Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad"

Transkript

1 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 3 supplerende beregninger udført efter 14. juli som et isoleret projektforslag for udbygning af bæredygtig fjernvarme i Stenløse Nord baseret på forudsætninger der er aftalt med HMN Naturgas I/S under den forlængede høringsperiode. Side 1/12

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 0 Opsummering Kommentarer til høringsinput Præcisering af forudsætninger pba. dialog med HMN Beregningsgrundlag for forsyningsområde Forsyning af Slagslunde Investeringer i fjernvarmeledninger Fliskedelpris og -virkningsgrad Øvrige kedelpriser og virkningsgrader Drift og vedligeholdelsesomkostninger Solvarmeberegning LKV-anlæg Yderligere information om samfundsøkonomiske beregninger Resultater Selskabsøkonomi Brugerøkonomi Samfundsøkonomi Mulighed for salg af energibesparelser Konklusion Side 2/12

3 0 Opsummering Som svar på de inputs der er kommet fra HMN Natugas I/S (HMN) i høringsfasen ifm. projektforslaget Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord, er der i nærværende dokument opsummeret resultaterne af de beregninger, der er udført for at imødekomme HMNs ønsker om alternative, uddybende beregninger med ændrede forudsætninger. Alle beløb er ekskl. moms med mindre andet er nævnt. Konklusionen på disse beregninger er, at selskabsøkonomien, brugerøkonomien og samfundsøkonomien i projektforslaget også med de ændrede forudsætninger som angivet nedenfor er positiv ved projektets gennemførelse. 1 Kommentarer til høringsinput I følgende liste henviser numrene til de punkter, der er opstillet som inputs i HMNs høringsinput af 29. maj 2014 Høring, projektforslag - Forsyningsområde Stenløse Nord. Ud for hvert nummer er der indført et tilhørende svar eller henvisning til yderligere dokumentation. 1. Oplysning om beregningsforudsætninger Der er udleveret yderligere dokumentation både af de oprindelige beregninger og hermed også med ændrede forudsætninger. 2. Frakobling af gasstik Der er inkluderet udgifter til frakobling af gasstik som et vægtet gennemsnit af hhv kr. for mindre forbrugere og kr. for større forbrugere. 3. Anlægsudgifter til fjernvarmeledninger Der er i nærværende notats beregninger anvendt stikledningspriser, som varierer og afhænger af den respektive stikledningsdimension. Prisen for en stikledning fremgår af Bilag C. 4. Pris for fjernvarmeunit Ud fra at der er forudsat gennemstrømsvarmere til opvarmning af brugsvand samt opvarmning ved direkte forsyning (fjernvarmevand løber direkte gennem radiatorer og er ikke adskilt af veksler), som fjernvarmeunits, vurderes det ikke at være urealistisk at opnå en billig fjernvarmeunit især med tanke på, at der evt. vil blive mulighed for en form for mængderabat, hvis indkøb af units koordineres af Egedal Fjernvarme. For at inkludere omkostninger til fjernelse af eksisterende naturgaskedel eller olietank, er prisen per forbruger i alt kr. Levetiden er antaget at være 20 år. Med en tilsvarende reinvestering på kr. er der inkluderet ekstra sikkerhed ift. eventuelle ekstraomkostninger ved udskiftningen. 5. Etablering af vandbåret varmesystem for elkunder Omkostningerne til etablering af vandbåret varmesystem i elopvarmede boliger er øget til kr. Side 3/12

4 6. Levetid og varmetab for fjernvarmerør Det vurderes realistisk at moderne fjernvarmerør vil have en levetid på 60 år. Alligevel er beregningerne justeret til en levetid på 50 år. Varmetabet er vurderet at stemme overens med den påtænkte teknologis reelle varmetab. I denne sammenhæng må det også bemærkes at der er tale om lavere temperaturer end hvad der ses mange andre steder i ældre fjernvarmenet. 7. Drift og vedligehold af fjernvarmeunit Omkostninger til vedligehold af fjernvarmeunit vurderes ikke reelt at repræsentere en væsentlig omkostning. For at sikre at eventuelle omkostninger på dette område inkluderes i de samfundsøkonomiske beregninger (selvom udgiften evt. afholdes af Egedal Fjernvarme) er der inkluderet driftsudgifter svarende til en årlig omkostning pr. forbruger på 600 kr. Afholdte omkostninger til personale inkluderet i projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Egedal By udelades af de nærværende beregninger der alene omfatter ændring af områdeafgrænsning i forsyningsområdet Stenløse Nord. 8. Brugerøkonomi I stedet for alene at betragte brugerøkonomien i et normalår er der desuden udført en beregning af brugerøkonomien som en gennemsnitlig årlig udgift inkl. alle omkostninger (jf. Afsnit Error! Reference source not found. - brugerøkonomi). 9. Udskiftning af gaskedler Der er antaget en levetid på 22 år for naturgaskedler og at alderen på kedlerne svarer til at de forbrugere, der har den nærmest forestående udskiftning af (udtjent) naturgaskedel, vil tilslutte sig fjernvarmenettet først. Disse beregninger er baseret på en database over naturgasforbrugerne, hvor naturgaskedlernes alder er angivet. Naturgaskedler for de forbrugere, der i referencesituationen ikke konverteres til fjernvarme, udskiftes først efter endt levetid på 22 år. 10. Pris for fjernvarmeledninger Omkostningerne for fjernvarmeledningerne inkl. stikledninger er beregnet ud fra indhentede priser for de enkelte rørklasser og de opmålte nødvendige rør for at etablere fjernvarmenettet. Priser fremgår af Bilag C. 11. Tilslutningsprocenter Det vurderes ikke at være urealistisk at opnå de angivne tilslutningsprocenter som følge af fjernvarmeløsningens brugerøkonomiske (og miljømæssige) fordel. 12. Nettovarmebehov Kommentaren var baseret på en misforståelse ifm. varmegrundlaget idet det var antaget at tilslutningsprocenten var baseret på antallet af forbrugere, mens den reelt tilhørte andelen af varmebehovet. Beskrivelsen er præciseret i vedlagte Bilag A. Side 4/12

5 13. Forsyning af Slagslunde I disse alternative beregninger regnes der udelukkende på marginalomkostninger ved at udvide forsyningen på Maglevad Fjernvarmeværk og etablere fjernvarmeforsyning i de i projektforslaget beskrevne områder omtalt som Stenløse Nord (jf. projektforslagets bilag 02). Tilkoblingen af Slagslunde udelades i beregningerne. Det bemærkes at en tilkobling af Slagslunde til Maglevad Fjernvarmeværk vha. en transmissionsledning ved godkendelse af et separat projektforslag kan etableres på et senere tidspunkt eller sideløbende med gennemførelsen af projektforslaget for Stenløse Nord. 14. Egedal Bys betydning i beregningerne I projektforslaget er der oprindeligt inkluderet samspillet med Egedal By idet der i praksis vil være tale om fælles kedelkapacitet på et fælles fjernvarmeværk. Nærværende notats beregninger er gennemført som marginalomkostninger for Stenløse Nord alene, dvs. uden Egedal By. 15. Kraftvarme Det vurderes at der for et anlæg på Maglevad Fjernvarmeværks størrelse - ikke kan opnås en tilsvarende pris for etablering af kraftvarme på Maglevad. Det udelukkes ikke at det på et senere tidspunkt - ved en eventuel udbygning/ombygning af Maglevad - kan blive interessant med kraftvarmeproduktion. Men det inkluderes ikke yderligere i nærværende notat. 16. Nødvendig kedelkapacitet til forsyning af Stenløse Nord For Stenløse Nord-området som angivet i projektforslagets bilag 02 vurderes der at være behov for ca. 6,3 MW ved maksimal udbygning ift. de forventede (antagede) tilslutninger. Eftersom der allerede i projektforslaget for fjernvarmeforsyning af Egedal By - er antaget etablering af reservekapacitet på 2,0 MW i de indledende år og yderligere reservekapacitet fra år Vil der i de indledende år frem mod 2020 være 2,0 MW reservekapacitet som angivet i Egedal By-projektforslaget samt yderligere ca. 1 MW fra LKV-anlægget. Eftersom fliskedkapaciteten muligvis i praksis vil opdeles i to enheder, vil et eventuelt nedbrud i den ene af disse i så fald kunne håndteres vha. den anden fliskedel sammen med den øvrige reservekapacitet på Maglevad. Derfor inkluderes der ikke yderligere omkostninger til reservekapacitet i nærværende notat. 17. Udvikling i varmebehovet Pålagte energibesparelser behøver ikke nødvendigvis at være ensbetydende med et reduceret varmebehov hos forbrugerne. Alene konvertering fra fx et individuelt oliefyr til fjernvarme, repræsenterer en energibesparelse som beskrevet i Standardværdikataloget fra Teknologisk Institut 1. Forsyningen i området kan i praksis blive enten større eller mindre end det forventede varmebehov afhængig af tilslutningen og eventuelle udbygninger. Det vurderes således mest relevant at antage et konstant varmebehov i Stenløse Nord i bereg- 1 svk.teknologisk.dk Side 5/12

6 ningsperioden. Behovet fastholdes således som angivet i projektforslaget. I tilfælde af en lavere tilslutning kan en række af de tilhørende investeringsomkostninger undlades. Samtidigt kan man evt. lave forhåndsaftaler med kunder med favorable tilslutningsomkostninger under forudsætning af, at en vis andel af forbrugerne i et område ønsker at konvertere til fjernvarme. På den måde kan man sikre, at man ikke anlægger fjernvarme i et område, hvor der ikke er tilstrækkelig stor opbakning til det. 2 Præcisering af forudsætninger pba. dialog med HMN Efter en række møder med HMN, hvor de indsendte høringsinputs blev gennemgået, er det vurderet relevant at undersøge de økonomiske forhold under ændrede forudsætninger med udgangspunkt i HMNs ønsker herom og at informere yderligere om de forudsætninger der anvendes. 2.1 Beregningsgrundlag for forsyningsområde En væsentlig forskel ift. projektforslagets oprindelige beregninger er, at der i nærværende notat alene regnes på Forsyningsområdet Stenløse Nord (som angivet i projektforslagets bilag 02). Det er således kun den del af varmeproduktionen på Maglevad Fjernvarmeværk (Maglevad). Der skal til for at forsyne Stenløse Nord i den udbygningstakst der er forudsat i beregningerne - jf. bilag A, Selskabsøkonomi og samlede udgifter. Det bemærkes at der ikke er ændret i projektforslagets varmegrundlag. Der er tale om de samme områder, hvor områdeafgrænsningen ændres fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme (og hvor LKV-anlæggets forsyningsområde også defineres som fjernvarmeområde). Selve beregningen er således blot foretaget med Stenløse Nord - udskilt som enkeltstående område - i stedet for at regne på Maglevads forsyningsområde som en helhed (dvs. inkl. Egedal By). 2.2 Forsyning af Slagslunde Beregningerne inkluderer således heller ikke en eventuel tilkobling til Slagslunde Fjernvarme. Der kan dog efterfølgende etableres en transmissionsledning mellem Maglevad og Slagslunde - samt 1 MW ekstra biomassekapacitet på Maglevad. Forudsat at en sådan konstruktion efterfølgende godkendes med et separat projektforslag - der alene omfatter denne løsning. Det skal hertil bemærkes - at der ved en sådan løsning ikke kræver positiv samfundsøkonomi, da Slagslunde Fjernvarme er på listen over værker angivet i projektbekendtgørelsens bilag Investeringer i fjernvarmeledninger Efter en revideret opmåling af ledningslængderne for de nødvendige hoved- og fordelingsledninger er den totale pris reduceret (med ca. 1 %) til kr. Investeringsbehovet fordeles over årene iht. udbygningstaksten for fjernvarmeforsyningsområdet. 2 Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg BEK nr. 566 af 02/06/2014 Side 6/12

7 2.4 Fliskedelpris og -virkningsgrad I disse beregninger er der gennemført en revurdering af prisen for en fliskedel til forsyning af Stenløse Nord. Baseret på tilbudspriser på et sammenligneligt fjernvarmeprojekt. Hvor en tilsvarende fliskedel - med en virkningsgrad på 108 % og en effekt på 8 MW er tillbudt med samlet pris på 17 millioner kr. På den baggrund er beregningerne opdateret under forudsætning af en marginal kedelpris på 17 Mkr. / 8 MW = 2,13 Mkr./MW. 2.5 Øvrige kedelpriser og virkningsgrader For individuel forsyning i referencescenariet antages følgende: - Små naturgasforbrugere (med et behov på maks Nm 3 pr. år): kr. Virkningsgrad: 100 %. - Store naturgasforbrugere (med et behov på mere end Nm 3 pr. år): kr. Virkningsgrad: 100 %. - Elvarme: kr. Virkningsgrad: 100 %. - Oliefyr: kr. Virkningsgrad: 95 %. 2.6 Drift og vedligeholdelsesomkostninger I referencescenariet differentieres mellem naturgas-storforbrugere og småforbrugere. Således at der for småforbrugere antages driftsomkostninger på kr./forbruger per år og for storforbrugere kr./forbruger per år. For olieforbrugere antages kr./forbruger per år og for elvarmeforbrugere antages 370 kr./forbruger per år. I projektscenariet er drift og vedligeholdelsesomkostningerne for flisvarme og solvarme ændret til hhv. 44 kr./mwh varme og 8 kr./mwh varme for at inkludere både almindelig drift og vedligehold samt pumpeomkostninger til at cirkulere vandet i fjernvarmeledningerne. 2.7 Solvarmeberegning Solvarmeanlægget etableres ved Maglevad med et m 2 solfangerareal (åbningsareal), hvilket i beregningerne reduceres til m 2 fra år 2029 svarende til, at der i referencesituationen etableres et m 2 stort solvarmeanlæg koblet til Egedal By i Tilsvarende modregnes investeringen i det m 2 store solvarmeanlæg i år 2029, hvor det ellers ville have skulle være afholdt (idet der i beregningerne til nærværende notat er inkluderet investeringsomkostninger til hele solvarmeanlægget på m 2 ). Denne lidt alternative beregningsmetode er nødvendig - for at der kan tages højde for at der i referencen reelt etableres m 2 solfangere ifm. Maglevad - som en konsekvens af ønsket om at regne på Stenløse Nord-området separat. I solvarmeanlæggets første år udgør solvarmen en betydelig andel af det totale varmebehov. Dog er ydelsen per m 2 solfanger forringet idet der ikke til enhver tid er brug for varmen (om sommeren) og noget af denne varme derfor går tabt i det/de første år. Det vurderes i øvrigt - at solvarmeanlægget sandsynligvis kan nøjes med en m 3 stor akkumuleringstank - til en pris på 3,6 millioner kr. ift. oprindeligt 4,0 millioner kr. (med mindre detailprojekteringen ifm. et udbud angiver at det bedre kan betale sig med en m 3 lagertank.) I praksis vil eventuel overskudssolvarme i det/de første år kunne fortrænge flisvarme produceret på Maglevad til forsyning af Egedal By i stedet for at blive spildt. Side 7/12

8 I de samfundsøkonomiske beregninger kan det med rette antage at solfangerne vil kunne opnå en højere ydelse pr. m 2 - end hvad der er inkluderet i nærværende beregninger. Men for princippets skyld hvor beregningerne skal tilhøre Stenløse Nord alene til trods for at der kan opnås en synergieffekt ved forsyningen af Egedal By - er der som nævnt antaget en reduceret ydelse fra solfangerne i de første år i beregningerne hørende til nærværende notat. 2.8 LKV-anlæg I projektscenariet antages en investeringsomkostning for fjernvarmeinstallationen på kr. og at LKV-anlægget kan konverteres allerede i år I referencescenariet antages en reinvestering til erstatning af det udtjente anlæg på kr. og at de variable drift og vedligeholdelsesomkostninger udgør kr. pr. år. 2.9 Yderligere information om samfundsøkonomiske beregninger Yderligere informationer om de samfundsøkonomiske beregninger opdelt på referencescenariet og projektscenariet hver for sig, findes i: Bilag B, Samfundsøkonomi. 3 Resultater 3.1 Selskabsøkonomi Selskabsøkonomisk vil der også - med de ovenfor anførte forudsætninger og de angivne fjernvarmetariffer - genereres et overskud. Som følge af hvile-i-sig-selv-princippet vil dette overskud skulle fordeles blandt Egedal Fjernvarmes kunder ved fx reduktion af tarifferne og/eller favorable tilslutningsordninger for nye forbrugere. Opsummeres selskabsøkonomien for fjernvarmeforsyning af Stenløse Nord ses at der er break even (dvs. hvor de akkumulerede indtægterne overstiger de akkumulerede udgifter) i år Årenes resultat i 2014-kr. Grunden til den store stigning på det sidste år er, at der er inkluderet scrapværdier for de enheder der har en længere levetid end beregningsperioden. Side 8/12

9 3.2 Brugerøkonomi Som følge af det forventede selskabsøkonomiske overskud vurderes det realistisk at Egedal Fjernvarme kan reducere taksterne (mindst) til nedenstående. Tilslutning: Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms Tilslutningsbidrag pr. bolig 4.590, ,50 Målerafgift/grundafgift pr. stk. 400,00 500,00 Stikledningsbidrag , ,25 Faste årlige afgifter: Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms Fast målerafgift pr. stk. 400,00 500,00 Fast arealafgift pr m 2 25,00 31,25 Variable afgifter: Pris i kr. ekskl. moms Pris i kr. inkl. moms Variabel flowafgift pr. m 3 fjernvarmevand 2,50 3,13 Variabel afgift pr. MWh 265,00 331,25 For de forskellige forsyningsformer og opvarmningsområder fås følgende varmepriser i et normalår for et standardhus på 130 m 2 med et årligt varmebehov på 18,1 MWh: Naturgasfyr: Oliefyr: Elvarme: kr./år inkl. moms kr./år inkl. moms kr./år inkl. moms Fjernvarme: kr./år svarende til en totalpris pr. MWh på 635 kr. inkl. moms. 3 Ved en sammenligning med øvrige fjernvarmeværker - ses det at de valgte tariffer er lavere end mere end 90 % af de øvrige fjernvarmeværker i Danmark, jf. figur 1 nedenfor. 3 Det forudsættes at der benyttes 300 m 3 fjernvarmevand per forbruger som angivet i Egedal Fjernvarmes budget for Side 9/12

10 Figur 1. Årlige forbrugerpriser for et standardhus angivet ved prisstatistikken for Danmark i 2013 og for projektforslagets tariffer. Alle øvrige varmeomkostninger ligger over fjernvarmeforsyningen med ovennævnte tariffer. Fjernvarmeløsningen er således billigere for forbrugerne end alle de øvrige forsyninger og ca. 20 % under den næst-billigste løsning (naturgasfyr). Dertil kommer at tarifferne sandsynligvis vil kunne reduceres som følge af en positiv selskabsøkonomi. Der er desuden udført beregning af brugerøkonomien inklusiv udgifter til afskrivning og forrentning af tilslutningsbidrag, stikledningsbidrag og installation af fjernvarmeunit. Tilsvarende er der udført brugerøkonomiske beregninger for de nuværende forsyninger, hvor der inkluderes omkostninger for reinvestering i nyt varmeanlæg efter 10 år. Disse investeringer/reinvesteringer antages betalt vha. et annuitetslån med en rentesats på 4 % og med samme løbetid som anlæggets levetid 4. Gennemsnitlige årlige varmepriser inkl. afdrag på lån til reinvesteringer for et standardhus på 130 m 2 med et årligt varmebehov på 18,1 MWh 5 : Naturgasfyr: Oliefyr: Elvarme: kr./år inkl. moms kr./år inkl. moms kr./år inkl. moms Fjernvarme: kr./år inkl. moms svarende til en totalpris pr. MWh på 790 kr. inkl. moms. 4 For naturgaskedler: 22 år. For oliefyr: 20 år. For elvarme: Dog afskrevet over 30 år. For fjernvarmeunit, og måler: 20 år. For tilslutnings- og stikledningsbidrag: Dog afskrevet over 30 år. 5 Det forudsættes at der benyttes 300 m 3 fjernvarmevand per forbruger som angivet i Egedal Fjernvarmes budget for Side 10/12

11 Dette svarer til at fjernvarmeløsningen er 11 % lavere end den næst-billigste løsning (naturgasfyr). For varmeforbrugerne vil fjernvarmeløsningen således være den mest fordelagtige løsning på både kort og lang sigt også selvom der evt. skulle være ekstra omkostninger forbundet med skiftet fra én opvarmningsform til en anden. Med forrentning og afskrivning over 30 år for de ekstra omkostninger, der er forbundet med etablering af vandbåret varmeanlæg i elopvarmede huse, bliver disses årlige, gennemsnitlige omkostning inkl. alt kr. inkl. moms og således stadig væsentligt billigere end den nuværende opvarmningsform. For elopvarmede boliger kan en særlig fordelagtig tilslutningsaftale opveje de øgede omkostninger ift. etablering af vandbåret varmesystem, således at det også for disse forbrugere vil være fordelagtigt at tilslutte sig fjernvarmenettet. 3.3 Samfundsøkonomi Den afgørende parameter er samfundsøkonomien. Med de ovenfor angivne ændringer ift. det oprindelige projektforslag, fås et samfundsøkonomisk overskud på 7,6 millioner kr. i bilag B er vedlagt uddybende data vedr. den samfundsøkonomiske beregning. 3.4 Mulighed for salg af energibesparelser I ovennævnte resultater er det ikke inkluderet værdien af de energibesparelser, der genereres af konverteringen af individuel forsyning til fjernvarme. Inkluderes en beregning af værdien af disse energibesparelser for små, individuelle forbrugere som angivet i Tabel 1 nedenfor med en salgsværdi på fx 360 kr./mwh, fås en forbedring af samfundsøkonomien på 1,6 millioner kr. Beregningen er udført som: Værdi = Energibesparelse x Prioriteringsfaktor x Salgspris Type Energi-besparelse Prioriteringsfaktor Naturgasfyr (små, ikke-kondenserende) 7,703 MWh 1,5 Naturgasfyr (små, kondenserende) 3,650 MWh 1,5 Oliefyr 7,735 MWh 1,5 Elvarme 25,261 MWh 1,0 Tabel 1. Standardværdi for energibesparelse angivet for de små, individuelle forbrugere i Standardværdikataloget fra Teknologisk Institut 6. 6 svk.teknologisk.dk Side 11/12

12 4 Konklusion På baggrund af de supplerende beregninger hørende til nærværende notat. Fremgår det at projektscenariet - også med de herover angivne ændringer af forudsætningerne vil resulterer i en positiv bruger-, selskabsog samfundsøkonomi - sammenlignet med referencesituationen. Egedal Kommune anmodes om at godkende projektforslaget - med tilhørende notater og supplerende bilag således: - at områdeafgrænsningen mellem individuel naturgasforsyning og fjernvarme ændres så områderne angivet i projektforslagets bilag 02 erklæres for fjernvarmeområder. - at der i de kommende år ( ) kan etableres et fjernvarmeværk (Maglevad) med yderligere 6,3 MW fliskedelkapacitet (svarende til det estimerede behov for området i Stenløse Nord angivet i projektforslagets bilag 02) udover hvad der er godkendt iht. projektforslaget omhandlende Egedal By. - at der kan etableres det tilhørende fjernvarmeledningsnet som forudsat i projektforslaget, nærværende notat og de tilhørende beregninger. - at der kan etableres et op til m 2 stort solvarmeanlæg og tilhørende akkumuleringstank på maks m 3 tilkoblet førnævnte fjernvarmeværk. Side 12/12

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 2 - Kommentarer til høringsskrivelse fra HMN dateret 29. maj

Læs mere

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad MEMO TITEL Vurdering af projektforslag - Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad DATO 2. april 2014 TIL Egedal Kommune (Carsten Nøhr)

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Juli 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområde Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Notat 1 Afsluttende myndighedsbehandling efter forlængede høringsperiode

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918)

Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev (450-2012-56918) Sendt pr. e-mail: pju@nyborg.dk Nyborg Kommune Teknik og Miljøafdelingen Att.: Per Jürgensen 25. maj 2013 Høring over Nyborg Forsyning & Service A/S projektforslag om fjernvarmeforsyning af område i Ullerslev

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør

KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør Kommunes afgørelse af 26. april 2012 projektforslag om fjernvarmeforsyning af 8 områder i Helsingør (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA HMN Naturgas I/S OVER Helsingør

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk

Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk Nordforbrænding Fjernvarmeforsyning af Stejlepladsen II, Humlebæk December 2008 Udgivelsesdato : 18. december 2008 Projekt : 30.5159.14 Udarbejdet : Thomas Capral Henriksen Godkendt : Jan Olsen, Nordforbrænding

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme

I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej. Kokkedal Fjernvarme I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Falckstation Brønsholm Kongevej Kokkedal Fjernvarme Juni 2007 I/S Nordforbrænding, Kokkedal Fjernvarme Projektforslag

Læs mere

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT

FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT MAJ 2014 HVIDOVRE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. FJERNVARME I HVIDOVRE MIDT PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 HVIDOVRE

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Side 2 af 9 Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af Hjulmagervej i Bov. Udgivelsesdato : 05-08-2012 Projekt : Hjulmagervej, Bov

Læs mere

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad

Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord. Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Marts 2014 Egedal Fjernvarme Udbygning af bæredygtig fjernvarme: Forsyningsområdet Stenløse Nord Udbygning af ny varmecentral ved Maglevad Algade 43 Telefon: 46 32 04 70 4000 Roskilde Marts 2014 Egedal

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune

Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Hvidovre Fjernvarme Amba Fjernvarmeforsyning af Strandmarkskvarteret Hvidovre Kommune Projektforslag December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

Egedal Kommune Fjernvarmeforsyningen

Egedal Kommune Fjernvarmeforsyningen August 2013 Egedal Kommune Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning i Egedal By Ny varmecentral i Maglevad Algade 43 4000 Roskilde Telefon: 46 32 04 70 Fax: 46 32 04 77 August 2013 Egedal

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby

Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nr. Lyndelse og Nørre Søby Faaborg-Midtfyn Kommune Nørregade 4 5600 Faaborg Att.: Helge Müller Dato: 4. november 2013 Bemærkninger til høringssvar fra Naturgas Fyn Distribution A/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet.

Bornholms Forsyning. Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Bornholms Forsyning Projektforslag for ophævelse af tilslutnings- og forblivelsespligten i Lobbæk fjernvarmenet. Februar 2011 2 af 7 0 Indledning Nærværende projektforslag omhandler ophævelse af tilslutnings-

Læs mere

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE

Memo. Assens Kommune. Kommentarer til høringsbrev. Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE Memo Assens Kommune Titel Kommentarer til høringsbrev Dato 24. august 2011 Til Kopi Fra Assens Kommune Vissenbjerg Fjernvarme, PLA FJE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

2.1 Priser på gaskedler (store og små)

2.1 Priser på gaskedler (store og små) MEMO TITEL Vurdering af Næstved Varmeværks muligheder efter ophævelse af Næstved Kommunes godkendelse af projektforslag for biomasseværk mv. DATO 19. maj 2015 TIL Næstved Varmeværk A.m.b.a. (Jens Andersen)

Læs mere

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima

Center for Plan og Miljø Team Plan, Geodata og Klima Næstved Varmeværk A.m.b.a. Att. Jens Andersen, ja@naestved-varme.dk COWI A/S Att. Kurt Madsen, kum@cowi.com Kopi er sendt til: AffaldPlus Att. John Kusz, affaldplus@affaldplus.dk Dansk Gas Distribution

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg

Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg GENTOFTE KOMMUNE Fjernvarmeprojekt for mindre områder i Gentofte og Jægersborg Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Varmeforsyningsloven Udgivelsesdato Projekt Udarbejdet Kontrolleret : :

Læs mere

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger.

Udvalget for Kultur og Planlægning godkendte på møde den 9. august 2011 at projektforslaget var sendt i høring i 4 uger. 18.09.2011/NLI Acadre 11/25385 NOTAT Bilag til dagsorden vedrørende bemærkninger til projektforslag for fjernvarmeforsyning af del af Stenstrup, Hundtofte og Løgeskov og godkendelse af halmkedel. Svendborg

Læs mere

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM

OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM OVERSKUDSVARME FRA ODENSE KAPELKREMATORIUM PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING NOVEMBER 2011 Dato:23.november 2011 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:...

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro

Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Nye forsyningsområder og etablering af fliskedelcentral i Hobro Januar 2011 Dokument nr. P-74508-A-3 Revision nr. 1 Udgivelsesdato

Læs mere

Fjernvarmedistributionsanlæg

Fjernvarmedistributionsanlæg Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side 1 af 9 Fjernvarmedistributionsanlæg Projektforslag indsendt af: Projektansøgning for fjernvarmeforsyning af et område i Frøslev Side

Læs mere

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13

Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 1. 08-05-2012 Projektforslag om fjernvarmeforsyning a Hører til journalnummer: 13.03.10-P20-2-12 Struer Forsyning Fjervarme A/S Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Fabriksvej 11 og 13 Maj 2012 1 Indhold

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND

KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND JULI 2014 E.ON DANMARK A/S KONVERTERING TIL FJERNVARME I ENERGIDISTRIKT 9 FREDERIKSSUND PROJEKTFORSLAG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Egedal Kommune Stenløse Syd Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning Etablering af ny varmecentral

Egedal Kommune Stenløse Syd Projektforslag Udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning Etablering af ny varmecentral Januar 2013 Egedal Kommune Stenløse Syd Udbygning af bæredygtig fjernvarmeforsyning Etablering af ny varmecentral Algade 43 4000 Roskilde Telefon: 46 32 04 70 Fax: 46 32 04 77 Januar 2013 Egedal Kommune

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK VARME FRA HADSUND

VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK VARME FRA HADSUND VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK VARME FRA HADSUND Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Ekstraordinær generalforsamling Bjarne Lykkemark Rambøll Siden sidst Muligheder Varme fra Hadsund 1

Læs mere

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød

Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Nyt boligområde på Benediktevej i Asminderød Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven Juni 2015 Udgivelsesdato 23. juni 2015 Udarbejdet : Christian Nørr Jacobsen Kontrolleret : Johnny Iversen

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Vordingborg

Læs mere

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a

Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme A.m.b.a. og Glamsbjerg Fjernvarme A.m.b.a [indsæt dato 2014] Sags id: 14/15166 Plan og Kultur Rådhus Allé 5 5610 Assens Kontaktperson: Mette Brogaard E-mail: mjoha@assens.dk Dir. tlf.: 6474 6881 Godkendelse af projektforslag fra Haarby Kraft-Varme

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen.

Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Gl. Asminderød Skole. Projektforslag vedr. kollektiv varmeforsyning af bebyggelsen. Sagsnummer: 14/45939 Sagsansvarlig: DMA Beslutningstema: Der ønskes bemyndigelse til udsendelse af projektforslag for

Læs mere

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling.

Aabenraa Kommunes afgørelse af 12. juni 2013 ophæves, og sagen hjemvises til kommunen til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA DONG Gas Distribution A/S OVER Aabenraa

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90

PROJEKTFORSLAG. Egedal Fjernvarme A/S. Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 PROJEKTFORSLAG Egedal Fjernvarme A/S Fjernvarmeforsyning af Storparcel 90 Udarbejdet af: René Fonvig Hald (RFH) Kontrolleret af: Jacob Sten Petersen (JSP) Godkendt af: Niels Thorsen (NTH) Dato: 21.05.2016

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION

Håstrup Udviklingsråd. Fjernvarme i Håstrup. Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger FEBRUARY 27, 2013 COWI POWERPOINT PRESENTATION Håstrup Udviklingsråd Fjernvarme i Håstrup Frands Kjær Jepsen, Energiplanlægger 1 Forsyningsområdet for Håstrup Fjernvarme 2 Ledningsnettet og forbrugerne 3 Placering af varmecentralen som fyres med træpiller

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte.

Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. Fra naturgas til...? Et causeri over mulighederne for at konvertere fra naturgas til fjernvarme med miljømæssigt sigte. 1 Hvorfor? Kraftvarme mere energieffektivt end naturgas Selvforsyning med naturgas

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte

Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Fjernvarmeforsyning af Bandholm, Reersnæs og Nørreballe/Østofte Udarbejdet for Lolland Varme A/S September 2016 Udarbejdet af: Niels Thorsen Kontrolleret af: Godkendt af: Dato: 01.09.2016 Version: 1.4

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Skjern Fjernvarme A.m.b.a.

Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 1. maj 2015 Projektansvarlig Ansvarlig for projektet er: Skjern Fjernvarme A.m.b.a. Kongevej 41 6900 Skjern

Læs mere

HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING, HMN 1 INTRODUKTION OG KONKLUSION. E: ckd@niras.dk Sortemosevej 19 T: +45 4810 4200

HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING, HMN 1 INTRODUKTION OG KONKLUSION. E: ckd@niras.dk Sortemosevej 19 T: +45 4810 4200 Notat HMN Naturgas I/S KVALITETSSIKRING AF PROJEKTVURDERING, HMN 4. februar 2015 Rev. 11. februar 2015 Projekt nr. 219332 Version 1 Dokument nr. 1214823455 Version 2 Udarbejdet af JOAX/CKD Kontrolleret

Læs mere

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området

Høringssvar til projektforslag for Fjernvarmeforsyning af resten af Horsens By Området Horsens Kommune Att: Peter Didriksen Sendt på e-mail til pedi@horsens.dk DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012

ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 ENERGIVEJS FORLÆNGELSE PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL LOV OM VARMEFORSYNING AUGUST 2012 Dato: 13. augustl 2012 Indholdsfortegnelse 0. Projektforslag og sammenfatning... 3 1. Projektansvarlig:... 5 2. Forholdet

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Påklage af Sønderborg Kommunes afgørelse af 29. juni 2016

Påklage af Sønderborg Kommunes afgørelse af 29. juni 2016 Energiklagenævnet Sendt til ekn@ekn.dk Dansk Gas Distribution Gladsaxe Ringvej 11 Bygning C 2860 Søborg +45 70 21 30 40 dgd@danskgasdistribution.dk www.danskgasdistribution.dk CVR-nr. 27 21 04 06 Påklage

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Glamsbjerg Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013

Læs mere

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune

Notat. Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven. : Nina Lindbjerg, Svendborg Kommune Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Svendborg projektforslag Vurdering af projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby

Notat. Notat vedr. Projektforslag for etablering af en biomassekedel samt konvertering fra naturgas til fjernvarme for et område i Nørre Aaby Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Dato: 23. november 2011 Sagsnr.: 201105138 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4835 Fax +45 8888 5501 Vicki.schmidt@middelfart.dk

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV

Til Roskilde Forsyning. Dokumenttype Rapport. Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV Til Roskilde Forsyning Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVAR- MEFORSYNING I HIMMELEV ROSKILDE FORSYNING PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING I HIMMELEV Revision

Læs mere

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN

UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN JANUAR 2014 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE TIL FJERNVARMEFORSYNING AF FLÅDESTATIONEN PROJEKTFORSLAG IHT. VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus

Læs mere

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk

Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk FORELØBIG Fjernvarmeprojekt for Baunebjergskolen, Humlebæk August 2010 Udgivelsesdato Projekt : : 5.august 2010 30.5159.52 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt : : : Thomas Capral Henriksen og Bruno Schädler

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a.

Klima og Planlægning. Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Klima og Planlægning Til Næstved Varmeværk a.m.b.a. Næstved Kommune Rune Nielsen www.næstved.dk Dato 2.7.2014 Sagsnr. 13.03.01-P00-1-12 CPR-nr. Sagsbehandler Rune Nielsen Projektgodkendelse for projektforslaget

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart

Notat. Notat vedr. Projektforslag for konvertering fra naturgas til fjernvarme for ø- vængerne Middelfart Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4872 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. november 2012 Sagsnr.: 2012-001883-29

Læs mere

Varmeforsyningsplanlægning

Varmeforsyningsplanlægning Varmeforsyningsplanlægning Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved specialistadvokat Agnete Nordentoft og advokat Kristian R. Larsen Disposition 1. Kommunal varmeforsyningsplanlægning generelt

Læs mere

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Tilbud. Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Hans Winthers Vej 9 8400 Ebeltoft CVR 22 70 37 14 Carl Th. Dreyers Vej 0 8400 Ebeltoft Ebeltoft, 09-06-2017 Tilbud Forbrugernr.: 82083 Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers

Læs mere

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Agenda 23/11 2015. Hvad er Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Tilbud om fjernvarme til Norring & Foldby. Er fjernvarme noget for mig? Beslutningsgrundlag

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde

Rødovre Kommunale Forsyning, RKF. Resume RAMBØLL. Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Resume Varmeplanlægning Rødovre Kommune Projektforslag Varmeleverandør VEKS Islev erhvervsområde Varmedistributør Rødovre Kommunale Forsyning, RKF Forudsætninger, opdateret 2015 Fjernvarme Reference Varmebehovs

Læs mere

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Haarby

Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Haarby Bilag - Projektforslag for fjernvarmeforsyning i Haarby Høringssvar og sagsforløb Nedenfor er en gennemgang af hovedessensen i parternes synspunkter i høringssvarene, samt sagsforløb. 7. juni 2013 - Høringsvar

Læs mere

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå

2013 godkendelse af projektforslag om udvidelse Fjernvarme Fyn A/S forsyningsområde i Årslev og Sdr. Nærå (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NGF Nature Energy Distribution

Læs mere

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13)

Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning af Årslev m.v. (sagsnr. sagsnr. 13.03.01-P16-1-13) Sendt pr. e-mail: plan-kultur@faaborgmidtfyn.dk hm@faaborgmidtfyn.dk Faaborg-Midtfyns Kommune Plan og Kultur Att.: Helge Müller 14. oktober 2013 Høring over Fjernvarme Fyns projektforslag for fjernvarmeforsyning

Læs mere

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige

Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Fjernvarmeforsyning af Haugevej og Nistedvej, Stige Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 2. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse

Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse Punkt 21. Etablering af transmissionsledning mellem det centrale kraftvarmeområde og Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk. Projektgodkendelse 2015-032404 Miljø- og Energiudvalget indstiller til byrådet, at

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Rebild Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato September 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF KRONHJORTEN STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING

Læs mere

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL

PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Juni 211 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARMEFORSYNING AF HUNDTOFTE, LØGESKOV M.M. OG GODKENDELSE AF HALMKEDEL STENSTRUP

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011

Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Notat: Fjernvarmeprisen i Danmark 2011 Af Teknisk Konsulent John Tang Konklusion Fjernvarmeprisen er for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år steget gennemsnitligt med 2,1 %. Fjernvarmeprisen

Læs mere

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan,

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, Side Solvarmebaseret fjernvarme: Konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret solvarmebaseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, samt tekniskøkonomiske konsekvenser

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere