Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008"

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt Peter Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt Bemærkninger: Byrådet besluttede ved mødets begyndelse at behandle tillægsdagsorden: pkt. 495 vedr. høringssvar til sygehusplan og pkt. 496 vedr. høringssvar om bustrafik at pkt. 464 og 478 udgik af dagsordenen. Et forslag til tillægsdagsorden vedr. lukning af 4 skoler blev overført til ekstraordinært byrådsmøde som af borgmesteren blev indkaldt til afholdelse i umiddelbar forlængelse af dagens ordinære møde, forventet kl Spørgetid Byrådet afholder spørgetid kl umiddelbart forud for dagsordenen. Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til august-mødet

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 458. Bevtoft Boligselskab - årsregnskab for Boligselskabet af 1943, Vojens - årsregnskab for Vojens Andels-Boligforening - årsregnskab for Boligselskabet Sydbo, Haderslev - årsregnskab for regnskabsåret 2005/ Haderslev Boligselskab, Domea, årsregnskab 2005/ Haderslev Andels Boligforening - årsregnskab 2005/ Garanti for realkreditlån i forbindelse med etablering af 10 ustøttede andelsboliger i Hammelev, "Kroparken" Boligselskabet af 1943, Vojens - ombygning af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger, afd. 19, Hyldevænget Sillerup Plejekollegium S/I, skema C vedr. om- og tilbygning af plejeboliger til almene ældreboliger Foreløbig helhedsplan for Boligselskabet Sydbo, afdeling 2 (Højhuset) - huslejestøtte i h. t. 91a i lov om almene boliger Foreløbig helhedsplan for Haderslev Andels Boligforening, Hjortebroparken, i henhold til 91a i lov om almene boliger Haderslev Andels Boligforening, afdeling 33, Slotsgade 18 og Store Klingbjerg Tvist Oplæg til overholdelse af Servicerammen i Medlemsinitiativ vedr. brandslukningsaftaler Orienteringssag - Nyt medlem af Beredskabskommisionen Indstilling af kandidater til hvervet som Vurderingsankenævnsmedlem Organisering af fremtidige valg og afstemninger i Haderslev kommune - GENOPTAGELSE Byggestyringsregler for Haderslev Kommune Resultatrevision for 2007 vedr. beskæftigelsesindsatsen Vojens Is-arena Boldbaner i Sommersted: frigivelse af anlægsmidler Nettoindtægtsbevilling for salg af kommunens grunde m.v. fra 1. december 2007 til 31. maj Regulativ for klassificering af jordområder i Haderslev Kommune (områdeklassificering) - Endelig godkendelse SMOK: Regnskab Fælleskommunalt - deponiselskab - i den jyske og vestfynske del af Region Syddanmark Lokalplan , erhvervsområde ved Gammel Christiansfeldvej i Haderslev - Endelig godkendelse Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg nr , boligområde ved Fredstedvej i Haderslev Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg 6-08, Område til erhvervsformål ved Oksbølvej i Haderslev Lokalplan og kommuneplantillæg 5-08 Boligområde ved Pamhule Sø - Endelig godkendelse

3 Byrådet, Forslag til Lokalplan og kommuneplantillæg 8-08 Erhvervsområde Arnitlund Lokalplan 12.D.08-1 og kommuneplantillæg nr.08-04, område til idrætsformål i Vojens ny Isarena - Endelig godkendelse LUKKET MØDE 489. Udbud af erhvervsareal Køb af grund Projekt Lånomlægning Borgmesterbeslutning om kontraktudformning vedr. hjælpemidler Orientering om arbejdet i bestyrelser ÅBENT MØDE 495. Høringssvar til Region Syddanmark om "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" Region Syddanmarks forslag til principper for bustrafik af regional betydning - høring

4 Byrådet, Side Bevtoft Boligselskab - årsregnskab for 2006 DIFLFO / 07/15901 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab for 2006 for Bevtoft Boligselskab, der omfatter 40 boliger og administreres af Boligkontoret Danmark, Ribe. Regnskabet omfatter regnskab for boligorganisation, byggefond, afdelingerne 1 og 2, revisionsprotokollat og spørgeskema. Den gennemførte revision har ikke givet anledning til kommentarer. Boligorganisationens og afdelingernes likvide midler er placeret i den almene fællesforvaltning, der administreres af Boligkontoret Danmark. I afdeling 1 er der et underskud på kr. og i afdeling 2 et overskud på kr. I forbindelse med opførelse af afdeling 2 er der efterfølgende stillet krav fra kommunens (Nørre-Rangstrup) side om betaling af kloaktilslutning. Dette mener boligforeningen var med i den oprindelige grundkøbesum. Ult. december 2004 besluttede Nørre- Rangstrup Kommunes Økonomiudvalg at opretholde kravet. Boligselskabet overvejer, om afgørelsen skal indbringes for en domstol eller Tilsynsrådet. Afdelingen har ikke egne midler til at betale kravet, der i givet fald må lånefinansieres. Gennemgang af vedligeholdelsesplan er ikke foretaget på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2006 godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt.

5 Byrådet, Side Boligselskabet af 1943, Vojens - årsregnskab for 2006 DIFLFO / 07/16538 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Til godkendelse regnskab 2006 for Boligselskabet af 1943, Vojens, der omfatter: Regnskab for boligorganisation Afdelingsregnskaber Regnskab for byggefond Spørgeskema med noter Bestyrelsens årsberetning Revisionsprotokol Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger. Af årsberetningen fremgår bl. a., at boligselskabet ved udgangen af 2006 havde i alt 727 boliger fordelt på 26 afdelinger. Der er i 2006 realiseret et overskud på kr., der er henlagt til selskabets arbejdskapital. Fra dispositionsfonden er der ydet tilskud til dækning af lejetab ved lejeledighed og fraflytning på kr. Heraf er kr. til afdeling 19, primært ungdomsboliger i sommersted. Det bemærkes, at der p. t. arbejdes med omdannelse af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger. Desuden er der ydet tilskud på kr. til honorar i forbindelse med nybyggeri. 24 afdelinger havde i 2006 et overskud på kr., der er overført til konto for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse og/eller konto for istandsættelse ved fremtidige fraflytninger. 9 afdelinger har tillige anvendt overskudet til at indfri tidligere års underskud. 2 afdelinger havde underskud på i alt kr., der budgetteres afviklet over 3 år. Gennemgang af vedligeholdelsesplan er ikke foretaget på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling

6 Byrådet, Side 897 Byrådssekretariatet indstiller årsregnskab 2006 godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Vojens Andels-Boligforening - årsregnskab for 2006 DIFLFO / 07/15921 Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab 2006 for Vojens Andels-Boligforening omfattende Bestyrelsens beretning Foreningens årsregnskab Afdelingernes årsregnskab Bemærkninger til resultatopgørelse Revisionsprotokollat Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Af revisionsprotokollen fremgår iøvrigt, at resultatet af foreningens samlede aktiviteter udviser et underskud på kr. Revisionen anbefaler, at ledelsen og bestyrelsen får udarbejdet resterende manglende handlingsplaner, herunder forretningsbeskrivelser vedr. forvaltningsrevision. ÅBEN SAG Vojens Andels-Boligforening har i lighed med tidligere år administreret driften af et bofællesskab (afd. 50) og et plejecenter (afd. 51), herunder service (afd. 54) og køkkenareal (afd. 55) i forbindelse med plejecentret for Haderslev Kommune samt en privat andelsboligforening (afd. 52). I afdeling 8 (Kløvervej/Bellisvej) har der været et underskud på kr., der hovedsagelig skyldes, at vandafgift har været større end budgetteret. Plejecentret Bregnbjerglunden (afd. 51) har et underskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr., idet man ikke på

7 Byrådet, Side 898 budgetlægningstidspunktet har haft de rigtige forudsætninger for at opgøre de forventede udgifter til el og varme. Dispositionsfonden har i 2006 ydet et tilskud til afdeling 2, 8, 9, 17, 18 og 20 på i alt kr. til dækning af tab på tidligere beboere samt kr. til tab ved lejeledighed. Dispositionsfonden har modtaget kr., som er indgået på tidligere års afskrevne tilgodehavender hos beboere. Underskudsafviklingen i afdeling 8 (Kløvervej/Bellisvej), 12 (Syrenvej/Hybenvej/Tjørnevej/Øster Alle), 14 og 24 (Stadion Alle), under et opgjort til kr., afvikles over 3 år. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2006 godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Boligselskabet Sydbo, Haderslev - årsregnskab for regnskabsåret 2005/2006 DIFLFO / 06/17022 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab 2005/2006 for Boligselskabet Sydbo, der omfatter: Regnskaber for afdelingerne 2-6 Regnskab for Hovedselskabet Spørgeskema Revisionsprotokol Bestyrelsens årsberetning

8 Byrådet, Side 899 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Som led i forvaltningsrevisionen er boligorganisationen i gang med udarbejdelse af målsætninger på væsentlige områder. Hovedselskabet har et underskud på kr. på grund af et urealiseret kurstab på den samlede værdipapirbeholdning, der er bogført som afgang i arbejdskapitalen. De enkelte afdelinger har i 2005/2006 haft følgende overskud: Afdeling 1 (Aabenraavej 58-80) kr., der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 2 (Højhuset, Aabenraavej 82-92) kr., der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 3 (Humletoften) kr., der overføres til afvikling af et opsamlet underskud på kr. og kr. til vedligeholdelse. Afdeling 4 (Rådmandsvej), har et overskud på kr., der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 5, Center for Senildemente: Af et opsamlet overskud på kr. anvendes kr. til udligning af opsamlet underskud. Restoverskud på kr. henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 6 (Rådmandsvej). Det samlede overskud på kr. anvendes til nedbringelse af afdelingens underskudssaldo, som herefter udgør kr. Vedligeholdelsesplaner er ikke gennemgået på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2005/2006 godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt.

9 Byrådet, Side Haderslev Boligselskab, Domea, årsregnskab 2005/2006 DIFLFO / 06/17156 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab 2005/2006 for Haderslev Boligselskab, Domea, der omfatter regnskab for byggefond og selskab, regnskab for afdelinger, bestyrelsens årsberetning, spørgeskema og revisionsprotokollat Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Af bestyrelsens årsberetning fremgår, at den økonomiske udvikling i selskabet og afdelingerne 16/11, 16/26, 16/28, 16/65, 16/67 og 16/68 er forløbet som planlagt, og der er ingen økonomiske problemer. Afdeling 16/09 (Gartnerhaven) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser på tab ved fraflytninger, der budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/18 (Fårehave) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning samt tab ved lejeledighed. Et opsamlet underskud på kr. budgetteres afviklet inden for 5-10 år. Afdeling 16/19 (Fårehave, 2. etape) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Beløbet budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/25 (Skovvænget/Brombærvej) har et underskud på kr., som skyldes merudgift på offentlige og andre faste udgifter, manglende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt istandsættelse ved fraflytninger. Beløbet budgetteres afviklet inden for 3 år. Afdeling 16/27 (Byhusene) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til istandsættelse ved fraflytninger samt korrektion af forsikringerne. Et opsamlet underskud på kr. budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/28 (Hiort Lorenzen Center) har et opsamlet underskud på kr., der budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/63 (Grøften) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til tab ved lejeledighed. Et opsamlet underskud på kr. budgetteres afviklet indenfor 3 år.

10 Byrådet, Side 901 Afdeling 16/66 (Erik Grøn Kollegiet) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til tab ved lejeledighed. Beløbet budgetteres afviklet inden for 5-10 år. Herudover er der en underfinansiering på kr., som forventes udlignet i 2006/2007 ved optagelse af tillægslån. Afdeling 16/69 (Grøften II) har et underskud på kr., som skyldes korrektion af ungdomsboligbidrag. Et opsamlet underskud på kr. budgetteres afviklet inden for 5-10 år. Afdeling 16/71 (Lionsparken) har et underskud på kr., som skyldes ydelser på et nyt forbedringslån. Beløbet budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/72 (Lionsparken/tagboliger) har et underskud på kr., som skyldes manglende henlæggelser til tab ved lejeledighed. Beløbet budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdelingerne 16/18, 16/25, 16/27, 16/63, 16/65, 16/66 og 16/69 har i 2005/06 haft væsentlige udlejningsvanskeligheder. Organisationsbestyrelsen har fokus på problemstillingen og arbejder med flere løsninger. I afdeling 16/18 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. I afdeling 16/25 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt kr. I afdeling 16/26 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt kr. I afdeling 16/27 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. I afdeling 16/63 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. I afdeling 16/66 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. Et udlån til afdeling 16/18 (Fårehave) på kr. opfylder ikke bestemmelserne i bek. om drift af almene boliger m. v., 47, stk. 3 og 114, stk. 1 nr. 6. Der er endvidere risiko for, at udlånet må afskrives som tab som følge af afdelingens økonomiske problemer. Regnskabet er forsynet med det forbehold, at "afdelingens fortsatte drift er betinget af, at afdelingen undgår fremtidige tab ved lejeledighed, således at der skabes balance mellem udgifter og indtægter incl. afvikling af den opsamlede underskudssaldo. Afdelingen kan ikke løse de økonomiske problemer ved egen hjælp og er afhængig af ekstern støtte."

11 Byrådet, Side 902 Det fremgår endvidere af revisionsberetningen, at processen med implementering af forvaltningsrevision på trods af revisionens anbefalinger i 2004/2005 ikke har udviklet sig yderligere i Sagens behandling har bl. a. afventet udtalelse fra Teknik- og Miljøservice til vedligeholdelsesplan. Denne foreligger på grund af travlhed ikke. Juridiske aspekter Det fremgår af 47, stk. 3, i bek. om drift af almene boliger m.v., at "boligorganisationens midler kan indgå i en fælles forvaltning. Afdelinger, der ikke er solvente, må ikke indgå i en fælles forvaltning. Hvis boligorganisationen ikke længere er solvent, skal der være separat forvaltning". Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller regnskabet godkendt med anbefaling af, at udviklingen i boligselskabets afdelinger, herunder i afdelinger med udlejningsproblemer, fortsat nøje følges. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Haderslev Andels Boligforening - årsregnskab 2005/2006 DIFLFO / 07/16596 Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab 2005/2006 for Haderslev Andels Boligforening, der omfatter: Administrationsafdelingens regnskab ÅBEN SAG

12 Byrådet, Side afdelingsregnskaber Regnskab for Hertug Hans Hospitalet Revisionsprotokol Spørgeskema Bestyrelsens årsberetning Oversigt over planlagt og periodisk vedligeholdelse Oversigt over de næste tre kalenderårs projekter med ekstern belåning Materialet er gennemgået med udgangspunkt i de tilsynsforpligtelser, som kommunen har på området. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at alle afdelingsregnskaber har fået en revisionspåtegning uden forbehold. Afdelingerne 27 og 31 er dog udvidet med bl. a. følgende oplysninger: Afdeling 27 (Varbergparken) udviser et underskud på kr., og der er nu et opsamlet underskud på kr. Afdelingen har negative henlæggelser med kr. Underskudet skyldes primært store tab på lejeledighed på i alt kr. Der er godkendt ansøgning om støtte under Landsbyggefondens renoveringsog driftsstøttelordning for etape 1. Etape 2 forventes godkendt i Afdelingens underskud dækkes indtil godkendelsen med kr. af Landsbyggefonden, medens øvrigt opsamlet underskud dækkes af dispositionsfonden/rentefri lån fra Landsbyggefonden. Da det kun er etape 1, der er godkendt, opsamles der stadig underskud i etape 2, hvor der også er udlejningsvanskeligheder. Afdeling 31 (Jacob Knudsens Vej/Thomas Kingos Vej) har modtaget et rente- og afdragsfrit lån fra dispositionsfonden til afhjælpning af underskud opstået i forbindelse med ændring af regnskabsprincip omkring periodisering. Afdelingen har søgt Landsbyggefonden om hjælp, og lånet løber, indtil der er fundet en løsning. Der sker ikke budgetmæssig afvikling af underskudet. Afdeling 40 (Gåskærgade A-B-C), hvis påtegning var udvidet med en supplerende oplysning sidste år, har efterfølgende fået tilskud på fra dispositionsfonden, medens opsamlet underskud iøvrigt dækkes af dispositionsfonden/rentefri lån fra Landsbyggefonden. Afdelingens henlæggelser er dermed reetableret, men de årlige henlæggelser er stadig små i forhold til det forventede behov. Der er 6 afdelinger med underskud i 2005/2006 på i alt kr., hvoraf andelen for afd. 27, Varbergparken, alene udgør kr., et opsamlet underskud på kr. og en underbalance på kr. Af dispositionsfondens midler på kr. er der ydet et lån til afd. 27 på kr. til installation af individuelle vandmålere. Lånet er rente- og afdragsfrit indtil 31/ På grund af den dårlige

13 Byrådet, Side 904 økonomi i afdelingen forventes det, at lånet skal dækkes af dispositionsfonden. Vedligeholdelsesplanen er ikke gennemgået på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2005/2006 godkendt på baggrund af igangværende tiltag med henblik på fysisk og økonomisk genopretning af Varbergparken. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Garanti for realkreditlån i forbindelse med etablering af 10 ustøttede andelsboliger i Hammelev, "Kroparken" DIFLFO / 08/17501 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet har i sit møde den 29. maj 2008 på vilkår som vedtaget af Haderslev Byråd meddelt garanti for realkreditlån for den del af restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. Ejendommens værdi er i beregningen lig med den samlede anskaffelsessum, kr. Den kommunale garanti blev opgjort til kr. svarende til 18,75% af realkreditlånet på kr. (100 x 15 : 80). Med en ændring i 160 n i almenboligloven, der trådte i kraft den 7. april 2008, omfatter garantien imidlertid den del af restgælden på realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi, hvorefter den kommunale garanti kan beregnes

14 Byrådet, Side 905 til kr. svarende til 25% af (100 x 20 : 80) af realkreditlånet. I forhold til den vedtagne garanti indebærer lovændringen således en forhøjelse af den kommunale garanti fra kr. til kr. med kr. Det bemærkes, at ustøttede private andelsboliger, hvortil der ydes garanti, nu er omfattet af reglerne om realkreditinstitutternes værdiansættelse for støttede private andelsboliger, herunder at ejendommen kan værdiansættes til anskaffelsessummen. Juridiske aspekter Ændring i almenboliglovens 160n til ikrafttrædelse pr. 7. april 2008 Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet garantien godkendt i overensstemmelse med ændringen i almenboligloven. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Udgik af dagsordenen Boligselskabet af 1943, Vojens - ombygning af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger, afd. 19, Hyldevænget DIFLFO / 07/23355 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Som led i en økonomisk og fysisk genopretning af afdeling 19, Hyldevænget 35 A-H, J. H. Schmidtsvej 19 A - F og 20 A - F, har Haderslev Byråd i sit møde den 31. januar 2008 godkendt en indstilling fra Landsbyggefonden, hvorefter kommunens godkendelse indebærer deltagelse i en nødvendig kapitaltilførsel og godkendelse af øvrige forudsætninger i indstillingen, herunder omfanget af investeringer, disses finansiering samt driftsbudget. Haderslev Kommune har allerede bidraget med kr. i en samlet

15 Byrådet, Side 906 kapitaltilførsel på kr. Den 31. januar 2008 har Byrådet samtidig godkendt skema A for ombygning af 8 af de i alt 20 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger. De 8 boliger er beliggende i Sommersted, og der har været udlejningsvanskeligheder i forhold til disse boliger. Kuben har nu fremsendt skema B for ombygningen til godkendelse. Administrationen har tidligere givet udtryk for, at anskaffelsessummen for ombygningen var høj. Den har imidlertid været begrundet med det høje prisniveau, herunder at udgifterne til en byggeplads, uanset at der her kun er tale om 3 boliger, er de samme. Hertil kommer, at pladsen er vanskelig tilgængelig. Endelig opføres 3 udestuer for at højne attraktionsværdien og fremtidsværdien. Anskaffelsessummen kan opgøres således ved skema A, henholdsvis skema B: Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer I alt Skema A/kr Skema B/kr Kuben oplyser, at overskridelsen på kr. i forhold til skema A til dels skyldes, at ombygningsarbejderne er blevet mere omfattende, og at der kun etableres 3 boliger. Der har efter licitationen været forhandlinger med den lavestbydende entreprenør, og projektmaterialet er blevet gennemgået. Der er fundet besparelser på håndværkerudgifterne på kr. Omkostningerne er gennemgået, og honorarprocenten for byggesagshonorar og teknikerhonorar er blevet reduceret, men på grund af renteudviklingen har det været nødvendigt at hæve byggelånsrenten. Økonomiske forhold Byrådet har den 31. januar 2008 godkendt netto merudgifter i 2008 på kr. ( kr. til grundkapital og kr. til kapitaltilførsel). Merudgiften medfører imidlertid øgede udgifter til grundkapital på kr. Hertil kommer, at den kommunale garanti forøges med kr. De kommunaløkonomiske konsekvenser er således netto merudgifter i 2008 på kr. til grundkapitallån. Bevillingspåtegning: Der gives tillægsbevilling til funktion 08.32, forskydninger i langfristede tilgodehavender, hvor der afsættes yderligere kr. i 2008 under Indskud i Landsbyggefonden med finansiering af kassebeholdningen.

16 Byrådet, Side 907 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at skema B godkendes med en anskaffelsessum på kr. på baggrund af Landsbyggefondens godkendte indstilling med henblik på at videreføre afdelingen på rentabel vis, at indskud i Landsbyggefonden gennemføres med 14% af anskaffelsessummen ( kr.) også for overskridelsen, og at de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet med kursiv godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Sillerup Plejekollegium S/I, skema C vedr. omog tilbygning af plejeboliger til almene ældreboliger DIFLFO / 05/5129 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Som bygherrerådgiver for Sillerup Plejekollegiums Ældreboliger Nord har Kuben fremsendt skema C, byggeregnskab revideret og underskrevet af revisor og bygherre, til godkendelse i henhold til bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede andelsboliger m. v. Regnskabet udviser en samlet udgift på kr. eller en merudgift i forhold til skema B (igangsættelsestidspunket) på kr. Den samlede anskaffelsessum er i skema B, henholdsvis skema C, opgjort således:

17 Byrådet, Side 908 Skema B/kr. Skema C/kr. Samlede grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer Lejeindtægt I alt Det oplyses, at m2-prisen iflg. skema B udgjorde kr. pr. m2. Byggeregnskabet udviser en m2-pris på kr. pr. m2, hvilket er kr. mindre end maksimumsbeløbet på kr. pr. m2 for almene ældreboliger. Økonomiske forhold Merudgifterne finansieres ved regulering af realkreditlånet med kr. og regulering af grundkapitalen med kr., en udgift som afholdes af Sillerup Plejekollegium S/I, ligesom boligindskuddene reguleres med kr. Merfinansieringen medfører en lejeforhøjelse på ca. 75 kr. pr. måned pr. lejemål. Dette bevirker således ingen forøgelse i de kommunale udgifter, idet kommunegarantien dog forøges i forhold til merrealkreditbelåningen med kr. Merudgifterne begrundes primært med yderligere omkostninger til - terrænarbejder, ekstrafundering m. m., - byggerådgivning i forbindelse med nød- og panikbelysning m. m., - diverse entrepriseudgifter og - byggelånsrenter som følge af forlænget byggeperiode. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller på baggrund af de anførte oplysninger skema C godkendt på baggrund af en samlet anskaffelsessum på kr., herunder at kommunen påtager sig mergarantien i forhold til den øgede realkreditbelåning. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales.

18 Byrådet, Side 909 Beslutning i Byrådet den Godkendt Foreløbig helhedsplan for Boligselskabet Sydbo, afdeling 2 (Højhuset) - huslejestøtte i h. t. 91a i lov om almene boliger DIFLFO / 07/23305 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kuben Management A/S har som bygherrerådgiver for Boligselskabet Sydbo fremsendt helhedsplan for afdeling 2, Aabenraavej 82-92, til godkendelse i henhold til Landsbyggefondens regulativ om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger, 3, stk. 5. Landsbyggefonden kan i årene give tilsagn om tilskud fra Landsbyggefonden til en social og forebyggende indsats, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. I den konkrete sag er der tale om en ansøgning om tilskud til nedsættelse af huslejen. Det er en forudsætning for at få tilskud, at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilknyttet finansieringsplan, der er udarbejdet af boligorganisationen i samarbejde med relevante interessenter og godkendt af kommunalbestyrelsen. En helhedsplan for afdelingen er af Kuben ultimo 2006 fremsendt Landsbyggefonden. Efterfølgende har der været afholdt møder med fonden, hvor planen er gennemgået, og aftalte ændringer i forhold til anlægsarbejder er indarbejdet i den nu foreliggende helhedsplan. Denne skal ses som en del af en samlet helhedsplan for boligselskabets 3 afdelinger på Aabenraavej. En foreløbig helhedsplan for afdeling 1, Aabenraavej 58-80, er fremsendt Landsbyggefonden ult Landsbyggefonden har for afdeling 2 den 31. marts 2008 meddelt, at afdelingen er optaget på hovedlisten vedr. huslejestøtte. I henhold hertil kan forventes en huslejestøtte på 78 kr. pr. m2. Den 28. april 2008 har fonden fremsendt sine bemærkninger til den fremsendte helhedsplan, hvorefter fondens bemærkninger m.v. - krav - til helhedsplanen er indarbejdet i den foreløbige plan. Landsbyggefonden kan betinge tilskud af, at kommunen medvirker til den sociale- og forebyggende indsats (huslejenedsættelse). Der foreligger ikke i den konkrete sag udmeldinger om kommunal

19 Byrådet, Side 910 medvirken. Til den fysiske genopretning af bebyggelsen, der er beskrevet i helhedsplanen, forventes det kommunaløkonomiske engagement alene at indeholde eventuelle garantier. Boligselskabet oplyser, at afdeling 2 består af en enkelt blok i 5 etager med i alt værelseslejligheder i størrelserne 35 til 82 m2 samt et enkelt erhvervslejemål til Haderslev Kommune. Blokken er opført i 1973, og der er ikke foretaget større bygningsmæssige ændringer siden opførelsen udover en altaninddækning. De seneste år har der været problemer med tærede fjernvarmerør og faldstammer, og vinduer og døre trænger til udskiftning. For at kunne leve op de fremtidige boligmæssige krav vil det være nødvendigt at få foretaget en gennemgribende renovering, som omfatter udskiftning af vinduer, yderdøre, køkkener og badeværelser samtidig med, at et antal af de små etværelseslejligheder sammenlægges til større boliger. Det bemærkes, at Landsbyggefonden har fastlagt fristen for indsendelse af den endelige helhedsplan til 1. november Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller den foreløbige helhedsplan for afdeling 2 godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt.

20 Byrådet, Side Foreløbig helhedsplan for Haderslev Andels Boligforening, Hjortebroparken, i henhold til 91a i lov om almene boliger DIFLFO / 07/22950 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Medio oktober 2007 har Byrådssekretariatet fremsendt en foreløbig helhedsplan for social og forebyggende indsats i Hjortebroparken, der efterfølgende er godkendt af Byrådet den 29/ i forhold til de iværksatte initiativer, til Landsbyggefonden. Hjortebroparken omfatter afdelingerne 18, 19, 20, 21, 22 og 23. Landsbyggefonden kan i årene give tilsagn om tilskud fra fonden til en social og forebyggende indsats, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. I den konkrete sag er der tale om en ansøgning om tilskud til sociale aktiviteter for Hjortebroparken. Det er en forudsætning for at få tilskud, at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilknyttet investeringsplan, der er udarbejdet af boligorganisationen i samarbejde med relevante interessenter og godkendt af kommunalbestyrelsen. Landsbyggefonden har senest den 31. marts 2008 vedr. Hjortebroparken foreløbig udmeldt, at boligområdet er optaget på hovedlisten vedr. social og forebyggende indsats. Helhedsplanen skal ajourføres under respekt af udmeldte anvisninger om støtteomfang m. v. og fremsendes til Byrådet, der på grundlag af sit lokalkendskab skal erklære over for Landsbyggefonden, at den endelige helhedsplan er egnet til løsning af afdelingens problemer og tilkendegive, at det er indforstået med at medvirke administrativt og eventuelt økonomisk til den sociale og forebyggende indsats. Den endelige helhedsplan skal være fremsendt Landsbyggefonden med kommunens påtegning senest den 1. november For afdeling 18 (ansøgning om huslejestøtte) har Landsbyggefonden senest den 28. april 2008 anmodet om, at der foretages en samlet (tværgående) status og vurdering - også af de fysiske/driftsmæssige, økonomiske, miljø- og forvaltningsmæssige forhold m. v., herunder afgivet bemærkninger til investeringer, projektstyring og lejeniveau. For afdelingerne 19, 20, 21, 22 og 23 (ansøgninger om huslejestøtte) har Landsbyggefonden i skrivelser af 31. marts 2008 meddelt, at det indtil videre kun er muligt at optage projekteterne på reservelisten m.v. under hensyn til de begrænsede ressourcer. For at ansøgningen om tilskud til social og forebyggende indsats i Hjortebroparken kan komme i betragtning kræves, jfr.

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-08-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:23 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-06-2009 Regnskabsperiode til 31-05-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61.

Silkeborg Byråd har på møde af 25. juni 2012 godkendt byggeregnskabet for opførelsen af 12 stk. almene boliger på Buskelundhøjen, AB`s afd. 61. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. august 2012, kl. 18.30 Fraværende: Ulla Dinesen (afbud) 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2006-31. DECEMBER 2006 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2006 2006 2007 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.533.043,08 3.516.500 3.598.753 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2003-31. DECEMBER 2003 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2003 2003 2004 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.429.582,65 3.409.184 3.460.233 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers

Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00. Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers A/B Gudenå Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej 2, 8900 Randers Dagsorden til formøde til repræsentantskabsmøde i

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004. Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 1 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2004-31. DECEMBER 2004 Resultat Budget Budget UDGIFTER 2004 2004 2005 ORDINÆRE UDGIFTER Note 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.472.423,72 3.460.233 3.500.915 OFFENTLIGE OG ANDRE

Læs mere

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311

Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Nygårdsvej 37-6700 Esbjerg - Telefon 76 13 50 50 Budget for 1. oktober 2014-30. september 2015 Afdeling 18 Ringparken V, Stengærdet, Stengårdsvej 9-311 Oplysninger om afdelingen: Antal boliglejemål: 206

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007

INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FEBRUAR 2007 INDBETALINGER TIL LANDSDISPOSITIONSFONDEN FRA ALMENE BOLIGAFDELINGER, SELVEJENDE ÆLDREBOLIGINSTITUTIONER SAMT KOMMUNALE OG REGIONALE ÆLDREBOLIGER

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger eller anbefalinger til forvaltningen. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. februar 2012, kl. 18.30 Fraværende: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen godkendt. 2. Godkendelse af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 25. januar

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge

Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Repræsentantskabsmøde den 10. december 2013, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydsvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag. Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger Boligforeningen VIBO Afdeling 137 - Afdeling - Toften Skæringsdato: 01-12-1981 Budget 2014/2015 og regnskab 2012/2013 i sammendrag Lejemål Bruttoetage- Antal areal i alt (m2) lejemål Almene familieboliger

Læs mere

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016

FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 FOR PERIODEN 1/5 2015-30/4 2016 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,22% Ungdomsboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,1% Årlig Ny leje Nuvær. leje Leje primo2 Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m² pr.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19-05-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:30 Afbud: Leif Pedersen, Morten Jørgensen, Karsten Boe og Allan Fraværende:

Læs mere

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008

Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Administrator: Hvidovrebo Afdeling 4 Hvidovrebo Årsregnskab for 2008 Tilsynsførende kommune: LBF-nr.: 381 Kommunenr. 167 Boligforeningen Hvidovrebo Hvidovre Kommune Siestavej 7 Hvidovrevej 278 2600 Glostrup

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3

Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Forretningsorden for bestyrelsens hverv i BAB afdeling 3 Afdelingsbestyrelsen kan jf. BABs vedtægter 19 stk.10, fastlægge en forretningsorden for udførelsen af sit hverv. Afdelingsbestyrelsen holder møde

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 21. maj 2015 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN DAGSORDEN til ordinært møde torsdag den 28. maj 2015 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet, Høje

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-05-2009 Regnskabsperiode til 30-04-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere