1. Formål og baggrund. Direktoratet for Kriminalforsorgen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Formål og baggrund. Direktoratet for Kriminalforsorgen"

Transkript

1 Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret København, den 3. april 2012 Journalnr.: (Bedes anført ved henvendelse) Reference Direkte telefon Kravspecifikation vedrørende drift af behandlingsafdeling for alkoholmisbrugere og tilbud om alkoholbehandling til sædelighedsdømte i Statsfængslet Møgelkær 1. Formål og baggrund Et grundprincip i Kriminalforsorgens politik på alkohol- og narkoområdet er, at indsatte, som er motiverede for og ønsker at gennemgå en behandling for misbrug, og som i øvrigt vurderes egnede hertil, skal tilbydes behandling i det almindelige behandlingssystem. Ikke alle indsatte misbrugere kan imidlertid visiteres til behandling uden for fængslerne. Statsfængslet søger derfor en leverandør til 1. Daglig drift af et behandlingstilbud for alkoholmisbrugere. 2. Tilbud om alkoholbehandling til indsatte, der er dømt for sædelighedskriminalitet og afsoner på en halvåben fængselsafdeling Fysiske rammer mv. Statsfængslet i Møgelkær er et åbent fængsel med en kapacitet på i alt 176 pladser, heraf 30 halvåbne pladser. Fængslet modtager mandlige og kvindelige afsonere. Fængslet har siden 2005 haft en behandlingsafdeling for alkoholmisbrugere og siden 2009 tilbudt alkoholbehandling til sædelighedsdømte indsatte på den halvåbne afdeling. Afdeling N er en belægsafdeling for 14 indsatte, hvoraf de ti indsatte er indskrevet i alkoholdagbehandling. De resterende 4 pladser er enten indskrevet ved efterbehandlingstilbuddet, eller placeret på afdelingen af andre, fængselsmæssige hensyn. De indsatte i alkoholbehandling går dagligt i behandling i en særskilt bygning, beliggende ved siden af belægsafdelingen. Strandgade 100 Telefon E-post 1401 København K Telefax Internet

2 - 2 - Udover ovennævnte tilbud er der i dag i fængslet tilbud om hash- og kokainbehandling i ambulant dagbehandling. Indsatte fra hele fængslet (dog undtagen indsatte fra behandlingsafdelingerne) kan deltage i denne behandling i dagtimerne kombineret med anden beskæftigelse. I disse tilbud tilbringes fritid og aften/nat på en almindelig fællesskabsafdeling med andre indsatte, som ikke er i behandling. Tilsvarende tilbydes indsatte brugere af substitutionsmedicin (typisk metadon/subutex og lign.) samtaler som supplement til den medicinske behandling ligeledes i dagbehandling. Desuden er der en behandlingsafdeling for stofmisbrugende mænd og kvinder. Der er endvidere en afgiftningsafdeling med plads til 6 indsatte og en efterbehandlingsafdeling med plads til 8 indsatte. Endelig tilbydes der programvirksomhed som kognitiv færdighedstræning, Anger Management, Styrk og Vind m.m. dette tilbydes dog ikke på behandlingsafdelingen Fængslets personale Fængslet ledes af en fængselsinspektør og to viceinspektører. Desuden er der ansat en personale- og sikkerhedskonsulent, en behandlingskonsulent, en beskæftigelsesleder, 3 afdelingsledere og 2 souschefer. Fængslets personale består herudover af en uniformeret gruppe, der omfatter fængselsbetjente og værkmestre, samt en civil gruppe omfattende socialrådgivere, kontorpersonale, lærere, en præst, sygeplejersker, en psykolog og en læge. Der er mulighed for at blive henvist til tandlæge, psykiater og fysioterapeut Behandlingsafdelingens fængselspersonale Til alkoholbehandlingsafdelingen er der knyttet fast personale i form af i alt 8 fængselsbetjente (som går i turnus), en socialrådgiver og en sekretær. Fængselsbetjentene dækker udover alkoholafdelingen endvidere tre andre afdelinger beliggende i umiddelbar nærhed af hinanden. Leverandøren har det ledelsesmæssige ansvar for afdelingens behandlingspersonale, mens fængslet har den øverste ledelse samt ansvaret for det fængselsansatte personale. Der skal fremgå en klar rolle- og ansvarsfordeling mellem behandlingspersonale og andet personale på afdelingen (jf. afsnit 2.8 og 2.9), men ikke desto mindre beror en succesfuld behandlingsindsats på, at fængselspersonale og behandlerpersonale indgår i et forpligtende fællesskab - eventuelt i form af en styregruppe - om mål og metoder og i øvrigt tilstræber et ligeværdigt dagligt samarbejde ud fra en fælles forståelsesramme.

3 Den halvåbne afdelings fængselspersonale Til den halvåbne fængselsafdeling er der tilknyttet 10 fængselsbetjente, 1 socialrådgiver, 1 sekretær og skolelærere. Der er et tæt samarbejde med værkmestrene på den tilhørende arbejdsplads; et møbelsnedkeri. Derudover er der tilknyttet en psykolog, som skal motivere de indsatte til sexologisk behandling. I alkoholbehandlingstilbuddet er der typisk indskrevet ca. 1/3 af de indsatte på afdelingen, svarende til omkring 10 indsatte Behandlingstilbuddene Der er tale om to forskellige opgaver, der nærmere specificeres nedenfor Opgaven på alkoholbehandlingsafdelingen Behandlingsafdelingen er et tilbud om afsoning i et stof- og alkoholfrit miljø, hvor der pågår et struktureret behandlingsforløb. Der søges om 3 årsværk og en halv behandlingsleder/behandlerårsværk til denne opgave. (se nærmere afsnit 2-9). Der er 14 pladser på afdelingen, hvoraf de 10 er behandlingspladser. Behandlingen foregår typisk i dagtimerne, med enkelte aftenaktiviteter. Behandlingen er et dagtilbud, og de indsatte har omgang med fængslets øvrige indsatte i deres fritid. Behandlingen foregår såvel individuelt som i gruppe Tilbuddet om alkoholbehandling til sædelighedsdømte på den halvåbne afdeling Den halvåbne afdeling har 1 behandlerårsværk. De indsatte får primært tilbud om individuelle samtaler, men der kan etableres gruppesamtaler. Behandleren har et tæt samarbejde med afdelingens øvrige personale, såvel uniformeret som civilt Samme leverandør Det vil umiddelbart være hensigtsmæssigt, at det er samme behandlingsleverandør, der står for indsatsen på alkoholbehandlingsafdelingen og den halvåbne afdeling, da dette giver en større mulighed for fleksibilitet Krav til leverandøren De følgende afsnit (2-9) beskriver nærmere kravene til leverandøren, og dækker begge indsatser (alkoholbehandlingsafdelingen og alkoholbehandling til sædelighedsdømte på den halvåbne afdeling). Det er dog indsatsen på behandlingsafdelingen, der er mest i fokus, da primær

4 - 4 - behandling er en væsentlig større og mere omfattende indsats og er forankret i et terapeutisk forløb, frem for de mere individuelle forløb på den halvåbne afdeling. 2. Behandling Kriminalforsorgen nedsatte i 2004 et panel med eksterne eksperter, der har til opgave at vurdere alle større programmer, der drives i kriminalforsorgens regi, med henblik på at godkende programmets opbygning, metoder og kvalitetssikring en såkaldt akkreditering. Akkrediteringsbedømmelsen sker på baggrund af en ansøgning, der er udarbejdet af leverandøren med basis i en række kriterier, som panelet har fastlagt (f.eks. målgruppe for programmet, behandlingsetik, metode, dokumentation, succeskriterier og rutiner for kvalitetssikring). Den følgende del af kravspecifikationen, der omhandler behandlingen, er struktureret efter akkrediteringskriterierne Forandringsmodel Den overordnede model for behandlingen skal være baseret på viden og erfaring med misbrugsbehandling med særligt fokus på misbrug/kriminalitet. Det skal fremgå af løsningsbeskrivelsen, hvilke erfaringer der er med behandlingsmodellen samt hvilken teori- og forskningsbaseret viden, der understøtter dette. Modellen skal vise, hvordan behandlingen ser på forholdet mellem mål, succeskriterier og valg af metode. Det skal overvejes, om der er særlige betingelser, som man på forhånd vurderer, skal være til stede, for at behandlingen kan drives i fængselsmiljø (i modsætning til uden for kriminalforsorgens regi f.eks. hvis behandlingen forudsætter ugentlige udgange til idræt, hyppige besøg af familie eller andet netværk mv.) Etik Behandling i Kriminalforsorgen stiller store etiske krav formentlig større end til behandling udenfor. Grænserne mellem frivillighed og tvang kan være mindre klare, når behandlingen ligger i et regi, der samtidig fuldbyrder straf. Behandlingspersonalet skal være informerede og reflekterede vedrørende de vilkår, der gælder for behandling i fængsler. Leverandøren skal beskrive, hvilke grundlæggende værdier og antagelser den valgte behandlingstilgang bygger på, herunder eventuelle konsekvenser for klientens integritet, valgfrihed og medindflydelse. Det skal endvidere fremgå af løsningsbeskrivelsen, om der indgår elementer af belønning, straf eller tvang i behandlingen, samt hvordan dette håndteres.

5 Målgruppe Målgruppen er mandlige og kvindelige indsatte (dog kun mandlige på den halvåbne afdeling), som er henvist til åbent fængsel. Behandlingen skal kunne rumme alkoholmisbrugere med anden etnisk/sproglig baggrund end dansk. Visitationsmetoden skal fremgå af projektbeskrivelsen/ansøgningen (jf. afsnit 2.8). Det skal her også fremgå, hvilke kriterier, der afgør at indsatte ikke er egnede til programmet, samt hvordan det sikres, at deltagergruppen har en hensigtsmæssig sammensætning. Den primære målgruppe er indsatte på afdelingen, men i et begrænset omfang vil indsatte i det øvrige fængsel også skulle tilbydes individuelle samtaler. Det kan være indsatte på vej ind eller indsatte, som har gennemført den primære behandling på afdelingen og efterfølgende er overført til en anden afdeling. Eventuelle behov for differentiering af behandlingen i målgruppen skal ligeledes beskrives Behandlingsindhold (metode, varighed og struktur) Indsatsen på behandlingsafdelingen karakteriseres som dagbehandling, jf. nedenfor, og behandlingen på afdelingen træder i stedet for den beskæftigelsespligt, som indsatte i åbent fængsel ellers er omfattet af. Behandlingen omfatter en afdækning af alkoholmisbrugets omfang og art, eventuelle psykiske problemer i tilknytning hertil samt behandling af misbruget og eventuelt sidemisbrug efter behandlingsmetoder, der er anerkendt af det almindelige behandlingssystem. Behandlingen omfatter endvidere træning i strategier til forebyggelse af tilbagefald. Et forløb på afdelingen kan have en varighed fra nogle få uger og op til et år, dog afhængigt af en individuel vurdering for alle deltagere, herunder hensyntagen til den konkrete domslængde, og behandlingstilbuddet skal have en indbygget fleksibilitet i relation til de forskellige opholdslængder. Ambitionsniveauet og metoden skal være afstemt disse rammer og vilkår både for den enkelte og gruppen af klienter. Indsatsen bør omfatte såvel individuel terapi som gruppebehandling. Endvidere skal leverandøren beskrive, hvorledes man i behandlingen formår at arbejde med de indsattes kriminelle tankegang/adfærdsmønstre. Leverandøren skal gøre rede for den metode, der anvendes, og reflektere over metodens egnethed i forhold til målgruppens bredde med hensyn til faktorer som f.eks. køn, etnicitet, reli-

6 - 6 - gion og sprog. Såfremt metoden er udviklet i et andet land, skal det godtgøres, at metoden er tilpasset danske forhold. Leverandøren skal give en beskrivelse af behandlingens indhold og forløb i de forskellige faser samt bud på kortere og længere forløb. Der skal udarbejdes et dags-/ugeprogram samt en beskrivelse af, hvilke aktiviteter, der skal foregå sideløbende med den egentlige terapeutiske behandling, det kunne eksempelvis være fælles madlavning o.lign. Udover det her beskrevne stilles der ikke krav om en ganske bestemt behandlingsmodel, så længe der er tale om en helhedsorienteret behandling, dvs. at den terapeutiske behandling er i sammenhæng med fængslets opgaver og rutiner i øvrigt. Det skal endvidere fremgå af projektbeskrivelsen, hvordan deltagernes motivation løbende opretholdes, samt hvilke tiltag der gøres for at fastholde/støtte deltagere med særlige behov (f.eks. sproglige) eller med særlig risiko for frafald. I forhold til fængslets halvåbne afdeling skal der endvidere reflekteres over samarbejdet med afdelingens øvrige faggrupper Individuel planlægning Behandlingen skal indgå som en integreret del af den enkelte indsattes samlede plan for straffuldbyrdelsen, og samtidig skal tiden under udslusning og efter afsoning holdes for øje. Leverandøren er forpligtet til at medvirke til udarbejdelse af individuelle handleplaner for hver enkelt indsat i samarbejde med fængslets personale på afdelingen. Leverandøren skal beskrive, om (og i givet fald hvordan) der sker en inddragelse af familie og socialt netværk, samt i hvilken udstrækning de indsatte på afdelingen introduceres til og får mulighed for at deltage i støttegrupper, som eksempelvis AA/NA. Det skal endvidere fremgå af projektbeskrivelsen, i hvilken udstrækning behandlingsprogrammet kan tilpasses den enkelte deltagers specifikke behov. Leverandøren skal understøtte fængslets samarbejde med eksterne parter kommuner, misbrugscentre, jobcentre mv. for at sikre alle deltagere en helhedsorienteret indsats i behandlingen.

7 Dokumentation, kvalitetssikring og evaluering Leverandøren skal i samarbejde med kriminalforsorgen sikre indsamling og forsvarlig opbevaring af data vedrørende: Deltagerinformation (køn, alder, nationalitet, civil status, misbrugsprofil, behandlingshistorik, oplysning om fra hvilken afdeling/fængsel den indsatte ankom til afdelingen mv.) Forløb og gennemførsel (antal påbegyndte forløb, antal frafald, årsag til frafald, opholdslængde samt oplysninger om, hvorhen deltagerne kommer efter endt forløb) Programaktiviteter (gennemførte og aflyste aktiviteter) Desuden skal der opstilles effektmål for andelen af indsatte, der kommer videre i behandling/støtte uden for fængslet eller afslutter et planlagt behandlingsforløb og forbliver alkoholfri eller ikke indtager andre stoffer end ordineret medicin. Det er derfor vigtigt, at oplysninger nævnt ovenfor under punkt 2 om forløb og gennemførsel registreres. Kriminalforsorgen kan til hver en tid beslutte eventuelt på baggrund af det indsamlede datamateriale-, at der skal opstilles ændrede mål og indsamles nye data, og leverandøren må være indforstået hermed. Leverandøren skal løbende opdatere de statistiske opgørelser, og kriminalforsorgen er berettiget til at forlange indsigt i disse. Hvert kvartal afgiver leverandøren en skriftlig afrapportering med hovedtal for de påbegyndte og afsluttede behandlingsforløb samt en kortfattet redegørelse. Data skal være til rådighed for kriminalforsorgen til brug ved evaluering, og leverandøren skal løbende efter konkret anmodning i mindre omfang give supplerende rådgivning og oplysninger herom. Kriminalforsorgen har ejendomsret til de behandlingsplaner, rapporter, statistikker mv., der udarbejdes af leverandøren. Leverandøren skal i samarbejde med fængslet etablere kvalitetssikringsrutiner f.eks. ved møder eller supervision, hvor opgørelser af data drøftes med henblik på vurdering af eventuelle behov for justeringer i programmet. Seks måneder før kontraktens udløb skal leverandøren afgive en samlet rapport over behandlingsvirksomheden i kontraktperioden.

8 - 8 - Leverandøren har ansvaret for at udarbejde ansøgning om akkreditering efter anmodning fra Direktoratet for Kriminalforsorgen og inddrage fængslet/afdelingen i samarbejde herom. Endvidere skal leverandøren i samarbejde med fængslet medvirke til opfølgning og gennemførelse af de forslag og påbud, der måtte blive anbefalet af akkrediteringspanelet. Ved fuld akkreditering offentliggøres ansøgningen og bedømmelsen om akkreditering på Kriminalforsorgens hjemmeside Behandlingspersonale Leverandøren skal oplyse, hvor mange ugentlige timer hver enkelt behandler skal opholde sig på afdelingen. Behandlingsinstitutionen skal endvidere oplyse, hvordan der sikres personalemæssig dækning under ferier, sygdom, efteruddannelse og kurser. Desuden skal det beskrives, hvordan behandlingspersonalet fagligt er forankret i behandlingsinstitutionen, således at det sikres, at de har en faglig støtte samt løbende holdes ajour med udviklingen inden for fagområdet. Ligeledes skal det oplyses, hvor meget tid den enkelte behandler samlet set forventes at bruge på faglig forankring i behandlingstiden på supervision, efteruddannelse og kurser. Det skal endvidere oplyses, hvilken uddannelsesmæssig baggrund og anden erfaring medarbejderne har/skal have. Leverandøren skal vedlægge CV for eventuelle allerede ansatte medarbejdere eller i tilfælde af, at der skal ansættes nye medarbejdere, en beskrivelse af de kriterier, der vil være afgørende ved udvælgelsen af medarbejderne. Behandlerne skal superviseres. Det skal oplyses, hvordan supervisionen tilrettelægges. Behandlerne skal desuden i relevant omfang deltage i efteruddannelse. Det skal beskrives, hvilke faglige støtte- og sparringsmuligheder behandlingspersonalet har (f.eks. med moderinstitutionen eller andre eksterne organisationer, virksomheder eller lignende) Leverandørens samarbejde med fængslet Behandlingsafdelingen har en kapacitet på 10 pladser. Kriminalforsorgen forudsætter, at afdelingerne til stadighed har det højest mulige belæg. Dette indebærer, at ledigblevne pladser som følge af afsluttede behandlingsforløb eller frafald snarest muligt skal besættes med indsatte fra målgruppen. Behandlingen skal derfor tilrettelægges, så den tager højde for, at der løbende skal kunne optages klienter. Der stilles ikke krav om akutpladser. Derudover har den halvåbne afdeling plads til 30 indsatte, hvoraf ca. 1/3 forventes at være i målgruppen for alkoholbehandling.

9 - 9 - Kriminalforsorgen forbeholder sig ret til undtagelsesvis i tilfælde af en presset belægssituation midlertidigt at kunne udnytte overskydende pladser til misbrugsfri indsatte, der ikke er i behandling. Der vil i en sådan situation i videst muligt omfang blive taget hensyn til den belægsmæssige sammensætning på afdelingen. Visitation til afdelingen foregår i et samarbejde mellem kriminalforsorgen og leverandøren. Visitation kan ske fra samtlige kriminalforsorgens institutioner samt fra Kriminalforsorgen i Frihed. Beslutning om deltagelse i behandling i fængslet træffes i enighed mellem fængslets personale og leverandørens personale, og proceduren herfor skal aftales nærmere. Behandlerne er dog berettiget til undtagelsesvis at afvise en indsat, som ikke findes egnet eller motiveret for behandling, selvom Kriminalforsorgens personale har vurderet anderledes, ligesom fængslet vil kunne afvise en indsat, som af ordens- og sikkerhedsmæssige hensyn ikke vurderes egnet til optagelse i behandlingsafdelingen. Såfremt der er venteliste for optagelse på afdelingen, medvirker leverandøren på tilsvarende måde i forbindelse med beslutningen om, hvornår de enkelte indsatte, som står på venteliste, skal modtages. Leverandøren skal udfærdige et skriftligt begrundet afslag på deltagelse i behandlingen, såfremt en indsat ikke findes egnet til behandling. Leverandøren og fængslet skal i fællesskab udarbejde en nærmere beskrivelse af de interne samarbejdsprocedurer mellem afdelingens fængselsfunktionærer, socialrådgiver, sygeafdeling og ledelse, herunder eventuelt nedsættelse af en styregruppe og deltagelse i et eventuelt behandlerforum. Leverandøren skal give mulighed for, at fængslets personale på afdelingen kan gennemgå et introduktionskursus, hvor de informeres om behandlingens filosofi, opbygning og resultater, og at personalet herefter, f.eks. gennem temadage o.l., fortløbende orienteres og opdateres således, at de kan være medspillere til behandlingen og dens udvikling. Der skal desuden jævnligt afholdes koordinationsmøder, hvor spørgsmål i relation til behandlingsarbejdet drøftes, og leverandørens behandlingspersonale skal medvirke ved et årligt samarbejdsseminar for fængslets personale og behandlingsinstitutionens personale, såfremt et sådant planlægges.

10 Leverandøren er forpligtet til, efter nærmere aftale, at yde fælles ekstern supervision til fængselspersonalet og behandlerne på afdelingen Ansvar og kompetencefordeling Kriminalforsorgens ansvar og kompetencer Fængslet varetager opgaver vedrørende orden, sikkerhed og kontrol og har desuden det forsorgsmæssige ansvar. Det forsorgsmæssige ansvar indebærer, at fængslet varetager sædvanlig sagsbehandling, udarbejdelse og iværksættelse af handleplaner, hvori behandlingsplanen indgår, og koordinering og iværksættelse af kontakt til relevante myndigheder. Kriminalforsorgen orienterer behandlingsinstitutionen om forholdene i fængslet og instruerer om regler vedrørende orden og sikkerhed m.v. Fængslet har ansvaret for udarbejdelse af en husorden gældende for afdelingen, hvor det blandt andet specificeres hvilke handlinger, der kan medføre bortvisning fra afdelingen. Indsatte i behandling er omfattet af lov om fuldbyrdelse af straf mv. Begrunder behandlingsmæssige forhold, at der er behov for individuelle fravigelser, f.eks. med hensyn til besøg af pårørende, kontrol for misbrug mv., drøftes dette mellem leverandøren og fængslet. Fængslet har beslutningskompetencen. Indsatte på afdelingen vil stikprøvevis blive kontrolleret for stofindtagelse Behandlingsinstitutionens ansvar og kompetencer Behandlingsinstitutionen er ansvarlig for misbrugsbehandlingen og samarbejder med fængslets personale om rekruttering og visitation af egnede indsatte, efterværn og sagsbehandling. Behandlingsinstitutionen skal rådgive kriminalforsorgen vedrørende konkrete behandlingsmæssige problemer for så vidt angår de indsatte, der opholder sig på behandlingsafdelingen, i det omfang, der er tale om spørgsmål, hvor misbrug indgår som et væsentligt element. Det kan fx være rådgivning om spørgsmål i relation til fastsættelse af vilkår i forbindelse med udgang eller prøveløsladelse.

11 For så vidt angår indsatte, der udsluses via behandlingsinstitutionens tilbud, skal leverandøren give fængslet de oplysninger, der er nødvendige for, at der kan tages stilling til, om behandlingen skal søges videreført efter løsladelsen og i givet fald i hvilket regi. Endvidere skal leverandøren efter aftale bistå ved etablering af kontakt til egnet behandlingsinstitution. 3. Praktiske forhold 3.1. Undervisningsmateriale Leverandøren skal i et vist omfang og efter nærmere aftale stille undervisningsmateriale til brug for efteruddannelse af fængslets personale til rådighed IT-udstyr mv. Leverandøren har adgang til ssystemet ved kriminalforsorgen, men ikke til Klientsystemet. Der forventes dog at komme en løsning på dette på sigt. Leverandøren kan af sikkerhedsmæssige årsager ikke herudover benytte kriminalforsorgens netværk. Leverandøren skal derfor stille eget IT-udstyr (herunder datalinier, netværk hardware og software) til rådighed til brug for behandlerpersonalets egen sagsbehandling vedrørende indsatte. Såfremt kriminalforsorgens personale skal have løbende adgang til leverandørens elektroniske sagsbehandling, skal det enten ske via leverandørens IT-udstyr eller via et web-interface. Fysisk sammenkobling af leverandørens netværk og kriminalforsorgens netværk kan ikke forventes. Alle data vedrørende de indsatte, herunder behandlingsplanen, skal opbevares i overensstemmelse med datatilsynets forskrifter. Kriminalforsorgen har til enhver tid adgang til indsigt i de registrerede oplysninger og kan mod forlangende få kopi af de registrerede oplysninger og behandlingsplanen, jf. afsnit 2.6, og i overensstemmelse med Datatilsynets regler. Behandlingsplanen, der vedrører indsatte, som forlader afdelingen, skal overgives til kriminalforsorgen. 4. Økonomi 4.1. Regnskab Leverandøren skal en gang årligt aflægge særskilt, revideret regnskab vedrørende behandlingsprojektet.

12 Budget I forbindelse med tilbuddet skal leverandøren vedlægge et detaljeret årsbudget med oplysning om pris på: Behandlerårsværk inkl. pension + feriepenge Kurser/efteruddannelse pr. behandler Supervision (med angivelse af hvor ofte) Eventuelle forsikringer Transport (udspecificeret med angivelse af formål) Eventuelle beskæftigelsesmaterialer Repræsentation, møder Diverse, øvrig overhead (som ikke er til ovenstående poster)

Kravspecifikation vedrørende drift af behandlingsafdeling for alkohol- og stofmisbrugere i Statsfængslet i Jyderup

Kravspecifikation vedrørende drift af behandlingsafdeling for alkohol- og stofmisbrugere i Statsfængslet i Jyderup Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret København, den 14. maj 2012 Journalnr.: 09-64-0029 (Bedes anført ved henvendelse) Reference Direkte telefon Kravspecifikation vedrørende drift

Læs mere

Kravspecifikation vedrørende drift af behandlingstilbud til indsatte i Statsfængslet på Søbysøgård

Kravspecifikation vedrørende drift af behandlingstilbud til indsatte i Statsfængslet på Søbysøgård Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret København, den 28. august 2012 Journalnr.: (Bedes anført ved henvendelse) Reference Direkte telefon Kravspecifikation vedrørende drift af behandlingstilbud

Læs mere

Kravspecifikation vedrørende drift af behandlingsafdeling for indsatte i Statsfængslet Midtjylland

Kravspecifikation vedrørende drift af behandlingsafdeling for indsatte i Statsfængslet Midtjylland Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret København, den 28. september 2012 Journalnr.: 09-64-0025 (Bedes anført ved henvendelse) Reference Direkte telefon Kravspecifikation vedrørende

Læs mere

Kravspecifikation vedrørende drift af behandlingsafdeling, efterbehandlingsafdeling og støtte under afgiftning i Statsfængslet i Vridsløselille

Kravspecifikation vedrørende drift af behandlingsafdeling, efterbehandlingsafdeling og støtte under afgiftning i Statsfængslet i Vridsløselille Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret København, den 15. juni 2012 Journalnr.: 09-64-0017 (Bedes anført ved henvendelse) Reference Direkte telefon Kravspecifikation vedrørende drift

Læs mere

Kravspecifikation. 1. Formål og baggrund. Kriminalforsorgen

Kravspecifikation. 1. Formål og baggrund. Kriminalforsorgen Kriminalforsorgen Kravspecifikation København, den 7-7-2011 Journalnr.: VRI 09-64-0004 AVH 09-64-0013 RIN 09-64-0007 REN 09-64-0003 KRA 09-64-0010 MID 09-64-0024 SDO 09-64-0006 HOR 09-63-0012 JYD 10-64-0005

Læs mere

Kravspecifikation af alkoholbehandling for indsatte mænd i Statsfængslet i Midtjylland

Kravspecifikation af alkoholbehandling for indsatte mænd i Statsfængslet i Midtjylland Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret København, den 6-7-2011 Journalnr.: 11-64-008 (Bedes anført ved henvendelse) Reference Niels Løppenthin Direkte telefon 7255 4605 Kravspecifikation

Læs mere

Annoncering af forbehandling og motivationsbehandling af indsatte med narko- og alkoholmisbrug i Nordjyske arresthuse

Annoncering af forbehandling og motivationsbehandling af indsatte med narko- og alkoholmisbrug i Nordjyske arresthuse Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret København, den 7-7-2011 Journalnr.: 10-64-0013 (Bedes anført ved henvendelse) Reference Direkte telefon Annoncering af forbehandling og motivationsbehandling

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 769 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. maj 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 769 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. maj 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 769 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. juni 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0582 Dok.:

Læs mere

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE

Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 WEBUDGAVE Tillæg til akkrediteringsansøgning: afd. KL - Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Akkrediteringstillæg for afdeling KL ved Statsfængslet Møgelkær... 2 Introduktion:... 2 Kriterium

Læs mere

Akkrediteringskriterier

Akkrediteringskriterier Akkrediteringskriterier 2 Akkrediteringskriterier Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Akkrediteringskriterier 1. udgave, oktober 2010

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322 Personer, der er dømt for incest eller anden form for seksualkriminalitet har i visse tilfælde mulighed for at få behandling i stedet for at komme i fængsel. I denne folder kan du læse, hvad denne behandlingsordning

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141

Udkast til. Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Udkast til Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for Behandling til alkoholmisbrugere Sundhedsloven 141 Lovgrundlag for ydelsen: Sundhedslovens 141 141

Læs mere

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014

Projekt Over Muren. 2. kvartalsrapport 2014. August 2014 Projekt Over Muren 2. kvartalsrapport 2014 August 2014 Opsummering 2. kvartalsrapporten minder i store træk om foregående opgørelser af projektets behandlingsindsats. En lang række tidligere udviklingstendenser

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Spørgeskema. Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Spørgeskema Til anvendelse i implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling Bred afdækning af praksis i den sociale stofmisbrugsbehandling med udgangspunkt i de nationale

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om behandling af afhængighed. Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om behandling af afhængighed. Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds xx.xx.2018 FM 2018/xxx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om behandling af afhængighed Kapitel 1 Anvendelsesområde og personkreds 1. Denne inatsisartutlov finder anvendelse for behandling

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR TILBUD OM RUSMIDDELBEHANDLING TIL UNGE I HEDENSTED KOMMUNE Godkendt af D...2015 Kvalitetsstandard for behandling af unge under 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101,

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter..

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter.. Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav - og forventninger som Rusmiddelcenter Viborg ønsker

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - en vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere over 18 år Indhold Indledning...3 Lovgrundlag...4 Organisering...4 Det overordnede mål...4...5 Krav til borger...5 Brugerinddragelse...5 Visitationsproceduren...5

Læs mere

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012

Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Notat Sagsnr.: 2012/0004850 Dato: 2. april 2012 Titel: Statusnotat vedr. Alkohol- og Stofrådgivningen - marts 2012 Sagsbehandler: Stein Nygård 1. Baggrund Udvalget for Voksne og Sundhed tog på mødet den

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 09-02-2010 Dato: 22-01-2010 Sag nr.: KB 35 Sagsbehandler: Jens Damsø Pedersen Kompetence: Fagudvalg

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Kvalitetsstandard for stofmisbrugsbehandling efter Lov om Social Service 101 Målgruppe Målgruppen for stofmisbrugsbehandling er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af euforiserende og afhængighedsskabende

Læs mere

Behandlingsafdelinger og programmer i danske fængsler

Behandlingsafdelinger og programmer i danske fængsler Behandlingsafdelinger og programmer i danske fængsler Tilbud målrettet stofmisbrugere 1. Kontraktafdelingen i Statsfængslet i Nyborg. 12 pladser, lukket. 2. Kontraktafdelingen i Statsfængslet i Ringe.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 3 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Ydelseskatalog. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ydelseskatalog Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Ambulant alkohol- og stofmisbrugsbehandling i Rusmiddelcenter Lolland YDELSESKATALOG FOR RUSMIDDELCENTER LOLLAND Indhold Alkoholbehandling...

Læs mere

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne

Køreplan for god løsladelse. En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse En samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Køreplan for god løsladelse en samarbejdsmetode for Kriminalforsorgen og kommunerne Formål: De overordnede formål med

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune skal tilbyde gratis alkoholbehandling til alle greveborgere

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142

Udkast til. Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Udkast til Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven 101 og Sundhedsloven 142 Kvalitetsstandard for Social og lægelig behandling til stofmisbrugere Serviceloven

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune.

Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Samarbejdsaftale mellem Fanø Kommune og Center for Misbrug, Esbjerg Kommune. Denne samarbejdsaftale dækker områderne Alkoholbehandling og Stofmisbrugsbehandling. Aftalen indgås med udgangspunkt i Region

Læs mere

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service.

For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Kvalitetsstandard For social behandling af stofmisbrugere efter 101 i Lov om Social Service. Voksen- og Sundhedsservice Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse. Organisering...3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141

Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Kvalitetsstandard for behandling af alkoholmisbrug efter Sundhedsloven 141 Målgruppe Målgruppen for behandling af alkoholmisbrug er alle borgere over 18 år med et problematisk forbrug af alkohol, bosat

Læs mere

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101

Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2012 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen

Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 2011. Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen Årsrapport for Misbrugscentrets aktiviteter 211 Alkoholrådgivningen Stofrådgivningen Ungerådgivningen 1 Årsrapport 211 Alkoholrådgivningen Indhold 1. Indledning 2. Tal på alkoholbehandling i Faxe Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold

Kvalitetsstandard. Forebyggende hjemmebesøg. Servicelovens 79a. Lovgrundlag. Formål. Indhold Kvalitetsstandard Forebyggende hjemmebesøg Servicelovens 79a Lovgrundlag Formål 79 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der er fyldt 80 år, og

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov

Notat. Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune Området Voksne med særlige Behov Notat Kvalitetsstandarder for alkoholbehandling og stofmisbrugsbehandling i Albertslund Kommune 2015 Området Voksne med særlige Behov Acadre 14/14415-18 Lov om socialservice 101 og 101 a om social behandling

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR Rådgivning for Stofmisbrugere i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet i Næstved Kommune... 3 Lovgrundlag for kvalitetsstandarden... 3 Ambulant

Læs mere

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS)

Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse af det private ambulante alkoholmisbrugssted Russtop (IVS) Godkendelse Det private alkoholbehandlingssted Russtop godkendes hermed af Frederikssund Kommune til at drive alkoholbehandlingstilbud

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Genakkreditering - en vejledning til ansøger

Genakkreditering - en vejledning til ansøger Genakkreditering - en vejledning til ansøger 2 Genakkreditering en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncern Resocialisering Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Genakkreditering

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på stofmisbrugsområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Evidensbaseret praksis i den virkelige verden Vurdering af behandlingens kvalitet

Evidensbaseret praksis i den virkelige verden Vurdering af behandlingens kvalitet Evidensbaseret praksis i den virkelige verden Vurdering af behandlingens kvalitet Den sociale højskole, Odense 13/11 2007 Mads Uffe Pedersen 8 (9) dimensioner til vurdering af et programs kvalitet 1. Forandringsmodel

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse. Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune... 3 Ambulant alkoholbehandling... 6 Indsats 1: Informationssamtale....

Læs mere

Præcisering af arbejdsopgaver for kognitive instruktører

Præcisering af arbejdsopgaver for kognitive instruktører Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Til alle institutionspostkasser København, den 5. december 2008 Journalnr.: 02-0221-13 (Bedes anført ved henvendelse) Reference Direkte telefon

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Kriminalforsorgen Kort og godt

Kriminalforsorgen Kort og godt Kriminalforsorgen Kort og godt 1 Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter

Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter Faglig samarbejdsaftale mellem Rusmiddelcenter Viborg & Behandlingscenter Formålet med samarbejdsaftalen er en sikring af de faglige kvalitetskrav og forventninger, som Rusmiddelcenter Viborg ønsker opfyldt

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Version 5 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Indledning Frederikssund Kommunes Kvalitetsstandard for stofmisbrugsområdet indeholder en samlet information

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Ishøj Kommune. Glostrup Kommune. vedrørende stofmisbrugsbehandling i KABS

Samarbejdsaftale mellem. Ishøj Kommune. Glostrup Kommune. vedrørende stofmisbrugsbehandling i KABS Samarbejdsaftale mellem Ishøj Kommune og Glostrup Kommune vedrørende stofmisbrugsbehandling i KABS Kapitel 1 Formål og målgruppe 1. Formålet med nærværende aftale er at regulere samarbejdet mellem Glostrup

Læs mere

Rusmiddelcenter Middelfart

Rusmiddelcenter Middelfart Rusmiddelcenter Middelfart Et nyt behandlingstilbud fra 1. januar 2008 Stofmisbrugsbehandling Rusmiddelcenter Middelfart (RcM) Den 1. januar 2008 samles rusmiddelbehandlingen på ét center. Centret vil

Læs mere

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Kvalitetsstandard for alkoholbehandling Lovgrundlag Hvilken udløser ydelsen? Ydelsens modtagere Ydelse Sundhedslovens 141 Stk. 1. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere

Læs mere

Tirsdage: 3 h til bestående af morgenmøde, gruppesession, planmøde, undervisning (gruppe).

Tirsdage: 3 h til bestående af morgenmøde, gruppesession, planmøde, undervisning (gruppe). 2. november 2015 Kære Jeg forsøgte at fange dig på telefonen i sidste uge som aftalt i forhold til jeres ønske om, at vi kunne sende svaret tidligere end oprindeligt aftalt. Det lykkes os ikke at blive

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Indledning...2 Målgruppe...2 Formål og værdigrundlag...2 Tilbuddets indhold...3 1. Misbrugsrådgivning...3 2. Stofbehandling...3 3. Efterværn...5 Øvrige forhold...5 Behandlingsgaranti...5 Frit valg...5

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013

INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE. Oktober 2013 INDSATSKATALOG FOR ALKOHOLOMRÅDET i NÆSTVED KOMMUNE Oktober 2013 Kvalitetsstandard for alkoholområdet i Næstved Kommune Lovgrundlag for kvalitetsstandarden Kvalitetsstandard for behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området.

I Næstved Kommune ydes aflastning efter servicelovens 107. Der henvises til særskilt servicedeklaration på området. Lov om social service 107, midlertidigt botilbud Serviceloven 107: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Læs mere

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse

Bilag. Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Bilag Til grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser Udrednings-, rehabiliterings og behandlingsforløbsbeskrivelse Samarbejde og arbejdsdeling som udrednings-, rehabiliterings- og behandlingsforløb

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER

CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER CENTER FOR AFHÆNGIGHED KVALITETSSTANDARDER FOR MISBRUGSBEHANDLING - ALKOHOLBEHANDLING - BEHANDLING AF VOKSNE BØRN AF ALKOHOLIKERE - LÆGELIG BEHANDLING AF STOFMISBRUG - SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling Udarbejdet af: Tone Dato: November 2014 Sagsid.: Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandling Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 34 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lov om Social Service 101 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at

Læs mere

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier...

Organisering... 3. De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3. Målgruppe for tilbuddene... 4. Mål og værdier... Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug 2013-2014 Indholdsfortegnelse. Organisering... 3 De opgaver der udføres på stofmisbrugs-behandlingsområdet... 3 Målgruppe for tilbuddene... 4 Mål og værdier...

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Rusmiddelcenter Viborg - Alkoholbehandlingen Tilbuddets navn og

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere