Økonomiudvalget REFERAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:23 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen ankom kl. 16:33 under behandlingen af punkt 499. Punkt 499 blev behandlet som første punkt i mødet. Derefter behandlede udvalget sag nr. 493 og 494 og herefter resten af dagsordenen i den udsendte rækkefølge.

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 482. Bevtoft Boligselskab - årsregnskab for Boligselskabet af 1943, Vojens - årsregnskab for Vojens Andels-Boligforening - årsregnskab for Boligselskabet Sydbo, Haderslev - årsregnskab for regnskabsåret 2005/ Haderslev Boligselskab, Domea, årsregnskab 2005/ Haderslev Andels Boligforening - årsregnskab 2005/ Garanti for realkreditlån i forbindelse med etablering af 10 ustøttede andelsboliger i Hammelev, "Kroparken" Boligselskabet af 1943, Vojens - ombygning af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger, afd. 19, Hyldevænget Sillerup Plejekollegium S/I, skema C vedr. om- og tilbygning af plejeboliger til almene ældreboliger Foreløbig helhedsplan for Boligselskabet Sydbo, afdeling 2 (Højhuset) - huslejestøtte i h. t. 91a i lov om almene boliger Foreløbig helhedsplan for Haderslev Andels Boligforening, Hjortebroparken, i henhold til 91a i lov om almene boliger Budget Revurdering af anlæg Oplæg til overholdelse af Servicerammen i Opfølgning på den økonomiske situation i Familierådgivningen Boldbaner i Sommersted: frigivelse af anlægsmidler Ansøgning om tilladelse til sponsorstøtte - Børnehaven Troldemarken Fortsat udstedelse af pas og kørekort på henholdsvis Vojens og Gram bibliotek Statusrapport, Arbejdsmarkedsservice Medlemsforslag Byggestyringsregler for Haderslev Kommune Regulativ for klassificering af jordområder i Haderslev Kommune (områdeklassificering) - Endelig godkendelse LUKKET DAGSORDEN 503. Udbud af erhvervsareal

3 Økonomiudvalget, Side Bevtoft Boligselskab - årsregnskab for 2006 DIFLFO / 07/15901 Til godkendelse årsregnskab for 2006 for Bevtoft Boligselskab, der omfatter 40 boliger og administreres af Boligkontoret Danmark, Ribe. Regnskabet omfatter regnskab for boligorganisation, byggefond, afdelingerne 1 og 2, revisionsprotokollat og spørgeskema. Den gennemførte revision har ikke givet anledning til kommentarer. Boligorganisationens og afdelingernes likvide midler er placeret i den almene fællesforvaltning, der administreres af Boligkontoret Danmark. I afdeling 1 er der et underskud på kr. og i afdeling 2 et overskud på kr. I forbindelse med opførelse af afdeling 2 er der efterfølgende stillet krav fra kommunens (Nørre-Rangstrup) side om betaling af kloaktilslutning. Dette mener boligforeningen var med i den oprindelige grundkøbesum. Ult. december 2004 besluttede Nørre- Rangstrup Kommunes Økonomiudvalg at opretholde kravet. Boligselskabet overvejer, om afgørelsen skal indbringes for en domstol eller Tilsynsrådet. Afdelingen har ikke egne midler til at betale kravet, der i givet fald må lånefinansieres. Gennemgang af vedligeholdelsesplan er ikke foretaget på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2006 godkendt. Anbefales.

4 Økonomiudvalget, Side Boligselskabet af 1943, Vojens - årsregnskab for 2006 DIFLFO / 07/16538 Til godkendelse regnskab 2006 for Boligselskabet af 1943, Vojens, der omfatter: Regnskab for boligorganisation Afdelingsregnskaber Regnskab for byggefond Spørgeskema med noter Bestyrelsens årsberetning Revisionsprotokol Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger. Af årsberetningen fremgår bl. a., at boligselskabet ved udgangen af 2006 havde i alt 727 boliger fordelt på 26 afdelinger. Der er i 2006 realiseret et overskud på kr., der er henlagt til selskabets arbejdskapital. Fra dispositionsfonden er der ydet tilskud til dækning af lejetab ved lejeledighed og fraflytning på kr. Heraf er kr. til afdeling 19, primært ungdomsboliger i sommersted. Det bemærkes, at der p. t. arbejdes med omdannelse af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger. Desuden er der ydet tilskud på kr. til honorar i forbindelse med nybyggeri. 24 afdelinger havde i 2006 et overskud på kr., der er overført til konto for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse og/eller konto for istandsættelse ved fremtidige fraflytninger. 9 afdelinger har tillige anvendt overskudet til at indfri tidligere års underskud. 2 afdelinger havde underskud på i alt kr., der budgetteres afviklet over 3 år. Gennemgang af vedligeholdelsesplan er ikke foretaget på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskab 2006 godkendt

5 Økonomiudvalget, Side 943 Anbefales Vojens Andels-Boligforening - årsregnskab for 2006 DIFLFO / 07/15921 Til godkendelse årsregnskab 2006 for Vojens Andels-Boligforening omfattende Bestyrelsens beretning Foreningens årsregnskab Afdelingernes årsregnskab Bemærkninger til resultatopgørelse Revisionsprotokollat Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Af revisionsprotokollen fremgår iøvrigt, at resultatet af foreningens samlede aktiviteter udviser et underskud på kr. Revisionen anbefaler, at ledelsen og bestyrelsen får udarbejdet resterende manglende handlingsplaner, herunder forretningsbeskrivelser vedr. forvaltningsrevision. Vojens Andels-Boligforening har i lighed med tidligere år administreret driften af et bofællesskab (afd. 50) og et plejecenter (afd. 51), herunder service (afd. 54) og køkkenareal (afd. 55) i forbindelse med plejecentret for Haderslev Kommune samt en privat andelsboligforening (afd. 52). I afdeling 8 (Kløvervej/Bellisvej) har der været et underskud på kr., der hovedsagelig skyldes, at vandafgift har været større end budgetteret. Plejecentret Bregnbjerglunden (afd. 51) har et underskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr., idet man ikke på budgetlægningstidspunktet har haft de rigtige forudsætninger for at

6 Økonomiudvalget, Side 944 opgøre de forventede udgifter til el og varme. Dispositionsfonden har i 2006 ydet et tilskud til afdeling 2, 8, 9, 17, 18 og 20 på i alt kr. til dækning af tab på tidligere beboere samt kr. til tab ved lejeledighed. Dispositionsfonden har modtaget kr., som er indgået på tidligere års afskrevne tilgodehavender hos beboere. Underskudsafviklingen i afdeling 8 (Kløvervej/Bellisvej), 12 (Syrenvej/Hybenvej/Tjørnevej/Øster Alle), 14 og 24 (Stadion Alle), under et opgjort til kr., afvikles over 3 år. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2006 godkendt Anbefales Boligselskabet Sydbo, Haderslev - årsregnskab for regnskabsåret 2005/2006 DIFLFO / 06/17022 Til godkendelse årsregnskab 2005/2006 for Boligselskabet Sydbo, der omfatter: Regnskaber for afdelingerne 2-6 Regnskab for Hovedselskabet Spørgeskema Revisionsprotokol Bestyrelsens årsberetning

7 Økonomiudvalget, Side 945 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Som led i forvaltningsrevisionen er boligorganisationen i gang med udarbejdelse af målsætninger på væsentlige områder. Hovedselskabet har et underskud på kr. på grund af et urealiseret kurstab på den samlede værdipapirbeholdning, der er bogført som afgang i arbejdskapitalen. De enkelte afdelinger har i 2005/2006 haft følgende overskud: Afdeling 1 (Aabenraavej 58-80) kr., der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 2 (Højhuset, Aabenraavej 82-92) kr., der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 3 (Humletoften) kr., der overføres til afvikling af et opsamlet underskud på kr. og kr. til vedligeholdelse. Afdeling 4 (Rådmandsvej), har et overskud på kr., der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 5, Center for Senildemente: Af et opsamlet overskud på kr. anvendes kr. til udligning af opsamlet underskud. Restoverskud på kr. henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 6 (Rådmandsvej). Det samlede overskud på kr. anvendes til nedbringelse af afdelingens underskudssaldo, som herefter udgør kr. Vedligeholdelsesplaner er ikke gennemgået på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2005/2006 godkendt Anbefales.

8 Økonomiudvalget, Side Haderslev Boligselskab, Domea, årsregnskab 2005/2006 DIFLFO / 06/17156 Til godkendelse årsregnskab 2005/2006 for Haderslev Boligselskab, Domea, der omfatter regnskab for byggefond og selskab, regnskab for afdelinger, bestyrelsens årsberetning, spørgeskema og revisionsprotokollat Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Af bestyrelsens årsberetning fremgår, at den økonomiske udvikling i selskabet og afdelingerne 16/11, 16/26, 16/28, 16/65, 16/67 og 16/68 er forløbet som planlagt, og der er ingen økonomiske problemer. Afdeling 16/09 (Gartnerhaven) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser på tab ved fraflytninger, der budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/18 (Fårehave) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning samt tab ved lejeledighed. Et opsamlet underskud på kr. budgetteres afviklet inden for 5-10 år. Afdeling 16/19 (Fårehave, 2. etape) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Beløbet budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/25 (Skovvænget/Brombærvej) har et underskud på kr., som skyldes merudgift på offentlige og andre faste udgifter, manglende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt istandsættelse ved fraflytninger. Beløbet budgetteres afviklet inden for 3 år. Afdeling 16/27 (Byhusene) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til istandsættelse ved fraflytninger samt korrektion af forsikringerne. Et opsamlet underskud på kr. budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/28 (Hiort Lorenzen Center) har et opsamlet underskud på kr., der budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/63 (Grøften) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til tab ved lejeledighed. Et opsamlet underskud på kr. budgetteres afviklet indenfor 3 år.

9 Økonomiudvalget, Side 947 Afdeling 16/66 (Erik Grøn Kollegiet) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til tab ved lejeledighed. Beløbet budgetteres afviklet inden for 5-10 år. Herudover er der en underfinansiering på kr., som forventes udlignet i 2006/2007 ved optagelse af tillægslån. Afdeling 16/69 (Grøften II) har et underskud på kr., som skyldes korrektion af ungdomsboligbidrag. Et opsamlet underskud på kr. budgetteres afviklet inden for 5-10 år. Afdeling 16/71 (Lionsparken) har et underskud på kr., som skyldes ydelser på et nyt forbedringslån. Beløbet budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/72 (Lionsparken/tagboliger) har et underskud på kr., som skyldes manglende henlæggelser til tab ved lejeledighed. Beløbet budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdelingerne 16/18, 16/25, 16/27, 16/63, 16/65, 16/66 og 16/69 har i 2005/06 haft væsentlige udlejningsvanskeligheder. Organisationsbestyrelsen har fokus på problemstillingen og arbejder med flere løsninger. I afdeling 16/18 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. I afdeling 16/25 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt kr. I afdeling 16/26 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt kr. I afdeling 16/27 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. I afdeling 16/63 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. I afdeling 16/66 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. Et udlån til afdeling 16/18 (Fårehave) på kr. opfylder ikke bestemmelserne i bek. om drift af almene boliger m. v., 47, stk. 3 og 114, stk. 1 nr. 6. Der er endvidere risiko for, at udlånet må afskrives som tab som følge af afdelingens økonomiske problemer. Regnskabet er forsynet med det forbehold, at "afdelingens fortsatte drift er betinget af, at afdelingen undgår fremtidige tab ved lejeledighed, således at der skabes balance mellem udgifter og indtægter incl. afvikling af den opsamlede underskudssaldo. Afdelingen kan ikke løse de økonomiske problemer ved egen hjælp og er afhængig af ekstern støtte."

10 Økonomiudvalget, Side 948 Det fremgår endvidere af revisionsberetningen, at processen med implementering af forvaltningsrevision på trods af revisionens anbefalinger i 2004/2005 ikke har udviklet sig yderligere i Sagens behandling har bl. a. afventet udtalelse fra Teknik- og Miljøservice til vedligeholdelsesplan. Denne foreligger på grund af travlhed ikke. Juridiske aspekter Det fremgår af 47, stk. 3, i bek. om drift af almene boliger m.v., at "boligorganisationens midler kan indgå i en fælles forvaltning. Afdelinger, der ikke er solvente, må ikke indgå i en fælles forvaltning. Hvis boligorganisationen ikke længere er solvent, skal der være separat forvaltning". Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller regnskabet godkendt med anbefaling af, at udviklingen i boligselskabets afdelinger, herunder i afdelinger med udlejningsproblemer, fortsat nøje følges. Anbefales Haderslev Andels Boligforening - årsregnskab 2005/2006 DIFLFO / 07/16596 Til godkendelse årsregnskab 2005/2006 for Haderslev Andels Boligforening, der omfatter:

11 Økonomiudvalget, Side 949 Administrationsafdelingens regnskab 43 afdelingsregnskaber Regnskab for Hertug Hans Hospitalet Revisionsprotokol Spørgeskema Bestyrelsens årsberetning Oversigt over planlagt og periodisk vedligeholdelse Oversigt over de næste tre kalenderårs projekter med ekstern belåning Materialet er gennemgået med udgangspunkt i de tilsynsforpligtelser, som kommunen har på området. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at alle afdelingsregnskaber har fået en revisionspåtegning uden forbehold. Afdelingerne 27 og 31 er dog udvidet med bl. a. følgende oplysninger: Afdeling 27 (Varbergparken) udviser et underskud på kr., og der er nu et opsamlet underskud på kr. Afdelingen har negative henlæggelser med kr. Underskudet skyldes primært store tab på lejeledighed på i alt kr. Der er godkendt ansøgning om støtte under Landsbyggefondens renoveringsog driftsstøttelordning for etape 1. Etape 2 forventes godkendt i Afdelingens underskud dækkes indtil godkendelsen med kr. af Landsbyggefonden, medens øvrigt opsamlet underskud dækkes af dispositionsfonden/rentefri lån fra Landsbyggefonden. Da det kun er etape 1, der er godkendt, opsamles der stadig underskud i etape 2, hvor der også er udlejningsvanskeligheder. Afdeling 31 (Jacob Knudsens Vej/Thomas Kingos Vej) har modtaget et rente- og afdragsfrit lån fra dispositionsfonden til afhjælpning af underskud opstået i forbindelse med ændring af regnskabsprincip omkring periodisering. Afdelingen har søgt Landsbyggefonden om hjælp, og lånet løber, indtil der er fundet en løsning. Der sker ikke budgetmæssig afvikling af underskudet. Afdeling 40 (Gåskærgade A-B-C), hvis påtegning var udvidet med en supplerende oplysning sidste år, har efterfølgende fået tilskud på fra dispositionsfonden, medens opsamlet underskud iøvrigt dækkes af dispositionsfonden/rentefri lån fra Landsbyggefonden. Afdelingens henlæggelser er dermed reetableret, men de årlige henlæggelser er stadig små i forhold til det forventede behov. Der er 6 afdelinger med underskud i 2005/2006 på i alt kr., hvoraf andelen for afd. 27, Varbergparken, alene udgør kr., et opsamlet underskud på kr. og en underbalance på kr. Af dispositionsfondens midler på kr. er der ydet et lån til

12 Økonomiudvalget, Side 950 afd. 27 på kr. til installation af individuelle vandmålere. Lånet er rente- og afdragsfrit indtil 31/ På grund af den dårlige økonomi i afdelingen forventes det, at lånet skal dækkes af dispositionsfonden. Vedligeholdelsesplanen er ikke gennemgået på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2005/2006 godkendt på baggrund af igangværende tiltag med henblik på fysisk og økonomisk genopretning af Varbergparken. Anbefales Garanti for realkreditlån i forbindelse med etablering af 10 ustøttede andelsboliger i Hammelev, "Kroparken" DIFLFO / 08/17501 Byrådet har i sit møde den 29. maj 2008 på vilkår som vedtaget af Haderslev Byråd meddelt garanti for realkreditlån for den del af restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. Ejendommens værdi er i beregningen lig med den samlede anskaffelsessum, kr. Den kommunale garanti blev opgjort til kr. svarende til 18,75% af realkreditlånet på kr. (100 x 15 : 80). Med en ændring i 160 n i almenboligloven, der trådte i kraft den 7. april 2008, omfatter garantien imidlertid den del af restgælden på

13 Økonomiudvalget, Side 951 realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi, hvorefter den kommunale garanti kan beregnes til kr. svarende til 25% af (100 x 20 : 80) af realkreditlånet. I forhold til den vedtagne garanti indebærer lovændringen således en forhøjelse af den kommunale garanti fra kr. til kr. med kr. Det bemærkes, at ustøttede private andelsboliger, hvortil der ydes garanti, nu er omfattet af reglerne om realkreditinstitutternes værdiansættelse for støttede private andelsboliger, herunder at ejendommen kan værdiansættes til anskaffelsessummen. Juridiske aspekter Ændring i almenboliglovens 160n til ikrafttrædelse pr. 7. april 2008 Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet garantien godkendt i overensstemmelse med ændringen i almenboligloven. Anbefales Boligselskabet af 1943, Vojens - ombygning af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger, afd. 19, Hyldevænget DIFLFO / 07/23355 Som led i en økonomisk og fysisk genopretning af afdeling 19, Hyldevænget 35 A-H, J. H. Schmidtsvej 19 A - F og 20 A - F, har Haderslev Byråd i sit møde den 31. januar 2008 godkendt en indstilling fra Landsbyggefonden, hvorefter kommunens godkendelse indebærer deltagelse i en nødvendig kapitaltilførsel og godkendelse af øvrige forudsætninger i indstillingen, herunder omfanget af

14 Økonomiudvalget, Side 952 investeringer, disses finansiering samt driftsbudget. Haderslev Kommune har allerede bidraget med kr. i en samlet kapitaltilførsel på kr. Den 31. januar 2008 har Byrådet samtidig godkendt skema A for ombygning af 8 af de i alt 20 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger. De 8 boliger er beliggende i Sommersted, og der har været udlejningsvanskeligheder i forhold til disse boliger. Kuben har nu fremsendt skema B for ombygningen til godkendelse. Administrationen har tidligere givet udtryk for, at anskaffelsessummen for ombygningen var høj. Den har imidlertid været begrundet med det høje prisniveau, herunder at udgifterne til en byggeplads, uanset at der her kun er tale om 3 boliger, er de samme. Hertil kommer, at pladsen er vanskelig tilgængelig. Endelig opføres 3 udestuer for at højne attraktionsværdien og fremtidsværdien. Anskaffelsessummen kan opgøres således ved skema A, henholdsvis skema B: Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer I alt Skema A/kr Skema B/kr Kuben oplyser, at overskridelsen på kr. i forhold til skema A til dels skyldes, at ombygningsarbejderne er blevet mere omfattende, og at der kun etableres 3 boliger. Der har efter licitationen været forhandlinger med den lavestbydende entreprenør, og projektmaterialet er blevet gennemgået. Der er fundet besparelser på håndværkerudgifterne på kr. Omkostningerne er gennemgået, og honorarprocenten for byggesagshonorar og teknikerhonorar er blevet reduceret, men på grund af renteudviklingen har det været nødvendigt at hæve byggelånsrenten. Økonomiske forhold Byrådet har den 31. januar 2008 godkendt netto merudgifter i 2008 på kr. ( kr. til grundkapital og kr. til kapitaltilførsel). Merudgiften medfører imidlertid øgede udgifter til grundkapital på kr. Hertil kommer, at den kommunale garanti forøges med kr. De kommunaløkonomiske konsekvenser er således netto merudgifter i 2008 på kr. til grundkapitallån. Bevillingspåtegning: Der gives tillægsbevilling til funktion 08.32, forskydninger i langfristede tilgodehavender, hvor der afsættes

15 Økonomiudvalget, Side 953 yderligere kr. i 2008 under Indskud i Landsbyggefonden med finansiering af kassebeholdningen. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at skema B godkendes med en anskaffelsessum på kr. på baggrund af Landsbyggefondens godkendte indstilling med henblik på at videreføre afdelingen på rentabel vis, at indskud i Landsbyggefonden gennemføres med 14% af anskaffelsessummen ( kr.) også for overskridelsen, og at de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet med kursiv godkendes. Anbefales Sillerup Plejekollegium S/I, skema C vedr. omog tilbygning af plejeboliger til almene ældreboliger DIFLFO / 05/5129 Som bygherrerådgiver for Sillerup Plejekollegiums Ældreboliger Nord har Kuben fremsendt skema C, byggeregnskab revideret og underskrevet af revisor og bygherre, til godkendelse i henhold til bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede andelsboliger m. v. Regnskabet udviser en samlet udgift på kr. eller en merudgift i forhold til skema B (igangsættelsestidspunket) på kr. Den samlede anskaffelsessum er i skema B, henholdsvis skema C, opgjort således:

16 Økonomiudvalget, Side 954 Skema B/kr. Skema C/kr. Samlede grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer Lejeindtægt I alt Det oplyses, at m2-prisen iflg. skema B udgjorde kr. pr. m2. Byggeregnskabet udviser en m2-pris på kr. pr. m2, hvilket er kr. mindre end maksimumsbeløbet på kr. pr. m2 for almene ældreboliger. Økonomiske forhold Merudgifterne finansieres ved regulering af realkreditlånet med kr. og regulering af grundkapitalen med kr., en udgift som afholdes af Sillerup Plejekollegium S/I, ligesom boligindskuddene reguleres med kr. Merfinansieringen medfører en lejeforhøjelse på ca. 75 kr. pr. måned pr. lejemål. Dette bevirker således ingen forøgelse i de kommunale udgifter, idet kommunegarantien dog forøges i forhold til merrealkreditbelåningen med kr. Merudgifterne begrundes primært med yderligere omkostninger til - terrænarbejder, ekstrafundering m. m., - byggerådgivning i forbindelse med nød- og panikbelysning m. m., - diverse entrepriseudgifter og - byggelånsrenter som følge af forlænget byggeperiode. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller på baggrund af de anførte oplysninger skema C godkendt på baggrund af en samlet anskaffelsessum på kr., herunder at kommunen påtager sig mergarantien i forhold til den øgede realkreditbelåning. Anbefales.

17 Økonomiudvalget, Side Foreløbig helhedsplan for Boligselskabet Sydbo, afdeling 2 (Højhuset) - huslejestøtte i h. t. 91a i lov om almene boliger DIFLFO / 07/23305 Kuben Management A/S har som bygherrerådgiver for Boligselskabet Sydbo fremsendt helhedsplan for afdeling 2, Aabenraavej 82-92, til godkendelse i henhold til Landsbyggefondens regulativ om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger, 3, stk. 5. Landsbyggefonden kan i årene give tilsagn om tilskud fra Landsbyggefonden til en social og forebyggende indsats, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. I den konkrete sag er der tale om en ansøgning om tilskud til nedsættelse af huslejen. Det er en forudsætning for at få tilskud, at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilknyttet finansieringsplan, der er udarbejdet af boligorganisationen i samarbejde med relevante interessenter og godkendt af kommunalbestyrelsen. En helhedsplan for afdelingen er af Kuben ultimo 2006 fremsendt Landsbyggefonden. Efterfølgende har der været afholdt møder med fonden, hvor planen er gennemgået, og aftalte ændringer i forhold til anlægsarbejder er indarbejdet i den nu foreliggende helhedsplan. Denne skal ses som en del af en samlet helhedsplan for boligselskabets 3 afdelinger på Aabenraavej. En foreløbig helhedsplan for afdeling 1, Aabenraavej 58-80, er fremsendt Landsbyggefonden ult Landsbyggefonden har for afdeling 2 den 31. marts 2008 meddelt, at afdelingen er optaget på hovedlisten vedr. huslejestøtte. I henhold hertil kan forventes en huslejestøtte på 78 kr. pr. m2. Den 28. april 2008 har fonden fremsendt sine bemærkninger til den fremsendte helhedsplan, hvorefter fondens bemærkninger m.v. - krav - til helhedsplanen er indarbejdet i den foreløbige plan. Landsbyggefonden kan betinge tilskud af, at kommunen medvirker til den sociale- og forebyggende indsats (huslejenedsættelse). Der foreligger ikke i den konkrete sag udmeldinger om kommunal medvirken. Til den fysiske genopretning af bebyggelsen, der er beskrevet i helhedsplanen, forventes det kommunaløkonomiske engagement alene at indeholde eventuelle garantier.

18 Økonomiudvalget, Side 956 Boligselskabet oplyser, at afdeling 2 består af en enkelt blok i 5 etager med i alt værelseslejligheder i størrelserne 35 til 82 m2 samt et enkelt erhvervslejemål til Haderslev Kommune. Blokken er opført i 1973, og der er ikke foretaget større bygningsmæssige ændringer siden opførelsen udover en altaninddækning. De seneste år har der været problemer med tærede fjernvarmerør og faldstammer, og vinduer og døre trænger til udskiftning. For at kunne leve op de fremtidige boligmæssige krav vil det være nødvendigt at få foretaget en gennemgribende renovering, som omfatter udskiftning af vinduer, yderdøre, køkkener og badeværelser samtidig med, at et antal af de små etværelseslejligheder sammenlægges til større boliger. Det bemærkes, at Landsbyggefonden har fastlagt fristen for indsendelse af den endelige helhedsplan til 1. november Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller den foreløbige helhedsplan for afdeling 2 godkendt. Anbefales Foreløbig helhedsplan for Haderslev Andels Boligforening, Hjortebroparken, i henhold til 91a i lov om almene boliger DIFLFO / 07/22950 Medio oktober 2007 har Byrådssekretariatet fremsendt en foreløbig helhedsplan for social og forebyggende indsats i Hjortebroparken, der efterfølgende er godkendt af Byrådet den 29/ i forhold til de iværksatte initiativer, til Landsbyggefonden. Hjortebroparken omfatter

19 Økonomiudvalget, Side 957 afdelingerne 18, 19, 20, 21, 22 og 23. Landsbyggefonden kan i årene give tilsagn om tilskud fra fonden til en social og forebyggende indsats, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. I den konkrete sag er der tale om en ansøgning om tilskud til sociale aktiviteter for Hjortebroparken. Det er en forudsætning for at få tilskud, at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilknyttet investeringsplan, der er udarbejdet af boligorganisationen i samarbejde med relevante interessenter og godkendt af kommunalbestyrelsen. Landsbyggefonden har senest den 31. marts 2008 vedr. Hjortebroparken foreløbig udmeldt, at boligområdet er optaget på hovedlisten vedr. social og forebyggende indsats. Helhedsplanen skal ajourføres under respekt af udmeldte anvisninger om støtteomfang m. v. og fremsendes til Byrådet, der på grundlag af sit lokalkendskab skal erklære over for Landsbyggefonden, at den endelige helhedsplan er egnet til løsning af afdelingens problemer og tilkendegive, at det er indforstået med at medvirke administrativt og eventuelt økonomisk til den sociale og forebyggende indsats. Den endelige helhedsplan skal være fremsendt Landsbyggefonden med kommunens påtegning senest den 1. november For afdeling 18 (ansøgning om huslejestøtte) har Landsbyggefonden senest den 28. april 2008 anmodet om, at der foretages en samlet (tværgående) status og vurdering - også af de fysiske/driftsmæssige, økonomiske, miljø- og forvaltningsmæssige forhold m. v., herunder afgivet bemærkninger til investeringer, projektstyring og lejeniveau. For afdelingerne 19, 20, 21, 22 og 23 (ansøgninger om huslejestøtte) har Landsbyggefonden i skrivelser af 31. marts 2008 meddelt, at det indtil videre kun er muligt at optage projekteterne på reservelisten m.v. under hensyn til de begrænsede ressourcer. For at ansøgningen om tilskud til social og forebyggende indsats i Hjortebroparken kan komme i betragtning kræves, jfr. byrådsbeslutning af 29. november 2007, en lokal medfinansiering, der som minimum skal udgøre 25% af det samlede budget, der omfatter en 5-årig periode og for 2008 er beregnet til kr. Den lokale medfinansiering kan bestå i tilskud fra f. eks. boligorganisationernes arbejdskapital og dispositionsfond, tilskud fra den stedlige kommune, fra lokale samarbejdspartnere m. v. Medfinansiering behøver ikke at optræde som kontante bidrag, men kan godt erlægges i form af medarbejdertimer for medarbejdere, som reelt arbejder i projektet eller i form af værdien af lokaleleje, hvor lokalerne indgår i projektet. Den kommunale andel er for årene beregnet til i alt kr. De kommunale tiltag kan i vidt omfang indeholdes i de

20 Økonomiudvalget, Side 958 kommunale budgetter. Enkelte initiativer kan dog medføre merudgifter i forhold hertil, men ville formentlig alligevel være gennemført. På den baggrund har en arbejdgruppe bestående af repræsentanter fra Børne- og Familieservice, Sundheds- og Borgerservice, Teknik- og Miljøservice, Erhvervs- og Kulturservice og Byrådssekretariatet udarbejdet vedlagte katalog over tiltag i kommunalt regie med udgangspunkt i de enkelte serviceområder som det kommunale bidrag til det samlede projekt. I den forbindelse bemærkes, at de kommunale bidrag hertil ikke kun er et tilbud til Haderslev Andels Boligforening og det konkrete projekt, men til hele Sydbyen. Herudover har Byrådet den 29. maj 2008 meddelt anlægsbevilling til udvikling af den sydlige del af Haderslev by i årene 2008, 2009 og Der har været nedsat en tværgående projektgruppe i Teknikog Miljøservice til belysning af mulighederne for udvikling og fornyelse af Haderslev Sydby med henblik på at gøre området mere attraktivt for nuværende og fremtidige beboere. Den sydlige del af Haderslev (hovedvej A 10) giver ikke indtryk af, at Haderslev er en by i udvikling og harmoni. Projektet skal ses i sammenhæng med de øvrige tiltag i sydbyen vedr. sociale og forebyggende indsatser. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann Bilag Katalog - tiltag i Hjortebroparken (436834) Indstilling Byrådssekretariatet indstiller kataloget indeholdende de kommunale bidrag til helhedsplanen for sociale og forebyggende indsatser i Hjortebroområdet godkendt med henblik på videreformidling heraf til Haderslev Andels Boligforening/Plan og Proces således, at indholdet kan indgå i den endelige helhedsplan og fremsendes med Byrådets godkendelse til Landsbyggefonden inden fristens udløb den 1. november 2008, herunder at der efter evt. godkendelse sammensættes en projektgruppe til at forestå samarbejdet med boligorganisation m. v. i forhold til de kommunale tiltag. Anbefales.

21 Økonomiudvalget, Side Budget Revurdering af anlæg DIBBCH / 08/5734 Der er vedtaget lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i Heraf fremgår det, at der vil blive indført sanktioner, hvis der konstateres et højere niveau for bruttoanlægsudgifterne i 2008 end det, der var forudsat i kommunernes budgetter for Sanktionerne vil ske ved nedsættelse af statstilskuddet i Byrådet har senest i mødet den 29. maj 2008, pkt. 416 behandlet sagen. Parallelt hermed er der sendt dispensationsansøgning til Velfærdsministeriet for indtægter fra A. P. Møllers Fonde til Slesvigske Musikhus, samt for indtægter fra staten til naturfagslokaler. Velfærdsministeren har ved brev af 10. juli 2008 meddelt tilsagn om dispensation for tilskuddet på 11,685 mio. kr. til Slesvigske Musikhus og afslag på tilskuddet på 1,75 mio. kr. til naturfagslokaler. I økonomiaftalen for 2009 er der fastsat en ramme på landsplan for de skattefinansierede anlægsudgifter på 15 mia. kr. (ekskl. kommunale ældreboliger og nye opgaver). Denne ramme indeholder dermed i modsætning til den bruttoanlægsramme, der gælder for 2008, anlægsudgifter til alle investeringer på det skattefinansierede område inkl. jordforsyning og projekter under Kvalitetsfonden - og kun undtaget kommunale ældreboliger og eventuelle nye opgaver, der måtte blive pålagt. KL anbefaler derfor kommunerne om så vidt muligt at fremrykke og gennemføre projekter på jordforsyning fra 2009 til Økonomiske forhold Evt. sanktioner i forhold til kommunens bruttoanlægsramme opgøres i 2008 excl. udgifter til jordforsyning, udgifter til servicearealer, samt udgifter til ældreboliger. Kommunens bruttoanlægsramme i 2008 udgør ca. 55 mio. kr. Ved udgangen af juni måned 2008 viser kommunens korrigerede budget en bruttoanlægsramme på ca. 69 mio. kr., som skal korrigeres for dispensationstilsagnet på 11,685 mio. kr., således den resterende udfordring udgør ca. 2,5 mio. kr. Procedure Sagen behandles i Direktionens møde den 5. august 2008 og i Økonomiudvalget den 6. august Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen er tovholder.

22 Økonomiudvalget, Side 960 Bilag Svar på ansøgning om dispensation fra lov om regulering af statstilskuddet til kommunerne i _001.tif (565684) Indstilling Intern Service indstiller, at Direktionen løbende overvåger udviklingen i bruttoanlægsudgifterne i 2008 med henblik på at minimiere evt. sanktioner i statstilskuddet i 2009, samt at undersøge mulighederne for at fremrykke og gennemføre aktuelle projekter på jordforsyning fra 2009 til 2008, herunder sikre at udgifter til allerede planlagte projekter i 2008 bliver afholdt i Beslutning i Direktionen den Fraværende: Erik Ancker Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at Velfærdministeriets besvarelse på dispensationsansøgning, hvor der meddeles dispensation for 11,685 mio. kr. til Slesvigske Musikhus og afslag på 1,75 mio. kr. til naturfagslokaler, tages til efterretning. at der foretages en løbende overvågning af udviklingen i bruttoanlægsudgifterne for 2008 m.h.p. overholdelse af den udstukne anlægsramme at der sikres, at de godkendte anlægsprojekter for byggemodninger her i 2008 sikres størst mulig fremdrift m.h.p. færdiggørelse inden for regnskab 2008 Såfremt yderligere forhold aktualiseres vedrørende sagen, foranlediger Intern Service, at sagen genoptages i Direktionen. Økonomiudvalget godkendte Direktionens indstilling.

23 Økonomiudvalget, Side Oplæg til overholdelse af Servicerammen i 2008 DIJYKN / 08/27468 I forlængelse af Folketingets godkendelse af de sanktionslove, der blev præsenteret på byrådsseminaret den 10. april 2008, har Direktionen i mødet den 24. juni 2008 behandlet problematikken omkring overholdelse af servicerammen i Direktionen anmodede Intern Service om at præsentere et forslag til tiltag, som kan iværksættes for at overholde servicerammen. På baggrund af drøftelserne i Direktionen har Intern Service udarbejdet vedlagte notat omkring principper for oplæg til overholdelse af servicerammen i Efter Direktionsmødet den 24. juni 2008 har notatet været i høring i Direktionen og dette har ikke givet anledning til ændringer. Endvidere har Intern Service indhentet et forhåndstilsagn fra Borgmesteren om den i notatet beskrevne politiske garanti for at opsparede midler tilhører den opsparende enhed og kan disponeres i Økonomiske forhold Jf. notatet er Serviceområderne anmodet om at tilkendegive: hvor meget der forventes overført fra 2008 til 2009 hvor meget serviceudgifterne kan reduceres i via fremrykket implementering af reduktionsforslag til budgetforslag 2009 Tilbagemeldingerne er meget forskelligartede, og Intern Service, Økonomafdelingen vil eftersende yderligere et notat til sagen - indeholdende en opsamling på tilbagemeldingerne fra serviceområderne. Procedure Sagen behandles i Direktionen den 5. august 2008 og i Økonomiudvalget den 6. august Tovholder/informationsansvarlig Økonomichefen Bilag Principper for oplæg til overholdelse af servicerammen 2008 (549714) Indstilling Intern Service indstiller: at der træffes afgørelse om hvilke af de beskrevne principper, der skal iværksættes med henblik på overholdelse af

24 Økonomiudvalget, Side 962 servicerammen i 2008 Beslutning i Direktionen den Fraværende: Erik Ancker Direktionen indstiller til Økonomiudvalget: at fagudvalgene løser de aktuelle økonomiske udfordringer i 2008 indenfor den decentrale model at serviceramme 2008 overholdes at der overføres 47 mio. kr. fra 2008 til 2009 som tilkendegivet fra serviceområderne således: Økonomiudvalget inkl. centrale puljer = 17 mio. kr. Børne- og Familieudvalget = 25 mio. kr. Erhvervs- og Kulturudvalget = 1 mio. kr. Sundhedsudvalget = 4 mio. kr. I alt = 47 mio. kr. at fagudvalgene endvidere pålægges at effektuere løsning af restudfordringen for overholdelse af servicerammen på i alt 39 mio. kr. fordelt således: Økonomiudvalget inkl. centrale puljer = 2,2 mio. kr. Erhvervs- og Kulturudvalget = 1,9 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget (skattefinansieret område) = 2,8 mio. kr. Børne- og Familieudvalget = 17,6 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget = 1,3 mio. kr. Voksenudvalget = 12,7 mio. kr. Sundhedsudvalget = 0,3 mio. kr. Beredskabskommissionen = 0,2 mio. kr. I alt = 39,0 mio. kr. at der politisk anerkendes et grundprincip om, at opsparede overførte midler tilhører den enkelte driftsenhed at der garanteres, at de opsparede overførte midler kan anvendes af enhederne fra 2009, under hensyn til den samlede overordnede økonomi at Direktionen løbende følger udviklingen og ved ændrede forudsætninger forelægger Økonomiudvalget en beslutningssag

25 Økonomiudvalget, Side 963 Markvard Hovmøller stillede ændringsforslag om at indstillingen godkendes på baggrund af de stramme servicerammer der er meldt ud fra regering og Folketing. For forslaget stemte forslagsstilleren medens øvrige 5 tilstedeværende udvalgsmedlemmer stemte imod. Økonomiudvalget godkendte herefter Direktionens indstilling og fremsender sagen til orientering for Byrådet Opfølgning på den økonomiske situation i Familierådgivningen DILEKR / 08/3007 Familierådgivningen kom ud af 2007 uden budgetmæssige overskridelser alene på baggrund af en tillægsbevilling. Denne tillægsbevilling går ikke igen i overslagsårene. En konsekvens heraf er, at der også i 2008 vil være tale om en betydelig budgetoverskridelse. I forbindelse med budget 2008 blev der indlagt en omlægning af et antal foranstaltninger fra dyre til billigere. Denne proces er godt i gang. Imidlertid må det konstateres, at der løbende sker iværksættelse af nye og omkostningstunge foranstaltninger. Kst. afd.chef Lene Krustrup vil på mødet nærmere redegøre for den økonomiske situation i Familierådgivningen. Som bilag vedlægges en redegørelse for merforbruget i 2007, en redegørelse for forbruget i Økonomiske forhold Familierådgivningen har for 2008 et budget på kr Der henvises iøvrigt til vedlagte redegørelse. Tovholder/informationsansvarlig Børn og Familie, kst. afd.chef Lene Krustrup

26 Økonomiudvalget, Side 964 Bilag Redegørelse af 30. oktober 2007 for baggrunden for merforbruget på Familierådgivningens område vedr. budget 2007 (546457) Redegørelse for den økonomiske situation 2008 (546432) Case vedrørende A (546448) Indstilling Børne- og Familieservice, Familierådgivningen, indstiller at udvalget drøfter den aktuelle økonomiske situation i Familierådgivningen, herunder de afledte konsekvenser for overslagsårene og træffer beslutning om mulighederne for finansiering af den forventede budgetoverskridelse. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Holger Mikkelsen, Morten Finnemann Udvalget tager områdets redegørelse til efterretning og vil følge udviklingen nøje. Udvalget anerkender fagområdets indsats. Et flertal i Udvalget ønsker at gøre opmærksom på den meget vanskelige økonomiske situation på området, men vil - før eventuel tillægsbevilling ansøges - afvente næste budgetkontrol. Kim Qvist og Bent Steenberg Olsen indstiller, at den sandsynlige budgetoverskridelse i 2008 på kr finansieres af kassen, og at de afledte konsekvenser i overslagsårene indbygges i budgettet. Kim Qvist og Bent Steenberg Olsen ønsker endvidere at have det som opmærksomhedsfelt, at området fremover tilføres de nødvendige midler. Sendes til Økonomiudvalget til orientering. Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, idet borgmesteren oplyste, at Udvalget for Børn og Familie realitetsbehandler sagen den 12. august 2008.

27 Økonomiudvalget, Side Boldbaner i Sommersted: frigivelse af anlægsmidler DIJMHA / 07/14887 Byrådet afsatte i forbindelse med budget mio. kr., til anlæg og renovering af boldbaner ved Sommersted Skole. Beløbet tillægges det i tidligere Vojens Kommune afsatte beløb på kr. Serviceområdet har afholdt møder med foreningerne og skolen i Sommersted, hvorefter ønsker og behov er indarbejdet i et samlet materiale der, i samarbejde med Grontmij/ Carl Bro, er sendt i udbud. Der afholdes licitation den 26. juni 2008, hvorefter vi anmoder om frigivelse af de samlede anlægsmidler til arbejdet. Licitationresultatet vil blive fremsendt til udvalgets medlemmer efter licitationen. Økonomiske forhold Bevillingspåtegning Til stednr Renovering af fodboldbaner gives en anlægsbevilling på kr. Anlægsbevillingen udgør herefter 2,423 mio. kr. Til stednr Renovering af fodboldbaner gives et rådighedsbeløb på kr. i 2008 finansieret af det i budgettet afsatte rådighedsbeløb på samme stednr. På budgettet for 2009 er der afsat 2 mio. kr. Endvidere er der overført et beløb fra tidligere Vojens kommune på kr, hvorefter der er til formålet. Juridiske aspekter I henhold til Byggestyringsreglerne for Haderslev Kommune skal Udvalget for Erhverv og Kultur godkende licitationsresultatet, hvorefter Byrådet skal godkende frigivelse af anlægsmidlerne. Procedure Behandles i Udvalget for Erhverv og Kultur den 2. juli Tovholder/informationsansvarlig Jørn Mejer Indstilling Erhvervs- og Kulturservice indstiller, at licitationsresultatet godkendes, og at billigste tilbud antages

28 Økonomiudvalget, Side 966 at anmodning om frigivelse af anlægsmidler fremsendes til Økonomiudvalg og Byråd med anbefaling. Beslutning i Udvalget for Erhverv og Kultur den Afbud: Finn Lykkeskov Godkendt. Anbefales Ansøgning om tilladelse til sponsorstøtte - Børnehaven Troldemarken DIFEWE / 08/25157 Bestyrelsen for børnehaven Troldemarken i Sommersted har i brev af 6. maj 2008 ansøgt om tilladelse til at modtage sponsorstøtte til indkøb af legepladsredskaber til et beløb af ,- samt sponsorstøtte til vedligeholdelse på ,- årligt i 7 år. I alt sponsorstøtte på ca ,- excl. moms. Børnehaven har indledt drøftelser med firmaet "Indu A/S" fra Vendsyssel. Dette firma tilbyder at levere legepladsudstyr vederlagsfrit for børnehaven, idet leverandøren indgår aftale med en række firmaer om opsætning af reklamer på udstyret. Samtidig er det en del af konceptet, at der skal laves aftale om vedligeholdelse af udstyret i 7 år, og denne vedligeholdelsesaftale er obligatorisk. Omkostningerne til vedligeholdelse over 7 år kan også dækkes af op til 12, evt. lokale, sponsorer. Ansøgning og prospekt vedlægges som bilag. Som bilag vedlægges tillige et juridisk responsum

29 Økonomiudvalget, Side 967 Økonomiske forhold Samlet set har ansøgningen en økonomisk ramme på ca ,00 incl. drift i 7 år. Børnehaven har telefonisk oplyst, at der ikke umiddelbart er mulighed for selv at financiere udstyret. Det er også oplyst, at det nuværende udstyr er kassabelt. Personalemæssige forhold Sagen har ikke personalemæssig relevans. Juridiske aspekter Ud fra en juridisk vurdering er der intet til hinder for, at projektet imødekommes. Det juridiske grundlag er loven om bl.a. kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til reklamering og markedsføringsloven. Lokalt er regelsættet om økonomisk decentralisering afsnit 6.4 gældende. Det fremgår heraf, at projekter over kr ,- skal afgøres i Økonomiudvalget efter indstilling fra fagudvalget - og at der i øvrigt ikke knyttes betingelser til sponsoratet. Strengt taget indebærer dette forhold, at der ikke må knyttes reklamering til et sponsorat. En sådan betingelse vil stort set aldrig kunne gennemføres, idet næppe nogen sponsor vil yde støtte uden angivelse af firmanavn el. lgn. på det sponsorerede eller dettes umidelbare nærhed. Betingelser om fremtidig køb af varer eller tjenesteydelser fra en sponsor vil derimod aldrig kunne imødekommes. Procedure Efter indstilling fra Udvalget for Børn og Familie skal sagen afgøres i Økonomiudvalget. Tovholder/informationsansvarlig Børne- og Familieservice, stabschef Finn Wetter Bilag Skrivelse fra Troldemarken ang. 100% sponsorstøttet legeplads (504322) Modtagelse af skrivelse ang. sponsorstøttet legeplads (504331) Brochure fra Indu Legeplads (504324) Notat vedr. forespørgsel om 100% sponsorfinansieret legeplads i børnehave (504318) Indstilling Sagen har i Børne- og Familieservice været genstand for indgående drøftelser, bl.a. på baggrund af, at det er første gang vi præsenteres for en sponsorsag af den omhandlede karakter. Det er Børne- og Familieservice`s opfattelse, at sagen rummer adskillige principielle elementer - herunder det forhold, at private ved vedtagelse financierer kerneydelser i den kommunale drift - her udstyr på en børnehaves legeplads.

30 Økonomiudvalget, Side 968 Yderligere angående den 7-årige driftsaftale, at der købes ydelser (vedligeholdelsesinspektion) som vi kommunalt i forvejen råder over ved legepladsinspektørerne i Teknik og Miljøservice, og i øvrigt, at det særlig kan vurderes som betænkeligt, at der knyttes betingelser om køb af drift i hele 7 år. Ikke mindst dette forhold vurderes at stride klart mod regelsættets bestemmelser om, at der ikke knyttes betingelser til sponsoratet.. Ud fra ovenstående og de vedhæftede bilag indstiller Børne- og Familieservice, Stab & Administration, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, at ansøgningen fra Troldemarken i Sommersted ikke imødekommes. Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Ingen Udsættes til udvalgets ekstraordinære møde den 16. juni Beslutning i Udvalget for Børn og Familie den Fraværende: Ingen Afbud: Ingen Et flertal af udvalgets medlemmer, Knud Erik Hansen, Kim Qvist, Bent Steenberg Olsen og Morten Finnemann følger indstillingen. Peter Jensen Hansen, Holger Mikkelsen og Mads Skau ønsker at bringe sagen for Byrådet. Markvard Hovmøller stemte for indstillingen, medens øvrige 5 udvalgsmedlemmer stemte imod. Økonomiudvalget besluttede således at godkende ansøgningen fra bestyrelsen for Troldemarken.

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Mandag den 16-06-2008 Mødested: 101 Haderslev Rådhus (ved kantinen) Starttidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 22:05 Afbud: Ingen Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 487. Peter

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:08 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen forlod mødet kl. 13.30 efter behandlingen af

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 32.448. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 106.632. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Udvalget for Børn og Familie

Udvalget for Børn og Familie REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 10-06-2008 Mødested: Bregnbjergskolen Unionvej 4, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Ingen Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck

Fra administrationen: kontorchef Susanne Kyra Jensen, teamleder økonomi Jette Halkjær og forvaltningskonsulent Berit Rudbeck Redegørelse Forvaltning: Sekretariat Møde vedr.: Redegørelse fra styringsdialogmøde Mødested: Driftscenteret, Bjellerupparken Mødedato: 29-09-2016 Sendes til: A/B Andelsbo og RandersBolig Deltagere: Fra

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Jens Chr. Gjesing Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 02-04-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 35.380. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e

REFERAT U d v a l g e t f o r B ø r n o g F a m i l i e REFERAT Udvalget for Børn og Familie Mødedato: Tirsdag den 26-06-2007 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Anna Grethe Smith deltog fra pkt.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 225.215. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 124.881, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 214

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. 215/216 216/217 217/218 218/219 219/22 22/221 221/222 222/223 223/224 224/225 Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 5.536, som er overført til arbejdskapitalen.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.558. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 15.028. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 13 NØRREPORT Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 20.779. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget Mødedato: Mandag den 04-05-2009 Mødested: Mødelokale 1, Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Jan Christensen Fraværende: Morten Finnemann

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 53.100. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 01-04-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jacobsen, Gunnar Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Lukket punkt - Projekt

Lukket punkt - Projekt Byrådet, 29-05-2012 Side 1 Lukket punkt - Projekt DIJMHA / 12/4570 Lukket sag Sagsfremstilling Kultur og Fritid og Rambøll afholdt den 6. februar 2012 licitation på byggeriet af SkateCity. 3 virksomheder

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

Referat af ekstraordinært OB-møde

Referat af ekstraordinært OB-møde Referat af ekstraordinært OB-møde Mødedato: 20. juni 2012 kl. 17.30 Til stede: Bent Haupt Jensen, Formand Michael Bagge Kuehn Jette Kragh Svend Lauridsen Palle Madsen Käthe Pedersen Christian Høgsbro,

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen

Bodil Røn Winkel, Casper Reitz, Anders Nielsen Boligforeningen Fyn-Bo Bestyrelsen Referat fra møde i organisationsbestyrelsen mandag den 13. februar 2017, kl. 17.00, på kontoret hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5250 Odense S. Deltagere

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 21.269, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 31. marts 215

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd.

Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. Punkt 11. Godkendelse af 25 nye almene familieboliger og renovering af 29 almene familieboliger i Svenstrup bymidte, Svenstrup Boligforening afd. 1 - Skema A 2016-049065 By- og Landskabsudvalget indstiller

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-12-2008 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 02-12-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 16. april 2008 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Om- og tilbygning af Statsbos plejehjem Kløvervangen til 69 moderne plejeboliger

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Til stede Britta Pedersen, Lis Silberbauer, Søren Timann Hansen, Erik Frikke, Stanley Rathjen, Ole

Læs mere