Betjeningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Betjeningsvejledning

2 2 Kære kunde Tak, fordi du har købt en PHILIPS-fax. Vi ønsker dig held og lykke med din nye laserfax. Du kan faxe og telefonere med fax-maskinen, sende og modtage Text2Fax beskeder samt lave kopier. Maskinen udskriver på normalt kopi- og printerpapir. Du kan se nøjagtigt, hvornår du har modtaget en fax med tidsstemplet i Laserfax 855. Dette fungerer også efter strømsvigt. Fax-maskinen udskriver med moderne laserteknologi. Startpatronen, som følger med faxen, kan udskrive op til sider. Med de næste tonerpatroner kan du udskrive op til sider. Du kan få tonerpatroner og tilbehør gennem vores telefonbestillingsservice (se bagsiden). Du kan slutte Laserfax 855 til computeren (pc med Microsoft Windows 98 SE 2000 ME XP) og bruge fax-maskinen som laserprinter. Du kan også scanne dokumenter og redigere dem på computeren. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem, og følg sikkerhedsanvisningerne. Afrøv bare alle de funktioner, som laserfaxen har. Du kan ikke beskadige fax-maskinen, hvis du bruger de funktioner, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Fa x Laserprinter på normalpapir Modem: Laserfax k4-Modem (soft-modem) Laserfax 855 Super G3 33k6-modem Fax-hukommelse: Laserfax sider Laserfax sider Fax-omskifter: Auto Manuel EXT/Telefonsvarer Fax Polling af fax-meddelelser Automatisk dokumentføder til 20 originaler Rundsendingsfunktion Tidsstempel (Laserfax 855) Telefon Mulighed for omstillingsanlæg Vis nummer / CLIP Telefonbog med op til 200 poster Ti grupper med op til 199 poster Ekstra funktion mulig (Skift mellem opkald, Hold etc.) Kopimaskine 64 gråtoner Hastighed: Ti sider pr. minut Automatisk dokumentføder til 20 originaler Opløsning: Hurtig Kvalitet Foto Zoom: 25 til 400 procent Op til 99 kopier af en original Udskrivning Sort-hvid-laserprinter Opløsning 600 dpi Ti sider pr. minut Lister og rapporter Funktionsliste Journal (30 Text2Fax- eller fax-overførsler og opkald) Poster og grupper i telefonbogen Oversigt over maskinens indstillinger Liste over ventende opgaver Senderapport Text2Fax Du kan sende en tekst som fax-meddelelse fra din fax-maskine til en anden fax-maskine. Scanner Opløsning: 256 gråtoner Hastighed: Seks sekunder til en A4-side Automatisk dokumentføder til 20 originaler Computertilslutning (Laserfax 855) Til pc Operativsystemer Microsoft Windows 98 SE 2000 ME XP USB-port (1.1 samt 2.0 full speed) Installations-cd med automatisk installation TWAIN-scannerdriver Paper Port 8.0 Udskrivning fra computer (ti sider pr. minut) Tilføjelse og redigering af telefonbogsposter Papir Papirkassette til op til 250 sider Normalt printer- og kopipapir (60 til 90 g/m 2 )

3 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger Oversigt Beskrivelse af maskinen Betjeningspanel med LCD-display Pakkens indhold Installation Udpakning og tilslutning Tonerpatron Papir Særlige telefonlinjer Ekstra enheder Easylink Indstillinger Indstilling af land Indstilling af sprog Dato og klokkeslæt Indtastning af nummer og navn Sidehoved Ringetone Opløsning Beskyttet fax-modtagelse Spærring Strømsparetilstand Indstilling af fax-modtagetilstand Telefon Telefonering Genkald Telefonbog Hurtigsøgning Grupper Sammenkædning af numre Udskrivning af telefonbog Ekstra telefontjenester Vis nummer Flere udskrifter Tidsstempel * Rundsending Send senere Polling-modtagelse Journal Opgaver Kopiering Lav kopier automatisk Tilpasning af kopier Text2Fax Pc-tilslutning * Forudsætninger Installation af software Afinstallation af software Brug af Companion Suite Redigering af telefonbog Indstillinger Visning af tonerniveau Udskrivning fra computeren Scanning Tips og tricks Papir- eller originalstop Rengøring Bilag Ordliste Forkortelser Funktionsliste Tekniske data Indeks Fax Ilægning af dokumenter Afsendelse af fax-meddelelser Manuel afsendelse af faxer Hastighed Senderapport Faxmodtagelse Sorteret udskrivning * Laserfax 855 Indholdsfortegnelse

4 4 Kapitel Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Overhold følgende anvisninger for opstilling og brug af apparatet for at undgå mulige farer, beskadigelse og fejlfunktioner. Faxen skal stå sikkert og stabilt på en jævn og glat flade (ikke underlag som f.eks. tæpper eller lignende). Hvis apparatet falder ned, kan det blive beskadiget eller skade personer især småbørn. Afstanden til andre enheder eller genstande skal være på mindst 15 centimeter. Læg alle kabler sådan, at ingen kan falde over dem og slå sig, og kabel og apparat ikke bliver beskadiget. Sørg for, at der er mindst 30 centimeter plads foran apparatet, da originaler og udskrifter kommer ud på apparatets forside. Undgå direkte sol samt at stille apparatet umiddelbart i nærheden af radiatorer, klimaanlæg samt radio- og tv-apparater. Hvis du anvender en ekstra trådløs telefon, skal du have en afstand på mindst 15 centimeter mellem laserfax-maskinen og den trådløse telefons basestation. Ellers kan der opstå akustisk interferens i håndsættet. Lad ikke børn bruge fax-maskinen uden opsyn. Børn må ikke kunne få fat i emballagefolien. Rummet, hvor faxen anvendes, skal have god og tilstrækkelig ventilation - især hvis den anvendes ofte. Stil laserfaxmaskinen, så ventilationsluften ikke er rettet mod en arbejdsplads. Fax-maskinen må ikke tildækkes. Stil ikke fax-maskinen i lukkede skabe eller kasser. Stil ikke fax-maskinen på bløde underlag som f.eks. tæpper eller hynder, og tildæk ikke udluftningsåbningerne. Ellers kan fax-maskinen blive overophedet og gå i brand. Hvis fax-maskinen bliver for varm, eller der kommer røg ud af faxen, skal du straks trække stikket ud af stikkontakten. Få maskinen undersøgt af et teknisk servicested. Tilslut ikke telefon- og el-stikket i fugtige rum. Rør aldrig ved stikket, stikkontakten eller telefonstikket med våde fingre. Der må ikke komme væske eller fremmedlegemer ind i maskinen! I modsat vil personer være i fare for at få elektrisk stød. Der kan desuden opstå alvorlige skader på maskinen. Hvis der alligevel kommer væske eller fremmedlegemer ind i maskinen, skal du straks trække stikket ud og få maskinen kontrolleret af et teknisk servicested. Udsæt aldrig faxmaskinen for regn. Afbryd fax-maskinen fra strøm og telefonnet i tordenvejr. Hvis dette ikke er muligt, skal du undlade at bruge maskinen og lade være med at telefonere. I modsat fald er der fare for lynnedslag og kvæstelse af brugeren samt beskadigelse af maskinen. Afbryd fax-maskinen fra strømforsyningen og telefonstikket, før dens overflade rengøres. Brug ikke flydende eller gasformige rengøringsmidler (spray-dåser, skuremiddel etc.) eller rengøringsmidler med alkohol. Hvis kabinettet eller elledningen er blevet beskadiget, skal du trække stikket ud. Berør aldrig telefon- eller elledninger, som ikke er isoleret, eller hvis isolering er blevet beskadiget, hvis ikke du først har afbrudt telefon- og el-stik fra telefon- og el-net. Kun et autorisieret servicested må åbne maskinens kabinet. Under strømsvigt virker hverken telefonen eller faxen. Åbn aldrig tonerpatronen. Hvis der kommer tonerstøv ud, skal du undgå at få det på huden og i øjnene. Opbevar nye og brugte patroner uden for børns rækkevidde. Brug ikke vold, når du trækker papir ud af maskinen ved papirstop, og smid det forsigtigt væk: Toneren på udskriften er muligvis ikke helt fikseret endnu, og der kan blive frigjort tonerstøv. Indånd ikke løst tonerstøv. Fjern støvet fra tøj og genstande med koldt vand; varmt vand vil fiksere toneren.

5 Kapitel Sikkerhedsanvisninger 5 Hvis LCD-displayet går i stykker, kan der lække en svagt ætsende væske ud. Undgå kontakt med hud og øjne. Fax-maskinen er testet i henhold til standarderne EN og IEC og må kun anvendes i forbindelse med telefon- og el-net, som overholder disse standarder. Fax-maskinen er udelukkende konstrueret til brug i det land, hvor den sælges. Den overholder de bestemmelser, der gælder for det enkelte lands telefonselskaber. Udfør kun de indstillinger og procedurer, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Ã Lasersikkerhed Fax-maskinen arbejder med laserstråler. Kun kvalificerede serviceteknikere må åbne maskinen og udføre servicearbejde, ellers er der fare for øjenskader på grund af synlige og usynlige laserstråler. Klasse 1 laserprodukt Sikkerhedsanvisninger

6 6 Kapitel Oversigt Oversigt Beskrivelse af maskinen Dokumentholder Dokumentstyr Dokumentføder Afskærmning Betjeningspanel med LCD-display Dokumentbakke Telefonrør med spiralledning Åbning til Plug n Print-kort Papirkassette Fax- og udskrivningsbakke (kan trækkes ud) Tonerpatron Tilslutninger på bagsiden Telefonrør Eksterne enheder Telefonledning El-ledning USB-stik/computer (Laserfax 855)

7 Kapitel Oversigt 7 Betjeningspanel med LCD-display Symboler på LCD-displayet } Åbn telefonbogsfunktioner Rød lampe v Hvis lampen blinker, skal du læse anvisningerne på displayet f Opløsning indstillet på SFIN F Opløsning indstillet på FOTO h Opløsning indstillet på FIN I Indkomne opkald under fravær Grøn lampe» Blinker, hvis der ligger en overførsel i fax-hukommelsen COPY Tryk to gange: Lav kopier automatisk. Tryk én gang: Tilpasning af kopier STOP Afbryd processen uden at gemme/få dokument ud START Start fax-overførsel / faxmodtagelse h/f/f Indstil opløsning (NORMAL, FIN h, SFIN f, FOTO F) C Slet / et menutrin tilbage W Send Text2Fax-beskeder ¾ Vælg indstillinger / Flyt markøren på displayet Udskriv funktions-, opgave-, indstillingsliste/start hurtiginstallation/udskriv faxjournal eller telefonbog MENU/OK Aktivér funktioner / bekræft indtastninger MODE Fax-modtagetilstand MANUEL, FAX, EXT/SVAR eller AUTOMATISk º Liste med de sidste ti indtastede numre Blå tast og º Liste over de ti sidste, der har ringet til fax-maskinen R/PAUSE Åbn specialfunktioner Blå tast og R/PAUSE Indsæt opkaldspause ¼ Indtast nummer, mens røret er lagt på Blå tast og ¼ Tilføj endnu en post til rundsending af en fax Tryk på den blå tast og den pågældende bogstavtast for at indtaste det specialtegn, der er vist over tasten

8 8 Kapitel 1. Installation Pakkens indhold 1. Installation Fax-maskine Udpakning og tilslutning Montering af dokumentholderen Sæt dokumentholderen ind i de to åbninger på afdækningen. Holderen skal gå helt i indgreb. Papirkassette Dokumentholder Dokumentbakkeholder Telefonrør og spiralkabel Udtrækning af udskrifts- og faxudskrivningsbakke Træk udskrifts- og faxudskrivningsbakkeholderen ud af papirkassettens dæksel. Startpatron El-ledning Telefonledning (landespecifik) Betjeningsvejledning Montering af dokumentbakkeholder Sæt dokumentbakkenholder ind i de to åbninger under betjeningspanelet. Installationshjælp Installations-cd (Laserfax 855)

9 Kapitel 1. Installation 9 Tilslutning af telefonrør Sæt den ene ende af spiralkablet ind i stikket på telefonrøret. Sæt den anden ende af spiralkablet ind i stikket på bagsiden af maskinen, som er afmærket med symbolet ). indtaste nummer, navn, dato og klokkeslæt (se kapitlet Indstillinger). Hvis du vil udføre hurtiginstallationen igen, skal du trykke på og derefter vælge hjlpside 2: installation med ¾. Tryk derefter på OK. Tonerpatron Ny tonerpatron Tilslutning af telefonledning Slut telefonledningen til fax-maskinen ved at sætte ledningen i det stik på bagsiden af maskinen, der er markeret med LINE. Sæt telefonstikket ind i telefontilslutningsdåsen på væggen. Før du kan modtage, kopiere eller udskrive dokumenter, skal der sættes en tonerpatron i fax-maskinen. Derfor medfølger der en startpatron (kapacitet cirka sider). Niveauhukommelsen for denne startpatron er indstillet fra fabrikken. Startpatronen skal ikke oplades med et Plug n Print-kort. For hver ny efterfølgende tonerpatron du lægger i fax-maskinen, skal du oplade niveauhukommelsen med det medfølgende Plug n Print-kort. Brug kun originale PHILIPS-tonerpatroner, så du sikrer en god udskriftskvalitet. Andre tonerpatroner kan ødelægge maskinen. Desuden bortfalder garantien. 1 Åbn afdækningen ved at tage fat i begge dokumentstyr, og klap afdækningen bagud. Tilslutning af el-ledning 2 Fjern den gamle tonerpatron ved at tage fat i udsparingen i midten og trække opad. Sæt el-ledningen ind i tilslutningen på maskinens bagside. Slut el-ledningen til en stikkontakt. Når fax-maskinen er sluttet til el-forsyningen, begynder hurtiginstallationen. Du opfordres til at vælge land samt Æ Tag tonerpatronen forsigtigt ud af maskinen, så du undgår, at der falder tonerstøv ud. Pas på, hvor du lægger patronen; hvis der kommer tonerstøv ud, kan underlaget blive tilsmudset. 1. Installation

10 10 Kapitel 1. Installation Opbevar udpakkede og brugte tonerpatroner i originalemballagen eller i en plastpose, så der ikke falder tonerstøv ud. Aflever gamle patroner til forhandleren eller på en genbrugsplads. Brænd aldrig tonerpatroner. Tonerpatroner skal holdes uden for børns rækkevidde. Åbn aldrig tonerpatronen. Hvis der kommer tonerstøv ud, skal du undgå at få det på huden og i øjnene. Indånd ikke løst tonerstøv. Fjern støvet fra tøj og genstande med koldt vand; varmt vand vil fiksere toneren. 3 Tag den nye tonerpatron ud af pakningen. ÆUndgå at ryste tonerpatronen, efter at du har fjernet beskyttelsesstrimmelen. Hvis du gør det, kan der komme tonerstøv ud. 7 Sæt tonerpatronen ind i fax-maskinen. Patronen skal gå helt i indgreb. 8 Luk afdækningen. Sørg for, at afdækningen går i indgreb i begge sider. 4 Fjern den sorte beskyttelsesfolie og anden emballage, men endnu ikke beskyttelsesstrimmelen i patronen. 9 På displayet vises ny patron?. Tryk derefter på OK. 5 Ryst den nye tonerpatron flere gange frem og tilbage for at fordele toneren jævnt og dermed forbedre udskriftskvaliteten. 10 Vent, indtil indst kort vises på displayet. Skub Plug n Print-kortet til den nye tonerpatron med kontakterne til venstre ind i åbningen til venstre for papirkassetten (kun startpatronen kan anvendes uden Plug n Print-kort). 6 Træk først derefter beskyttelsesstrimmelen på venstre side af patronen helt ud. Hvis fejlmeddelelsen ulseligt kort vises på displayet, har du muligvis sat Plug n Print-kortet forkert i. Kontakterne skal vende mod venstre, når du skubber kortet ind i maskinen. 11 Opladningen af patronen kan vare et øjeblik. Når processen er afsluttet, vises følgende på displayet: handling frdig / fjern kort

11 Kapitel 1. Installation Træk Plug n Print-kortet ud af maskinen. Papir Du skal lægge papir i, før fax-maskinen kan kopiere eller modtage fax-meddelelser. Brug papirformat A4, millimeter. Maskinen kan anvende normalt kopi- og printerpapir (60 til 90 g/m 2 ). Ilægning af papir 1 Træk papirkassetten ud. Hvis du vil afbryde opladningen, skal du trykke på STOP. Niveau-hukommelsen skal dog altid oplades for hver ny tonerpatron. Hvis du utilsigtet har trykket på STOP, kan du starte opladningen på følgende måde: 1 Tryk på MENU/OK, 62 og OK. 2 Vælg ny sort med ¾, og bekræft med OK. Vælg Ja med ¾. Efter kort tid opfordrer maskinen dig til at sætte Plug n Print-kortet i. Hvis tonerniveauet i patronen er lavt, vises følgende spørgsmål, hver gang du åbner og lukker afdækningen: sort=ny? Hvis du ikke har sat en ny patron i, skal du trykke på STOP. Hvis du har sat en ny patron i, skal du trykke på OK og følge ovenstående beskrivelse. Visning af tonerniveau ÆNår du sætter en ny tonerpatron i, skal du oplade niveauhukommelsen i fax-maskinen med det medfølgende Plug n Print-kort. Fax-maskinen registrerer tonerforbruget for hver udskrift og udregner ud fra dette patronens tonerniveau. Det angivne tonerniveau er kun korrekt, hvis du oplader hver ny tonerpatron med det medfølgende Plug n Print-kort. 2 Bladr papirbunken igennem, og ret arkene ind mod en jævn overflade. Sådan forhindrer du, at der trækkes flere ark ind på en gang. 3 Tag afdækningen af papirkassetten. Læg kun så meget papir i, som kan gå ind under de udstikkende begrænsningsmarkeringer på papirkassettens øverste kant (se også tegningerne på afdækningen til papirkassetten). Du kan lægge op til 250 ark i. 1 Tryk på MENU/OK, 62 og OK. 2 Vælg patronindhold med ¾, og tryk på OK. Patronens tonerniveau vises som et procenttal mellem 100 procent (fuld) og 0 procent (tom). 3 Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. 1. Installation

12 12 Kapitel 1. Installation 4 Hvis du vil udskrive på en original (f.eks. formularer eller brevpapir), skal du lægge originalen med den side, der skal udskrives på, nedad og med sidehovedet bagud ind i papirkassetten. Særlige telefonlinjer ISDN-anlæg Fax-maskinen er en analog maskine (gruppe 3). Den er ikke en ISDN-fax-maskine (gruppe 4) og kan derfor anvendes direkte sammen med en ISDN-forbindelse. Du skal derfor i dette tilfælde bruge enten en (analog-)adapter eller en tilslutning til analoge terminaler. Yderligere oplysninger finder du i betjeningsvejledningen til ISDNanlægget, eller spørg telefonselskabet. Fortrykte papirer, som er udskrevet af en laserprinter, egner sig ikke til yderligere udskrivning. Dette kan medføre papirstop. Hvis der opstår papirstop, skal du følge anvisningerne i kapitlet Tips og tricks / Papirstop. 5 Tryk papiret nedad, indtil armen (A) på bagsiden af papirkassetten går i indgreb. Omstillingsanlæg/ PABX Det er meget almindeligt med omstillingsanlæg (PABX) i store virksomheder. Før et opkald eller en fax-overførsel skal du indtaste et nummer til en fri linje for at kunne få forbindelse til det offentlige telefonnet fra et omstillingsanlæg. 1 Tryk på MENU/OK, 15 og OK. Vælg netvyrkstype med ¾. Tryk derefter på OK. 2 Vælg telefonnet eller pabc med ¾. 3 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. 6 Læg afdækningen på papirkassetten. Skub kassetten ind i fax-maskinen indtil anslag. Hvis du anvender maskinen sammen med et omstillingsanlæg, indstiller du med funktion 15, hvor lange lokalnumrene er, og hvilket nummer der skal indtastes for at få forbindelse til det offentlige telefonnet. 1 Tryk på MENU/OK, 15 og OK. Vælg forvalg med ¾. Tryk derefter på OK. 2 Indtast længden på lokalnummeret. Forindstillingen er 10. Du sletter tal med tasten \-. Gå ud fra det længste interne nummer, og tilføj en plads. Hvis dine numre for direkte valg f.eks. består af fire cifre, skal du indtaste 5. 3 Tryk derefter på OK. ÆTræk ikke papirkassetten ud, mens maskinen udskriver. Dette kan medføre papirstop. Hvis der opstår papirstop, skal du følge anvisningerne i kapitlet Tips og tricks / Papirstop. 4 Indtast det nummer til en fri linje, som er nødvendigt for at opnå forbindelse til det offentlige telefonnet. I de fleste tilfælde er dette 0 (spørg om nødvendigt sælgeren af telefonanlægget). 5 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Med disse indstillinger skal du ikke først indtaste et nummer til en fri linje, når du indtaster et eksternt nummer. Maskinen indsætter automatisk nummeret til en fri linje foran numre, som er længere end de indtastede numre for direkte valg.

13 Kapitel 1. Installation 13 Ekstra enheder Du kan ud over fax-maskinen også tilslutte andre enheder til telefonforbindelsen, f.eks. (trådløse) telefoner, telefonsvarere eller modemmer. Hvis du vil anvende specialudstyr sammen med fax-maskinen, skal du kontakte forhandleren. Tilslutning til maskinen Du kan tilslutte ekstra enheder direkte til fax-maskinen. Især eksterne telefonsvarere skal tilsluttes på følgende måde: Sæt den ekstra enheds telefonledning ind i EXTstikket (RJ-11-tilslutning) på maskinen. Easylink Easylink-funktionen hjælper dig med at anvende eksterne enheder, som er sluttet til den samme telefonforbindelse. Ekstra telefoner skal være indstillet til toneopkald ( DTMF-toner). Se i betjeningsvejledningen til telefonen, hvordan du indstiller enheden til toneopkald. Start af faxmodtagelse Hvis du løfter røret på fax-maskinen og hører en pibetone eller ingenting, er du ved at modtage et faxopkald. Tryk på START, og læg røret på. Fax-maskinen modtager faxen. Hvis du modtager et fax-opkald og løfter røret ved en ekstra telefon, skal du trykke *5 for at starte faxmodtagelsen. Afbrydelse af ringning Hvis du løfter røret ved en ekstra telefon, som er sluttet til et andet telefonstik, og fax-maskinen fortsat ringer, kan du afbryde fax-maskinen fra opkaldet ved at trykke ** på den ekstra telefon. Hvis du slutter de ekstra enheder til via EXT-stikket, fungerer fax-omskifteren optimalt og kan kontrollere de eksterne enheder (se kapitlet Indstillinger / Indstilling af fax-modtagetilstand). Tilslutning til telefonforbindelsen Du kan slutte ekstra enheder til andre telefonstik på den samme forbindelse, selvom stikkene sidder i forskellige rum. Hvis du slutter de ekstra enheder til telefonstik i andre rum, kan laserfax-maskinen ikke kontrollere disse enheder. Ekstra telefonfunktioner fungerer muligvis ikke. 1. Installation

14 14 Kapitel 2. Indstillinger 2. Indstillinger Efter behov kan fax-maskinen udskrive lister, hvor dens vigtigste funktioner og indstillinger er beskrevet. Tryk på tasten på fax-maskinen. Vælg med ¾, om du vil udskrive hjlp-side 1: Funktionsliste eller hjlp-side 5: opstning. Tryk derefter på OK. Du kan også udskrive funktionslisten ved at trykke på MENU/OK, 41 og OK. Du kan også udskrive opsætningen ved at trykke på MENU/OK, 44 og OK. Du åbner menufunktionerne med MENU/ OK. Du går tilbage til det forrige menutrin med C. Du flytter markøren på displayet med ¾. Med C eller \ sletter du enkelte tal eller bogstaver. Med STOP afbryder du processen uden at gemme og vender tilbage til udgangspositionen. Indstilling af land Indtast det land med funktion 11, hvor du anvender faxmaskinen. Indstil altid landet, fordi maskinen ellers ikke har de korrekte indstillinger til det lokale telefonnet. 1 Tryk på MENU/OK, 11 og OK. 2 Vælg land med ¾. 3 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Indstilling af sprog 1 Tryk på MENU/OK, 12 og OK for at indstille sproget på displayet. 2 Vælg det ønskede sprog med ¾. 3 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Dato og klokkeslæt Indtastning af nummer og navn Dit nummer og navn, som du indtaster med funktion 14, vises i sidehovedet på hver fax og som afsendermærke på afsendte Text2Fax-beskeder. Der er til hver op til 20 tegn til rådighed. 1 Tryk på MENU/OK, 14 og OK. 2 Indtast dit fax-nummer med taltasterne, f.eks Tryk samtidig på den blå tast og på Q for at skrive et plus-tegn. Indsæt et mellemrum med ½-tasten. Tryk derefter på OK. 3 Indtast dit navn ved hjælp af det almindelige tastatur. Tryk samtidig på + og på den ønskede tast for at indtaste store bogstaver. Indsæt et mellemrum med ½-tasten. Specialtegnene er vist til højre over bogstavtasterne. Tryk samtidig på den blå tast og på den pågældende bogstavtast for at indtaste specialtegn. Det er ikke muligt at indsætte et specialtegn på første plads i navnet. 4 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Sidehoved Dit navn og nummer vises på hver fax i sidehovedet. Du kan annullere denne funktion, hvis du ikke ønsker at sende dine oplysninger med. 1 Tryk på MENU/OK, 16 og OK. 2 Vælg ovf.sidehoved med ¾, og bekræft med OK. 3 Vælg med ¾, om sidehovedet skal vises på alle fax-meddelelser. 4 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. 1 Tryk på MENU/OK, 13 og OK for at indstille dato og klokkeslæt på displayet. 2 Indtast dato og klokkeslæt på følgende måde: for den 8. august 2005, kl Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen.

15 Kapitel 2. Indstillinger 15 Ringetone Lydstyrke Med funktion 18 indstiller du ringetonens lydstyrke. Du har tre forskellige lydstyrketrin til rådighed. Vælg fra for at slå ringetonen helt fra. Maskinen modtager indkomne fax-meddelelser automatisk uden at ringe. Hvis fax-maskinen er indstillet på manuel modtagetilstand, kan du ikke høre eller modtage indkommende fax-opkald (se kapitlet Indstilling af fax-modtagetilstand). 1 Tryk på MENU/OK, 18 og OK. 2 Vælg den ønskede lydstyrke med ¾. Du kan vælge mellem tre lydstyrketrin (lav, mellem, hoej) eller fra. 3 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Opløsning Du kan indstille opløsningen for fax-modtagelse eller fax-overførsler med h/f/f-tasten. På displayet vises symbolet for den valgte opløsning: NORMAL til dokumenter uden særlige kendetegn h/fin til dokumenter med småtskrevne bogstaver eller tegninger f/sfin til dokumenter med mange detaljer F/FOTO til fotos Med funktion 16 kan du vælge indstillingen for opløsningen. Tryk på MENU/OK, 16 og OK. Vælg scanningsfunk med ¾, og tryk på OK. Vælg den ønskede opløsning, og tryk på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Beskyttet fax-modtagelse Du kan beskytte fax-modtagelsen med en kode. Indkommende fax-meddelelser udskrives ikke, men gemmes i fax-meddelelsens hukommelse. Du kan først udskrive fax-meddelelserne efter at have indtastet en pinkode. Med funktion 27 indtaster du en pinkode, aktiverer den beskyttede fax-modtagelse eller udskriver gemte fax-meddelelser. Indtastning af pinkode 1 Tryk på MENU/OK, 27 og OK. 2 Vælg svarcode med ¾, og tryk på OK. Indtast en firecifret pinkode. 3 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Aktivering/deaktivering 1 Tryk på MENU/OK, 27 og OK. 2 Vælg aktivering med ¾, og tryk på OK. 3 Indtast den firecifrede pinkode, og tryk derefter på OK. Vælg med eller uden med ¾. 4 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Udskrivning af fax-meddelelser 1 Tryk på MENU/OK, 27 og OK. 2 Vælg udskriv med ¾, og tryk på OK. Indtast den firecifrede pinkode. 3 Tryk derefter på OK. De gemte fax-meddelelser udskrives og slettes fra hukommelsen. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Spærring Med spærringen forhindrer du, at personer uden tilladelse kan bruge fax-maskinen. Du kan enten spærre hele fax-maskinens tastatur eller nøjes med taltastaturet. Indtastning af kode Du skal først indtaste en kode, hvormed du aktiverer og deaktiverer spærringen. 1 Tryk på MENU/OK, 61 og OK. 2 Vælg Låsekode med ¾, og tryk på OK. 3 Indtast en firecifret pinkode, og tryk derefter på OK. 4 Indtast koden endnu en gang, og tryk på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. 2. Indstillinger

16 16 Kapitel 2. Indstillinger Hvis du allerede har gemt en kode, spørger maskinen efter den gamle kode, før du kan indtaste en ny kode. Spærring af tastatur 1 Tryk på MENU/OK, 61 og OK. 2 Vælg lås tastatur med ¾, og bekræft med OK. 3 Indtast den firecifrede spærrekode, og tryk derefter på OK. Vælg med med ¾. 4 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Alle taster på fax-maskinen er spærret. Først efter indtastning af koden kan du åbne funktioner og indtaste tal. Spærringen slås til, efter at fax-maskinen har været brugt. Du kan annullere tastaturspærringen ved at gentage fremgangsmåden og vælge uden under punkt 3. Spærring af taltastatur 1 Tryk på MENU/OK, 61 og OK. 2 Vælg lås nummer med ¾, og tryk på OK. 3 Indtast den firecifrede spærrekode, og tryk derefter på OK. Vælg kun direkte med ¾. 4 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Nu er taltasterne på fax-maskinen blokeret. Du kan annullere spærringen af taltasturet ved at gentage fremgangsmåden og vælge fri under punkt 3. Strømsparetilstand Maskinen skifter som standard til strømsparetilstand. Du behøver ikke selv at indstille denne tilstand. Hvis du modtager en fax-meddelelse eller gerne vil lave en udskrift eller en kopi, skifter maskinen automatisk fra strømsparetilstand til driftstilstand. Indstilling af fax-modtagetilstand Den indbyggede fax-omskifter gør det muligt at telefonere og faxe via den samme telefonforbindelse samt at anvende yderligere enheder. Der er fire driftsindstillinger til rådighed: FAX, EXT/svar (Telefonsvarer), AUTO- MATISk eller MANUEL. Tryk på tasten MODE for at vælge den ønskede driftsindstilling. På displayet vises den valgte fax-modtagetilstand. Indstilling af ringetoneantal Maskinens fax-omskifter adskiller fax-meddelelser fra telefonopkald. Derudover kan fax-omskifteren også kontrollere tilsluttede enheder, som du har sluttet til fax-maskinen via EXT-stikket. Du indstiller antallet af ringetoner for fax-modtagetilstanden med funktion Tryk på MENU/OK, 17 og OK. 2 Vælg med ¾ på listen med mulige ringesignaler. Du kan vælge mellem 0 og 5 ringesignaler. 3 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Tilstanden Manuel I tilstanden Manuel fungerer fax-maskinen som en normal telefon. Du skal starte fax-modtagelsen manuelt, når du modtager et fax-opkald (pibetone eller ingenting i røret). Tryk på START for at modtage fax-meddelelsen. Automatisk modtagelse er ikke mulig med denne indstilling. Indstillingen Manuel kan anvendes, hvis du ønsker at modtage fax-meddelelser på en tilsluttet computer. FAX-tilstand I indstillingen Fax ringer maskinen så ofte, som du har indstillet med funktion 17. Derefter slås fax-modtagelse til. Denne indstilling skal du vælge, hvis du først og fremmest bruger maskinen til at modtage fax-meddelelser. Hvis du løfter røret ved en ekstra telefon, som er sluttet til EXT-stikket, og hører, at du er ved at modtage et faxopkald (pibetone eller ingenting), kan du starte faxmodtagelsen ved at trykke *5 eller trykke på START på fax-maskinen. EXT/Telefonsvarer-tilstand Du bør indstille denne tilstand, hvis du har sluttet ekstra enheder, især en ekstern telefonsvarer, til EXT-stikket på fax-maskinen. Hvis en ekstra tilsluttet telefonsvarer modtager samtalen, kontrollerer fax-maskinen, om det indkommende opkald er en fax-meddelelse. Hvis maskinen registrerer et fax-signal, modtager den automatisk fax-meddelelsen. Hvis du ikke har tilsluttet en telefonsvarer, eller hvis telefonsvareren ikke besvarer opkaldet, overtager fax-maskinen opkaldet efter et forindstillet antal ringesignaler og modtager en eventuel fax-meddelelse automatisk.

17 Kapitel 2. Indstillinger 17 Hvis du løfter røret ved en ekstra telefon, som er sluttet til EXT-stikket, og hører, at du er ved at modtage et faxopkald (pibetone eller ingenting), kan du starte faxmodtagelsen ved at trykke *5 eller trykke på START på fax-maskinen. Tilstanden Automatisk Hvis tilstanden automatisk er aktiveret, kontrollerer fax-maskinen, om det indkommende opkald er et fax- eller et telefonopkald. Fax-maskinen modtager faxmeddelelser automatisk. Mens fax-maskinen kontrollerer opkaldet, fortsætter ringningen. Du kan altid besvare telefonopkald. Efter et forindstillet antal ringesignaler overtager fax-maskinen opkaldet og modtager en eventuel tavs fax-meddelelse automatisk. Hvis du løfter røret ved en ekstra telefon, som er sluttet til samme forbindelse, og fax-maskinen fortsat ringer, kan du afbryde fax-maskinen fra opkaldet ved at trykke ** på den ekstra telefon. Ekstra telefoner skal være indstillet til toneopkald ( DTMF-toner) (se kapitlet Installation / Easylink). 2. Indstillinger

18 18 Kapitel 3. Telefon 3. Telefon Telefonering Indtast det ønskede nummer, og løft røret. Når du henter poster fra telefonbogen, kan du redigere numrene, efter at du har hentet dem. Du kan f.eks. tilføje eller slette forvalgsnumre eller numre til direkte opkald. Tryk på ¼ for at ringe op, mens røret er lagt på. Du hører klartonen i højttaleren; opkaldet starter straks. Du kan også løfte røret først og derefter indtaste et nummer, forbindelses etableres med det samme. Du kan ikke korrigere forkert indtastede tal. Du flytter markøren på displayet med ¾. Med C eller \ sletter du enkelte tal eller bogstaver. Med STOP afbryder du processen uden at gemme og vender tilbage til udgangspositionen. Genkald De sidste ti kaldte numre gemmes i genkaldslisten. 1 Tryk på º. 2 Vælg det ønskede nummer med ¾. Tryk på OK for at redigere nummeret. Du flytter markøren med ¾ og sletter enkelttal med C. 3 Løft røret; opringningen starter. Telefonbog Du åbner telefonbogsfunktionerne med tasten }. Du kan gemme nye poster, søge efter poster samt oprette og redigere grupper. Fax-maskinens hukommelse kan rumme ca. 200 poster; det nøjagtige antal afhænger af navnenes og numrenes længde. Posterne kan have en længde på op til 20 tegn. Lagring af nyt opslag 1 Tryk på }. 2 Vælg tilføj navnet med ¾, og tryk på OK. pågældende bogstavtast for at indtaste specialtegn. Det er ikke muligt at indsætte et specialtegn på første plads i et navn. Tryk derefter på OK. 4 Indtast nummeret ved hjælp af taltastaturet. Tryk derefter på OK. 5 Vælg hastigheden for fax-overførslen til denne modtager. Normalt kan du vælge den højeste hastighed. Hvis du ved, at forbindelsens kvalitet er dårligere end normalt f.eks. til en oversøisk modtager kan du vælge en lavere hastighed for at spare tid og telefonomkostninger til den automatiske tilpasning. Brug af telefonbog 1 Tryk på }. 2 Vælg soeg med ¾, og tryk på OK. 3 Indtast de første bogstaver, eller vælg en post på listen med ¾. 4 Løft røret, eller tryk på START, hvis du vil sende en fax. Funktionen soeg fungerer også, mens du telefonerer. Redigering af poster 1 Tryk på }. 2 Vælg ndre med ¾, og tryk på OK. 3 Indtast de første bogstaver, eller vælg den post, som du vil redigere, med ¾. Tryk derefter på OK. 4 Rediger det gemte navn, nummeret og overførselshastigheden. Du flytter markøren med ¾. Med C eller \ sletter du enkelte tal eller bogstaver. 5 Bekræft ændringerne med OK. Sletning af poster 1 Tryk på }. 2 Vælg annuller med ¾, og tryk på OK. 3 Indtast de første bogstaver, eller vælg den post, som du vil slette, med ¾, og tryk på OK. 4 Bekræft sletningen med OK. 3 Indtast et navn ved hjælp af det almindelige tastatur. Tryk samtidig på + og på den ønskede tast for at indtaste store bogstaver. Indsæt et mellemrum med ½-tasten. Specialtegnene er vist til højre over bogstavtasterne. Tryk samtidig på den blå tast og på den

19 Kapitel 3. Telefon 19 Hurtigsøgning Du får adgang til de gemte poster i telefonbogen med bogstavtastaturet. Indtast postens startbogstaver eller dens ønskede navn, mens maskinen er i udgangsposition. Maskinen viser posterne i telefonbogen med de pågældende bogstaver. Vælg det ønskede nummer med ¾. Løft røret, eller tryk på START, hvis du vil sende en fax. Grupper Du kan samle flere poster i telefonbogen til grupper. Hvis du vælger denne gruppe som modtager af en fax eller en Text2Fax-besked, sendes faxen eller beskeden til alle medlemmer i denne gruppe (se kapitlet Fax / Rundsending). Fax-maskinen kan gemme ti forskellige grupper. Oprettelse af gruppe 1 Tryk på }. 2 Vælg tilføj liste med ¾, og tryk på OK. 3 Indtast et navn på gruppen. Tryk derefter på OK. 4 Tryk på }, og tilføj posterne fra telefonbogen. Indtast de første bogstaver, eller vælg med ¾. Tryk derefter på OK. Tryk på }, og føj flere poster til gruppen. Afslut indtastningen med OK. 5 Indtast et gruppenummer fra 1 til 9, og tryk på OK. Gruppen gemmes. Redigering af gruppe 1 Tryk på }. 2 Vælg ndre med ¾, og tryk på OK. 3 Udvælg den gruppe med ¾, som du vil redigere. Tryk derefter på OK. 4 Indtast eventuelt et nyt navn på gruppen. Tryk derefter på OK. 5 Du kan slette og tilføje poster. Du flytter markøren med ¾ og sletter enkeltposter med C. Tryk på } for at tilføje flere poster fra telefonbogen. Tryk derefter på OK. Sletning af gruppe 1 Tryk på }. 2 Vælg annuller med ¾, og tryk på OK. 3 Udvælg den gruppe, som du vil slette, og tryk på OK. 4 Bekræft sletningen med OK. Sammenkædning af numre Du kan frit kombinere og redigere telefonbogsposter, manuelt indtastede tal og numre fra genopkaldslisten eller listen over indkomne opkald, før opringningen starter. Hvis du f.eks. har gemt forvalgsnummeret på et billigt telefonselskab (Call-by-Call) som telefonbogsopslag, udvælger du dette opslag og indtaster det efterfølgende telefonnummer manuelt eller vælger endnu et nummer fra telefonbogen, genopkaldslisten eller listen over indkomne opkald. Udskrivning af telefonbog Fax-maskinen kan udskrive en liste med de gemte telefonbogsopslag og grupper. Tryk på }, og vælg udskriv med ¾. Tryk derefter på OK. Listen udskrives. Du kan også udskrive oversigten ved at trykke på og vælge hjlp-side 4: bibliotek med ¾. Tryk derefter på OK. Listen udskrives. Ekstra telefontjenester Med fax-maskinen kan du anvende andre telefontjenester, f.eks. Skift mellem opkald, Banke-på-funktion og Videresending. Du skal have abonnement på disse tjenester for at kunne anvende dem. Spørg telefonselskabet, om disse tjenester kan bruges sammen med din forbindelse, og hvordan du kan bruge dem. Tryk på tasten R/PAUSE for at åbne de ekstra telefontjenester i fax-maskinen. 6 Indtast eventuelt et nyt nummer på gruppen. Tryk derefter på OK. 3. Telefon

20 20 Kapitel 3. Telefon Vis nummer Fax-maskinen viser nummeret på et opkald, før du løfter røret. Det gælder dog kun, hvis du abonnerer på Vis nummer (Caller Line Identification Presentation (CLIP)). Spørg dit telefonselskab, om det er muligt at anvende denne ekstrafunktion på din forbindelse. Nummeret vises ikke, hvis den opkaldende person skjuler sit nummer. Hvis du har fået en opringning uden at være til stede, vises symbolet I. På displayet vises den opkaldende persons nummer. Fax-maskinen gemmer numrene på de sidste ti opkald. 1 Tryk på den blå tast og º. På displayet vises listen med de ti sidste opkald. 2 Vælg en post med ¾. De nye poster er markeret med en stjerne - *. 3 Løft røret for at ringe tilbage. Hvis du har indstillet antallet af ringesignaler til nul med funktion 17, vises telefonnumrene på opkaldende personer på ekstra tilsluttede telefoner ikke.

21 Kapitel 4. Fax Fax Brug så vidt muligt fax-originaler med mørk skrift (sort eller mørkeblå). Gul, orange eller grøn er ikke velegnet. Læg ikke sider i fax-maskinen, som Æ er våde, redigeret med rettelak, snavsede eller har overfladebehandlede sider. Læg ikke overheads eller endeløst papir i fax-maskinen som originaler. der er skrevet på med blød blyant, maling, kridt eller kulstifter. du har klippet ud af aviser eller blade (tryksværte!). bliver holdt sammen med clips eller hæfteklammer, tape eller lim. Læg kun enkeltsider uden klammer og lim i fax-maskinen. har på klæbet notessedler. er for tykke eller for tynde (karton eller silkepapir). er krøllet eller revet i stykker. 1 Læg originalerne med teksten nedad i dokumentføderen. Det nederste dokument sendes først. 2 Skub dokumentstyret indad, så det flugter med originalerne. Brug originaler i format A4 ( millimeter) med 60 til 90 g/m 2. Brug ikke originaler, som er mindre end A4. Du kan lægge op til 20 originaler i på én gang. Tryk på STOP for at føre originalerne ud uden at sende dem. Afsendelse af fax-meddelelser Ilægning af dokumenter Bladr originalerne igennem, og ret arkene ind mod en jævn overflade. Sådan forhindrer du, at der trækkes flere ark ind på én gang. 1 Vælg det ønskede fax-nummer. Du kan indtaste et nummer på taltastaturet eller vælge en post fra telefonbogen, genopkaldslisten eller listen over indkomne opkald: Manuel indtastning: Indtast nummeret på taltastaturet. Telefonbog: Tryk på }, vælg soeg, og tryk på OK. Vælg det ønskede nummer med ¾. Genopkaldsliste eller liste over indkomne opkald: Tryk på º og ¾ for at vælge et nummer fra genopkaldslisten. Tryk på den blå tast, º og ¾ for at vælge et nummer fra listen over indkomne opkald. 2 Tryk på START for at starte fax-overførslen. 4. Fax

22 22 Kapitel 4. Fax Hvis der ikke kan oprettes forbindelse til fax-modtageren, f.eks. fordi forbindelsen er optaget, forsøger maskinen igen efter kort tid at oprette forbindelse. Efter endnu to forsøg afbryder maskinen det automatiske genopkald. Hvis du ønsker at afbryde genopkaldet tidligere, skal du trykke på STOP. Kontrastindstillingen tilpasses automatisk til originalen. Hvis du ønsker selv at indstille kontrasten for en fax-overførsel, skal du bruge funktion 24 Send senere. Manuel afsendelse af faxer Hvis hukommelsen er fuld, kan der ikke indlæses flere sider. Du kan imidlertid sende faxer manuelt: 1 Læg dokumentet i som beskrevet under Ilægning af dokumenter. 2 Løft røret, eller tryk på højttalertasten ¼. 3 Indtast det ønskede nummer, eller vælg en post fra telefonbogen, genopkaldslisten eller listen over indkomne opkald. 4 Tryk på START. Læg røret på. Dokumentet indlæses og sendes. Hastighed Maskinen tilpasser overførselshastigheden til telefonforbindelsens kvalitet. Du kan normalt bruge den højeste hastighed. Hvis du vil vælge en lavere overførselshastighed f.eks. til en oversøisk fax-overførsel, skal du indstille hastigheden med funktion 21 før overførslen. På denne måde sparer du tid og omkostninger, som ellers ville opstå på grund af den automatiske tilpasning. 1 Tryk på MENU/OK, 21 og OK. 2 Vælg den ønskede hastighed med ¾. 3 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Senderapport Maskinen udskriver afhængigt af indstilling en senderapport, når du har sendt en fax. Denne rapport viser, om faxen er ankommet hos modtageren. Du kan vælge mellem fire indstillinger. 1 Tryk på MENU/OK, 25 og OK. Vælg en af følgende muligheder: Med efter hver fejlfri overførsel udskrives der en senderapport. Hvis en overførsel mislykkes, fordi modtagerens forbindelse er optaget, udskrives der også en senderapport. uden der udskrives ikke nogen rapport. Maskinen gemmer dog alligevel alle fax-overførsler. Du kan udskrive senderapporten sammen med fax-journalen. altid senderapporten udskrives efter hver vellykket eller mislykket overførsel. ved fejl senderapporten udskrives kun, hvis overførslen mislykkedes eller blev afbrudt. 2 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Disse indstillinger gælder også for Text2Faxsenderapporten. Faxmodtagelse Hvis du ikke har ændret standardindstillingerne, udskrives modtagne fax-meddelelser automatisk. Hvis der ikke er papir i papirkassetten, eller du ikke har lagt en tonerpatron i, gemmer maskinen de indkommende faxmeddelelser. Fax-maskinens hukommelse kan rumme op til 50 sider (Laserfax 825) eller 120 sider (Laserfax 855). Den grønne lampe» på betjeningspanelet blinker, når der er gemt en fax i hukommelsen. Når du har lagt papir eller en ny tonerpatron i, skal du trykke på START for at udskrive de gemte fax-meddelelser. Sorteret udskrivning Hvis maskinen modtager fax-meddelelser med flere sider, udskriver den siderne i sorteret rækkefølge. Den sidst modtagne side udskrives først. Du kan deaktivere denne funktion: 1 Tryk på MENU/OK, 28 og OK.

23 Kapitel 4. Fax 23 2 Vælg Sort. udskr. med ¾, og tryk på OK. Vælg uden med ¾. Du aktiverer funktionen med med. 3 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Flere udskrifter Du kan indstille, at fax-meddelelser udskrives flere gange ved modtagelsen. 1 Tryk på MENU/OK, 28 og OK. 2 Vælg antal kopier med ¾, og tryk på OK. Indtast et tal mellem 1 og Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Tidsstempel (Laserfax 855) Laserfax 855 udskriver modtagelsesdatoen og det nøjagtige klokkeslæt på hver indkommende fax. På denne måde kan du dokumentere, hvornår du har modtaget en fax-meddelelse. En buffer-hukommelse i fax-maskinen sikrer, at den korrekte dato og det korrekte klokkeslæt også udskrives efter strømsvigt. Hvis tidsstempelfunktionen er aktiveret, indlæses indkommende fax-meddelelser i hukommelsen. Når den sidste side er ankommet, gemmes klokkeslættet, og maskinen udskriver alle siderne. Den gemte dato og det gemte klokkeslæt vises i sidehovedet. 1 Hvis du vil deaktivere denne funktion, skal du trykke på MENU/OK, 26 og OK. 2 Vælg uden med ¾. Du aktiverer funktionen med med. 3 Tryk derefter på OK. Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Rundsending Du har to muligheder for at sende en fax-meddelelse til flere modtagere: Enten indtaster du modtagernes numre enkeltvis, eller også vælger du en gruppe fra telefonbogen. I så fald sender maskinen fax-meddelelsen til alle medlemmer i denne gruppe: Du kan ikke redigere de enkelte poster. Rundsending til enkelte modtagere 1 Læg originalerne med teksten nedad i dokumentføderen. Det nederste dokument sendes først. 2 Indtast et nummer på taltastaturet, eller vælg en post fra telefonbogen. Tryk på }, vælg soeg, og tryk på OK. Vælg med ¾ på listen med poster. Du kan også vælge numrene fra genopkaldslisten eller listen over indkomne opkald. Tryk på º eller den blå tast og º, og vælg det ønskede nummer med ¾. 3 Tryk på den blå tast og ¼. Tilføj flere numre manuelt med taltastaturet, fra telefonbogen, genopkaldslisten eller listen over indkomne opkald. Du kan indtaste op til ti numre. Tryk på den blå tast og ¼ mellem de enkelte modtagere. 4 Tryk på START for at starte overførslen. Du kan altid afbryde processen ved at trykke på STOP. Rundsending til grupper 1 Læg originalerne med teksten nedad i dokumentføderen. Det nederste dokument sendes først. 2 Vælg en gruppe fra telefonbogen. Tryk på }, vælg soeg, og tryk på OK. Vælg en gruppe med ¾. Du kan tilføje flere grupper eller enkeltnumre. Tryk på den blå tast og ¼. Vælg endnu en gruppe eller poster fra telefonbogen, genopkaldslisten, listen over indkomne opkald, eller indtast flere numre på taltastaturet. 3 Tryk derefter på OK. 4 Tryk på START for at starte overførslen. Du kan altid afbryde processen ved at trykke på STOP. Hvis fax-maskinen ikke kan få forbindelse til modtageren, fordi forbindelsen er optaget eller ikke bliver oprettet, sendes dokumentet til de øvrige modtagere på listen. Efter at maskinen har ringet til alle modtagere, forsøger den igen at ringe til de modtagere, som den ikke fik forbindelse til første gang. 4. Fax

24 24 Kapitel 4. Fax Send senere Med denne funktion sender du fax-meddelelser på et senere tidspunkt inden for 24 timer. På denne måde kan du f.eks. udnytte billigere telefontakster eller sende en fax til en modtager, som der kun kan oprettes forbindelse til på bestemte tidspunkter. 1 Læg originalerne med teksten nedad i dokumentføderen. Det nederste dokument sendes først. 2 Tryk på MENU/OK, 24 og OK. 3 Indtast det ønskede nummer, eller vælg en post fra telefonbogen, genopkaldslisten eller listen over indkomne opkald. Du kan indtaste flere modtagere med den blå tast og ¼ og rundsende faxen. 4 Tryk derefter på OK. 5 Indtast det klokkeslæt, hvorpå dokumentet skal sendes, f.eks for kl Tryk derefter på OK. 6 Vælg den ønskede kontrast med ¾. Tryk derefter på OK. Efter en kort opvarmningsperiode indlæser maskinen originalen i hukommelsen og sender faxen på det angivne klokkeslæt. Slet dokumentet fra opgavelisten for at afbryde standbytilstanden. Tryk på MENU/OK, 53 og OK. Vælg den fax-meddelelse med ¾, som du vil slette, og bekræft med OK (se også kapitlet Opgaver). Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Polling-modtagelse Med polling-modtagelse modtager du dokumenter, som ligger klar i en valgt fax. Du kan også lægge dokumenter klar i din fax-maskine, som kan modtages fra andre faxmaskiner. Omgående polling 1 Tryk på MENU/OK, 22 og OK. 2 Indtast det nummer, hvorfra du ønsker at polle en fax, eller vælg en post fra telefonbogen, genopkaldslisten eller listen over indkomne opkald. Tryk på START. Polling senere 1 Tryk på MENU/OK, 22 og OK. 2 Indtast det nummer, hvorfra du ønsker at polle en fax, eller vælg en post fra telefonbogen, genopkaldslisten eller listen over indkomne opkald. Tryk på OK. 3 Indtast det klokkeslæt, hvorpå dokumentet skal polles, f.eks for kl Tryk derefter på OK. 4 Vælg den ønskede kontrast med ¾. Tryk derefter på OK. Maskinen står nu standby. På displayet vises nummeret og det klokkeslæt, hvorpå maskinen poller fax-meddelelsen. Du kan fortsat føre telefonsamtaler eller sende andre fax-meddelelser. Polling-afsendelse Du kan lægge dokumenter klar i fax-maskinen, som kan polles af andre maskiner. 1 Læg originalerne med teksten nedad i dokumentføderen. Det nederste dokument sendes først. 2 Tryk på MENU/OK, 23 og OK. 3 Vælg enkel eller flere med ¾. Dokumentet kan polles én gang med indstillingen enkel. Hvis du vælger flere, kan dokumentet polles et vilkårligt antal gange. Tryk derefter på OK. 4 Vælg den ønskede kontrast med ¾. Tryk derefter på OK. Efter en kort opvarmningsperiode indlæser maskinen originalen i hukommelsen. Slet dokumentet fra opgavelisten for at afbryde standbytilstanden. Tryk på MENU/OK, 53 og OK. Udvælg den fax-meddelelse med ¾, som du vil slette. Bekræft med OK (se også kapitlet Opgaver). Tryk på C for at gå tilbage til forrige menutrin; tryk på STOP for at gå tilbage til udgangspositionen. Polling-modtagelse med underadresse Hvis du ønsker at polle en fax fra et nummer til direkte opkald eller en underadresse f.eks. anvende en bestemt tjeneste fra en fax-databaseudbyder med flere tilbud om polling-modtagelse kan du tilføje et nummer til direkte opkald eller en underadresse med en indtastningspause til fax-nummeret. Denne fremgangsmåde skal du også bruge til at polle fax-meddelelser fra en maskine, som er beskyttet med en kode.

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 2 Philips IPF 520 525 555 Kære kunde Med købet af dette apparat har du besluttet dig for et kvalitetsprodukt fra firmaet PHILIPS. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967

Din brugermanual LEXMARK X5075 http://da.yourpdfguides.com/dref/1259967 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning

Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Lexmark 5000 Series All-In-One (Alti-en) Brugervejledning Maj 2007 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...7 Sådan klargøres printeren til faxning...8 Valg af faxforbindelse...8 Brug af en RJ11-adapter...9

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Beskrivelse af maskinen

Beskrivelse af maskinen PHILIPS Beskrivelse af maskinen Papirholder Papirindføring Dokumentholder Automatisk dokumentindføring Scannerkabinet Betjeningspanel Papirudkast Displaysymboler Den valgte funktion markeres med en pil

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish

DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c SDC85A (0-08) Pitney Bowes Limited, 2008 Printet i England *SDC85A* DM300c/DM400c Serier Digitale frankeringssystemer Quick guide Danish DM300c DM400c Oversigt, vælge en værdi Lær din DM300c/DM400c

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde! Med købet af dette multifunktionsapparat har du besluttet dig for et kvalitetsprodukt fra firmaet PHILIPS. Apparatet opylder de forskellige krav, som følger med det moderne

Læs mere

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk

Hitron modem. NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk Hitron modem NAL MedieNet Søren Eriksens Vej 15, 5270 Odense N, www.nal-medienet.dk, E-mail: nal@nal-medienet.dk KRAV TIL UDSTYR FOR AT KUNNE ANVENDE TRÅDLØST NETVÆRK: Din PC skal have et trådløst netværkskort

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA

Kort vejledning. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Kort vejledning Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211298, 1. udgave DA Taster og dele 9 Sekundært kamera 10 Lydstyrke-/zoomtast 11 Medietast 12 Kontakt til skærm- og tastelås 13 Udløsertast/optagelsestast

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok)

Dansk. Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) AmpliPOWER 40/50 Dansk Advarsel, AmpliPOWER40/50 kan komme op på en særdeles kraftig lydstyrke! (Risiko for akustisk chok) Brugermanual - læs omhyggeligt før brugen! VÆR FORSIGTIG: Denne telefon er specielt

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Din brugermanual SAGEM PHILIPS CRYSTAL 660 http://da.yourpdfguides.com/dref/3871937

Din brugermanual SAGEM PHILIPS CRYSTAL 660 http://da.yourpdfguides.com/dref/3871937 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning

HomeBox til dig med telefoni og bredbånd. Installationsvejledning til dig med telefoni og bredbånd Installationsvejledning Velkommen til en verden af muligheder Indholdsfortegnelse Du har bestilt et nyt produkt og har i den forbindelse fået tilsendt en. en giver dig

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA

Nokia N76-1. Kom godt i gang. 9254309 2. udgave DA Nokia N76-1 Kom godt i gang 9254309 2. udgave DA Taster og dele (med åbent cover og åben klap) Herefter kaldet Nokia N76. 1 Den højre covertast 2 Den midterste tast 3 Den venstre covertast 4 Sekundært

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Kom godt i gang Nokia N70-1

Kom godt i gang Nokia N70-1 Kom godt i gang Nokia N70-1 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere