dem fra den anden blok. Bestyrelsen er ikke afvisende, men foreslår at der nedsættes et festudvalg som kan arrangere/ koordinere begivenhederne. Forslaget vil blive medtaget på generalforsamlingen, hvor interesserede kan melde sig til festudvalget. Mødet hævet. Side 5 af 6

6 Som referent: Gitte Morsund Sekretær Torben Skovgaard Anni Øgaard Ketty Klein Formand Kasserer Suppleant (afbud) Side 6 af 6

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet Informationshæfte for Sønderskov-kollegiet Sønderskov-kollegiet Skovvej 22 6400 Sønderborg Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som ny kollegianer på Sønderskovkollegiet i Sønderborg.

Læs mere

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 21. april 2008 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2008, den 7. april kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II

R E F E R A T fra bestyrelsesmøde i ejerforeningen EF Strandbo II H. Høgsbro Holm Kristian Nørgaard Administration ApS Stockholmsgade 37, 2. Referat nr. 27 2100 København Ø Journal nr. 574/mbj Tlf. 35 43 43 06 København, den 14.10.2010 R E F E R A T fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse d. 21. marts 2013 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Mødelokalet, Nørrevangskirken, Referat: Kenneth Juul Antal stemmeberettigede til stede: Der var fremmødt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN J. nr. 1003107 UT/bj REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 ANDELSBOLIGFORENINGEN GILDHØJPARKEN År 2011, den 11. april kl. 18.30 afholdtes på Tjørnehøj skolen, Brøndby, ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus

Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Grundejerforeningen Kildevangen Referat fra generalforsamling tirsdag den 25. november 2014 kl. 19.30 i Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Det er kommet redaktionen for øre, at vi i Mellemengen har haft et indbrud i en stuelejlighed for ganske nylig og det uvæsen vil vi ikke have.

Det er kommet redaktionen for øre, at vi i Mellemengen har haft et indbrud i en stuelejlighed for ganske nylig og det uvæsen vil vi ikke have. FEBRUAR 2004 LEDER. Velkommen til det nye år, hvor Løbeilden fortsætter med at udkomme hver anden måned og hvor redaktørerne vil opretholde en stor ihærdighed for at lokke flere beboere til at lufte deres

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Referat. 1.: Valg af dirigent. 2.: Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Referat Emne Generalforsamling Grundejerforeningen Drejens Boligby Dato for møde Tidspunkt Sted Mandag d. 29. April 2013 19,00 Askøvænget 34,Drejens Referat udarbejdet af.: Carsten Fisker Udskrevet den

Læs mere

Årets gang i Grundejerforeningen.

Årets gang i Grundejerforeningen. Årets gang i Grundejerforeningen. 2010 2010 i Grundejerforeningen: Kalenderåret nærmer sig sin afslutning og for Bestyrelsen er det derfor naturligt, at gøre status for året der er ved at rinde ud. Vores

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2011, den 14. april

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park 2620 Albertslund 18. Maj 2010 ORDINÆR GENERALFORSAMLING HERSTEDØSTER SKOLE, MUSISK RUM Adgang kun ved Herstedøster skole, Trippendalsvej DAGSORDEN: TORSDAG D. 27.

Læs mere