Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008"

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt Peter Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt Bemærkninger: Byrådet besluttede ved mødets begyndelse at behandle tillægsdagsorden: pkt. 495 vedr. høringssvar til sygehusplan og pkt. 496 vedr. høringssvar om bustrafik at pkt. 464 og 478 udgik af dagsordenen. Et forslag til tillægsdagsorden vedr. lukning af 4 skoler blev overført til ekstraordinært byrådsmøde som af borgmesteren blev indkaldt til afholdelse i umiddelbar forlængelse af dagens ordinære møde, forventet kl Spørgetid Byrådet afholder spørgetid kl umiddelbart forud for dagsordenen. Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til august-mødet

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 458. Bevtoft Boligselskab - årsregnskab for Boligselskabet af 1943, Vojens - årsregnskab for Vojens Andels-Boligforening - årsregnskab for Boligselskabet Sydbo, Haderslev - årsregnskab for regnskabsåret 2005/ Haderslev Boligselskab, Domea, årsregnskab 2005/ Haderslev Andels Boligforening - årsregnskab 2005/ Garanti for realkreditlån i forbindelse med etablering af 10 ustøttede andelsboliger i Hammelev, "Kroparken" Boligselskabet af 1943, Vojens - ombygning af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger, afd. 19, Hyldevænget Sillerup Plejekollegium S/I, skema C vedr. om- og tilbygning af plejeboliger til almene ældreboliger Foreløbig helhedsplan for Boligselskabet Sydbo, afdeling 2 (Højhuset) - huslejestøtte i h. t. 91a i lov om almene boliger Foreløbig helhedsplan for Haderslev Andels Boligforening, Hjortebroparken, i henhold til 91a i lov om almene boliger Haderslev Andels Boligforening, afdeling 33, Slotsgade 18 og Store Klingbjerg Tvist Oplæg til overholdelse af Servicerammen i Medlemsinitiativ vedr. brandslukningsaftaler Orienteringssag - Nyt medlem af Beredskabskommisionen Indstilling af kandidater til hvervet som Vurderingsankenævnsmedlem Organisering af fremtidige valg og afstemninger i Haderslev kommune - GENOPTAGELSE Byggestyringsregler for Haderslev Kommune Resultatrevision for 2007 vedr. beskæftigelsesindsatsen Vojens Is-arena Boldbaner i Sommersted: frigivelse af anlægsmidler Nettoindtægtsbevilling for salg af kommunens grunde m.v. fra 1. december 2007 til 31. maj Regulativ for klassificering af jordområder i Haderslev Kommune (områdeklassificering) - Endelig godkendelse SMOK: Regnskab Fælleskommunalt - deponiselskab - i den jyske og vestfynske del af Region Syddanmark Lokalplan , erhvervsområde ved Gammel Christiansfeldvej i Haderslev - Endelig godkendelse Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg nr , boligområde ved Fredstedvej i Haderslev Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg 6-08, Område til erhvervsformål ved Oksbølvej i Haderslev Lokalplan og kommuneplantillæg 5-08 Boligområde ved Pamhule Sø - Endelig godkendelse

3 Byrådet, Forslag til Lokalplan og kommuneplantillæg 8-08 Erhvervsområde Arnitlund Lokalplan 12.D.08-1 og kommuneplantillæg nr.08-04, område til idrætsformål i Vojens ny Isarena - Endelig godkendelse LUKKET MØDE 489. Udbud af erhvervsareal Køb af grund Projekt Lånomlægning Borgmesterbeslutning om kontraktudformning vedr. hjælpemidler Orientering om arbejdet i bestyrelser ÅBENT MØDE 495. Høringssvar til Region Syddanmark om "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" Region Syddanmarks forslag til principper for bustrafik af regional betydning - høring

4 Byrådet, Side Bevtoft Boligselskab - årsregnskab for 2006 DIFLFO / 07/15901 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab for 2006 for Bevtoft Boligselskab, der omfatter 40 boliger og administreres af Boligkontoret Danmark, Ribe. Regnskabet omfatter regnskab for boligorganisation, byggefond, afdelingerne 1 og 2, revisionsprotokollat og spørgeskema. Den gennemførte revision har ikke givet anledning til kommentarer. Boligorganisationens og afdelingernes likvide midler er placeret i den almene fællesforvaltning, der administreres af Boligkontoret Danmark. I afdeling 1 er der et underskud på kr. og i afdeling 2 et overskud på kr. I forbindelse med opførelse af afdeling 2 er der efterfølgende stillet krav fra kommunens (Nørre-Rangstrup) side om betaling af kloaktilslutning. Dette mener boligforeningen var med i den oprindelige grundkøbesum. Ult. december 2004 besluttede Nørre- Rangstrup Kommunes Økonomiudvalg at opretholde kravet. Boligselskabet overvejer, om afgørelsen skal indbringes for en domstol eller Tilsynsrådet. Afdelingen har ikke egne midler til at betale kravet, der i givet fald må lånefinansieres. Gennemgang af vedligeholdelsesplan er ikke foretaget på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2006 godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt.

5 Byrådet, Side Boligselskabet af 1943, Vojens - årsregnskab for 2006 DIFLFO / 07/16538 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Til godkendelse regnskab 2006 for Boligselskabet af 1943, Vojens, der omfatter: Regnskab for boligorganisation Afdelingsregnskaber Regnskab for byggefond Spørgeskema med noter Bestyrelsens årsberetning Revisionsprotokol Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger. Af årsberetningen fremgår bl. a., at boligselskabet ved udgangen af 2006 havde i alt 727 boliger fordelt på 26 afdelinger. Der er i 2006 realiseret et overskud på kr., der er henlagt til selskabets arbejdskapital. Fra dispositionsfonden er der ydet tilskud til dækning af lejetab ved lejeledighed og fraflytning på kr. Heraf er kr. til afdeling 19, primært ungdomsboliger i sommersted. Det bemærkes, at der p. t. arbejdes med omdannelse af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger. Desuden er der ydet tilskud på kr. til honorar i forbindelse med nybyggeri. 24 afdelinger havde i 2006 et overskud på kr., der er overført til konto for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse og/eller konto for istandsættelse ved fremtidige fraflytninger. 9 afdelinger har tillige anvendt overskudet til at indfri tidligere års underskud. 2 afdelinger havde underskud på i alt kr., der budgetteres afviklet over 3 år. Gennemgang af vedligeholdelsesplan er ikke foretaget på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling

6 Byrådet, Side 897 Byrådssekretariatet indstiller årsregnskab 2006 godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Vojens Andels-Boligforening - årsregnskab for 2006 DIFLFO / 07/15921 Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab 2006 for Vojens Andels-Boligforening omfattende Bestyrelsens beretning Foreningens årsregnskab Afdelingernes årsregnskab Bemærkninger til resultatopgørelse Revisionsprotokollat Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Af revisionsprotokollen fremgår iøvrigt, at resultatet af foreningens samlede aktiviteter udviser et underskud på kr. Revisionen anbefaler, at ledelsen og bestyrelsen får udarbejdet resterende manglende handlingsplaner, herunder forretningsbeskrivelser vedr. forvaltningsrevision. ÅBEN SAG Vojens Andels-Boligforening har i lighed med tidligere år administreret driften af et bofællesskab (afd. 50) og et plejecenter (afd. 51), herunder service (afd. 54) og køkkenareal (afd. 55) i forbindelse med plejecentret for Haderslev Kommune samt en privat andelsboligforening (afd. 52). I afdeling 8 (Kløvervej/Bellisvej) har der været et underskud på kr., der hovedsagelig skyldes, at vandafgift har været større end budgetteret. Plejecentret Bregnbjerglunden (afd. 51) har et underskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr., idet man ikke på

7 Byrådet, Side 898 budgetlægningstidspunktet har haft de rigtige forudsætninger for at opgøre de forventede udgifter til el og varme. Dispositionsfonden har i 2006 ydet et tilskud til afdeling 2, 8, 9, 17, 18 og 20 på i alt kr. til dækning af tab på tidligere beboere samt kr. til tab ved lejeledighed. Dispositionsfonden har modtaget kr., som er indgået på tidligere års afskrevne tilgodehavender hos beboere. Underskudsafviklingen i afdeling 8 (Kløvervej/Bellisvej), 12 (Syrenvej/Hybenvej/Tjørnevej/Øster Alle), 14 og 24 (Stadion Alle), under et opgjort til kr., afvikles over 3 år. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2006 godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Boligselskabet Sydbo, Haderslev - årsregnskab for regnskabsåret 2005/2006 DIFLFO / 06/17022 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab 2005/2006 for Boligselskabet Sydbo, der omfatter: Regnskaber for afdelingerne 2-6 Regnskab for Hovedselskabet Spørgeskema Revisionsprotokol Bestyrelsens årsberetning

8 Byrådet, Side 899 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Som led i forvaltningsrevisionen er boligorganisationen i gang med udarbejdelse af målsætninger på væsentlige områder. Hovedselskabet har et underskud på kr. på grund af et urealiseret kurstab på den samlede værdipapirbeholdning, der er bogført som afgang i arbejdskapitalen. De enkelte afdelinger har i 2005/2006 haft følgende overskud: Afdeling 1 (Aabenraavej 58-80) kr., der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 2 (Højhuset, Aabenraavej 82-92) kr., der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 3 (Humletoften) kr., der overføres til afvikling af et opsamlet underskud på kr. og kr. til vedligeholdelse. Afdeling 4 (Rådmandsvej), har et overskud på kr., der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 5, Center for Senildemente: Af et opsamlet overskud på kr. anvendes kr. til udligning af opsamlet underskud. Restoverskud på kr. henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 6 (Rådmandsvej). Det samlede overskud på kr. anvendes til nedbringelse af afdelingens underskudssaldo, som herefter udgør kr. Vedligeholdelsesplaner er ikke gennemgået på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2005/2006 godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt.

9 Byrådet, Side Haderslev Boligselskab, Domea, årsregnskab 2005/2006 DIFLFO / 06/17156 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab 2005/2006 for Haderslev Boligselskab, Domea, der omfatter regnskab for byggefond og selskab, regnskab for afdelinger, bestyrelsens årsberetning, spørgeskema og revisionsprotokollat Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Af bestyrelsens årsberetning fremgår, at den økonomiske udvikling i selskabet og afdelingerne 16/11, 16/26, 16/28, 16/65, 16/67 og 16/68 er forløbet som planlagt, og der er ingen økonomiske problemer. Afdeling 16/09 (Gartnerhaven) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser på tab ved fraflytninger, der budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/18 (Fårehave) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning samt tab ved lejeledighed. Et opsamlet underskud på kr. budgetteres afviklet inden for 5-10 år. Afdeling 16/19 (Fårehave, 2. etape) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Beløbet budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/25 (Skovvænget/Brombærvej) har et underskud på kr., som skyldes merudgift på offentlige og andre faste udgifter, manglende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt istandsættelse ved fraflytninger. Beløbet budgetteres afviklet inden for 3 år. Afdeling 16/27 (Byhusene) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til istandsættelse ved fraflytninger samt korrektion af forsikringerne. Et opsamlet underskud på kr. budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/28 (Hiort Lorenzen Center) har et opsamlet underskud på kr., der budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/63 (Grøften) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til tab ved lejeledighed. Et opsamlet underskud på kr. budgetteres afviklet indenfor 3 år.

10 Byrådet, Side 901 Afdeling 16/66 (Erik Grøn Kollegiet) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til tab ved lejeledighed. Beløbet budgetteres afviklet inden for 5-10 år. Herudover er der en underfinansiering på kr., som forventes udlignet i 2006/2007 ved optagelse af tillægslån. Afdeling 16/69 (Grøften II) har et underskud på kr., som skyldes korrektion af ungdomsboligbidrag. Et opsamlet underskud på kr. budgetteres afviklet inden for 5-10 år. Afdeling 16/71 (Lionsparken) har et underskud på kr., som skyldes ydelser på et nyt forbedringslån. Beløbet budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/72 (Lionsparken/tagboliger) har et underskud på kr., som skyldes manglende henlæggelser til tab ved lejeledighed. Beløbet budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdelingerne 16/18, 16/25, 16/27, 16/63, 16/65, 16/66 og 16/69 har i 2005/06 haft væsentlige udlejningsvanskeligheder. Organisationsbestyrelsen har fokus på problemstillingen og arbejder med flere løsninger. I afdeling 16/18 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. I afdeling 16/25 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt kr. I afdeling 16/26 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt kr. I afdeling 16/27 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. I afdeling 16/63 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. I afdeling 16/66 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. Et udlån til afdeling 16/18 (Fårehave) på kr. opfylder ikke bestemmelserne i bek. om drift af almene boliger m. v., 47, stk. 3 og 114, stk. 1 nr. 6. Der er endvidere risiko for, at udlånet må afskrives som tab som følge af afdelingens økonomiske problemer. Regnskabet er forsynet med det forbehold, at "afdelingens fortsatte drift er betinget af, at afdelingen undgår fremtidige tab ved lejeledighed, således at der skabes balance mellem udgifter og indtægter incl. afvikling af den opsamlede underskudssaldo. Afdelingen kan ikke løse de økonomiske problemer ved egen hjælp og er afhængig af ekstern støtte."

11 Byrådet, Side 902 Det fremgår endvidere af revisionsberetningen, at processen med implementering af forvaltningsrevision på trods af revisionens anbefalinger i 2004/2005 ikke har udviklet sig yderligere i Sagens behandling har bl. a. afventet udtalelse fra Teknik- og Miljøservice til vedligeholdelsesplan. Denne foreligger på grund af travlhed ikke. Juridiske aspekter Det fremgår af 47, stk. 3, i bek. om drift af almene boliger m.v., at "boligorganisationens midler kan indgå i en fælles forvaltning. Afdelinger, der ikke er solvente, må ikke indgå i en fælles forvaltning. Hvis boligorganisationen ikke længere er solvent, skal der være separat forvaltning". Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller regnskabet godkendt med anbefaling af, at udviklingen i boligselskabets afdelinger, herunder i afdelinger med udlejningsproblemer, fortsat nøje følges. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Haderslev Andels Boligforening - årsregnskab 2005/2006 DIFLFO / 07/16596 Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab 2005/2006 for Haderslev Andels Boligforening, der omfatter: Administrationsafdelingens regnskab ÅBEN SAG

12 Byrådet, Side afdelingsregnskaber Regnskab for Hertug Hans Hospitalet Revisionsprotokol Spørgeskema Bestyrelsens årsberetning Oversigt over planlagt og periodisk vedligeholdelse Oversigt over de næste tre kalenderårs projekter med ekstern belåning Materialet er gennemgået med udgangspunkt i de tilsynsforpligtelser, som kommunen har på området. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at alle afdelingsregnskaber har fået en revisionspåtegning uden forbehold. Afdelingerne 27 og 31 er dog udvidet med bl. a. følgende oplysninger: Afdeling 27 (Varbergparken) udviser et underskud på kr., og der er nu et opsamlet underskud på kr. Afdelingen har negative henlæggelser med kr. Underskudet skyldes primært store tab på lejeledighed på i alt kr. Der er godkendt ansøgning om støtte under Landsbyggefondens renoveringsog driftsstøttelordning for etape 1. Etape 2 forventes godkendt i Afdelingens underskud dækkes indtil godkendelsen med kr. af Landsbyggefonden, medens øvrigt opsamlet underskud dækkes af dispositionsfonden/rentefri lån fra Landsbyggefonden. Da det kun er etape 1, der er godkendt, opsamles der stadig underskud i etape 2, hvor der også er udlejningsvanskeligheder. Afdeling 31 (Jacob Knudsens Vej/Thomas Kingos Vej) har modtaget et rente- og afdragsfrit lån fra dispositionsfonden til afhjælpning af underskud opstået i forbindelse med ændring af regnskabsprincip omkring periodisering. Afdelingen har søgt Landsbyggefonden om hjælp, og lånet løber, indtil der er fundet en løsning. Der sker ikke budgetmæssig afvikling af underskudet. Afdeling 40 (Gåskærgade A-B-C), hvis påtegning var udvidet med en supplerende oplysning sidste år, har efterfølgende fået tilskud på fra dispositionsfonden, medens opsamlet underskud iøvrigt dækkes af dispositionsfonden/rentefri lån fra Landsbyggefonden. Afdelingens henlæggelser er dermed reetableret, men de årlige henlæggelser er stadig små i forhold til det forventede behov. Der er 6 afdelinger med underskud i 2005/2006 på i alt kr., hvoraf andelen for afd. 27, Varbergparken, alene udgør kr., et opsamlet underskud på kr. og en underbalance på kr. Af dispositionsfondens midler på kr. er der ydet et lån til afd. 27 på kr. til installation af individuelle vandmålere. Lånet er rente- og afdragsfrit indtil 31/ På grund af den dårlige

13 Byrådet, Side 904 økonomi i afdelingen forventes det, at lånet skal dækkes af dispositionsfonden. Vedligeholdelsesplanen er ikke gennemgået på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2005/2006 godkendt på baggrund af igangværende tiltag med henblik på fysisk og økonomisk genopretning af Varbergparken. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Garanti for realkreditlån i forbindelse med etablering af 10 ustøttede andelsboliger i Hammelev, "Kroparken" DIFLFO / 08/17501 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet har i sit møde den 29. maj 2008 på vilkår som vedtaget af Haderslev Byråd meddelt garanti for realkreditlån for den del af restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. Ejendommens værdi er i beregningen lig med den samlede anskaffelsessum, kr. Den kommunale garanti blev opgjort til kr. svarende til 18,75% af realkreditlånet på kr. (100 x 15 : 80). Med en ændring i 160 n i almenboligloven, der trådte i kraft den 7. april 2008, omfatter garantien imidlertid den del af restgælden på realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi, hvorefter den kommunale garanti kan beregnes

14 Byrådet, Side 905 til kr. svarende til 25% af (100 x 20 : 80) af realkreditlånet. I forhold til den vedtagne garanti indebærer lovændringen således en forhøjelse af den kommunale garanti fra kr. til kr. med kr. Det bemærkes, at ustøttede private andelsboliger, hvortil der ydes garanti, nu er omfattet af reglerne om realkreditinstitutternes værdiansættelse for støttede private andelsboliger, herunder at ejendommen kan værdiansættes til anskaffelsessummen. Juridiske aspekter Ændring i almenboliglovens 160n til ikrafttrædelse pr. 7. april 2008 Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet garantien godkendt i overensstemmelse med ændringen i almenboligloven. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Udgik af dagsordenen Boligselskabet af 1943, Vojens - ombygning af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger, afd. 19, Hyldevænget DIFLFO / 07/23355 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Som led i en økonomisk og fysisk genopretning af afdeling 19, Hyldevænget 35 A-H, J. H. Schmidtsvej 19 A - F og 20 A - F, har Haderslev Byråd i sit møde den 31. januar 2008 godkendt en indstilling fra Landsbyggefonden, hvorefter kommunens godkendelse indebærer deltagelse i en nødvendig kapitaltilførsel og godkendelse af øvrige forudsætninger i indstillingen, herunder omfanget af investeringer, disses finansiering samt driftsbudget. Haderslev Kommune har allerede bidraget med kr. i en samlet

15 Byrådet, Side 906 kapitaltilførsel på kr. Den 31. januar 2008 har Byrådet samtidig godkendt skema A for ombygning af 8 af de i alt 20 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger. De 8 boliger er beliggende i Sommersted, og der har været udlejningsvanskeligheder i forhold til disse boliger. Kuben har nu fremsendt skema B for ombygningen til godkendelse. Administrationen har tidligere givet udtryk for, at anskaffelsessummen for ombygningen var høj. Den har imidlertid været begrundet med det høje prisniveau, herunder at udgifterne til en byggeplads, uanset at der her kun er tale om 3 boliger, er de samme. Hertil kommer, at pladsen er vanskelig tilgængelig. Endelig opføres 3 udestuer for at højne attraktionsværdien og fremtidsværdien. Anskaffelsessummen kan opgøres således ved skema A, henholdsvis skema B: Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer I alt Skema A/kr Skema B/kr Kuben oplyser, at overskridelsen på kr. i forhold til skema A til dels skyldes, at ombygningsarbejderne er blevet mere omfattende, og at der kun etableres 3 boliger. Der har efter licitationen været forhandlinger med den lavestbydende entreprenør, og projektmaterialet er blevet gennemgået. Der er fundet besparelser på håndværkerudgifterne på kr. Omkostningerne er gennemgået, og honorarprocenten for byggesagshonorar og teknikerhonorar er blevet reduceret, men på grund af renteudviklingen har det været nødvendigt at hæve byggelånsrenten. Økonomiske forhold Byrådet har den 31. januar 2008 godkendt netto merudgifter i 2008 på kr. ( kr. til grundkapital og kr. til kapitaltilførsel). Merudgiften medfører imidlertid øgede udgifter til grundkapital på kr. Hertil kommer, at den kommunale garanti forøges med kr. De kommunaløkonomiske konsekvenser er således netto merudgifter i 2008 på kr. til grundkapitallån. Bevillingspåtegning: Der gives tillægsbevilling til funktion 08.32, forskydninger i langfristede tilgodehavender, hvor der afsættes yderligere kr. i 2008 under Indskud i Landsbyggefonden med finansiering af kassebeholdningen.

16 Byrådet, Side 907 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at skema B godkendes med en anskaffelsessum på kr. på baggrund af Landsbyggefondens godkendte indstilling med henblik på at videreføre afdelingen på rentabel vis, at indskud i Landsbyggefonden gennemføres med 14% af anskaffelsessummen ( kr.) også for overskridelsen, og at de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet med kursiv godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Sillerup Plejekollegium S/I, skema C vedr. omog tilbygning af plejeboliger til almene ældreboliger DIFLFO / 05/5129 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Som bygherrerådgiver for Sillerup Plejekollegiums Ældreboliger Nord har Kuben fremsendt skema C, byggeregnskab revideret og underskrevet af revisor og bygherre, til godkendelse i henhold til bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede andelsboliger m. v. Regnskabet udviser en samlet udgift på kr. eller en merudgift i forhold til skema B (igangsættelsestidspunket) på kr. Den samlede anskaffelsessum er i skema B, henholdsvis skema C, opgjort således:

17 Byrådet, Side 908 Skema B/kr. Skema C/kr. Samlede grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer Lejeindtægt I alt Det oplyses, at m2-prisen iflg. skema B udgjorde kr. pr. m2. Byggeregnskabet udviser en m2-pris på kr. pr. m2, hvilket er kr. mindre end maksimumsbeløbet på kr. pr. m2 for almene ældreboliger. Økonomiske forhold Merudgifterne finansieres ved regulering af realkreditlånet med kr. og regulering af grundkapitalen med kr., en udgift som afholdes af Sillerup Plejekollegium S/I, ligesom boligindskuddene reguleres med kr. Merfinansieringen medfører en lejeforhøjelse på ca. 75 kr. pr. måned pr. lejemål. Dette bevirker således ingen forøgelse i de kommunale udgifter, idet kommunegarantien dog forøges i forhold til merrealkreditbelåningen med kr. Merudgifterne begrundes primært med yderligere omkostninger til - terrænarbejder, ekstrafundering m. m., - byggerådgivning i forbindelse med nød- og panikbelysning m. m., - diverse entrepriseudgifter og - byggelånsrenter som følge af forlænget byggeperiode. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller på baggrund af de anførte oplysninger skema C godkendt på baggrund af en samlet anskaffelsessum på kr., herunder at kommunen påtager sig mergarantien i forhold til den øgede realkreditbelåning. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales.

18 Byrådet, Side 909 Beslutning i Byrådet den Godkendt Foreløbig helhedsplan for Boligselskabet Sydbo, afdeling 2 (Højhuset) - huslejestøtte i h. t. 91a i lov om almene boliger DIFLFO / 07/23305 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kuben Management A/S har som bygherrerådgiver for Boligselskabet Sydbo fremsendt helhedsplan for afdeling 2, Aabenraavej 82-92, til godkendelse i henhold til Landsbyggefondens regulativ om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger, 3, stk. 5. Landsbyggefonden kan i årene give tilsagn om tilskud fra Landsbyggefonden til en social og forebyggende indsats, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. I den konkrete sag er der tale om en ansøgning om tilskud til nedsættelse af huslejen. Det er en forudsætning for at få tilskud, at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilknyttet finansieringsplan, der er udarbejdet af boligorganisationen i samarbejde med relevante interessenter og godkendt af kommunalbestyrelsen. En helhedsplan for afdelingen er af Kuben ultimo 2006 fremsendt Landsbyggefonden. Efterfølgende har der været afholdt møder med fonden, hvor planen er gennemgået, og aftalte ændringer i forhold til anlægsarbejder er indarbejdet i den nu foreliggende helhedsplan. Denne skal ses som en del af en samlet helhedsplan for boligselskabets 3 afdelinger på Aabenraavej. En foreløbig helhedsplan for afdeling 1, Aabenraavej 58-80, er fremsendt Landsbyggefonden ult Landsbyggefonden har for afdeling 2 den 31. marts 2008 meddelt, at afdelingen er optaget på hovedlisten vedr. huslejestøtte. I henhold hertil kan forventes en huslejestøtte på 78 kr. pr. m2. Den 28. april 2008 har fonden fremsendt sine bemærkninger til den fremsendte helhedsplan, hvorefter fondens bemærkninger m.v. - krav - til helhedsplanen er indarbejdet i den foreløbige plan. Landsbyggefonden kan betinge tilskud af, at kommunen medvirker til den sociale- og forebyggende indsats (huslejenedsættelse). Der foreligger ikke i den konkrete sag udmeldinger om kommunal

19 Byrådet, Side 910 medvirken. Til den fysiske genopretning af bebyggelsen, der er beskrevet i helhedsplanen, forventes det kommunaløkonomiske engagement alene at indeholde eventuelle garantier. Boligselskabet oplyser, at afdeling 2 består af en enkelt blok i 5 etager med i alt værelseslejligheder i størrelserne 35 til 82 m2 samt et enkelt erhvervslejemål til Haderslev Kommune. Blokken er opført i 1973, og der er ikke foretaget større bygningsmæssige ændringer siden opførelsen udover en altaninddækning. De seneste år har der været problemer med tærede fjernvarmerør og faldstammer, og vinduer og døre trænger til udskiftning. For at kunne leve op de fremtidige boligmæssige krav vil det være nødvendigt at få foretaget en gennemgribende renovering, som omfatter udskiftning af vinduer, yderdøre, køkkener og badeværelser samtidig med, at et antal af de små etværelseslejligheder sammenlægges til større boliger. Det bemærkes, at Landsbyggefonden har fastlagt fristen for indsendelse af den endelige helhedsplan til 1. november Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller den foreløbige helhedsplan for afdeling 2 godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt.

20 Byrådet, Side Foreløbig helhedsplan for Haderslev Andels Boligforening, Hjortebroparken, i henhold til 91a i lov om almene boliger DIFLFO / 07/22950 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Medio oktober 2007 har Byrådssekretariatet fremsendt en foreløbig helhedsplan for social og forebyggende indsats i Hjortebroparken, der efterfølgende er godkendt af Byrådet den 29/ i forhold til de iværksatte initiativer, til Landsbyggefonden. Hjortebroparken omfatter afdelingerne 18, 19, 20, 21, 22 og 23. Landsbyggefonden kan i årene give tilsagn om tilskud fra fonden til en social og forebyggende indsats, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. I den konkrete sag er der tale om en ansøgning om tilskud til sociale aktiviteter for Hjortebroparken. Det er en forudsætning for at få tilskud, at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilknyttet investeringsplan, der er udarbejdet af boligorganisationen i samarbejde med relevante interessenter og godkendt af kommunalbestyrelsen. Landsbyggefonden har senest den 31. marts 2008 vedr. Hjortebroparken foreløbig udmeldt, at boligområdet er optaget på hovedlisten vedr. social og forebyggende indsats. Helhedsplanen skal ajourføres under respekt af udmeldte anvisninger om støtteomfang m. v. og fremsendes til Byrådet, der på grundlag af sit lokalkendskab skal erklære over for Landsbyggefonden, at den endelige helhedsplan er egnet til løsning af afdelingens problemer og tilkendegive, at det er indforstået med at medvirke administrativt og eventuelt økonomisk til den sociale og forebyggende indsats. Den endelige helhedsplan skal være fremsendt Landsbyggefonden med kommunens påtegning senest den 1. november For afdeling 18 (ansøgning om huslejestøtte) har Landsbyggefonden senest den 28. april 2008 anmodet om, at der foretages en samlet (tværgående) status og vurdering - også af de fysiske/driftsmæssige, økonomiske, miljø- og forvaltningsmæssige forhold m. v., herunder afgivet bemærkninger til investeringer, projektstyring og lejeniveau. For afdelingerne 19, 20, 21, 22 og 23 (ansøgninger om huslejestøtte) har Landsbyggefonden i skrivelser af 31. marts 2008 meddelt, at det indtil videre kun er muligt at optage projekteterne på reservelisten m.v. under hensyn til de begrænsede ressourcer. For at ansøgningen om tilskud til social og forebyggende indsats i Hjortebroparken kan komme i betragtning kræves, jfr.

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen ankom kl. 16.13 under

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, tidligere Byrådssal i Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sag nr.

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 545 Protokol Mødedato: 7. februar 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:00 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Erling Rasmussen, Erik Lund GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 20. august 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-12:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 21. juni 2010 Referat mandag den 21. juni 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejre Connie B. Jensen (A) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...2 3. KB - Orientering...3

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. oktober 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. oktober 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Dagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 25-03-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard,

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 10. september 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 09-09-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget besluttede at behandle den udsendte

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5

Læs mere