Referat J.nr.: U Ref.: EM Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 01-10-2013"

Transkript

1 Referat J.nr.: U Ref.: EM Dato: Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, Kollegievænget 28, 8700 Horsens (mødelokale i fælleshuset se vedlagte kort over campus for placering af fælleshuset) Johannes Flensted-Jensen Johannes Flensted-Jensen, Anita Jacobsen, Allan Rakesh Meineche, Sandra Ileby Andersen, Martha Møller, Tonni Nørgaard, Lis Randa,, Keld Bach Nielsen, Lennart Olausson, Anders Kühnau, Astrid Johanne Bårdgard, Thor Jensen, Mette Thunø. Rektor Harald Mikkelsen, professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, prorektor Peter Friese, sekretariatschef Anders Leth Jensen, kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre Gæster: Lotte Thøgersen deltog i behandlingen af punkt 3 Afbud: Referent: Jørgen Nørby, Henning Pedersen, Bodil Vilmand-Olsen, Peter Stampe Specialkonsulent Elvir Maleskic/ sekretariatschef Anders Leth Jensen Dagsorden Beslutnings- og drøftelsessager 1. Godkendelse af dagsorden 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 (Bilag 02) 3. Prækvalificering af ny uddannelse til forsyningsingeniør, Teknisk-Merkantil Højskole (Bilag 03) 4. Campus Aarhus C, udnyttelse af option, samt lokalisering af rektoratet og fællesfunktionerne (Bilag 04a-04c) 5. Økonomi 5a. Orientering om ministeriets gennemgang af Årsrapport 2012 (Bilag 05a) 5b. Regnskab for andet kvartal og årsprognose for 2013 (Bilag 05b) 5c. Orientering om Finanslovsforslaget 2014 og budget Anvendelse af resultatløn fra 2014 (Bilag 06) 7. Bemyndigelse til afrapportering af rektors resultatlønskontrakt for 2013 Udarbejdet af: ALJ/EM Side 1 af 19

2 8. Evaluering af bestyrelsesarbejdet (Bilag 08a-08c) 9. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2013 (Bilag 09a-09b) 10. Køb af grundstykke i Holstebro (bilag 10) Orienteringssager 11. Strategisk brandplatform, visuel identitet og ny hjemmeside (Bilag 11) 12. Orientering om optagstal pr. 30. juli 2013 (Bilag 12) 13. Orientering om igangværende udbud vedr. revisionsydelser ved VIA University College 14. Andre sager 15. Eventuelt Eventuelle afbud bedes meddelt til Elvir Maleskic senest onsdag den 11. september 2013, kl , og tlf.: Med venlig hilsen Johannes Flensted-Jensen Udarbejdet af: ALJ/EM Side 2 af 19

3 Kommenteret dagsorden Ad. 1. Godkendelse af dagsorden Under dette punkt er der mulighed for at kommentere dagsordenen og eventuelt stille forslag til behandling af punkter, som ikke er medtaget på nærværende dagsorden. Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. Ad. 2. Undertegnelse af referat af bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 (Bilag 02) Som bilag 02 er vedlagt referat af mødet i bestyrelsen den 10. juni Referatet har været i høring i perioden fra den 19. juni til 26. juni Der er ikke modtaget ændringsforslag til referatet i høringsperioden, hvorfor referatet anses for godkendt. Referatet af det lukkede punkt 5 har ligeledes været i høring og anses som godkendt. Der medbringes et udskrift af det lukkede referatpunkt. Det indstilles, at bestyrelsen undertegner det godkendte referat. Det godkendte referat blev undertegnet, og i den sammenhæng blev der ganske kort fulgt op på nogle referatpunkter fra foregående møde. Ad. 3. Prækvalificering af ny uddannelse til forsyningsingeniør, Teknisk-Merkantil Højskole (Bilag 03) Baggrund Teknisk-Merkantil Højskole har i løbet af 2013 arbejdet på et forslag til ny uddannelse til forsyningsingeniør. I henhold til den interne procedure vedr. nye uddannelser er forslaget blevet drøftet af ledelsen i flere omgange, senest i Rektoratet og Professionshøjskoleledelsen den 20. august. I begge fora udtryktes opbakning til det fortsatte arbejde med uddannelsen. På dette grundlag påtænker TMH at fremsende uddannelsen til prækvalifikation i Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser med frist den 1. oktober Sagen forelægges nu for bestyrelsen med henblik på godkendelse. I det følgende er der redegjort for behovet for uddannelsen, forankringen i praksis, uddannelsens indhold samt økonomien. Behov for uddannelsen Både nationalt og globalt er der stort samfundsmæssigt og politisk fokus på forsyningsområdet. Et stigende befolkningstal, klimaforandringer og et øget vand- og energiforbrug til industri og produktion af fødevarer har medført et stort forbrug af ferskvandsressourcer samt udfordringer med at håndtere spildevand, regnvand og også fjernvarme. Fra politisk hold og fra branchen selv er der derfor iværksat en stærkt øget indsats på forsyningsområdet i Danmark. Dette har meget store perspektiver, dels for udviklingen af hjemmemarkedet og dels for eksport af viden, teknologi og helhedsbaserede løsninger til et globalt marked. I starten af 2013 afsluttede Center for Forskning og Udvikling i Byggeri, Energi og Miljø på VIA University College en interessentanalyse med relevante virksomheder inden for centrets Udarbejdet af: ALJ/EM Side 3 af 19

4 fokusområder. I marts 2013 offentliggjorde Ingeniørforeningen, IDA, en analyse af de problemstillinger og muligheder, der knytter sig til vækstpotentialerne i vandsektoren. Begge undersøgelser peger entydigt på, at der er en alvorlig mangel på ingeniører med forsyningsbaggrund, og at dette problem blot vil vokse de kommende år. Den store efterspørgsel efter fagfolk kan medvirke til skabelsen af flaskehalse i forhold til at fastholde og øge Danmarks styrkeposition for eksport af know-how og tekniske løsninger inden for vandteknologi- og forsyningsområdet. Forsyningsområdet er i øjeblikket kun i meget begrænset omfang uddannelsesdækket. Den typiske medarbejder i forsyningsbranchen har i dag en videregående uddannelse som bygningsingeniør, og har gennem sit arbejde opbygget en specialviden inden for forsyning. Det er derfor kendetegnende, at virksomhederne i stor stil rekrutterer nye medarbejdere ved at tiltrække dem fra andre virksomheder inden for branchen og tilsvarende afgiver medarbejdere på samme måde. En uddannelse med en stærk forankring i praksis På baggrund af resultaterne af VIAs interessentanalyse, IDAs analyse af vækstmuligheder inden for sektoren samt den generelle debat om problemstillingen, igangsatte VIA et grundigt forarbejde i samarbejde med Dansk Vand og Spildevandsforening (DANVA). Således inviterede VIA og DANVA i fællesskab repræsentanter for flere af de største forsyninger i landet samt de største rådgivere og aktører inden for branchen til to workshops, der dels skulle afdække behovet for en ny forsyningsuddannelse, dels give konkrete input til opbygning og indhold i uddannelsen. Resultatet af den første workshop var meget overbevisende og viste med al tydelighed, at der er et stort behov for en selvstændig forsyningsuddannelse til at dække nuværende og fremtidige behov på det danske marked og eksportmarkedet. Deltagerne fremhævede at der ikke er lignende uddannelser med fokus på forsyning på nuværende tidspunkt. Ønskerne fra branchen er ingeniører, der er specialiseret inden for vand-, spildevand- eller fjernvarmeforsyning, og som samtidig har en dyb, faglig forståelse for de andre forsyningsområder samt for nødvendigheden af samspillet mellem de tre områder. Særligt uddannelsens internationale perspektiver blev fremhævet, og branchens vilje til at aftage praktikanter og dimittender blev tydeligt fremsat af de tilstedeværende. På den efterfølgende workshop fremsatte fagspecialister fra forsyninger og rådgivere konkrete ønsker til uddannelsens opbygning, til de fag der skal udbydes og til læringsmålene for såvel uddannelsen som de enkelte fag. Disse ønsker har ligget til grund for centrale dele af udkastet til studieordningen for den nye forsyningsuddannelse. I forbindelse med afholdelsen af de to workshops blev der nedsat en udviklingsgruppe med 20 deltagere fra forsyningsvirksomheder, brancheforeninger og rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenører. Udviklingsgruppen forventes at bistå VIA i opbygningen af uddannelsen. Uddannelsens indhold Diplomingeniøruddannelsen Forsyningsingeniør har til formål at uddanne ingeniører, der er specialiseret inden for enten vandforsyning, spildevandsforsyning eller fjernvarmeforsyning, og som samtidig har en dyb, faglig forståelse for de andre forsyningsområder og for nødvendigheden af samspillet mellem de tre forsyningsområder. Viden om bl.a. forvaltning, ledelse, økonomi, planlægning og kommunikation vil understøtte den studerendes læring om Udarbejdet af: ALJ/EM Side 4 af 19

5 professionens teori, praksis og metode. Forsyningsingeniøruddannelsen er en diplomingeniøruddannelse på 7 semestre svarende til 210 ECTS: En grunddel, der omfatter semester samt en del af 4. semester En specialiseringsdel, der starter på 4. semester og derudover omfatter 6. og 7. semester ½ års praktik placeret på 5. semester. På 1. til 4. semester ligger en række grundfag i kemi, matematik og fysik. Herudover vil der blive undervist i en række tværgående fagspor indenfor forsyning, hydrologi og hydraulik, geoscience, data og GIS, anlæg, materialelære samt projektledelse og økonomi. Fagpakken er sammensat således, at den studerende bibringes det nødvendige faglige grundlag for at udføre det semesterprojekt, der afslutter hvert semester. På 6. og 7. semester vil den studerende specialisere sig indenfor vandforsyning, spildevandsforsyning eller fjernvarmeforsyning. Uddannelsen vil få en stærk international profil, der tilgodeser de meget gunstige eksportmuligheder, Danmark har indenfor forsyningsområdet i store dele af verden. Der vil således være gode muligheder for praktikophold hos internationale forsyningsvirksomheder og rådgivende ingeniørfirmaer ligesom der vil være et tæt samarbejde med VIA s mange udenlandske partnere indenfor forskning, udvikling og uddannelse. Den nye uddannelse vil i VIA forankres i det forsknings- og udviklingsmiljø, der er bygget op omkring Center for Forskning og Udvikling i Byggeri, Energi og Miljø samt Forskningsgruppen Energi og Miljø på Campus Horsens, hvor et stærkt fagligt miljø indenfor forsyning allerede er under opbygning. I studiet vil således blive inddraget resultater af nationale og internationale forsknings-, forsøgs- og udviklingsarbejder, der er relevante for professionen og egnede til at bidrage til at udvikle og anvende ny professionel viden. Uddannelsen vil, grundet det tætte samarbejde med og en solid fundering i forsyningsbranchen, blive særdeles praksisnær. Økonomi Rentabilitetsanalysen, jf. bilag 03, viser, at med et årligt optag på 30 studerende, stigende til 40 studerende ved 3. optag, vil uddannelsen ved opstart i 2015 opnå et positivt dækningsbidrag i 2017 samt et positivt akkumuleret dækningsbidrag i Beregningerne er baseret på nedenstående taksametre og et forventet frafald på 5% det første år og 15% det efterfølgende år: Undervisningstaksameter: kr Fællestaksameter: kr Bygningstaksameter: kr Praktiktaksameter: kr Færdiggørelsestaksameter: kr Medregnet er direkte henførbare omkostninger til uddannelsen: Udvikling af uddannelsen, uddannelsesledelse, uddannelsesomkostninger, omkostninger til laboratorieudstyr, markedsføringsomkostninger og øvrige faste omkostninger. Ledelses- og administrationsomkostninger (inkl. stu-dieadministration) udgør kr pr. STÅ - nøgletal er fra regnskabet Udarbejdet af: ALJ/EM Side 5 af 19

6 Lotte Thøgersen deltager i behandlingen af punktet som ressourceperson. Lotte Thøgersen er Forskningschef for området Byggeri, Energi og Miljø og leder af Bygningsingeniøruddannelsen og Adgangskursus. I forlængelse af behandlingen af forsyningsingeniøruddannelsen vil der til bestyrelsens orientering blive holdt en kort præsentation om Energihuset. Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder, at uddannelsesforslaget kan sendes til prækvalifikation pr. 1. oktober. Det indstilles endvidere, at materialet forbliver fortroligt til prækvalifikationsansøgningen er indsendt. Lotte Thøgersen indledte behandlingen med et oplæg, hvor hovedelementerne var: Energiparken, der er etableret i tilknytning til Campus Horsens og de testfaciliteter, der indgår heri World Flex Home Energihuset, der producerer mere energi, end det forbruger Earthship-konceptet Oplægget udsendes sammen med referatet. Oplægget gav bestyrelsen indblik i det forsknings- og udviklingsmiljø, som den nye forsyningsingeniøruddannelse vil være forankret i, og i forlængelse af oplægget drøftedes uddannelsesforslaget. Bestyrelsen fandt grundlæggende, at der var store perspektiver i uddannelsen, og man vurderer, at behovet for uddannelsen er til stede både i Danmark og ikke mindst også på internationalt plan. Der blev spurgt til, hvordan der samarbejdes med universiteterne, og henvist til de nye krav til større sammenhæng i uddannelsessystemet, som nu er ved at blive implementeret, bl.a. ved bedre meritpraksis og bortfald af suppleringskrav ved overgang fra professionsbachelor- til kandidatuddannelse. Lotte Thøgersen svarede hertil, at både erhvervsskoler og universiteter vil blive inddraget i det videre arbejde med uddannelsen netop for at imødekomme, at der er gode adgangsveje til og fra uddannelsen, og at der er nem adgang til videreuddannelsesmuligheder for de studerende. Mette Thunø fremhævede vigtigheden af, at alle universiteter inddrages, idet uddannelsen vil have hele landet som sit dækningsområde. Der blev ligeledes spurgt til sammenhængen med beslægtede uddannelser, hvortil der blev svaret, at nogle uddannelseselementer er beslægtede med dele af bygningsingeniøruddannelsen, hvorfor der vil være lagt op til samlæsning i visse dele af de to uddannelser, men at uddannelsen som udgangspunkt henvender sig til en særlig målgruppe, idet man forventer at rekruttere fra hele landet, internationalt og måske også flere kvindelige studerende. Formanden konkluderede, at bestyrelsen med ovenævnte bemærkninger kan godkende, at uddannelsesforslaget kan sendes til prækvalifikation pr. 1. oktober. Sagen er fortrolig frem til den 1. oktober, hvorefter referatpunktet åbnes. Ad. 4. Campus Aarhus C, udnyttelse af option, samt lokalisering af rektoratet og Udarbejdet af: ALJ/EM Side 6 af 19

7 fællesfunktionerne (Bilag 04a-04c) I forbindelse med godkendelsen af byggeprojektet Campus Aarhus C og forhandlingerne med entreprenøren har VIA sikret sig en option, som gør det muligt på et senere tidspunkt at tilkøbe yderligere m2 byggeret i tilknytning til de bygninger, der er under opførelse nu. Denne option ønsker VIA nu at udnytte, begrundet i en række uddannelsesmæssige og økonomiske forhold. Aktiviteten på de uddannelser, der indtil nu har været planlagt til at flytte til Campus Aarhus C, har udviklet sig positivt i forhold til de oprindelige prognoser og en udvidelse vil gøre det muligt at rumme flere studerende på Campus Aarhus C. Det nuværende STÅ-grundlag i Aarhus C forventes opretholdt i årene fremover, da de attraktive uddannelser i Aarhus C forventes at have en stabil søgning. Derudover vil en flytning af bygningskonstruktøruddannelsen til Campus Aarhus C styrke det tekniske fagmiljø på campus og give bedre muligheder for synergi mellem uddannelserne. Af vedlagte notat (bilag 04a) fremgår en nærmere redegørelse for sagen og indstillingen til bestyrelsen. Opførelsen af Campus Aarhus C er et led i en samlet løsning for VIAs aktiviteter i Aarhus, hvor. VIA, jf. campusstrategien, ønsker at koncentrere sine aktiviteter i to campusser. I den forbindelse har ledelsen også drøftet placeringen af rektoratet og fællesfunktionerne (svarende til i alt ca. 80 medarbejdere, pt. lokaliseret på Skejbyvej 1). Ledelsen har efter en proces vurderet, at der er flest fordele ved at placere rektoratet og fællesfunktionerne i Campus Aarhus N og er derfor enig om at anbefale VIAs bestyrelse, at rektoratet og fællesfunktionerne fremtidigt placeres i Campus Aarhus N. Udgangspunktet er, at sammenflytningen skal ske inden for de nuværende rammer i Campus Aarhus N, dog forudsat at aktivitetsniveauet på Campus Aarhus N er uændret. Dette blev kommunikeret til medarbejderne i Aarhus N inden sommerferien, jf. vedlagte skrivelse bilag 04b. Medarbejderne har efterfølgende sendt nogle kommentarer til den skrivelse og ønsket, at deres input indgår i bestyrelsens overvejelser, jf. bilag 04c. Ønsket om at udvide med 5000 m2 har ingen indflydelse på placeringen af rektoratet og fællesfunktionerne, men de to elementer er en del af en samlet løsning for Aarhus, hvorfor de præsenteres for bestyrelsen under samme punkt. Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at VIA udnytter optionen på yderligere m2 byggeret i tilknytning til det igangværende campusbyggeri på Ceres-grunden. Det indstilles ligeledes, at bestyrelsen tilslutter sig til, at ledelsen med inddragelse af medarbejderne nu kan igangsætte den i bilag 04b skitserede proces med henblik på placering af rektoratet og fællesfunktionerne i Campus Aarhus N. Bestyrelsesformanden indledte med en skitsering af status for projektet og oplyste, at byggeriet forløber efter planen. Med afsæt i de forhold, der er belyst i notatet, argumenterede formanden for, at VIA bør udnytte optionen. Bestyrelsen godkendte på det fremlagte grundlag, at VIA udnytter optionen på yderligere m2 byggeret i tilknytning til det igangværende campusbyggeri på Ceres-grunden. Sagen skal nu forberedes til behandling i Folketingets Finansudvalg. Hvad angår placering af rektoratet og fællesfunktionerne havde bestyrelsen en grundig drøftelse af sagen, og medarbejdernes bemærkninger, jf. bilag 04c, blev inddraget i drøftelsen. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 7 af 19

8 Bestyrelsen drøftede timingen for sagens behandling i bestyrelsen, og den generelle holdning var, at der var behov for, at bestyrelsen nu principielt tager stilling til placeringen af hovedsædet i Aarhus og iværksættelse af processen. Rektoratet supplerede det skriftlige materiale og redegjorde yderligere for placering af rektoratet og fællesfunktionerne i Campus Aarhus N. Det blev anført, at m2-prisen i Aarhus C er den dyreste i VIA, og at mest muligt af Campus C bør reserveres til uddannelsesaktivitet frem for administration. Det blev også anført, at administration ikke bør placeres her bl.a. fordi administration, i højere grad end uddannelsesaktiviteter, vil kræve en udvidelse af parkeringskapaciteten, hvilket på grund af de særlige forhold på Ceresgrunden vil medføre øgede driftsudgifter. Rektoratet vurderer derudover på baggrund af data fra den gennemførte lokaleundersøgelse, at der samlet set er en vis ledig kapacitet i Campus Aarhus N. Rektoratet vurderer, at Campus N efter en intern proces og gennemtænkt omlægning kan rumme det samme aktivitetsniveau som hidtil, men også rektoratet og fællesfunktionerne. Bestyrelsesmedlemmerne havde nogle spørgsmål, som man var enige om bør afdækkes i den videre proces: Hvad er udnyttelsesgraden på Campus Aarhus N? Er der undervisning fra 8-18h? Hvor mange arbejdspladser skal der etableres for 80 medarbejdere, hvis udgangspunktet er, at 80 medarbejdere ikke nødvendigvis kræver 80 arbejdspladser? Hvor stor en ombygning vil det kræve at placere rektoratet og fællesfunktionerne i de eksisterende bygninger Campus Aarhus N? Keld Bach Nielsen talte for, at det er vigtigt, at ledelsen også overvejer alternative muligheder, som fx opsplitning af visse funktioner, og at det nuværende antal af undervisningslokaler bibeholdes. Allan Meineche fremhævede, at campus er en arbejdsplads for de studerende, og at man skal være varsom med at presse alt for mange aktiviteter ind i de eksisterende bygninger, så der ikke er tilstrækkelig plads til, at de studerende føler, at der er mulighed for at skabe rum til deres studiearbejde udover klasseundervisning. I forbindelse med drøftelsen blev der fulgt op på muligheden for at etablere en radiografuddannelse i Aarhus N. Bestyrelsesformanden konkluderede, at bestyrelsen følger indstillingen og kan dermed tiltræde, at ledelsen nu kan igangsætte den i bilag 04b skitserede proces med henblik på placering af rektoratet og fællesfunktioner i Campus Aarhus N. Ad. 5. Økonomi 5a. Orientering om ministeriets gennemgang af Årsrapport 2012 (Bilag 05a) Ministeriets kommentarer til årsrapport 2012 er modtaget den 30. august Som det vil fremgå har ministeriet ikke kritiske bemærkninger til årsrapporten. I det følgende kommenteres nogle konkrete punkter i ministeriets skrivelse: Udarbejdet af: ALJ/EM Side 8 af 19

9 I forhold til det nævnte omkring ubalancen i forhold til udenlandske studerende kan det nævnes, at denne revisionsbemærkning forholder sig til en anden måde at opgøre balancen på end der nu lægges op til. Ministeriet har introduceret en ny model omvendt STÅ denne model har netop været i høring og professionshøjskolerne har samlet svaret kritisk på denne ændring ligesom en række andre uddannelsesinstitutioner - herunder AU. Med hensyn til bemærkningen om periodisering er der allerede udarbejdet en præcisering af retningslinjerne for periodisering i VIAs budgetmanual - de nye retningslinjer er godkendt af Deloitte. Vedr. CIRIUS-studerende er en redegørelse under udarbejdelse. I forhold til en gennemgang af it-kontroller af Indfak har VIA allerede rettet henvendelse til Moderniseringsstyrelsen som anbefalet, men har ikke modtaget noget svar. Der gøres opmærksom på, at den omtalte 9-aftale ikke er vedlagt, da der blot er tale om orientering om, at aftalen nu er indgået. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 5b. Regnskab for andet kvartal og årsprognose for 2013 (Bilag 05b) Der foreligger nu et regnskab for første halvår 2013 samt årsprognose for 2013 udarbejdet på baggrund heraf. Rektor Harald Mikkelsen og Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet uddybende orientere om bilagsmaterialet. Det indstilles, at bestyrelsen drøfter årsprognosen for 2013 og i øvrigt tager orienteringen om årsprognosen til efterretning. Asbjørn Christensen fremlagde årsprognosen 2013, og hovedbudskabet var, at regnskabet for det første halvår 2013 indeholder nogle forklarlige forskydninger, men at institutionen forventer at komme ud af 2013 med et overskud. Bestyrelsen fandt prognosen tilfredsstillende og tog orienteringen til efterretning. 5c. Orientering om Finanslovsforslaget 2014 og budget 2014 Rektor Harald Mikkelsen og Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen vil på mødet fremkomme med en kort mundtlig orientering om finanslovsforslagets konsekvenser for VIAs økonomi i de kommende år og give status på budgetprocessen Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Asbjørn Christensen og Harald Mikkelsen orienterede indledningsvis om de overordnede forhold i det fremsatte forslag til Finanslov Hovedpointerne var, at det samlede fald i undervisningstaxametrene er mindre end forventet, og at bevillingen til FoU er forlænget og videreføres til og med Fællestaxametret reduceres mere drastisk end forventet, uden at der stilles it-løsninger til rådighed. Tilskuddet til SVU påtænkes kraftigt reduceret, og konsekvenserne heraf skal nu undersøges. Samlet set forventer institutionen omtrent den samme omsætning i 2014 som i 2013, og man vil i budgettet gå efter et årsresultat på 15 mio. som hidtil. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 9 af 19

10 Martha Møller anførte, at hun: gerne ville have haft den viste power-point præsentation på forhånd ønsker budgettet drøftet på næste bestyrelsesmøde til næste møde gerne vil have fremsendt fordelingsnøglen, som anvendes til at fordele udgifter til fællesfunktioner og en oversigt over taxametre. Rektor Harald Mikkelsen meddelte, at budgettet vil skulle drøftes på næste møde, og at man gerne fremlægger fordelingsnøglen. Med hensyn til taxametre vil det kun være muligt at fremvise de nuværende, da de gældende for 2014 ikke vil være kendt inden næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad. 6. Anvendelse af resultatløn fra 2014 (Bilag 06) Bestyrelsen har på sit møde den 10. december 2012 besluttet at drøfte den fremtidige anvendelse af resultatløn i VIA. I vedlagte bilag 06 er der en kort beskrivelse af rammerne for anvendelsen af resultatløn i en selvejende uddannelsesinstitution det nuværende resultatlønskoncept Som oplæg til bestyrelsens første drøftelse om den fremtidige anvendelse af resultatløn er der afslutningsvis i bilag 06 anført en række forhold, som bestyrelsen kan gøre sig overvejelser omkring i forbindelse med eventuelle ønsker om ændringer. Det indstilles, at bestyrelsen tager en første drøftelse af de fremtidige vilkår og overordnede principper for anvendelse af resultatløn i VIA. Johannes Flensted-Jensen indledte punktet med en kort perspektivering og grunden til, at drøftelsen var rammesat. Harald Mikkelsen supplerede derefter rektoratets synspunkter omkring: antallet af ledere med resultatlønskontrakt administrativt ressourceforbrug resultatløn som styringsinstrument resultatløn som element i løndannelsen resultatløn som en del af statens lønsystem Johannes Flensted-Jensen gav efter Harald Mikkelsens orientering udtryk for, at det er en god idé at se på antallet af resultatlønskontrakter og ikke mindst forbruget af administrative ressourcer. Samtidig er det Johannes Flensted-Jensens overbevisning, at det er fornuftigt at have resultatløn som et styringsredskab og for den øverste ledelse. Johannes Flensted-Jensen gav desuden udtryk for, at anvendelsen af resultatløn og alternativer hertil bør undersøges nærmere, og at det vil være hensigtsmæssigt, at det er den kommende bestyrelse, der beslutter, hvorvidt man ønsker ændringer til den nuværende anvendelse af resultatløn. Der blev fra bestyrelsens medlemmer i den efterfølgende drøftelse givet udtryk for, at: der kunne anvendes engangsvederlag i større omfang det er vigtigt at have resultatløn som ledelsesmæssigt styringsredskab man bør undersøge, om der er ulemper ved øget brug af åremålsansættelse Udarbejdet af: ALJ/EM Side 10 af 19

11 der bør være fokus på forenklingen af det administrative ressourceforbrug man kunne se på, hvad andre professionshøjskoler gør eksterne konsulenter/revisionen evt. kunne inddrages i vurderingen af konceptet og anvendelsen heraf der også er et ideologisk element i anvendelsen af resultatløn, og at dette kræver en nærmere overvejelse, inden der kan foreslås reelle ændringer af det nuværende koncept Harald Mikkelsen besvarede kort de rejste spørgsmål og gav udtryk for, at rammerne for engangsvederlag er for snævre til at være et reelt alternativ til resultatløn og kun kan anvendes som vederlag for en helt særlig opgaveløsning. Med hensyn til åremålsansættelse ses der ikke at være deciderede ulemper, men det er ikke en ordning, som VIA har benyttet sig af i stort omfang, kun for den øverste ledelse. Der er ikke indikationer på, at åremålsansatte er mindre stabile end andre medarbejdere. Omkring forenkling gav Harald Mikkelsen udtryk for, at der var arbejdet intenst på at forenkle det administrative ressourceforbrug mest muligt, og at man blandt andet lægger sig tæt op ad Udviklingskontraktens indikatorer, da målopfyldelsen af resultatlønskontrakterne dermed får en direkte sammenhæng til indikatorer/tal, som alligevel skal opgøres. I forhold til brugen af resultatløn kunne Harald Mikkelsen oplyse, at de øvrige professionshøjskoler med nuancer bruger resultatløn på lignende måde. Der var en generel stemning for, at der ikke skal ske ændringer med konceptet på nuværende tidspunkt. Johannes Flensted-Jensen kunne derfor konkludere, at bestyrelsen dermed har haft den planlagte drøftelse af VIAs resultatlønskoncept, og at bestyrelsen er af den holdning, at den nuværende ordning fortsættes, indtil andet eventuelt besluttes i regi af den kommende bestyrelse. Bestyrelsen anbefaler desuden, at der arbejdes på at forenkle den administrative håndtering mest muligt. Sagen dagsordenssættes som angivet i sagsfremstillingen - derfor ikke til yderligere drøftelse. Ad. 7. Bemyndigelse til afrapportering af rektors resultatlønskontrakt for 2013 Den 10. december 2012 bemyndigede bestyrelsen formandskabet til at indgå resultatlønskontrakt med rektor Harald Mikkelsen for Det foreslås, at bestyrelsen allerede nu tilsvarende bemyndiger formandskabet til på vegne af bestyrelsen at godkende målopfyldelsesgraden og afrapporteringen af rektors resultatlønskontrakt for Bestyrelsen vil efterfølgende få tilsendt det endelige afrapporteringsdokument til orientering. Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger formandskabet til på vegne af bestyrelsen at godkende målopfyldelsesgraden og afrapporteringen af rektors resultatlønskontrakt for Indstillingen blev fulgt. Ad. 8. Evaluering af bestyrelsesarbejdet (Bilag 08a-08c) Udarbejdet af: ALJ/EM Side 11 af 19

12 På bestyrelsesmødet den 10. juni 2013 godkendte bestyrelsen vedlagte notat, jf. bilag 08a, med en beskrivelse af koncept og tidsplan for evalueringen af bestyrelsesarbejdet i VIA. Der var lagt op til et evalueringsforløb bestående af to dele: en Survey-Exact spørgeskemaundersøgelse og en drøftelse i bestyrelsen. I slutningen af juni blev spørgeskemaundersøgelsen gennemført. På den baggrund er der genereret en evalueringsrapport, jf. bilag 08b, som nu skal drøftes i bestyrelsen. Evalueringsrapporten er bygget op omkring 25 spørgsmål, der adresserer nogle væsentlige temaer og forhold i bestyrelsens virke. Formålet med evalueringen er at skabe et udgangspunkt for udvikling af bestyrelsesarbejdet. Det forventes, at evalueringens resultater konkret kan anvendes som grundlag for bestyrelsens fremadrettede overvejelser om mødevirksomhed, størrelse, sammensætning og kompetencebehov. Resultaterne kan medtænkes i arbejdet hen imod etableringen af den nye bestyrelse, der skal tiltræde pr. 1. maj 2014, hvor en ny bestyrelsesperiode begynder. Et første overblik over arbejdet og opgaver i forbindelse med overgangen til ny bestyrelse er udarbejdet og vedlægges som bilag 08c, dog med forbehold for det nye lovgrundlag og standardvedtægt. I forbindelse med overvejelserne om bestyrelsens størrelse/sammensætning gøres der opmærksom på, At standardvedtægten forventes at indeholde bestemmelser om, at o 2 medlemmer udpeges af regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen i forening. o 2 medlemmer vælges af og blandt de studerende ved professionshøjskolen. o 2 medlemmer vælges af og blandt medarbejderne ved professionshøjskolen at man i den politiske aftale om erhvervsakademistrukturen af 4. juni (uddelt på det seneste bestyrelsesmøde) har varslet konkrete ændringer i lovgivningen vedr. professionshøjskolernes bestyrelser, og her henvises til bilag 1 til aftalen, hvoraf følgende fremgår: o Kravet om, at erhvervsakademierne og professionshøjskolerne skal repræsenteres i hinandens bestyrelser, ophæves. o Den nuværende øvre og nedre grænse (10-15 medlemmer) for antallet af medlemmer af professionshøjskolernes bestyrelse reduceres til 9-14 medlemmer, jf. ovenfor om bortfald af erhvervsakademiernes repræsentation. I forbindelse med evt. overvejelser om mødevirksomheden gøres der opmærksom på, at bestyrelsen har vedtaget en mødeplan 2014, hvor der er planlagt flere møder end vanligt og hvor der også er indlagt et bestyrelsesinternat. Som bilag vedlægges: 08a Notat med beskrivelse af formål tidsplan mv 08b Evalueringsrapport 08c Tidsplan Det indstilles, at bestyrelsen drøfter evalueringsrapporten. Formand Johannes Flensted-Jensen indledte punktet med at referere til aftalen om erhvervsakademier og at dette får indflydelse på sammensætningen af en ny bestyrelse. Der blev henvist til det netop udsendte lovforslag, som blandt andet fjerner kravet om erhvervsakademiernes repræsentation i professionshøjskolers bestyrelse og vice versa. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 12 af 19

13 Der fastholdes en bestyrelsesstørrelse på mellem 10 og 15 medlemmer i aftalen af 4. juni fremgik det, at man ville reducere dette antal til mellem 9 og 14 medlemmer. VIAs nuværende bestyrelse er på 17 på grund af en dispensation netop fordi, der i Region Midtjylland er tre erhvervsakademier. Formanden vendte sig derefter mod selve evalueringen og pegede særligt på disse fokusområder: Bestyrelsens størrelse Kompetencer i bestyrelsen- der blev som eksempel peget på, at man med de udenlandske medlemmer havde suppleret sig med forskningserfaring og inspiration fra sektoren i de øvrige nordiske lande Vigtigheden af at bestyrelsen reserverer sig muligheden for at supplere sig Forholdet til rektoratet Det blev kort nævnt, at der var stor tilfredshed med sekretariatsbetjeningen. I forhold til drøftelsen blev det nævnt, at der var behov for en status på aftalen om erhvervsakademierne, og at undersøgelsen ikke burde have været anonym. Det blev besluttet, at der ville blive givet en status på følgen af aftalen om erhvervsakademierne senere under evt. Omkring spørgsmålet omkring anonymitet blev der givet udtryk for, at der er argumenter både for og imod. Med hensyn til kompetencer blev det fremhævet, at evalueringen peger på en række kompetencer, det vil være væsentligt at tage højde for i sammensætningen af den nye bestyrelse. Der blev givet udtryk for, at der er forskellige måder at være bestyrelsesmedlem på, og at der derfor også er forskel i holdningen til, om og hvordan man skal arbejde udover bestyrelsesmøderne. Det gør sig derfor også gældende, at der anvendes forskellig tid på at sidde i bestyrelsen. En forventningsafstemning kunne være nyttig, og man kan være tydeligere på, hvordan man kan arbejde for VIA udover deltagelsen i bestyrelsesmøder. Der er mange forskellige måder at bidrage på, og man kan være ambassadør for VIA i mange sammenhænge. Alle var enige om, at det vigtigste er, at man sidder i bestyrelsen som repræsentant for VIA og ikke sig selv. Som kommentar til rollen som ambassadør for VIA blev det sagt, at medlemsskabet af bestyrelsen også kan begrundes i, at man tilfører ønskede kompetencer, men ikke med mening kan være ambassadør i det bagland, som man kommer fra. Det blev anført, at det er vigtigt, at man bringer VIA ind i sit netværk, og at man er bevidst om, at bestyrelsen ikke er et politisk forum. Det er derfor også vigtigt for VIAs udvikling, at man repræsenterer kompetencer og bringer disse ind i bestyrelsesarbejdet. Det blev også nævnt, at det er vigtigt, at man har kendskab til VIAs aftagere og uddannelserne. Det var holdningen, at der er et behov for en forventningsafstemning mellem rektorat og bestyrelse i forhold til det indbyrdes kompetenceforhold, og at der bør arbejdes for at tydeliggøre dette. Det blev nævnt, at der bør være et klarere snit i forhold til, hvad der skal forelægges bestyrelsen, og hvad der kan besluttes i ledelsen. Der er enighed om, at der her er et felt, der skal arbejdes med. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 13 af 19

14 I forbindelse hermed blev det nævnt, at det nok først er nu - efter fusions- og etableringsfasen - at der er basis for at blive mere skarp på dette område. Bestyrelsen vil naturligt i en organisations dannelsesperiode blive inddraget i flere beslutninger, end når man er kommet i mere ordinær drift. Det blev anført, at man skal bruge god tid på dette arbejde og at man generelt bør bruge de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer mere aktivt. Denne bestyrelse skal vedtage den nye vedtægt, og den nye bestyrelse skal varetage arbejdet på baggrund af de tidligere bestyrelsers erfaringer. Det blev samtidig nævnt, at det vil være væsentligt, at bestyrelsesmedlemmerne deler erfaringer fra andet bestyrelsesarbejde i bestyrelsen. Det blev nævnt, at man ikke husker, hvorfor der ikke er etableret et egentligt forretningsudvalg i bestyrelsen. Til dette blev der kommenteret, at formandskabet har været betragtet som et forretningsudvalg, men at spørgsmålet om oprettelsen af et forretningsudvalg kan være en del af drøftelsen i processen med at etablere ny vedtægt og ny bestyrelse. Det blev konkluderet, at formanden til næste bestyrelsesmøde vil komme med et forslag til bestyrelsessammensætning. Procesplanen udvides med et punkt om, at denne bestyrelses anbefalinger skal bringes ind i den nye bestyrelse, og der skal udfærdiges et bilag med anbefalinger til den nye bestyrelse. Samtidig konkluderedes det, at processen følger den skitserede tidsplan vedlagt som bilag 8c. Ad. 9. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 2013 (Bilag 09a-09b) På det seneste bestyrelsesmøde, blev det på opfordring fra medarbejderrepræsentanterne aftalt, at Undersøgelse af arbejdsmiljø og trivsel 2013 sættes på dagsordenen til det nærværende bestyrelsesmøde. Medarbejderrepræsentanterne vil indlede behandlingen med et oplæg med henblik på en drøftelse i bestyrelsen. Som bilag vedlægges: 09a Totalrapport, VIA University College (37 sider) 09b et notat, hvor der redegøres for hovedtendenserne i benchmarkrapporten Det indstilles, at bestyrelsen drøfter undersøgelsen. Harald Mikkelsen indledte punktet og gjorde opmærksom på, at der findes en lang række enkeltrapporter, men at den forelagte er en samlerapport, som gælder for hele VIA. Overordnet viser den, at meget går godt i VIA, men at der naturligvis er opmærksomhedspunkter, der skal arbejdes med. Sammenlignet med andre professionshøjskoler ligger VIA godt. Martha Møller og Keld Bach Nielsen holdt derefter et oplæg og rejste en række spørgsmål. Det blev indledningsvist pointeret, at der er en meget høj svarprocent, hvilket der generelt i bestyrelsen var enighed om, er rigtig godt. Oplægsholderne stillede dog spørgsmålstegn ved, om der var tale om et flot resultat. Martha Udarbejdet af: ALJ/EM Side 14 af 19

15 Møller og Keld Bach Nielsen havde valgt nogle nedslagspunkter, som de ønskede at rejse opmærksomhed omkring. Det var: Samarbejde med nærmeste leder - som er vurderet godt Samarbejde med højskoleledelse og den øverste ledelse- som der bør gøres noget ved det handler måske om synlighed, og det er bemærkelsesværdigt, at rangeringen er lavere for højskoleledelsen end den øverste ledelse Udviklingsmuligheder der er for få muligheder for kompetenceudvikling og karrieremuligheder, og man lagde op til, om bestyrelsen kan arbejde med/fokusere på kompetenceudvikling Kvalitet og krav skal ses i sammenhæng dette kræver opmærksomhed, da krav til kvalitet øges samtidig med, at der rationaliseres. Der blev peget på, at det er en opgave for bestyrelsen at få rammesat, hvad kvalitet er. Oplægget - som er vedlagt referatet - sluttede med, at Martha Møller og Keld Bach Nielsen rejste tre spørgsmål: Hvilken vægt tillægger bestyrelsen APV undersøgelsen? Ejerskab har det betydning for dedikerede medarbejdere? Hvordan forventer bestyrelsen, at APV en inddrages i de fire ledelsesniveauers strategier og daglige arbejde? Johannes Flensted-Jensen udtalte, at det er relevant, at Undersøgelsen af arbejdsmiljø og trivsel inddrages i bestyrelsesarbejdet og hæftede sig ved, at: den helt overordnede vurdering er god medarbejderne ser mening i deres arbejde det er vigtigt at lægge vægt på den dimension, at der er en overordnet tilfredshed med arbejdsmiljøet, når der samtidig er et krav om økonomiske tilpasninger der er lav score på spørgsmålet, om den enkelte udnytter de muligheder, der er for indflydelse det er en forventning, at undersøgelsen tages op i samarbejdssystemet bestyrelsen skal vide, at undersøgelsen finder sted og skal have en pejling på, hvordan det går i VIA. I øvrigt er der tiltro til, at de problematiske felter tages op på de rette steder Efter formandens kommentar kom der en række spørgsmål og kommentarer. Det var en generel holdning, at det er relevant, at resultaterne af Undersøgelsen af arbejdsmiljø og trivsel inddrages i bestyrelsesarbejdet. Der blev spurgt til, om der er en registrering af arbejdsglæde over årene, og om der er foretaget sammenligninger med studentertilfredshedsundersøgelserne. Det blev bemærket fra flere, at der bør være opmærksomhed på afstand til højskoleledelse/øverste ledelse, og der blev lagt vægt på, at man skal være opmærksom på mulighederne for kompetenceudvikling. Der blev også forespurgt, om en undersøgelse foretages årligt, og om bestyrelsen ville få alle underrapporter/handlingsplaner til orientering. Harald Mikkelsen kommenterede, at: undersøgelsen foretages hvert tredje år, og det vil være alt for omfattende at gøre det Udarbejdet af: ALJ/EM Side 15 af 19

16 hvert år undersøgelsen vil blive behandlet i SU-systemet, og alle handlingsplaner i forhold til delrapporterne skal være udfærdiget inden 1/10 handlingsplanerne dykker ned i data og tager højde for forskellene i de enkelte enheder. Forskellene er store fra de enheder, der ligger højt og dem, der ligger lavt der er visse sammenfald med Studentertilfredshedsundersøgelsen i scoren, men det er ikke konsekvent tilbagemeldingen på den øverste ledelse ikke er prangende, hvilket nok aldrig vil være tilfældet, men at der skal arbejdes med dette område, og at der lægges vægt på øget synlighed det er særligt flot, at medarbejdertilfredshed stiger i pengestramme tider I den videre behandling blev der givet udtryk for, at bestyrelsen bør se handlingsplanerne. Det blev bemærket, at resultatet for undersøgelsen er ganske godt i lyset af, at den er foretaget i en rationaliseringsperiode. Der blev samtidig spurgt ind til, hvordan der arbejdes med karriere i VIA. Der blev ligeledes spurgt ind til, om der er regionale forskelle, og om der er forskelle på højskolerne internt. Hertil blev der sagt, at der er forskelle i undersøgelsen ikke så meget regionalt - men en enkelt højskole ligger lavere end de øvrige. Samtidig er der stor tilfredshed i fællesfunktionerne. I forhold til kompetenceudvikling har bestyrelsen tidligere drøftet ph.d., og i forbindelse med OK 13 indføres docentstillinger, og samtidig er der fokus på adjunkt/lektorkvalificering, så der er opmærksomhed på karriereudviklingsmuligheder. Konklusionen på punktet blev, at bestyrelsen synes det har været en spændende drøftelse og er godt tilfreds med at blive inddraget i behandlingen af undersøgelsen, og at det vil være relevant at inddrage undersøgelsens resultater som et af flere parametre i det videre bestyrelsesarbejde med strategiudvikling, løbende økonomiopfølgning mv. Det blev taget til efterretning, at der bliver arbejdet med de problematikker, der er rejst i undersøgelsen, gennem det lokale arbejde med handlingsplaner, som skal udarbejdes inden 1. oktober. Det blev også konkluderet, at det er for omfattende at få alle delrapporter og handlingsplaner. Der er ca. 80 rapporter, som skal følges op med en handleplan. Ad. 10. Køb af grundstykke i Holstebro (bilag 10) I forbindelse med opførelsen af auditoriet ved Campus Holstebro vil det være nødvendigt at tilkøbe et grundstykke på 470 m2. Den nærmere redegørelse fremgår af det bilagte notat. Det indstilles jf. notatet, at formand og rektor bemyndiges til at indgå handlen, når det endelige licitationsresultat foreligger og der således er klarhed over omkostningerne for det samlede projekt. Bestyrelsen bemyndigede formand Johannes Flensted-Jensen og rektor Harald Mikkelsen til at tilkøbe et grundstykke på 470 m2 i forbindelse med opførelsen af auditoriet ved Campus Holstebro. Orienteringssager Udarbejdet af: ALJ/EM Side 16 af 19

17 Ad. 11. Strategisk brandplatform, visuel identitet og ny hjemmeside (Bilag 11) Som et led i at realisere Kommunikationsstrategien 2013 og 2014 besluttede Professionshøjskoleledelsen (PHL) den 26. juni 2013 (med udgangspunkt i vedhæftede business case), at VIAs strategiske brandplatform og visuelle identitet skal retænkes. Siden beslutningen blev truffet har Kommunikationsafdelingen indgået en kontrakt med det digitale bureau 1508, som skal stå i spidsen for at udvikle VIAs nye strategiske brandplatform og visuelle identitet. PHL er styregruppe for projektet, og projektet tilknyttes ligeledes en sparringsgruppe med bred repræsentation på tværs af VIA for at sikre bred viden, indsigt og involvering. Som del af de mange forandringer på kommunikationsområdet er det med Kommunikationsstrategien for 2013 og 2014 også besluttet, at VIAs digitale tilstedeværelse skal styrkes, og som første vigtige skridt skal der udvikles en ny hjemmeside. På bestyrelsesmødet vil Kommunikationschef Lisbeth Katborg Bjerre komme med en kort præsentation, som opridser det pågående arbejde i de to projekter. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til Lisbeth Katborg Bjerre. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om det igangværende arbejde med brandprojektet og forarbejdet til ny hjemmeside til efterretning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad. 12. Orientering om optagstal pr. 30. juli 2013 (Bilag 12) En oversigt over optagstal er vedlagt til bestyrelsens orientering. Oversigten viser, at institutionen pr. 30. juli 2013 forventede at optage 5635 studerende. Som ved tidligere år forventes det, at uddannelser med ledige pladser får et vist efteroptag. Det samlede billede på institutionsniveau forventes uændret fra 2012 til På grund af den særlige opmærksomhed der har været på læreruddannelsen i år er der til bestyrelsens orientering udarbejdet en supplerende orientering vedr. optaget på læreruddannelsen, fordelt på de fire udbudssteder. Rektor Harald Mikkelsen vil kort kommentere hovedtendenserne i tallene. Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Harald Mikkelsen supplerede ganske kort det fremlagte bilag og anførte, at: der næsten er det samme optag som 2012, pædagoguddannelsen har fået nedskrevet sin dimensionering med 5 % ved aftale indgået mellem Region Midtjylland og KKR, som stiller 5 % færre praktikpladser til rådighed læreruddannelsen har oplevet et stort fald i ansøgninger der er sket en stigning i antal ansøgninger med 12 %, og der samlet set er kommet ansøgninger der er flere uddannelser, som ligger højt i optagelseskvotienter Johannes Flensted-Jensen kommenterede pressedebatten omkring læreruddannelsen i Nr. Nissum og henviste til, at bestyrelsen har truffet en beslutning, som står ved magt. En negativ udvikling i ansøgertallet både for uddannelsen i Nr. Nissum og i Skive vil i henhold til Udarbejdet af: ALJ/EM Side 17 af 19

18 bestyrelsens beslutning skulle behandles i bestyrelsen, da antallet af studerende indgår i parametre, som bestyrelsen har vedtaget i relation til læreruddannelserne de to nævnte steder. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Ad. 13. Orientering om igangværende udbud vedr. revisionsydelser ved VIA University College Idet VIAs nuværende revisionsaftale med Deloitte udløber i forbindelse med færdiggørelsen af årsregnskabet for 2013, svarende til marts måned 2014, er der iværksat et nyt udbud af VIAs revision. Det kan bemærkes, at den nuværende aftale med Deloitte, jævnfør kontrakten, blev forlænget med to år i efteråret VIA har valgt at gennemføre et miniudbud under SKI rammeaftale for revision, hvor der er 13 mulige revisionsfirmaer, som kan byde ind på opgaven. Kontraktperioden er fire år, og omfatter regnskabsårene 2014 til og med Det vil sige fra den 1. april 2014 til og med dem 31. marts Med mulighed for forlængelse i to år. VIA kontaktede de 13 mulige revisionsfirmaer for at få en tilkendegivelse af, om de ønskede at deltage i udbuddet. Seks revisionsfirmaer meldte tilbage, at de ønsker at deltage og har efterfølgende modtaget udbudsmaterialet. Tidsplanen for revisionsudbuddet er: 01. juli 2013 VIA offentliggør udbudsmaterialet. 15. august 2013 Sidste frist for skriftlige spørgsmål vedr. evt. uklarheder kl august 2013 Sidste frist for VIAs offentliggørelse af svar på skriftlige spørgsmål vedr. uklarheder. 16. september 2013 Sidste frist for aflevering af tilbud kl oktober 2013 Sidste frist for tilbudsbedømmelse ud fra de opstillede kriterier. Indstilling til bestyrelsen udarbejdes. 28. oktober 2013 Udvælgelse af leverandør og godkendelse af VIAs bestyrelse. 01. november 2013 Forventet offentliggørelse af valgte leverandør. Selve indstillingen til bestyrelsen udarbejdes af: Professionshøjskoledirektør Asbjørn Christensen, Koncernøkonomichef Jørgen Johannsen og VIAs Regnskabschef Klaus Jensen. Selve indstillingen gennemføres ud fra følgende tildelingskriterier, disse er fastlagt i SKIs rammeaftale: Pris: 40 % Kvalitet: 35 % Ydelses sortiment 25 % Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 18 af 19

19 Ad. 14. Andre sager Der var ingen andre sager. Ad. 15. Eventuelt Der blev givet en status i forhold til aftalen om Erhvervsakademier og Professionshøjskoler indgået i juni måned. Der er tale om et forlig mellem regeringen, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, og lovforslaget er netop den 11. september sendt i høring. Høringsmateriale og lovforslaget fremsendes sammen med dette referat. Formanden og rektor har efter forligets indgåelse haft møde med uddannelsesminister Morten Østergaard. Ved dette møde gjorde man rede for det væsentlige for VIA, og der blev givet tilsagn om at: VIA kan beholde de uddannelser, vi har VIA kan udvikle dem VIA kan udvikle nye i forlængelse af de fagområder vi har, forudsat at vi har kompetencerne Hybriduddannelser kan udvikles og udbydes både af erhvervsakademier og professionshøjskoler Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Udarbejdet af: ALJ/EM Side 19 af 19

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-7-13 Ref.: EM Dato: 06-09-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 12. september 2013 Tid: NB udvidet: kl. 14-19 Sted:

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013

Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013 Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: EM Dato: 06-11-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 28. oktober Tid: Kl. 15.30-18.30 2013 Sted: Campus Viborg, Prinsens

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-13 Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-13 Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-13 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Tirsdag den 19. marts 2013 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 24-01-2014

Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 24-01-2014 Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 24-01-2014 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 30. januar 2014 Tid: 15.30-18.30 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Referat J.nr.: U Ref: EM

Referat J.nr.: U Ref: EM Referat J.nr.: U0002-7-03-4-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 11. juni 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Pædagoguddannelsen JYDSK, Skejbyvej 29, 8240 Aarhus (lokale U102)

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-02) Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Mødedato: Fredag den 27. marts 2015, kl. 12.30-15.30 Der serveres

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park,

Læs mere

Referat J.nr.: U Ref.: EM Dato:

Referat J.nr.: U Ref.: EM Dato: Referat J.nr.: U0002-7-03-4-13 Ref.: EM Dato: 19-06-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 10. juni 2013 Tid: Kl. NB: 15-16.50 Sted: Campus Silkeborg, Nattergalevej

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College Mødested Campus Herning, Birk Centerpark 5, 7400 Herning, bygn. A, Auditoriet A Mødetidspunkt 16. juni 2014,

Læs mere

INDKALDELSE. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Møde i Bestyrelsen. Deltagere

INDKALDELSE. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Møde i Bestyrelsen. Deltagere Gør tanke til handling VIA University College Møde i Bestyrelsen Mødested VIA Campus Horsens, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, Lokale C103 Mødetidspunkt Den 18. september 2017 kl. 9-11.30 Deltagere

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden. Træd i karakter VIA University College (2014-07)

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden. Træd i karakter VIA University College (2014-07) Træd i karakter VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-07) Sted: Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, 7800 Skive, lokale 106 Mødedato: 8. december 2014, kl. 15.30-18.30

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-05) Mødested Campus Horsens, VBI-Park, Chr. M. Østergaards Vej 4A, 8700 Horsens, Lokale 6.01 NB: Der er

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat maj Dato: Den 5. maj 2010 Tid: ca

Referat maj Dato: Den 5. maj 2010 Tid: ca Referat maj 2010 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Den 5. maj 2010 Tid: 15.30 ca. 18.30 Sted: Deltagere: Læreruddannelsen i Skive, Dalgas Allé 20, 7800 Skive Søren Mogensen, Peter Stampe, Lis Randa, Henning

Læs mere

Sted: Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens, lokale 6.01

Sted: Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens, lokale 6.01 Referat J.nr.: U0002-7-03-1-11 Ref: EM Mødeforum: VIA bestyrelse Dato: Den 31. januar 2011 Tid: 15.30-18.30 Sted: Vitus Bering Innovation Park, Chr. M. Østergaards Vej 4a, 8700 Horsens, lokale 6.01 Mødeleder:

Læs mere

Møde i Bestyrelsen INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Deltagere

Møde i Bestyrelsen INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden. Gør tanke til handling VIA University College. Deltagere Gør tanke til handling VIA University College Møde i Bestyrelsen Mødested Hotel EUROPA ROYALE, Franceza St 60, 030106, Bucharest Sector 3, Romania Mødetidspunkt Den 30. oktober 2015 kl. 15:30-17 Deltagere

Læs mere

Referat J.nr.: U Ref.: EM

Referat J.nr.: U Ref.: EM Referat J.nr.: U0002-7-03-24-10 Ref.: EM Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Den 13. december 2010 Tid: 15.30 18.30 Sted: Pædagoguddannelsen Jydsk, Skejbyvej 29, 8240 Risskov, lokale U 103 Deltagere: Afbud:

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Dagsorden. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-06) Sted: Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens Mødedato: 30. oktober 2014, kl 13.30-15.30 Deltagere Peter Sørensen,

Læs mere

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5

Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA. Møde 2007-5 Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen VIA Møde 2007-5 Mødet afholdes: Mandag den 29. oktober, kl. 16.00 til 18.00, på Jydsk Pædagog-Seminarium, lokale U104, Skejbyvej 29, 8240 Risskov.

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden

INDKALDELSE. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Dagsorden Få tankerne ned VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2015-01) Sted: Campus Silkeborg, Nattergalevej 1, 8600 Silkeborg, Lokale A113 Mødedato: Fredag, 30. januar 2015, kl.

Læs mere

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6 Mødeindkaldelse 5. november 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 11. november 2008 Tid: 16.00 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-1-13 Ref: EM

Referat J.nr.: U0002-7-03-1-13 Ref: EM Referat J.nr.: U0002-7-03-1-13 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 31. januar 2013 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Mødeleder:

Læs mere

Referat J.nr.: U Ref.: ALJ Dato:

Referat J.nr.: U Ref.: ALJ Dato: Referat J.nr.: U0002-7-03-8-13 Ref.: ALJ Dato: 20-12-2013 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag d. 9. december 2013 Tid: 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere:

Læs mere

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen

Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Den 4. juni 2013 AFTALETEKST Aftale om opfølgning på evalueringen af erhvervsakademistrukturen Regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Det Konservative

Læs mere

Professionshøjskolen i Region Midtjylland

Professionshøjskolen i Region Midtjylland Møde i den midlertidige bestyrelse for Professionshøjskolen i Region Midtjylland Møde 2007-2 Mødet afholdes mandag, den 27. august, kl. 16-19, hos Vitus Bering Danmark, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: EM

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: EM Mødeindkaldelse J.nr.: U0002-7-03-3-11 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Den 7. november 2011 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers

Læs mere

Møde i Bestyrelsen. Dagsorden INDKALDELSE/ REFERAT. Gør tanke til handling VIA University College. Deltagere

Møde i Bestyrelsen. Dagsorden INDKALDELSE/ REFERAT. Gør tanke til handling VIA University College. Deltagere Gør tanke til handling VIA University College Møde i Bestyrelsen Mødested Læreruddannelsen Nørre Nissum, Svinget 5, 7620 Lemvig (mødelokale i Flexika) Mødetidspunkt Den 13. juni 2016 kl. 13:00-1530 Der

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud:

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00. Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2. Afbud: Mødeindkaldelse 22. maj 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: 23. maj 2008 Tid: 13.00 15.00 Sted: Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Deltagere: VIAs bestyrelse Afbud: Referent: Gitte Juul Johansen

Læs mere

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Gør tanke til handling VIA University College

REFERAT. Møde i bestyrelsen for VIA University College. Gør tanke til handling VIA University College Gør tanke til handling VIA University College Møde i bestyrelsen for VIA University College (2014-02) Mødested Skejbyvej 1, 8240 Risskov, mødelokale 2 Mødetidspunkt Onsdag den 26. marts 2014 kl. 15.30-18.30

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

Mødeindkaldelse 7. september 2009

Mødeindkaldelse 7. september 2009 Mødeindkaldelse 7. september 2009 Mødeforum: Bestyrelsen Dato: 14. september Tid: 15.30 18.30 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Pædagoguddannelsen i Gedved, Egebjergsvej 1, 8751 Gedved, lokale A14 Bestyrelsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug)

Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) Referat af bestyrelsesmøde på SOPU (forkortet version til hjemmesidebrug) 28. marts kl. 17.30-19.00 i Vognmagergade 8 Tilstede: Knud Henning Andersen, Ingo Østerskov, Jens Christensen, Camilla Woller Nielsen,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget

1. Godkendelse af dagsorden Optaget for studieåret 2014/ Fortsat drøftelse af budget Dagsorden til bestyrelsesmødet Mødedato Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt Kl. 10:30 Sluttidspunkt Kl. 12:30 Mødested Hotel Comwell Kellers Park H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop Mødelokale

Læs mere

Mødeindkaldelse 15. februar 2008

Mødeindkaldelse 15. februar 2008 NY VERSION Mødeindkaldelse 15. februar 2008 Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: 19. februar 2008 Tid: 16.30 til 19.00 Sted: Mødelokale NT3, Ergo- og fysioterapeutuddannelsen, Skejbyvej

Læs mere

Mødereferat 27. august 2010

Mødereferat 27. august 2010 Mødereferat 27. august 2010 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Den 23. august Tid: 15.30 18.30 Sted: Deltagere: Campus Viborg, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg, Lokale F286 Johannes Flensted-Jensen, Astrid Johanne

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden...

Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen. 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden... Dagsorden Mødedato: Torsdag den 31. oktober 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Ankerhus Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: Deltagere: Uddannelsesudvalg for Bioanalytikeruddannelsen

Læs mere

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. Nanna Ferslev (NAF), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 20. december 2011 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Mødested: Mødelokale: Kl. 17:00 OBS: Der serveres gløgg efter mødet. University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

INDKALDELSE. Møde i Bestyrelsen. Gør tanke til handling VIA University College. Dagsorden. Deltagere

INDKALDELSE. Møde i Bestyrelsen. Gør tanke til handling VIA University College. Dagsorden. Deltagere Gør tanke til handling VIA University College Møde i Bestyrelsen Mødested VIA Campus Randers, Jens Otto Krags Plads 3, 8900 Randers, lokale 0.11b (stueetagen) Mødetidspunkt Den 7. december 2015 kl. 15:30-18:30

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 23. juni 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Christian Nielsen Gjesthede,

Læs mere

VIAs forventninger NOTAT

VIAs forventninger NOTAT NOTAT Forventningsafstemning mellem VIA University College og kommunaldirektørnetværket under KKR Midtjylland om de kommunale repræsentanter i uddannelsesudvalgene Indledning VIA og styregruppen for uddannelse

Læs mere

Referat J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 06-02-2014

Referat J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 06-02-2014 Referat J.nr.: U0002-7-03-1-14 Ref.: ALJ/RESC Dato: 06-02-2014 Mødeforum: Ordinært møde i bestyrelsen for VIA University College Dato: Torsdag den 30. januar 2014 Tid: 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere:

Læs mere

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM

REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM REFERAT J.nr.: U0002-7-03-6-12 Ref: EM Mødeforum: Bestyrelsen for VIA University College Dato: Mandag den 29. oktober 2012 Tid: Kl. 15.30-18.30 Sted: Mødeleder: Deltagere: Campus Horsens, VBI-park, Chr.

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Dagsorden blev herefter godkendt.

Dagsorden blev herefter godkendt. REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 26. marts 2014 Torsdag den 27. marts 2014 kl. 8.00-10.00 Buddinge Hovedgade 80, Søborg, Auditoriet Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26

Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen. Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2, 8200 Aarhus 2, lokale 35.26 Dagsorden Journalnr.: U0200-7-04-34-12 Ref.: LEFO Dato: 02-04-2014 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 10. april 2014 Tid: Kl. 14.00-17.00 Sted: Campus Aarhus N, Hedeager 2,

Læs mere

13. møde i Uddannelsesudvalget for diplomingeniøruddannelserne

13. møde i Uddannelsesudvalget for diplomingeniøruddannelserne Mødeforum: 13. møde i Uddannelsesudvalget for diplomingeniøruddannelserne Dato: Onsdag den 30. april 2014 Tid: Kl. 15.00 Sted: Mejlgade 39A, Aarhus C lokale 3.4 Mødeleder: Deltagere: Afbud Direktør Konstantin

Læs mere

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab

Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab BESTYRELSESPROTOKOL Bestyrelsesmøde nr. 1 22.maj 2014 Kl. 17.00-19.00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af det tidligere formandskab Sted: Milnersvej 48, Hillerød, Mødelokale 1 Afbud: Kirsten Jensen

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014

Bestyrelsesmøde REFERAT. 30. september 2014 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 30. september 2014 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Carsten Koch, Klaus Nørskov, Michael Egelund, Niels Peter Møller, Jesper Würtzen, Kirsten Jensen,

Læs mere

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt.

Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens eget brug. Det gælder ligeledes bilag, som er anført med gråt. Til medlemmerne af IT- Universitetets bestyrelse Direktionen Direkte tlf.: 7218 5074 E-mail: johanne@itu.dk Journalnr.: - 14. april 2009 Fortrolig Information er markeret med gråt og er til bestyrelsens

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 2. udkast af 19.03.2004 til forretningsorden for bestyrelsen Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) 1 Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden oprettes i henhold

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 21.13 8200 Aarhus N Mødedato: Den 6. oktober 2014 kl. 14.00-16.30 Deltagere

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg)

Dagsorden. (Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg) Regionshuset Viborg Hoved-MEDudvalget for administrationen inklusive Regional Udvikling Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011

Mødeindkaldelse J.nr.: U Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeindkaldelse J.nr.: U0200-7-04-118- 10 Ref: RESC Dato: 22. december 2011 Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen Dato: 16.11.2011 Tid: 14-17 Sted: Psykomotorikuddannelsen i Randers,

Læs mere

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15

REFERAT. Møde i Syddansk Universitets bestyrelse. Mandag den 15. september 2014, kl. 15 15. september 2014 J.nr. 043-1 JS/BF REFERAT Emne: Dato og tidspunkt: Sted: Referent: Møde i Syddansk Universitets bestyrelse Mandag den 15. september 2014, kl. 15 Bestyrelseslokalet, Odense Adelige Jomfrukloster,

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken 17.00 19.00. Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Vi serverer lidt smørrebrød ca. 18.30. Holstebro den 22. maj 2014 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K)

Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) Referat Dato Mødeforum: Uddannelsesudvalg for PB i Kristendom, Kultur og Kommunikation (3K) Dato: 14september Tid: 12:00-15:00 Sted: Diakonhøjskolen, Aarhus Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Formand

Læs mere

Referat fra bestyrelsesseminar for Social- og Sundhedsskolen Fyn torsdag den 26. august 2010 kl. 14 til fredag den 27. august kl.

Referat fra bestyrelsesseminar for Social- og Sundhedsskolen Fyn torsdag den 26. august 2010 kl. 14 til fredag den 27. august kl. Referat fra bestyrelsesseminar for Social- og Sundhedsskolen Fyn torsdag den 26. august 2010 kl. 14 til fredag den 27. august kl.13 Starttidspunkt: Torsdag den 26. august kl. 14.00. Sluttidspunkt: Fredag

Læs mere

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017

Temaer for HSU. Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Godkendt af HSU 24. marts 2014 Revideret februar 2017 Temaer for HSU Indhold 1. Indledning... 3 2. Temaer... 3 2.1 Mål, strategi og økonomi... 3 2.2 Arbejds- og personaleforhold... 4 2.3

Læs mere

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk

Multisalen ved kantinen, til højre for hovedbygningen. Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk Dagsorden Mødedato: Fredag den 28. marts 2014 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Mødelokale: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Multisalen ved kantinen,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Favrskov Forsyning A/S

Favrskov Forsyning A/S Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab 2013 - ÅBENT 2 2. - Budgetopfølgning pr. 28.2.2014

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf ,

Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18. Nanna Ferslev (naf), tlf , Dagsorden Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Starttidspunkt: Kl. 19:00 OBS: Husk introduction til Ipads kl. 18 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7,

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning)

Bilag 11. Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Direktionen vers: 12. april 2010 Tilpasning af bestyrelsens mødeform (beslutning) Bestyrelsen har udtrykt ønske om at tilpasse sin mødeform, så der ved de fleste bestyrelsesmøder afsættes tid til en grundig

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College GODKENDT

INDKALDELSE/ REFERAT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College GODKENDT Gør tanke til handling VIA University College Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Mødedato: Den 16. december 2014 kl. 12.00

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling

3. Forventningsafstemning, rolle- og ansvarsfordeling Referat Til stede: Rune esbjerg repræsentant, Cecilie næstformand, jeanett odense repræsentant, Sandra næstformand, Martin København repræsentant, Goar Aarhus repræsentant, Edwin formand, Christa dimittend

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

Uddannelsesudvalget for Administrationsbacheloruddannelsen. Dato: 14. maj 2013 Tid: Kl. 13.30 15.30

Uddannelsesudvalget for Administrationsbacheloruddannelsen. Dato: 14. maj 2013 Tid: Kl. 13.30 15.30 Referat Mødeforum: Uddannelsesudvalget for Administrationsbacheloruddannelsen Journalnr.: U0160-7-04-1-13 Ref.: Lene Tetsche Dato: 17. maj 2013 Dato: 14. maj 2013 Tid: Kl. 13.30 15.30 Sted: Mødeleder:

Læs mere

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl

Protokol. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus kl Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 25.08.2014 kl. 16.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 3 Referat 2.10.2014 Kl. 16:00-19:00 Møde indkaldt af: Inge Prip på vegne af formandskabet Sted: Afbud: Deltagere: Carlsbergvej 34, Hillerød, Mødelokale,

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus

Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Referat af møde nr. 31 i bestyrelsen for Erhvervsakademi Aarhus Tidspunkt og sted: Torsdag 19. marts 2015 kl. 16.00-19.00, Sønderhøj 30, 8260 Viby J. Deltagere: Finn Lund Andersen, Camilla Kølsen, Gitte

Læs mere

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00

Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Giv mening VIA University College Uddannelsesudvalg for 3K 14:00-16:00 Sted: Diakonhøjskolen i Aarhus Mødedato: Den 23. juni 2015 Kl. 14:00-16:00 Deltagere Bettina Maindal Kjærgaard (underviser), Johannes

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

Mødereferat af bestyrelsesmøde

Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødereferat af bestyrelsesmøde Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: Til stede: Fra bestyrelsen: Hans Stige (formand), Knud

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 11. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Arne Kjær, Helle Lindkvist Kjeldsen, Lotte Thøgersen, Jakob Schow-Madsen. Lektor og lærernes tillidsrepræsentant

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Mødedato: Den 23. februar 2015

Læs mere

Beslutning: Fusionsgrundlag for fusion mellem UCC og Metropol

Beslutning: Fusionsgrundlag for fusion mellem UCC og Metropol LUKKET PUNKT Beslutning: Fusionsgrundlag for fusion mellem UCC og Metropol Denne indstilling fremlægges parallelt for bestyrelserne for professionshøjskolerne UCC og Metropol på møder henholdsvis den 30.

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Referat fra mødet i Uddannelsesudvalget for Sygeplejerskeuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Campus Silkeborg Nattergalevej 1 8600 Silkeborg

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere