KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe."

Transkript

1 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Sven Øvre Storegade Asnæs Sagen angår spørgsmålet, om indklagede i salgsopstilling og købsaftale har givet fejlagtige oplysninger om en ejendoms kloakforhold og derfor er erstatningsansvarlig over for klagerne. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Indklagede havde en fritidsgrund til salg, som klagerne ønskede at købe. Den 27. august 2008 skrev klagerne til indklagede og spurgte blandt andet om, hvad det ville koste at byggemodne netop denne grund. Den 28. august 2008 skrev indklagede til klagerne og oplyste blandt andet, at byggemodningsomkostningerne til el ville være kr ,00 og til kloak anslået kr ,00. Den 1. september 2008 underskrev klagerne købsaftale om køb af fritidsgrunden. Kontantprisen var aftalt til kr ,00, og klagerne skulle overtage grunden den 1. oktober Det fremgår af købsaftalen blandt andet: 5. Ejendommens fysiske forhold (grund)

2 2 Vand/vej/kloak : Vandværk/Privat/fælles vej/ Intet afløb Byggemodningsomkostninger. : Tilslutningsomkostninger.. : Til el kr ,00 kr. samt kloak, anslået kr , Individuelle vilkår aftalt mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til standardvilkår KOMMUNALT OPLYSNINGSSKEMA MANGLER: Køber er gjort bekendt med, at kommunale oplysninger er bestilt, og at disse endnu ikke foreligger. Handlen er derfor fra købers side betinget af, at der ikke foreligger særlige byrdefulde vedr. ejendommen. Undtaget herfra er dog forhold, som allerede er oplyst i nærværende salgsopstilling/købsaftale. Såfremt nærværende forbehold ønskes gjort gældende, skal det ske skriftligt overfor sælgers ejendomsmægler senest 3 hverdage efter, at kopi af kommuneoplysningsskemaet er kommet frem til køber/købers rådgiver. Det fremgår videre af købsaftalen, at klagerne i forbindelse med handlen havde fået udleveret kopi af BBR-ejermeddelelse af 19. august 2003 samt lokalplan. Af den udleverede BBR-ejermeddelelse fremgår: Vandforsyning fra privat, alment vandforsyningsanlæg Intet kloak- eller spildevandsafløb Af det udleverede materiale om lokalplanen fremgår: Området er omfattet af kommunernes 21-spildevandsplaner. Der påregnes ikke kloakering, men tæt nedsivning. Af den til købsaftalen hørende salgsopstilling fremgik blandt andet: BYGGEMODNING Ekskl. Grunden har fået tilsluttet vand. Tilslutning til EL samt kloak står for din - som køber -

3 3 egen regning. Den 29. september 2008 skrev klagerne til indklagede blandt andet: I weekenden var (klagerne) oppe på grunden for at få overblik over husets kommende placering. Vi mødte vores ene nabo og sludrede lidt med hende bl.a. om tilslutning til el og kloak. Da hun fortalte at der ikke var etableret kloakering i udstykningen blev vi noget lange i ansigtet og spurgte om hun var helt sikker. Vi blev henvist til formanden for grundejerforeningen, som vi efterfølgende besøgte.. samme svar

4 4 herfra: Der er ikke etableret kloakering i området! Det blev vi naturligvis noget rystede over, da jeg fik det at vide pr. telefon af dig og det endvidere fremgår af hhv. salgsopstilling samt købsaftalen (Tilslutning til kloak, anslået kr ) Alle andre deroppe har septiktanke, og det vi nu også nødt til at få lavet. Derfor har jeg ringet til Planethuse, som ender med at blive husentreprenøren, til at give os et tilbud fremgår af mailen herunder, kr Den ekstraomkostning på kr som vi bliver pålagt nu og her samt de kommende 6 års tømninger, ser vi gerne Danbolig dække evt. via jeres ansvarsforsikring, da grunden er solgt på urigtige oplysninger, hvor I er den professionelle part som bør eller burde vide dem slags. Samme dag skrev indklagede til klagerne: Jeg kan ikke intet tidspunkt erindre at jeg har oplyst jer, at der er offentlig kloak i området, og der står intet i købsaftalen om at der er offentlig kloak i området. Det oplyste kr ,- er den omkostning vi er blevet oplyst at det koster for etablering af septiktank og sivedræn. Jeg har i dag kontaktet en kloakmester som telefonisk har bekræftet en etablering af en septiktank koster omkring kr ,-, dog forudsat at vandspejlet ikke ligger for højt på grunden. Vi har i købsaftalen skrevet at der ikke er noget afløb (købsaftalens punkt 5), og vi har præciseret i selve salgsopstillingen, at køber skal betale for kloakken. Vi har endvidere skrevet i købsaftalen under punkt 5, at beløbet til kloak er et anslået beløb. Jeg mener derfor ikke at vi har fejlinformeret jer, og kan derfor meddele at jeg ikke ønsker at betale de påståede ekstraomkostninger. Den 20. oktober 2008 fremkom kommunalt oplysningsskema vedrørende grunden. Det fremgår af skemaet, at ejendommen ikke er tilsluttet offentlig kloak eller offentligt spildevandsanlæg, og at der ikke er anden afløbsordning på ejendommen. Klagerne har til nævnet oplyst, at de i oktober 2008 modtog det kommunale oplysningsskema fra deres advokat. Klagerne har bl.a. anført: Indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne. I den salgsopstilling, som klagerne modtog fra indklagede fremgik, at tilslutning til kloak var anslået til kr ,00. Klagerne modtog ikke kommunalt oplysningsskema i forbindelse med handlens indgåelse. Klagerne forventede derfor, at der kunne ske

5 5 tilslutning til offentlig kloak. Efter at klagerne overtog grunden, fandt de ud af, at området ikke er kloakeret, så der kan ikke ske tilslutning til offentlig kloak. Der skal således etableres septiktank på ejendommen, og indklagede burde have oplyst dette. Klagerne forventer at bygge et hus på ca. 100 m 2 og har fået oplyst, at der er såvel normkrav som lovkrav med en tank på liter, når huset har den størrelse. Henset til den tilladte bebyggelsesprocent på grunden, ville klagerne kunne bygge helt op til 188 m 2, hvilket ville betyde en endnu højere udgift. Indklagede var bekendt med, at klagerne ønskede at bygge et hus på ca. 100 m 2. Etablering af septiktank er ifølge klagernes oplysninger dyrere end det beløb, indklagede har anslået til tilslutning til kloak. Klagerne har fået et tilbud på kr ,00. Desuden vil der komme udgifter til tømning fremover, og disse udgifter er klagerne ikke blevet oplyst om. Indklagede skal erstatte klagernes merudgift til etablering af septiktank kr ,00, og desuden betale klagerne et beløb svarende til tømning af septiktank i 6 år, kr ,00. Indklagede har efterfølgende ændret salgsopstillingerne vedrørende grunde i området og anfører nu, at der skal etableres septiktank, hvilket må siges at være en indrømmelse fra indklagedes side. I bilag fra Odsherred kommune, som indklagede har fremlagt, skelnes mellem kloakerede områder og ikke kloakerede områder, hvor der er andre løsninger, for eksempel bundfældningstanke. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at være erstatningsansvarlig over for klagerne. På grunden var kun betalt for tilslutning til vand. Klagerne skulle selv byggemodne grunden for så vidt angår el og kloak, hvilket indklagede klart havde gjort opmærksom på i salgsopstilling og købsaftale. Indklagede har hele tiden været bekendt med, at der ikke var offentlig kloak i området, og nævner ikke offentlig kloak i udbudsmaterialet. I standardkøbsaftalen fra Dansk Ejendomsmæglerforening angives forhold vedrørende vand/vej/kloak. Ordet kloak anvendes således, uanset hvilken afløbstype, der er tale om.

6 6 Det er indklagedes opfattelse, at ordet kloak er en fællesbetegnelse for afløbsvandet fra toilettet, hvilket underbygges af udskrift fra Odsherred kommune. Når arbejdet med at etablere en septiktank er afsluttet, skal dette registreres hos kommunen på en blanket til færdigmelding af kloakarbejde, ordet kloak dækker derfor i daglig tale også septiktank. Kommunalt oplysningsskema forelå ikke, da købsaftalen blev indgået, men der blev taget forbehold for indholdet. Klagerne/klagernes advokat kunne have gjort indsigelser, da skemaet fremkom, hvilket ikke er sket. Klagerne har videre modtaget lokalplan, hvoraf det fremgår, at der ikke påregnes kloakering i området. Klagerne har aldrig tilkendegivet, at det var afgørende for dem, at ejendommen kunne tilsluttes offentlig kloak. Indklagede anførte et anslået beløb til etablering af septiktank på kr ,00, idet indklagede vidste fra tidligere grundsalg, at udgiften hertil lå i det niveau. Indklagede har efterfølgende fået bekræftet prisen af 2 håndværkere. Indklagede har derfor ikke angivet forkert beløb vedrørende kloak. Klagerne har valgt at etablere en større septiktank end normalt på grund af størrelsen på det kommende hus. Dette må være indklagede uvedkommende. Klagerne ønsker at samle hele byggeentreprisen et sted, hvilket medfører en merudgift til etablering af septiktank. Også dette forhold må være indklagede uvedkommende. Alene hvis indklagede anfører et areal i beskrivelsen af et kommende hus, skal udgifterne svare til det anførte. Hvis der ikke anføres areal, skal indklagede ikke tage højde for ekstraudgifter som opførelsen af et stort hus medfører. Klagerne ses ikke at have lidt et tab. Klagerne skal betale for fremtidig tømning af septiktank, men til gengæld slipper de for at betale stikafgift og vandafledningsbidrag, hvilket samlet set giver en besparelse for klagerne. Grundens værdi er desuden den samme, uanset om der er afløb til septiktank eller til offentlig kloak. Indklagede har rettet salgsmateriale for byggegrunde, efter at sagen har vist, at den tidligere formulering kunne misforstås.

7 7 Nævnet udtaler: Indklagede har i salgsopstillingen oplyst, at grunden har fået tilsluttet vand. Indklagede har videre oplyst, at køber skulle afholde afgift til tilslutning til el og kloak. Indklagede vidste, at der ikke var kloakeret i området. Nævnet finder derfor at indklagede tydeligt burde have anført i salgsopstilling og/eller købsaftale, at der skulle etableres septiktank på ejendommen, således at klagerne ikke kunne være i tvivl herom. Nævnet finder imidlertid, at klagerne via købsaftalen med tilhørende salgsopstilling og det udleverede materiale herunder BBR-ejermeddelelse, lokalplan og senere det kommunale oplysningsskema er blevet gjort bekendt med, at der ikke på grunden var etableret afløb, og at der ikke i området var mulighed for tilslutning til offentlig kloak. Nævnet finder, at klagerne på denne baggrund ikke berettiget kunne forvente, at der kunne ske tilslutning til offentlig kloak. På det foreliggende grundlag finder nævnet henset til det prisoverslag, som indklagede har indhentet uanset de tilbud, som klagerne har indhentet ikke tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at beløbet på kr ,00, der var anslået i købsaftalen, ikke skulle være korrekt anslået. Konklusion: Nævnet pålægger indklagede inden 30 dage fra kendelsens dato at betale klagerne det af dem til nævnet indbetalte gebyr, kr. 700,00. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har givet fejlagtige oplysninger om 1. års bruttoudgifter. 1 København, den 14. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Pedersen Marielyst Strandvej 48 4873 Væggerløse Nævnet har modtaget klagen den 27. september 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt.

Flot pudset hus med rigtig god kælder. Huset har fået nyt tegltag i 2004 og fremtræder meget velholdt både udvendigt og indvendigt. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Charlotte Lynggaard, Jørgen Lynggaard og Poul-Erik Hansen v/ AIG Europe S.A Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]:

Jeg vil i den forbindelse bede dig indbetale følgende på vores klientkonto i [ ]: 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Boligbutikken Engelhardt ApS Allégade 1E 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelsbolig til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Nyborg ApS Vestergade 32 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 25. juni 2012. Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og rettede derfor henvendelse til indklagede. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Jørgen Hedegaard Madsen Strandvejen 55, Lønstrup 9800 Hjørring Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering

Boligbogen. Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen Bolighandel og boligfinansiering Boligbogen 3. udgave, august 2006 Redaktion: LOKALE PENGEINSTITUTTER v/morten Egholm Andersen, Berit Birkemose Hansen og Klavs Holten Toldbodgade 33 1253 København

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af 22.4.1976 i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby

F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t. Oktober 2011. Udbudsmateriale. Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby F æ l l e s s e k r e t a r i a t e t Udbudsmateriale Attraktive byggegrunde på Over Bakken i Sundby Oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Beskrivelse... side 2 Salgsvilkår... side 3 Overtagelsesdag, risiko

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber)

KØBSAFTALE. Mellem. (i det følgende kaldet sælger) cpr.nr.: cpr.nr.: Adresse: Adresse: (i det følgende kaldet køber) KØBSAFTALE Mellem Vivian Schrøder Cpr. nr. 090560- Claus Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 150156- Kim Schrøder Jeppesen Cpr. nr. 200757- Kaldet Samejet Eskerodvej 50 (i det følgende kaldet sælger) og Navn: Navn:

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2001

ÅRSBERETNING for 2001 ÅRSBERETNING for 2001 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2001 København marts 2002 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere