Ishøj Kommune Budget 2013 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B Budgetområde Politisk organisation... 6.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ishøj Kommune Budget 2013 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 6."

Transkript

1 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 5 B10.10 Bevillingsområde Administration og planlægning: B Budgetområde Politisk organisation Kommunevalg Der er afsat midler til afvikling af kommunevalget. Byråd Dækker alle byrådets udgifter til møder, rejser, repræsentation, telefon, uddannelse, hjemmearbejdspladser, gaver, tilskud til studenter kørsel samt udgifter til diverse råd og nævn. Borgmester I henhold til bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv udbetales vederlag til borgmesteren. Funktionsvederlag viceborgmester viceborgmester oppebærer et vederlag, som udgør 10 % af borgmesterens vederlag. Byråds medlemmer I henhold til lov om kommunernes styrelse fastsættes bestemmelserne om ydelse af vederlag til formændene for de stående udvalg, diæter, jf. diætregulativet, i henhold til bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv ydes et fast årligt vederlag til medlemmer af byrådet. Vielser... 4 Indkøb af gaver og forplejning til vielser på rådhuset. Gebyrer for oversættelse af udenlandske vielsespapirer. Skole bestyrelser Forældrebestyrelser på 5 folkeskoler samt skolen på Ishøjgård B Budgetområde Fælles administration Administration fælles udgifter Løn, uddannelse, befordring/ tjenestekørsel, møder, supervision mm. Rådgivning, revision og bistand Kontorartikler rådhus Kontingenter og abonnementer Inventar rådhus Kørselsordning Lægeerklæringer B10.20 Bevillingsområde Centralfunktioner og puljer: B Budgetområde Redningsberedskab Lønudgiften Beredskabschef og sekretær Falck Danmark A/S kontrakt Høje-Taastrup, Ishøj og Vallensbæk kommuner har fælles 5-årig kontrakt om levering af brandmandskab og brandstation. Køretøjer, vagtcentral og indsatsledervagt er kommunerne fælles om. Administration af kursus Aftale vedr. førstehjælps- og brandbekæmpelseskurser for kommunens ansatte samt indkøb af førstehjælpskasser og forbindingsmateriel. Abonnement Til autohjælp, personbefordring m.m. for kommunens køretøjer og institutioner. Gebyr ved blinde alarmer Kommunen afkræver ejere af automatiske brandalarmeringsanlæg et gebyr på kr. ved blinde alarmer jf. beredskabsloven (78 blinde alarmer pr. år dette tal er skønnet på baggrund af udrykningsstatistik).

2 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 6 Indsatslederbil, anskaffelse af materiel, uddannelser m.m B Budgetområde Kommunikation Lønudgiften samt uddannelse mm. for Kommunikations Center medarbejdere inklusiv afdelingsleder Kommunalinformation Pjecer, brochure, flyer osv.. Kommunal information til borger samt medarbejder i Ishøj Kommune Annoncer Ugentlig fællesannonce i Sydkysten samt div. oplysningsinformation til borgerne Intranote Drift og vedligehold af kommunens intranet Uglen Informationsavis x Ishøj Nyt, Årsberetning og Budgetavis Hjemmeside Drift, vedligehold og udvikling af kommunens hjemmeside Branding Dækker udgifter i forbindelse med markedsføring af Ishøj som en attraktiv kommune Lønudgiften samt uddannelse mm. for TV-Ishøj ansatte medarbejdere Materialer Ugentlig tv-udsendelse Ugen på Tværs Dækning af Budget debat, Pokal fest, Byrådsmøder osv. Drift og vedligehold af teknisk udstyr, sendeudstyr osv. Vedligehold af Info-TV Dækning af Kommunalvalg samt optakt 2013 TV-bil Drift og vedligehold Projekt Forum, pressens uddannelsesfond mm B Budgetområde IT Lønudgiften samt uddannelse mm. for IT ansatte Direktioncenter-IT der er de 9 ansatte. Omfattet betalingsaftalen Her er det kontrakten med KMD. Der er tale om en kontrakt som minimum løber 6 år med mulighed for at forlænge med 4 år. Ikke omfattet betalingsaftalen Her er der tale om systemer som ikke er omfattet betalingsaftalen hos KMD samt andre systemer hos andre leverandører EDB konsulenter Konsulentbistand til ekstra ordinære løsninger. Revision Revision af vores IT procedurer og sikkerhed. IT analyse Optimering af eksisterende løsninger.

3 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 7 Anskaffelse og vedligeholdelse Det skal dække nye anskaffelser af hardware samt vedligeholdelse af den daglige drift. Det skal blandt andet dække udskiftning til nye servere. Nye computere til driften. Telefoni Vedligeholdelse af telefon system samt indkøb af mobiltelefoner og telefoner. Rammebesparelse på telefoni Udmøntes i første kvartal 2013 Hjemmepladser Det er til personale som har brug for hjemmearbejdspladser. IT-Backbone Backbone er i it-terminologi en betegnelse for den del af et datanet med særlig høj kapacitet som samler trafik fra nettets periferi, transmitterer den og atter fordeler den til periferien. Da dette minder om motorvejsnettets opgaver, omtales internettets backbone indimellem som informationsmotorvejen Doc2mail digital post Fællesudgifter og indtægter B Budgetområde Udlejning af ejendomme Husleje, leje og forpagtning Huslejeindtægter for ældre- og plejeboliger samt indtægter for de af kommunen udlejede ejendomme og jorde. Huslejeudgifter til de lejemål som kommunen er lejer af. Betalinger fra regionen Driftsomkostningerne ( brutto) i de af kommunen ejede ejendomme, bl.a. ældre- og plejeboligerne: Containertømning Varme El Rengøring, vinduespolering mm Skatter og afgifter Udvendig vedligeholdelse Indvendig vedligeholdelse Løn til viceværter (på ældreboligerne) Inventar Overvågningsanlæg (alarmovervågning) Salg af produkter og ydelser Tekniske anlæg Øvrige indtægter Vand / vandafledning i Åparken Øvrige tilskud Øvrige varekøb og anskaffelser Øvrige tjenesteydelser De største beløb er ejerforeningsbidrag for de af kommunen ejede ejerlejligheder i Ishøj Bycenter samt rengøringsomkostninger i Ishøj Bycenter og Rådhus. B Budgetområde Forsikringer Bygninger Bygnings- og løsøreforsikring for kommunalt ejede ejendomme samt bilforsikringer. Personale Arbejdsskades- og ansvarsforsikringer dækkende al personalet. Selvforsikring Rammebesparelse Risikostyring div. projekter Sikringstiltag mod skader f.eks. opsætning af rullegitter, videoovervågning mv.

4 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 8 B Budgetområde Driftssikring af boligbyggeri Lejetab ved fraflytning Lejetab ved fraflytning (tomgangsleje) af almennyttige boliger er generelt forhøjet. Der er afsat yderligere i forbindelse med de nye boliger på Stationsforpladsen og Fasanparken. Lejetab ved fraflytning istandsættelse Tab ved fraflytning er baseret på et skøn i forhold til tidligere år. B Budgetområde Fysisk planlægning B Budgetområde Turisme og erhvervsservice Lønudgiften Turist & erhvervschef, Erhvervskonsulent og turistmedarbejder Administration / drift Ishøj Turist & Erhvervskontor forestår drift af Autoriseret Turistbureau, er sekretariat for kommunens 2 virksomhedsforeninger samt sekretariat for Iværksætterkontaktpunktet, driver websitet VisitVestegnen og laver turistbrochuren Vestegnsguiden der udkommer hvert år. Turistbureau... 4 Dækker deltagelse i messer, salg af div. souvenirs, CPH-card, fisketegn, krochecks, campingpas og lignende. Venskabsbyer Dækker tilskud til besøg i og fra Ishøj kommunes venskabsbyer. Tilskud kan søges af foreninger, skoler og kommunens ansatte. Udviklings studenter Udgifter til to polske studerende Iværksætterkontaktpunkt... 7 Iværksætterkontaktpunktet består af 9 kommuner (Albertslund, Brøndby, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre, Vallensbæk), der i fællesskab tilbyder Iværksætterkurser, introdage samt rådgivning. Alle kommuner indbetaler pr. indbygger. Der udarbejdes et årligt budget og et evt. overskud/underskud overføres til mellemregningskonto. Væksthuset Fra 2011 overtog kommunerne selv regningen for regionens Væksthus Hovedstaden. Turistbrochurer B Budgetområde Kørselsafdelingen Lønudgift + div. vedr. personale medarbejdere er overenskomstansatte samt to i flexjob Driftsbudget til bilparken Kørselsafdeling råder over 9 minibusser samt en stor bus til 50 passagerer. Driftsbudgettet dækker udgifter til brændsel, entreprenør og håndværkerydelser, afgifter, varekøb Køretøjer anskaffelser Puljebeløbet til genanskaffelser afsattes hvert år, men det er forskelligt fra år til år, om det bliver brugt, om det videreføres som opsparing eller tilbageføres til kommune kassen. Kørsel i Danmark moms reg Dækker enkeltstående kørsler med grupper af personer som f. eks. børn til Zoo og lign. Bycenterbussen... 0 Både indtægts ( kr.) og udgiftsbudget ( kr.) for Bycenterbussen (som har erstattet servicebussen, linje 857 siden april 2011) er placeret under Kørselsafdelingen.

5 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 9 Indtægter For at undgå interne afregninger og dermed effektivisere det administrative arbejde, er der indgået interne kontrakter mellem Kørselsafdeling og Center for Børn og Undervisning (-0,9 mio. kr.), Genoptræning -1,2 mio. kr., Kærbodagcenter (-0,7 mio. kr). Indtægter fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Vallensbæk Pilehavehuse samt øvrige er budgetteret efter forbruget i 2011(1,7 mio. kr.). B Budgetområde Tryghed og kriminalitets forebyggelse B Budgetområde Puljer Lønpuljer Pulje til dagpenge i passive perioder Pulje til løntilskud til forsikrede ledige Lov og Cirkulærprogram Pulje sundhed ØPU råderumspulje B Budgetområde Øvrige fællesindtægter og udgifter Budgetområdet samler fællesindtægter (36,9 mio. kr.) og udgifter (39,8 mio. kr.), som ikke kan henføres under andre budgetområder og administreres af flere forskellige administrative enheder. ESDH - Elektronisk sags- og dokumenthåndtering Budget til både implementering (konsulent timer) og drift Kontingent til KL En privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Kontingent til iværksætterkontaktpunkt NIS lovinformationssystem (Komplet fribrugerlicens) Økonomisk støtte til politiske foreninger Tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven. Tilskudsbeløbet til hvert parti beregnes på grundlag af kandidatlistens stemmetal ved kommunebestyrrelsesvalget / regionsrådsvalget i Omegnssamarbejdet Følgende kommuner er med i Omegnskommunernes Samarbejde: Albertslund, Glostrup, Rødovre, Høje- Taastrup, Ballerup, Egedal, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Vallensbæk, Hvidovre, Brøndby, Tårnby, Dragør og Ishøj. Budgettet skal bruges til reklame/ information mm. Administrationsaftale med vandsektor Kommunen får huslejeindtægt samt betaling for administration, IT mm. ydelser. Gebyrer vedr. inkasso Hver rykker pålægges 250 kr. gebyr. Revision Rådgivning, revision og bistand. Årsregnskab samt øvrige opgaver Vallensbæk samarbejde løn Ishøj Kommune betaler 9,5 mio. kr. i løn til integration- og jobkonsulenter. Vallensbæk Kommune betaler 12,7 mio. kr. i løn til medarbejdere på de fire områder, hvor Ishøj Kommune er den udførende part. Vallensbæk samarbejde overhead Der betales 33 % overhead af løn udgiften for de administrative stillinger og 14 % for de andre. Elever Ishøj Kommune er forpligtet til at oprette 47 elevpladser i alt, hhv. 18 SOSU-hjælper, 15 SOSU-assistenter, 7 pædagogiske assistenter samt 7 ekstraordinære, der ansættes på baggrund af 3. partsforhandlingerne (hvor kommunerne forpligtede sig til at oprette flere praktikpladser).

6 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 10 AER arbejdsgivernes elevrefusion Abonnement Falck Health Care Abonnement indeholder psykologisk rådgivning til 125 medarbejder (op til 10 timer pr. person) Personale fremmende foranstaltninger Bl.a. tilskud til sports arrangementer Kommunom uddannelse Lederuddannelse Metropol uddannelse Stillingsannoncer Tillidsrepræsentanter Vederlag til BUPL, PMF, FOA samt Ishøj lærerkreds 18 tillidsrepræsentanter. Rådhus kantine Indtægt fra salg af produkter og ydelser (1,1 mio. kr.) modsvarer delvis lønudgifter (1,1 mio. kr.), køb af fødevarer (0,8 mio. kr.) samt andre driftsomkostninger Trykkeri Udbetaling Danmark Heraf har Ishøj kommune haft 1,7 mio. kr. som lønudgift i forvejen. Dermed er der tale om 2,2 mio. kr. (faldende til 0,8 mio. kr. i 2015) ekstra udgift i forbindelse med Udbetaling Danmark. Call center Ishøj Kommunes bidrag til det fælles kommunale Call center. Digitaliseringspulje Midler til videreudvikling af digitale løsninger Byggesagsbehandling Indtægter vedr. administration på renovations område Ejendomsskatterestancer Vurderingsattester Tinglysningsafgift Fælles antenne Udgifter i forbindelse med tilsyn af fælles antenne Ishøj Byråd har for en periode på 8 år overdraget driften af Ishøj Fællesantenne i koncession til YouSee. Koncessionshaveren skal på Ishøj Byråds vegne forestå al administration af Ishøj Fællesantenne, herunder fastsætte og opkræve drifts- og tilslutningsafgifter og andre gebyrer/afgifter i henhold til takstbladet. Koncessionshaver forestår anlæggets drift og vedligeholdelse, herunder fastsættelse af udbud af TV-programmer, Internetadgang, IP-telefoni og andre tjenester, der udbydes via Ishøj Fællesantenne. Vagtordning Vagtordning i Ishøj Bycenter (1,5 mio. kr.) samt diverse andre ejendomme (1,2 mio. kr.) Rådhusservice Heraf lønudgift 1,4 mio. kr.; porto og fragt 0,6 mio. kr. B Budgetområde Tjenestemandpension B10.30 Bevillingsområde Arbejdsmarkedsforanstaltninger: B Budgetområde A-dagpenge Funktion : A-Dagpenge er en ydelse til forsikrede ledige og er omfattet af beskæftigelsestilskuddet. Kommunen medfinansierer ydelsen, så der er tale om en nettoydelse uden refusion og alle udgifterne bliver over tid kompenseret af staten via beskæftigelsestilskuddet til kommunen.

7 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 11 Udgifterne er opdelt efter om den ledige på A-dagpenge er i aktivering eller ej, samt om de ledige er aktiveret rettidigt i forhold til lovens krav. Aktiv periode med % kommunal finansiering Virksomhedspraksis og uddannelse Dette er udgiften til A-dagpenge for de forsikrede ledige, der er i aktivering. Ved aktivering med virksomhedspraktikog ordinær uddannelse (fx AMU kurser), er kommunens medfinansiering af A-dagpenge 50 %. Ved aktivering med øvrige kurser er kommunens medfinansiering 70 % af udgiften til A-dagpenge. Passiv periode med 70 % kommunal finansiering Ikke uddannelse Kommunens udgifter til A-dagpenge for de forsikrede ledige, der ikke er i aktivering. De første 4 ugers ledighed kaldet karensperioden - finansieres dog ikke af kommunen men 100 % af staten. Dagpenge ved manglende rettighed ved aktivering Kommunens udgifter til A-dagpenge for forsikrede ledige, som ikke er aktiveret rettidigt efter lovens bestemmelser, som er efter 3 eller 9 måneders ledighed (efter om den ledige er over eller under 30 år), og herefter igen efter 6 måneders ledighed. Kommunens merudgift til manglende rettidighed udgør dog kun de 30 % mere i udgift til A-dagpenge ved manglende rettidighed. Det kan være vanskeligt at undgå dette, da de forsikrede ledige i nogle tilfælde skifter mellem beskæftigelse eller sygdom og ledighed. Der er også fremsat lovforslag, som forventes gældende fra 2013 om suspension af reglerne om kommunernes 100 % medfinansiering af A-dagpenge ved manglende rettidighed. Medfinansiering af befordring (50 %) De forsikrede ledige der deltager i aktivering eller selvvalgt uddannelse har ret til befordringsgodtgørelse for den del af transporten der udgør mere en samlet 24 km i daglig transport. Denne godtgørelse udbetales af a-kasserne, og medfinansieres med 50 % af kommunen. Uddannelses ydelse 70 % bidrag Uddannelsesydelse er den tidligere betegnelse for den forsørgelse forsikrede ledige får under deltagelse i 6 ugers selvvalgt uddannelse, som de kan vælge indenfor de første 9 måneders ledighed. Fra 2013 modtager de ledige, der deltager i 6 ugers selvvalgt uddannelse dagpenge. Denne udgift indgår sammen med kommunens udgifter til dagpenge i aktive perioder, hvor der også er 70 % medfinansiering. B Budgetområde Revalidering Revalidering Funktion : Revalidering gives til borgere, hvis arbejdsevne er begrænset pga. fysiske, psykiske eller sociale årsager. Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der skal bidrage til at en borger med begrænset arbejdsevne kan fastholdes eller komme ind på arbejdsmarkedet. Statstilskud mv Funktion : Refusion på revalidering på 30 %, 50 % eller 65 %. Hjælpemidler/befordringsgodtgørelse Der er afsat et budget til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse i forbindelse med revalidering. Løntilskud i forbindelse med revalideringsansættelse Revalideringsydelse virksomhedspraktik Funktion : Refusion på revalidering på 30 %, 50 % eller 65 %. B Budgetområde Fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsydelse Funktion : Ledighedsydelsen gives til borgere, der er berettiget til fleksjob, og der er ledig efter et fleksjob eller har haft 9 måneders ansættelse i fleksjob inden for de seneste 18 måneder. Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget Funktion : Der kan ikke hjemtages refusion, såfremt personen har modtaget ledighedsydelse i sammenlagt 18 måneder inden for 24 måneder og revisitation ikke er sket rettidigt.

8 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 12 Refusion af ydelser til ledighedsydelser Funktion : Der ydes refusion på ledighedsydelser mellem 35 % til 50 %. Løntilskud til fleksydelse Funktion : Fleksjob kan bevilges til borgere med en varig og væsentligt nedsat arbejdsevne. Et fleksjob betyder, at man modtager fuld løn, selv om der ikke udføres en fuld arbejdsindsats. Kommunen giver et løntilskud hertil. Tilskuddet kan variere mellem fra 1/3 til 2/3 af den fulde lønsum. Refusion (fleksydelse) Funktion : Der modtages refusion af fleksydelser. Der er 65 % refusion på fleksjob i Hjælpemidler mv Funktion : Der gives i særlige sager tilskud til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse i forbindelse med fleksjob. Særlig ydelse Funktion : Særlig ydelse uden ret til ledighedsydelse. B Budgetområde drift ved beskæftigelsesordninger Løntilskud Funktion : Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til alternativt tilbud. Udgifter til mentor Funktion : Driftsudgifter til mentorer efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Driftsudgifter hjælpemidler Funktion : Driftsudgifter til hjælpemidler til aktiverede kontanthjælpsmodtagere mv. Lønudgifter Funktion : Lønudgifter ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder. Vejledningsudgifter Funktion : Vejledning & opkvalificering af unge fra 15 til 17 år. Refusion beskæftigelsesordninger Funktion : Refusion af mentor udgifter 50 %. Arbejdsmarkedsforanstaltninger (løntilskud kommunalt) Funktion : Løntilskud til forsikrede ledige i det kommunale. Arbejdsmarkedsforanstaltninger (løntilskud over 55 år) Funktion : Løntilskud til forsikrede ledige over 55 år Arbejdsmarkedsforanstaltninger (løntilskud privat) Funktion : Løntilskud til forsikrede ledige i det private Arbejdsmarkedsforanstaltninger (løntilskud stat) Funktion : Løntilskud til forsikrede ledige i staten. Arbejdsmarkedsforanstaltninger (løntilskud hjælpemidler) Funktion : Hjælpemidler til forsikrede ledige. Arbejdsmarkedsforanstaltninger (uddannelsesaftaler) Funktion : Løntilskud i forbindelse med uddannelsesaftaler til forsikrede ledige. Arbejdsmarkedsforanstaltninger (Personlig assistance for handicappede) Funktion : Personlig assistance for handicappede forsikrede ledige i forbindelse med uddannelse eller erhvervspraktik. Refusion arbejdsmarkedsforanstaltninger (løntilskud) Funktion : Refusion af løntilskud til forsikrede ledige

9 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 13 Refusion arbejdsmarkedsforanstaltninger (uddannelsesaftaler) Funktion : Refusion af løntilskud til forsikrede ledige Refusion arbejdsmarkedsforanstaltninger (hjælpemidler) Funktion : Refusion i forbindelse med hjælpemidler til forsikrede ledige. Kommunal beskæftigelsesindsats (dagpenge) Funktion : Uddannelse og driftsudgifter til dagpengemodtagere. Kommunal beskæftigelsesindsats (kontanthjælp) Funktion : Uddannelse og driftsudgifter til kontanthjælpsmodtagere. Kommunal beskæftigelsesindsats (ledighedsydelse) Funktion : Uddannelse og driftsudgifter i forbindelse med ledighedsydelsen. Kommunal beskæftigelsesindsats (revalidering) Funktion : Uddannelse og driftsudgifter i forbindelse med revalideringsydelse Kommunal beskæftigelsesindsats (sygedagpenge) Funktion : Uddannelse og driftsudgifter i forbindelse med sygedagpenge. Kommunal beskæftigelsesindsats (refusion) Funktion : Refusion af driftsudgifter med 50 %. B Anlæg Specifikation af rådighedsbeløb: Rådighedsbeløb kr. Budget 2013 Budget 2014 Kirkegrunden, salgsindtægter Ny jernbane, erstatning Salg af ejendom til finansiering af ny inst Salg af Kirk.V. 12 og Tussenelda Omkostninger ved salget 300 Salg af Kirkebjerggård Omkostninger ved salget 300 Anlæg i alt Budget 2015 Budget 2016 Beskrivelse af anlægsområderne: Kirkegrunden, salgsindtægter: Grunden sælges, idet der skal opføres ældrevenlige boliger ved kirkegrunden. Domea står for opgaven og der skal bygges 46 seniorboliger og et fælleshus. Ny Jernbane, erstatning: I forbindelse med anlæg af København-Ringstedbanen forventes en ekspropriationserstatning for de arealer, der bliver berørt af den kommende baneføring. Salg af ejendom til finansiering af ny institution: Ved finansiering af ny institution kalkuleres med salg af eksisterende institution på Jægerbuen 37, som er i utidssvarende stand. Salg af Kirkebjerg Vænge 12 og Tussenelda + omkostninger ved salget: Som en del af finansieringen af til- og ombygningen af Ishøj Skole sælges ejendommen Kirkebjerg Vænge 12 som huser SFO. Endvidere sælges ejendommen Tussenelda, som tænkes udstykket i forbindelse med salget. I anlægsprojektet er indregnet omkostninger til byplanlæggere. Salg af Kirkebjerggård + omkostninger ved salget: Byrådet har den 19. juni 2012 tiltrådt et salg af Kirkebjerggård, som påtænkes udbudt til byggefirma/- entreprenør med en forventet overtagelsesdato den 1. august 2013.

10 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 14 Indtægten er beregnet ud fra at der kan opføres 30 rækkehuse samt hovedbygningen, der skal bevares. I anlægsprojektet er indregnet omkostninger til byplanlæggere. B10.90 Bevillingsområde Finansiering: B Budgetområde Renteindtægter Renter af indskud i pengeinstitutter Kommunens gennemsnitlige likviditet de seneste 12 måneder opgjort efter kassekreditreglen ultimo 2. kvartal 2012 var ca. 100 mio. kr. Dette forventes at være mindre i Med udgangspunkt i det generelt lave renteniveau er renteindtægterne skønsmæssigt beregnet. Renter af tilgodehavender i betalingskontrol Morarenter af for sent betalte ydelser på kommunens tilgodehavender. Renter af pantebreve Renter på de af kommunen udstedte pantebreve i forbindelse med ejendomssalg. Renter af andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter af kommunens tilgodehavender vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Renter af udlæg vedrørende spildevandsanlæg med betalingsvedtægt I forbindelse med selskabsdannelsen af vandsektoren i 2010 skal Ishøj Spildevand A/S tilbagebetale Ishøj Kommunes tilgodehavende ultimo Gælden afvikles over maksimalt 10 år. Gælden forrentes med markedsrenten pr. 1/ der af Kommunekredit er beregnet til 3,22 % p.a.. Renter af udlæg vedrørende varmeforsyning Kommunens gæld til og tilgodehavender hos de kommunale forsyningsvirksomheder i det enkelte regnskabsår forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten. Som retningsgivende for markedsrenten anvendes den gennemsnitlige effektive 10-årige statsobligationsrente som denne opgøres af Nationalbanken. Renter af udlæg vedrørende vandforsyning I forbindelse med selskabsdannelsen af vandsektoren i 2010 skal Ishøj Vand A/S tilbagebetale Ishøj Kommunes tilgodehavende ultimo Gælden afvikles over maksimalt 10 år. Gælden forrentes med markedsrenten pr. 1/ der af Kommunekredit er beregnet til 3,22 % p.a.. B Budgetområde Renteudgifter Renter af udlæg vedrørende renovation Kommunens gæld til og tilgodehavender hos de kommunale forsyningsvirksomheder i det enkelte regnskabsår forrentes med en årlig rente svarende til markedsrenten. Som retningsgivende for markedsrenten anvendes den gennemsnitlige effektive 10-årige statsobligationsrente som denne opgøres af Nationalbanken. Renter af kortfristet gæld til staten Renter vedrørende betaling af statslige tilgodehavender. Renter af anden kortfristet gæld Renter vedrørende anden kortfristet gæld f. eks. i forbindelse med ejendomskøb, morarenter mv. Renter af langfristet gæld Renter af kommunens lånegæld kr Almindelige lån Ældreboliglån I alt

11 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 15 B Budgetområde Afdrag på udlån Indskud i Landsbyggefonden m.v Til grundkapitalindskud vedrørende seniorboliger på grunden ved Vejleå Kirke er der i 2013 afsat 8,216 mio. kr. Til driftsstøttelån vedrørende Gadekæret er der i 2013 afsat 1,6 mio. kr. Lån til betaling af ejendomsskatter: Nye lån til betaling af ejendomsskatter Afdrag på lån til betaling af ejendomsskatter Nettobeløbet 1,5 mio. kr. kan lånefinansieres. B Budgetområde Optagne lån Der er budgetlagt med følgende lån i h.t. lånebekendtgørelsen: kr Strandgårdskolen, renovering Kvalitetsfondsanlæg Udlæg til henstand med betaling af ejendomsskat I alt B Budgetområde Tilskud og Udligning kr Landsudligning Hovedstadsudligning Tilskud og udligning vedr. indvandrere Tilskud 19 - Hovedstadsområdet Statstilskud Statstilskud, betinget Kommunalt udviklingsbidrag Tilskud fra kvalitetsfonden Beskæftigelsestilskud Udligning vedr. selskabsskat Tilskud 17 - Social pulje Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Tilskud til sundhedsområdet Tilskud til ældreområdet Udgift / refusion af købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms I alt Økonomi- og Indenrigsministeriet skønner betalingskommunefolketallet til og dermed er det det tal, som bruges i beregningerne Landsudligning Korrektion overudligning Landsudligning omfatter alle kommuner i landet. Systemet er et såkaldt nettoudlignings-system, hvor udligningen baseres på en beregning af den enkelte kommunes strukturelle underskud eller overskud, dvs. forskellen mellem en kommunes udgiftsbehov og kommunens beregnede skatteindtægter. De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 58 pct. af det beregnede strukturelle underskud. Omvendt vil de kommuner, der har et beregnet strukturelt overskud (7 kommuner i 2013), skulle betale et udligningsbidrag, der udgør 58 pct. af kommunens strukturelle overskud. En kommunes udgiftsbehov opgøres ud fra befolkningens alderssammensætning og den socioøkonomiske struktur i kommunen. Det aldersbestemte og det socioøkonomiske udgiftsbehov sammenvejes til et samlet udgiftsbehov for kommunen. Ishøj Kommunes udgiftsbehov pr. indbygger kr. Ishøj Kommunes beregnede skatteindtægter pr. indbygger kr. Strukturelt underskud pr. indbygger kr. Ishøj Kommune modtager i 2013: *21.257*58 % kr. (afrundet)

12 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 16 Hovedstadsudligning Korrektion overudligning Hovedstadsudligningen er en mellemkommunal udligningsordning for kommunerne i hovedstadsområdet, hvilket vil sige, at der alene er tale om en omfordeling mellem kommunerne i hovedstadsområdet. De tilskud, som nogle kommuner i området modtager, betales således af andre kommuner i området. Hovedstadsudligningen er på samme måde som landsudligningen - opbygget som en nettoudligning. De kommuner, der har et beregnet strukturelt underskud, vil modtage et udligningstilskud på 27 pct. af det beregnede strukturelle underskud. Hovedstadsudligningen er en overbygning på landsudligningen, og udgiftsbehovene er i denne forbindelse sammensat med henblik på at afspejle de særlige udgiftsbehov i hoved-stadskommunerne. Ishøj Kommunes udgiftsbehov pr. indbygger kr. Ishøj Kommunes beregnede skatteindtægter pr. indbygger kr. Strukturelt underskud pr. indbygger kr. Ishøj Kommune modtager i 2013: *21.257*27 % kr. ( afrundet) Tilskud vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere Bidrag til udligning vedrørende indvandrere, flygtninge og efterkommere Udligningsordningen vedrørende udlændinge har til formål at udligne kommunernes gennemsnitlige merudgifter i forbindelse med integration og sprogundervisning mv. til udlændinge. Kommunerne finansierer denne ordning under ét, således at bidraget fordeles i forhold til kommunens folketal. Kommuner med få indvandrere, flygtninge og efterkommere vil således samlet yde et bidrag til ordningen, mens kommuner med mange indvandrere, flygtninge og efterkommere samlet vil modtage et tilskud. Tilskudsbeløb i 2013 for Ishøj Kommune fremkommer således: Tilskud pr. udlænding kr. *6.267 = kr. Yderligere tilskud pr. udlænding i alderen 0-5 år kr. *455 = kr. Yderligere tilskud pr. udlænding i alderen 6-16 år kr. *1.118 = kr. Tilskud til 19 pulje - kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer Bidrag til 19 pulje Hovedstadskommunerne bidrager med 0,08 pct. af beskatningsgrundlaget. Heraf medgår de 0,03 pct. til finansiering af den nye pulje efter 17 til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer. De resterende 0,05 pct. går til finansiering af særtilskudspuljen til kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske problemer. Med lovændringen er fordelingsnøglen samtidig ændret, så bidraget ydes efter kommunens andel af beskatningsgrundlaget i stedet for efter kommunens andel af indbyggertallet. Den samlede tilskudspulje efter 19 på 0,05 procent af beskatningsgrundlaget for kommunerne i hovedstadsområdet udgør for 2013 i alt 194,3 mio. kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet vil i forbindelse med fordelingen af særtilskud efter 19 angive de kriterier og hensyn, som der er blevet lagt til grund for fordelingen. Som en del af aftalen af 19. maj 2005 om de økonomiske vilkår for sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner, ydes Furesø Kommune et tilskud på 63,5 mio. kr. for Den resterende pulje fordeles efter konkrete ansøgninger. Statstilskud Staten yder et generelt tilskud (bloktilskud) til kommunerne. En del af det samlede bloktilskud går til finansiering af landsudligningen og udligningstilskuddet til kommuner med højt strukturelt underskud. Den resterende del fordeles til kommunerne i forhold til deres indbyggertal. Statstilskud (ordinært) fordelt efter folketal i 2013 er på kr. Ishøj Kommunes indbyggertal svarer til 0,3795 % af landets befolkning Statstilskud, betinget En andel af bloktilskuddet på i alt 4 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgifts-rammer. Det betingede bloktilskud er todelt, således at det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne udgør 3 mia. kr., mens det betingede bloktilskud vedrørende anlægsudgifterne udgør 1 mia. kr. Kommunalt udviklingsbidrag Regionernes udviklingsopgaver finansieres af et bloktilskud fra staten og et udviklingsbidrag fra kommunerne i regionen. Udviklingsbidraget for det første år, dvs. 2007, blev i lovgivningen fastsat til 110 kr. pr. indbygger. For 2013 vil pris- og lønreguleringen indebære, at udgangspunktet for regionernes bidragsfastsættelse vil være et grundbidrag på 124 kr. pr. indbygger.

13 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 17 Tilskud fra kvalitetsfonden I 2013 udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden til kommunerne med henblik på at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbudsområdet, i folkeskolen, til idrætsfaciliteter målrettet børn og unge samt på ældreområdet. Tilskudsrammen i 2013 er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det samlede skønnede indbyggertal pr. 1. januar Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra Kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bidrager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Ishøj Kommune modtager 7,584 mio. kr. i 2013 og skal derfor investere minimum 15,168 mio. kr. på kvalitetsfondsområderne. I investeringsoversigten er der kvalitetsfondsprojekter for 39,0 mio. kr. Beskæftigelsestilskud Fra 2010 har kommunerne medfinansieret udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. I den forbindelse ydes årligt et beskæftigelsestilskud til kommunerne, som består af et grundtilskud og et merudgiftsbehov. Det samlede beskæftigelsestilskud for kommunerne under ét svarer til de samlede forventede kommunale nettoudgifter til forsikrede ledige i året. Der foretages tre reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Tilskuddet opgøres og udmeldes først foreløbigt året før tilskudsåret. I tilskudsåret midtvejsreguleres tilskuddet, således at det i højere grad svarer til kommunernes forventede udgifter. Endelig efterreguleres tilskuddet i året efter tilskudsåret på baggrund af en opgørelse af de faktiske kommunale udgifter omfattet af beskæftigelsestilskuddet for hele landet på grundlag af de kommunale regnskaber. Hertil kommer et særligt tilskud for kommuner med en særlig stor negativ udvikling i ledigheden. Dette tilskud afregnes samtidigt med midtvejsreguleringen og efterreguleres ikke. Udligning vedr. selskabsskat Det kommunale provenu af selskabsskat udlignes i en særskilt udligning af selskabsskat, hvor 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Tilskud 17 - Social pulje Bidrag til 17 pulje Med virkning fra 2013 oprettes en ny særtilskudspulje til kommuner, som i visse dele af kommunen typisk i større byer - har en høj andel af borgere med sociale problemer. Tilskudspuljen udgør 400 mio. kr. i Formålet med puljen efter 17 er at styrke kommunernes økonomiske muligheder for at yde en særlig indsats over for sociale problemer i bestemte dele af kommunen, som har en overrepræsentation af borgere med sociale problemer. Kriterierne for overrepræsentation vil være andelen af borgere i visse dele af kommunen uden bolig, med psykisk sygdom, problemer med misbrug mv., lav indkomst, høj arbejdsløshed, mange på førtidspension og kriminalitetsproblemer. Puljen fordeles efter konkrete ansøgninger. Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. I aftalen med KL indgår, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5-årige børn pr. 1. januar Tilskud til sundhedsområdet Tilskuddet blev indført med virkning fra og med 2002 om frit valg af ældreboliger mv. pr. 1. juli 2002 og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp pr. 1. januar Tilskudspuljen udgør for ,1 mio. kr. og reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Tilskudspuljen fordeles til kommunerne efter en demografisk fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Tilskud til ældreområdet I forlængelse af finanslovsaftalen for 2007 fordeles der fra 2007 et statsligt tilskud til kommunerne ligeledes efter en demografisk nøgle på ældreområdet. Tilskudspuljen blev med finanslovsaftalen for 2010 forhøjet med 300 mio. kr. Tilskudspuljen udgør for 2013 i alt 892,6 mio. kr. og reguleres årligt med den forventede kommunale pris- og lønudvikling. Udgift til købsmoms Udgifterne til købsmoms har fra 1987 ikke været budgetlagt på driftskonti, men samlet på denne funktion. Der er momsudgifter vedr. arterne (ekskl. momspligtige virksomheder) samt bidrag / betaling for visse formål, så som vejbelysning, privatskoleelever, fritidsundervisning (dog kun ), kulturel virksomhed ( ), børnetandpleje ( )

14 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 18 Refusion af købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms ,5 % af art 7.1 Egne huslejer (ekskl. ældreboliger) betragtes som momsbærende og kommunen tilbagebetaler 25 % heraf til momsudligning. Det svarer til 7,5 % af arten 7.1. B Budgetområde Skatter kr Afregning af selskabsskat Dækningsafgift af off. ejendommes grundværdi Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Grundskyld Dækningsafg. af off. ejendommes forskelsværdi Dækningsafgift forretningsejendomme Afregning af det skrå skatteloft I alt Afregning af selskabsskat I 2013 afregnes provenuet for indkomståret 2010 samt reguleringer fra tidligere år. Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Skatteprocenten er fastsat til 25,00 %. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2013 udgør kr. Grundskyld Grundskyldpromille er fastsat til 25 (grænser er min. 16 max. 34 ); dog til 7,2 for landbrug (som er max. grænsen for landbruget) kr. * *7,2 Dækningsafgift af off. ejendommes grundværdi Dækningsafgift af off. ejendommes grundværdi udgør halvdelen af grundskyldspromillen, dvs. 12, kr. * 12,5 Dækningsafgift af off. ejendommes forskelsværdi Opkræves med max. 8,75, dvs kr. * 8,75 Dækningsafgift forretningsejendomme Opkræves med 10, dvs kr. * 10 Afregning af det skrå skatteloft Kommuner bliver omfattet af ordningen, hvis følgende to betingelser er opfyldt: Kommunens udskrivningsprocent er højere end i 2007, og Kommunens udskrivningsprocent er højere end 24,86. Beregningen foretages ud fra de forskudsregistrerede indkomster for topskatten - som opgjort af SKAT. B Budgetområde Likvide aktiver De likvide aktiver primo 2013 er skønnet til 21,7 mio.kr kr Primobeholdning Likviditetsforøgelse i.h.t. økonomiaftalen Likviditetsforbrug til finansiering af Letbanen Likviditetsforbrug i øvrigt Ultimobeholdning Ved økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening for 2013 gives et ekstraordinært tilskud på i alt 3 mia. kr. til konsolidering af kassebeholdningen. For Ishøj Kommune svarer dette til 11,388 mio. kr. der tillægges kassebeholdningen i 2013.

15 Ishøj Kommune Budget 2013 Side 19 Indskud til etablering af Letbanen finansieres af kassebeholdningen i 2014 med 12,150 mio. kr. Det øvrige forbrug udgøres af ubalancen i budgettet der korrigeres over kassebeholdningen. B Budgetområde Andre finansielle poster Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Region Hovedstaden betaler frem til 31/ en årlig ombygningsleje i forbindelse med leje af Distriktspsykiatrisk Center etage 7 Udlæg vedrørende spildevandsanlæg med betalingsvedtægt I forbindelse med selskabsdannelsen af vandsektoren i 2010 skal Ishøj Spildevand A/S tilbagebetale Ishøj Kommunes tilgodehavende ultimo Gælden afvikles over maksimalt 10 år. Udlæg vedrørende vandforsyning I forbindelse med selskabsdannelsen af vandsektoren i 2010 skal Ishøj Vand A/S tilbagebetale Ishøj Kommunes tilgodehavende ultimo Gælden afvikles over maksimalt 10 år. Kirkelige skatter og afgifter... 0 Kirkeskatten er pålignet med 0,9 % af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for kirkeskatten i Ishøj Kommune i 2013 på 1.948,480 mio. kr. og udgør 17,536 mio. kr. Høje-Taastrup Provsti har fremsendt meddelelse om ligningsbeløbets fordeling på de enkelte kirkekasser. Ishøj Sogn... 12,067 mio. kr. Torslunde sogn... 1,915 mio. kr. Provstiudvalgskassen... 0,315 mio. kr. Skoletjeneste... 0,243 mio. kr. Landskirkeskat mio. kr. I alt... 17,536 mio. kr. Afdrag på langfristet gæld Afdrag på kommunens lånegæld kr Almindelige lån Ældreboliglån I alt

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7.

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 Detaljerede budgetforudsætninger - Økonomi- og Planudvalget. B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7. Ishøj Kommune Budget 2015 Side 5 B10.10 Bevillingsområde Administration og planlægning: B10.10.05 Budgetområde Politisk organisation... 7.047 Valg... 716 Der afsættes hvert år midler til afvikling af 1

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2013 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 27 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 27 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 27 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

UDKAST TIL BUDGETFORSLAG 2014-2017. Specifikke oplysninger

UDKAST TIL BUDGETFORSLAG 2014-2017. Specifikke oplysninger UDKAST TIL BUDGETFORSLAG - Specifikke oplysninger I N D H O L D S F O R T E G N E L S E materiale Side Økonomiudvalget: 2. Renter... 2 3. Finansforskydninger... 4 4. Lån... 6 5. Tilskud og udligning...

Læs mere

Budgetforslag 2014. Budgetoverslag 2015-2016-2017. - i detaljer

Budgetforslag 2014. Budgetoverslag 2015-2016-2017. - i detaljer forslag overslag -- - i detaljer Indledning Hermed foreligger forslag og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen forslag i overblik, som primært retter

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Med ændret udvalgs- og bevillingsstruktur. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Med ændret udvalgs- og bevillingsstruktur. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Med ændret udvalgs- og bevillingsstruktur Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 GENEREL DEL MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 GENEREL DEL Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer

Budget 2015. Budgetoverslag 2016 2017 2018. - i detaljer overslag 2016 2017 2018 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag 2016-2018 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 31 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 31 Bevillingsbeskrivelse - Økonomi- og Planudvalget Ishøj Kommune Side 31 B10 Økonomi- og Planudvalget: Udvalgets opgaver er reguleret efter lov om kommuners styrelse, lov om borgerservice, lov om almene boliger m.fl. Økonomi- og Planudvalgets ansvarsområder

Læs mere

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010

KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD 2010 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf.: 33 92 93 00 Fax: 33 93 25 18 ism@ism.dk www.ism.dk Design: Schultz Grafisk

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i detaljer

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i detaljer overslag 2016 - i detaljer Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag -2016 for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig mod dem, der ønsker

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Renter, finansiering og balanceforskydninger

Renter, finansiering og balanceforskydninger Renter og finansiering mv. Området renter, tilskud, udligning og skatter mv. er opdelt på følgende områder: (netto) Andel i pct. Renter af likvide aktiver -5.169 0,2 Renter af kortfristede tilgodehavender

Læs mere

Økonomisk overblik 2015

Økonomisk overblik 2015 Økonomisk overblik 2015 Økonomiafdelingen, 1. september 2014 2 INDHOLD 1. Hovedresultater... 4 2. Skatter og generelle tilskud... 7 3. Befolkningsudviklingen og demografisk udgiftspres... 13 4. Serviceudgifterne...

Læs mere

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til Budget 2015-2018 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2015 og overslagsårene 2016-18 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2014. I

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Budget 2010. Indholdsfortegnelse

Budget 2010. Indholdsfortegnelse Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter -1.042,4-1.082,2-1.106,3-1.133,0 Generelle tilskud -471,9-493,9-521,4-540,3 Tilskud som vanskeligt stillet

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2014 Samtlige kommuner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115083 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for budgetlægningen for 2014 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret

Budget 2012 2015. Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. Økonomicentret Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Budget 2012 2015 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Bog 1 Generelle bemærkninger og beskrivelser

Læs mere

Økonomiudvalget. 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg

Økonomiudvalget. 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg Økonomiudvalget 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 60.62 Den centrale administrative funktion 60.64 Politiske organer, valg BEVILLINGSOMRÅDE 60.60 Bevillingsområde 60.60 Jordforsyning,

Læs mere

Forslag til årsbudget 2015

Forslag til årsbudget 2015 Forslag til årsbudget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Byrådets møde den 16. september 2014 1. behandling af budgetforslaget Indholdsfortegnelse Side GENEREL DEL Økonomisk redegørelse... 7 Økonomisk politik...

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere