Solvarme biomasse varmepumper kombineret fjernvarmeforsyning i Allinge og omegn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solvarme biomasse varmepumper kombineret fjernvarmeforsyning i Allinge og omegn"

Transkript

1 Solvarme biomasse varmepumper kombineret fjernvarmeforsyning i Allinge og omegn NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel Fax MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel Fax SJÆLLAND Postadresse: A.C. Meyers Vænge København SV Besøgsadresse: Frederikskaj 10 A 1. sal 2450 København SV Tel.: august CVR:

2 Forord: Nærværende rapport er udarbejdet som en del af projektet SDHplus (Solar District Heating plus), som er et europæisk samarbejdsprojekt, der er støttet af EU's Intelligent Energy Europe-program. Yderligere information om projektet kan fås ved henvendelse til PlanEnergi eller på hjemmesiden D3.1: Case study on an innovative SDH plant For: Bornholms Forsyning A/S Toftelunden 1A 3790 Hasle Kontaktperson: Torben Jørgensen Tlf.: Rapport udarbejdet af Daniel Trier Tlf.: Indholdet i nærværende rapport er vejledende. Hverken EACI (Executive Agency for Competitiveness & Innovation), Europakommissionen, forfatteren eller PlanEnergi kan drages til ansvar for brugen af denne. Indholdet angiver ikke nødvendigvis EU's synspunkter. Kvalitetsikret af Niels From Tlf.: Projektreference: 720, WP3 Side 2 af 22

3 Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund for undersøgelsen Afgrænsning af projektet 4 2 Sammenfatning 5 3 Metode 5 4 Beskrivelse af energisystem 6 5 Forudsætninger Varme- og effektbehov Fjernvarmetemperaturer Solvarmeanlæg Varmelager Biomassekedel og -brændsel El-kedel Spildevand Elektrisk varmepumpe Absorptionsvarmepumpe til kaskadekobling Central / bygning / jordkøb Finansielle forhold 12 6 Resultater Solvarmeanlæg samt biomassekedel med røggasveksling og kaskadekoblede varmepumper baseret på spildevand Kondensvand-varmeudvinding Solvarmeanlæg samt biomassekedel med røggasveksling 14 7 Følsomhedsanalyse Biomasseprisen Biomassekedelstørrelse Øget varmegrundlag Solfangerpris Tankvolumen Mere spildevand tilgængeligt 19 8 Konklusion 20 Bilag 21 Bilag 1: Danmarkskort med årlig solindstråling på vandret flade 21 Bilag 2: Brugergrænseflade i simuleringsmodellen 22 Side 3 af 22

4 Indledning Nærværende rapport har til formål at undersøge økonomien i et fjernvarmeværk bestående af et solvarmeanlæg, en biomassekedel, en absorptionsvarmepumpe og en elektrisk varmepumpe, der trækker varme ud af spildevand fra et nærliggende rensningsanlæg. 1.1 Baggrund for undersøgelsen Bornholms Forsyning ønsker at sikre en billig og miljøvenlig fjernvarmeproduktion til beboerne i byerne Sandvig, Allinge, Sandkaas og Tejn. Solar District Heating plus (SDHplus) * er et internationalt samarbejdsprojekt, som støttes af EU s Intelligent Energy Europe-program, hvor PlanEnergi deltager som partner. Projektets formål er at fremme udbredelsen af solvarmebaseret fjernvarme i Europa. Som en del af projektet undersøges innovative løsninger for solvarme i kombinationen med øvrige varmekilder. På et møde den 3. maj 2013 afholdt på Nexø Halmvarmeværk, blev det af Bornholms Forsyning og PlanEnergi i fællesskab besluttet at inkludere mulighederne for et nyt varmeværk ved Allinge som case, bestående af både solvarme, varmepumpe(r) og biomasse. På denne måde kan forsyningen principielt blive 100 % baseret på vedvarende energi såfremt elektriciteten kommer fra vedvarende energikilder. PlanEnergi har efterfølgende opstillet en beregningsmodel, der kan benyttes til at belyse forskellige scenarier for et energisystem til Allinges kommende fjernvarmeværk. 1.2 Afgrænsning af projektet Der regnes ikke på selve fjernvarmenettet. Afgrænsningen går ved Allinge fjernvarmeværk, og der regnes således for det forventede forsyningsbehov, som skal leveres fra varmeværket. Der regnes altså ikke på fjernvarmenettet og de enkelte forbrugere. Et kortudsnit af Allinge og omegn ses på figur 1.1. * Yderligere informationer om projektet kan findes på hjemmesiden Side 4 af 22

5 Figur 1.1. Oversigtskort over det nordlige Bornholm (Kilde: Krak.dk). 2 Sammenfatning Det vurderes at der er et godt potentiale for at inkludere et solvarmeanlæg ifm. fjernvarmeværket ved Allinge for dermed at reducere varmeprisen samtidigt med at man reducerer brændselsforbruget. En løsning med kaskadekobling af varmepumper for at udnytte spildevandet fra Allinges rensningsanlæg er undersøgt, og det konkluderes, at for andre varmeværker med tilgængeligt spildevand vil det være interessant at undersøge muligheden for at udnytte denne ressource. 3 Metode Beregningerne i denne rapport bygger på centrale skøn, dvs. at priser, virkningsgrader m.m. er vurderet så realistisk som muligt. Dette er i modsætning til f.eks. worst case, som bygger på konservative værdier. Ulempen ved worst case-metoden er, at man risikerer at indbygge så megen sikkerhed i beregningerne, at det får et rentabelt projekt til at fremstå urentabelt. Brugen af centrale skøn medfører, at det reelle projekt kan vise sig at være både bedre og ringere end beregningerne. Side 5 af 22

6 Alle beløb i rapporten er i 2013-kr. ekskl. moms, med mindre andet er udtrykkeligt nævnt. Til beregning energiproduktioner og projektøkonomien opbygges en beregningsmodel af energisystemet i det dynamiske simuleringsprogram TRNSYS Programmet beregner hvad der sker i energisystemet time for time over en periode på et år (8.760 timer). Solindstrålingen i Danmark varierer med ca. ±10 % afhængigt af hvor i landet man befinder sig, jf. bilag 1. Dette er der taget højde for i beregningerne ved at korrigere det beregningsmæssige solvarmeareal med forholdet mellem den lokale solindstråling (aflæst på bilag 1) og solindstrålingen i TRNSYS (angivet i vejrfilen DK-Kobenhavn-Taastrup tm2). Sidstnævnte har en årlig solindstråling på 988,4 kwh/m 2 på en vandret flade. I Allinge er solindstrålingen aflæst til at være ca. 8 % højere end i Taastrup-vejrfilen. 4 Beskrivelse af energisystem For at udnytte energien i biomassen bedst muligt er det ikke ønskværdigt blot at brænde det af i en almindelig kedel for at producere varme. Som minimum bør biomassen anvendes i en kedelenhed, der også kan trække varme ud af røggassen således at man får en højere udnyttelse af brændslet ift. almindelig kedeldrift. Ved hjælp af en såkaldt hedtvandskedel, der producerer vand ved ca. 140 C (under tryk), kan man udnytte energien i biomassen som drivvarme i en absorptionsvarmepumpe. Denne kræver dog en varmekilde til at trække den ekstra varme fra. Det kan være en lukket kreds, som får tilført varme fra en elektrisk varmepumpe. Den elektriske varmepumpe trækker så varme fra det nærliggende rensningsanlægs spildevand. Varmepumperne installeres dermed i en såkaldt kaskadekobling, dvs. at den elektriske varmepumpe benyttes til at flytte varme fra rensningsanlæggets spildevand til en lukket kreds ved middeltemperatur (ca. 20 C) hvorefter absorptionsvarmepumpen flytter denne varme videre fjernvarmenettet. På denne måde kan energi ved lav temperatur (i spildevandet) udnyttes ved høj temperatur i fjernvarmenettet. Ved at lade den elektriske varmepumpe indgå i en kaskadekobling med absorptionsvarmepumpen, kan der opnås en betydeligt højere COP i forhold til en situation, hvor den elektriske varmepumpe skulle levere fjernvarmenettets fremløbstemperatur. En skitsering af energisystemet ses på figur 4.1. De vigtigste komponenter i brugergrænsefladen for modellen, der er opbygget i simuleringsprogrammet TRNSYS, findes i bilag 2. Side 6 af 22

7 Figur 4.1. Skitse af energisystemet. ECO betyder economiser. ABS betyder absorptionsvarmepumpe. I tilfælde af at biomassekedlen ikke er tilstrækkelig stor eller hvis man ønsker at undgå en overdimensioneret kedel kunne man evt. installere en el-kedel til spids- og reservelast. Dette kræver til gengæld at el-nettet kan håndtere de store ændringer i el-behovet. 5 Forudsætninger 5.1 Varme- og effektbehov Der er taget udgangspunkt i det årlige varmebehov for Sandvig, Allinge, Sandkaas og Tejn som angivet i Varmeplan Bornholm 2013 (Varmeplanen). I denne angives at det opgivne nettovarmebehov er beregnet for den del af boligmassen, som med fordel ville kunne omstilles til fjernvarme, dvs. olieopvarmede boliger og erhvervsarealer samt blokvarmecentraler. El-opvarmning er ikke medregnet på grund af de relative høje konverteringsomkostninger. Således vil der principielt set være potentiale for en fjernvarmedækning over 100 % af det varmebehov, der inkluderes for Sandvig-Alling, Sandkaas og Tejn fra Varmeplanens tabel 5, side 21, da det totale antal ejendomme er 1964 mod de 1330, der inkluderes i nettovarmebehovet. På figur 5.1 ses en indikation af de el-opvarmede boliger (ikke varmepumper) i Sandvig, Allinge, Sandkaas og Tejn. En mulighed for en uddybende undersøgelse kunne være at inkludere disse forbrugere for at vurdere økonomien i at tilslutte (en del af) dem til fjernvarmenettet. Varmeplan Bornholm 2013, Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø. dagsorden-og-referater.brk.dk/sites/politiske_internet/internet/2013/infref6826-bilag/bilag pdf Side 7 af 22

8 Figur 5.1. El-opvarmede boliger (ikke varmepumper) i Sandvig, Allinge, Sandkaas og Tejn. Udsnit fra bilag til Varmeplanen. Antages 90 % tilslutning og et ledningstab på 14 % i fjernvarmenettet, fås et årligt bruttovarmebehov på ca MWh, hvilket fremgår af tabel 5.1. Tilslutning Ledningstab 90% 14% Nettovarmebehov Varmebehov justeret Varmebehov ab værk MWh/år MWh/år MWh/år Sandvig-Allinge Tejn Sandkaas I alt Tabel 5.1. Årligt varmebehov for Sandvig, Allinge, Sandkaas og Tejn ved 90 % tilslutning og et ledningstab på 14 % i fjernvarmenettet. For at finde fordelingen af Graddøgns-Afhængigt Forbrug (GAF) og Graddøgns-Uafhængigt Forbrug (GUF) samt behovet pr. måned, er der taget udgangspunkt i data fra Nexø Halmvarmeværk. Månedsværdierne er sammenholdt med EMD s skyggegraddøgn for Bornholm for at finde fordelingen mellem GAF og GUF. Det fremgår af figur 5.2, at der er rimelig god overensstemmelse mellem de målte og de beregnede værdier. Side 8 af 22

9 Figur 5.2. Oplyst varmebehov samt beregnet fordeling mellem GAF og GUF i 2011/2012. GAF-andelen, som beregnes til 64,3 %, er benyttet i beregningerne for Allinge og omegn. 5.2 Fjernvarmetemperaturer Fremløbs- og returtemperaturerne i fjernvarmenettet er antaget at være hhv. 75 C og 35 C. 5.3 Solvarmeanlæg Det er antaget at et større solvarmeanlæg (> m 2 ) koster kr./m kr. alt inkl. Solfangerne påtænkes opstillet på en grund som Bornholms Forsyning køber ifm. opførelsen af varmeværket. Derfor inkluderes omkostningen til jordkøb ikke i solvarmeanlægsinvesteringen. Ifølge bilag 1 er solindstrålingen på en vandret flade i Allinge ca kwh/m 2 /år, hvilket der er taget højde for ved at korrigere beregningen som bygger på vejrdata for Taastrup. For solvarmeanlægget antages omkostninger til drift og vedligehold på 6 kr./mwh, hvilket hovedsageligt dækker over strømforbrug til pumper. 5.4 Varmelager Der er antaget en lagertank som vil give en øget forsyningssikkerhed i form af backup-kapacitet (i en begrænset periode) såfremt der skulle være nedbrud af hele eller dele af produktionsenhederne. Bornholms Forsyning råder ovre mobile backup-enheder, som kan flyttes til værket på relativt kort tid i sådanne tilfælde. Lagertanken vil således hjælpe med til at opretholde forsyningen indtil der kan sættes reservekapacitet i drift. Alternativt ville der kræves en permanent reservekapacitet på stedet. Tanken vil desuden kunne hjælpe med til at lagre solvarme såfremt der ikke er behov for den samtidigt med at den produceres. Tanken er prissat ud fra prisoplysninger fra en producent. I beregningerne antages en startomkostning på 1,5 Mkr. og en marginalpris på 700 kr./m 3. Investeringen i jordarealet er inkluderet som en separat investering, jf. tabel 6.1/6.2. Side 9 af 22

10 5.5 Biomassekedel og -brændsel Træfliskedlen med tilhørende røggasveksler antages at koste 17,0 Mkr. for en enhed på i alt 8 MW, hvoraf de 6 MW leveres direkte som kedelvarme og 2 MW stammer fra røggassen (som køles med en absorptionsvarmepumpe). Der antages drift- og vedligeholdelsesomkostninger på 50 kr./mwh for kedlen. Træflisen antages at have en pris på 180 kr./mwh. Dertil lægges den kommende forsyningssikkerhedsafgift på 27,4 kr./gj (= 98,64 kr./mwh). ** I praksis kan man enten inkludere en varmeveksler, der forvarmer fjernvarmereturvandet vha. biomassekedlens røggas inden det når til absorptionsvarmepumpen, som også udnytter kondenseringsenergien, eller dimensionere absorptionsvarmepumpen lidt større, så den kan udnytte al energien i én og samme proces. Hvad der er mest fordelagtigt vil afhænge af de konkrete tilbud, der kan indhentes fra leverandørerne af de forskellige komponenter. Som en samlet enhed, antages en virkningsgrad på 108 %. En virkningsgrad over 100 % kan opnås ift. nedre brændværdi fordi man ligeledes udnytter kondensvarmen i røggassen. 5.6 El-kedel El-/spidslastkedlen antages at koste 1,0 Mkr. for en el-kedel på 1,2 MW. Drift og vedligehold prissættes til 4 kr./mwh. Virkningsgraden fastsættes til 99 %. Prisen for el svarer til el-prisen på spotmarkedet for 2012 plus gældende afgifter (ekskl. moms). Ved at inkludere en el-kedel, kan man undgå at betale for en ekstra stor fliskedel, som sjældent vil blive kørt på fuld last. 5.7 Spildevand Hvis det rensede spildevand, der udledes af Allinges rensningsanlæg er tilgængeligt for fjernvarmeværket, kan dette fungere som varmekilde til en elektrisk varmepumpe. Forudsættes det at spildevandet køles maks. 8 K ned dog maks. ned til 3 C, vil der være et begrænset energipotentiale til rådighed som angivet på figur 5.3 nedenfor. Figuren og beregningerne tager udgangspunkt i spildevandmængder opgivet af Bornholms Forsyning. ** Notat fra Energistyrelsen 2. marts energipolitik/politiske-aftaler-paa-energiomraadet/energiaftalen-22-marts- 2012/Forsyningssikkerhedsafgiftens%20fordeling%20på%20opvarmningsformer.pdf Baseret på Technology Data For Energy Plants, side 122. Energinet.dk/Energistyrelsen, maj Temperaturenheden Kelvin benyttes ofte for at indikere at der er tale om en temperaturforskel. F.eks. er 15 C 10 C = 5 K. Side 10 af 22

11 Figur 5.3. Maksimalt energipotentiale fra spildevandet baseret på informationer fra Bornholms Forsyning. 5.8 Elektrisk varmepumpe Varmepumpen prissættes til 2,8 Mkr./MW varme kr. som inkluderer selve varmepumpen samt rørføring og installation i forbindelse hermed. Pris-udtrykket er baseret på informationer fra en leverandør. Varmepumpen skaleres lineært i forhold til ydelse og pris. Der tages udgangspunkt i en varmepumpe med en effekt på 550 kw varme. Der regnes med el-spotpriser for DK-Øst Dertil lægges 740 kr./mwh svarende til gældende afgifter for el til varmepumper. Eftersom den elektriske varmepumpe ikke skal levere en temperatur svarende til fjernvarmenettets fremløbstemperatur, kan der opnås en høj COP. I beregningerne antages en COP på 7, Absorptionsvarmepumpe til kaskadekobling Absorptionsvarmepumpe er defineret ud fra en opgivet pris på et anlæg med 1,0 MW hedtvandseffekt: Drivvarmeeffekt: 1,0 MW Køleeffekt: 0,75 MW (ned til 15 C) Fjernvarmeeffekt: 1,75 MW (op til 75 C) Pris: 2,5 Mkr. Absorptionsvarmepumpen skaleres lineært i beregningerne Central / bygning / jordkøb Tilslutninger, rørarbejder, konstruktion af en bygning til komponenterne m.v. antages at beløbe sig til en pris på ca. 6,5 Mkr. Der antages køb af m 2 jord á 220 kr./m 2, dvs. 11,0 Mkr. Side 11 af 22

12 5.11 Finansielle forhold Der regnes med en teknisk levetid for hele anlægget på 20 år. Tilsvarende antages et annuitetslån til finansiering af investeringerne med en løbetid på 20 år. Lånerenten er sat til 2,5 %. I praksis kan Bornholms Forsyning optage kommunegaranterede lån hos KommuneKredit med en afbetalingsperiode på 25 år til en rente på 2,5 %, men for ikke at risikere at skulle betale af på et lån til enheder, hvis levetid er udløbet, antages lånets løbetid at være 20 år for alle enheder. 6 Resultater I dette kapitel sammenholdes energiomsætning og selskabsøkonomi for flere forskellige løsningsmuligheder. 6.1 Solvarmeanlæg samt biomassekedel med røggasveksling og kaskadekoblede varmepumper baseret på spildevand Den samlede varmepris beregnes ved summen af de samlede variable omkostninger og afskrivninger på investeringen divideret med årsvarmebehovet (ab værk). Antages et solvarmeanlæg på m 2 fås med de anvendte forudsætninger en varmepris på 412 kr./mwh. Figur 6.1 nedenfor angiver fordelingen mellem de forskellige forsyningskilder. Figur 6.1. Fordeling af varmeproduktion fra de forskellige forsyningsformer i scenariet med m 2 solfangere, m 2 lagertank samt hedtvandskedelanlæg med røggaskondensering og kaskadekobling af varmepumper til udnyttelse af spildevandsvarme. El-varme angiver behovet fra elkedlen. På figur 6.1 angiver El-varmepumpebidrag (inkl. el) summen af spildevandsvarme + den el, der skal til for at drive den elektriske varmepumpe. Drivvarme til kaskadekobling angiver den driv- Side 12 af 22

13 varme, der leveres til absorptionsvarmepumpen ( Hedtvandskedel -kredsen på figur 4.1) for at trække varmen fra den lukkede kreds mellem el-varmepumpens varme side og absorptionsvarmepumpen (jf. figur 4.1). Grunden til at bidraget fra den elektriske varmepumpe ikke er jævnt/synkront fordelt over årets måneder, er tilgængeligheden af spildevand, jf. figur 5.3. F.eks. er bidraget i oktober væsentligt højere end i marts. Indsættes i stedet et større solvarmeanlæg på m 2 solfangere, kan varmeprisen sænkes til 406 kr./mwh. Fordelingen er illustreret på figur 6.2 og de tilhørende investeringsomkostninger er angivet i tabel 6.1. Til gengæld fortrænges en større del af spildevandsvarmen. Uden solvarmeanlæg kan den elektriske varmepumpe levere 7 % af varmebehovet. Dette er i figur 6.1 reduceret til 6 % og i figur 6.2 til 5 %. Figur 6.2. Fordeling af varmeproduktion fra de forskellige forsyningsformer i scenariet med m 2 solfangere, m 2 lagertank samt hedtvandskedelanlæg med røggaskondensering og kaskadekobling af varmepumper til udnyttelse af spildevandsvarme. Investering [millioner kr.] Biomassekedel med røggasvasker 17,0 Kaskadekoblede VPer 4, m² solfangere inkl. anlæg 15,5 Køb af jord 11,0 Lagertank 2,9 Varmecentral 6,5 El-kedel 1,2 I alt 58,3 Tabel 6.1. Investeringsbehov for scenariet med m 2 solfangere, m 2 lagertank samt hedtvandskedelanlæg med røggaskondensering og kaskadekobling af varmepumper til udnyttelse af spildevandsvarme. I varmeprisen udgør de variable omkostninger ca. 2/3, mens afskrivninger udgør ca. 1/3. Side 13 af 22

14 Alternativt kunne man nedskalere de kaskadekoblede varmepumper til ½ størrelse. Dette vil især give en lavere ydelse i de måneder, hvor spildevandet udnyttes mest. Varmeprisen kan således reduceres til 404 kr./mwh grundet den lavere investering i de kaskadekoblede varmepumper. At spildevandsvarmebidraget i en stor del af året kan opretholdes med en mindre varmepumpeløsning indikerer at variationerne i spildevandmængde og -temperatur er en betydeligt begrænsende faktor for denne systemkonfiguration. I praksis har det dog vist sig at varmeværket i Allinge ikke vil blive placeret i nærheden af rensningsanlægget, og spildevandet er derfor ikke umiddelbart tilgængeligt. Det vurderes ikke at være rentabelt at transportere spildevandet til varmeværket og denne løsning vil dermed ikke blive realiseret i Allinge. Derfor regnes der i det følgende på alternativer til den aktuelle situation. Til gengæld betyder placeringen af varmeværket at det kommer til at ligge i umiddelbar nærhed af en transformerstation, hvilket gør el-nettet robust ift. installation af en el-kedel/el-kedler. En tænkt situation med et forøget spildevandsgrundlag, som er tilgængeligt for et tilsvarende varmeværk er beskrevet i afsnit Kondensvand-varmeudvinding En anden mulighed kunne evt. være at udnytte varmen i den vandmængde, der opstår ved kondensering af træflis-røggassen. For at vurdere dette laves en overslagsberegning af potentialet: Antages at al varmen produceres af træflis med et væskeindhold på 40 %, vil den vandmængde, der er til rådighed være Energipotentiale kondensvand Varmebehov abværk Fugtindhold Virkningsgrad kedelenhed flis Varmekapacitet Brændværdi flis kondensvand Indsætter man talværdier fås Energipote ntiale MWh kg kj % ,19 år ton kg K 4, MWh 6 kj 108% 2,64 3,6 10 ton MWh kondensvand 6 MWh K år I gennemsnit bliver dette på timebasis et potentiale på ca. ½ kw per K. Hvis det antages at der kan opnås en temperaturreduktion i kondensvandet på 50 K, vil potentialet således være 26 kw eller 229 MWh per år svarende til under 1 % af varmebehovet. Løsningen vurderes dermed ikke at kunne svare sig. Desuden ville man skulle være opmærksom på at kondensvandet evt. ville være aggressivt, dvs. potentielt skadeligt for varmepumpen. 6.3 Solvarmeanlæg samt biomassekedel med røggasveksling I det konkrete tilfælde forventes Allinge og omegn som følge af ovenstående at blive forsynet af en biomassekedel med tilhørende røggasveksling og et solvarmeanlæg. Betydningen af dette solvarmeanlægs størrelse blev allerede indikeret ved det fald i varmeprisen man kunne se, ved at solfangerarealet blev øget fra til m 2. Fordelingen som vist på figur 6.3 resulterer ligeledes i en varmepris på 406 kr./mwh. Dette indikerer at opstillingen med kaskadekoblede varmepumper ville kunne tjene sig selv hjem i bereg- Side 14 af 22

15 ningsperioden, men at det i det givne tilfælde ikke ville resultere i en besparelse med mindre man nedskalerede varmepumperne. Til gengæld vil en fordeling af forskellige forsyningsformer generelt gøre værkets økonomi mindre følsomt overfor svingninger i brændselsprisen. Figur 6.3. Fordeling af varmeproduktion fra de forskellige forsyningsformer i scenariet med m 2 solfangere, m 2 lagertank og kedelanlæg med røggaskondensering. Investering [millioner kr.] Biomassekedel med røggasvasker 17, m² solfangere inkl. anlæg 15,5 Køb af jord 11,0 Lagertank 2,9 Varmecentral 6,5 El-kedel 1,2 I alt 54,1 Tabel 6.2. Investeringsbehov for scenariet med m 2 solfangere, m 2 lagertank og kedelanlæg med røggaskondensering. Solvarmeanlægget kan derved dække ca. 1/6 af varmebehovet. Til sammenligning resulterer et varmeværk uden solvarmeanlæg i en varmepris på 425 kr./mwh. Regnes med et endnu større solfangerareal på m 2 fås en fordeling som angivet på figur 6.4 med en varmepris på 402 kr./mwh og en solvarmedækning på ca. 1/5 af det årlige varmebehov. Side 15 af 22

16 Figur 6.4. Fordeling af varmeproduktion fra de forskellige forsyningsformer i scenariet med m 2 solfangere, m 2 lagertank og kedelanlæg med røggaskondensering. Dette indikerer at det kan betale sig at installere et stort solvarmeanlæg under de givne forudsætninger. Man skal dog være opmærksom på at solvarmen til enhver tid skal kunne afsættes for at undgå overophedning af solfangervæske og/eller lagertanken. For produktionen angivet på figur 6.4 ses herunder en indikation af dagenes solvarmeproduktion sammenholdt med varmebehovet. Figur 6.5a. Daglig solvarmeproduktion sammenholdt med dagligt varmebehov for scenariet med m 2 solfangere, m 2 lagertank og kedelanlæg med røggaskondensering. Side 16 af 22

17 Figur 6.5b. Daglig solvarmeproduktion sammenholdt med dagligt varmebehov for scenariet med m 2 solfangere, m 2 lagertank og kedelanlæg med røggaskondensering. Udsnit for juni-august. Det ses at der om sommeren vil være flere dage med større varmeproduktion end varmebehov. Lagertanken kan afhjælpe dette, men der kan opstå perioder med meget solskin og lavt behov, hvor man må køle tanken ved at cirkulere solfangervæsken om natten. Desuden er der en væsentlig usikkerhedsfaktor i behovet i Allinge og omegn. Derfor regnes der som udgangspunkt med et solvarmeanlæg på m 2. I praksis vil det sandsynligvis være fornuftigt at opføre solvarmeanlægget med mulighed for at kunne udvide arealet såfremt behovet giver mulighed for det. 7 Følsomhedsanalyse For at vurdere påvirkningen af nogle væsentlige antagelser i beregningerne, er der udført følsomhedsanalyse på en række parametre (på baggrund af scenariet med m 2 solfangere, m 2 lagertank og kedelanlæg med røggaskondensering). Biomassepris Kedelstørrelse Varmegrundlag Solfangerpris Tankvolumen Spildevandsmængde Side 17 af 22

18 7.1 Biomasseprisen Regnes med en 50 % stigning i biomasseprisen, så den bliver 270 kr./mwh, bliver den samlede varmepris 481 kr./mwh. Hvis man derimod ser bort fra forsyningssikkerhedsafgiften, fås med biomasseprisen på 180 kr./mwh en varmepris på 323 kr./mwh. I denne forbindelse skal det nævnes at solvarmeanlægget hjælper med til at udjævne påvirkningen af brændselsprisen. 7.2 Biomassekedelstørrelse Hvis der benyttes en mindre kedelenhed på 4,5 MW + 1,5 MW absorptionsvarmepumpe og prisen antages at være 1,75 Mkr./MW + 3,0 Mkr., dvs. her 13,5 Mkr., kan varmeprisen reduceres til 401 kr./mwh. Denne reduktion vil dog gøre forsyningen mere sårbar ift. at der evt. i praksis vil forekomme et højere varmebehov end det, der her er antaget i nærværende rapport. På figur 7.1 ses at det er en relativt lille del af forsyningen der skal dækkes af el-(kedel-)varme. Figur 7.1. Fordeling af varmeproduktion fra de forskellige forsyningsformer i scenariet med m 2 solfangere, m 2 lagertank og et mindre kedelanlæg med røggaskondensering. 7.3 Øget varmegrundlag Som angivet i afsnit 5.1 er der flere potentielle forbrugere, der med en fordelagtig fjernvarmepris muligvis vil ønske at blive tilkoblet fjernvarmesystemet. På den baggrund er der udført en beregning, hvor der antages 100 % tilslutning af de boliger, der på nuværende tidspunkt forsynes af individuelle oliefyr (mod 90 % som udgangspunkt (jf. tabel 5.1). I praksis er det muligt at nogle af boligerne i forsyningsområdet, der er el-opvarmede ligeledes kunne ønske at blive tilsluttet. Til gengæld vil tilslutningen næppe nå 100 % blandt de oliefyrsopvarmede boliger. Bruttovarmebehovet bliver i dette tilfælde ca MWh. En beregning med dette behov uden øvrige ændringer resulterer i en varmepris på 399 kr./mwh (ift. 406 kr./mwh med 90 % tilslutning). Dette indikerer hvor vigtigt det er at få så mange som muligt koblet til fjernvarmenettet for at opnå den lavest mulige kollektive varmepris. Side 18 af 22

19 Selv med det øgede varmebehov vil der ikke være behov for 2 stk. 1,2 MW el-kedler. 2 enheder (i stedet for én) er således kun relevant hvis man ønsker øget reservekapacitet og/eller udvidede muligheder for til enhver tid at kunne producere varme på den mest fordelagtige produktionsform. 7.4 Solfangerpris Forøges investeringsomkostningerne i solvarmeanlægget til kr./m kr. (i stedet for kr./m kr.) bliver varmeprisen med m 2 solfangere 417 kr./mwh og således stadig billigere end en løsning baseret udelukkende på biomasse. 7.5 Tankvolumen En beregning med m 3 lagertank i stedet for m 2 ændrer kun marginalt ved varmeprisen (reduceres til 405 kr./mwh). For ikke at underdimensionere lageret ift. en evt. udvidelse af solvarmeanlægget, og for at sikre den fornødne reservekapacitet vurderes det dermed ikke at være fornuftigt at vælge det mindre tankvolumen på m Mere spildevand tilgængeligt For at vurdere potentialet for princippet, antages i denne beregning at alle forudsætninger er som i den konkrete case i Allinge, men med den undtagelse at der forudsættes 3 gange så meget spildevand tilgængeligt ved værket, som angivet for Allinges rensningsanlæg. Figur 7.2 nedenfor kan sammenlignes med figur 6.2, som har samme forudsætninger, men blot en mindre spildevandmængde til rådighed. Figur 7.2. Fordeling af varmeproduktion fra de forskellige forsyningsformer i scenariet med m 2 solfangere, m 2 lagertank samt hedtvandskedelanlæg med røggaskondensering og kaskadekobling af varmepumper til udnyttelse af spildevandsvarme fra et rensningsanlæg med 3 gange større spildevandmængde end i Allinge. Side 19 af 22

20 Antages i stedet at der er en ubegrænset mængde spildevand til rådighed, vil kapaciteten af de kaskadekoblede varmepumper kunne udnyttes fuldt ud. I dette tilfælde ses at bidraget fra spildevandet især i begyndelsen af året stiger. Dette stemmer overens med fordelingen på figur 5.3. Varmeprisen falder i dette tilfælde til 395 kr./mwh. Figur 7.3. Fordeling af varmeproduktion fra de forskellige forsyningsformer i scenariet med m 2 solfangere, m 2 lagertank samt hedtvandskedelanlæg med røggaskondensering og kaskadekobling af varmepumper til udnyttelse af en ubegrænset spildevandsmængde fra et rensningsanlæg (dog med samme enhedsstørrelser som hidtil antaget). Således kan det vurderes at kaskadekoblingen kan være en interessant løsning for fjernvarmeværker, der måtte have bedre tilgængelighed til spildevand (mht. placering og mængde) end i Allinge. 8 Konklusion Som følge af at tilgængeligheden til spildevand ved den valgte placering af Allinges nye varmeværk ikke gør det muligt at etablere den analyserede konfiguration med kaskadekoblede varmepumper, vil en alternativ løsning med et stort solvarmeanlæg på omkring m 2 være at foretrække. Dette svarer til en solvarmedækning på op mod 1/5 af behovet. Den samlede varmepris er beregnet til et niveau omkring 406 kr./mwh. På den baggrund anbefales det at inkludere et stort solvarmeanlæg i planerne for det nye fjernvarmeværk i Allinge. Desuden kan det konkluderes, at det for fjernvarmeværker, der har adgang til spildevand, vil være relevant at undersøge muligheden for at udnytte denne ressource vha. en kaskadekobling af varmepumper. Side 20 af 22

21 Bilag Bilag 1: Danmarkskort med årlig solindstråling på vandret flade Danmarkskort fra DMI med årlig solindstråling på en vandret flade i [kwh/m 2 /år]. Side 21 af 22

22 Bilag 2: Brugergrænseflade i simuleringsmodellen Hovedkomponenter i TRNSYS-simuleringsmodellens brugergrænseflade. De mørkegrønne pile indikerer solfangerkredsen med solfangervæske, mens røde og blå pile indikerer hhv. høj og lav temperatur i anlæggets øvrige kredse. Side 22 af 22

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed

100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed 100 % solvarmedækning Solvarmebaseret fjernvarmeudvidelse til Svaneke, Aarsdale og Listed NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2.

Læs mere

Muligheder for solvarme Føns Nærvarme

Muligheder for solvarme Føns Nærvarme Muligheder for solvarme Føns Nærvarme Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune

Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat Jakob Worm Nordjylland Mobil +45 2972 6845 jw@planenergi.dk Projekt: Dato: Att.: Skanderborg Kommune, behandling af projektforslag. Den 16. Februar 2015 Susanne Skårup, Skanderborg Kommune Notat

Læs mere

Hvad har vi lært? del 2:

Hvad har vi lært? del 2: Hvad har vi lært? del 2: Tekniske forhold og erfaringer Varmepumper i forhold til biomasse Fleksibelt elforbrug Kombinationer med solfangere Køling af returvand Fjernvarmetemperaturenes betydning Specialkonsulent

Læs mere

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan,

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, Side Solvarmebaseret fjernvarme: Konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret solvarmebaseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, samt tekniskøkonomiske konsekvenser

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark

Projektsammendrag Nordby/Mårup Samsø Danmark Beskrivelse Sol og flis i Varmeværk med solfangere og flisfyr. Fjernvarmeværket i får varmen fra 2.500 m2 solfangere og en 900 kw kedel, der fyres med træflis. Ideen til værket kom i 1998. En gruppe borgere

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Nærværende skrivelse er en revision af tidligere fremsendt skrivelse dateret 2. juli 2015

Nærværende skrivelse er en revision af tidligere fremsendt skrivelse dateret 2. juli 2015 Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Søren Alstrup Nielsen Nordjylland Tlf. +45 9682 0401 Mobil +45 4038 9724 SAN@planenergi.dk Att.: Planchef Karl Johan Legaard Skørping den 29. oktober 2015 Vedrørende:

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Naturgassens afløser. Eksempler på værker ved Niels From, PlanEnergi. Naturgassens afløser Erritsø, den 6. januar 2011 Niels From 1

Naturgassens afløser. Eksempler på værker ved Niels From, PlanEnergi. Naturgassens afløser Erritsø, den 6. januar 2011 Niels From 1 Naturgassens afløser Eksempler på værker ved Niels From, PlanEnergi Naturgassens afløser Erritsø, den 6. januar 211 Niels From 1 EnergyPRO-beregningerpå 4 værker Vildbjerg Tekniske Værker Rye Kraftvarmeværk

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer Varmepumper i energispareordningen Ordningens indflydelse på investeringer Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling,

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli 2014 - som et isoleret

Læs mere

Varmepumper i kombination med biomassekedler. Bjarke Paaske Rejseholdet for store varmepumper Center for forsyning blp@ens.dk Tlf.

Varmepumper i kombination med biomassekedler. Bjarke Paaske Rejseholdet for store varmepumper Center for forsyning blp@ens.dk Tlf. Varmepumper i kombination med biomassekedler Bjarke Paaske Rejseholdet for store varmepumper Center for forsyning blp@ens.dk Tlf.: 2572 7295 Rejsehold for store varmepumper Jørgen Risom Daglig leder Tidligere

Læs mere

Frederikshavn EnergiBy version 3

Frederikshavn EnergiBy version 3 HL/30 september 2009 Frederikshavn EnergiBy version 3 Dette notat beskriver version 3 af visionen for Frederikhavn EnergiBy 2015. Ift. version 2 (Præsenteret og beskrevet i notat i forbindelse med Energiugen

Læs mere

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Niels From, PlanEnergi Varmekilder Overfladevand Kolding, den 29. september 2015 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma > 30 år med VE 30 medarbejdere

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Økonomi og drift af solvarme og damvarmelagre

Økonomi og drift af solvarme og damvarmelagre Økonomi og drift af solvarme og damvarmelagre Niels From, PlanEnergi Økonomi og drift af solvarme og damvarmelagre Kolding, den 17. september 2015 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år

Læs mere

Solvarme i Mou. Marts 2013 Leif Hornbak,Tjæreborg Industri

Solvarme i Mou. Marts 2013 Leif Hornbak,Tjæreborg Industri Solvarme i Mou Marts 2013 Leif Hornbak,Tjæreborg Industri Side 2 af 18 Solvarme: I de senere år har solvarme for alvor vundet indpas i den danske fjernvarmeforsyning. Årsagen hertil skal findes i de stigende

Læs mere

RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER

RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER Til Ringsted Kommune Dato November 2012 RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER FORSLAG TIL KOMMUNAL FOR ØRSLEV-TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING RINGSTED OG FAXE KOMMUNER FORSLAG TIL KOMMUNAL Revision 04 Dato 2012-11-22

Læs mere

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper

Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper Analyse af tariffer og afgifter for store eldrevne varmepumper FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 16. december 2014 Udarbejdet af: Nina Detlefsen & Jesper Koch Kontrolleret af: Kim Clausen Beskrivelse: Denne

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper

Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper Niels From, PlanEnergi Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper Kolding, den 29. september 2016 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma >

Læs mere

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme

Lavenergibyggeri. - en udfordring for fjernvarmen. Temamøde 30. november 2011. Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Lavenergibyggeri - en udfordring for fjernvarmen Temamøde 30. november 2011 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for Brædstrup Fjernvarme Brædstrup

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Workshop for Region Syddanmark Odense, den 12. november 2014 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen

Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen Landsdækkende screening af geotermi i 28 fjernvarmeområder Beregning af geotermianlæg og muligheder for indpasning i fjernvarmeforsyningen Præsentation 28 juni 216 Overblik 28 udvalgte fjernvarmeområder

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014.

Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Det fleksible gasfyrede kraftvarmeværk. Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme. Temadag mandag den 24. november 2014. Vilkårene for de danske naturgasfyrede kraftvarmeværker: Forbrugerne efterspørger:

Læs mere

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011

Bidrag til idékonkurrence Fjernvarmens Udviklingscenter Sommer 2011 Bidrag til idékonkurrence Sommer 2011 Udarbejdet af: 08500 Mette Thordahl Nørgaard mettethordahl@gmail.com petersen_mads@hotmail.com Resumé Dette bidrag til idékonkurrencen har udgangspunkt i et afgangsprojekt.

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

FlexCities 2 - Fase 1 Omkostningsanalyse

FlexCities 2 - Fase 1 Omkostningsanalyse December 2016 FlexCities 2 - Fase 1 Omkostningsanalyse Teknikerrapport ANALYSEGRUPPEN Mads Kallestrup, TVIS Linn Laurberg Jensen, PlanEnergi Joakim Larsen, COWI Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Varmeproduktion

Læs mere

Biogasanlægget Greenfarm se

Biogasanlægget Greenfarm se Biogasanlægget Greenfarm se Forsyner i dag Laurbjerg (1500 syd-vest for anlægget) med fjernvarme. Biogasmotor på anlægget producerer strøm til el-nettet og spildvarme på motor overføres via fjernvarmeledning.

Læs mere

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER John Tang, Dansk Fjernvarme FJERNVARMEANALYSEN -VINDFORLØB Samfundsøkonomi elproduktion Driftsøkonomi - fjernvarmeproduktion Kilde: Energistyrelsen, Fjernvarmeanalysen

Læs mere

Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012

Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012 Elkedler og varmepumper til fjernvarmen Dansk Fjernvarme 13. marts 2012 Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme Hvorfor gøre noget i hele taget? - det går jo godt alt sammen Der er mange gode grunde: Energi-

Læs mere

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG

OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG OPTIMERING AF GASMOTORANLÆG Flemming Ulbjerg Chefkonsulent 1207 -Energi& Fjernvarme, Vest M +45 51 61 58 87 chtf@ramboll.dk 1 SET FØR? Deterset før. - Næsten. Bjerringbro. Langå Skagen Evt. andre? Forskellen

Læs mere

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Notat Dok. ansvarlig: TCA Sekretær: Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2015-15740-15.0 10. marts 2016 Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Baggrund Det er politisk aftalt, at grundbeløbet til decentral kraftvarme

Læs mere

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013

AffaldVarme Aarhus. Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket. Juni 2013 AffaldVarme Aarhus Projektforslag for elkedel til spids- og reservelast på Studstrupværket Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Projektansvarlige 2 2. Baggrund og forholdet til varmeplanlægning 2 3. Lovgrundlag

Læs mere

Drejebog til store varmepumper

Drejebog til store varmepumper Drejebog til store varmepumper Lars Reinholdt Teknologisk Institut 12. og 17. juni 2015 Indhold Hvorfor varmepumper? Potentialet for højtemperatur varmepumper Drejebogen (med lidt teori) Inspirationskataloget

Læs mere

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006 Notat 16. oktober 26 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 26 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne generelt er steget i

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Simuleringsresultater

Simuleringsresultater Alfred Heller Solvarmeanlæg ved biomassefyrede fjernvarmecentraler m.m. Simuleringsresultater DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-01-16 001 ISSN 1396-40x Solvarmeanlæg ved biomassefyrede

Læs mere

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler.

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler. Tillægsnotat Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedr.: Beregning på 1 MW Biomassekedler Dato: 20. januar 2015 1 Indledning Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker

Læs mere

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Marie Holst, konsulent Mhol@di.dk, +45 3377 3543 MARTS 2018 Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Danske virksomheder lukker store mængder varme ud af vinduet, fordi det danske afgiftssystem

Læs mere

Fjerritslev Fjernvarmeværk. Designprojekt Jammerbugt

Fjerritslev Fjernvarmeværk. Designprojekt Jammerbugt Fjerritslev Fjernvarmeværk Designprojekt Jammerbugt NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Verificering af monitorering af CO 2 -udledning 2016

Verificering af monitorering af CO 2 -udledning 2016 Verificering af monitorering af CO 2 -udledning 2016 Simon Stendorf Sørensen Tel. +45 9682 0400 Mobil +45 2758 4916 sss@planenergi.dk Gennemgang af monitoreringsrapport og værktøj fra ProjectZero Dato:

Læs mere

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER Christian Niederbockstruck Horsens Varmeværk a.m.b.a Energikonference 2012 Region Midtjylland 02.02.2012 Baggrund for fjernvarmesamarbejde

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark

Projektsammendrag Brædstrup Fjernvarme Danmark Beskrivelse 8000 m2 solvarmeanlæg til fjernvarmeproduktion. Solvarmeanlægget producerer varme til fjernvarmenettet sammen med 2 gasmotorer. Solvarmeanlægget er det første af sin art, der i så stor målestok

Læs mere

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND

TEMAMØDE OM VARMEFORSYNING LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND LØSNINGER FOR DET ÅBNE LAND STATUS: INDIVIDUELLE VARMEFORBRUGERE I REGION MIDT De individuelle varmeforbrugere står for 15 % af regionens samlede brændselsforbrug Opvarmningstype for boliger Energiforbrug

Læs mere

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030:

Klimavarmeplan 2010. Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Klimavarmeplan 2010 Klimavarmeplan 2010 er den strategiske plan for udviklingen af fjernvarmen i Aarhus frem mod 2030: Byrådet i Aarhus ønsker at tilgodese: Forsyningssikkerhed Mindre CO 2 Energieffektivitet

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Lidt om Fjernvarmeselskabet Christiansfeld Fjernvarmeselskab blev etableret i 1965. Der

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

Varmepumperejseholdet - indsats og resultater. Specialkonsulent Jørgen Risom, B.Sc. Eng. Rejseholdet for store varmepumper

Varmepumperejseholdet - indsats og resultater. Specialkonsulent Jørgen Risom, B.Sc. Eng. Rejseholdet for store varmepumper Varmepumperejseholdet - indsats og resultater Specialkonsulent Jørgen Risom, B.Sc. Eng. Rejseholdet for store varmepumper jri@ens.dk 29.09.2016 Tilskudsordningen 2015 - Oversigt over ansøgninger 22 ansøgninger

Læs mere

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF 1 AGENDA OVERSKUDSVARME? INTEGRATION MED DET DANSKE ENERGISYSTEM KØLEPLAN DANMARK FJERNKØLINGENS

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Specialkonsulent Jørgen Risom, BSc Eng. Rejseholdet for store varmepumper jri@ens.dk Ver. 10-09.2015 Den grønne omstilling

Læs mere

Teknisk risikovurdering

Teknisk risikovurdering Fax +45 9839 2498 Tønder Kommune Morten Hofmeister Nordjylland Att.: Lene Heissel og Henrik Hansen Tlf. +45 9682 0400 Skørping 11. maj 2015 Mobil +45 2234 4703 mh@planenergi.dk Teknisk risikovurdering

Læs mere

KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME.

KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME. KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME. GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDVIKLINGS- OG ANALYSEENHED DAGSORDEN Hvorfor er store varmepumper til

Læs mere

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se

Rørholt se. Anlægget 5 6 km syd for Dronninglund se Rørholt se Biogasanlæg yder 8-900 kw gas som løbende omsættes i en gasmotor til 320-360 kw strøm og varme fra motor bortventileres. 5 møller som samlet kan yde 4 mw el ved maks produktion. Anlægget 5 6

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere