Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK"

Transkript

1 Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne rapport er udarbejdet for Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark. Fortolkninger og holdninger udtrykt i rapporten repræsenterer ikke Europa-Kommissionens synspunkter, men alene forfatternes. Standard Eurobarometer 78 / Efterår 2012 TNS Opinion & Social

2 Indholdsfortegnelse Forord Unionsborgerskab... 3 Forventninger til EU... 3 Rettigheder som borger i EU... 4 Positive resultater ved EU... 5 Åbenhedsindeks Lissabontraktaten Information om Europæiske anliggender Kendskab Nyhedskilder Information om EU Sociale medier

3 Forord Denne rapport indeholder en analyse af Eurobarometer 78, der blev gennemført i november Denne rapport præsenterer resultaterne fra en af de seneste danske meningsmålinger, som indgår i EU s Eurobarometer-undersøgelser. Mindst fire gange om året gennemføres nationale undersøgelser, hvor et repræsentativt udsnit af borgerne i de 27 EU-lande får stillet en række enslydende spørgsmål. Eurobarometer-undersøgelserne gennemføres under ledelse af TNS Opinion. TNS Opinion fungerer som overordnet koordinator for Eurobarometeret og har kontakt til deres nationale afdelinger, som indsamler data i hvert EU-land. Herudover udformes en rapport med de samlede resultater på tværs af EU. Denne rapport kan findes via følgende link: Svarene til denne rapport blev indsamlet i efteråret 2012 (fra november) blandt personer på 15 år eller derover og bosiddende i Danmark. Rapporten præsenterer de centrale konklusioner for området unionsborgerskab. I det omfang det er relevant, bliver materialet nedbrudt på socio-demografiske variabler, sammenlignet med tidligere undersøgelser eller præsenteret med resultater på tværs af EU27. Det er håbet, at informationerne i rapporten vil udgøre et supplerende statistisk informationsmateriale for de mange diskussioner om danskernes forhold til EU og det europæiske samarbejde. Denne rapport repræsenterer ikke Europa-Kommissionens holdninger. De fortolkninger og synspunkter, der bliver udtrykt i rapporten, repræsenterer alene forfatterens synspunkter. TNS Gallup A/S Synne Nygård Senior Research Executive 2

4 1. Unionsborgerskab Dette afsnit belyser danskernes holdninger til unionsborgerskab. Først analyseres, hvad danskerne og øvrige EU borgere forventer sig af EU. Dernæst oplevelserne af hvad det vil sige at være borger i EU. Herefter analyseres, hvilke rettigheder man som EU borger gerne vil vide mere om. Endelig analyseres områder der opfattes som positive resultater ved EU. Forventninger til EU Når danskerne bliver spurgt om, hvad de forventer sig af EU, er svaret ofte relateret til økonomiske emner, såsom at bekæmpe den finansielle krise (47 %, figur 1). Af disse nævner 21 % specifikt økonomisk stabilitet /hjælp i krisen/støtte til bankerne, og 13 % nævner tematikken vedrørende beskæftigelse/jobskabelse/unge i arbejde. Dernæst handler det for danskernes vedkommende om ledelse af og samarbejde i EU i bred forstand (29 %), idet 21 % af de danskere, der nævner dette, peger specifikt på samarbejde og solidaritet imellem medlemslandene. Denne holdning er stærkest repræsenteret blandt danskere med en stærk politisk interesse. Danskernes forventninger til EU er på niveau med øvrige EU borgere. Det område hvor danskernes forventninger er markant anderledes end i det øvrige EU, er miljørelaterede emner, hvor 9 % af danskerne nævner miljø imod kun 2 % i det samlede EU. Figur 1 QD1 Når det drejer sig om EU, hvad forventer du dig så af den? (Åbent spørgsmål, der efterfølgende er kodet) Økonomien og bekæmpelse af krisen Ledelse af og samarbejde i EU Borgerrettigheder Miljø/energi EU i forhold til resten af verden Uddannelse/forskning Ud af EU/Euro-samarbejdet Andet Intet Ved ikke 12% 12% 2% 5% 8% 3% 4% 2% 1% 7% 13% 11% 10% 13% EU Danmark 28% % 3

5 Rettigheder som borger i EU 2013 er året for European Year of Citizens, hvor omdrejningspunktet er de rettigheder, der følger med som borger i EU (se mere på Der opfordres til en dialog imellem alle de politiske niveauer, civilsamfundet samt erhvervslivet, hvor EU rettighederne kan debatteres, og der kan bygges en vision om EU Hvordan forholder danskerne og de andre EU borgere sig til det at være borger i EU? Og hvordan forholder de sig til de rettigheder de har som EU-borgere? Af figur 2 ses det, at danskerne i højere grad end det øvrige EU føler sig som EU-borgere. En forklaring på dette kan måske være, at Danmark har været en del af EU siden og har en relativt resultatorienteret og pragmatisk tilgang til EU-medlemsskabet. Danskerne har også større selvsikkerhed med hensyn til, om hvorvidt de mener at kende deres rettigheder som EU borgere. Afstanden mellem EU-borgeres kendskab til deres rettigheder samt ønsket om at vide mere om disse er større end for danskerne. Samtidig ses det, at danskernes ønsker om at vide mere om rettighederne er på højde med EU s borgere generelt (64 % - 62 %). De 64 % udgør en mindre andel end i maj 2012, hvor 69 % danskerne gerne ville vide mere om deres rettigheder som borgere i EU. Figur 2 QD2 For hvert af følgende udsagn bedes du fortælle, i hvor høj grad de stemmer overens med din egen mening. (Svar: Ja, helt bestemt + Ja, i nogen grad) Du føler, at du er borger i EU 63% 74% Du ved, hvad dine rettigheder er som borger i EU Du vil gerne vide mere om dine rettigheder som borger i EU EU Danmark 45% 62% 62% 64% Personer der ønsker at vide mere om deres rettigheder som borger i EU (64 % af danskerne), ønsker hovedsageligt at vide mere om det at arbejde (37 %), modtage lægehjælp (32 %) og bo (27 %) i andre EU lande. Denne information er også den mest efterspurgte i EU generelt, omend der her ses højere niveauer for arbejde og flytning til andre EU lande (figur 3) end der gør i Danmark. Det er særligt de unge danskere, i alderen år, der ønsker information om at bo, arbejde og studere i andre EU lande. Sammenlignet med resultaterne fra maj 2012, er der i november % -point færre danskere, der ønsker at bo i et andet EU land, et fald der er sammenfaldende med, at krisen stadig kradser i andre dele af EU. 4

6 Figur 3 QD3 Hvilke af dine rettigheder som borger i EU vil du gerne vide mere om?(sammenlagt svar: først og dernæst) Det at arbejde i andre EU-lande Det at modtage lægehjælp i andre EU-lande Det at bo i andre EU-lande Fordelen ved at kunne få konsulær beskyttelse fra Det at købe varer i andre EU-lande Det at købe serviceydelser i andre EU-lande Det at studere i andre EU-lande Valgret i andre EU-lande Andet Ingen Ved ikke 3% 1% 4% 3% EU Danmark 1 13% 1 17% 14% 16% 10% 14% 12% 23% 27% 32% 32% 32% 31% 37% Positive resultater ved EU Det mest positive, der er kommet ud af EU-medlemsskabet, er fred blandt EUmedlemslandene, vurderer 64 % af danskerne (figur 4). Den fri bevægelighed af personer, varer og tjenesteydelser inden for EU og EU's politiske og diplomatiske indflydelse i resten af verden, fremhæves også af danskerne som positive resultater ved EU. Når danskernes opfattelse sammenlignes med det øvrige Europa, er der størst afstand med hensyn til, om man ser EU s politiske og diplomatiske indflydelse i resten af verden som noget positivt, der er kommet ud af EU (forskel på 17 procentpoint). Euroen er også et emne, der adskiller danskerne og det øvrige EU, idet afstanden her er på hele 16 procentpoint. 5

7 Figur 4 QD4 Hvilket af følgende synes du er det mest positive, der er kommet ud af EU? (Sammenlagt svar: først og dernæst) Fred blandt EU-medlemslandene Den fri bevægelighed af mennesker, varer og EU's politiske og diplomatiske indflydelse i resten Velfærdsniveauet (dvs. sundhedsvæsen, Udvekslingsprogrammer for studerende såsom EU's økonomiske magt Den fælles landbrugspolitik Euroen Andet Ingen Ved ikke 20% 18% 24% 22% 22% 20% 13% 11% 11% 25% 1% 1% 13% 7% 5% 2% EU Danmark 37% 50% 52% 56% 64% Åbenhedsindeks Et åbenhedsindeks er en beregning baseret på, i hvilken udstrækning man ser tvprogrammer, læser bøger og magasiner på et andet EU sprog, besøger andre EU-lande, omgås folk fra andre EU-lande, eller via internet køber produkter eller tjenester fra et andet EU-land. Åbenhedsindekset har tre niveauer; stærk, medium og svag. 42 % af danskerne vurderes ud fra deres svar på de nævnte parametre til at tilhøre kategorien stærk, hvilket er på niveau med Sverige og Holland. Alder er en væsentlig faktor i denne sammenhæng, idet andelen af danskere, der tilhører denne kategori, falder med alderen. Totalt for hele EU tilhører 13 % denne kategori. 6

8 Figur 5 C3 Internationalt åbenhedsindeks I Figur 6 præsenteres danskernes resultater for de forskellige parametre. Det at se tvprogrammer på et andet sprog end ens eget, samt det at besøge et andet EU-land, er aktiviteter mange danskere tager del i (91 % - 76 %). 7

9 Figur 6 QD5 Har du inden for de sidste 12 måneder...? Set TV-programmer på et andet sprog end dit 88% 3% Besøgt et andet EU-land 4 27% 24% Plejet social omgang med folk fra et andet EU-land 48% 10% 42% Læst en bog, en avis eller et magasin på et andet 45% 8% 47% Brugt internettet til at købe produkter eller tjenester 37% 53% Ja, ved flere lejligheder Ja, én gang Nej Det at man som borger i EU har ingen/ mindre grænsekontrol når man rejser i udlandet, billigere kommunikationsomkostninger når man bruger mobiltelefon i et andet EU-land og bedre forbrugerrettigheder når man køber produkter eller tjenester i et andet EU-land, er noget danskerne har haft gavn af som EU borgere (figur 7). Således angiver danskerne i større omfang end Europas gennemsnit at have haft gavn af billigere kommunikationsomkostninger ved brug af mobiltelefonen i andre EU-lande (44 %), billigere flybilletter og bredere udvalg af flyselskaber samt muligheden for at kunne få lægehjælp i et andet EU-land (23 %). Figur 7 QD6 Kan du for hver af følgende ting, der er opnået i EU, sige mig, hvorvidt det er noget, du har haft gavn af? Ingen/ mindre grænsekontrol når man rejser i udlandet Billigere kommunikationsomkostninger når man bruger mobiltelefon i et andet EU-land Bedre forbrugerrettigheder når man køber produkter eller tjenester i et andet EU-land Billigere flybilletter og bredere udvalg af flyselskaber 20% 26% 2 26% 28% 41% 44% 54% At kunne få lægehjælp i et andet EU-land 12% 23% Øgede rettigheder for flypassagerer i EU 17% 15% At arbejde i et andet EU-land 11% At bo i et andet EU-land 11% At studere i et andet EU-land 5% EU Danmark I det samlede EU har 11 % haft gavn af det at arbejde i et andet EU land, og den tilsvarende andel for Danmark er 9 %. Figur 8 illustrerer, hvilke befolkninger der er mest mobile i denne henseende. Slovakkerne er sammen med polakkerne det folkefærd, hvor den største andel har erfaring med at arbejde i andre EU lande. Danskerne ligger på niveau med briterne, rumænerne, svenskerne og spanierne. 8

10 Figur 8 QD6 Kan du for hver af følgende ting, der er opnået i EU, sige mig, hvorvidt det er noget, du har haft gavn af? At arbejde i et andet EU-land 9

11 2. Lissabontraktaten Dette afsnit omhandler Lissabontraktaten og dens muligheder. Lissabontraktaten trådte i kraft i december Med den blev "Europæiske borgerinitiativer" introduceret. Med initiativet får én million EU-borgere mulighed for at bede Europa-Kommissionen om at fremsætte initiativer af interesse for borgerne inden for EU's kompetenceområder. Af figur 9 fremgår det, at det er overvejende usandsynligt at danskerne, eller EU borgere generelt, vil gøre brug af mulighederne under Europæiske borgerinitiativer. For danskernes vedkommende ses det, at sandsynligheden falder med alderen. Cyprioter er det folkeslag i EU, der i størst omfang vurderer det som en sandsynlighed, med hele 43 %. Figur 9 QD7 Hvor sandsynligt er det, at du vil gøre brug af mulighederne under "Europæiske borgerinitiativer"? EU27 4% 17% 35% 34% 10% Danmark 4% 14% 38% Meget sandsynligt Sandsynligt i nogen grad Ikke særligt sandsynligt Slet ikke sandsynligt Ved ikke Hvilke områder det er mest sandsynligt, at de ville bruge et borgerinitiativ til, er meget forskelligt, når man sammenligner Danmark med det øvrige EU. Miljøet, som danskerne ser som det mest sandsynlige område kommer på en sjetteplads i det øvrige EU (figur 10). Således er danskernes top tre miljøet, beskæftigelse og uddannelse. Top tre i det øvrige EU er beskæftigelse, uddannelse og EU-borgernes grundlæggende rettigheder på en delt tredje plads, sammen med pension/efterløn. Figur 10 QD8 Og hvis du skulle gøre brug af muligheden, uanset om det er sandsynligt eller ej, hvilke af følgende områder er det så mest sandsynligt, at du ville bruge Europæiske borgerinitiativer til? 40% 4% Miljøet Beskæftigelse Uddannelse EU-borgernes grundlæggende rettigheder Forbrugerbeskyttelse Energi Kriminalitet Fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik Indvandring EU-borgernes mobilitet Terrorisme Pension/efterløn Skat Landbrug Udvidelsen af EU Problemer med den nationale regering Sport Andet Ved ikke 13% 13% 12% 13% 6% 12% 11% 10% 8% 10% 6% 7% 7% 12% 4% 5% 1% 2% 10% 15% EU Danmark 16% 16% 1 24% 22% 20% 23% 22% 20% 22% 20% 28% 37% 35% 38% 35% 10

12 3. Information om Europæiske anliggender Dette afsnit omhandler, hvilke typer af medier man benytter sig af, når man søger nyheder om indenrigs- og europæisk politik. Desuden omhandler det de holdninger, man kan have til internet generelt, hvilke typer af internetsider man stoler, og hvilke sider man forventer vil kunne give nyttige oplysninger om EU. Afslutningsvis ses der på, i hvilket omfang man mener, at medierne dækker EU-stof, og om sagerne har en positiv eller negativ vinkel. Kendskab Af figur 11 fremgår det, at danskerne ser sig selv som mere oplyste om europæiske anliggender end en gennemsnits dansker i befolkningen. Det er typisk mænd, der mener, at de er forholdsvis velinformeret om EU, hvor imod kvinder i højere grad svarer ikke særlig velinformeret. Figur 11 QE1/2 I hvilket omfang mener du, at ( ) generelt er velinformeret om europæiske anliggender? Befolkningen i Danmark 5% 3 51% 4% 1% Dig selv 6% 45% 44% 4% 1% Meget godt informeret Forholdsvis velinformeret Ikke særlig velinformeret Slet ikke informeret Ved ikke Nyhedskilder Danskerne får størstedelen af nyhederne om indenrigspolitik fra tv (89 %). Trykte medier, internet og radio ligger på 48 % - 50 %. For nyheder om europæisk politik er den vigtigste kilde ligeledes tv, på samme niveau som for indenrigspolitik (89 %). Andelene for trykte medier, internet og radio ligger på mellem 41 % og 43 %. De danskere, der søger nyheder om indenrigspolitik på internet, benytter i størst omfang informationshjemmesider (avisers eller nyhedsmagasiners hjemmesider osv.) (89 %). De danskere der benytter internetsider til at søge efter nyheder om Europa-politik bruger ligeledes informationshjemmesider (avisers eller nyhedsmagasiners hjemmesider osv.) (84 %). Danskernes holdning til internettet er, at de stoler mere på myndighedernes og det offentliges hjemmesider end på andre hjemmesider (72 %). 13 % af danskerne stoler lige så meget på myndighedernes og det offentliges hjemmesider som på andre hjemmesider, mens kun 1 % slet ikke stoler på det, man finder på internettet. 11

13 Information om EU Når danskerne søger oplysninger om EU, dets politik og dets institutioner, bruger de ikke overraskende internet og tv som informationskilder i over halvdelen af tilfældene (58 % og 54 %). I EU er tv den mest benyttede kilde (49 %), efterfulgt at internet (33 %). Noget af forklaringen på forskellen og de lavere andele i EU kan være, at 20 % i det samlede EU svarer, at de aldrig søger den slags oplysninger sammenlignet med13 % af danskerne. I øvrigt er adgangen til internet højere i Danmark end i EU i gennemsnit, idet 27 procentpoint flere bruger internet dagligt i Danmark end i det samlede EU. Ligeledes ville danskerne finde det nyttigt at kunne finde oplysninger om EU på myndighedernes og det offentliges hjemmesider (regeringens hjemmesider osv.) (69 %) og informationssider (avisers eller nyhedsmagasiners hjemmesider osv.) (60 %). Generelt set mener mellem 53 % og 62 % af danskerne, at man i Danmark taler tilpas meget om EU i medierne, se figur 12. Der er for alle medier sket en udvikling fra for lidt til tilpas siden det samme spørgsmål blev stillet i november Figur 12 QE10 Generelt set, mener du så, at man i Danmark taler for meget, tilpas eller for lidt om EU...? TV Radio Pressen Internettet % 4% 1% 2% 2% 2% 1% 1% 47% 53% 45% 54% 53% 60% 55% 62% 20% 13% 34% 2 For meget Tilpas For lidt Ved ikke 41% 34% 31% 27% 34% 32% 18% 16% 12% 3% 2% Danskerne mener, at man i Danmark fremstiller EU på en neutral måde i TV (66 %), i radio (63 %), i pressen (60 %) og på nettet (53 %). 12

14 Sociale medier Figur 13 viser det samlede EU og danskernes holdninger til sociale online netværk, fra 2011 til Over halvdelen af danskerne erklærer sig helt enige i alle de opstillede udsagn. Mest kendetegnende for sociale onlinenetværk er ifølge danskerne, at de kan gøre folk interesserede i politik. I aldersgruppen år er hele 95 % af denne opfattelse. Sociale medier repræsenterer også en god og moderne måde at udtrykke sin mening om politiske emner. Alle de positive egenskaber til trods mener en stigende andel danskere, at oplysninger om politiske emner fra sociale onlinenetværk ikke er troværdige. Denne holdning er mest udtalt blandt de årige og generelt blandt mænd. Forklaringen på de generelt mindre andele helt enig i det samlede EU ligger blandt andet i de forholdsvis store andele ved ikke -svar på mellem %. Det samme gælder for den danske befolkning i alderen 55 år eller ældre (22-30 % ved ikke). Andelen af ved ikke for denne aldersgruppe var i 2011 på mellem 33 og 42 %, hvilket understreger den hastige udvikling inden for sociale medier. Figur 13 QE13 Ligegyldigt om du selv deltager i sociale onlinenetværk eller ej (sociale netværkssider, blogs, videosider), er du så fuldstændig enig, tilbøjelig til at være enig, tilbøjelig til at være uenig eller fuldstændig uenig i følgende udsagn? [Helt enig] Sociale onlinenetværk kan gøre folk interesserede i politik Sociale onlinenetværk er en god måde at udtrykke sin mening om politiske emner Sociale onlinenetværk er en moderne måde at holde sig orienteret om politik Oplysninger om politiske emner fra sociale onlinenetværk er ikke troværdige 47% 50% 47% 50% 47% 50% 40% 43% 51% 55% 6 72% 64% 66% 62% 66% EU EU Danmark 2011 Danmark

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ KØN Dette fokus

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK BILAG

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK BILAG Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 0 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 / Efterår 0 TNS Opinion & Social STANDARD EUROBAROMETER 78 Public opinion in the European Union

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSE Dette

Læs mere

Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU? " Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion

Kollokvium den 2. marts 2010: Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU?  Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Direktorat C - Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 5. marts 2010 Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke

Læs mere

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4454. Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Decision Maker. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4454 Flash Eurobarometer 189b White Paper on Communication - Country Specific Questionnaire Denmark Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Godmorgen/godaften, mit navn er..., og jeg

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4453. Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large. Country Specific Questionnaire Denmark ZA4453 Flash Eurobarometer 189a White Paper on Communication - Public at large Country Specific Questionnaire Denmark Flash EB 189 White Paper on Communication Questionnaire Public at large God morgen

Læs mere

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark

ZA5884. Flash Eurobarometer 365 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark ZA88 Flash Eurobarometer 6 (European Union Citizenship) Country Questionnaire Denmark EB FLASH 6 - Citizenship - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder

En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder En undersøgelse om danskernes brug af mobile enheder Denne rapport må ikke distribueres uden forudgående tilladelse fra TNS Gallup, Danske Medier og Kreativitet & Kommunikation Indhold 1 Baggrund og research

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 21. august 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Folk og forskning Forskningsformidling - Danskernes kilder til viden om forskning Notat 2001/2 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

ZA5932. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark

ZA5932. Eurobarometer Country Questionnaire Denmark ZA593 Eurobarometer 8.3 Country Questionnaire Denmark B Landekode (00-00) EB8. B C Vores undersøgelsesnummer (003-005) EB8. C D Interviewnummer (006-0) E EB8. D Split sample A B EB80. E (0) EB083DKXTRA

Læs mere

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER f o r e n i n GRAKOM ANALYSE 11.11.15 DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER I en undersøgelse foretaget af Epinion for Brancheforeningen Grakom siger 75 pct. af danskerne, at de er tilfredse med at modtage

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014

EU - et indblik i hvad EU er. Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 EU - et indblik i hvad EU er Oplæg og dilemmaspil af Europabevægelsens repræsentanter Den 20. marts 2014 Dagens program 10:40-10:45 Velkomst 10:45-11:15 Oplæg om EU 11:15-11:25 Introduktion til dilemmaspil

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bruxelles, den 30. januar 2015 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Dækning: EU-28 (27

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa. Analysenotat Krisen har øget danskernes internationale jobmobilitet Sammenlignet med december 2008 er der sket en markant positiv udvikling i danskernes villighed til at tage et job i det øvrige Europa.

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND TRANSPARENCY INTERNATIONAL GREENLAND KORT OM TI OG TIG Transparency International er en global bevægelse med én vision: En verden hvor politik,

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER

EUROBAROMETER. Antal interview: 28.050. Antal interview: 1.020. Metode: Personligt interview LANDERESULTATER LANDERESULTATER Andelen af de adspurgte i Danmark, som siger, at det er vigtigt at hjælpe folk i udviklingslandene, svarer til gennemsnittet for hele EU (85%). Det samme gælder for andelen af folk, som

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Flash EB 197 Satisfaction with Representation Questionnaire

Flash EB 197 Satisfaction with Representation Questionnaire Flash EB 197 Satisfaction with Representation Questionnaire INTRO God morgen/eftermiddag, Jeg hedder... og ringer fra Hermelin Research. Jeg vil bede dig om at deltage i et hurtigt interview blandt journalister

Læs mere

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Denmark

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Denmark ZA908 Flash Eurobarometer 9 (European Youth 0) Country Questionnaire Denmark FL9 European Youth - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens køn Mand Kvinde

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Forbrug af medier i Danmark. Mediestøtteudvalget den 8. februar 2011

Forbrug af medier i Danmark. Mediestøtteudvalget den 8. februar 2011 Forbrug af medier i Danmark Mediestøtteudvalget den 8. februar 2011 Agenda 1. De trykte medier, Index Danmark Gallup p. 3 2. Multi Media Mennekset p. 16 Forbrug af medier i Danmark Mediestøtteudvalget

Læs mere

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S

En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet. Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S En danskers mediehverdag Mediernes rolle i hverdagslivet nu og fremadrettet Eva Steensig Erhvervssociolog Lighthouse CPH A/S Superbrugeren anno 2009 Superbrugeren contra resten af befolkningen Kilde: Gallup

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017

Danskernes suverænitetsopfattelser. Tænketanken EUROPA, maj 2017 Danskernes suverænitetsopfattelser Tænketanken EUROPA, maj 2017 BASE: 2056 EU KØN ALLE KVINDER MÆND Høj grad blive 36 32 40 64 62 Nogen grad blive 28 30 26 66 Nogen grad forlade 15 15 14 27 25 Høj grad

Læs mere

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4729. Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4729 Flash Eurobarometer 199 (Audio Visual Policy) Country Specific Questionnaire Denmark FL-199 Audio Visual Policy D2. Hvor gammel er du? [_][_] år gammel [00] [AFSLAG/INTET SVAR] [END INTERVIEW] D1.

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S December

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere.

Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Danskerne vender sig mod skrappere krav over for dagpengemodtagere. Resumé YouGov har på vegne af A kassernes brancheorganisation AK samvirke spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om

Læs mere

Dårlige finansieringsmuligheder

Dårlige finansieringsmuligheder Januar 213 Dårlige finansieringsmuligheder koster arbejdspladser Af konsulent Nikolaj Pilgaard De sidste to år har cirka en tredjedel af de mindre og mellemstore virksomheder oplevet, at det er blevet

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Finanskrise feb februar Public 56237

TNS Gallup - Public Tema: Finanskrise feb februar Public 56237 TNS Gallup - Public Tema: Finanskrise feb09 19. februar 2009 Public 56237 Metode Feltperiode: 18. februar til 19. februar 2009 Målgruppe: Alle borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

CONSUMER PAYMENT REPORT 2015

CONSUMER PAYMENT REPORT 2015 danmark CONSUMER PAYMENT REPORT Intrum Justitia har indsamlet data fra 22. forbrugere i europæiske lande, for at få indsigt i de europæiske forbrugeres hverdag; deres forbrug og evne til at styre deres

Læs mere

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa.

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at halvdelen af de beskæftigede danskere er åbne over for at tage et job i Europa. Notat Befolkningsundersøgelse om international jobmobilitet Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller

Læs mere

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU

Økonomisk analyse. Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Økonomisk analyse 19. maj 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Landbruget spiller en vigtig rolle i fremtidens EU Europa-Kommissionen foretager

Læs mere

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede 1 TILBUDSAVISEN PLADS I DET SAMLEDE MEDIEBILLEDE Post Danmark har bedt IUM om at belyse tilbudsavisens plads i det samlede

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår

HS ANALYSE BOX NUUK TLF / Ældres livsvilkår Bilag 1 1 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Ældres livsvilkår - En undersøgelse af befolkningen over 55 år Undersøgelsen er gennemført på foranledning af Departementet for

Læs mere

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015

SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015. DKF 21. oktober 2015 SUNDHEDSAGENDA 2015 - kort version Download den fulde version på: www.yougov.dk/sundhedsagenda2015 DKF 21. oktober 2015 Om undersøgelsen Om undersøgelse Undersøgelsen er baseret på interview med 1508 repræsentativt

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del EU Note 11 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Dato: 28. oktober 2008 Grønbog om Territorial Samhørighed - Territorial Samhørighed skal være en Styrke Kommissionen

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han

I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han Demokratiteori Robert Dahl I sit ideal demokrati har Robert Dahl følgende fem punkter som skal opfyldes. Han potentere dog at opfyldelse af disse fem punkter ikke automatisk giver ét ideelt demokrati og

Læs mere

Spørg om EU. Folketingets

Spørg om EU. Folketingets Spørg om EU Folketingets EU-Oplysning Indhold Hvad er EU-Oplysningen? side 3 Vi finder svaret til dig side 4 Vores publikationer side 6 www.eu-oplysningen.dk side 8 Her finder du os side 11 Folketingets

Læs mere

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012 Dato:. januar Metode Feltperiode:. januar Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 1 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.0 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet

Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet BRIEF Ny meningsmåling: Flertal af vælgere siger farvel til retsforbeholdet Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 191 15 bjm@thinkeuropa.dk RESUME Et stigende flertal af vælgerne ønsker enten at afskaffe

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere