Annoncering af forbehandling og motivationsbehandling af indsatte med narko- og alkoholmisbrug i Nordjyske arresthuse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Annoncering af forbehandling og motivationsbehandling af indsatte med narko- og alkoholmisbrug i Nordjyske arresthuse"

Transkript

1 Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret København, den Journalnr.: (Bedes anført ved henvendelse) Reference Direkte telefon Annoncering af forbehandling og motivationsbehandling af indsatte med narko- og alkoholmisbrug i Nordjyske arresthuse 1. Formål og baggrund Et grundprincip i kriminalforsorgens politik på alkohol- og narkoområdet er, at indsatte, som er motiverede for og ønsker at gennemgå en behandling for misbrug, og som i øvrigt vurderes egnede hertil, skal tilbydes behandling i det almindelige behandlingssystem. Ikke alle indsatte stofmisbrugere kan imidlertid visiteres til behandling uden for Kriminalforsorgens regi. Dette gælder blandt andre varetægtsfængslede og afsonere i arresthuse og arrestafdelinger i fængsler, der eventuelt venter på overførsel til en fængselsplads. Siden 2007 har der været behandlingsgaranti for stofmisbrugende afsonere med mere end 3 måneders afsoning tilbage på ansøgningstidspunktet. Behandlingsgarantien gælder pr. 1. juni 2011 tillige varetægtsarrestanter og indsatte med korte domme. Der er fortsat en frist på 14 dage for iværksættelse af behandling fra den dag behandlingsønsket blev fremsat, hvilket betyder, at domme på 14 dage og derunder ikke er omfattet i praksis. Ligeledes vil indsatte med helt korte domme i det hele taget alene få samtaler, som har karakter af motivation samt rådgivning og vejledning til, hvor man eventuelt kan søge behandling ved løsladelsen. Kriminalforsorgens tilbud til indsatte i landets arresthuse og arrestafdelinger i fængsler er forbehandling/motivationsbehandling. 1.1 Fysiske rammer mv. Projekternes gennemførelse sker i de eksisterende fysiske rammer. Det fordrer, at arresthusene/fængslerne stiller egnede lokaler til rådighed i det omfang, projektbeskrivelsen lægger op til. (se i øvrigt afsnit 11.2 om IT-udstyr m.v.). Strandgade 100 Telefon E-post 1401 København K Telefax Internet

2 Arresthusets ledelse og personale Arresthusene ledes af en arrestinspektør. Arresthusene er inddelt i 3 regioner med hver sin arrestinspektør. Den daglige ledelse ligger hos en arrestforvarer. Personalet er altovervejende fængselsbetjente. Det socialfaglige ansvar ligger hos den lokale afdeling af Kriminalforsorgen i Frihed, der som udgangspunkt har en eller flere faste medarbejdere, som er i arresthusene på regelmæssig basis. 1.3 Fængslets ledelse og personale Alle fængsler ledes af en inspektør. Nogle fængsler har endvidere 1-2 viceinspektører og en juridisk fuldmægtig. Desuden er der som stabsfunktion ansat en behandlingskonsulent og en personale og sikkerhedskonsulent. Afdelingerne er bemandede af fængselsbetjente, som fungerer som kontaktpersoner for de indsatte. Den eksterne leverandør, som kan være en privat eller offentlig behandlingsinstitution, har det ledelsesmæssige ansvar for behandlerne. 1.4 Kvalitetssikring Kriminalforsorgen nedsatte i 2004 et panel med eksterne eksperter, der har til opgave at vurdere alle større behandlingstilbud/programmer, der tilbydes i kriminalforsorgens regi, med henblik på at godkende programmets opbygning og kvalitet en såkaldt akkreditering. Akkrediteringsbedømmelsen sker på baggrund af en ansøgning, der er udarbejdet af de behandlingsansvarlige med basis i en række kriterier, som panelet har fastlagt (f.eks. målgruppe for programmet/behandlingen, behandlingsetik, dokumentation og rutiner for kvalitetssikring). Den følgende del af kravspecifikationen, der omhandler behandlingen, er struktureret efter akkrediteringskriterierne. En akkreditering som ovenfor beskrevet er dog ikke som udgangspunkt påkrævet i relation til forbehandling. Forbehandlingsprojekterne vil i løbet af kontraktperioden blive præsenteret for en mindre omfattende kvalitetssikringsmodel. De kriterier, som akkrediteringen bygger på, er dog også relevante at tage udgangspunkt i for så vidt angår en kravsspecifikationen for forbehandling. 2. Behandlingsmodel

3 Generelt Der skal gøres rede for, hvilke mål deltageren skal opnå gennem forbehandlingen, og med hvilke behandlingsmetoder disse skal opnås. Valget af behandlingsmetode bør kunne begrundes ud fra forskning om behandlingsmetodens effekt. Endeligt skal en behandlingsmodel indeholde en beskrivelse af, hvordan behandlingsmetoden tilpasses arresthusets/arrestafdelingens rammer samt deltagernes forskellige baggrund, ønsker og behov. Beskrivelsen af behandlingsmodellen skal ikke gå i detaljer med den praktiske udmøntning af behandlingen, men i grove træk gennemgå sammenhængen mellem behandlingens mål og metoder. Den mere detaljerede beskrivelse af, hvordan behandlingen udføres i praksis, foretages i punkterne 3, 4, 5. Ved beskrivelsen af behandlingsmodellen anbefales det, at der indledningsvist kort introduceres til behandlingen, herunder hvem og hvilken type misbrug tilbuddet retter sig mod. Beskrivelsen af behandlingsmodellen kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad ønskes opnået for den enkelte deltager gennem behandlingen? Hvilke organisatoriske mål arbejdes der med i behandlingen? Et organisatorisk mål er et kriterium for, hvornår behandlingen overordnet set vurderes som værende en succes. Et eksempel kan være, at der er opsat et individuelt mål om, at deltageren skal være aktiv og engageret i behandlingen. Det organisatoriske mål i denne sammenhæng kan eksempelvis være, at mindst 75 % af deltagerne fremmøder til mindst 75 % af behandlingssessionerne. Hvilke metoder anvendes i behandlingen? En metode kan f.eks. være kognitiv færdighedstræning eller den motiverende samtale (MI) Hvorfor er netop de anvendte behandlingsmetoder valgt? Hvordan mener I, at rammerne i et arresthus/arrestafdeling påvirker behandlingsindsatsen?

4 Målgruppe 3.1. Generelt For at et behandlingstilbud skal have den ønskede effekt, skal det henvende sig til en relevant målgruppe. Det er derfor vigtigt, at der er klare retningslinjer for, hvem der kan deltage i behandlingen, og hvem der eventuelt ikke kan deltage. I denne forbindelse skal der udvikles egnede visitationsredskaber, der løbende kan sikre, at de indsatte, der deltager i behandlingen, hører til målgruppen. Det er vigtigt, at målgruppen er sammensat optimalt i forhold til behandlingens mål og metoder. Dette gælder dog alene i de situationer, hvor gruppebehandling er en mulighed. Der er dog ikke én bestemt målgruppe til forbehandling. Levereandøren (behandlerne) har til opgave at afdække (og understøtte) motivationen hos de indsatte stofmisbrugere, herunder også hashmisbrugere. Graden af misbrug er ikke afgørende for deltagelse, men ønsket om en positiv forandring skal være til stede. Behandlingen skal kunne rumme misbrugere med anden etnisk/sproglig baggrund end dansk. Dog kan behandlingen ikke gennemføres ved brug af tolk, så der fordres et vist kendskab til og brug af dansk hos deltagerne. I institutioner med både mænd og kvinder skal det fremgå, om kvinder og mænd kan/skal være sammen i grupper, eller om der er forhold, som begrunder, at kønnene bør behandles adskilt. Refleksioner over målgruppen kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvem er i målgruppen, og hvordan udvælges den? Hvad er afgørende for, om en klient er egnet til behandling/i målgruppen? 4. Behandlingsmetoder og motivationsarbejde I afsnit 2 skulle målene for forbehandlingen samt de behandlingsmetoder, der benyttes til at nå disse mål, beskrives i grove træk. I dette afsnit skal selve behandlingsmetoden beskrives nærmere. Endelig skal der gøres rede for, hvordan de anvendte metoder tænkes tilpasset deltagerne og deres baggrund. Det er væsentligt for forbehandlingens effekt, at deltagerne er og forbliver motiverede for behandling under hele forløbet. Deltagernes motivation afhænger blandt andet af, hvordan

5 - 5 - behandlingen afvikles, og om behandlingens metoder og indhold er afstemt i forhold til deltagernes forventninger og forudsætninger. Det bør derfor beskrives, hvordan I forestiller jer, at deltagerne løbende kan motiveres og inddrages i behandlingen. Forbehandlingen træder - i det tidsrum, hvor den foregår - i stedet for den beskæftigelsesret og -pligt, som henholdsvis varetægtsarrestanter og afsonere har. Forbehandlingen omfatter en afdækning af stofmisbrugets omfang og art (eventuelt sidemisbrug), eventuelle psykiske problemer i tilknytning hertil. Desuden har indsatsen til formål at oplyse om en række forhold, som karakteriserer et typisk videre behandlingsforløb med henblik på at skabe det bedst mulige afsæt til den primære behandling og dermed minimere risikoen for at de indsatte forlader et behandlingsforløb uplanlagt. Det er ikke leverandørens opgave at pege på en bestemt behandlingsinstitution ved afslutningen af forbehandlingen endsige at forestå en visitation. Kriminalforsorgen har ansvaret for selve visitationen og den videre sagsbehandling, men leverandøren vil almindeligvis naturligt blive inddraget i denne proces af Kriminalforsorgens medarbejdere. En del indsatte vil dog typisk selv have et ønske eller spørgsmål til specifikke behandlingsinstitutioner, og det er i disse tilfælde afgørende, at der ikke sker uhensigtsmæssige alliancer mellem behandlere og indsatte, men at der er en høj grad af dialog mellem Kriminalforsorgens medarbejdere og behandlerne. Beskrivelsen af behandlingsmetode og motivationsarbejde kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan skal behandlingsmetoden skabe de ønskede forandringer hos deltageren? Hvilke færdigheder opnår deltagerne ved eksempelvis kognitive metoder? Kan forbehandlingen gennemføres, hvis deltageren ikke taler dansk? Hvis ja, hvordan? Hvordan er metoden tilpasset arresthusets/arrestafdelingens forhold? Overvej om det skaber nogen særlige muligheder eller begrænsninger, at behandlingen foregår i et arresthus/arrestafdeling. Er der eksempelvis aktiviteter, der ikke kan gennemføres netop fordi, at behandlingen foregår i et arresthus/arrestafdeling?

6 - 6 - Hvordan er metoden tilpasset danske forhold? Spørgsmålet er kun relevant at besvare i tilfælde, hvor et program er importeret fra udlandet. Er behandlingsmetoden tilpasset deltagernes køn, alder, seksualitet, etnicitet og/eller religion? Hvordan introduceres deltagerne til behandlingen forud for opstart? Udleveres der eksempelvis skriftligt informationsmateriale til deltagerne forud for behandlingen? Inddrages familie eller andet netværk i arbejdet med at støtte og motivere deltagerne? Er der tiltag der sikrer, at deltagere med særlig risiko for ophør, støttes og fastholdes i behandlingen? Hvilken rolle forestiller I jer, at de forskellige faggrupper, der er ansat, inddrages i arbejdet med at støtte og motivere de indsatte? Hvordan kan eksempelvis socialrådgivere og fængselsbetjente inddrages i og understøtte dette arbejde? Hvordan sikres det, at behandlingsmetoden praktiseres i overensstemmelse med lærebøger og behandlingsmanualer? 5. Varighed, intensitet og struktur Antal og hyppighed af samtaler, lektioner, gruppemøder mv. skal være tilpasset behandlingsdeltagernes behov og forudsætninger. Ligeledes skal de enkelte dele af behandlingen afvikles i en hensigtsmæssig rækkefølge. Forbehandlingen kan foregå som gruppebehandling, men individuelle samtaler og samtaleforløb vil også kunne anvendes. Der er fra Kriminalforsorgens side på forhånd ingen specifikke krav om omfanget af forbehandlingen. Der er dog en forventning om en frekvens i forhold til kontakt på mindst 2-3 gange om ugen. Samtalerne bør typisk være støttende/motiverende, men også med en egentlig terapeutisk/behandlende tilgang. Beskrivelserne kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål:

7 - 7 - Hvordan er optagsproceduren til behandlingen tilrettelagt? Er der f.eks. løbende eller fast ugentligt/månedligt optag? Hvor lang tid varer et behandlingsforløb, og hvad er begrundelsen herfor set i forhold til behandlingens mål, målgruppe og metoder? 1 Hvis en deltager har gennemført behandlingsforløbet og fortsat opholder sig i arresthuset/arrestafdelingen skal han så fortsat være en del af programmet eller, hvordan sikres det, at klienten fortsat er motiveret, hvis vedkommende fortsat opholder i arresthuset/arrestafdelingen efter velafsluttet behandling? Er behandlingen inddelt i faser, og hvordan er de i så fald tilrettelagt? o Hvordan ser hhv. dags-, uge- og månedsplanen ud for den enkelte deltager? o Hvilken intensitet har de enkelte aktiviteter i behandlingen? Beskriv gerne hvor mange timer om ugen, der skal afsættes til f.eks. gruppeterapi, individuelle samtaler, praktiske gøremål og lignende. o Hvad er begrundelsen for tilrettelæggelsen og intensiteten af behandlingen set i forhold til behandlingens mål, målgruppe og metoder? Hvordan skal det håndteres, hvis behandlingsforløbet ikke gennemføres som planlagt? o Hvordan sanktioneres regelbrud, og hvilken betydning har det for den indsattes videre deltagelse i behandlingen? o Af hvilke grunde kan der ske udelukkelse af deltagerne før tid? 6. Etik 1 I den forbindelse skal leverandøren være opmærksom på, at varetægtsarrestanters opholdstid ikke kendes på forhold og varierer meget. Der kan være tale om meget korte ophold.

8 - 8 - En stor del af de indsatte i Kriminalforsorgens institutioner er socialt udsatte og har haft svære livsforløb. Denne baggrund og situation bør der tages højde for i forbehandlingen. Grænserne mellem frivillighed og tvang er desuden mindre klare, når behandlingen udføres under frihedsberøvelse. Det er derfor vigtigt, at de behandlingstilbud, der tilbydes i Kriminalforsorgen, retter opmærksomhed mod og har respekt for den enkelte deltagers integritet, baggrund, behov og ønsker. Ansøgningen skal indeholde etiske overvejelser om behandlingstilbuddets værdigrundlag, metoder og rammer. Beskrivelsen af det etiske aspekt kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvad er behandlingstilbuddets værdigrundlag? Grundlæggende værdier kan f.eks. være fællesskab, individualisme, respekt for forskelligheder, ærlighed, loyalitet, disciplin eller religiøse værdier og forestillinger. Hvorfor er netop dette værdigrundlag valgt, og hvordan egner det sig til et behandlingstilbud for indsatte, hvor en stor del er socialt udsatte? Kan behandlingen rumme alle grupper af deltagere for så vidt angår seksualitet, etnicitet, religiøs baggrund mm.? Hvordan sikres deltagerens personlige integritet i behandlingsforløbet? Hvis behandlingen eksempelvis foregår i gruppebaserede forløb, hvordan sikres det så, at der tages hensyn til den enkelte deltagers ønsker og behov? Indeholder behandlingstilbuddet elementer af straf eller tvang, eksempelvis fratagelse af rettigheder, udelukkelse fra gruppeforløb el. lign.? Hvordan sikres det, at etiske overvejelser løbende indgår i arbejdet med behandling? 7. Behandlingsforløb og varetægtsfængsling Det er vigtigt, at der skabes sammenhæng mellem den indsattes deltagelse i behandlingen og opholdet i arresthuset/arrestafdelingen i øvrigt. Deltagelse i behandling skal for afsoneres

9 - 9 - vedkommende være en integreret del af den indsattes handleplan, når en sådan findes. Hvis der ikke er en handleplan, skal det på anden vis sikres, at det videre forløb overvejes og drøftes med deltageren. I alle tilfælde skal der lægges planer for fremtiden med inddragelse af relevante personer og myndigheder uden for den afdeling, hvor behandlingen finder sted, således at der opnås de bedste betingelser for at støtte deltageren efter endt behandling. Beskrivelsen af forløbene kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan skal behandlingstilbuddet integreres i den enkelte deltagers handleplan, såfremt en sådan skal udarbejdes? Hvordan skal erfaringerne fra forbehandlingen integreres i den øvrige planlægning, der finder sted i de tilfælde, hvor der ikke er krav om en egentlig handleplan? Hvordan planlægges deltagerens forløb efter deltagelse i behandlingstilbuddet, både i tilfælde af at afsoningen skal fortsætte, og i tilfælde hvor deltageren løslades efter endt forbehandling? Hvordan tages der i planlægningen hensyn til deltagerens behov og ønsker? Hvilke tiltag skal iværksættes for deltagere, hvor behandlingsforløbet afbrydes før tid? Hvilke faggrupper bør tilknyttes behandlingstilbuddet, og hvilke roller og ansvarsområder har de hver især i forhold til at skabe sammenhæng mellem behandlingsforløbet og afsoningsforløbet i øvrigt? o Hvilke rutiner forestiller I jer er nødvendige for et godt samarbejde mellem behandlingspersonale og andre faggrupper i arresthuset/arrestafdelingen i forhold til planlægning af hhv. deltagerens afsoning, udslusning og eventuelle efterfølgende tilsynsforløb? Hvordan skal samarbejdet være med eksterne parter, herunder kommuner, misbrugscentre, arbejdsformidling, uddannelsesinstitutioner og andre relevante myndigheder? 8. Personale

10 Kvaliteten af et behandlingstilbud afhænger bl.a. af medarbejdernes kvalifikationer og erfaringer med behandlingsarbejdet. Desuden er det vigtigt, at medarbejderne løbende tilegner sig ny viden om behandling, og at deres engagement i arbejdet opretholdes. Ligeledes er et godt arbejdsmiljø af stor betydning for udførelsen af behandlingen. Et godt arbejdsmiljø kan f.eks. handle om at skabe tydelige rammer og rutiner for samarbejdet, enighed om arbejds- og ansvarsfordeling, passende mødeaktivitet, god ledelse eller måden, hvorpå problemer og konflikter håndteres. Endelig er det vigtigt for en optimal udmøntning af behandlingsarbejdet, at der er opbakning til behandlingstilbuddet i institutionens øverste ledelse og blandt det øvrige personale i institutionen. Beskrivelsen af personalemæssige overvejelser kan tage udgangspunkt i besvarelse af følgende spørgsmål: Hvilke kvalifikationer, herunder uddannelse og erfaring, skal personalegruppen besidde for at kunne varetage behandlingsopgaven bedst muligt? Hvilken uddannelse og erfaring skal behandlere og eventuelle andre medarbejdere, der er tilknyttet behandlingstilbuddet, have? Hvilke mødeaktiviteter er der i personalegruppen, og hvor ofte afholdes møderne? Hvordan skal medarbejdernes faglige viden opretholdes og udvikles? Hvor mange timer vil medarbejderne være i arresthuset/fængslet ugentligt? 9. Dokumentation og kvalitetssikring Dokumentation er en samlet betegnelse for de forskellige typer af oplysninger om behandlingsforløbet, der indhentes og anvendes systematisk. Dokumentation dækker således alt fra

11 statistiske opgørelser og spørgeskemaundersøgelser, over kvalitative interviews til mødereferater og logbøger. Indsamling af dokumentation har to formål. For det første skal den bruges til at vise, om behandlingen forløber som planlagt og i hvilket omfang de mål, der er fastsat for behandlingstilbuddet, opnås. For det andet skal dokumentationen anvendes i en udvikling og kvalitetssikring af behandlingen. I afsnit 3 (behandlingsmodellen) blev det beskrevet, hvilke mål den enkelte deltager skal opnå gennem behandlingen og hvilke organisatoriske mål, der er opstillet for behandlingen. I dette afsnit skal det beskrives, hvordan det dokumenteres, om såvel individuelle som organisatoriske mål opnås. En god dokumentationspraksis indebærer desuden, at der indsamles oplysninger om, hvor mange og hvem der gennemfører eller falder fra behandlingen. En sådan gennemførelses- og frafaldsanalyse kan bruges til at opnå viden om, hvilke deltagergrupper behandlingen er effektiv overfor, og hvor der eventuelt bør udvikles. Det er vigtigt at understrege, at de dokumentationsredskaber, der anvendes i behandlingen, skal være enkle og lette at arbejde med. Desuden skal det nøje overvejes, hvilken dokumentation, der indsamles. De oplysninger, der indhentes, skal være relevante og kunne anvendes i det daglige arbejde. En gang årligt skal leverandøren afgive en skriftlig afrapportering med hovedtal for de påbegyndte og afsluttede behandlingsforløb samt en kortfattet redegørelse. Beskrivelsen af dokumentation og kvalitetssikring kan tage udgangspunkt i besvarelse af følgende spørgsmål: Hvilke dokumentationsredskaber skal anvendes, og hvordan skal de bruges til at dokumentere, hvorvidt forbehandlingens individuelle og organisatoriske mål opnås? o Hvordan måles og dokumenteres de ønskede forandringer hos deltagerne i behandlingen?

12 o Hvordan dokumenteres det, om de organisatoriske mål for behandlingen opnås? o Hvilke baggrundsoplysninger (f.eks. køn, alder, etnicitet og misbrug) indsamles for hver deltager? o Indgår baggrundsoplysningerne i analyser af deltagernes opnåede forandring? o Hvordan dokumenteres det, om deltagerne gennemfører forbehandlingen? Og i tilfælde af at en deltager afbryder sit behandlingsforløb, hvordan indhentes der da oplysninger om årsagerne dertil (f.eks. i form af interview efter endt deltagelse)? o Indgår der i frafaldsanalyserne overvejelser om sammenhængen mellem deltagernes frafald og faktorer såsom køn, misbrug, etnicitet, religion eller andet? Bliver baggrundsoplysningerne med andre ord anvendt til se og forstå nuancerne i deltagernes afbrudte behandlingsforløb? Hvordan anvendes indhentet dokumentation til at sikre, at behandlingen forløber, sådan som det er beskrevet i behandlingsplaner og manualer? Hvordan indhentes og benyttes feedback fra deltagerne i behandlingen i forbindelse med udvikling og kvalitetssikring af behandlingen? Indsamles og opbevares dokumentationen i overensstemmelse med Datatilsynets regler om registrering af personfølsomme oplysninger? For at sikre at der er sammenhæng mellem mål, målepunkter og dokumentationsredskaber kan nedenstående skema anvendes. Der er til inspiration indsat eksempler på, hvordan det kan anvendes. Det er ikke et krav at skemaet udfyldes og vedlægges ansøgningen. Individuelt mål Målepunkt Dokumentationsredskab Tidspunkt for måling Eventuelle succeskriterier

13 A. Ad. A. Udviklingen Ad. A. Ad. A Ad. A At deltageren er- i deltagerens erken- Spørgeskema Ved indskriv- - kender, at der er delse af, at der er navn ning og ud- problemer forbun- problemer forbundet skrivning det med rusmiddel- med rusmiddel- forbruget forbruget B. Ad. B. Ad. B. Ad. B. Ad. B. At deltageren ople- Udviklingen i delta- Struktureret inter- Ved indskriv- - ver at (kunne) tage gerens oplevelse af view nings- og ud- skridt i retning af at (kunne) tage skrivnings- forandring skridt i retning af samtale forandring C. Ad. C. Ad. C. Ad. C. Ad. C. At deltageren gen- Gennemfører delta- Registrering i Ved udskriv- At mindst 60 % nemfører behand- geren behandlingen skema ning gennemfører lingen navn behandlingen D. Ad. D. Ad. D. Ad. D. Ad. D. At deltageren tager Tager deltageren Registrering i Ved udskriv- At mindst 25 % imod tilbud om imod tilbud om vi- skema ning af dem, der gen- videre behandling dere behandling navn nemfører, tager imod tilbud om videre behandling 10. Ansvar og kompetencefordeling 10.1 Kriminalforsorgens ansvar og kompetencer Kriminalforsorgen varetager opgaver vedrørende orden, sikkerhed og kontrol og har desuden det forsorgsmæssige ansvar. Det forsorgsmæssige ansvar indebærer, at Kriminalforsorgen er ansvarlig for sædvanlig sagsbehandling, udarbejdelse og iværksættelse af handleplaner, hvori behandlingsplanen indgår, og koordinering og iværksættelse af kontakt til relevante myndigheder.

14 Kriminalforsorgen orienterer behandlingsinstitutionen om forholdene i arresthusene/arrestafdelingerne og instruerer om regler vedrørende orden og sikkerhed m.v. Arresthusene/arrestafdelingene har ansvaret for, at det specificeres, hvilke ikke-behandlingsrelaterede handlinger, der eventuelt kan medføre, at en indsat fratages tilladelse til deltagelse i behandling. Indsatte i behandling er omfattet af lov om fuldbyrdelse af straf mv. Begrunder behandlingsmæssige forhold, at der er behov for individuelle fravigelser, f.eks. med hensyn til besøg af pårørende, kontrol for misbrug mv., drøftes dette mellem leverandøren og arresthuset/arrestafdelingen. Arresthuset/arrestafdelingen har beslutningskompetencen Leverandørens ansvar og kompetencer Leverandøren er ansvarlig for misbrugsbehandlingen og samarbejder med arresthusenes/arrestafdelingernes personale om rekruttering og visitation af egnede indsatte, udslusning/overførsel og sagsbehandling. For så vidt angår indsatte, der skal udsluses, skal leverandøren give arresthuset /arrestafdelingen de oplysninger, der er nødvendige for, at der kan tages stilling til, om behandlingen skal søges videreført efter løsladelsen og i givet fald i hvilket regi. Endvidere skal leverandøren efter aftale bistå ved etablering af kontakt til egnet behandlingsinstitution. 11. Praktiske forhold 11.1 Undervisningsmateriale Leverandøren skal stille undervisningsmateriale til brug for efteruddannelse af arresthusenes/arrestafdelingernes personale til rådighed IT-udstyr mv. Leverandøren har adgang til ssystemet ved kriminalforsorgen, men ikke til Klientsystemet. Leverandøren kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke herudover benytte Kriminalforsorgens netværk. Leverandøren skal derfor stille eget IT-udstyr (herunder datalinier, netværk hardware og software) til rådighed til brug for behandlerpersonalets egen sagsbehandling vedrørende indsatte.

15 Såfremt Kriminalforsorgens personale skal have løbende adgang til leverandørens elektroniske sagsbehandling, skal det enten ske via leverandørens IT-udstyr eller via et web-interface. Fysisk sammenkobling af leverandørens netværk og Kriminalforsorgens netværk kan ikke forventes. Alle data vedrørende de indsatte, herunder behandlingsplanen, skal opbevares i overensstemmelse med datatilsynets forskrifter. Kriminalforsorgen har til enhver tid adgang til indsigt i de registrerede oplysninger og kan mod forlangende få kopi af de registrerede oplysninger og behandlingsplanen, jf. afsnit 2.6, og i overensstemmelse med Datatilsynets regler. 12.Budget I forbindelse med tilbuddet skal leverandøren vedlægge et detaljeret budget med oplysning om pris på: Behandlerårsværk inkl. pension + feriepenge Kurser / efteruddannelse pr. behandler Supervision Forsikringer Transport Eventuelle beskæftigelsesmaterialer Repræsentation, møder Diverse, herunder fx øvrig overhead til personale/leverandøren. 13.Regnskab Leverandøren skal en gang årligt aflægge særskilt, revideret regnskab vedrørende behandlingsprojektet.

Akkrediteringskriterier

Akkrediteringskriterier Akkrediteringskriterier 2 Akkrediteringskriterier Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Akkrediteringskriterier 1. udgave, oktober 2010

Læs mere

Kravspecifikation af alkoholbehandling for indsatte mænd i Statsfængslet i Midtjylland

Kravspecifikation af alkoholbehandling for indsatte mænd i Statsfængslet i Midtjylland Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret København, den 6-7-2011 Journalnr.: 11-64-008 (Bedes anført ved henvendelse) Reference Niels Løppenthin Direkte telefon 7255 4605 Kravspecifikation

Læs mere

Kravspecifikation vedrørende drift af behandlingstilbud til indsatte i Statsfængslet på Søbysøgård

Kravspecifikation vedrørende drift af behandlingstilbud til indsatte i Statsfængslet på Søbysøgård Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret København, den 28. august 2012 Journalnr.: (Bedes anført ved henvendelse) Reference Direkte telefon Kravspecifikation vedrørende drift af behandlingstilbud

Læs mere

Kravspecifikation vedrørende drift af behandlingsafdeling for indsatte i Statsfængslet Midtjylland

Kravspecifikation vedrørende drift af behandlingsafdeling for indsatte i Statsfængslet Midtjylland Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret København, den 28. september 2012 Journalnr.: 09-64-0025 (Bedes anført ved henvendelse) Reference Direkte telefon Kravspecifikation vedrørende

Læs mere

Kravspecifikation. 1. Formål og baggrund. Kriminalforsorgen

Kravspecifikation. 1. Formål og baggrund. Kriminalforsorgen Kriminalforsorgen Kravspecifikation København, den 7-7-2011 Journalnr.: VRI 09-64-0004 AVH 09-64-0013 RIN 09-64-0007 REN 09-64-0003 KRA 09-64-0010 MID 09-64-0024 SDO 09-64-0006 HOR 09-63-0012 JYD 10-64-0005

Læs mere

Kravspecifikation vedrørende drift af behandlingsafdeling for alkohol- og stofmisbrugere i Statsfængslet i Jyderup

Kravspecifikation vedrørende drift af behandlingsafdeling for alkohol- og stofmisbrugere i Statsfængslet i Jyderup Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret København, den 14. maj 2012 Journalnr.: 09-64-0029 (Bedes anført ved henvendelse) Reference Direkte telefon Kravspecifikation vedrørende drift

Læs mere

1. Formål og baggrund. Direktoratet for Kriminalforsorgen

1. Formål og baggrund. Direktoratet for Kriminalforsorgen Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret København, den 3. april 2012 Journalnr.: 09-64-0001 (Bedes anført ved henvendelse) Reference Direkte telefon Kravspecifikation vedrørende drift

Læs mere

Kravspecifikation vedrørende drift af behandlingsafdeling, efterbehandlingsafdeling og støtte under afgiftning i Statsfængslet i Vridsløselille

Kravspecifikation vedrørende drift af behandlingsafdeling, efterbehandlingsafdeling og støtte under afgiftning i Statsfængslet i Vridsløselille Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret København, den 15. juni 2012 Journalnr.: 09-64-0017 (Bedes anført ved henvendelse) Reference Direkte telefon Kravspecifikation vedrørende drift

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Evidensbaseret praksis i den virkelige verden Vurdering af behandlingens kvalitet

Evidensbaseret praksis i den virkelige verden Vurdering af behandlingens kvalitet Evidensbaseret praksis i den virkelige verden Vurdering af behandlingens kvalitet Den sociale højskole, Odense 13/11 2007 Mads Uffe Pedersen 8 (9) dimensioner til vurdering af et programs kvalitet 1. Forandringsmodel

Læs mere

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Akkrediteringstillæg for afdeling KL ved Statsfængslet Møgelkær... 2 Introduktion:... 2 Kriterium

Læs mere

Præcisering af arbejdsopgaver for kognitive instruktører

Præcisering af arbejdsopgaver for kognitive instruktører Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Til alle institutionspostkasser København, den 5. december 2008 Journalnr.: 02-0221-13 (Bedes anført ved henvendelse) Reference Direkte telefon

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 769 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. maj 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 769 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. maj 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 769 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. juni 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0582 Dok.:

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Genakkreditering - en vejledning til ansøger

Genakkreditering - en vejledning til ansøger Genakkreditering - en vejledning til ansøger 2 Genakkreditering en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Genakkreditering

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Opfølgning på akkreditering - en vejledning til behandlingstilbuddet

Opfølgning på akkreditering - en vejledning til behandlingstilbuddet . Opfølgning på - en vejledning til behandlingstilbuddet 2 Opfølgning på en vejledning til behandlingstilbuddet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Strandgade 100, Bygning K 1401

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF STOFMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Tema om misbrugsbehandling. Dok.nr. 14/ / RI

Tema om misbrugsbehandling. Dok.nr. 14/ / RI Tema om misbrugsbehandling Dok.nr. 14/00877-4/ RI 2/9 Hvad har temaet ført til? Misbrugsbehandling var tema for de tilsynsbesøg, som ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Lov om Social Service

Lov om Social Service Lov om Social Service 101. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommunen. Stk. 3. Socialministeren

Læs mere

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Ankestyrelsens undersøgelse af Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger Sammenfatning af hovedresultater December 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Udslusning af kriminelle unge fra sikrede afdelinger

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard. for. Horsens Kommunes behandlingstilbud til alkoholmisbrugere efter sundhedslovens 141 Sundhed og Socialservice Handicap, Psykiatri, Socialt Udsatte Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 sundhedogsocialservice@horsens.dk www.horsenskom.dk Sagsnr: 2012-010004 CHK/LKS 13. september

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. marts 2017 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

PROJEKTÅRET 2011 I TAL

PROJEKTÅRET 2011 I TAL PROJEKTÅRET I TAL DATAGRUNDLAG Dokumentationen er udarbejdet på baggrund af data, som er genereret på baggrund af Projekt Over Murens journalsystem. I var i alt 335 indskrevet i projektet, mens datagrundlaget

Læs mere

Notat. Redegørelse på alkoholområdet

Notat. Redegørelse på alkoholområdet Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Redegørelse på alkoholområdet Bilag: - Redegørelse på alkoholområdet I relation til den nye sundhedsprofil for Hørsholm følger herved en redegørelse for,

Læs mere

Kriterier for akkreditering af behandlingsprogrammer i Kriminalforsorgen

Kriterier for akkreditering af behandlingsprogrammer i Kriminalforsorgen Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret September 2008 J.nr. SFK 03-210-21 Kriterier for akkreditering af behandlingsprogrammer i Kriminalforsorgen I. Indledning

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne

Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne Udklip af kap. 44-46 i Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. 5 til serviceloven) Kapitel 44 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service Opbygning

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Årlig tilbagemelding på akkreditering - en vejledning til behandlingstilbuddet

Årlig tilbagemelding på akkreditering - en vejledning til behandlingstilbuddet Årlig tilbagemelding på akkreditering - en vejledning til behandlingstilbuddet 2 Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Strandgade 100, Bygning K 1401 København K 4. udgave, januar

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet

Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsaftale Tillægsaftale for samarbejde om gravide med et risikoforbrug af rusmidler og alkohol i regi af familieambulatoriet Sundhedsfaglig del Formålet med tillægsaftalen er at sikre en sammenhængende,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

PROJEKTÅRET 2012 I TAL

PROJEKTÅRET 2012 I TAL PROJEKTÅRET I TAL Materialet består af to dele: Basistal rummer tal til overblik over deltagersammensætningen, og fordelinger over nøglevariable såsom etnicitet, hovedstof og hvilke erfaringer med behandlingssystemet

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Folketinget Beskæftigelsesudvalget Christiansborg 1240 København K Administrationsafdelingen Dato: 25. marts 2015 Kontor:

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service.

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. GENTOFTE KOMMUNE November 2012 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug for voksne borgere efter 101 i lov om social service. Lovgrundlag: Servicelovens 101: Enhver borger har ret til ambulant

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne

Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne Januar 2011 Værktøj til selvanalyse af visitationsproce s- sen på det specialiserede socialområde for børn og for voksne KL har udviklet et værktøj til selvanalyse af visitationsprocessen på børnefamilieområdet

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune

Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune Baggrund og formål Frederikssund Kommune ønsker at misbrugsbehandlingen,

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk

Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Vejledning til selvstændige, der samarbejder med forsikringsselskaber og netværk Denne tekst beskriver bedste praksis, når du samarbejder med forsikringsselskaber og netværk. Et stigende antal klienter

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen

Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt indsatte på behandlingsafdelinger i Kriminalforsorgen Rapporten er udarbejdet af Susanne Clausen, Straffuldbyrdelseskontoret, Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017

BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni Senere ændringer til forskriften BEK nr 178 af 09/02/2017 BEK nr 1035 af 23/06/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 30. juni 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 16-61-0036 Senere ændringer til

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99

KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 KVALITETSSTANDARD STØTTE- OG KONTAKTPERSON ORDNING LOV OM SOCIAL SERVICE 99 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015

BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar Senere ændringer til forskriften BEK nr 407 af 09/04/2015 BEK nr 757 af 24/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr.13-122-0008 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om behandling af afhængighed. Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om behandling af afhængighed. Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds xx.xx.2018 FM 2018/xxx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om behandling af afhængighed Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds 1. Denne inatsisartutlov finder anvendelse for behandling

Læs mere

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandarden for kvindekrisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre beskriver

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 10 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

HANDLEPLANSARBEJDET PÅ KRIMINALFORSORGENS TJENESTESTEDER

HANDLEPLANSARBEJDET PÅ KRIMINALFORSORGENS TJENESTESTEDER HANDLEPLANSARBEJDET PÅ KRIMINALFORSORGENS TJENESTESTEDER 2 Handleplansarbejdet på kriminalforsorgens tjenestesteder Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Strandgade 100, Bygning

Læs mere