Kronisk obstruktiv lungesygdom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kronisk obstruktiv lungesygdom"

Transkript

1 L UNGESYGDOMME 217 Kronisk obstruktiv lungesygdom Jens Georg Hansen Denne artikel er forfattet af en praktiserende læge, som står bag en af de to store epidemiologiske undersøgelser over kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)-forekomsten i Danmark. Det skønnes, at danskere har KOL, og mange diagnosticeres sent. De diagnostiske kriterier og de diagnostiske undersøgelsesprocedurer med spirometri gennemgås grundigt, og der er en kort oversigt over moderne behandling. Det pointeres, at man i almen praksis via en case-findingstrategi har en central mulighed for at forebygge udvikling af invaliderende KOL, og at den egentlige forebyggelse især kan fremmes ved, at vi aktivt deltager i tobaksprofylaksen. BIOGRAFI: Forfatter har været praktiserende læge i Aalborg siden 1977, i mange år deltidspraktiserende læge sideløbende med et klinisk lektorat på Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus. Forskningen har i mange år været en integreret del af hans praksisarbejde. Han har særlig interesse for diagnostik og behandling af luftvejslidelser, som de ses af den praktiserende læge. Han har publiceret 70 artikler i nationale og internationale tidsskrifter. FORFATTERS ADRESSE: Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Aalborg Sygehus, Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg. Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en folkesygdom, og hyppigheden er stigende, idet der i de kommende år må forventes et øget antal KOL-tilfælde i takt med, at befolkningen bliver ældre (1). Antallet af formodede KOL-tilfælde er lidt vekslende afhængig af, hvilke diagnosekriterier der anvendes. I dag er der dog konsensus om, at det er den postbronkodilatatoriske ratio FEV1/FVC < 0,70, der er guldstandarden, selv om denne pragmatiske definition også har visse begrænsninger, idet ratioen aftager med alderen, således at man risikerer, at underdiagnosticere KOL hos yngre mennesker, og overdiagnosticere KOL hos ældre. Cigaretrygning er den vigtigste risikofaktor for sygdommen (2). Miljømæssige forhold og erhvervseksponering for røg og gasser spiller også en betydelig rolle for udviklingen af KOL (3). I de senere år har interessen i stigende grad også fokuseret på genetiske årsagsfaktorer (4). Mens næsten 90% af alle KOL-tilfælde ses hos rygere, er det kun hos ca. halvdelen af rygerne, at der udvikles symptomgivende KOL, hvilket indikerer, at sygdommen formentlig er multifaktoriel, og både genetiske og miljømæssige faktorer er af betydning for den individuelle tilbøjelighed til at udvikle KOL. KOL er i dag den fjerdehyppigste dødsårsag, og i Danmark er mortaliteten steget med 50% siden Danske kvinder har verdens højeste mortalitetsrate af KOL, som er fordoblet

2 218 L UNGESYGDOMME siden 1985 (5). Tidlig opsporing af sygdommen er vigtig, og her har almen praksis en nøglerolle. Hvis behandlingen, der omfatter rygestop og medicinsk behandling, iværksættes i en tidlig fase af sygdommen, er prognosen langt bedre, end hvis sygdommen opdages sent. Rehabilitering bestående af fysisk træning, oplæring i selvbehandling og ved fremskreden sygdom sociale foranstaltninger er også vigtige elementer i behandlingen af KOL-patienten og dennes familie (6). Hvad er kronisk obstruktiv lungesygdom? KOL er en langsomt progredierende, inflammatorisk lungesygdom med kronisk luftvejsobstruktion. Symptomerne udvikler sig gradvis over mange år. Den er præget af åndenød, i starten kun ved anstrengelse, senere mere konstant til stede, ledsaget af langvarig eller periodisk hoste og ekspektoration. Ved fremskreden sygdom er der tillige vægttab, afmagring, muskelsvaghed, osteoporose og ødemer. Den primære årsag er tobaksrygning, idet der er en direkte sammenhæng mellem tobaksanamnesen (20 cigaretter (1 enhed) antal år= pack-years. Eksempel: 40 cigaretter røget dagligt i 20 år giver 40 packyears). Derudover spiller erhvervseksponeringen og miljømæssige forhold som tidligere nævnt også en ikke ubetydelig rolle. I et af de seneste numre af Lancet (3) anfører forfatterne således, at globalt set har muligvis 25 45% af patienterne med KOL aldrig røget. Tre milliarder mennesker svarende til næsten halvdelen af jordens befolkning bliver eksponeret for røg fra brændstof. Til sammenligning er der skønsmæssigt»kun«en milliard mennesker, der ryger tobak, hvilket fører til den interessante hypotese, at biomasserøg måske viser sig at være den største globale årsag til udvikling af KOL! Svær og kronisk astma kan udvikle sig til KOL. Ligeledes er alfa 1-antitrypsinmangel, der er genetisk bestemt, en stærk risikofaktor, som ved samtidig tobaksrygning medfører stor risiko for udvikling af emfysem (for store lunger) fra 40-års-alderen. Afgrænsningen over for astma vises i Tabel 1. Astma KOL Alder Alle Hyppigst > 40 år Allergi Ofte Sjældent Symptomer Kan komme relativt akut Udvikler sig gradvist Åndenød Periodisk. Astmaanfald Progredierende Hoste Periodisk. Natlig Progredierende Ekspektoration Periodisk Progredierende Lungestetoskopi Normal eller forlænget ekspirium Svækkede respirationslyde Spirometri Kan være normal mellem anfald Ratioen FEV1/FVC < 0,70 Røntgen Normal Uspecifikke forandringer. Eventuelt emfysematiske lunger Bronkodilaterende behandling Responderer godt Responderer mindre godt Tabel 1. Differentialdiagnose mellem astma og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

3 L UNGESYGDOMME 219 Boks 1. Kan det være kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)? Er du mere end 40 år? Har du haft daglig hoste gennem flere måneder? Har du ofte slim i luftvejene, som du hoster op? Bliver du let forpustet? F.eks. ved hurtig gang eller på trapper? Ryger du eller har du tidligere røget gennem mange år? Hvis du svarede JA til 3 eller flere af de 5 spørgsmål, bør du gå til din læge og få målt din lungefunktion, der kan afsløre, om du har KOL. Det er en nem undersøgelse uden ubehag for dig. Ja Nej Hvordan stilles diagnosen? Diagnosen stilles på baggrund af anamnese og objektiv måling af lungefunktionen. Anamnesen er vigtig, specielt hvad angår erhvervseksponering og tobaksrygning. KOL er relativt sjælden hos ikkerygere i den vestlige verden, så når man leder efter risikopatienter, kan aldrigrygere og til dels eksrygere nedprioriteres. Erhvervsanamnesen med arbejde i støvede, røg- og gasfyldte omgivelser bør til gengæld skærpe opmærksomheden hos lægen. Da KOL udvikles gradvist og er mere eller mindre symptomløs i mange år, er det sjældent, at risikopatienterne henvender sig, før de første symptomer melder sig i form af åndenød, hoste og ekspektoration. Erfaringen viser, at patienterne først henvender sig, når ca. halvdelen af lungekapaciteten er tabt, og tabt lungekapacitet kan ikke genvindes (7). Få spørgsmål kan være en hjælp i diagnostikken (Boks 1). Spirometri Spirometri er den eneste pålidelige metode til at vurdere lungefunktionen med måling af FEV1 (= det forcerede eksspiratoriske volumen i første sekund er det volumen, som eksspireres i det første sekund af en maksimal forceret eksspiration, som er påbegyndt efter en maksimal inspiration) og FVC (= den forcerede vitalkapaciteter er det volumen, som eksspireres under en forceret eksspiration påbegyndt efter en maksimal inspiration). Som ved alt måleudstyr er det afgørende for analysekvaliteten, at en række basale forhold er opfyldt, og at den ansvarlige for undersøgelsen er vidende herom. Specifikt for spirometre gælder det, at apparatet skal være kalibreret, og at der ikke er nogle løse forbindelser eller utætheder i slanger og bælg sidstnævnte er ikke aktuelt for elektroniske spirometre. Det er afgørende, at spirometret optegner en kurve, der afspejler, om undersøgelsen er korrekt udført. En optimal måling forudsætter, at patienten har inspireret maksimalt. Patienter, der har haft en luftvejsinfektion inden for den seneste måned, kan udvise forbigående nedsatte værdier (8). Undersøgelsen foretages med patienten siddende eller stående. Der foretages efter maksimal inspiration mindst tre målinger af den maksimalt forcerede eksspiration, indtil patienten ikke kan eksspirere yderligere. Målingerne kan godkendes, når forskellen mellem de to største værdier for henholdsvis FEV1 og FVC ikke overstiger

4 220 L UNGESYGDOMME Sværhedsgrad FEV1 i procent af forventet Symptomer Mild 80 Oftest ingen, eventuelt hoste og opspyt Moderat Hoste, opspyt og åndenød ved anstrengelse Svær Hoste, opspyt, åndenød og hyppige nedre luftvejsinfektioner Meget svær < 30 Mere udtalte symptomer end ved svær, og hyppige indlæggelser pga eksacerbationer Tabel 2. Stadieinddeling ved manifest kronisk obstruktiv lungesygdom. Testen gennemføres, når patienten er klinisk stabil og fri for luftvejsinfektioner. Der foretages tre målinger af FEV1 og FVC, hvoraf den bedste anvendes, såfremt de to bedste målinger ikke afviger mere end 5% fra hinanden. Patienten bør ikke have taget korttidsvirkende beta 2-agonister eller korttidsvirkende antikolinergikum de seneste seks timer, langtidsvirkende beta 2-agonister de seneste 12 timer, theophyllin retardpræparater de seneste 24 timer og ideelt set ipratropium den seneste uge før undersøgelsen. Hvis patienten er i behandling med steroid, nedocromil eller cromoglicat kan denne fortsættes som normalt. Spirometri udføres før og efter en adækvat inhaleret dosis af Berodual Inhalationspulver, seks kapsler, svarende til 600 mikrogram fenoterol og 240 mikrogram ipratropium. Spirometrien gentages efter 30 minutter for at sikre opnåelse af maksimal peakeffekt. Hvis FEV1 stiger omkring 500 ml eller mere, tyder det på astma. Der foreligger statistisk signifikant reversibilitet, hvis FEV1 stiger 200 ml eller mere, hvorimod en stigning i FEV1 under 200 ml er udtryk for irreversibilitet. Testen kan derimod ikke anvendes terapeutisk vejledende, fordi reversibiliteten kan svinge fra tid til anden, og selv mindre, ikke statistiske stigninger i FEV1 kan hos KOL-patienter være af klinisk betydning. Boks 2. Udførelse af reversibilitetstest. 5% eller 100 ml. Det bedste resultat af tre målinger anvendes som mål for patientens optimale lungefunktion (9, 10). Lungefunktionen afhænger af følgende tre faktorer: Mænd har større lungevolumina end kvinder, FEV1 aftager fra ca. 20-årsalderen med 30 ml/år, hos KOL-patienter op til 100 ml/år, og lungefunktionen øges med højden. Stadieinddeling baseret på FEV1 ses i Tabel 2. Reversibilitet Bronkial reversibilitet anvendes til at undersøge, om en påvist obstruktiv lungefunktionsnedsættelse er reversibel. Testen benyttes til at måle den postbronkodilatoriske FEV1, som er den stærkeste prognostiske faktor hos KOL-patienter, og samtidig bruges den til bedømmelse af sværhedsgraden. Bortset fra steroid, nedocromil og cromoglicat bør al anden bronkieudvidende medicin så vidt muligt seponeres før undersøgelsen. Patienterne bør heller ikke have haft en luftvejsinfektion inden for den seneste måned (9). Nedenfor er anført et eksempel på reversibilitetstest (Boks 2). Ved undersøgelse for reversibilitet hos KOL-patienter, er det mest optimale at anvende et præparat, der indeholder parasympatolytika og sympatomimetika i kombination. Hvis FEV1/FVC er < 0,70, udføres der reversibilitetstest efter nedennævnte retningslinjer, hvor der eksempelvis er anvendt Berodual.

5 221 Opmærksomhed på muligheden af KOL og tidlig diagnostik i praksis kan forebygge invaliditet og for tidllig død. Foto: Jens Georg Hansen. Behandling Det er vigtigt, at befolkningen er vidende om sygdommen og mulige risikofaktorer. Det gælder især oplysning om, at tidlig opsporing og tidligt indsættende behandling og ændring af levevis er vigtig. Den medicinske behandling er rettet mod sværhedsgraden af KOL. Selv om der ikke kan påvises reversibilitet, kan selv en mindre stigning i lungefunktionen være til gavn for nogle KOL-patienter. Korttidsvirkende og langtidsvirkende bronkodilatatorer beta 2-agonister og parasympatolytica er hovedhjørnestene i behandlingen. Tillæg af inhaleret steroid i kombination med bronkodilatatorer er indiceret ved svær sygdom. Man skal overveje hjemmeilt til patienter med lav iltmætning (Sa0 2 < 92%). Fysisk træning er vigtig for at styrke muskelmassen og konditionen. Kosten et vigtig, fordi mange KOL-patienter taber sig, og vægttab og undervægt er associeret med øget mortalitet. Forebyggelse af infektioner bør prioriteres, inkl. vaccination mod influenza og pneumokokker. Behandlingen er i øvrigt i detaljer gennemgået i DSAM s vejledning. Epidemiologi KOL er en folkesygdom, og antallet af KOL-tilfælde må forventes at stige kraftigt i de kommende år i takt med, at der bliver flere og flere ældre i befolkningen. Sygdommen har stor komorbiditet, eksempelvis med iskæmisk hjerte-kar-sygdom, lungecancer og osteoporose. Sygdommen udvikles snigende og langsomt og medfører irreversible forandringer i lungerne og luftvejene. Patienterne kontakter typisk

6 222 L UNGESYGDOMME Sværhedsgrad Alder, år Antal Ingen % (n) Mild % (n) Moderat % (n) Svær* % (n) Missing (1) AR (229) 1 (2) 1 (2) 0 ER (135) 2 (3) 1 (2) 0 R (135) 5 (7) 6 (9) 1 (2) Missing (2) AR (189) 2 (3) 1 (1) 0 ER (119) 4 (6) 4 (5) 1 (1) R (66) 9 (8) 14 (12) 1 (1) Missing (3) AR (175) 4 (8) 1 (2) 1 (1) ER (119) 6 (8) 3 (4) 6 (8) R (59) 5 (4) 10 (7) 3 (2) Missing 6 83 (5) 17 (1) 0 0 AR (105) 4 (4) 5 (6) 0 ER (67) 18 (19) 13 (13) 5 (5) R (18) 7 (2) 22 (6) 7 (2) Total (1.427) 5 (75) 4 (69) 1 (22) *) Svær og meget svær, AR = aldrig ryger, ER = eksryger, R = ryger. Tabel 3. Sværhedsgraden af luftvejsobstruktion hos kvinder defineret ud fra Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)-kriterierne. læge, når mere end halvdelen af lungekapaciteten er gået tabt, og mistet lungekapacitet kan ikke genvindes. Tidlig diagnose er derfor vigtig for at forebygge sygdomsprogression, mindske symptomer og reducere antallet af eksercabationer. Sygdommen er i fremskredne stadier invaliderende for patienten, belastende for omgivelserne og en økonomisk byrde for samfundet. Således er det beregnet, at udgiften til sygdomsbehandling udgør 10% af de samlede udgifter til behandling af patienter over 40 år (11). I alt mennesker indlægges årligt med KOL, og hver dag dør ti mennesker af KOL. I Danmark er der for tiden to befolkningsundersøgelser, hvor man løbende undersøger forekomsten af KOL (12, 13). Data fra Østerbroundersøgelsen (12) har senest været offentliggjort i Materialet består af personer over 35 år. Der blev fundet en prævalens på 14,3%, hvilket omregnet til hele den danske befolkning skulle betyde, at personer lider af KOL. Heraf har 38% sygdommen i mild grad. I den anden under-

7 L UNGESYGDOMME 223 Sværhedsgrad Alder, år Antal Ingen % (n) Mild % (n) Moderat % (n) Svær* % (n) Missing (1) AR (153) 3 (5) 0 0 ER (116) 2 (3) 3 (4) 0 R (101) 5 (6) 8 (9) 1 (1) Missing (2) AR (176) 2 (3) 1 (2) 0 ER (237) 6 (15) 4 (10) 1 (2) R (136) 12 (20) 6 (11) 3 (5) Missing (9) 9 (1) 9 (1) 0 AR (329) 7 (24) 2 (7) 0,3 (1) ER (512) 7 (46) 10 (61) 3 (22) R (178) 17 (49) 14 (39) 6 (17) Missing 3 67 (2) 0 33 (1) 0 AR (102) 9 (11) 5 (6) 0 ER (263) 13 (50) 11 (42) 8 (32) R (68) 18 (22) 18 (21) 7 (8) Total (2385) 9 (255) 7 (214) 3 (88) *) Svær og meget svær, AR = aldrig ryger, ER = eksryger, R = ryger. Tabel 4. Sværhedsgraden af luftvejsobstruktion hos mænd defineret ud fra Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)-kriterierne. søgelse fra Nordjyllands og Viborg Amter (NCPS-studiet) (13) er resultaterne publiceret i I denne undersøgelse, der omfatter personer i alderen år, blev prævalensen bestemt til 12%, og standardiseret til den danske befolkning fandtes prævalensen i alderen år at være 9% (95% konfidensinterval 8 10%) svarende til personer for kvinder 7% og for mænd 11%. De fleste tilfælde blev defineret som milde eller moderate. I begge undersøgelser er der mulighed for fejlkilder, der kan påvirke det sande tal for antallet af KOL-patienter. I Østerbroundersøgelsen er prævalensen baseret på præbronkodilatatorisk måling og ikke, som anbefalet af GOLDkriterierne, efter bronkodilatation. Man må derfor formode, at en del af patienterne fejlagtigt har fået KOL-diagnosen, selv om de formentlig har astma. I NCPSstudiet er prævalensen beregnet efter bronkodilatation. 20% havde obstruktion før bronkodilatation, og af disse fik 19% altså næsten en femtedel normaliseret deres lungefunktion efter bronkodilata-

8 224 L UNGESYGDOMME tion som udtryk for, at de havde astma og ikke KOL (Tabel 3 og Tabel 4). I begge undersøgelser er der anvendt en fast grænse for ratioen FEV1/FVC < 0,70. Da ratioen imidlertid aftager med stigende alder (især hos aldrigrygere > 70 år), medfører denne definition en vis risiko for fejlklassification, således at KOL overdiagnosticeres i de ældre aldersklasser, og underdiagnosticeres i de yngre. Omvendt har vi valgt at bruge denne definition, fordi den er praktisk og pragmatisk og også gør det muligt at sammenligne med andre udenlandske undersøgelser, hvor prævalensen er fundet at være 7 10% (14, 15). Hvad er så det sande antal af KOL-patienter i Danmark? Sandsynligvis ca personer. KOL overdiagnosticeres i Østerbroundersøgelsen af ovennævnte grunde og fordi, befolkningssammensætningen næppe er repræsentativ (socialt, tobaksforbrug og luftforurening), mens tallene fra NCPS-studiet må betragtes som minimumstal, blandt andet fordi KOL også findes i yngre aldersklasser under 45 år om end mindre hyppigt og tiltager stærkt med alderen. Endvidere blev en mindre del af patienterne ekskluderet, fordi de kun fik påvist obstruktion før bronkodilatation, men ikke fik udført post-bronkodilatatorisk behandling. Andelen af patienter i NCPS-studiet, der har KOL og behandles med medicin, er lavt. Blandt patienter med svær og meget svær KOL fik kun henholdsvis 63% og 58% behandling med bronkodilatatorer, hvilket tyder på enten underdiagnosticering eller underbehandling. 29% af patienterne med moderat KOL fik behandling med inhalationssteroider, selv om det ikke er bevist, at denne behandling er klinisk relevant for denne gruppe. Konklusion Der er et stigende behov for at identificere midaldrende rygere med uerkendt KOL. Screening for KOL i almen praksis er vanskelig at gennemføre, hvorimod case-finding er mere velegnet til imple- mentering i almen praksis. Så snart KOLpatienten er identificeret, skal vedkommende følges med regelmæssige spirometrier og opmuntres til at opgive rygning, da det er veldokumenteret, at ophør med rygning uanset på hvilket stadium i sygdommen er forbundet med en bedre prognose. Derudover er det vigtigt, at lægen vurderer patientens behov for medicinsk behandling, rehabilitering og kostvejledning samt er opmærksom på øget forekomst af komorbiditet. Økonomiske interessekonflikter: Forfatter har modtaget honorar fra Astra- Zeneca, Boehringer Ingelheim og Pfizer Danmark for indsamling af data i forbindelse med en KOL undersøgelse. LITTERATUR 1. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. www. goldcopd.org.2004 (updated 2005). 2. Løkke A, Lange P, Scharling H et al. Developing COPD: a 25 year follow up study of the general population. Thorax 2006;61: Salvi SS, Barnes P. Chronic obstructive pulmonary disease in non-smokers. Lancet 2009;374: Ingebrigtsen T, Thomsen SF, Vestbo J et al. Kronisk obstruktiv lungesygdom og genetik. Ugeskr Læger 2008;170:

9 L UNGESYGDOMME Juel K, Døssing M. KOL i Danmark. København: Statens Institut for Folkesundhed, KOL i almen praksis. Klinisk vejledning. København: Dansk Selskab for Almen Medicin, Lange P, Groth S, Nyboe J et al. Chronic obstructive lung disease in Copenhagen: crosssectional epidemiological aspects. J Intern Med 1989;226: Hansen JG. The effect of acute rhinosinusitis on pulmonary function in adults. Prim Care Respir J 2009;18: Hansen JG. Spirometri i almen praksis. Månedsskr Prakt Lægegern 2004;82: Lange P, Hansen JG, Iversen M et al. Diagnostik og behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom. Klaringsrapport fra Dansk Lungemedicinsk Selskab og Dansk Selskab for almen medicin. Ugeskr Læger 1998;160 (suppl 1). 11. Bilde L, Svenning AR, Dollerup J et al. The cost of treating patients with COPD in Denmark. Respir Med 2007;101: Løkke A, Fabricius PG, Vestbo J et al. Forekomst af kronisk obstruktiv lungesygdom i København. Ugeskr Læger 2007;169: Hansen JG, Pedersen L, Overvad K et al. The prevalence of chronic obstructive pulmonary disease among Danes aged years. COPD: J Chron Obstruct Pulm Dis 2008;5: Halbert RJ, Natoli JL, Gano A et al. Global burden of COPD; systematic review and metaanalysis. Eur Respir J 2006;28: Buist AS, McBurnie MA, Vollmer WM et al. International variation in the prevalence of COPD (The BOLD Study): a population-based prevalence study. Lancet 2007;370:

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm

http://medlem.apoteket.dk/pjecer/html/direkte/2008-direkte-02.htm Side 1 af 5 Nr. 2 \ 2008 Behandling af KOL - Kronisk Obstruktiv Lungesygdom Af farmaceut Hanne Fischer KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) er en lungesygdom, som ca. 430.000 danskere lider af. Rygning

Læs mere

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma

Hvad er KOL. Kronisk sygdom i luftveje og lunger. KOL er en folkesygdom. Mange navne. KOL er ikke det samme som astma Hvad er KOL Kronisk sygdom i luftveje og lunger KOL er en folkesygdom Mange navne Kronisk bronkitis og for store lunger Rygerlunger KOL er ikke det samme som astma Praktisk definition Vedvarende nedsat

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest

Kronisk obstruktiv lungesygdom. Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Kronisk obstruktiv lungesygdom Pia Holland Gjørup Afdelingslæge Hospitalsenheden Vest Interessekonflikter KOL Fibrose Bronkiolit Slim Inflammation Emfysem Bronkiektasier Destruktion af parenchym Tab af

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Definition og diagnostiske kriterier for de specifikke tilstande Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) defineres som en sygdomstilstand, der er karakteriseret ved luftvejsobstruktion

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL

Kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL Kronisk obstruktiv lungesygdom - KOL Jørgen Vestbo KOL kronisk obstruktiv lungesygdom Kan forebygges og behandles Har væsentlige ekstrapulmonale manifestationer. Karakteriseret ved luftvejsobstruktion,

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Definition og diagnostiske kriterier for de specifikke tilstande Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) defineres som en sygdomstilstand, der er karakteriseret ved luftvejsobstruktion

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse

KOL -Undervisning. Velkommen og god fornøjelse KOL -Undervisning Velkommen og god fornøjelse Lungefysiologi Hvad er sygdommen Emfysemer beskadigelse af lungevævets elastiske fibre, hvilket sænker lungekapaciteten KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet,

Læs mere

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager:

Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: KOL definition: KOL sværhedsgrader ifølge lungeforeningen: Årsager: Disposition: Lunge fysiologi: Hvad er sygdommen: Emfysem er beskadigelse af lungevævets elastiske fibre som sænker lungekapaciteten. KOL medfører øget tryk i lungekredsløbet som igen medfører hjertesvigt

Læs mere

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag?

Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Har det noget med ens arbejde at gøre? Hvad ved vi i dag? Ingrid Louise Titlestad Overlæge, ph.d., Klinisk Lektor Odense Universitetshospital Svejsekonferencen KOL

Læs mere

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014

Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme. Årsmødet 2014 Institut for Folkesundhedsvidenskab Tidlig diagnose af kroniske lungesygdomme Årsmødet 2014 Peter Lange Afdeling for Socialmedicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Lungemedicinsk Sektion, Hvidovre

Læs mere

1 Poul Henning Madsen

1 Poul Henning Madsen Poul Henning Madsen 1 2 Hvad håndterer vi i Lungemedicin SLB? Uafklarede lungeinfiltrater og stadieinddeling af malign sygdom i thorax Uafklarede radiologiske fund (eksempelvis mediastinal adenopati) Uafklarede

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for KOL Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Er under revision Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Hvilke værdier får vi?

Hvilke værdier får vi? Hvilke værdier får vi? Spirometri med måling af FEV 1 og FVC Beregning af FEV 1 /FVC% Rumfang FEV 1 FVC 0 1 Tid Tolkning af spirometri FEV 1 : normal hvis > 80% af forventet værdi FVC: normal hvis > 80%

Læs mere

1. Indledning. Programledelsen har været sammensat af repræsentanter fra amtets sygehuse, almen praksis og kommunerne i amtet.

1. Indledning. Programledelsen har været sammensat af repræsentanter fra amtets sygehuse, almen praksis og kommunerne i amtet. KOL-VEJLEDNING TIL DE PRAKTISERENDE LÆGER DIAGNOSTISERING, BEHANDLING OG REHABILITERING AF PATIENTER MED KOL KOL - PROGRAMLEDELSEN VEJLE AMT, NOVEMBER 2006 1. Indledning Vejle Amt nedsatte i 2005 en Programledelse,

Læs mere

Hvem bruger astmamedicin?

Hvem bruger astmamedicin? Hvem bruger astmamedicin? Indhold RESUMÉ... 1 BAGGRUND OG FORMÅL... 1 LÆGEMIDLER PÅ MARKEDET... 2 ASTMA, KOL OG ASTMATISK BRONKITIS METODE TIL OPDELING AF BRUGERNE... 2 FOREKOMST AF PATIENTER I MEDICINSK

Læs mere

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE

KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE KOL BORGERE I SLAGELSE KOMMUNE GENERELT OM KOL 430.000 BORGERE MED KOL I DK 25.000 INDLÆGGELSER ÅRLIGT 4000 DØDSFALD ÅRLIGT VIDEN OM KOL KOL ER EN IRREVERSIBEL LUNGE LIDELSE LIDELSEN ER FORÅRSAGET AF RYGNING,

Læs mere

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair

Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Singulair Mulig uhensigtsmæssig ordination af astmamidlet Notat, oktober 2003 Mere end halvdelen af -brugerne i perioden 1999-2002 var 50 år eller derover. Heraf fik mellem 43 og 46 % også lægemidler, der primært

Læs mere

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM

LUNGER VISION SUNDERE - LIVET IGENNEM VISION SUNDERE LUNGER - LIVET IGENNEM Det nyfødte barns første selvstændige handling er at trække vejret. Og når vi en dag holder op, markerer dét livets afslutning. Derfor skal vi passe på de lunger,

Læs mere

2. RYGNING. Hvor mange ryger?

2. RYGNING. Hvor mange ryger? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 2 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8- år tidligere

Læs mere

Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen

Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen Kapitel 11 Resultater fra h e l b redsundersøgelsen Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen 113 I alt 36, af deltagerne i KRAM-undersøgelsen er moderat overvægtige 11,6 er svært overvægtige Omkring

Læs mere

Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen

Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen Kapitel 11 Resultater fra h e l b redsundersøgelsen Kapitel 11. Resultater fra helbredsundersøgelsen 113 I alt 36,0 % af deltagerne i KRAM-undersøgelsen er moderat overvægtige 11,6 % er svært overvægtige

Læs mere

KOL Organisation i Almen praksis. Rune Pallesen Praktiserende læge i Oksbøl

KOL Organisation i Almen praksis. Rune Pallesen Praktiserende læge i Oksbøl KOL Organisation i Almen praksis Rune Pallesen Praktiserende læge i Oksbøl Rune Pallesen, Lægerne i Oksbøl 2008 KOL Hvad er almen praksis opgave? Rune Pallesen, Lægerne i Oksbøl 2008 KOL Hvad er svært

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL

Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL 2015 Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med KOL Sundhedsstyrelsen, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse

Lungesygdomme. Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse Lungesygdomme Astma og Kronisk Obstruktiv Lungelidelse http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/behandling_af_astma_og_kronisk_obstruktiv_.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/kol_rev.htm http://www.irf.dk/dk/publikationer/maanedsblad/akut_exacerbation_af_kol.htm

Læs mere

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE

KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL FAKTA OG FOREBYGGELSE KOL - en folkesygdom KOL er en sygdom, hvor lungevævet langsomt ødelægges. Efterhånden som sygdommen udvikler sig, medfører det problemer med vejrtrækningen. KOL er en forkortelse

Læs mere

En befolkningsundersøgelse i Region Nord og Midt.

En befolkningsundersøgelse i Region Nord og Midt. En prospektiv follow-up undersøgelse over lungefunktionens udvikling og associationen til alder, køn, rygning, uddannelse, erhverv, arbejde, co-morbiditet, genetisk disposition og medicinforbrug. En befolkningsundersøgelse

Læs mere

KOL behandling i Harlev Lægehus. Forskningstræningsprojekt af Anders Heslop Tine Søndergaard Anders Langelund. vejleder Morten Bondo Christensen

KOL behandling i Harlev Lægehus. Forskningstræningsprojekt af Anders Heslop Tine Søndergaard Anders Langelund. vejleder Morten Bondo Christensen KOL behandling i Harlev Lægehus Forskningstræningsprojekt af Anders Heslop Tine Søndergaard Anders Langelund vejleder Morten Bondo Christensen 1 Introduktion Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er en

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsbetinget KOL.

Forebyggelse af arbejdsbetinget KOL. Forebyggelse af arbejdsbetinget KOL. Arbejdsmedicinsk årsmøde april 2007 Nyborg Øyvind Omland Hvorfor måle lungefunktion? Afspejler funktionelle ændringer som følge af sygdom Kan afspejle miljømæssig påvirkning

Læs mere

Kursus til borgere med mild til svær KOL i henhold til Sundhedslovens 119 Lolland Kommunes indsats jf. forløbsprogrammet for borgere med kronisk

Kursus til borgere med mild til svær KOL i henhold til Sundhedslovens 119 Lolland Kommunes indsats jf. forløbsprogrammet for borgere med kronisk Kursus til borgere med mild til svær KOL i henhold til Sundhedslovens 119 Lolland Kommunes indsats jf. forløbsprogrammet for borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) 1. BAGGRUND FOR KOL-KURSUS

Læs mere

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL?

Behandling af KOL. Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre med KOL? Behandling af KOL Denne brochure handler om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL) - også kaldet rygerlunger. Hvad er symptomerne? Hvilken medicin bruges til KOL? Hvad kan du selv gøre for at leve bedre

Læs mere

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med.

Myter og Fakta om Børneastma. Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Myter og Fakta om Børneastma Klaus Bønnelykke, læge Hans Bisgaard, professor, overlæge, dr. med. Litteratur Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for the diagnosis and management of asthma

Læs mere

2. RYGNING. Følgende spørgsmål anvendes til at belyse befolkningens rygevaner: Ryger du?

2. RYGNING. Følgende spørgsmål anvendes til at belyse befolkningens rygevaner: Ryger du? SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 1 2. RYGNING Rygning er den væsentligste forebyggelige risikofaktor i forhold til langvarig sygdom og dødelighed. I gennemsnit dør en storryger 8-10 år tidligere

Læs mere

KOL Anbefalinger for tidlig opsporing, behandling, rehabilitering og opfølgning HØRINGSUDKAST

KOL Anbefalinger for tidlig opsporing, behandling, rehabilitering og opfølgning HØRINGSUDKAST KOL Anbefalinger for tidlig opsporing, behandling, rehabilitering og opfølgning HØRINGSUDKAST Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2 Vidensgrundlag... 4 1.3 Læsevejledning... 4 1.4

Læs mere

3.1 Region Hovedstaden

3.1 Region Hovedstaden 3.1 Region Hovedstaden I dette afsnit beskrives en række sociodemografiske faktorer for borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst 2 af disse kroniske sygdomme i Region Hovedstaden. På tværs

Læs mere

KOL og Pulmonal hypertension -en update. Charlotte Andersen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet

KOL og Pulmonal hypertension -en update. Charlotte Andersen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet KOL og Pulmonal hypertension -en update Charlotte Andersen Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet DSKF 8.4. 2011 Klassifikation af pulmonal hypertension 2009 1. Pulmonal arterial hypertension (PAH)

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Baggrund og formål Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) 9 n Sygdommen skyldes i de fleste tilfælde rygning. n Alle rygere især storrygere har risiko for at få KOL, 15-35 % af rygerne får KOL. n Mere end 25. danskere rapporterer

Læs mere

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Diagnostik og behandling Lone Agertoft, overlæge/lektor H.C. Andersen Børnehospital Odense Universitetshospital 2017 Målet for behandling Få eller ingen symptomer inklusiv om natten Så få astma-anfald

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom

Kronisk obstruktiv lungesygdom Kronisk obstruktiv lungesygdom Diagnostik og behandling i almen praksis Af Peter Lange Biografi Forfatter er speciallæge i intern medicin og medicinske lungesygdomme. Han er formand for den del af National

Læs mere

Kol i almen praksis. diagnostik, behandling, opfølgning, rehabilitering

Kol i almen praksis. diagnostik, behandling, opfølgning, rehabilitering Kol i almen praksis diagnostik, behandling, opfølgning, rehabilitering 2008 KOL i almen praksis Vejledningen er udarbejdet af Søren Brorson, alment praktiserende læge Thomas Gorlén, alment praktiserende

Læs mere

Sådan bruger du KOL-filmen vejledning til fagfolk

Sådan bruger du KOL-filmen vejledning til fagfolk Sådan bruger du KOL-filmen vejledning til fagfolk Sådan bruges KOL-filmen Danmarks Lungeforening har i samarbejde med en række centrale fagpersoner, udviklet en lille inspirationsfilm om KOL (Kronisk Obstruktiv

Læs mere

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Lone Agertoft, overlæge/lektor H.C. Andersen Børnehospital Odense Universitetshospital 26.01.17 Case Astma Bronkiale Målet for behandling Få eller ingen symptomer

Læs mere

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL

Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Sygdomsspecifik Sundhedsaftale for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL KOL-patienter har fået diagnosticeret en Kronisk Inflammatorisk Lungesygdom med en systemisk komponent. Sygdommen medfører vedvarende

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager

Ankestyrelsens principafgørelse Arbejdsskade - om varigt mén - KOL - fradrag - konkurrerende årsager KEN nr 9977 af 12/10/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. oktober 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-5015-04741 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning

Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis. Fakta om rygning Guide til sygdomsforebyggelse på sygehus og i almen praksis Indhold Hvad er rygning? Hvad betyder rygning for helbredet? Hvordan er danskernes rygevaner? Hvilke konsekvenser har rygning i Danmark? Danskerne

Læs mere

Projektbeskrivelse for KOALA. KOL kvalitetssikrings aktivitet på sundhedscentre og sygehuse

Projektbeskrivelse for KOALA. KOL kvalitetssikrings aktivitet på sundhedscentre og sygehuse Projektbeskrivelse for KOALA KOL kvalitetssikrings aktivitet på sundhedscentre og sygehuse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 2. Formål... 4 3. Mål, succeskriterier og målemetode... 4 4. Datarettigheder...

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven

Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven Vejledning om behandling af anerkendelsesspørgsmålet ved anmeldelser af astma og kronisk bronchitis efter arbejdsskadesikringsloven Kapitel 1 Indledning Både astma og kronisk bronchitis er meget almindelige

Læs mere

KOALA KOALA KOL KVALITETSSIKRINGS AKTIVITET PÅ SUNDHEDSCENTRE OG HOSPITALER

KOALA KOALA KOL KVALITETSSIKRINGS AKTIVITET PÅ SUNDHEDSCENTRE OG HOSPITALER KOL KVALITETSSIKRINGS AKTIVITET PÅ SUNDHEDSCENTRE OG HOSPITALER De 2 private projekter KVASIMODO 1 1. tværsnit 2. tværsnit 184 prak. læger 3.024 patienter 156 prak. læger 2.439 patienter 2.978 patienter

Læs mere

Reservelæge Helene Møller Nielsen, Lungemedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Reservelæge Helene Møller Nielsen, Lungemedicinsk afdeling, Aalborg Universitetshospital En prospektiv follow-up undersøgelse over lungefunktionens udvikling og associationen til alder, køn, rygning, erhverv, comorbiditet og medicinforbrug. Reservelæge Helene Møller Nielsen, Lungemedicinsk

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d. studie - I relation til MAST Metode Effektmål Resultater Patient@home, Middelfart den

Læs mere

!! Når!det!er!svært!at!s,lle! diagnosen!astma! 3!Hvad!kan!sygeplejerskens!rolle!være?!

!! Når!det!er!svært!at!s,lle! diagnosen!astma! 3!Hvad!kan!sygeplejerskens!rolle!være?! Nårdetersværtats,lle diagnosenastma 3Hvadkansygeplejerskensrollevære? CelestePorsbjerg Overlæge,ph.d.,kliniskforskningslektor LungemedicinskafdelingL,BispebjergHospital 6% 4% 2% 0% Astma enhyppigsygdomidanmark

Læs mere

Støtte til deltagelse i implementeringsgrupperne... 15.000 kr. I alt...41.500 kr. Nanna Salicath Afdelingschef Sundhedsafdelingen, Samsø Kommune

Støtte til deltagelse i implementeringsgrupperne... 15.000 kr. I alt...41.500 kr. Nanna Salicath Afdelingschef Sundhedsafdelingen, Samsø Kommune Ansøgning om økonomisk støtte fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i 2010 2012 fra Samsø Kommune. Samsø Kommune søgte i første

Læs mere

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD

COPSAC. Copenhagen Studies on Asthma in Childhood. Astma og immundefekt hos børn. Klaus Bønnelykke Læge, PhD COPSAC Copenhagen Studies on Asthma in Childhood Astma og immundefekt hos børn Klaus Bønnelykke Læge, PhD Dansk BørneAstma Center, Gentofte Hospital Program Sammenhængen mellem astma og immundefekt Hvordan

Læs mere

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL

Kvaliteten i behandlingen af patienter. med KOL Kvaliteten i behandlingen af patienter med KOL Region Syddanmark Sundhedsfaglig delrapport til den nationale sundhedsfaglige rapport januar 2010 december 2010 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Danmarks Lungeforenlng og. Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200.000 danskere har syge Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Danmarks Lungeforenlng og Matas l kampen mod lungesygdomme Over 200000 danskere har syge lunger uden at vlde det Sådan passer du på dlne lunger Det gode

Læs mere

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer.

Astma. I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Astma hos voksne I denne pjece kan du læse om astma og om, hvad du selv kan gøre for at mindske dine astmasymptomer. Målet er, at du kan leve frit, og gøre det du har lyst til. Astma-Allergi Danmark Universitetsparken

Læs mere

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7.

Patient fordeling. 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter. Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7. Patient fordeling 140 patienter med diagnosekode R95 ud af 4800 patienter Mild KOL: 33 Moderat KOL: 62 Svær KOL: 38 Meget svær KOL: 7 Opsporing af KOL patienterne Hvor er rygerne? Hvordan får vi fat i

Læs mere

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe

Bliv klogere på din sundhed. Medarbejderens egen sundhedsmappe Projekt Sund Medarbejder Bliv klogere på din sundhed Medarbejderens egen sundhedsmappe I samarbejde med Bliv klogere på din sundhed Navn: Dato: Du har nu mulighed for at komme igennem forskellige målinger,

Læs mere

Tidlig opsporing af KOL

Tidlig opsporing af KOL Tidlig opsporing af KOL Tidlig opsporing af KOL sygdommen er afgørende Opsporing sker som et samarbejde påtværs af faggrupper i praksis Opslag i venteværelset eller påskærm til at fange opmærksomheden,

Læs mere

Online Prediction of Exacerbation in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Using Linear Discriminant Pattern Classification

Online Prediction of Exacerbation in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Using Linear Discriminant Pattern Classification Online Prediction of Exacerbation in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Using Linear Discriminant Pattern Classification Morten H. Jensen, Simon L. Cichosz, Birthe Dinesen, Ole K. Hejlesen

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Kronisk obstruktiv lungesygdom i Nordjyllands, Viborg og Århus amter 1994-2004 Forekomst og prognose

Kronisk obstruktiv lungesygdom i Nordjyllands, Viborg og Århus amter 1994-2004 Forekomst og prognose Kronisk obstruktiv lungesygdom i Nordjyllands, Viborg og Århus amter 19942004 Forekomst og prognose et pilotprojekt Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital Rapport nr. 15 Der tages

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL

Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Tværsektorielt samarbejde i relation til KOL Marie Lavesen Sygeplejerske, Hillerød Hospital Marie.Lavesen@regionh.dk Disposition Baggrunden for organisering af kronisk sygdom Forløbsprogram - arbejdsdeling

Læs mere

Oversigt over teori og forsøg som vil blive gennemgået som hhv. forberedelse og under undervisningen i løbet af undervisningsperioden:

Oversigt over teori og forsøg som vil blive gennemgået som hhv. forberedelse og under undervisningen i løbet af undervisningsperioden: SRP forløb Ingeniørhøjskolen 3D print dit eget spirometer, og vær med til at redde mennesker fra et liv med uopdaget lungesygdomme. (Se også om dine egne lunger er så sunde som du går og tror) Intro: Kom

Læs mere

Kapitel 4. Rygning. Dagligrygere

Kapitel 4. Rygning. Dagligrygere Kapitel 4 Rygning Kapitel 4. Rygning 45 Jo længere uddannelse, desto mindre er andelen, der ryger dagligt og andelen, der er storrygere Seks ud af ti rygere begyndte at ryge, før de fyldte 18 år Andelen,

Læs mere

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom

Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015. Store udgifter forbundet med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Store udgifter forbundet med multisygdom Denne analyse ser på danskere, som lever med flere samtidige kroniske sygdomme kaldet multisygdom. Der er særlig fokus

Læs mere

Astmamedicin. lungesygdommen KOL.

Astmamedicin. lungesygdommen KOL. Astmamedicin Denne brochure handler om medicin til behandling af astma. En medicin, der også bliver brugt mod astmatisk bronkitis hos børn og til behandling af voksne med lungesygdommen KOL. Hvad er astma?

Læs mere

Arbedsbetinget KOL + Arbejde på AMK Svejsekonferenc21.06.2012 Vingstedcenteret. øyvind omland

Arbedsbetinget KOL + Arbejde på AMK Svejsekonferenc21.06.2012 Vingstedcenteret. øyvind omland Arbedsbetinget KOL + Arbejde på AMK Svejsekonferenc21.06.2012 Vingstedcenteret øyvind omland KOL KOL er en af de største helbredstrusler i verden I DK har mellem 300.000 og 400.000 KOL Årligt bliver 23.000

Læs mere

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Lungeforenlngen og Matas danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger

Pas på dine lunger. Fordi livet kører på luft. Støt Lungeforenlngen og Matas danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger Pas på dine lunger Fordi livet kører på luft Støt Lungeforenlngen og Matas l kampen mod lungesygdomme 600.000 danskere har syge lunger Sådan passer du på dlne lunger Tjek lungerne, før det er for sent

Læs mere

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen

3.10 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0 Kommuner og bydele i planlægningsområde Byen 3.0. Frederiksberg Kommune I dette afsnit beskrives forbruget af sundhedsydelser blandt borgere med diabetes, KOL, hjertekarsygdom eller mindst to af disse

Læs mere

Århus Universitetshospital ÅRHUS SYGEHUS. Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B. Århus Universitetshospital

Århus Universitetshospital ÅRHUS SYGEHUS. Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B. Århus Universitetshospital Elisabeth Bendstrup Lungemedicinsk Afdeling B Århus Universitetshospital Afhænger af undersøgelsesmetoden og af typen af lungesygdom 40-90% har lungefibrose 70% nedsat lungefunktion 33% symptomgivende

Læs mere

AN-2011-2621 Markedsføring, udsagn om lægemiddels egenskaber, indikationsområde. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

AN-2011-2621 Markedsføring, udsagn om lægemiddels egenskaber, indikationsområde. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-2621 Markedsføring, udsagn om lægemiddels egenskaber, indikationsområde Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-2621 Afgørelsesdato: 31. januar 2012 Ankenævn: Klageemne: Michael Clan (formand),

Læs mere

Arbejdsbetinget lungesygdom. Generelt: Afhængig af eksp. styrke eksp. varighed individuelle faktorer ( incl. patologiske tilstande)

Arbejdsbetinget lungesygdom. Generelt: Afhængig af eksp. styrke eksp. varighed individuelle faktorer ( incl. patologiske tilstande) Arbejdsbetinget lungesygdom Generelt: Afhængig af eksp. styrke eksp. varighed individuelle faktorer ( incl. patologiske tilstande) Us.: anamnese incl. erhvervsanamnese obj. us. rtg., CT LFU blodprøver

Læs mere

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015

Borgere med multisygdom. Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 2015 Borgere med multisygdom Afdeling for Sundhedsanalyser 21. oktober 215 Denne analyse ser på voksne danskere med udvalgte kroniske sygdomme og har særlig fokus på personer, som lever med to eller flere af

Læs mere

Hver tiende dansker oplever at blive indlagt for KOL Resume af ph.d.-afhandling

Hver tiende dansker oplever at blive indlagt for KOL Resume af ph.d.-afhandling Hver tiende dansker oplever at blive indlagt for KOL Resume af ph.d.-afhandling Af Jesper Lykkegaard Biografi Forfatter er praktiserende læge i Vejle og postdoc ved Forskningsenheden for Almen Praksis

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Tabel 5.2.2 Rygevaner blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent

Tabel 5.2.2 Rygevaner blandt mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper. Procent Kapitel 5.2 Rygning 5.2 Rygning Rygning er en af de forebyggelige risikofaktorer, der betyder mest for dødeligheden i Danmark. Således er rygning en medvirkende årsag til knap 14.000 dødsfald om året,

Læs mere

Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel

Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel Praksisudvikling Systematisering af indsatsen for patienter med kroniske lidelser I KOL som eksempel Af Sif Kielgast, Tina Fischer og Lotte Ernst Biografi Sif Kielgast er praktiserende læge samt lægefaglig

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 35 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Xolair (omalizumab)

Læs mere

Har du astma? Og er du gravid?

Har du astma? Og er du gravid? Har du astma? Og er du gravid? I Danmark gennemfører op mod 5.000 kvinder med astma hvert år en graviditet. I forbindelse med graviditet, fødsel og amning er mange kvinder utrygge ved astma-medicinen.

Læs mere

Hvad træning kan føre til

Hvad træning kan føre til Hvad træning kan føre til Rehabilitering Hvad sker der med KOL-patienten? Dyspnoe Angst Depression Tab af muskelmasse Immobilitet Social isolation Hvad er KOL-patientens problem? Reduktionen i muskelstyrke

Læs mere

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling

Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Astma Bronkiale Diagnostik og behandling Lone Agertoft, overlæge/lektor H.C. Andersen Børnehospital Odense Universitetshospital 14.12.16 Astma Bronkiale Målet for behandling Få eller ingen symptomer inklusiv

Læs mere

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING

OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING TELECARE NORD KOL OPGAVE- OG ANSVARSFORDELING Indhold Telemedicin til patienter med KOL 2 Formålet med telemedicin 2 Opgave og ansvarsfordeling 2 Identifikation og henvisning 3 Inklusionskriterier 3 Opfølgning

Læs mere

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem

Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Effekten af telemedicinske sygeplejerske konsultationer hos kronisk obstruktive lungesyge patienter i eget hjem Ph.d studie - MAST domæner Baggrund Formål effektmål Metode Resultater Kvalitativt studie

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

SKABELON TIL LOKAL PRESSEMEDDELELSE

SKABELON TIL LOKAL PRESSEMEDDELELSE SKABELON TIL LOKAL PRESSEMEDDELELSE Nedenstående er en skabelon til, hvordan I som kommuner kan skrive en pressemeddelelse til de lokale medier i forbindelse med kampagnen Pust liv i din hverdag. Skabelonen

Læs mere

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL

Beregningsregler for indikatorer i DrKOL 1 Beregningsregler for indikatorer i DrKOL Patientpopulation 1 Inklusionskriterier Alle ambulante patienter 30 år med følgende diagnose som aktionsdiagnose: DJ44.X Kronisk obstruktiv lungesygdom, anden.

Læs mere

KOL-bogen. Vejledning til patienter og pårørende. Lungeforeningen : : : 1

KOL-bogen. Vejledning til patienter og pårørende.  Lungeforeningen :  :  : 1 KOL-bogen Vejledning til patienter og pårørende www.lunge.dk Lungeforeningen : www.lunge.dk : www.facebook.com/lungeforeningen : 1 Indhold Hvad er KOL...3 Symptomer ved KOL...6 Hvordan stilles diagnosen

Læs mere

Når patienten fejler andet end kræft hvad betyder det for prognosen?

Når patienten fejler andet end kræft hvad betyder det for prognosen? Når patienten fejler andet end kræft hvad betyder det for prognosen? Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Case En 58 årig mand kommer

Læs mere

Metode 31-03-2010. Artikeludvælgelse 4 trins metode

Metode 31-03-2010. Artikeludvælgelse 4 trins metode Occupational COPD - Correlations between Chronic Obstructive Pulmonary Disease and various types of physical and chemical exposures at work A scientific reference document on behalf of The Danish Working

Læs mere

Den palliative KOL-patients behov

Den palliative KOL-patients behov Den palliative KOL-patients behov Anne Rasmussen September 2013 Udvikling af den basale palliative indsats på danske hospitaler Projektets forløb Planlagt til at foregå på de lungemedicinske sengeafsnit

Læs mere

KOL ny viden og retningslinjer

KOL ny viden og retningslinjer Lungesygdom KOL ny viden og retningslinjer Af Jesper Lykkegaard og Jesper Rømhild Davidsen Biografi Jesper Lykkegaard er praktiserende læge i Vejle og seniorforsker på Forskningsenheden for almen praksis

Læs mere

8.3 Overvægt og fedme

8.3 Overvægt og fedme 8.3 Overvægt og fedme Anni Brit Sternhagen Nielsen og Nina Krogh Larsen Omfanget af overvægt og fedme (svær overvægt) i befolkningen er undersøgt ud fra målinger af højde, vægt og taljeomkreds. Endvidere

Læs mere