Økonomiudvalget REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:23 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen ankom kl. 16:33 under behandlingen af punkt 499. Punkt 499 blev behandlet som første punkt i mødet. Derefter behandlede udvalget sag nr. 493 og 494 og herefter resten af dagsordenen i den udsendte rækkefølge.

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 482. Bevtoft Boligselskab - årsregnskab for Boligselskabet af 1943, Vojens - årsregnskab for Vojens Andels-Boligforening - årsregnskab for Boligselskabet Sydbo, Haderslev - årsregnskab for regnskabsåret 2005/ Haderslev Boligselskab, Domea, årsregnskab 2005/ Haderslev Andels Boligforening - årsregnskab 2005/ Garanti for realkreditlån i forbindelse med etablering af 10 ustøttede andelsboliger i Hammelev, "Kroparken" Boligselskabet af 1943, Vojens - ombygning af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger, afd. 19, Hyldevænget Sillerup Plejekollegium S/I, skema C vedr. om- og tilbygning af plejeboliger til almene ældreboliger Foreløbig helhedsplan for Boligselskabet Sydbo, afdeling 2 (Højhuset) - huslejestøtte i h. t. 91a i lov om almene boliger Foreløbig helhedsplan for Haderslev Andels Boligforening, Hjortebroparken, i henhold til 91a i lov om almene boliger Budget Revurdering af anlæg Oplæg til overholdelse af Servicerammen i Opfølgning på den økonomiske situation i Familierådgivningen Boldbaner i Sommersted: frigivelse af anlægsmidler Ansøgning om tilladelse til sponsorstøtte - Børnehaven Troldemarken Fortsat udstedelse af pas og kørekort på henholdsvis Vojens og Gram bibliotek Statusrapport, Arbejdsmarkedsservice Medlemsforslag Byggestyringsregler for Haderslev Kommune Regulativ for klassificering af jordområder i Haderslev Kommune (områdeklassificering) - Endelig godkendelse LUKKET DAGSORDEN 503. Udbud af erhvervsareal

3 Økonomiudvalget, Side Bevtoft Boligselskab - årsregnskab for 2006 DIFLFO / 07/15901 Til godkendelse årsregnskab for 2006 for Bevtoft Boligselskab, der omfatter 40 boliger og administreres af Boligkontoret Danmark, Ribe. Regnskabet omfatter regnskab for boligorganisation, byggefond, afdelingerne 1 og 2, revisionsprotokollat og spørgeskema. Den gennemførte revision har ikke givet anledning til kommentarer. Boligorganisationens og afdelingernes likvide midler er placeret i den almene fællesforvaltning, der administreres af Boligkontoret Danmark. I afdeling 1 er der et underskud på kr. og i afdeling 2 et overskud på kr. I forbindelse med opførelse af afdeling 2 er der efterfølgende stillet krav fra kommunens (Nørre-Rangstrup) side om betaling af kloaktilslutning. Dette mener boligforeningen var med i den oprindelige grundkøbesum. Ult. december 2004 besluttede Nørre- Rangstrup Kommunes Økonomiudvalg at opretholde kravet. Boligselskabet overvejer, om afgørelsen skal indbringes for en domstol eller Tilsynsrådet. Afdelingen har ikke egne midler til at betale kravet, der i givet fald må lånefinansieres. Gennemgang af vedligeholdelsesplan er ikke foretaget på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2006 godkendt. Anbefales.

4 Økonomiudvalget, Side Boligselskabet af 1943, Vojens - årsregnskab for 2006 DIFLFO / 07/16538 Til godkendelse regnskab 2006 for Boligselskabet af 1943, Vojens, der omfatter: Regnskab for boligorganisation Afdelingsregnskaber Regnskab for byggefond Spørgeskema med noter Bestyrelsens årsberetning Revisionsprotokol Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger. Af årsberetningen fremgår bl. a., at boligselskabet ved udgangen af 2006 havde i alt 727 boliger fordelt på 26 afdelinger. Der er i 2006 realiseret et overskud på kr., der er henlagt til selskabets arbejdskapital. Fra dispositionsfonden er der ydet tilskud til dækning af lejetab ved lejeledighed og fraflytning på kr. Heraf er kr. til afdeling 19, primært ungdomsboliger i sommersted. Det bemærkes, at der p. t. arbejdes med omdannelse af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger. Desuden er der ydet tilskud på kr. til honorar i forbindelse med nybyggeri. 24 afdelinger havde i 2006 et overskud på kr., der er overført til konto for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse og/eller konto for istandsættelse ved fremtidige fraflytninger. 9 afdelinger har tillige anvendt overskudet til at indfri tidligere års underskud. 2 afdelinger havde underskud på i alt kr., der budgetteres afviklet over 3 år. Gennemgang af vedligeholdelsesplan er ikke foretaget på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskab 2006 godkendt

5 Økonomiudvalget, Side 943 Anbefales Vojens Andels-Boligforening - årsregnskab for 2006 DIFLFO / 07/15921 Til godkendelse årsregnskab 2006 for Vojens Andels-Boligforening omfattende Bestyrelsens beretning Foreningens årsregnskab Afdelingernes årsregnskab Bemærkninger til resultatopgørelse Revisionsprotokollat Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Af revisionsprotokollen fremgår iøvrigt, at resultatet af foreningens samlede aktiviteter udviser et underskud på kr. Revisionen anbefaler, at ledelsen og bestyrelsen får udarbejdet resterende manglende handlingsplaner, herunder forretningsbeskrivelser vedr. forvaltningsrevision. Vojens Andels-Boligforening har i lighed med tidligere år administreret driften af et bofællesskab (afd. 50) og et plejecenter (afd. 51), herunder service (afd. 54) og køkkenareal (afd. 55) i forbindelse med plejecentret for Haderslev Kommune samt en privat andelsboligforening (afd. 52). I afdeling 8 (Kløvervej/Bellisvej) har der været et underskud på kr., der hovedsagelig skyldes, at vandafgift har været større end budgetteret. Plejecentret Bregnbjerglunden (afd. 51) har et underskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr., idet man ikke på budgetlægningstidspunktet har haft de rigtige forudsætninger for at

6 Økonomiudvalget, Side 944 opgøre de forventede udgifter til el og varme. Dispositionsfonden har i 2006 ydet et tilskud til afdeling 2, 8, 9, 17, 18 og 20 på i alt kr. til dækning af tab på tidligere beboere samt kr. til tab ved lejeledighed. Dispositionsfonden har modtaget kr., som er indgået på tidligere års afskrevne tilgodehavender hos beboere. Underskudsafviklingen i afdeling 8 (Kløvervej/Bellisvej), 12 (Syrenvej/Hybenvej/Tjørnevej/Øster Alle), 14 og 24 (Stadion Alle), under et opgjort til kr., afvikles over 3 år. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2006 godkendt Anbefales Boligselskabet Sydbo, Haderslev - årsregnskab for regnskabsåret 2005/2006 DIFLFO / 06/17022 Til godkendelse årsregnskab 2005/2006 for Boligselskabet Sydbo, der omfatter: Regnskaber for afdelingerne 2-6 Regnskab for Hovedselskabet Spørgeskema Revisionsprotokol Bestyrelsens årsberetning

7 Økonomiudvalget, Side 945 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Som led i forvaltningsrevisionen er boligorganisationen i gang med udarbejdelse af målsætninger på væsentlige områder. Hovedselskabet har et underskud på kr. på grund af et urealiseret kurstab på den samlede værdipapirbeholdning, der er bogført som afgang i arbejdskapitalen. De enkelte afdelinger har i 2005/2006 haft følgende overskud: Afdeling 1 (Aabenraavej 58-80) kr., der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 2 (Højhuset, Aabenraavej 82-92) kr., der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 3 (Humletoften) kr., der overføres til afvikling af et opsamlet underskud på kr. og kr. til vedligeholdelse. Afdeling 4 (Rådmandsvej), har et overskud på kr., der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 5, Center for Senildemente: Af et opsamlet overskud på kr. anvendes kr. til udligning af opsamlet underskud. Restoverskud på kr. henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 6 (Rådmandsvej). Det samlede overskud på kr. anvendes til nedbringelse af afdelingens underskudssaldo, som herefter udgør kr. Vedligeholdelsesplaner er ikke gennemgået på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2005/2006 godkendt Anbefales.

8 Økonomiudvalget, Side Haderslev Boligselskab, Domea, årsregnskab 2005/2006 DIFLFO / 06/17156 Til godkendelse årsregnskab 2005/2006 for Haderslev Boligselskab, Domea, der omfatter regnskab for byggefond og selskab, regnskab for afdelinger, bestyrelsens årsberetning, spørgeskema og revisionsprotokollat Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Af bestyrelsens årsberetning fremgår, at den økonomiske udvikling i selskabet og afdelingerne 16/11, 16/26, 16/28, 16/65, 16/67 og 16/68 er forløbet som planlagt, og der er ingen økonomiske problemer. Afdeling 16/09 (Gartnerhaven) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser på tab ved fraflytninger, der budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/18 (Fårehave) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning samt tab ved lejeledighed. Et opsamlet underskud på kr. budgetteres afviklet inden for 5-10 år. Afdeling 16/19 (Fårehave, 2. etape) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Beløbet budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/25 (Skovvænget/Brombærvej) har et underskud på kr., som skyldes merudgift på offentlige og andre faste udgifter, manglende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt istandsættelse ved fraflytninger. Beløbet budgetteres afviklet inden for 3 år. Afdeling 16/27 (Byhusene) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til istandsættelse ved fraflytninger samt korrektion af forsikringerne. Et opsamlet underskud på kr. budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/28 (Hiort Lorenzen Center) har et opsamlet underskud på kr., der budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/63 (Grøften) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til tab ved lejeledighed. Et opsamlet underskud på kr. budgetteres afviklet indenfor 3 år.

9 Økonomiudvalget, Side 947 Afdeling 16/66 (Erik Grøn Kollegiet) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til tab ved lejeledighed. Beløbet budgetteres afviklet inden for 5-10 år. Herudover er der en underfinansiering på kr., som forventes udlignet i 2006/2007 ved optagelse af tillægslån. Afdeling 16/69 (Grøften II) har et underskud på kr., som skyldes korrektion af ungdomsboligbidrag. Et opsamlet underskud på kr. budgetteres afviklet inden for 5-10 år. Afdeling 16/71 (Lionsparken) har et underskud på kr., som skyldes ydelser på et nyt forbedringslån. Beløbet budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/72 (Lionsparken/tagboliger) har et underskud på kr., som skyldes manglende henlæggelser til tab ved lejeledighed. Beløbet budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdelingerne 16/18, 16/25, 16/27, 16/63, 16/65, 16/66 og 16/69 har i 2005/06 haft væsentlige udlejningsvanskeligheder. Organisationsbestyrelsen har fokus på problemstillingen og arbejder med flere løsninger. I afdeling 16/18 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. I afdeling 16/25 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt kr. I afdeling 16/26 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt kr. I afdeling 16/27 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. I afdeling 16/63 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. I afdeling 16/66 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. Et udlån til afdeling 16/18 (Fårehave) på kr. opfylder ikke bestemmelserne i bek. om drift af almene boliger m. v., 47, stk. 3 og 114, stk. 1 nr. 6. Der er endvidere risiko for, at udlånet må afskrives som tab som følge af afdelingens økonomiske problemer. Regnskabet er forsynet med det forbehold, at "afdelingens fortsatte drift er betinget af, at afdelingen undgår fremtidige tab ved lejeledighed, således at der skabes balance mellem udgifter og indtægter incl. afvikling af den opsamlede underskudssaldo. Afdelingen kan ikke løse de økonomiske problemer ved egen hjælp og er afhængig af ekstern støtte."

10 Økonomiudvalget, Side 948 Det fremgår endvidere af revisionsberetningen, at processen med implementering af forvaltningsrevision på trods af revisionens anbefalinger i 2004/2005 ikke har udviklet sig yderligere i Sagens behandling har bl. a. afventet udtalelse fra Teknik- og Miljøservice til vedligeholdelsesplan. Denne foreligger på grund af travlhed ikke. Juridiske aspekter Det fremgår af 47, stk. 3, i bek. om drift af almene boliger m.v., at "boligorganisationens midler kan indgå i en fælles forvaltning. Afdelinger, der ikke er solvente, må ikke indgå i en fælles forvaltning. Hvis boligorganisationen ikke længere er solvent, skal der være separat forvaltning". Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller regnskabet godkendt med anbefaling af, at udviklingen i boligselskabets afdelinger, herunder i afdelinger med udlejningsproblemer, fortsat nøje følges. Anbefales Haderslev Andels Boligforening - årsregnskab 2005/2006 DIFLFO / 07/16596 Til godkendelse årsregnskab 2005/2006 for Haderslev Andels Boligforening, der omfatter:

11 Økonomiudvalget, Side 949 Administrationsafdelingens regnskab 43 afdelingsregnskaber Regnskab for Hertug Hans Hospitalet Revisionsprotokol Spørgeskema Bestyrelsens årsberetning Oversigt over planlagt og periodisk vedligeholdelse Oversigt over de næste tre kalenderårs projekter med ekstern belåning Materialet er gennemgået med udgangspunkt i de tilsynsforpligtelser, som kommunen har på området. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at alle afdelingsregnskaber har fået en revisionspåtegning uden forbehold. Afdelingerne 27 og 31 er dog udvidet med bl. a. følgende oplysninger: Afdeling 27 (Varbergparken) udviser et underskud på kr., og der er nu et opsamlet underskud på kr. Afdelingen har negative henlæggelser med kr. Underskudet skyldes primært store tab på lejeledighed på i alt kr. Der er godkendt ansøgning om støtte under Landsbyggefondens renoveringsog driftsstøttelordning for etape 1. Etape 2 forventes godkendt i Afdelingens underskud dækkes indtil godkendelsen med kr. af Landsbyggefonden, medens øvrigt opsamlet underskud dækkes af dispositionsfonden/rentefri lån fra Landsbyggefonden. Da det kun er etape 1, der er godkendt, opsamles der stadig underskud i etape 2, hvor der også er udlejningsvanskeligheder. Afdeling 31 (Jacob Knudsens Vej/Thomas Kingos Vej) har modtaget et rente- og afdragsfrit lån fra dispositionsfonden til afhjælpning af underskud opstået i forbindelse med ændring af regnskabsprincip omkring periodisering. Afdelingen har søgt Landsbyggefonden om hjælp, og lånet løber, indtil der er fundet en løsning. Der sker ikke budgetmæssig afvikling af underskudet. Afdeling 40 (Gåskærgade A-B-C), hvis påtegning var udvidet med en supplerende oplysning sidste år, har efterfølgende fået tilskud på fra dispositionsfonden, medens opsamlet underskud iøvrigt dækkes af dispositionsfonden/rentefri lån fra Landsbyggefonden. Afdelingens henlæggelser er dermed reetableret, men de årlige henlæggelser er stadig små i forhold til det forventede behov. Der er 6 afdelinger med underskud i 2005/2006 på i alt kr., hvoraf andelen for afd. 27, Varbergparken, alene udgør kr., et opsamlet underskud på kr. og en underbalance på kr. Af dispositionsfondens midler på kr. er der ydet et lån til

12 Økonomiudvalget, Side 950 afd. 27 på kr. til installation af individuelle vandmålere. Lånet er rente- og afdragsfrit indtil 31/ På grund af den dårlige økonomi i afdelingen forventes det, at lånet skal dækkes af dispositionsfonden. Vedligeholdelsesplanen er ikke gennemgået på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2005/2006 godkendt på baggrund af igangværende tiltag med henblik på fysisk og økonomisk genopretning af Varbergparken. Anbefales Garanti for realkreditlån i forbindelse med etablering af 10 ustøttede andelsboliger i Hammelev, "Kroparken" DIFLFO / 08/17501 Byrådet har i sit møde den 29. maj 2008 på vilkår som vedtaget af Haderslev Byråd meddelt garanti for realkreditlån for den del af restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. Ejendommens værdi er i beregningen lig med den samlede anskaffelsessum, kr. Den kommunale garanti blev opgjort til kr. svarende til 18,75% af realkreditlånet på kr. (100 x 15 : 80). Med en ændring i 160 n i almenboligloven, der trådte i kraft den 7. april 2008, omfatter garantien imidlertid den del af restgælden på

13 Økonomiudvalget, Side 951 realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi, hvorefter den kommunale garanti kan beregnes til kr. svarende til 25% af (100 x 20 : 80) af realkreditlånet. I forhold til den vedtagne garanti indebærer lovændringen således en forhøjelse af den kommunale garanti fra kr. til kr. med kr. Det bemærkes, at ustøttede private andelsboliger, hvortil der ydes garanti, nu er omfattet af reglerne om realkreditinstitutternes værdiansættelse for støttede private andelsboliger, herunder at ejendommen kan værdiansættes til anskaffelsessummen. Juridiske aspekter Ændring i almenboliglovens 160n til ikrafttrædelse pr. 7. april 2008 Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet garantien godkendt i overensstemmelse med ændringen i almenboligloven. Anbefales Boligselskabet af 1943, Vojens - ombygning af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger, afd. 19, Hyldevænget DIFLFO / 07/23355 Som led i en økonomisk og fysisk genopretning af afdeling 19, Hyldevænget 35 A-H, J. H. Schmidtsvej 19 A - F og 20 A - F, har Haderslev Byråd i sit møde den 31. januar 2008 godkendt en indstilling fra Landsbyggefonden, hvorefter kommunens godkendelse indebærer deltagelse i en nødvendig kapitaltilførsel og godkendelse af øvrige forudsætninger i indstillingen, herunder omfanget af

14 Økonomiudvalget, Side 952 investeringer, disses finansiering samt driftsbudget. Haderslev Kommune har allerede bidraget med kr. i en samlet kapitaltilførsel på kr. Den 31. januar 2008 har Byrådet samtidig godkendt skema A for ombygning af 8 af de i alt 20 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger. De 8 boliger er beliggende i Sommersted, og der har været udlejningsvanskeligheder i forhold til disse boliger. Kuben har nu fremsendt skema B for ombygningen til godkendelse. Administrationen har tidligere givet udtryk for, at anskaffelsessummen for ombygningen var høj. Den har imidlertid været begrundet med det høje prisniveau, herunder at udgifterne til en byggeplads, uanset at der her kun er tale om 3 boliger, er de samme. Hertil kommer, at pladsen er vanskelig tilgængelig. Endelig opføres 3 udestuer for at højne attraktionsværdien og fremtidsværdien. Anskaffelsessummen kan opgøres således ved skema A, henholdsvis skema B: Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer I alt Skema A/kr Skema B/kr Kuben oplyser, at overskridelsen på kr. i forhold til skema A til dels skyldes, at ombygningsarbejderne er blevet mere omfattende, og at der kun etableres 3 boliger. Der har efter licitationen været forhandlinger med den lavestbydende entreprenør, og projektmaterialet er blevet gennemgået. Der er fundet besparelser på håndværkerudgifterne på kr. Omkostningerne er gennemgået, og honorarprocenten for byggesagshonorar og teknikerhonorar er blevet reduceret, men på grund af renteudviklingen har det været nødvendigt at hæve byggelånsrenten. Økonomiske forhold Byrådet har den 31. januar 2008 godkendt netto merudgifter i 2008 på kr. ( kr. til grundkapital og kr. til kapitaltilførsel). Merudgiften medfører imidlertid øgede udgifter til grundkapital på kr. Hertil kommer, at den kommunale garanti forøges med kr. De kommunaløkonomiske konsekvenser er således netto merudgifter i 2008 på kr. til grundkapitallån. Bevillingspåtegning: Der gives tillægsbevilling til funktion 08.32, forskydninger i langfristede tilgodehavender, hvor der afsættes

15 Økonomiudvalget, Side 953 yderligere kr. i 2008 under Indskud i Landsbyggefonden med finansiering af kassebeholdningen. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at skema B godkendes med en anskaffelsessum på kr. på baggrund af Landsbyggefondens godkendte indstilling med henblik på at videreføre afdelingen på rentabel vis, at indskud i Landsbyggefonden gennemføres med 14% af anskaffelsessummen ( kr.) også for overskridelsen, og at de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet med kursiv godkendes. Anbefales Sillerup Plejekollegium S/I, skema C vedr. omog tilbygning af plejeboliger til almene ældreboliger DIFLFO / 05/5129 Som bygherrerådgiver for Sillerup Plejekollegiums Ældreboliger Nord har Kuben fremsendt skema C, byggeregnskab revideret og underskrevet af revisor og bygherre, til godkendelse i henhold til bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede andelsboliger m. v. Regnskabet udviser en samlet udgift på kr. eller en merudgift i forhold til skema B (igangsættelsestidspunket) på kr. Den samlede anskaffelsessum er i skema B, henholdsvis skema C, opgjort således:

16 Økonomiudvalget, Side 954 Skema B/kr. Skema C/kr. Samlede grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer Lejeindtægt I alt Det oplyses, at m2-prisen iflg. skema B udgjorde kr. pr. m2. Byggeregnskabet udviser en m2-pris på kr. pr. m2, hvilket er kr. mindre end maksimumsbeløbet på kr. pr. m2 for almene ældreboliger. Økonomiske forhold Merudgifterne finansieres ved regulering af realkreditlånet med kr. og regulering af grundkapitalen med kr., en udgift som afholdes af Sillerup Plejekollegium S/I, ligesom boligindskuddene reguleres med kr. Merfinansieringen medfører en lejeforhøjelse på ca. 75 kr. pr. måned pr. lejemål. Dette bevirker således ingen forøgelse i de kommunale udgifter, idet kommunegarantien dog forøges i forhold til merrealkreditbelåningen med kr. Merudgifterne begrundes primært med yderligere omkostninger til - terrænarbejder, ekstrafundering m. m., - byggerådgivning i forbindelse med nød- og panikbelysning m. m., - diverse entrepriseudgifter og - byggelånsrenter som følge af forlænget byggeperiode. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller på baggrund af de anførte oplysninger skema C godkendt på baggrund af en samlet anskaffelsessum på kr., herunder at kommunen påtager sig mergarantien i forhold til den øgede realkreditbelåning. Anbefales.

17 Økonomiudvalget, Side Foreløbig helhedsplan for Boligselskabet Sydbo, afdeling 2 (Højhuset) - huslejestøtte i h. t. 91a i lov om almene boliger DIFLFO / 07/23305 Kuben Management A/S har som bygherrerådgiver for Boligselskabet Sydbo fremsendt helhedsplan for afdeling 2, Aabenraavej 82-92, til godkendelse i henhold til Landsbyggefondens regulativ om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger, 3, stk. 5. Landsbyggefonden kan i årene give tilsagn om tilskud fra Landsbyggefonden til en social og forebyggende indsats, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. I den konkrete sag er der tale om en ansøgning om tilskud til nedsættelse af huslejen. Det er en forudsætning for at få tilskud, at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilknyttet finansieringsplan, der er udarbejdet af boligorganisationen i samarbejde med relevante interessenter og godkendt af kommunalbestyrelsen. En helhedsplan for afdelingen er af Kuben ultimo 2006 fremsendt Landsbyggefonden. Efterfølgende har der været afholdt møder med fonden, hvor planen er gennemgået, og aftalte ændringer i forhold til anlægsarbejder er indarbejdet i den nu foreliggende helhedsplan. Denne skal ses som en del af en samlet helhedsplan for boligselskabets 3 afdelinger på Aabenraavej. En foreløbig helhedsplan for afdeling 1, Aabenraavej 58-80, er fremsendt Landsbyggefonden ult Landsbyggefonden har for afdeling 2 den 31. marts 2008 meddelt, at afdelingen er optaget på hovedlisten vedr. huslejestøtte. I henhold hertil kan forventes en huslejestøtte på 78 kr. pr. m2. Den 28. april 2008 har fonden fremsendt sine bemærkninger til den fremsendte helhedsplan, hvorefter fondens bemærkninger m.v. - krav - til helhedsplanen er indarbejdet i den foreløbige plan. Landsbyggefonden kan betinge tilskud af, at kommunen medvirker til den sociale- og forebyggende indsats (huslejenedsættelse). Der foreligger ikke i den konkrete sag udmeldinger om kommunal medvirken. Til den fysiske genopretning af bebyggelsen, der er beskrevet i helhedsplanen, forventes det kommunaløkonomiske engagement alene at indeholde eventuelle garantier.

18 Økonomiudvalget, Side 956 Boligselskabet oplyser, at afdeling 2 består af en enkelt blok i 5 etager med i alt værelseslejligheder i størrelserne 35 til 82 m2 samt et enkelt erhvervslejemål til Haderslev Kommune. Blokken er opført i 1973, og der er ikke foretaget større bygningsmæssige ændringer siden opførelsen udover en altaninddækning. De seneste år har der været problemer med tærede fjernvarmerør og faldstammer, og vinduer og døre trænger til udskiftning. For at kunne leve op de fremtidige boligmæssige krav vil det være nødvendigt at få foretaget en gennemgribende renovering, som omfatter udskiftning af vinduer, yderdøre, køkkener og badeværelser samtidig med, at et antal af de små etværelseslejligheder sammenlægges til større boliger. Det bemærkes, at Landsbyggefonden har fastlagt fristen for indsendelse af den endelige helhedsplan til 1. november Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller den foreløbige helhedsplan for afdeling 2 godkendt. Anbefales Foreløbig helhedsplan for Haderslev Andels Boligforening, Hjortebroparken, i henhold til 91a i lov om almene boliger DIFLFO / 07/22950 Medio oktober 2007 har Byrådssekretariatet fremsendt en foreløbig helhedsplan for social og forebyggende indsats i Hjortebroparken, der efterfølgende er godkendt af Byrådet den 29/ i forhold til de iværksatte initiativer, til Landsbyggefonden. Hjortebroparken omfatter

19 Økonomiudvalget, Side 957 afdelingerne 18, 19, 20, 21, 22 og 23. Landsbyggefonden kan i årene give tilsagn om tilskud fra fonden til en social og forebyggende indsats, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. I den konkrete sag er der tale om en ansøgning om tilskud til sociale aktiviteter for Hjortebroparken. Det er en forudsætning for at få tilskud, at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilknyttet investeringsplan, der er udarbejdet af boligorganisationen i samarbejde med relevante interessenter og godkendt af kommunalbestyrelsen. Landsbyggefonden har senest den 31. marts 2008 vedr. Hjortebroparken foreløbig udmeldt, at boligområdet er optaget på hovedlisten vedr. social og forebyggende indsats. Helhedsplanen skal ajourføres under respekt af udmeldte anvisninger om støtteomfang m. v. og fremsendes til Byrådet, der på grundlag af sit lokalkendskab skal erklære over for Landsbyggefonden, at den endelige helhedsplan er egnet til løsning af afdelingens problemer og tilkendegive, at det er indforstået med at medvirke administrativt og eventuelt økonomisk til den sociale og forebyggende indsats. Den endelige helhedsplan skal være fremsendt Landsbyggefonden med kommunens påtegning senest den 1. november For afdeling 18 (ansøgning om huslejestøtte) har Landsbyggefonden senest den 28. april 2008 anmodet om, at der foretages en samlet (tværgående) status og vurdering - også af de fysiske/driftsmæssige, økonomiske, miljø- og forvaltningsmæssige forhold m. v., herunder afgivet bemærkninger til investeringer, projektstyring og lejeniveau. For afdelingerne 19, 20, 21, 22 og 23 (ansøgninger om huslejestøtte) har Landsbyggefonden i skrivelser af 31. marts 2008 meddelt, at det indtil videre kun er muligt at optage projekteterne på reservelisten m.v. under hensyn til de begrænsede ressourcer. For at ansøgningen om tilskud til social og forebyggende indsats i Hjortebroparken kan komme i betragtning kræves, jfr. byrådsbeslutning af 29. november 2007, en lokal medfinansiering, der som minimum skal udgøre 25% af det samlede budget, der omfatter en 5-årig periode og for 2008 er beregnet til kr. Den lokale medfinansiering kan bestå i tilskud fra f. eks. boligorganisationernes arbejdskapital og dispositionsfond, tilskud fra den stedlige kommune, fra lokale samarbejdspartnere m. v. Medfinansiering behøver ikke at optræde som kontante bidrag, men kan godt erlægges i form af medarbejdertimer for medarbejdere, som reelt arbejder i projektet eller i form af værdien af lokaleleje, hvor lokalerne indgår i projektet. Den kommunale andel er for årene beregnet til i alt kr. De kommunale tiltag kan i vidt omfang indeholdes i de

20 Økonomiudvalget, Side 958 kommunale budgetter. Enkelte initiativer kan dog medføre merudgifter i forhold hertil, men ville formentlig alligevel være gennemført. På den baggrund har en arbejdgruppe bestående af repræsentanter fra Børne- og Familieservice, Sundheds- og Borgerservice, Teknik- og Miljøservice, Erhvervs- og Kulturservice og Byrådssekretariatet udarbejdet vedlagte katalog over tiltag i kommunalt regie med udgangspunkt i de enkelte serviceområder som det kommunale bidrag til det samlede projekt. I den forbindelse bemærkes, at de kommunale bidrag hertil ikke kun er et tilbud til Haderslev Andels Boligforening og det konkrete projekt, men til hele Sydbyen. Herudover har Byrådet den 29. maj 2008 meddelt anlægsbevilling til udvikling af den sydlige del af Haderslev by i årene 2008, 2009 og Der har været nedsat en tværgående projektgruppe i Teknikog Miljøservice til belysning af mulighederne for udvikling og fornyelse af Haderslev Sydby med henblik på at gøre området mere attraktivt for nuværende og fremtidige beboere. Den sydlige del af Haderslev (hovedvej A 10) giver ikke indtryk af, at Haderslev er en by i udvikling og harmoni. Projektet skal ses i sammenhæng med de øvrige tiltag i sydbyen vedr. sociale og forebyggende indsatser. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann Bilag Katalog - tiltag i Hjortebroparken (436834) Indstilling Byrådssekretariatet indstiller kataloget indeholdende de kommunale bidrag til helhedsplanen for sociale og forebyggende indsatser i Hjortebroområdet godkendt med henblik på videreformidling heraf til Haderslev Andels Boligforening/Plan og Proces således, at indholdet kan indgå i den endelige helhedsplan og fremsendes med Byrådets godkendelse til Landsbyggefonden inden fristens udløb den 1. november 2008, herunder at der efter evt. godkendelse sammensættes en projektgruppe til at forestå samarbejdet med boligorganisation m. v. i forhold til de kommunale tiltag. Anbefales.

21 Økonomiudvalget, Side Budget Revurdering af anlæg DIBBCH / 08/5734 Der er vedtaget lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i Heraf fremgår det, at der vil blive indført sanktioner, hvis der konstateres et højere niveau for bruttoanlægsudgifterne i 2008 end det, der var forudsat i kommunernes budgetter for Sanktionerne vil ske ved nedsættelse af statstilskuddet i Byrådet har senest i mødet den 29. maj 2008, pkt. 416 behandlet sagen. Parallelt hermed er der sendt dispensationsansøgning til Velfærdsministeriet for indtægter fra A. P. Møllers Fonde til Slesvigske Musikhus, samt for indtægter fra staten til naturfagslokaler. Velfærdsministeren har ved brev af 10. juli 2008 meddelt tilsagn om dispensation for tilskuddet på 11,685 mio. kr. til Slesvigske Musikhus og afslag på tilskuddet på 1,75 mio. kr. til naturfagslokaler. I økonomiaftalen for 2009 er der fastsat en ramme på landsplan for de skattefinansierede anlægsudgifter på 15 mia. kr. (ekskl. kommunale ældreboliger og nye opgaver). Denne ramme indeholder dermed i modsætning til den bruttoanlægsramme, der gælder for 2008, anlægsudgifter til alle investeringer på det skattefinansierede område inkl. jordforsyning og projekter under Kvalitetsfonden - og kun undtaget kommunale ældreboliger og eventuelle nye opgaver, der måtte blive pålagt. KL anbefaler derfor kommunerne om så vidt muligt at fremrykke og gennemføre projekter på jordforsyning fra 2009 til Økonomiske forhold Evt. sanktioner i forhold til kommunens bruttoanlægsramme opgøres i 2008 excl. udgifter til jordforsyning, udgifter til servicearealer, samt udgifter til ældreboliger. Kommunens bruttoanlægsramme i 2008 udgør ca. 55 mio. kr. Ved udgangen af juni måned 2008 viser kommunens korrigerede budget en bruttoanlægsramme på ca. 69 mio. kr., som skal korrigeres for dispensationstilsagnet på 11,685 mio. kr., således den resterende udfordring udgør ca. 2,5 mio. kr. Procedure Sagen behandles i Direktionens møde den 5. august 2008 og i Økonomiudvalget den 6. august Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder.

22 Økonomiudvalget, Side 960 Bilag Svar på ansøgning om dispensation fra lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i _001.tif (565684) Indstilling Intern Service indstiller, at Direktionen løbende overvåger udviklingen i bruttoanlægsudgifterne i 2008 med henblik på at minimiere evt. sanktioner i statstilskuddet i 2009, samt at undersøge mulighederne for at fremrykke og gennemføre aktuelle projekter på jordforsyning fra 2009 til 2008, herunder sikre at udgifter til allerede planlagte projekter i 2008 bliver afholdt i Beslutning i Direktionen den Fraværende: Erik Ancker Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at Velfærdministeriets besvarelse på dispensationsansøgning, hvor der meddeles dispensation for 11,685 mio. kr. til Slesvigske Musikhus og afslag på 1,75 mio. kr. til naturfagslokaler, tages til efterretning. at der foretages en løbende overvågning af udviklingen i bruttoanlægsudgifterne for 2008 m.h.p. overholdelse af den udstukne anlægsramme at der sikres, at de godkendte anlægsprojekter for byggemodninger her i 2008 sikres størst mulig fremdrift m.h.p. færdiggørelse inden for regnskab 2008 Såfremt yderligere forhold aktualiseres vedrørende sagen, foranlediger Intern Service, at sagen genoptages i Direktionen. Økonomiudvalget godkendte Direktionens indstilling.

23 Økonomiudvalget, Side Oplæg til overholdelse af Servicerammen i 2008 DIJYKN / 08/27468 I forlængelse af Folketingets godkendelse af de sanktionslove, der blev præsenteret på byrådsseminaret den 10. april 2008, har Direktionen i mødet den 24. juni 2008 behandlet problematikken omkring overholdelse af servicerammen i Direktionen anmodede Intern Service om at præsentere et forslag til tiltag, som kan iværksættes for at overholde servicerammen. På baggrund af drøftelserne i Direktionen har Intern Service udarbejdet vedlagte notat omkring principper for oplæg til overholdelse af servicerammen i Efter Direktionsmødet den 24. juni 2008 har notatet været i høring i Direktionen og dette har ikke givet anledning til ændringer. Endvidere har Intern Service indhentet et forhåndstilsagn fra Borgmesteren om den i notatet beskrevne politiske garanti for at opsparede midler tilhører den opsparende enhed og kan disponeres i Økonomiske forhold Jf. notatet er Serviceområderne anmodet om at tilkendegive: hvor meget der forventes overført fra 2008 til 2009 hvor meget serviceudgifterne kan reduceres i via fremrykket implementering af reduktionsforslag til budgetforslag 2009 Tilbagemeldingerne er meget forskelligartede, og Intern Service, Økonomafdelingen vil eftersende yderligere et notat til sagen - indeholdende en opsamling på tilbagemeldingerne fra serviceområderne. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 5. august 2008 og i Økonomiudvalget den 6. august Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen Bilag Principper for oplæg til overholdelse af servicerammen 2008 (549714) Indstilling Intern Service indstiller: at der træffes afgørelse om hvilke af de beskrevne principper, der skal iværksættes med henblik på overholdelse af

24 Økonomiudvalget, Side 962 servicerammen i 2008 Beslutning i Direktionen den Fraværende: Erik Ancker Direktionen indstiller til Økonomiudvalget: at fagudvalgene løser de aktuelle økonomiske udfordringer i 2008 indenfor den decentrale model at serviceramme 2008 overholdes at der overføres 47 mio. kr. fra 2008 til 2009 som tilkendegivet fra serviceområderne således: Økonomiudvalget inkl. centrale puljer = 17 mio. kr. Børne- og Familieudvalget = 25 mio. kr. Erhvervs- og Kulturudvalget = 1 mio. kr. Sundhedsudvalget = 4 mio. kr. I alt = 47 mio. kr. at fagudvalgene endvidere pålægges at effektuere løsning af restudfordringen for overholdelse af servicerammen på i alt 39 mio. kr. fordelt således: Økonomiudvalget inkl. centrale puljer = 2,2 mio. kr. Erhvervs- og Kulturudvalget = 1,9 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget (skattefinansieret område) = 2,8 mio. kr. Børne- og Familieudvalget = 17,6 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget = 1,3 mio. kr. Voksenudvalget = 12,7 mio. kr. Sundhedsudvalget = 0,3 mio. kr. Beredskabskommissionen = 0,2 mio. kr. I alt = 39,0 mio. kr. at der politisk anerkendes et grundprincip om, at opsparede overførte midler tilhører den enkelte driftsenhed at der garanteres, at de opsparede overførte midler kan anvendes af enhederne fra 2009, under hensyn til den samlede overordnede økonomi at Direktionen løbende følger udviklingen og ved ændrede forudsætninger forelægger Økonomiudvalget en beslutningssag

25 Økonomiudvalget, Side 963 Markvard Hovmøller stillede ændringsforslag om at indstillingen godkendes på baggrund af de stramme servicerammer der er meldt ud fra regering og Folketing. For forslaget stemte forslagsstilleren medens øvrige 5 tilstedeværende udvalgsmedlemmer stemte imod. Økonomiudvalget godkendte herefter Direktionens indstilling og fremsender sagen til orientering for Byrådet Opfølgning på den økonomiske situation i Familierådgivningen DILEKR / 08/3007 Familierådgivningen kom ud af 2007 uden budgetmæssige overskridelser alene på baggrund af en tillægsbevilling. Denne tillægsbevilling går ikke igen i overslagsårene. En konsekvens heraf er, at der også i 2008 vil være tale om en betydelig budgetoverskridelse. I forbindelse med budget 2008 blev der indlagt en omlægning af et antal foranstaltninger fra dyre til billigere. Denne proces er godt i gang. Imidlertid må det konstateres, at der løbende sker iværksættelse af nye og omkostningstunge foranstaltninger. Kst. afd.chef Lene Krustrup vil på mødet nærmere redegøre for den økonomiske situation i Familierådgivningen. Som bilag vedlægges en redegørelse for merforbruget i 2007, en redegørelse for forbruget i Økonomiske forhold Familierådgivningen har for 2008 et budget på kr Der henvises iøvrigt til vedlagte redegørelse. Tovholder/informationsansvarlig Børn og Familie, kst. afd.chef Lene Krustrup

26 Økonomiudvalget, Side 964 Bilag Redegørelse af 30. oktober 2007 for baggrunden for merforbruget på Familierådgivningens område vedr. budget 2007 (546457) Redegørelse for den økonomiske situation 2008 (546432) Case vedrørende A (546448) Indstilling Børne- og Familieservice, Familierådgivningen, indstiller at udvalget drøfter den aktuelle økonomiske situation i Familierådgivningen, herunder de afledte konsekvenser for overslagsårene og træffer beslutning om mulighederne for finansiering af den forventede budgetoverskridelse. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Holger Mikkelsen, Morten Finnemann Udvalget tager områdets redegørelse til efterretning og vil følge udviklingen nøje. Udvalget anerkender fagområdets indsats. Et flertal i Udvalget ønsker at gøre opmærksom på den meget vanskelige økonomiske situation på området, men vil - før eventuel tillægsbevilling ansøges - afvente næste budgetkontrol. Kim Qvist og Bent Steenberg Olsen indstiller, at den sandsynlige budgetoverskridelse i 2008 på kr finansieres af kassen, og at de afledte konsekvenser i overslagsårene indbygges i budgettet. Kim Qvist og Bent Steenberg Olsen ønsker endvidere at have det som opmærksomhedsfelt, at området fremover tilføres de nødvendige midler. Sendes til Økonomiudvalget til orientering. Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, idet borgmesteren oplyste, at Udvalget for Børn og Familie realitetsbehandler sagen den 12. august 2008.

27 Økonomiudvalget, Side Boldbaner i Sommersted: frigivelse af anlægsmidler DIJMHA / 07/14887 Byrådet afsatte i forbindelse med budget mio. kr., til anlæg og renovering af boldbaner ved Sommersted Skole. Beløbet tillægges det i tidligere Vojens Kommune afsatte beløb på kr. Serviceområdet har afholdt møder med foreningerne og skolen i Sommersted, hvorefter ønsker og behov er indarbejdet i et samlet materiale der, i samarbejde med Grontmij/ Carl Bro, er sendt i udbud. Der afholdes licitation den 26. juni 2008, hvorefter vi anmoder om frigivelse af de samlede anlægsmidler til arbejdet. Licitationresultatet vil blive fremsendt til udvalgets medlemmer efter licitationen. Økonomiske forhold Bevillingspåtegning Til stednr Renovering af fodboldbaner gives en anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen udgør herefter 2,423 mio. kr. Til stednr Renovering af fodboldbaner gives et rådighedsbeløb på kr. i 2008 finansieret af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. På budgettet for 2009 er der afsat 2 mio. kr. Endvidere er der overført et beløb fra tidligere Vojens kommune på kr, hvorefter der er til formålet. Juridiske aspekter I henhold til Byggestyringsreglerne for Haderslev Kommune skal Udvalget for Erhverv og Kultur godkende licitationsresultatet, hvorefter Byrådet skal godkende frigivelse af anlægsmidlerne. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 2. juli Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at licitationsresultatet godkendes, og at billigste tilbud antages

28 Økonomiudvalget, Side 966 at anmodning om frigivelse af anlægsmidler fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Finn Lykkeskov Godkendt. Anbefales Ansøgning om tilladelse til sponsorstøtte - Børnehaven Troldemarken DIFEWE / 08/25157 Bestyrelsen for børnehaven Troldemarken i Sommersted har i brev af 6. maj 2008 ansøgt om tilladelse til at modtage sponsorstøtte til indkøb af legepladsredskaber til et beløb af ,- samt sponsorstøtte til vedligeholdelse på ,- årligt i 7 år. I alt sponsorstøtte på ca ,- excl. moms. Børnehaven har indledt drøftelser med firmaet "Indu A/S" fra Vendsyssel. Dette firma tilbyder at levere legepladsudstyr vederlagsfrit for børnehaven, idet leverandøren indgår aftale med en række firmaer om opsætning af reklamer på udstyret. Samtidig er det en del af konceptet, at der skal laves aftale om vedligeholdelse af udstyret i 7 år, og denne vedligeholdelsesaftale er obligatorisk. Omkostningerne til vedligeholdelse over 7 år kan også dækkes af op til 12, evt. lokale, sponsorer. Ansøgning og prospekt vedlægges som bilag. Som bilag vedlægges tillige et juridisk responsum

29 Økonomiudvalget, Side 967 Økonomiske forhold Samlet set har ansøgningen en økonomisk ramme på ca ,00 incl. drift i 7 år. Børnehaven har telefonisk oplyst, at der ikke umiddelbart er mulighed for selv at financiere udstyret. Det er også oplyst, at det nuværende udstyr er kassabelt. Personalemæssige forhold Sagen har ikke personalemæssig relevans. Juridiske aspekter Ud fra en juridisk vurdering er der intet til hinder for, at projektet imødekommes. Det juridiske grundlag er loven om bl.a. kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til reklamering og markedsføringsloven. Lokalt er regelsættet om økonomisk decentralisering afsnit 6.4 gældende. Det fremgår heraf, at projekter over kr ,- skal afgøres i Økonomiudvalget efter indstilling fra fagudvalget - og at der i øvrigt ikke knyttes betingelser til sponsoratet. Strengt taget indebærer dette forhold, at der ikke må knyttes reklamering til et sponsorat. En sådan betingelse vil stort set aldrig kunne gennemføres, idet næppe nogen sponsor vil yde støtte uden angivelse af firmanavn el. lgn. på det sponsorerede eller dettes umidelbare nærhed. Betingelser om fremtidig køb af varer eller tjenesteydelser fra en sponsor vil derimod aldrig kunne imødekommes. Procedure Efter indstilling fra Udvalget for Børn og Familie skal sagen afgøres i Økonomiudvalget. Tovholder/informationsansvarlig Børne- og Familieservice, stabschef Finn Wetter Bilag Skrivelse fra Troldemarken ang. 100% sponsorstøttet legeplads (504322) Modtagelse af skrivelse ang. sponsorstøttet legeplads (504331) Brochure fra Indu Legeplads (504324) Notat vedr. forespørgsel om 100% sponsorfinansieret legeplads i børnehave (504318) Indstilling Sagen har i Børne- og Familieservice været genstand for indgående drøftelser, bl.a. på baggrund af, at det er første gang vi præsenteres for en sponsorsag af den omhandlede karakter. Det er Børne- og Familieservice`s opfattelse, at sagen rummer adskillige principielle elementer - herunder det forhold, at private ved vedtagelse financierer kerneydelser i den kommunale drift - her udstyr på en børnehaves legeplads.

30 Økonomiudvalget, Side 968 Yderligere angående den 7-årige driftsaftale, at der købes ydelser (vedligeholdelsesinspektion) som vi kommunalt i forvejen råder over ved legepladsinspektørerne i Teknik og Miljøservice, og i øvrigt, at det særlig kan vurderes som betænkeligt, at der knyttes betingelser om køb af drift i hele 7 år. Ikke mindst dette forhold vurderes at stride klart mod regelsættets bestemmelser om, at der ikke knyttes betingelser til sponsoratet.. Ud fra ovenstående og de vedhæftede bilag indstiller Børne- og Familieservice, Stab & Administration, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgningen fra Troldemarken i Sommersted ikke imødekommes. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Ingen Udsættes til udvalgets ekstraordinære møde den 16. juni Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Ingen Et flertal af udvalgets medlemmer, Knud Erik Hansen, Kim Qvist, Bent Steenberg Olsen og Morten Finnemann følger indstillingen. Peter Jensen Hansen, Holger Mikkelsen og Mads Skau ønsker at bringe sagen for Byrådet. Markvard Hovmøller stemte for indstillingen, medens øvrige 5 udvalgsmedlemmer stemte imod. Økonomiudvalget besluttede således at godkende ansøgningen fra bestyrelsen for Troldemarken.

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 487. Peter

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard.

Øvrige deltagere: Fra Domea, regionschef Erik Lønne Gottfredsen og driftschef Mikki Frandsen. Der var afbud fra formand Jørgen Østergaard. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, onsdag den 19. september 2012 kl. 16.00, i afdeling Buen, Buen 11 i Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret )

Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden. til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) Regulativ om tilskud fra Landsbygge fonden til forbedrings- og opretnings arbejder mv. ( egen trækningsret ) SIDE 3 l 8 Regulativ om tilskud fra Landsbyggefonden til forbedringsog opretnings arbejder mv.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4.

Indstilling. Økonomiske retningslinjer m.v. for alment byggeri. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 4. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 4. november 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Kalkværksvej 10 8100 Århus C Århus Kommune har siden 1999

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken

Skema A-ansøgning for renoveringsprojekt (helhedsplan) for Egelyparken Kuben Management A/S Carl Jacobsens Vej 31, 3. 2500 Valby Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Att.: Synne Felter Tel 8833 2500 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk JF Email:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Workshop 3 Handler om økonomi

Workshop 3 Handler om økonomi Workshop 3 Handler om økonomi Hvad skal vi igennem Regelsæt og kompetencefordeling for den økonomiske styring af boligorganisationen og dens afdelinger Samspillet for at sikre økonomien til den daglige

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne

Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab 1/5-31/12 2011 Afdelingerne Regnskab for afdeling 1/2 Fra 01.05.2011 Side 1 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0031 Afdelingsnr. 00100 Kommunenr. 751 Navn

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 12-08-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Afbud: Ingen Bemærkninger: Knud Erik Hansen forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kommunal garanti til helhedsplan for Viby Syd 1. Resume Boligforeningen Århus Omegns

Læs mere

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012

Finansieringsmuligheder. Mandag den 11. juni 2012 Finansieringsmuligheder Mandag den 11. juni 2012 Hvilke finansieringsmuligheder er der i en renoveringssag? Overblik over finansieringsmuligheder Boligorganisationen Dispositionsfond bl.a. løbende ydelsesstøtte

Læs mere