Flintemarken - Referat fra orienteringsmøde den 22. juli 2013 vedr. brand i blok 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flintemarken - Referat fra orienteringsmøde den 22. juli 2013 vedr. brand i blok 5"

Transkript

1 Referat Orienteringsmøde vedr. brand Flintemarken - Referat fra orienteringsmøde den 22. juli 2013 vedr. brand i blok 5 Tid: Mandag den 22. juli 2013 kl Sted: Selskabslokalerne Til stede: Ulrik Steen Jensen (Lejerbo København), Preben Boe Hansen (Lejerbo Hillerød), Morten Neerup (Nordflex), Thomas Hallengreen (SSG), Vilhelm Kent (afd.bestyrelsen), Lars Schmidt (Lejerbo Hillerød), Conny Birkholm (Lejerbo Rudersdal), Jackie Månsson (Ejendomskontoret) Beboere: 15 st.th., 1.th., 2.th., 17 st.tv., 1.tv., 1.th., 2.tv., 2.th., 19 st.tv., st.th., 1.tv., 1.th., 2.th., 21 st.th., st.tv. 1.th, 2.tv., 2.th. Afbud: 2 lejemål Ej fremmødt: 4 lejemål Dagsorden: 1. Generel orientering vedr branden i blok 5. Vilhelm Kent bød velkommen til mødet og gav ordet til Preben Boe Hansen. ad 1. Preben Boe Hansen sagde, at efter branden var der, i samarbejde med organisationsbestyrelsen, arbejdet med at komme frem til en beslutning om, hvad der skulle ske fremadrettet. Man besluttede hurtigt at foretage en renovering af blokken. Det er herefter indhentet tilladelser til at gå i gang med arbejdet. Det betyder at man nu kan rive resterne af taget. Der vil blive etableret byggeplads på arealet mellem børnehaven, blok 6 og blok 5. Det bliver etableret indkørsel til byggepladsen fra Henriksholms Allé. Herved generes trafikken på selve boligområdet så lidt som muligt. Torsdag morgen forventer man at gå i gang med at rive taget ned. Samtidig opsættes der stillads med en fuldstændig overdækning at bygningen. Denne del af renoveringen er allerede igangsat efter indkomne tilbud, for at sikre bygningen mod yderligere skader (regn etc.) Herefter (mandag den 29. juli) påbegyndes en gennemgang af samtlige lejemål, hvor alt registreres af hensyn til retablering af udstyr samt lejemålets generelle tilstand. Denne registrering vil ligge til grund for en licitation om den restrende del af renoveringen. Det forventes at tage ca. 1 måned at rive taget ned, og efter 4 måneder forventes det, at der er nyt tag på blokken. Herefter kan stilladset fjernes, og man kan begynde at renovere selve lejemålene. P. t. regnes der med en samlet byggeperiode på måneder før bygningen atter kan benyttes. Der vil senere - når rådgivnings firmaet har fået alle ting på plads - blive fremstillet en tidsplan for arbejdet. Spg. fra salen omkring, hvor meget der skal fjernes. Preben Boe Hansen: Bygningen vil blive "rippet" helt ned til den rå beton og bygge resten op igen. Der er nye krav til byggeriet i, hvilket gør at der bliver tale om ekstra arbejder i form af isolering etc. Her i opstartsperioden er det lidt svært at få et samlet overblik over alt inden det samlede projekt er beregnet, men dette møder er først og fremmest for at orientere om den næste fase. Der vil blive lidt støjgener når arbejdet går i gang, men det er indskærper over for entreprenørerne, at der er tale om beboet område. Man vil gerne i gang så hurtigt som muligt, også for at begrænse yderligere skader på den resterende del af bygningen. Side 1 af 6

2 Spg. fra salen vedr., hvornår man går i gang. Svar: Senest fredag. Selve byggepladsen bliver etableret torsdag ( ). Det vil sige at der senest kan hentes ting fra lejlighederne onsdag. Fra salen vedr. opbevaring af brædder fra altangulv. Svar: Jackie Månsson finder opbevaringsplads til dette. Morten Nerup: Præsenterede sig og sagde at Nordflex var Flintemarkens forsikringsmægler, og det var hans opgave at hjælpe og rådgive beboerne og Lejerbo gennem processen omkring forsikrings spørgsmål. Brandskaden var to ting: Dels en bygningsskade som Lejerbos forsikringsselskab vil tage sig af, og dels skader på indbo, som de enkelte beboeres indboforsikringer var ansvarlige over for. Skillelinien mellem disse to forsikringstyper kunne godt være lidt grå, men hvis der var tegnet en indboforsikring, så burde alt være dækket. Der kunne evt. være diskussioner om, hvilken forsikring der skulle dække hvad, men det måtte der så tages stilling til i hvert enkelt tilfælde. Fra salen: Der var konkrete spørgsmål fra beboere omkring specifikke problemer (altangulv m. v.) i forbindelse med om det var løsøre eller bygningsdele. Morten Nerup: Man skal atter tale med sit forsikringsselskab. Og man kunne som sagt tale med ejedomskontoret omkring evt. opbevaring af gulvbrædder etc. Jackie Månsson: Bekræftede at man nok skulle finde opbevaringsplads til dette. Morten Nerup: Hvis der opstod problemer i det hele taget, så skulle man henvende sig til Jackie Månsson, så ville han formidle det videre til rette vedkommende. Ulrik Steen Jensen: Præsenterede sig, og sagde at det var ham der havde skrevet den orienteringsskrivelse, der var lagt ud på Flintemarkens hjemmeside. Kommunikationen med de berørte beboere var en udfordring, da adresser, telefonnumre ect. var lidt svært at få styr på lige nu. Så vidt vides, havde man alle mobiltelefonnumrene, hvorfor der var brugt sms til formidling af information, og det havde efter sigende virket. Det har ligeledes været nødvendigt at kommunikere via hjemmesiden. De der ikke havde adgang til en computer kunne gå på biblioteket. Lige nu var det bedste man kunne gøre med hensyn til kommunikation til beboerne. Fra salen: Foreslog at post og meddelelser blev samlet på ejendomskontoret til afhentning der. Vilhelm Kent: Vi skal have registreret de, der allerede havde en genhusningsadresse. Vi må så finde en løsning for de, der endnu ikke har en adresse. Spg. fra salen: Kan an bibeholde aftalen med Dansk Kabel TV på genhusningsadressen? Ulrik Steen Jensen: Aftale med Dansk Kabel TV ville blive frameldt i morgen (tirsdag). Det betyder at man må benytte sig af det TV-signal, der findes på genhusningsadressen. TV-signalet kan kun flyttes, hvis man er blevet genhuset i Flintemarken. Det betyder så også, at man er fritaget for at betale til Dansk Kabel TV i de måneder genhusningen vil vare. Vilhelm Kent: Dansk Kabel TV kan ikke medflyttes, da de kun leverer til bolig- og antenneforeninger. *) Ulrik Steen Jensen: Havde forklaret nærmere omkring genhusningen i orienteringsbrevet der var lagt på hjemmesiden. Fra salen: Hvorfor havde man ikke benyttet da man var i besiddelse af disse adresser. Flere havde ikke fået besked om denne skrivelse eller modtaget anden besked. Vilhelm Kent: Der var sendt sms-meddelelse til samtlige berørte beboere om at der var lagt en orienteringsskrivelse ud på hjemmesiden. Det var kvittering fra samtlige om at man havde modtaget sms'en. Ulrik Steen Jensen: I orienteringsskrivelsen havde han forklaret, hvad man havde gjort omkring gen husning. Der var 24 lejemål der skulle genhuses og det bedste ville selvfølgelig være, hvis der var 24 tomme boliger i Flintemarken. Men det var der ikke. Der var 2 tomme boliger som der allerede var gen huset familier i, og der ville komme yderligere 2 boliger, som ligeledes ville blive benyttet til genhusning. Den prioritering der var valgt i forhold til genhusning, var et menneskeligt hensyn, hvilket altid var en vurdering fra person til person. De to familier der nu var genhuset havde man vurderede til at have det største behov, her og nu. Side 2 af 6

3 Fra salen: Hvordan kunne han vurdere allerede den første dag, han kendte jo ikke beboerne. Ulrik Steen Jensen: Det var korrekt, men man havde valgt at hjælpe de familier der ikke havde en indboforsikring. Fra salen: Det var altså en fordel, ikke at have en forsikring? Ulrik Steen Jensen: Man kan selvfølgelig vælge at have den holdning, men man havde valgt at hjælpe disse familier, da man ikke ønskede at "træde på nogen, der allerede lå ned". Fra salen: Flere tilkendegav at det var en god beslutning. Ulrik Steen Jensen: Der var i alt 4 lejligheder der var tomme, og dem var der disponeret over. Dette ville sige at der ikke var flere muligheder for genhusning i Flintemarken. Det man havde gjort var at suspendere ventelisten. Det betød at der ikke ville komme flere nye lejere ind i Flintemarken så længe der var nogen der ønskede genhusning. Hvis man derfor ønskede genhusning i Flintemarken, på trods af at man allerede var genhuset et andet sted, så kunne man blive noteret op hos Lejerbo, hvorefter man ville få besked, hvis der kom en top lejlighed. Dette skulle man gøre med det samme. Man skulle dog sørge for at den pågældende forsikringsselskab godkendte den ekstra flytning der i så tilfælde ville blive tale om. Fra salen: Hvis man er genhuset i Flintemarken, er man så tvunget tilbage i sin gamle lejlighed når byggeperioden er overstået? Ulrik Steen Jensen: Det kommer an på, hvilken type lejlighed man var blevet genhuset i. Dette skyldtes bl. a. at man ville anvende senior-boligerne til genhusning, og søge en dispensation fra aldersreglen på 55 år etc. Hvis man derfor var genhuset i en senior-bolig, og ikke opfyldte kravene, kunne man ikke blive boende. Hvis man derimod var genhuset i en almindelig familiebolig, kunne man som udgangs punkt godt blive boende, blot krævede det en ny lejekontrakt. Vi havde en enkelt bolig der kun var disponeret i en 12 måneders periode, og den kunne der selvfølgelig ikke disponeres over efterfølgende. Fra salen: Man skulle huske at betale sin husleje, ellers var man ikke lejer mere i Flintemarken. Ulrik Steen Jensen: Det var korrekt, det var vigtigt at man fortsatte med at betale husleje til Lejerbo. Fra salen: Det var ikke i overensstemmelse med, hvad et forsikringsselskab havde sagt. Morten Nerup: Normal praksis for de fleste forsikringsselskaber var, at man fortsatte med betaling af husleje til Lejerbo. Når så genhusningen var slut, ville det beløb der skulle refunderes blive gjort op og blive udbetalt til det pågældende forsikringsselskab. Dette betød, at den enkelte lejer skulle være nul-stillet når sagen var gjort op. Fra salen: Hvad med a'conte vand og varme? Ulrik Steen Jensen: Det var aftalt med ejendomskontoret, at der ville blive foretaget en aflæsning. Fra salen: Hvad med antennebidraget? Vilhelm Kent: Der var tale om det antennebidrag der blev betalt over huslejen og det fortsatte. Morten Nerup: For at gøre det helt klart så skulle man fortsætte med at indbetale husleje til Lejerbo. Hvis ens forsikringsselskab sagde at man skulle stoppe huslejebetalingen til Lejerbo, så skulle man henvende sig til Jackie Månsson, der ville videresende sagen til ham. Fra salen: Hvorfor skulle der betales husleje når man ikke var genhuset og sov på en sofa et andet sted. Forsikringsselskabet havde sagt at man skulle stoppe indbetalingen af husleje. Morten Nerup: Dette var en af gråzonerne. Lejeren skulle sende sagen til Morten Nerup via Jackie Månsson, så ville Morten Nerup finde en løsning. Vilhelm Kent: Var det korrekt opfattet, at hvis man ikke var genhuset i f. eks. 2 af de i alt 12 måneder, så ville lejeren selv få lejebetalingen for de 2 måneder retur, og kun de resterende 10 måneders lejebeen vurdering fra person til person. De to familier der nu var genhuset havde man vurderede til at have Morten Nerup: Umiddelbart ja. Det ville han kræve af sit forsikringsselskab. Men det var en særlig situa- Side 3 af 6

4 tion, så det ville han helst undersøge nærmere. Fra salen: Hår man selv havde fundet et midlertidigt lejemål, hvor der var 3 måneders opsigelse, kunne man så være sikker på at få besked på, hvornår man kunne flytte tilbage, at man kunne overholde opsigelsesfristen? Ulrik Steen Jensen: Man var helt klar over denne tidsfrist og skulle nok meddele dato for tilbageflytning så betids, at en opsigelsesfrist kunne overholdes. Fra salen: Atter spørgsmål omkring betaling af husleje - til hvem? Morten Nerup: Sende den konkrete sag til ham via ejendomskontoret, så ville han gå videre med den. Han kunne ikke løse spørgsmålet på stedet. Vilhelm Kent: At betale husleje hang sammen med at være lejer. Juridisk var man ikke lejer, hvis man ikke betalte husleje i henhold til den underskrevne lejekontrakt. Altså kunne man miste lejemålet. Generelt: Der var en mere teknisk forklaring omkring proceduren ved huslejebetaling i forbindelse med genhusning. Ligeledes nogle spørgsmål meget specifikt på enkelte lejemål/lejere. Fra salen: Hvis man var genhuset her i Flintemarken, hvilken husleje skulle man så betale: Den hidtidige eller den husleje svarende til det midlertidige lejemål? Ulrik Steen Jensen: Man skulle fortsætte med at betale sin normale husleje. Normalt var der ikke nogen refusion, fordi den midlertidige lejlighed var lidt mindre. Spg. fra salen vedr. huslejesikring. Ulrik Steen Jensen: Huslejesikringen ville fortsat gælde i henhold til din lejekontrakt, altså den lejlighed der var fraflyttet. Vilhelm Kent: Der ville komme en sms til samtlige berørte beboere med kontaktoplysninger. **) Jackie Månsson: Alle oplysninger vedr. ejendomskontoret står på hjemmesiden. Spg. fra salen: Kunne man ikke bruge mailadresserne som man havde råbt og skreget på, til meddelelser. Vilhelm Kent: Han skulle være sikker på at alle modtog meddelelserne og det var ikke alle der var på nettet ligesom det ikke var alle der var tilmeldt ordningen. Spg. fra salen: Hvad var forskellen på at sende på og samtidig på sms? Vilhelm Kent: Dobbeltarbejde. Der var rigeligt at lave i forvejen. I denne sag var det meningen at informationsniveauet skulle være højt. Det indebar at der løbende ville blive informeret tidsplan og evt. ændringer der måtte opstå. Fra salen: Hvis informationsniveauet skulle være så højt så måtte han meget undskylde, hvis det krævede lidt ekstra arbejde. Vilhelm Kent: Spørgeren talte vist ikke ud fra den erfaring omkring arbejdsbyrden, som Vilhelm Kent havde. Der var ret meget at lave, hver eneste dag, og der var altså stadig tale om frivilligt arbejde. Generelt omkring information: Der var en del diskussion frem og tilbage omkring information via sms. Jackie Månsson: Ville sørge for at al skriftlig information blev ophængt på opslagstavlen i ejendomskontorets forkontor. Fra salen: Nogle beboere havde fået besked fra Dansk Forsikring om at oprette en ny bankkonto og så indbetale huslejen på denne konto, og gemme den til genhusningen var overstået, og så indbetale beløbet til forsikringsselskabet. Beboerne kunne godt selv administrere deres penge. Vilhelm Kent: Rent juridisk kan man blive sagt op, hvis man ikke betaler husleje. Morten Nerup: Der har aldrig tidligere - indtil for ca. 1½ år siden - været problemer omkring huslejen i en genhusningsperiode. Han mente ikke at det var noget lejerne skulle sidde og "bakse" med. Han bad beboerne om at give sagen til Jackie Månsson der ville formidle den videre til ham. Side 4 af 6

5 Vilhelm Kent: Hver enkelt person skulle aflevere sagen til Jackie Månsson med navn, personnummer, forsikringsselskab, policenummer og skadenummer. Spg. fra salen: Hvordan var man stillet, hvis man som ikke indboforsikret havde lejet et værelse ud til en, der var forsikret. Skulle denne person - der var blevet genhuset at sit forsikringsselskab et andet sted - fortsat indbetale husleje for det lejede værelse? Morten Nerup: Det kunne han ikke svare umiddelbart på, det var lidt specielt. Ulrik Steen Jensen: Hvis der ikke foreligger en godkendt lejekontrakt på det udlejede værelse kunne Lejerbo ikke hjælpe med spørgsmålet. Vilhelm Kent: De berørte beboere var jo stadig lejere i Flintemarken. Det betød bl. a., at bestyrelsen meget gerne så, at også de mødte op til det kommende afdelingsmøde den 10. september 2013 kl. 19:00 i selskabslokalerne. Preben Boe Hansen: Der ville blive taget kopier af orienteringsskrivelsen, så man kunne få et eksemplar med hjem. I forbindelse med sådan en brand var der altid en del siderelaterede ting. Han havde aftalt med Vilhelm Kent at man foretog en efterrationalisering, når der var kommet lidt mere "ro på". Det drejede sig om såvel selve hændelsesforløbet og beredskaber, som tjek af adgangsforhold etc. Vilhelm Kent sagde at der lå en del uafhentet post på bordet i forrummet. Han bad samtidig om, at man udfyldte det omdelte skema med genhusningsadresse etc., og samtidig tjekke at telefonnummeret var korrekt. Spg. fra salen: Kunne man ikke - i samarbejde med forsikringsselskaberne - opsætte skurvognslejligheder i stil med dem, der blev opsat under den store renovering? Så kunne de, der endnu ikke var genhuset, blive i området. Morten Nerup: Man skulle henvende sig til sit eget forsikringsselskab og stille forslaget. Han kendte ikke priserne for at opføre en sådan "by", hvilket også havde betydning. Ulrik Steen Jensen: Det var ikke noget man uden videre kunne gøre. Der var mange ting involveret i det. Vilhelm Kent: Problematikker kendte vi senest fra renoveringen af badeværelser. Der skulle indhentes en masse godkendelser og vognene var meget dyre at leje. Han mente at de egentlige beboelsesvogne der rummede 4 boliger, ikke kun var meget dyre, de var rigtig dyre. Og så kom vinteret og der skulle foretages vinterforanstaltninger så vandet ikke frøs etc. Morten Nerup: Det var den enkeltes eget forsikringsselskab der skulle tage stilling til dette. Hvis nogle forsikringsselskaber kunne enes om at ofre pengene på at etablere beboelsespavilloner, så måtte de henvende sig til Lejerbo om det videre fornødne. Spg. fra salen vedr. evt. regres i forbindelse med ansvaret for branden. Morten Nerup: Da årsagen til branden ikke var en menneskelig fejl, kunne der ikke blive tale om regres. Spg. fra salen: Var der sendt noget ud omkring politiets konklusion på brandårsagen, så alle andre rygter kunne manes i jorden? Vilhelm Kent: Man havde ikke ønsket at lægge fotos etc. omkring branden ud offentligt. Ligeledes har man ikke kommenteret på branden eller selve årsagen til branden. Det ser vi ingen grund til at beskæftige os med. Han havde også hørt forskellige rygter, men det var ikke noget man ønskede, hverken at deltage i eller videre befordre. Fra salen: Politiet havde informeret om at der var tale om en teknisk fejl og ingen personer var involveret i branden. Vilhelm Kent: Det der var formidlet videre var at der var tale om en rent teknisk fejl og det havde der ligeledes stået i pressen. Han havde også hørt rygter om en grill og et stråtag. Spg. fra salen: Ved fremtidige møder ville det være en god ide med en dagsorden. Side 5 af 6

6 Vilhelm Kent: Der var tale om et orienteringsmøde. Altså lidt mere uformelt uden egentlig dagsorden. Spg. fra salen: Ville der ske huslejestigning i forbindelse med branden? Ulrik Steen Jensen: Der ville blive en udgift i forbindelse med branden på kroner i selvrisiko, og det vil ikke udløse huslejestigning, hvis ellers tidsplan etc. holder. Vilhelm Kent: Ganske kort tid inden branden blev budgettet for underskrevet, så huslejen er foreløbig fastlagt til medio Spg. fra salen: Fjernes alt inkl. gulve og total "stripning" af badeværelser og køkkener? Vilhelm Kent: Ja, alt helt ind til den rå beton. Dette bl. a. for at bygningen kan tørre så der ikke opstår skimmelsvamp. Preben Boe Hansen: Lejlighederne er bl. a. opbygget med "lette vægge" der er fæstet til gulvene. Det betyder at væggene skal fjernes for at man kan fjerne gulvet. Ligeledes menes det at mange lejligheder har sandfyld under gulvene. Dette sand skal suges ud når gulvet er fjernes. Det er en stor fordel at dette sand fjernes. Vilhelm Kent: Badeværelserne ville ligeledes blive brudt helt ned da gipspladerne kunne suge det vand der kom ovenfra. Preben Boe Hansen: De mere detaljerede spørgsmål omkring enkelte ting måtte vente til der havde fundet en egentlig registrering sted af de enkelte lejemål. Når der var et bedre overblik over dette, ville beboerne blive informeret. Generelt: Der var herefter en række spørgsmål (bl. a. omkring andre emhætter etc.) der ikke var relateret direkte til emnet for orienteringsmødet. Da der ikke var flere spørgsmål takkede Vilhelm Kent for god ro og orden. Den officielle del af mødet sluttede kl. 18:20 Vilhelm Kent *) Det er efter mødet blevet oplyst fra Dansk Kabel TV, at aftalen om levering af bredbånd (internet) samt fastnet -telefon kan opsiges kollektivt, men da aftalen om levering af TV-signal fra yousee er individuel mellem yousee og den enkelte husstand. Det betyder at der vil komme et brev fra yousee til hver enkelt husstand, der skal underskrive opsigelsen og herefter returnere den. **) Kontaktoplysninger: Ejendomskontoret: SMS Tlf Bestyrelsen: Telf.: Tider: Telefontid kl. 08:00-09:00 - Personligt møde kl. 09:00-10:00) Afhentning af post kl. 09:00-10:00 (eller efter aftale). www: Side 6 af 6

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken

Genhusning. Vejledning om genhusning i Skoleparken Genhusning Vejledning om genhusning i Skoleparken 11-12-2013 Indhold Genhusning hvad betyder det... 2 De fleste skal ikke genhuses... 2 Varig genhusning... 2 Skal jeg genhuses varigt?... 2 Bliver jeg hørt?...

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården

Genhusning. Information om genhusning i Margrethegården Genhusning Information om genhusning i Margrethegården Indhold Indhold...2 Hvad betyder genhusning?...3 Midlertidig genhusning eller fraflytning?...4 Udgifter i forbindelse med genhusningen...7 Flyttesyn,

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo?

Gem denne information! Hvor skal du bo? Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 Indholdsfortegnelse Hvor skal du bo, når din bolig skal.... 3 Tryghedspakken og spørgeskemaet 3 Boligstøtte og

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Referat. Orienteringsmøde vedr. Blok 5 Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Orienteringsmøde vedr. Blok 5 Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 25. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden for afdelingsbestyrelsen. 2. Orientering om møde med Rudersdal/Hørsholm Brandvæsen v/formanden for

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Afd. 4 Rughaven, Hørhaven, Hvedevænget og Enghavevej, Aalborg Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Generel

Læs mere

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12

Genhusning. - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Genhusning - Guide til procedurer og retningslinjer (Revideret 2015) Side 1 af 12 Opstart af genhusning: Genhusningsprocessen starter med en individuel samtale med en genhusningskoordinator om: Dine ønsker

Læs mere

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7

GENHUSNING. Information om genhusning af beboere i afdeling 7 GENHUSNING Information om genhusning af beboere i afdeling 7 BoligKorsør marts 2013 INDHOLD Genhusningspjecen...1 Hvad betyder genhusning?...3 Muligheder for genhusning...5 Udgifter i forbindelse med flytningen...10

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 5. udgave, august 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 4. udgave, marts 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER

GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD. Indhold GENHUSNINGSFOLDER GENHUSNINGSFOLDER December 2011 3. udgave, februar 2013 GENHUSNING RÆKKEHUSENE ALBERTSLUND SYD Genhusning Beboerne i afdelingerne VA 4 Række og AB Syd Gård- og Række huse har på et beboermøde besluttet,

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Bianca Balslev (BB) Allan L. Klem (AK) Sussie Tranekær

Læs mere

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Notat. Genhusning i forbindelse med helhedsplaner Notat Ver 2.0 Kontaktoplysninger Finn Larsen Udlejningschef Genhusning i forbindelse med helhedsplaner og lign. I forbindelse med byggeprojekter der omfatter eksempelvis boligsammenlægninger, nedlæggelse

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 32 VALDEMARSGADE/SVENDSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

BEBOERINFO - GENHUSNING

BEBOERINFO - GENHUSNING BEBOERINFO - GENHUSNING Genhusningsfolder Visualisering fra vinderforslaget. BEBOER INFO 17. MARTS 2015 Hvad skal der ske? HUSK informationsmøde 23. marts 2015 kl. 19-21.30 Radisson, Scandinavien Center

Læs mere

Retningslinjer for genhusning

Retningslinjer for genhusning Retningslinjer for genhusning Hvem skal genhuses? Hvem der skal genhuses, afhænger af hvad der skal laves i den enkelte bolig Nogle beboere skal ikke genhuses, men kan blive boende i boligen mens der renoveres

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 61

VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 61 «Bruger_Initial» Odinsgade/Seminariebyen Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på -

Læs mere

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan

Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Lille Tingbakke, Vodskov, afd. 6 Boligselskabet Limfjorden Generel information om genhusning i forbindelse med helhedsplan Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk I denne

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering

Informationsmøde afdeling 214. Genhusning under renovering Informationsmøde afdeling 214 Genhusning under renovering Medborgerhuset d. 29. januar 2015 Velkomst ved Per Hermansen Beslutning om informationsmøde Anbefaling af 100 % genhusning Enig bestyrelse Dagsorden

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 26 HEIMDALSGADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen

Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Genhusning Generel information Renovering af Østparken afd. 5 Odinsgade, Havrevangen og Bygholmen Vivabolig Vesterbro 23 9000 Aalborg tlf. 9630 9460 mail@viva-bolig.dk Genhusning - renovering af Østparken

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 39

VELKOMMEN TIL AFDELING 39 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 39 DANAGÅRDEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19

BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 BEBOERINFORMATION UDSKIFTNING AF KØKKENER I AFDELING 19 September 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor skal køkkener skiftes?... 1 Hvornår begynder renoveringen?... 1 Hvordan kommer håndværkerne ind?... 2

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 35 RUNDDYSSEN 1-287 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 09. september 2014 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 09. september 2014 - Flintemarken, Vedbæk Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Tid: Tirsdag den 09. september 2014 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Orientering

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 09.05.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.05.04 kl. 18.30-21. DIRIGENT: ARNE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Torben, Klaus, Arne, Pia K., René, Aase. Afbud fra varmemester Per Nielsen. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 5. Godkendt, ingen bemærkninger.

Læs mere

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott, samt fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 9,09.13 Beslutningsreferat af: Referat nr. 11 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.09.13 kl. 18.30 21.15 september 2013 DIRIGENT: SUSSIE TRANEKÆR

Læs mere

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012

Beboerinformation - Riddersborgparken. Afdelingsmødet den 6. september 2012 Beboerinformation - Riddersborgparken Afdelingsmødet den 6. september 2012 Riddersborgparken taber 3,2 millioner kroner om året For mange boliger på Lolland, men der er venteliste til Riddersborgpar- kens

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning.

Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Genhusningspjece Fyns almennyttige Boligselskab ønsker med denne folder at give svar på en lang række af de spørgsmål, som du naturligt har til din genhusning. Du vil kunne læse om genhusning og dine rettigheder

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset.

Boligforeningen Hvidovrebo 30 August 2011. Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Referat Afdelingsmøde August 2011 Referat fra ordinært afdelingsmøde i afdeling 8 den 30 august 2011 kl. 19.00 fælleshuset. Til stede var: 27 lejemål + Johnny Ford Christel Halberg Frans Sarauw Jack Karoliussen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14

5601 BS for handicappede. Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 5601 BS for handicappede Organisationsbestyrelsesmøde 30. april 14 Trine Trampe Genhusningskoordinator Finn Larsen - Udlejningschef Hvem skal genhuses? Alle beboere skal genhuses i byggeperioden januar

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44. Sigrid Undsets Vej 103-223 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 44 Sigrid Undsets Vej 103-223 Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet.

Afbud fra Bianca Balslev, Esbern Ott, uden afbud Dennis Johansen. Godkendelse af referat nr. 9, samt beslutningsreferatet. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 24.08.2014. Beslutningsreferat af: Beslutningsreferat nr. 10 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 19.08.14 kl. 18.30 22.00 DIRIGENT: TINA LAURSEN Ad.

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 16 MAGISTERPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945

Vorup Boligforening af 1945 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 15. januar 2013 kl. 16.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Dagsorden bestyrelsesmøde Vorup Boligforening af 1945-15.01.2013 side

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187

Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Referat fra afdelingsmødet den 25. september 2012 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden:

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Velkommen til Informationsmøde for beboerne Torsdag den 22.08.2013, kl. 19.00 Afdeling 10, Grønningen Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres

Læs mere

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013

Informationsmøde i Drejøgården. Tirsdag d. 17. december 2013 Informationsmøde i Drejøgården Tirsdag d. 17. december 2013 Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol Internet TV Evt. Spørgsmål og svar undervejs efter hvert punkt Dagsorden Dørtelefoni og adgangskontrol

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50. Ravnkildevej «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 50 Ravnkildevej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Domea Randers Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 04. august 2015 Kl. 17.00, Kaskelotten 38, st.tv., 8960 Randers SØ. Dagsorden var : Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 18. september 2013 Kundenummer 41-898 Direkte telefon +45 39 46 61 41 cra@deas.dk Dato: 12.september 2013 Deltagere: Fra Boldparken: Beboere fra opgang

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Dagsorden Infomøde Nydamsparken

Dagsorden Infomøde Nydamsparken Dagsorden Infomøde Nydamsparken 18.00 Velkomst v/afdelingsformand Michael Frederiksen, Nydamsparken Udpegning af aftenens ordstyrer 18.05 Spisning 18.45 Informationsmøde del 1 Præsentation af aftenens

Læs mere

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 23. august 2012 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild.

Sara Terp Uhre byder velkommen, og præsenterer sig selv og boligselskabets øvrige medarbejdere ved mødet: Morten Hove Andersen og Lene Merrild. REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.10 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 7 beboere fra 7 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

boli.nu er nøglen til din tryghed

boli.nu er nøglen til din tryghed Fredericia, den 01.03.2012 boli.nu er nøglen til din tryghed Fysisk helhedplan i afdeling 12 - Sønderparken Administrator: boli.nu, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia, 75924844, www.boli.nu, adm@boli.nu

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00

Velkommen til Informationsmøde for beboerne. Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Velkommen til Informationsmøde for beboerne Onsdag den 26.06.2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Mogens Tokkesdal 2. Generel orientering 3. Hvad skal udføres 4. Adgangsveje, parkering

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 170 af 25. juni 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 170 af 25. juni 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 171 den 20. august 2015 kl. 15.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 27. oktober 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Sted og tidspunkt Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II

Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II Lyngby almennyttige Boligselskab SORGENFRIVANG II DAB mrk. PRJ-2011-00058/tka Direkte tlf. 45872760 Dato 29. december 2014 Hermed fremsendes referat fra: Orienteringsmøde for beboerne i opgang 261 og 259

Læs mere

Referat fra afdelingsmødet den 11. marts 2014 - Flintemarken, Vedbæk

Referat fra afdelingsmødet den 11. marts 2014 - Flintemarken, Vedbæk Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Tid: Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.00 Sted Mødelokalet ved ejendomskontoret, Spaniensgade 25 A, kld., 2300 København S Deltagere Fra afdelingen:

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 15 CHARLOTTEHØJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere