JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM"

Transkript

1 NOTAT 1. juli 2015 JA TAK TIL EU-BORGERE NÅR ERHVERVSLIVET EFTERSPØRGER DEM Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen RESUME Med Dansk Folkepartis vælgersucces og blå bloks sejr ved folketingsvalget den 18. juni vil debatten om vandrende arbejdstagere og deres adgang til velfærdsydelser igen blusse op. Alt tyder på, at en ny dansk regering vil lægge sig i slipstrømmen af den britiske premierminister David Camerons krav om, at der skal være strammere regler for EU s fri bevægelighed. Danskerne har i årtier set den fri bevægelighed som en af EU s mest positive bedrifter. Men opbakningen er begyndt at vakle. Det viser en meningsmåling, som YouGov foretog for Tænketanken EUROPA i april. Her svarede 30 pct., at de bakker mindre op om fri bevægelighed, fordi den giver EU- borgere, der bor og arbejder i Danmark, ret til at blive behandlet på lige vilkår med danske statsborgere. En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA i juni viser imidlertid, at danskerne er langt mere tilbøjelige til at bakke op om den fri bevægelighed, hvis det gøres klart, at det bidrager til vækst og konkurrenceevne herhjemme. 62 pct. af befolkningen støtter, at EU- borgere kommer hertil for at arbejde, hvis erhvervslivet efterspørger det, og det skaber vækst. 50 pct. er som udgangspunkt enige i princippet om, at hvis man arbejder og betaler skat i Danmark, bør man også have ligelig adgang til danske velfærdsydelser (27 pct. er uenige). Resultatet af meningsmålingen peger på, at hvis dansk erhvervsliv er med til at vise, at EU- borgerne rent faktisk bidrager til vækst og konkurrenceevne herhjem- me, kan danskernes traditionelt høje opbakning til den fri bevægelighed fastholdes. Tænketanken EUROPA 2015 thinkeuropa.dk

2 HOVEDKONKLUSIONER: Knap hver tredje dansker bakker mindre op om EU s fri bevægelighed på grund af reglen om, at EU- borgere, der bor og arbejder i Danmark, skal be- handles på lige vilkår med danske statsborgere. Dermed vakler opbakningen til en af de EU- bedrifter den fri bevægelighed som den danske befolkning gennem tiden har sat størst pris på, og som udgør en grundpille i EU s indre marked. En ny meningsmåling viser imidlertid, at 62 pct. af befolkningen støtter, at EU- borgere kommer hertil for at arbejde, hvis erhvervslivet efterspørger det, og det skaber vækst. Det er en svaghed ved de nuværende EU- regler om vandrende arbejdstagere, at befolkningen ikke har tillid til, at de beskytter imod en udnyttelse af vel- færdssystemet. Danske politikere bør på banen med indspark til, hvordan EU bedre kan imødekomme disse bekymringer om misbrug og utilsigtede kon- sekvenser dog uden at gå på kompromis med den fri bevægelighed, som er vigtig for velfærden, og som et flertal stadig værdsætter. Tænketanken EUROPA opridser i dette notat en række forslag til løsninger og reformer. De inkluderer bedre kontrol med hvem, der vandrer hvorhen i EU, præcisering af hvad der menes med utilsigtede og urimelige konsekvenser af ligestillingsprincippet, bedre kontrol med sociale ydelser og mere effektive sanktionsmuligheder over for bedragere. Man kunne f.eks. sætte tal på, hvor stor en nettostigning i migrationen en kommune rimeligvis må forventes at kunne rumme, uden at komme under pres. Hvis der på forhånd er klare rammer om dette, kan det skabe tillid til, at ens lokalsamfund ikke overses, hvis der opstår et uventet pres. Hvis først der er tillid til, at vilkårene for den fri bevægelighed er fair, vil danskerne traditionelt høje opbakning til dette grundlæggende EU- princip med al sandsynlighed genskabes. 2

3 Danmarks nye blå regering har varslet skærpede toner i debatten om EU s fri bevægelighed. I de kommende måneder kan vi blandt andet vente os fornyet debat om det kontroversielle optjeningsprincip for EU- borgeres adgang til den danske børnecheck. Det blev ellers i 2013 fjernet af den S- ledede regering fordi Europa- Kommissionen mente, at den toårige optjeningsperiode stred mod EU- retten. Det er ikke kun i Danmark, at vandrende arbejdstageres rettigheder vækker debat. David Camerons nylige genvalg som premierminister i Storbritannien betyder, at den fri bevægelighed vil være højt på den europæiske dagsordnen de næste mange måneder. Cameron har lovet briterne en folkeafstemning om fortsat EU- medlemskab, og han lægger op til, at det skal være et reformeret EU, der skal til afstemning. Det indebærer bl.a. begrænsninger for vandrende arbejdstagere, hvilket Cameron gjorde klart på EU- topmødet d Juni Cameron søger at imødekomme britiske bekymringer om et indvandringspres i kølvandet på EU s udvidelser mod øst, der har åbnet arbejdsmarkederne for borgere fra store og relativt fattige lande som Rumænien, Bulgarien og Polen. Cameron har bl.a. refereret direkte til polske migranter i sit krav om begræns- ninger for de vandrende arbejdstagere. 1 Han ventes at stille kontroversielle forslag om netop optjeningsperioder for EU- borgeres adgang til velfærdsydelser og stop for udbetaling af børnepenge til adresser uden for Storbritannien. 2 Det giver panderynker i det meste af Europa. Retten til at tage arbejde overalt i EU uden at blive diskrimineret i forhold til opholdslandets egne borgere ses som en central del af EU s indre marked. I Tyskland og Frankrig er man lodret imod alt, der vil kræve en ændring af EU s traktatgrundlag. Og i lande som Polen er man naturligvis på vagt over for, hvad der kan opfattes som forsøg på at diskriminere bestemte nationaliteters muligheder for at bevæge sig frit i hele EU. For et års tid siden rasede debatten for alvor i Danmark. Det var umiddelbart efter, at Rumænien og Bulgarien havde fået fuld adgang til EU s arbejdsmarked, og en række afgørelser fra EU- domstolen havde pålagt medlemslande at ændre praksis i forhold til udbetalinger af velfærdsydelser til vandrende arbejdstagere. 3 1 Cameron plan to ban European migrants from claiming child benefit, The Telegraph, (http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/immigration/ /david-cameron-plan-to-ban- European-migrants-from-claiming-child-benefit.html). 2 Disse emner blev nævnt i en tale af David Cameron den 28. november Se: 3 Sociale ydelser og fri bevægelighed fire bud på vejen frem, Tænketanken EUROPA, 2014 (http://thinkeuropa.dk/socialt/sociale-ydelser-og-fri-bevaegelighed-fire-bud-paa-vejen-frem). 3

4 Det kulminerede i ugerne op til Europa- Parlamentsvalget, hvor et begreb som velfærdsturisme fyldte rigtig meget i debatten. Tænketanken EUROPAs meningsmålinger viste dengang, at omtrent to tredjede- le af danskerne var bekymrede for, at arbejdstagere fra andre EU- lande kom til Danmark, og for at EU- borgerne pressede danske lønninger. Næsten hver anden ønskede ikke, at EU- borgere, der arbejdede og betalte skat i Danmark, skulle have adgang til velfærdsydelser som dagpenge og børnepenge på lige fod med danske statsborgere. 4 En meningsmåling blandt mere end repræsentativt udvalgte danskere i alderen år, som YouGov har foretaget for Tænketanken EUROPA i april, viser, at knapt hver tredje dansker bakker mindre op om den fri bevægelighed i EU på grund af reglen om, at EU- borgere, der bor og arbejder i Danmark, skal behandles på lige vilkår med danske statsborgere. Figur 1. Lige vilkår pirker til dansk skepsis Hvilken betydning har det for din holdning til EU s princip om fri bevægelighed, at EU-borgere, der bor og arbejder i Danmark, skal behandles på lige vilkår med danske statsborgere?, pct. 14 Det gør, at jeg bakker mindre op omkring den fri bevægelighed 30 Det gør, at jeg bakker mere op omkring den fri bevægelighed 35 Det har ingen betydning for min holdning til den fri bevægelighed 21 Ved ikke Kilde: Tænketanken EUROPA på baggrund af YouGov, april Ifølge en Megafon-måling for Tænketanken EUROPA i efteråret 2013 er 63 pct. af danskerne bekymrede for, at arbejdstagere fra andre EU-lande kommer til Danmark hver fjerde i meget høj grad. Endnu flere, 7 ud af 10, er bekymrede for, at EU-borgerne presser danske lønninger. Ifølge en YouGov-måling for Tænketanken EUROPA i juli 2014 er 48 pct. af danskerne enige i udsagnet: EUborgere, der arbejder i Danmark bør ikke have adgang til danske velfærdsydelser på lige fod med danske statsborgere. 38 pct. mener, at EU-borgerne bør have samme adgang til ydelserne, mens 14 pct. er i tvivl. 4

5 Det er opsigtsvækkende. Det viser, at selv om der fortsat er et flertal af danskere, som uanfægtet bakker op omkring den fri bevægelighed, har spørgsmålet om vandrende arbejdstagere potentiale til at påvirke den ellers høje danske EU- opbakning. 5 Sammen med EU s evne til at skabe fred mellem medlemslandene har den fri bevægelighed længe været den EU- bedrift, som flest danskere har sat pris på. 6 Nu er det formentlig det emne, der vækker den største skepsis, fordi der opleves større indvandring og velfærdspres som resultat. Det er nærliggende at gætte på, at det, ligesom i Storbritannien, er en kombinati- on af EU s udvidelser og den økonomiske krise, der gør, at flere danskere i dag tager forbehold over for denne grundpræmis i EU- samarbejdet. Selv om hele 40 pct. af danskerne ifølge vores undersøgelse stadig ser den fri bevægelighed som en af EU s mest positive bedrifter, er det påfaldende, at næsten halvdelen af dem, der ikke gør, begrunder det med, at EU- landene simpelthen er for forskellige til, at den fri bevægelighed kan fungere godt. Figur 2. Danskernes syn på den fri bevægelighed 2A. Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Den fri bevægelighed i EU er en af EU s mest positive bedrifter. Pct Helt enig og enig Hverken/eller Helt uenig og uenig Ved ikke 24 5 Tænketanken EUROPA stillede følgende spørgsmål i forbindelse med en YouGov-måling i april 2015: Hvilken betydning har det for din holdning til EU s princip om fri bevægelighed, at EUborgere, der bor og arbejder i Danmark, skal behandles på lige vilkår med danske statsborgere? Hertil svarede 30 pct., at det gjorde, at de bakkede mindre op omkring den fri bevægelighed. 21 pct. svarede, at de bakkede mere op. For 35 pct. havde det ingen betydning, mens 14 pct. var i tvivl. 6 Eurobarometer 82 (efterår 2014) spurgte ind til, hvad folk så som EU s mest positive resultater. Der kunne angives flere svar. To EU-bedrifter resulterede i et absolut flertal af danskere, der så dem som positive: EU s evne til at skabe fred mellem medlemslandene (69 pct.) og den fri bevægelighed af personer, varer og tjenesteydelser i EU (55 pct.). 5

6 2B. Hvilken af følgende grunde er mest afgørende for, at du ikke mener, at den fri bevægelighed i EU er en af EU s mest positive bedrifter? Pct. (base: 538 personer) EU-landene er for forskellige til, at den fri bevægelighed kan fungere godt Jeg oplever ingen fordele ved den fri bevægelighed 46 Der kommer for mange EUborgere til Danmark Den fri bevægelighed medfører for stor konkurrence for Danmark og danskerne Ingen af disse Kilde: Tænketanken EUROPA på baggrund af YouGov, juni Fortalere for de nuværende regler om vandrende arbejdstagere svarer igen med økonomiske analyser, der gang på gang viser, at EU- borgerne i Danmark er en fordel for dansk økonomi. Ifølge beregninger fra Dansk Arbejdsgiverforening bidrager den gennemsnitlige indvandrer fra Østeuropa med kr. netto til den danske statskasse hvert år. 7 Men EU- positive politikere vinder næppe stemmer med disse gode argumenter alene. Den danske skepsis over for den fri bevægelighed er nemlig ikke primært baseret på et regnestykke om kroner og ører. Den er baseret på ønsket om at opretholde dansk identitet, danske normer og suverænitet også selv om det vil have økonomiske konsekvenser. Det viser vores undersøgelse med al tydelighed. Vi bad YouGov spørge et repræsentativt udsnit af danskerne, om de økonomiske analyser af EU- borgernes bidrag til dansk økonomi havde betydning, når de tog stilling til spørgsmålet om, hvilke rettigheder EU- borgerne burde have i Danmark. For næsten halvdelen, 46 pct., havde beregningerne kun lille betydning. 8 7 Østeuropæere er en gevinst for statskassen, Agenda (Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev) (http://www.agenda.dk/2014/04/oesteuropaeere-er-gevinst/). 8 Vores spørgsmålsformulering var som følger: En række økonomiske analyser viser, at EU-borgere i Danmark er en økonomisk fordel for Danmark, da de betaler mere i skat, end de får i velfærdsydelser. Hvor stor betydning har disse analyser for dig, når du tager stilling til EU-borgeres rettigheder i Danmark? 37 pct. svarede, at beregningerne havde stor betydning. 15 pct. satte kryds ved ved ikke. YouGov for Tænketanken EUROPA, juni

7 Sat på spidsen kan EU i mange danskeres øjne godt være en økonomisk gevinst, uden at det fører til opbakning. Omvendt kan EU godt involvere flere omkostnin- ger, uden at det mindsker opbakningen. Men hvis danskerne oplever, at EU går for langt ind over den danske måde at gøre tingene på, udløser det stor skepsis. Det har været et kendetegn ved dansk euroskepsis i årtier, 9 og det er den afvejning, der har sikret nej- siden succes ved de forskellige EU- folkeafstemninger. Overført til sagen om de vandrende arbejdstagere er der formentlig en del danskere, der vil acceptere at være en smule mindre velstille- de, hvis det betyder færre indvandrere. Det er politikernes ansvar at regere ud fra en bredere dagsorden end den, som løsrevne meningsmålinger måtte opfordre til. Samtidig er det sandsynligt, at en stor del af danskernes bekymringer om EU- borgere i Danmark vil kunne mindskes, hvis det fremgik tydeligere i debatten, at vandrende arbejdstagere i dag ikke udgør et stort pres på dansk velfærd. En gennemgang af EU- indvandringen til Danmark, som Tænketanken EUROPA foretog sidste sommer, viser f.eks., at borgere fra EU s ti nye medlemslande ikke er overrepræsenteret ift. at modtage sociale ydelser i Danmark. 10 Vores analyse viste også, at der rent faktisk er en række tiltag, der vil kunne imødegå bekym- ringerne om velfærdsturisme, uden at de går på kompromis med den fri bevægelighed. En af svaghederne ved de nuværende regler om vandrende arbejdstagere er den manglende tillid i befolkningen til, at de beskytter imod en udnyttelse af bl.a. det danske velfærdssystem. Derfor kunne man med fordel præcisere de muligheder, der allerede findes i EU- reglerne, om at undgå utilsigtede og urimelige" konsekvenser af eksempelvis princippet om ligestilling. Man kunne f.eks. sætte tal på, hvor stor en nettostigning i migrationen en kommune rimeligvis må forventes at kunne rumme, uden at komme under pres. Det ville gælde både afsenderkommuner, der risikerer et brain drain, og modtagerkommuner, hvor der f.eks. kan opstå et pres på børnepasningsordningerne. Hvis der på forhånd er klare rammer om dette, kan det skabe tillid til, at ens lokalsamfund ikke overses, hvis der opstår et pres. 9 Se Catharina Sørensen (2007): Euroscepticism. Ph.d.-afhandling, Copenhagen University Press. 10 Tænketanken EUROPA foretog sidste sommer en omfattende analyse vedrørende sociale ydelser og fri bevægelighed, baseret på indspark fra en arbejdsgruppe af forskere og repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. I den forbindelse gennemgik vi tallene for hvor mange EU-borgere, der er kommet til Danmark. Se Sociale ydelser og fri bevægelighed, Tænketanken EUROPA, 2014 (http://thinkeuropa.dk/socialt/sociale-ydelser-og-fri-bevaegelighed-fire-bud-paa-vejen-frem). 7

8 Dertil kan man bede Europa- Kommissionen om at føre bedre opsyn med hvem, der vandrer hvorhen i EU. Det vil skabe overblik og sammenligningsgrundlag og give bedre muligheder for at forebygge eventuelle utilsigtede konsekvenser for særligt udsatte lande og regioner. EU s strukturfonde kunne måske indrettes til mere effektivt at afhjælpe sådanne konsekvenser. Der er også rum for at etablere et mere effektivt administrativt samarbejde på tværs af EU- grænserne, der bekæmper misbrug. Det gælder f.eks. kontrol med modtagelsen af sociale ydelser i udlandet. Effektive sanktionsmuligheder over for velfærdsbedragere kan ligeledes bidrage til at skabe en mere udbredt følelse af, at den fri bevægelighed foregår på ordentlige vilkår. Europa- Kommissionen har lagt op til en snarlig revision af den mest centrale forordning på området, nemlig forordning 883/04, der regulerer rammerne for den sociale sikring af vandrende arbejdstagere. Det er derfor nu, at danske politikere skal på banen med prioriteter for, hvordan retten til frit at opholde sig og søge arbejde i EU bedst sikres. Hvis danskerne overbevises om, at EU s regler beskytter medlemslandene mod utilsigtede konsekvenser, og der skabes tillid til, at de vandrende arbejdstagere ikke er en trussel mod det danske velfærdssystem, vil danskernes traditionelt høje opbakning til den fri bevægelighed med al sandsynlighed genskabes. Vores YouGov- målinger peger på, at det gør en forskel for holdningen til de vandrende arbejdstagere, hvis dansk erhvervsliv kan påvise, at EU- borgerne rent faktisk bidrager til væksten og konkurrenceevnen herhjemme. 62 pct. af befolkningen støtter, at EU- borgere kommer til Danmark for at arbejde, hvis erhvervslivet efterspørger det, og det skaber vækst blot 19 pct. er imod. Og 50 pct. er som udgangspunkt enig i princippet om, at hvis man arbejder og betaler skat i Danmark, bør man også have ligelig adgang til danske velfærdsydelser. Her er 27 pct. uenig. 8

9 Figur 3: Erhvervslivets behov får flere danskere til at bakke op 3A: Dansk erhvervsliv ønsker, at flere EU-borgere kommer til Danmark for at arbejde. De mener, at det har afgørende betydning for dansk vækst og konkurrenceevne. Hvilket af følgende udsagn passer bedst på dig? Pct Jeg støtter, at EU-borgerne kommer til Danmark for at arbejde, hvis det bidrager til væksten i Danmark. Jeg støtter ikke, at EU-borgerne kommer til Danmark, selv om det kan betyde lidt lavere vækst. Ingen af disse Ved ikke 3B: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? EU-borgere, der arbejder og betaler skat i Danmark bør have adgang til danske velfærdsydelser på lige fod med danske statsborgere. Pct Helt enig og enig Hverken/eller Helt uenig og uenig Ved ikke 18 Kilde: Tænketanken EUROPA på baggrund af YouGov, juni Det giver et godt afsæt for fremover at kunne fastholde en høj dansk opbakning til en velfungerende EU- mobilitet. Men det er nødvendigt med større tillid til, at systemet er fair, og derfor kan det bringe noget positivt med sig, at der nu kommer en EU- debat om emnet. Den nye danske regering bør på banen med konstruktive signaler til EU- partnerne om, hvordan den fri bevægelighed og et højt dansk velfærdsniveau kan gå hånd i hånd. Denne analyseserie om danskernes holdning til EU er støttet af Europa- Nævnet. 9

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU

DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU NOTAT DANSKERE: NY REGERING BØR VÆGTE SELSKABSSKAT, SOCIAL DUMPING OG KLIMA I EU Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk

Læs mere

DANSKERE KLAR TIL MERE EU I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN

DANSKERE KLAR TIL MERE EU I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN NOTAT DANSKERE KLAR TIL MERE EU I UDLÆNDINGEPOLITIKKEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Indvandring og integration var et af valgkampens store temaer, og en afklaring

Læs mere

BLÅ VÆLGERE ER MEST SKEPTISKE OVER FOR EU

BLÅ VÆLGERE ER MEST SKEPTISKE OVER FOR EU NOTAT BLÅ VÆLGERE ER MEST SKEPTISKE OVER FOR EU Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME De danske vælgere positionerer sig ud fra samme højre- venstre akse

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE

FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE BRIEF 28. april 2015 FLERTAL SIGER JA TAK TIL HØJTUDDANEDE EU-BORGERE Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Projektmedarbejder, Kereto Gormsen +45 60 13 83 19 lkg@thinkeuropa.dk

Læs mere

JA-SIDEN I FRONT I HIDTIL STØRSTE MÅLING INDEN FOLKEAFSTEMNINGEN

JA-SIDEN I FRONT I HIDTIL STØRSTE MÅLING INDEN FOLKEAFSTEMNINGEN 14. november 21 JA-SIDEN I FRONT I HIDTIL STØRSTE MÅLING INDEN FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +4 21 4 88 21 cas@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +4 23 39 6

Læs mere

DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET

DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET NOTAT DANSKERNE KLAR TIL MERE EU-SAMARBEJDE PÅ RETSOMRÅDET Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME

Læs mere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere

Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser til EU-borgere Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64 Offentligt 26. oktober 2015 J.nr. 15-2350749 Ejendomme, Boer og Gæld LH Samrådsspørgsmål A, B og C om optjeningsprincipper og velfærdsydelser

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere

FAKTAARK 5. Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Medarbejdere fra andre EU-lande bruger det sociale system ligesom danske medarbejdere Udfordring Europæiske statsborgere kommer ikke til Danmark for at udnytte de danske velfærdsydelser. De kommer, fordi

Læs mere

INDVANDRING, BØRNECHECK OG EU-REGLER EN KLASSISK DANSK SKEPSISCOCKTAIL?

INDVANDRING, BØRNECHECK OG EU-REGLER EN KLASSISK DANSK SKEPSISCOCKTAIL? 14. april 2014 INDVANDRING, BØRNECHECK OG EU-REGLER EN KLASSISK DANSK SKEPSISCOCKTAIL? RESUME Der er udbredt bekymring over for EU-borgeres adgang til børnecheck i Danmark, men det er en myte, at det er

Læs mere

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND

GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND BRIEF GRÆNSEBOMME ER MEST POPULÆRE I JYLLAND Kontakt: Kommunikationschef, Malte Kjems +45 23 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Skal Danmark genindføre

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

Bankunion kræver politisk lederskab

Bankunion kræver politisk lederskab NOTAT Bankunion kræver politisk lederskab Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Den danske befolkning er ved første øjekast kritisk over for dansk deltagelse i bankunionen.

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. 2/3

Læs mere

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting. EUROPA-FLØJE Danskernes EU-skepsis falder undtagen på den yderste højrefløj Af Gitte Redder @GitteRedder Tirsdag den 31. oktober 2017 De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder

Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Klaus Rasmussen, chefanalytiker, kr@di.dk, 3377 3908 Kasper Hahn-Pedersen, konsulent, khpe@di.dk, 3377 3432 SEPTEMBER 2017 Virksomhederne er klar til at udnytte globaliseringens muligheder Langt de fleste

Læs mere

Bilag 4. Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013

Bilag 4. Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013 Bilag 4 Interview med Bent Greve, d. 25.11.2013 Andres: Til at starte med - hvilke konsekvenser, positive såvel som negative, ser du ved arbejdskraftens frie bevægelighed for det danske samfund? Bent:

Læs mere

Brexit konsekvenser for UK og EU

Brexit konsekvenser for UK og EU Center for Europæisk Politik Brexit konsekvenser for UK og EU Marlene Wind, Professor, centerleder Center for Europæisk Politik & Professor, icourts Juridisk Fakultet begge Københavns Universitet Dias

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet BRIEF Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 191 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Et stigende flertal af vælgerne ønsker enten at afskaffe

Læs mere

Østeuropa vil mangle arbejdskraft

Østeuropa vil mangle arbejdskraft 4. april 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting & Morten Bjørn Hansen Østeuropa vil mangle arbejdskraft Østeuropa står over for et markant fald på 22 pct. af befolkningen i alderen 15-69 år frem mod 2050.

Læs mere

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva

Analyse. Danske børnepenge til udenlandske EUborgere. 08. marts Af Kristine Vasiljeva Analyse 08. marts 2016 Danske børnepenge til udenlandske EUborgere Af Kristine Vasiljeva Dette notat opgør, hvor stort et beløb Danmark udbetaler i børnepenge o. lign. til borgere fra andre EU lande. Antallet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet

Tusindvis af danskere arbejder i udlandet 29. januar 2014 ARTIKEL Af Louise Jaaks Sletting Tusindvis af danskere arbejder i udlandet Den fri bevægelighed på det globale arbejdsmarked gælder ikke kun den ene vej. Selv om fokus i debatten er rettet

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

HVAD KAN BRITERNE LÆRE AF MAASTRICHT, NICE OG LISSABON?

HVAD KAN BRITERNE LÆRE AF MAASTRICHT, NICE OG LISSABON? NOTAT HVAD KAN BRITERNE LÆRE AF MAASTRICHT, NICE OG LISSABON? Kontakt: Senioranalytiker, ph.d., Maja Kluger Rasmussen +45 30 59 55 87 mkr@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske premierminister David Cameron

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Bilag 5. Interview med Jens Boe Andersen, d. 25.11.2013

Bilag 5. Interview med Jens Boe Andersen, d. 25.11.2013 Bilag 5 Interview med Jens Boe Andersen, d. 25.11.2013 Natascha: Hvilke konsekvenser, positive såvel som negative ser du ved Arbejdskraftens frie bevægelighed for det danske samfund? Jens: Det er jo en

Læs mere

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN Kontakt: Analytiker, Sarah Vormsby +4 21 81 6 sav@thinkeuropa.dk RESUME Danske gymnasieelever ønsker fælles, europæiske løsninger på flygtningesituationen,

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016

Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 239 Offentligt Talepunkt til Skatteudvalget 11. februar 2016 5. februar 2016 F5 Jeg vil først orientere udvalget om de centrale skattesager

Læs mere

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN

HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN NOTAT HER ER ARGUMENTERNE, DER VINDER FOLKEAFSTEMNINGEN Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Omkring en tredjedel af vælgerne er i tvivl om, hvad de vil stemme til

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU

Forslag til folketingsbeslutning om afholdelse af vejledende folkeafstemning i forbindelse med fremtidige udvidelser af EU Beslutningsforslag nr. B 30 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Martin Henriksen (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Tina Petersen (DF) og Peter

Læs mere

BRITISK EMBEDSVÆRK: EU ER EN KLAR FORDEL

BRITISK EMBEDSVÆRK: EU ER EN KLAR FORDEL NOTAT 10. januar 2015 BRITISK EMBEDSVÆRK: EU ER EN KLAR FORDEL Kontakt: Senioranalytiker, ph.d. Maja Kluger Rasmussen +45 30 59 55 87 mkr@thinkeuropa.dk RESUME Det er en klar fordel for Storbritannien

Læs mere

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser:

Betragtes det samlede antal modtagere (inkl. herboende), har der været følgende tendenser: Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 89 Offentligt Notat 4. december 2015 J.nr. 15-2366409 Person og Pension khk Børnecheck til vandrende arbejdstagere 2008-2013 I det følgende

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes?

Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? 8. maj 2014 Optjeningskrav for børnecheck hvem påvirkes? Af Kristian Thor Jakobsen og Neil Gallagher For børne- og ungeydelsen ( børnecheck ) blev der i 2012 indført et generelt optjeningsprincip, således

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Færre dagpengemodtagere men flere

Færre dagpengemodtagere men flere FRI BEVÆGELIGHED Flere østeuropæere tager danske dagpenge med til hjemlandet Af Allan Christensen @journallan Fredag den 30. oktober 2015, 05:00 Del: Østeuropæiske EU-borgere er overrepræsenterede i dagpengestatistikken,

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Somaliere er dyre - polakker er billigere

Somaliere er dyre - polakker er billigere 25. marts 2014 ARTIKEL Af David Elmer Somaliere er dyre - polakker er billigere En somalier eller iraker i Danmark modtager i gennemsnit næsten tre gange så meget i sociale ydelser som en polak og over

Læs mere

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR

DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR DECEMBER SPØRGSMÅL OG SVAR Folkeafstemning om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning 3. december 2015 3. FOLKE AFSTEMNING HVAD SKAL VI STEMME OM? HVORFOR SKAL VI STEMME? Den 3. december 2015

Læs mere

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY.

Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering oktober 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey: Virksomhedernes adgang til finansiering FSR danske revisorer har spurgt godt 400 medlemmer, hvilke barrierer de oplever,

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 140 Offentligt (01) Notat J.nr. 14-0062545 Den18. februar 2014 Person og Pension CFB/KHK Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Der redegøres i afsnit

Læs mere

Rammebetingelser for husdyrproduktion i Danmark. Ved Henrik Høegh

Rammebetingelser for husdyrproduktion i Danmark. Ved Henrik Høegh Rammebetingelser for husdyrproduktion i Danmark Ved Henrik Høegh DK`s Husholdningsregnskab Landbrugseksport: 62 mia. kr. Industrieksport: 61 mia. kr. Skibsfart: 45 58 mia. kr. Diverse: 48 mia. kr. Brain

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land,

Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand. 14 mio. europæiske borgere bor fast i et andet EU-land, Det indre marked og den fri bevægelighed i Europa bidrager til den danske velstand Udfordring Et velfungerende indre marked i Europa er en forudsætning for dansk velstand og danske arbejdspladser. To tredjedele

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet

Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring en nødvendighed på arbejdsmarkedet Indvandring har været et centralt politisk tema i Danmark i årevis, og diskussionerne centrerer sig ofte om, hvordan indvandringen særligt fra østeuropæiske

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 628 Offentligt Europaudvalget Til: Dato: Udvalgets medlemmer 18. maj 2016 Foreløbigt referat af Europaudvalgets møde 4/5-16 vedr. forhandlingsoplæg på forslag om

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 18 Offentligt Europaudvalget og Beskæftigelsesudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 2. februar 2017 Kontaktperson: Lotte Rickers Olesen Lokal

Læs mere

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget

lønnet og ulønnet træning (praktik), volontører og au pair. Forslaget Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0151 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grund-og nærhedsnotat om direktivforslag om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier,

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

SOCIALE YDELSER OG FRI BEVÆGELIGHED FIRE BUD PÅ VEJEN FREM

SOCIALE YDELSER OG FRI BEVÆGELIGHED FIRE BUD PÅ VEJEN FREM NOTAT SOCIALE YDELSER OG FRI BEVÆGELIGHED FIRE BUD PÅ VEJEN FREM Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk

Læs mere

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST

DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST NOTAT DANSK ØKONOMI FØLGER EUROZONEN TÆTTEST Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De danske konjunkturer følger de europæiske i mod- og medgang, og Danmark ligger

Læs mere

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24

DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER. 24. februar 2003. Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 24. februar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 DET ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG (ØSU): Resumé: DE OVERORDNEDE ØKONOMISKE RETNINGSLINJER I en ny strømlining af de forskellige økonomiske processer

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDER OM SKATTEREGLER

DANSKE VIRKSOMHEDER OM SKATTEREGLER DANSKE VIRKSOMHEDER OM SKATTEREGLER RAPPORT FSR DANSKE REVISORER 14/09/2016 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND, FORMÅL OG METODE HOVEDKONKLUSIONER RESULTATER 3 4 5-12 2 BAGGRUND, FORMÅL OG METODE Baggrund: Denne

Læs mere

Spørg om EU. Folketingets

Spørg om EU. Folketingets Spørg om EU Folketingets EU-Oplysning Indhold Hvad er EU-Oplysningen? side 3 Vi finder svaret til dig side 4 Vores publikationer side 6 www.eu-oplysningen.dk side 8 Her finder du os side 11 Folketingets

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde almindelige anl. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3448 - almindelige anl. Bilag 2 Offentligt Rådsmøde almindelige anliggender den 16. februar 2016 - samlenotat 1. Genforhandling af Storbritanniens forhold til EU KOM-dokument

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Danskerne generelt mere EU-lunkne fordele skal være konkrete, hvis tendens skal vendes

Danskerne generelt mere EU-lunkne fordele skal være konkrete, hvis tendens skal vendes NOTAT 7. november 2014 Danskerne generelt mere EU-lunkne fordele skal være konkrete, hvis tendens skal vendes Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Inden for det seneste

Læs mere

Nyhedsbrev. UK Update

Nyhedsbrev. UK Update Nyhedsbrev UK Update 29.03.2017 BREXIT: STORBRITANNIEN HAR I DAG BESTEMT SIG FOR ENDELIGT AT FORLADE EU 29.3.2017 Storbritannien har i dag den 29. marts 2017 bestemt sig for endeligt at forlade EU. Den

Læs mere

Den europæiske union

Den europæiske union Den europæiske union I de næste uger skal du arbejde med din synopsis om den europæiske union. Mere konkret spørgsmålet om unionens historie og dens formål. Der er tre hovedspørgsmål. Besvarelsen af dem

Læs mere

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører

Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Transportøkonomisk Forening og Danske Speditører Østudvidelsen Konsekvenser, muligheder og trusler for danske virksomheder V. Henriette Søltoft, chefkonsulent Dansk Industri 4. november 2003 Dansk Industri

Læs mere

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen

ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen ROLLEKORT: Statsminister Lars Løkke Rasmussen Jeg er 52 år, leder af Venstre Danmarks liberale parti - og har været statsminister siden 2015. Selv om jeg er leder for et lille land, vil jeg forsøge at

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

UDEN KURSÆNDRING RISIKERER JA-SIDEN AT TABE FOLKEAFSTEMNING

UDEN KURSÆNDRING RISIKERER JA-SIDEN AT TABE FOLKEAFSTEMNING NOTAT UDEN KURSÆNDRING RISIKERER JA-SIDEN AT TABE FOLKEAFSTEMNING Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 52 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. august 2010 Grønbog

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Danskerne vil have vækst

Danskerne vil have vækst Økonomisk analyse 4. oktober 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne vil have vækst Danskerne vil have vækst og bedre produktionsvilkår

Læs mere

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner

Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Talepapir 5. januar 2017 IO Samråd inddragelse af betalte fridage i statsinstitutioner Indledende bemærkninger [Det

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

DANSKE GYMNASIEELEVER ER OGSÅ EUROPÆERE

DANSKE GYMNASIEELEVER ER OGSÅ EUROPÆERE DANSKE GYMNASIEELEVER ER OGSÅ EUROPÆERE Kontakt: Analytiker, Sarah Vormsby +4 21 81 6 3 sav@thinkeuropa.dk RESUME Danske gymnasieelever ser sig selv som både danske og europæiske borgere og er generelt

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere