Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008"

Transkript

1 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt Peter Hansen deltog ikke i behandlingen af pkt Bemærkninger: Byrådet besluttede ved mødets begyndelse at behandle tillægsdagsorden: pkt. 495 vedr. høringssvar til sygehusplan og pkt. 496 vedr. høringssvar om bustrafik at pkt. 464 og 478 udgik af dagsordenen. Et forslag til tillægsdagsorden vedr. lukning af 4 skoler blev overført til ekstraordinært byrådsmøde som af borgmesteren blev indkaldt til afholdelse i umiddelbar forlængelse af dagens ordinære møde, forventet kl Spørgetid Byrådet afholder spørgetid kl umiddelbart forud for dagsordenen. Der var ikke modtaget skriftlige spørgsmål til august-mødet

2 Byrådet, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 458. Bevtoft Boligselskab - årsregnskab for Boligselskabet af 1943, Vojens - årsregnskab for Vojens Andels-Boligforening - årsregnskab for Boligselskabet Sydbo, Haderslev - årsregnskab for regnskabsåret 2005/ Haderslev Boligselskab, Domea, årsregnskab 2005/ Haderslev Andels Boligforening - årsregnskab 2005/ Garanti for realkreditlån i forbindelse med etablering af 10 ustøttede andelsboliger i Hammelev, "Kroparken" Boligselskabet af 1943, Vojens - ombygning af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger, afd. 19, Hyldevænget Sillerup Plejekollegium S/I, skema C vedr. om- og tilbygning af plejeboliger til almene ældreboliger Foreløbig helhedsplan for Boligselskabet Sydbo, afdeling 2 (Højhuset) - huslejestøtte i h. t. 91a i lov om almene boliger Foreløbig helhedsplan for Haderslev Andels Boligforening, Hjortebroparken, i henhold til 91a i lov om almene boliger Haderslev Andels Boligforening, afdeling 33, Slotsgade 18 og Store Klingbjerg Tvist Oplæg til overholdelse af Servicerammen i Medlemsinitiativ vedr. brandslukningsaftaler Orienteringssag - Nyt medlem af Beredskabskommisionen Indstilling af kandidater til hvervet som Vurderingsankenævnsmedlem Organisering af fremtidige valg og afstemninger i Haderslev kommune - GENOPTAGELSE Byggestyringsregler for Haderslev Kommune Resultatrevision for 2007 vedr. beskæftigelsesindsatsen Vojens Is-arena Boldbaner i Sommersted: frigivelse af anlægsmidler Nettoindtægtsbevilling for salg af kommunens grunde m.v. fra 1. december 2007 til 31. maj Regulativ for klassificering af jordområder i Haderslev Kommune (områdeklassificering) - Endelig godkendelse SMOK: Regnskab Fælleskommunalt - deponiselskab - i den jyske og vestfynske del af Region Syddanmark Lokalplan , erhvervsområde ved Gammel Christiansfeldvej i Haderslev - Endelig godkendelse Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg nr , boligområde ved Fredstedvej i Haderslev Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg 6-08, Område til erhvervsformål ved Oksbølvej i Haderslev Lokalplan og kommuneplantillæg 5-08 Boligområde ved Pamhule Sø - Endelig godkendelse

3 Byrådet, Forslag til Lokalplan og kommuneplantillæg 8-08 Erhvervsområde Arnitlund Lokalplan 12.D.08-1 og kommuneplantillæg nr.08-04, område til idrætsformål i Vojens ny Isarena - Endelig godkendelse LUKKET MØDE 489. Udbud af erhvervsareal Køb af grund Projekt Lånomlægning Borgmesterbeslutning om kontraktudformning vedr. hjælpemidler Orientering om arbejdet i bestyrelser ÅBENT MØDE 495. Høringssvar til Region Syddanmark om "Fremtidens sygehuse - fra plan til virkelighed" Region Syddanmarks forslag til principper for bustrafik af regional betydning - høring

4 Byrådet, Side Bevtoft Boligselskab - årsregnskab for 2006 DIFLFO / 07/15901 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab for 2006 for Bevtoft Boligselskab, der omfatter 40 boliger og administreres af Boligkontoret Danmark, Ribe. Regnskabet omfatter regnskab for boligorganisation, byggefond, afdelingerne 1 og 2, revisionsprotokollat og spørgeskema. Den gennemførte revision har ikke givet anledning til kommentarer. Boligorganisationens og afdelingernes likvide midler er placeret i den almene fællesforvaltning, der administreres af Boligkontoret Danmark. I afdeling 1 er der et underskud på kr. og i afdeling 2 et overskud på kr. I forbindelse med opførelse af afdeling 2 er der efterfølgende stillet krav fra kommunens (Nørre-Rangstrup) side om betaling af kloaktilslutning. Dette mener boligforeningen var med i den oprindelige grundkøbesum. Ult. december 2004 besluttede Nørre- Rangstrup Kommunes Økonomiudvalg at opretholde kravet. Boligselskabet overvejer, om afgørelsen skal indbringes for en domstol eller Tilsynsrådet. Afdelingen har ikke egne midler til at betale kravet, der i givet fald må lånefinansieres. Gennemgang af vedligeholdelsesplan er ikke foretaget på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd. Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2006 godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt.

5 Byrådet, Side Boligselskabet af 1943, Vojens - årsregnskab for 2006 DIFLFO / 07/16538 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Til godkendelse regnskab 2006 for Boligselskabet af 1943, Vojens, der omfatter: Regnskab for boligorganisation Afdelingsregnskaber Regnskab for byggefond Spørgeskema med noter Bestyrelsens årsberetning Revisionsprotokol Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger. Af årsberetningen fremgår bl. a., at boligselskabet ved udgangen af 2006 havde i alt 727 boliger fordelt på 26 afdelinger. Der er i 2006 realiseret et overskud på kr., der er henlagt til selskabets arbejdskapital. Fra dispositionsfonden er der ydet tilskud til dækning af lejetab ved lejeledighed og fraflytning på kr. Heraf er kr. til afdeling 19, primært ungdomsboliger i sommersted. Det bemærkes, at der p. t. arbejdes med omdannelse af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger. Desuden er der ydet tilskud på kr. til honorar i forbindelse med nybyggeri. 24 afdelinger havde i 2006 et overskud på kr., der er overført til konto for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse og/eller konto for istandsættelse ved fremtidige fraflytninger. 9 afdelinger har tillige anvendt overskudet til at indfri tidligere års underskud. 2 afdelinger havde underskud på i alt kr., der budgetteres afviklet over 3 år. Gennemgang af vedligeholdelsesplan er ikke foretaget på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling

6 Byrådet, Side 897 Byrådssekretariatet indstiller årsregnskab 2006 godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Vojens Andels-Boligforening - årsregnskab for 2006 DIFLFO / 07/15921 Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab 2006 for Vojens Andels-Boligforening omfattende Bestyrelsens beretning Foreningens årsregnskab Afdelingernes årsregnskab Bemærkninger til resultatopgørelse Revisionsprotokollat Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Af revisionsprotokollen fremgår iøvrigt, at resultatet af foreningens samlede aktiviteter udviser et underskud på kr. Revisionen anbefaler, at ledelsen og bestyrelsen får udarbejdet resterende manglende handlingsplaner, herunder forretningsbeskrivelser vedr. forvaltningsrevision. ÅBEN SAG Vojens Andels-Boligforening har i lighed med tidligere år administreret driften af et bofællesskab (afd. 50) og et plejecenter (afd. 51), herunder service (afd. 54) og køkkenareal (afd. 55) i forbindelse med plejecentret for Haderslev Kommune samt en privat andelsboligforening (afd. 52). I afdeling 8 (Kløvervej/Bellisvej) har der været et underskud på kr., der hovedsagelig skyldes, at vandafgift har været større end budgetteret. Plejecentret Bregnbjerglunden (afd. 51) har et underskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr., idet man ikke på

7 Byrådet, Side 898 budgetlægningstidspunktet har haft de rigtige forudsætninger for at opgøre de forventede udgifter til el og varme. Dispositionsfonden har i 2006 ydet et tilskud til afdeling 2, 8, 9, 17, 18 og 20 på i alt kr. til dækning af tab på tidligere beboere samt kr. til tab ved lejeledighed. Dispositionsfonden har modtaget kr., som er indgået på tidligere års afskrevne tilgodehavender hos beboere. Underskudsafviklingen i afdeling 8 (Kløvervej/Bellisvej), 12 (Syrenvej/Hybenvej/Tjørnevej/Øster Alle), 14 og 24 (Stadion Alle), under et opgjort til kr., afvikles over 3 år. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2006 godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Boligselskabet Sydbo, Haderslev - årsregnskab for regnskabsåret 2005/2006 DIFLFO / 06/17022 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab 2005/2006 for Boligselskabet Sydbo, der omfatter: Regnskaber for afdelingerne 2-6 Regnskab for Hovedselskabet Spørgeskema Revisionsprotokol Bestyrelsens årsberetning

8 Byrådet, Side 899 Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger i revisionspåtegningen. Som led i forvaltningsrevisionen er boligorganisationen i gang med udarbejdelse af målsætninger på væsentlige områder. Hovedselskabet har et underskud på kr. på grund af et urealiseret kurstab på den samlede værdipapirbeholdning, der er bogført som afgang i arbejdskapitalen. De enkelte afdelinger har i 2005/2006 haft følgende overskud: Afdeling 1 (Aabenraavej 58-80) kr., der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 2 (Højhuset, Aabenraavej 82-92) kr., der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 3 (Humletoften) kr., der overføres til afvikling af et opsamlet underskud på kr. og kr. til vedligeholdelse. Afdeling 4 (Rådmandsvej), har et overskud på kr., der henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 5, Center for Senildemente: Af et opsamlet overskud på kr. anvendes kr. til udligning af opsamlet underskud. Restoverskud på kr. henlægges til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Afdeling 6 (Rådmandsvej). Det samlede overskud på kr. anvendes til nedbringelse af afdelingens underskudssaldo, som herefter udgør kr. Vedligeholdelsesplaner er ikke gennemgået på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2005/2006 godkendt Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt.

9 Byrådet, Side Haderslev Boligselskab, Domea, årsregnskab 2005/2006 DIFLFO / 06/17156 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab 2005/2006 for Haderslev Boligselskab, Domea, der omfatter regnskab for byggefond og selskab, regnskab for afdelinger, bestyrelsens årsberetning, spørgeskema og revisionsprotokollat Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Af bestyrelsens årsberetning fremgår, at den økonomiske udvikling i selskabet og afdelingerne 16/11, 16/26, 16/28, 16/65, 16/67 og 16/68 er forløbet som planlagt, og der er ingen økonomiske problemer. Afdeling 16/09 (Gartnerhaven) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser på tab ved fraflytninger, der budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/18 (Fårehave) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning samt tab ved lejeledighed. Et opsamlet underskud på kr. budgetteres afviklet inden for 5-10 år. Afdeling 16/19 (Fårehave, 2. etape) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse. Beløbet budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/25 (Skovvænget/Brombærvej) har et underskud på kr., som skyldes merudgift på offentlige og andre faste udgifter, manglende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse samt istandsættelse ved fraflytninger. Beløbet budgetteres afviklet inden for 3 år. Afdeling 16/27 (Byhusene) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til istandsættelse ved fraflytninger samt korrektion af forsikringerne. Et opsamlet underskud på kr. budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/28 (Hiort Lorenzen Center) har et opsamlet underskud på kr., der budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/63 (Grøften) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til tab ved lejeledighed. Et opsamlet underskud på kr. budgetteres afviklet indenfor 3 år.

10 Byrådet, Side 901 Afdeling 16/66 (Erik Grøn Kollegiet) har et underskud på kr., som skyldes manglende dækkende henlæggelser til tab ved lejeledighed. Beløbet budgetteres afviklet inden for 5-10 år. Herudover er der en underfinansiering på kr., som forventes udlignet i 2006/2007 ved optagelse af tillægslån. Afdeling 16/69 (Grøften II) har et underskud på kr., som skyldes korrektion af ungdomsboligbidrag. Et opsamlet underskud på kr. budgetteres afviklet inden for 5-10 år. Afdeling 16/71 (Lionsparken) har et underskud på kr., som skyldes ydelser på et nyt forbedringslån. Beløbet budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdeling 16/72 (Lionsparken/tagboliger) har et underskud på kr., som skyldes manglende henlæggelser til tab ved lejeledighed. Beløbet budgetteres afviklet indenfor 3 år. Afdelingerne 16/18, 16/25, 16/27, 16/63, 16/65, 16/66 og 16/69 har i 2005/06 haft væsentlige udlejningsvanskeligheder. Organisationsbestyrelsen har fokus på problemstillingen og arbejder med flere løsninger. I afdeling 16/18 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. I afdeling 16/25 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt kr. I afdeling 16/26 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt kr. I afdeling 16/27 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. I afdeling 16/63 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. I afdeling 16/66 udgør tilgodehavender på fraflytninger kr. Af disse er kr. sendt til retslig incasso, hvorfor der må forventes tab. Til imødegåelse heraf er henlagt 0 kr. Et udlån til afdeling 16/18 (Fårehave) på kr. opfylder ikke bestemmelserne i bek. om drift af almene boliger m. v., 47, stk. 3 og 114, stk. 1 nr. 6. Der er endvidere risiko for, at udlånet må afskrives som tab som følge af afdelingens økonomiske problemer. Regnskabet er forsynet med det forbehold, at "afdelingens fortsatte drift er betinget af, at afdelingen undgår fremtidige tab ved lejeledighed, således at der skabes balance mellem udgifter og indtægter incl. afvikling af den opsamlede underskudssaldo. Afdelingen kan ikke løse de økonomiske problemer ved egen hjælp og er afhængig af ekstern støtte."

11 Byrådet, Side 902 Det fremgår endvidere af revisionsberetningen, at processen med implementering af forvaltningsrevision på trods af revisionens anbefalinger i 2004/2005 ikke har udviklet sig yderligere i Sagens behandling har bl. a. afventet udtalelse fra Teknik- og Miljøservice til vedligeholdelsesplan. Denne foreligger på grund af travlhed ikke. Juridiske aspekter Det fremgår af 47, stk. 3, i bek. om drift af almene boliger m.v., at "boligorganisationens midler kan indgå i en fælles forvaltning. Afdelinger, der ikke er solvente, må ikke indgå i en fælles forvaltning. Hvis boligorganisationen ikke længere er solvent, skal der være separat forvaltning". Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller regnskabet godkendt med anbefaling af, at udviklingen i boligselskabets afdelinger, herunder i afdelinger med udlejningsproblemer, fortsat nøje følges. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Haderslev Andels Boligforening - årsregnskab 2005/2006 DIFLFO / 07/16596 Sagsfremstilling Til godkendelse årsregnskab 2005/2006 for Haderslev Andels Boligforening, der omfatter: Administrationsafdelingens regnskab ÅBEN SAG

12 Byrådet, Side afdelingsregnskaber Regnskab for Hertug Hans Hospitalet Revisionsprotokol Spørgeskema Bestyrelsens årsberetning Oversigt over planlagt og periodisk vedligeholdelse Oversigt over de næste tre kalenderårs projekter med ekstern belåning Materialet er gennemgået med udgangspunkt i de tilsynsforpligtelser, som kommunen har på området. Det fremgår af revisionsprotokollatet, at alle afdelingsregnskaber har fået en revisionspåtegning uden forbehold. Afdelingerne 27 og 31 er dog udvidet med bl. a. følgende oplysninger: Afdeling 27 (Varbergparken) udviser et underskud på kr., og der er nu et opsamlet underskud på kr. Afdelingen har negative henlæggelser med kr. Underskudet skyldes primært store tab på lejeledighed på i alt kr. Der er godkendt ansøgning om støtte under Landsbyggefondens renoveringsog driftsstøttelordning for etape 1. Etape 2 forventes godkendt i Afdelingens underskud dækkes indtil godkendelsen med kr. af Landsbyggefonden, medens øvrigt opsamlet underskud dækkes af dispositionsfonden/rentefri lån fra Landsbyggefonden. Da det kun er etape 1, der er godkendt, opsamles der stadig underskud i etape 2, hvor der også er udlejningsvanskeligheder. Afdeling 31 (Jacob Knudsens Vej/Thomas Kingos Vej) har modtaget et rente- og afdragsfrit lån fra dispositionsfonden til afhjælpning af underskud opstået i forbindelse med ændring af regnskabsprincip omkring periodisering. Afdelingen har søgt Landsbyggefonden om hjælp, og lånet løber, indtil der er fundet en løsning. Der sker ikke budgetmæssig afvikling af underskudet. Afdeling 40 (Gåskærgade A-B-C), hvis påtegning var udvidet med en supplerende oplysning sidste år, har efterfølgende fået tilskud på fra dispositionsfonden, medens opsamlet underskud iøvrigt dækkes af dispositionsfonden/rentefri lån fra Landsbyggefonden. Afdelingens henlæggelser er dermed reetableret, men de årlige henlæggelser er stadig små i forhold til det forventede behov. Der er 6 afdelinger med underskud i 2005/2006 på i alt kr., hvoraf andelen for afd. 27, Varbergparken, alene udgør kr., et opsamlet underskud på kr. og en underbalance på kr. Af dispositionsfondens midler på kr. er der ydet et lån til afd. 27 på kr. til installation af individuelle vandmålere. Lånet er rente- og afdragsfrit indtil 31/ På grund af den dårlige

13 Byrådet, Side 904 økonomi i afdelingen forventes det, at lånet skal dækkes af dispositionsfonden. Vedligeholdelsesplanen er ikke gennemgået på grund af travlhed i Teknik- og Miljøservice. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller årsregnskabet for 2005/2006 godkendt på baggrund af igangværende tiltag med henblik på fysisk og økonomisk genopretning af Varbergparken. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Garanti for realkreditlån i forbindelse med etablering af 10 ustøttede andelsboliger i Hammelev, "Kroparken" DIFLFO / 08/17501 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Byrådet har i sit møde den 29. maj 2008 på vilkår som vedtaget af Haderslev Byråd meddelt garanti for realkreditlån for den del af restgælden på lånet, der har pantesikkerhed ud over 65% af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse. Ejendommens værdi er i beregningen lig med den samlede anskaffelsessum, kr. Den kommunale garanti blev opgjort til kr. svarende til 18,75% af realkreditlånet på kr. (100 x 15 : 80). Med en ændring i 160 n i almenboligloven, der trådte i kraft den 7. april 2008, omfatter garantien imidlertid den del af restgælden på realkreditlånet, der har pantesikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi, hvorefter den kommunale garanti kan beregnes

14 Byrådet, Side 905 til kr. svarende til 25% af (100 x 20 : 80) af realkreditlånet. I forhold til den vedtagne garanti indebærer lovændringen således en forhøjelse af den kommunale garanti fra kr. til kr. med kr. Det bemærkes, at ustøttede private andelsboliger, hvortil der ydes garanti, nu er omfattet af reglerne om realkreditinstitutternes værdiansættelse for støttede private andelsboliger, herunder at ejendommen kan værdiansættes til anskaffelsessummen. Juridiske aspekter Ændring i almenboliglovens 160n til ikrafttrædelse pr. 7. april 2008 Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet garantien godkendt i overensstemmelse med ændringen i almenboligloven. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Udgik af dagsordenen Boligselskabet af 1943, Vojens - ombygning af 8 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger, afd. 19, Hyldevænget DIFLFO / 07/23355 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Som led i en økonomisk og fysisk genopretning af afdeling 19, Hyldevænget 35 A-H, J. H. Schmidtsvej 19 A - F og 20 A - F, har Haderslev Byråd i sit møde den 31. januar 2008 godkendt en indstilling fra Landsbyggefonden, hvorefter kommunens godkendelse indebærer deltagelse i en nødvendig kapitaltilførsel og godkendelse af øvrige forudsætninger i indstillingen, herunder omfanget af investeringer, disses finansiering samt driftsbudget. Haderslev Kommune har allerede bidraget med kr. i en samlet

15 Byrådet, Side 906 kapitaltilførsel på kr. Den 31. januar 2008 har Byrådet samtidig godkendt skema A for ombygning af 8 af de i alt 20 ungdomsboliger til 3 almene familieboliger. De 8 boliger er beliggende i Sommersted, og der har været udlejningsvanskeligheder i forhold til disse boliger. Kuben har nu fremsendt skema B for ombygningen til godkendelse. Administrationen har tidligere givet udtryk for, at anskaffelsessummen for ombygningen var høj. Den har imidlertid været begrundet med det høje prisniveau, herunder at udgifterne til en byggeplads, uanset at der her kun er tale om 3 boliger, er de samme. Hertil kommer, at pladsen er vanskelig tilgængelig. Endelig opføres 3 udestuer for at højne attraktionsværdien og fremtidsværdien. Anskaffelsessummen kan opgøres således ved skema A, henholdsvis skema B: Grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer I alt Skema A/kr Skema B/kr Kuben oplyser, at overskridelsen på kr. i forhold til skema A til dels skyldes, at ombygningsarbejderne er blevet mere omfattende, og at der kun etableres 3 boliger. Der har efter licitationen været forhandlinger med den lavestbydende entreprenør, og projektmaterialet er blevet gennemgået. Der er fundet besparelser på håndværkerudgifterne på kr. Omkostningerne er gennemgået, og honorarprocenten for byggesagshonorar og teknikerhonorar er blevet reduceret, men på grund af renteudviklingen har det været nødvendigt at hæve byggelånsrenten. Økonomiske forhold Byrådet har den 31. januar 2008 godkendt netto merudgifter i 2008 på kr. ( kr. til grundkapital og kr. til kapitaltilførsel). Merudgiften medfører imidlertid øgede udgifter til grundkapital på kr. Hertil kommer, at den kommunale garanti forøges med kr. De kommunaløkonomiske konsekvenser er således netto merudgifter i 2008 på kr. til grundkapitallån. Bevillingspåtegning: Der gives tillægsbevilling til funktion 08.32, forskydninger i langfristede tilgodehavender, hvor der afsættes yderligere kr. i 2008 under Indskud i Landsbyggefonden med finansiering af kassebeholdningen.

16 Byrådet, Side 907 Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller, at skema B godkendes med en anskaffelsessum på kr. på baggrund af Landsbyggefondens godkendte indstilling med henblik på at videreføre afdelingen på rentabel vis, at indskud i Landsbyggefonden gennemføres med 14% af anskaffelsessummen ( kr.) også for overskridelsen, og at de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet med kursiv godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt Sillerup Plejekollegium S/I, skema C vedr. omog tilbygning af plejeboliger til almene ældreboliger DIFLFO / 05/5129 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Som bygherrerådgiver for Sillerup Plejekollegiums Ældreboliger Nord har Kuben fremsendt skema C, byggeregnskab revideret og underskrevet af revisor og bygherre, til godkendelse i henhold til bekendtgørelse om støtte til almene boliger samt støttede andelsboliger m. v. Regnskabet udviser en samlet udgift på kr. eller en merudgift i forhold til skema B (igangsættelsestidspunket) på kr. Den samlede anskaffelsessum er i skema B, henholdsvis skema C, opgjort således:

17 Byrådet, Side 908 Skema B/kr. Skema C/kr. Samlede grundudgifter Håndværkerudgifter Omkostninger Gebyrer Lejeindtægt I alt Det oplyses, at m2-prisen iflg. skema B udgjorde kr. pr. m2. Byggeregnskabet udviser en m2-pris på kr. pr. m2, hvilket er kr. mindre end maksimumsbeløbet på kr. pr. m2 for almene ældreboliger. Økonomiske forhold Merudgifterne finansieres ved regulering af realkreditlånet med kr. og regulering af grundkapitalen med kr., en udgift som afholdes af Sillerup Plejekollegium S/I, ligesom boligindskuddene reguleres med kr. Merfinansieringen medfører en lejeforhøjelse på ca. 75 kr. pr. måned pr. lejemål. Dette bevirker således ingen forøgelse i de kommunale udgifter, idet kommunegarantien dog forøges i forhold til merrealkreditbelåningen med kr. Merudgifterne begrundes primært med yderligere omkostninger til - terrænarbejder, ekstrafundering m. m., - byggerådgivning i forbindelse med nød- og panikbelysning m. m., - diverse entrepriseudgifter og - byggelånsrenter som følge af forlænget byggeperiode. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller på baggrund af de anførte oplysninger skema C godkendt på baggrund af en samlet anskaffelsessum på kr., herunder at kommunen påtager sig mergarantien i forhold til den øgede realkreditbelåning. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales.

18 Byrådet, Side 909 Beslutning i Byrådet den Godkendt Foreløbig helhedsplan for Boligselskabet Sydbo, afdeling 2 (Højhuset) - huslejestøtte i h. t. 91a i lov om almene boliger DIFLFO / 07/23305 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kuben Management A/S har som bygherrerådgiver for Boligselskabet Sydbo fremsendt helhedsplan for afdeling 2, Aabenraavej 82-92, til godkendelse i henhold til Landsbyggefondens regulativ om tilskud til social og forebyggende indsats i problemramte afdelinger, 3, stk. 5. Landsbyggefonden kan i årene give tilsagn om tilskud fra Landsbyggefonden til en social og forebyggende indsats, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. I den konkrete sag er der tale om en ansøgning om tilskud til nedsættelse af huslejen. Det er en forudsætning for at få tilskud, at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilknyttet finansieringsplan, der er udarbejdet af boligorganisationen i samarbejde med relevante interessenter og godkendt af kommunalbestyrelsen. En helhedsplan for afdelingen er af Kuben ultimo 2006 fremsendt Landsbyggefonden. Efterfølgende har der været afholdt møder med fonden, hvor planen er gennemgået, og aftalte ændringer i forhold til anlægsarbejder er indarbejdet i den nu foreliggende helhedsplan. Denne skal ses som en del af en samlet helhedsplan for boligselskabets 3 afdelinger på Aabenraavej. En foreløbig helhedsplan for afdeling 1, Aabenraavej 58-80, er fremsendt Landsbyggefonden ult Landsbyggefonden har for afdeling 2 den 31. marts 2008 meddelt, at afdelingen er optaget på hovedlisten vedr. huslejestøtte. I henhold hertil kan forventes en huslejestøtte på 78 kr. pr. m2. Den 28. april 2008 har fonden fremsendt sine bemærkninger til den fremsendte helhedsplan, hvorefter fondens bemærkninger m.v. - krav - til helhedsplanen er indarbejdet i den foreløbige plan. Landsbyggefonden kan betinge tilskud af, at kommunen medvirker til den sociale- og forebyggende indsats (huslejenedsættelse). Der foreligger ikke i den konkrete sag udmeldinger om kommunal

19 Byrådet, Side 910 medvirken. Til den fysiske genopretning af bebyggelsen, der er beskrevet i helhedsplanen, forventes det kommunaløkonomiske engagement alene at indeholde eventuelle garantier. Boligselskabet oplyser, at afdeling 2 består af en enkelt blok i 5 etager med i alt værelseslejligheder i størrelserne 35 til 82 m2 samt et enkelt erhvervslejemål til Haderslev Kommune. Blokken er opført i 1973, og der er ikke foretaget større bygningsmæssige ændringer siden opførelsen udover en altaninddækning. De seneste år har der været problemer med tærede fjernvarmerør og faldstammer, og vinduer og døre trænger til udskiftning. For at kunne leve op de fremtidige boligmæssige krav vil det være nødvendigt at få foretaget en gennemgribende renovering, som omfatter udskiftning af vinduer, yderdøre, køkkener og badeværelser samtidig med, at et antal af de små etværelseslejligheder sammenlægges til større boliger. Det bemærkes, at Landsbyggefonden har fastlagt fristen for indsendelse af den endelige helhedsplan til 1. november Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Karsten Sperling/Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller den foreløbige helhedsplan for afdeling 2 godkendt. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Anbefales. Beslutning i Byrådet den Godkendt.

20 Byrådet, Side Foreløbig helhedsplan for Haderslev Andels Boligforening, Hjortebroparken, i henhold til 91a i lov om almene boliger DIFLFO / 07/22950 ÅBEN SAG Sagsfremstilling Medio oktober 2007 har Byrådssekretariatet fremsendt en foreløbig helhedsplan for social og forebyggende indsats i Hjortebroparken, der efterfølgende er godkendt af Byrådet den 29/ i forhold til de iværksatte initiativer, til Landsbyggefonden. Hjortebroparken omfatter afdelingerne 18, 19, 20, 21, 22 og 23. Landsbyggefonden kan i årene give tilsagn om tilskud fra fonden til en social og forebyggende indsats, hvor der er konstateret væsentlige problemer af økonomisk, social eller anden karakter. I den konkrete sag er der tale om en ansøgning om tilskud til sociale aktiviteter for Hjortebroparken. Det er en forudsætning for at få tilskud, at indsatsen indgår i en helhedsplan med tilknyttet investeringsplan, der er udarbejdet af boligorganisationen i samarbejde med relevante interessenter og godkendt af kommunalbestyrelsen. Landsbyggefonden har senest den 31. marts 2008 vedr. Hjortebroparken foreløbig udmeldt, at boligområdet er optaget på hovedlisten vedr. social og forebyggende indsats. Helhedsplanen skal ajourføres under respekt af udmeldte anvisninger om støtteomfang m. v. og fremsendes til Byrådet, der på grundlag af sit lokalkendskab skal erklære over for Landsbyggefonden, at den endelige helhedsplan er egnet til løsning af afdelingens problemer og tilkendegive, at det er indforstået med at medvirke administrativt og eventuelt økonomisk til den sociale og forebyggende indsats. Den endelige helhedsplan skal være fremsendt Landsbyggefonden med kommunens påtegning senest den 1. november For afdeling 18 (ansøgning om huslejestøtte) har Landsbyggefonden senest den 28. april 2008 anmodet om, at der foretages en samlet (tværgående) status og vurdering - også af de fysiske/driftsmæssige, økonomiske, miljø- og forvaltningsmæssige forhold m. v., herunder afgivet bemærkninger til investeringer, projektstyring og lejeniveau. For afdelingerne 19, 20, 21, 22 og 23 (ansøgninger om huslejestøtte) har Landsbyggefonden i skrivelser af 31. marts 2008 meddelt, at det indtil videre kun er muligt at optage projekteterne på reservelisten m.v. under hensyn til de begrænsede ressourcer. For at ansøgningen om tilskud til social og forebyggende indsats i Hjortebroparken kan komme i betragtning kræves, jfr.

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-08-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:23 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 04-09-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 14:08 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen forlod mødet kl. 13.30 efter behandlingen af

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 02-04-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Jens Chr. Gjesing Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 02-04-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 112.573. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag

DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER. 2 Lovliggørelse af institutionens formelle retsgrundlag 1 Indledning DEN SELVEJENDE INSTITUTION EBELTOFT ÆLDREBOLIGER Dette notat er udarbejdet til brug for bestyrelsens behandling af institutionens lovgivningsmæssige grundlag samt genopretning af økonomien

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 218.723. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Onsdag den 15. januar 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 8. januar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 22 DAMAGER Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 106.632. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre

Dagsorden. Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Udsendt #JobInfo revideret Criteria=AKB_Rødovre# den 2. maj 2011 Revideret Repræsentantskabsmøde Mandag den9. maj 2011, kl. 18.00 Bondehuset, Doktorhaven, Rødovre Repræsentanter Formand Klaus Lind Bentsen,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.742. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 16.607. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo

Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Vedtægter for CVR 3517 8953 Den selvejende almene ungdomsboliginstitution, Startbo Navn, hjemsted og formål 1. Den selvejende almene ungdomsboliginstitutions navn er: Startbo Stk. 2. Ungdomsboliginstitutionen

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 148.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 18 NØRRE ALLÉ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 32.448. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 24 SKEJBYPARKEN Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 11.828. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg

Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Svendborg Kommune Økonomi Direktionssekretariatet Ramsherred 5 5700 Svendborg Att. Jan Carlsson Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 28 Svane Kollegiet Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 119.893. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat

ORGANISATIONSBESTYRELSEN. Referat ORGANISATIONSBESTYRELSEN Referat Den 17. maj 2016 af ordinært møde tirsdag 10. maj 2016 kl. 18.00 i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen. Deltagere: Jens Corfitzen Formand (afd. 2) Peter Jørgensen

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 452.298. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 11 STENALDERVEJ Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 50.074. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 8 VESTERGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 18.931. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Vedtægter for Bomiva

Vedtægter for Bomiva Vedtægter for Bomiva Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Bomiva. Organisationen har hjemsted i Skive Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud. 3.

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 14 VEJLBY Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 10.273. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 20 STEEN BILLES TORV Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 8.230. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 01-04-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jacobsen, Gunnar Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger

VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger VEDTÆGTER FOR Den selvejende almene Plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger Kapitel 1. Navn, Hjemsted og formål 1. Den selvejende institutions navn er Den Selvejende almene Plejeboliginstitution

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den WEB. Afdeling Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 31.10.2016 WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde torsdag den 21. maj 2015, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Jacob

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 25 CHRISTIANSHØJ Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 69.459. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 21. juni 2011, kl. 16.00 Beboerhuset, Lyngbygårdsvej 135 Til stede Britta Pedersen, Lis Silberbauer, Søren Timann Hansen, Erik Frikke, Stanley Rathjen, Ole

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 23 LADEGÅRD Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 135.030. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 21 SKELAGER Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 225.215. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I ÅRHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 26 Åpark Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.359.203. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 17 MINDEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 40.081. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 19 DANIA Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 171.474. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 7 GRENÅVEJ KOLLEGIET Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 115.558. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 5 MEJLGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 51.098. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 08-06-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Allan Emiliussen og Holger Mikkelsen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 28 Svane Kollegiet Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 1.744.581. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 16 CHRISTIANSBJERG Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 9.326. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15 Afvigelse

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 6 ROSENSGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 35.380. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 3 GRØNNEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 53.100. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Svend Aage Jacobsen, formand Mathias Knudsen, næstformand Linda Lassen, medlem Solgårdens Ældreboliger S/I Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 28. maj 2015 kl. 15.00 samtidig med dette møde er der møde vedr. Ejerforeningen, på Solgården, Lundbyesvej 36, Bedsted,

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 153.940. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 12 KIRSEBÆRHAVEN Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 11.186. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning

Regnskab Halsnæs Ny Boligselskab. 1. juli juni Bestyrelsens årsberetning Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 124.881, som er overført til arbejdskapitalen. Arbejdskapital: Den disponible del af saldoen udgør pr. 3. juni 214

Læs mere

Referat af ekstraordinært OB-møde

Referat af ekstraordinært OB-møde Referat af ekstraordinært OB-møde Mødedato: 20. juni 2012 kl. 17.30 Til stede: Bent Haupt Jensen, Formand Michael Bagge Kuehn Jette Kragh Svend Lauridsen Palle Madsen Käthe Pedersen Christian Høgsbro,

Læs mere

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup #split# Referat Styringsdialogmøde mellem Boligforeningen PM og Brønderslev Kommune Side: 1 Journalnr.: 27.42.00-G01-1-14 Mødedato : 29-09-2014 Deltagere : Fra Boligforeningen PM: Forretningsfører Anna

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 17 MINDEGADE Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 14.609. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Onsdag den 15. december 2010 kl. 17.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. 215/216 216/217 217/218 218/219 219/22 22/221 221/222 222/223 223/224 224/225 Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 5.536, som er overført til arbejdskapitalen.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. maj 2016, kl. 19.00 i Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Til stede: Karen Christensen, Anders Brandt, Anni Damsgaard Pagh, Basile A. Sokalis, Gry Marie

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab

VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab VEDTÆGTER for Farsø Boligselskab Den 21. maj 2014 VEDTÆGTER FOR FARSØ BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er Farsø Boligselskab Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation

VEDTÆGTER. For. Den almene boligorganisation VEDTÆGTER For Den almene boligorganisation BOLIGSELSKABET AF 2014 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Boligselskabets navn er Boligselskabet af 2014. 1. Selskabet har hjemsted i Randers Kommune. 2. Selskabet

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste.

4. Som medlemmer af boligorganisationen anses dennes lejere og enhver, der er opnoteret på organisationens venteliste. VEDTÆGTER for 2 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligkontoret Fredericia. Organisationen har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret uden

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2012/13 AFD 9 MUNKEGADE Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 61.527. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2012/13 2012/13

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2014/15 AFD 2 GRUNDTVIGS HUS Udgifterne overstiger indtægterne med kr. 18.627. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2014/15 2014/15

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia 99

Boligselskabet Futura Fredericia 99 Boligselskabet Futura Fredericia 99 Referat for ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 16. juni 2010 kl. 17.00, mødet fandt sted i fælleshuset på Thygesmindevej. 1. Velkomst ved formanden 2. Godkendelse

Læs mere

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune Emne Styringsdialogmøde Møde nr. 2015 Dato 13. december 2015 Sagsnr. 15/9309

Læs mere

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold

Kapitel 1. Kapitel 2. Kapitel 3. Stk. 3. Repræsentantskabet træffer beslutning. om følgende forhold Kapitel 1 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen ØsterBO. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Vejle Kommune. 2. Boligorganisationen er organiseret: 1) Uden medlemsindskud. 3. Boligorganisationens

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger.

Bestyrelse og ledelse fremlagde ledelsespåtegning af 19. marts 2014 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 19. marts 2014, kl. 17.30. Afbud: Ulla Dinesen 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen godkendt. 2. Underskrift af sidste referat. Referat af bestyrelsesmøde af 19.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB

VEDTÆGTER. for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB VEDTÆGTER for ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIGSELSKAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er ODENSE SOCIAL-FILANTROPISKE BOLIG- SELSKAB. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende helhedsplan, og at Punkt 8. Godkendelse af ansøgning om helhedsplan og renovering af 138 almene familieboliger skema A. Boligforeningen Fjordblink, afdeling 10, Peter Freuchens Vej 1-39 2015-053889 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT

KOLLEGIEKONTORET I AARHUS REGNSKAB 2013/14 AFD 13 NØRREPORT Indtægterne overstiger udgifterne med kr. 60.235. ÅRSBERETNING Når der ikke, som budgetteret, blev balance mellem indtægter og udgifter skyldes det følgende afvigelser: Regnskab Budget 2013/14 2013/14

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere