KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013"

Transkript

1 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013

2 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 7 PRIORITETSKORT 8 ANALYSE AF PLS 9 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 9 KENDSKAB OG OMDØMME 10 TILFREDSHED MED YDELSER 11 KONTAKT TIL KALUNDBORG FORSYNING 12 SERVICE, SUPPORT OG DRIFT 13 FORSYNINGSSIKKERHED 14 ANLÆGSARBEJDER 15 INFORMATION 16 HJEMMESIDE 17 GRØN ENERGI OG MILJØ 18 TILFREDSHED ALT I ALT 19 FORBRUGERVALG 20 DEL 3: BILAG 20 MODELLEN BAG DEN STATISTISKE ANALYSE 22 SVARFORDELINGER 25 ÅBNE BESVARELSER Side 2

3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET HOVEDRESULTATER OPSUMMERET Generelt ses der både positiv og negativ udvikling i forhold til undersøgelsen fra På de fleste områder, bortset fra kendskab og omdømme, vurderes Kalundborg Forsyning bedre end branchen. Indsatsområdet Forsyningssikkerhed er vha. effektanalyse identificeret som det område, der har den absolut største effekt på kundetilfredsheden. Forsyningssikkerheden for alle forsyningsarter har stor betydning for tilfredsheden. Det er derfor vigtigt, at kunderne forsat generelt oplever høj forsyningssikkerhed på alle områder. Bemærk, at forsyningssikkerheden for fjernvarme ikke har kunnet analyseres i effektanalysen, da for mange kunder har svaret ved ikke til dette spørgsmål. Da området har afgørende betydning for tilfredsheden er det yderst vigtigt også fremadrettet at fastholde kundernes oplevelse af høj forsyningssikkerhed eller om muligt ligefrem styrke oplevelsen. Tilfredsheden med dette område ligger på niveau med branchen. Området med anden størst betydning for tilfredsheden er Information, der dækker dels over mængden af information omkring Kalundborg Forsyning og deres leverancer, dels over hvorvidt regningen er letforståelig. Begge aspekter vurderes lidt højere end undersøgelsens gennemsnit af kunderne og også lidt højere end generelt i branchen. På grund af områdets relativt store effekt på tilfredsheden anbefales det at forsøge at styrke kundernes vurdering af den information, de modtager, eller i det mindste fastholde vurderingen på det nuværende niveau. Grøn energi og miljø er tredje vigtigst for om kunderne er tilfredse med Kalundborg Forsyning. Området dækker både over Kalundborg Forsynings indsats samt om man efterspørger yderligere investeringer mm. Området vurderes højere end branchen. Hjemmesiden og Support og service er nogenlunde lige vigtige, men der er stor forskel på vurderingen af de to områder. Service og support vurderes lidt over undersøgelsens gennemsnit, mens hjemmesiden er området med den laveste vurdering. Det vil have større effekt at øge tilfredsheden med de tre tidligere omtalte områder, men der kan også opnås resultater på kundetilfredsheden ved at arbejde på at forbedre disse områder. For hjemmesiden vil det meget handle om at øge brugen af samme. Endelig har området Anlægsarbejder undersøgelsens laveste effekt på kundetilfredsheden, samtidig med at områdets tre udsagn vurderes ganske gennemsnitligt af kunderne, hvorfor det heller ikke er dette område, man primært bør fokusere på i forsøget på at styrke kundetilfredsheden yderligere. Side 3

4 OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Kalundborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net, som er et online spørgeskemasystem. Dataindsamlingen foregik elektronisk i perioden 14. oktober 20 november kunder modtog et brev med et unikt link til spørgeskemaet, hvor de blev opfordret til at deltage i undersøgelsen. I alt har 421 kunder påbegyndt besvarelsen af spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 21,1%. Denne rapport indeholder resultaterne fra undersøgelsen og identificerer hvilke områder, Kalundborg Forsyning bør fokusere på at forbedre for at øge kundernes tilfredshed. Hvor det er muligt er resultaterne benchmarket mod forsyningsbranchen. På nuværende tidspunkt indeholder forsyningsbenchmarket resultater fra kundetilfredshedsundersøgelser lavet blandt kunder hos: Holbæk Forsyning, Kalundborg Forsyning, Nordvand, SK Forsyning, Guldbordsund Forsyning, Roskilde Forsyning, Faxe Forsyning, Lejre Forsyning, Lolland Forsyning og Skanderborg Forsyningsvirksomhed. Resultatet er desuden, hvor det har været muligt, benchmarket mod Kalundborg Forsyning kundetilfredshedsundersøgelse fra EFFEKTANALYSE Effektanalysen afdækker sammenhængene mellem kundernes tilfredshed og de enkelte emneområder samt underliggende spørgsmål. På den måde afdækker modellen, hvilke emneområder og individuelle spørgsmål, der har størst indflydelse på kundernes tilfredshed. Den statistiske model, der er anvendt til effektanalysen, bygger på analysemetoden Partial Least Squares (PLS regression) med Path Modelling (PM), der er en metode til at undersøge sammenhængen mellem en eller flere afhængige variable (kundernes tilfredshed) og andre specificerede uafhængige variable (f.eks. information, anlægsarbejder, service, support og drift osv.). "Ved ikke" besvarelser er i analysen estimeret og erstattet vha. en EM-algoritme. Analysen gør det muligt at prioritere indsatsområder i forhold til det videre arbejde med undersøgelsens resultater. Kundernes tilfredshed er sat som det endelige resultatområde. I første del af bilaget ses en grafisk illustration af modellen. Kun spørgsmål der er besvaret på en skala fra 1-7 indgår i effektanalysen. Dvs. f.eks. ja/nej spørgsmål indgår ikke. Ligeledes er det ikke statistisk muligt at medtage spørgsmål, der ikke bevares af alle kunder. Derfor er f.eks. spørgsmålene omkring Kontakt til Kalundborg Forsyning ikke medtaget, da disse spørgsmål kun er besvaret af de kunder, der har været i kontakt med Kalundborg Forsyning inden for de sidste 6 måneder. Pga. disse forhold er det ikke alle spørgsmål og emneområder, der indgår i effektanalysen. Side 4

5 OM DENNE RAPPORT OPBYGNING AF RAPPORTEN Resultaterne fra analysen præsenteres i rapporten i følgende tre dele. Del 1 - Overordnede resultater Denne del indeholder analysens overordnede resultater. Indledningsvis fremgår en oversigt over kundernes vurdering af emneområderne overordnet med gennemsnitsberegninger. Denne oversigt følges op af et prioritetskort, hvor det enkelte områdes betydning for kundernes tilfredshed helt konkret fremgår. Del 2 - Resultater på de enkelte emneområder Denne del indeholder resultaterne på de enkelte emneområder ned på spørgsmålsniveau, vist ved gennemsnit. For de enkelte emneområder illustrerer et prioritetskort ligeledes på spørgsmålsniveau, hvordan der skal prioriteres i forhold til at øge kundernes tilfredshed. For tolkning af resultaterne gælder følgende: Jo højere gennemsnit, jo mere positive har besvarelserne været. Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). Anden del af bilaget indeholder tabeller med kundernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Spredningen kan bruges til at forstå svarene på udvalgte spørgsmål, som har særlig interesse, i dybden. Eksempelvis spørgsmål, der har haft et særlig lavt gennemsnit eller spørgsmål fra emneområder, som er særligt vigtige for Kalundborg Forsyning. Basis, der angiver antallet af besvarelser for de enkelte spørgsmål er ligeledes gengivet i frekvenstabellerne. Tredje del af bilaget gengiver de kommentarer, som kunderne har haft mulighed for at afgive i spørgeskemaet. Besvarelserne er opdelt på spørgsmålsniveau og fremstår i uredigeret form. Side 5

6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET Nedenfor vises gennemsnittet for vurderingerne af emneområderne, samlet set. For hvert emneområde er der således beregnet et samlet gennemsnit for de underliggende spørgsmål. Gennemsnittet er beregnet ud fra en syvpunktsskala, hvor et gennemsnit på 1 er det lavest mulige, mens et gennemsnit på 7 er det højest mulige. Ved ikke indgår ikke i gennemsnitsberegningen. Gennemsnittet for virksomheden er benchmarket mod andre forsyningsvirksomheders samlede gennemsnit. Kendskab og omdømme 3,9 4,3 Tilfredshed med ydelser 5,5 5,7 5,4 Kontakt til Kalundborg Forsyning 5,7 5,5 Service, support og drift 5,3 5,1 5,1 Forsyningssikkerhed 5,7 5,8 5,7 Anlægsarbejder 5,2 5,2 5,1 Information 5,1 5,1 4,9 Hjemmeside 4,1 4,1 4,2 Grøn energi og miljø 4,6 4,6 4,5 Tilfredshed alt i alt 5,8 5,7 5,7 1,0 2,0 3,0 Kalundborg Forsyning 2013 Samlet gennemsnit, Kalundborg Forsyning 2013 Kalundborg Forsyning 2011 Samlet gennemsnit, Benchmark Benchmark Side 6

7 -0,010 0,090 0,190 0,290 0,390 0,490 0,590 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITETSKORT På baggrund af effektanalysen kan der opstilles et overordnet prioritetskort såvel som prioritetskort for de enkelte emneområder. Prioritetskortene viser de forskellige emneområders betydning for kundernes tilfredshed. Det er så at sige en grafisk illustration af resultaterne, som peger på, hvor der kan sættes målrettet ind for at øge kundernes tilfredshed. Op ad den lodrette akse (y-aksen) er den vurdering, som kunderne har afgivet i spørgeskemaet. Ud ad den vandrette akse (x-aksen) fremgår det, om det vil have effekt at forbedre de enkelte områder i forhold til kundernes tilfredshed. Jo længere til højre indsatsområdet er placeret, jo højere effekt har området på kundernes tilfredshed. Nedenfor fremgår det overordnede prioritetskort for forsyningsselskabet, hvor emneområder fremstår samlet. Prioritetskort ned på de enkelte spørgsmål under hvert emneområde følger på de næste sider. 6,5 TILPAS OPRETHOLD KUNDERNES VURDERING 5,5 4,5 SERVICE & SUPPORT ANLÆGSARBEJDER INFORMATION GRØN ENERGI OG MILJØ HJEMMESIDE FORSYNINGSSIKKERHED 3,5 3,0 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ TILFREDSHED Høj Prioritetskortet består således af følgende fire kvadranter: TILPAS indeholder de områder, hvor Kalundborg Forsyning er stærk, men hvor effekten ikke er høj. Som navnet også antyder, er det områder, hvor effekten kan øges evt. gennem kommunikation eller ved at iværksætte nye tiltag. Generelt for områder i denne kvadrant er, at man bør overveje om omkostninger forbundet med nye tiltag står mål med resultatet, givet den lave effekt områderne har på kundernes tilfredshed. OVERVÅG indeholder områder, hvor scoren og effekten er lav, og hvor man derfor bør overveje, om der skal sættes ind med nye tiltag. Disse områder bør dermed overvåges. OPRETHOLD indeholder de områder, hvor Kalundborg Forsyning i forvejen er stærk og skal forblive stærk, fordi effekten er høj. Det er altså vigtigt ligeledes at fokusere på disse områder for at sikre, at kunderne også fremadrettet vil opleve områderne positivt. PRIORITER indeholder de områder, hvor der skal sættes ind med målrettede tiltag, da scoren er forholdsvis lav, mens effekten vil være forholdsvis høj. Den lodrette og vandrette akse, som opdeler de fire kvadranter, illustrerer gennemsnittet for hhv. kundernes vurdering og effekten på kundernes tilfredshed. Begge gennemsnit er baseret på resultaterne for nærværende analyse. Nedenfor fremgår det overordnede prioritetskort for virksomheden, hvor emneområder fremstår samlet. Prioritetskort ned på de enkelte spørgsmål under hvert emneområde følger på de næste sider. Side 7

8 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER ANALYSE AF PLS Det indsatsområde der har den største effekt på kundernes tilfredshed med Kalundborg Forsyning er Forsyningssikkerhed. Heldigvis er det også et område, som kunderne vurderer rigtig højt. Højst i undersøgelsen. På grund af den høje betydning, som området har for kundetilfredsheden er det yderst vigtigt at fastholde oplevelsen af høj forsyningssikkerhed blandt kunderne og gerne endda styrke den yderligere. Da området Forsyningssikkerhed vægter så relativt tungt i forhold til de andre indsatsområder betyder det, at de resterende indsatsområder alle kommer til at ligge mod venstre i prioritetskortet. Det betyder ikke, at disse områder ingen effekt har på tilfredsheden blot at deres effekt er lavere end effekten af Forsyningssikkerhed. Området Information er det område, der har anden størst betydning for tilfredsheden. Samtidig vurderes området en smule over gennemsnittet af kunderne. Da området er vigtig for kundetilfredsheden bør kundernes oplevelse af den information de modtager fra Kalundborg Forsyning styrkes yderligere. Service & Support vurderes på samme måde som information meget gennemsnitligt af kunderne, og har samtidig ligeledes en betydelig indflydelse på kundetilfredsheden. Derfor vil det også være tilrådeligt at forsøge at styrke kundernes oplevelse af Service & Support modtaget fra Kalundborg Forsyning, for derigennem at fastholde og gerne endda styrke kundetilfredsheden. Områderne Grøn energi og miljø og Hjemmeside har, som det fremgår, hver især noget lavere betydning for kundetilfredsheden. Begge områder vurderes samtidig relativt lavt af kunderne, hvor især Hjemmesiden vurderes lavt. Da områderne har relativt lavere effekt på tilfredsheden er det dog ikke på disse to områder, man primært bør sætte ind med styrkende tiltag, da det vil have en langt større positiv effekt på tilfredsheden at fokusere på områderne med den største betydning for tilfredsheden. Endelig har området Anlægsarbejder den absolut laveste effekt på tilfredsheden, samtidig med at området vurderes en smule over gennemsnittet af kunderne. Dette er derfor ikke et område, der bør prioriteres. Side 8

9 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - KENDSKAB OG OMDØMME 1 Hvor godt er dit kendskab til Kalundborg Forsyning A/S og deres ydelser? 1 Hvor godt er dit kendskab til Kalundborg Forsyning A/S og deres ydelser? 3,9 4,3 1,0 2,0 3,0 Kalundborg Forsyning 2013 Kalundborg Forsyning 2011 Benchmark 2 Vidste du, at Kalundborg Forsyning A/S ikke længere er en del af kommunen? Kalundborg Forsyning 2013 [Basis: 421] 33% 64% 2% Kalundborg Forsyning 2011 [Basis: 514] 34% 63% 3% Benchmark 46% 53% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant 3 Hvilke af disse forsyningsarter mener du, at Kalundborg Forsyning A/S har ansvaret for? Vandforsyning Elforsyning (elkabler, transformerstationer m.m.) Renovation Fjernvarme Spildevandshåndtering Tømningsordning Elhandel (strøm) Gadebelysning Andre, hvilke: 71% 65% 80% 7% 9% 17% 39% 48% 45% 49% 55% 42% 72% 65% 73% 51% 54% 34% 3% 4% 10% 21% 26% 29% 1% 3% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kalundborg Forsyning 2013 [Basis: 418] Kalundborg Forsyning 2011 [Basis: 509] Benchmark Side 9

10 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - TILFREDSHED MED YDELSER GENNEMSNIT 4 Hvor tilfreds er du overordnet set med Kalundborg Forsyning A/S inden for disse forsyningsarter? 3,0 2,0 1,0 5,8 5,9 5,7 5,6 5,8 5,5 5,5 5,6 5,4 5,3 5,3 5,2 4.1 Vandforsyning 4.2 Fjernvarme 4.3 Spildevandshåndtering 4.4 Tømningsordning Kalundborg Forsyning 2013 Samlet gennemsnit, Kalundborg Forsyning 2013 Kalundborg Forsyning 2011 Samlet gennemsnit, Benchmark Benchmark Side 10

11 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - KONTAKT TIL KALUNDBORG FORSYNING 5 Har du inden for de seneste seks måneder været i kontakt med Kalundborg Forsyning A/S? Kalundborg Forsyning 2013 [Basis: 416] 23% 75% 2% Kalundborg Forsyning 2011 [Basis: 510] 24% 73% 3% Benchmark 23% 76% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 6 Kontakt til Kalundborg Forsyning Ja Nej Ved ikke/ikke relevant 6.1 Det var let at få fat i den rette medarbejder hos Kalundborg Forsyning 5,9 5,8 5,6 6.2 Kalundborg Forsyning reagerer hurtigt på mine henvendelser 6,1 5,5 6.3 Kalundborg Forsyning yder god telefonservice 6,1 5,7 5,6 6.4 Kalundborg Forsynings kundeservice har tilfredsstillende åbningstider 5,8 5,4 5,4 1,0 2,0 3,0 Basis: 94 Kalundborg Forsyning 2013 Samlet gennemsnit, Kalundborg Forsyning 2013 Kalundborg Forsyning 2011 Samlet gennemsnit, Benchmark Benchmark Side 11

12 -0,01 0,04 0,09 0,14 0,19 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - SERVICE, SUPPORT OG DRIFT GENNEMSNIT 7 Service, support og drift 3,0 2,0 1,0 5,2 5,3 5,2 5,2 7.1 Kalundborg Forsyning A/S har forståelse for mig som kunde 7.2 Kalundborg Forsyning A/S er serviceminded, når man har brug for hjælp Kalundborg Forsyning 2013 Samlet gennemsnit, Kalundborg Forsyning 2013 Kalundborg Forsyning 2011 Samlet gennemsnit, Benchmark Benchmark 6,5 TILPAS OPRETHOLD KUNDERNES VURDERING 5,5 4, ,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ TILFREDSHED Høj Side 12

13 -0,01 0,09 0,19 0,29 0,39 0,49 0,59 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - FORSYNINGSSIKKERHED GENNEMSNIT 8 Forsyningssikkerhed 3,0 2,0 1,0 5,8 5,9 6,1 5,8 5,6 5,7 5,7 5,5 5,5 5,4 8.1 Jeg oplever høj forsyningssikkerhed med Kalundborg Forsyning A/S som vandforsyningsselskab 8.2 Jeg oplever høj forsyningssikkerhed med Kalundborg Forsyning A/S som fjernvarmeselskab 8.3 Jeg oplever høj forsyningssikkerhed med Kalundborg Forsynings A/S spildevandshåndtering 8.4 Jeg oplever høj forsyningssikkerhed med Kalundborg Forsynings A/S tømningsordning Kalundborg Forsyning 2013 Samlet gennemsnit, Kalundborg Forsyning 2013 Kalundborg Forsyning 2011 Samlet gennemsnit, Benchmark Benchmark 6,5 TILPAS OPRETHOLD KUNDERNES VURDERING 5,5 4, ,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ TILFREDSHED Høj Side 13

14 -0,01 0,04 0,09 0,14 0,19 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - ANLÆGSARBEJDER GENNEMSNIT 9 Anlægsarbejder 3,0 2,0 1,0 5,1 4,9 5,2 5,3 5,2 5,2 5,3 5,1 9.1 Kalundborg Forsyning A/S er gode til at informere om anlægsarbejder, der vedrører mig, i mit lokalområde 9.2 Kalundborg Forsyning A/S sørger for god skiltning / afmærkning ved anlægsarbejder 9.3 Kalundborg Forsyning A/S sørger for bedst mulig fremkommelighed ved anlægsarbejder Kalundborg Forsyning 2013 Samlet gennemsnit, Kalundborg Forsyning 2013 Kalundborg Forsyning 2011 Samlet gennemsnit, Benchmark Benchmark 6,5 TILPAS OPRETHOLD KUNDERNES VURDERING 5,5 4, ,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ TILFREDSHED Høj Side 14

15 -0,01 0,04 0,09 0,14 0,19 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - INFORMATION GENNEMSNIT 10 Information 3,0 2,0 1,0 5,1 4,8 5,2 5,2 5, Jeg er tilfreds med den mængde information jeg som kunde modtager omkring Kalundborg Forsyning A/S og deres leverancer 10.2 Regningen, jeg modtager fra Kalundborg Forsyning A/S, er let for mig at forstå Kalundborg Forsyning 2013 Samlet gennemsnit, Kalundborg Forsyning 2013 Kalundborg Forsyning 2011 Samlet gennemsnit, Benchmark Benchmark 6,5 TILPAS OPRETHOLD KUNDERNES VURDERING 5,5 4, ,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ TILFREDSHED Høj Side 15

16 -0,01 0,04 0,09 0,14 0,19 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - HJEMMESIDE GENNEMSNIT 11 Hjemmeside 3,0 2,0 1,0 4,2 4,2 4,6 4,3 4,2 4,6 4,9 2,9 2,9 2, Jeg har kendskab til Kalundborg Forsynings A/S hjemmeside 11.2 Jeg benytter mig af selvbetjeningsmulighederne på Kalundborg Forsynings A/S hjemmeside 11.3 Kalundborg Forsynings A/S hjemmeside er let at navigere rundt i, og tilbyder tilstrækkelig med information 11.4 Jeg holder mig opdateret om forestående anlægsarbejder og/eller aktuelle forsyningsproblemer via hjemmesiden Kalundborg Forsyning 2013 Samlet gennemsnit, Kalundborg Forsyning 2013 Kalundborg Forsyning 2011 Samlet gennemsnit, Benchmark Benchmark 6,5 TILPAS OPRETHOLD KUNDERNES VURDERING 5,5 4,5 3,5 3,0 2,5 Lav OVERVÅG PRIORITER EFFEKT PÅ TILFREDSHED Høj Side 16

17 -0,01 0,04 0,09 0,14 0,19 0,24 0,29 0,34 0,39 0,44 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - GRØN ENERGI OG MILJØ GENNEMSNIT 12 Grøn energi og miljø 3,0 2,0 1,0 4,8 4,7 4,8 5,5 5,6 5,5 3,4 3,6 3, Jeg har et godt indtryk af Kalundborg Forsynings indsats i forhold til nævnte målsætninger 12.2 Der er behov for at investere mere i 12.3 Jeg er parat til at betale mere for vand klimatilpasning, alternativ energi og sikring af og varme, hvis førnævnte investeringer øges grundvandet Kalundborg Forsyning 2013 Samlet gennemsnit, Kalundborg Forsyning 2013 Kalundborg Forsyning 2011 Samlet gennemsnit, Benchmark Benchmark 6,5 TILPAS OPRETHOLD KUNDERNES VURDERING 5,5 4,5 3, ,0 2,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ TILFREDSHED Høj Side 17

18 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - TILFREDSHED ALT I ALT GENNEMSNIT 13 Tilfredshed alt i alt 3,0 2,0 1,0 5,8 5,7 5,8 5,7 5,6 5, Kalundborg Forsyning A/S leverer det, de skal 13.2 Jeg er alt i alt meget tilfreds med Kalundborg Forsyning A/S som forsyningsselskab Kalundborg Forsyning 2013 Samlet gennemsnit, Kalundborg Forsyning 2013 Kalundborg Forsyning 2011 Samlet gennemsnit, Benchmark Benchmark Side 18

19 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - FORBRUGERVALG 14. Forventer du at stemme til Forbrugervalget november 2013? 15. Er du opmærksom på, at du kan rekvirere brevstemme til Forbrugervalget inden 15. november 2013? 34% 27% 25% 75% 39% Ja Nej Ved ikke Ja Nej Basis: 398 Basis: 389 Side 19

20 DEL 3: BILAG MODELLEN BAG DEN STATISTISKE ANALYSE Nedenfor ses en grafisk illustration af modellen og dens sammenhænge. Modellens forklaringsgrad (R2) er 74 procent, hvilket betragtes som værende godt. Forklaringsgraden udtrykker den andel af variationen i tilfredsheden, som modellen kan forklare, hvilket altså betyder, at 74 procent af variationen i kundernes tilfredshed er forklaret af modellen. Indsatsområder Resultatområder ANLÆGSARBEJDER FORSYNINGSSIKKERHED GRØN ENERGI OG MILJØ SAMLET TILFREDSHED MED KALUNDBORG FORSYNING HJEMMESIDE INFORMATION SERVICE & SUPPORT Side 20

21 DEL 3: BILAG De enkelte indsatsområders effekt på kundernes tilfredshed kan illustreres ved nedenstående diagram. Heraf fremgår det, hvor stor effekt de enkelte områder har på kundernes tilfredshed, hvor summen af effekten er 100 procent. 8% 5% 8% 18% 50% ANLÆGSARBEJDER FORSYNINGSSIKKERHED GRØN ENERGI OG MILJØ HJEMMESIDE INFORMATION SERVICE & SUPPORT 11% Side 21

22 DEL 3: BILAG SVARFORDELINGER Nedenfor ses tabeller med kundernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Spredningen kan bruges til at forstå svarene på udvalgte spørgsmål i dybden, som har særlig interesse. Eksempelvis spørgsmål, der har haft et særlig lavt gennemsnit eller spørgsmål fra emneområder, som er særligt vigtige for Nordvand. Spørgsmålene står listet i den rækkefølge som de var i spørgeskemaet. Kendskab og omdømme Kendskab og omdømme 1 Hvor godt er dit kendskab til Kalundborg Forsyning A/S og deres ydelser? 7. Meget godt Kender slet ikke 1 Ved ikke/ikke relevant Basis Gns. 8% 8% 24% 22% 20% 12% 5% 2% 421 Tilfredshed med ydelser 4 Hvor tilfreds er du overordnet set med Kalundborg Forsyning A/S inden for disse forsyningsarter? Meget tilfreds Hverken eller Meget utilfreds 1 Ved ikke/ ikke relevant Basis Gns. 4.1 Vandforsyning 26% 17% 11% 8% 1% 1% 1% 34% 416 5,8 4.2 Fjernvarme 12% 10% 6% 4% 1% 1% 1% 67% 416 5,6 4.3 Spildevandshåndtering 19% 19% 13% 16% 1% 1% 1% 32% 416 5,5 4.4 Tømningsordning 22% 19% 15% 13% 4% 4% 2% 21% 416 5,3 Kontakt til Kalundborg Forsyning 6 Kontakt til Kalundborg Forsyning 6.1 Det var let at få fat i den rette medarbejder hos Kalundborg Forsyning 6.2 Kalundborg Forsyning reagerer hurtigt på mine henvendelser Helt enig Hverken eller Helt uenig 1 Ved ikke/ ikke relevant Basis Gns. 47% 15% 12% 10% 1% 3% 1% 12% 94 5,9 51% 20% 12% 7% 1% 3% 0% 5% 94 6,1 6.3 Kalundborg Forsyning yder god telefonservice 43% 19% 13% 6% 1% 2% 0% 16% 94 6,1 6.4 Kalundborg Forsynings kundeservice har tilfredsstillende åbningstider 29% 17% 12% 14% 1% 1% 0% 27% 94 5,8 Service, support og drift 7 Service, support og drift 7.1 Kalundborg Forsyning A/S har forståelse for mig som kunde 7.2 Kalundborg Forsyning A/S er serviceminded, når man har brug for hjælp Helt enig Hverken eller Helt uenig 1 Ved ikke/ ikke relevant Basis Gns. 14% 11% 11% 21% 1% 0% 0% 40% 412 5,2 13% 13% 11% 14% 1% 0% 1% 47% 412 5,3 Side 22

23 DEL 3: BILAG 8 Forsyningssikkerhed Helt enig Hverken eller Helt uenig 1 Ved ikke/ ikke relevant Basis Gns. 8.1 Jeg oplever høj forsyningssikkerhed med Kalundborg Forsyning A/S som vandforsyningsselskab 8.2 Jeg oplever høj forsyningssikkerhed med Kalundborg Forsyning A/S som fjernvarmeselskab 8.3 Jeg oplever høj forsyningssikkerhed med Kalundborg Forsynings A/S spildevandshåndtering 26% 17% 8% 9% 3% 0% 1% 36% 412 5,8 14% 9% 4% 5% 1% 0% 0% 67% 412 5,9 20% 16% 9% 15% 1% 1% 0% 37% 412 5,6 8.4 Jeg oplever høj forsyningssikkerhed med Kalundborg Forsynings A/S tømningsordning Anlægsarbejder 9 Anlægsarbejder 25% 20% 11% 13% 2% 1% 2% 25% 412 5,5 Helt enig Hverken eller Helt uenig 1 Ved ikke/ ikke relevant Basis Gns. 9.1 Kalundborg Forsyning A/S er gode til at informere om anlægsarbejder, der vedrører mig, i mit lokalområde 9.2 Kalundborg Forsyning A/S sørger for god skiltning / afmærkning ved anlægsarbejder 9.3 Kalundborg Forsyning A/S sørger for bedst mulig fremkommelighed ved anlægsarbejder 17% 12% 10% 13% 2% 2% 4% 39% 410 5,1 11% 19% 11% 14% 2% 2% 0% 39% 410 5,2 11% 18% 12% 14% 3% 2% 1% 40% 410 5,2 Information 10 Information 10.1 Jeg er tilfreds med den mængde information jeg som kunde modtager omkring Kalundborg Forsyning A/S og deres leverancer 10.2 Regningen, jeg modtager fra Kalundborg Forsyning A/S, er let for mig at forstå Helt enig Hverken eller Helt uenig 1 Ved ikke/ ikke relevant Basis Gns. 22% 18% 12% 25% 5% 3% 3% 12% 406 5,1 20% 22% 21% 17% 5% 2% 3% 10% 406 5,2 11 Hjemmeside 11.1 Jeg har kendskab til Kalundborg Forsynings A/S hjemmeside 11.2 Jeg benytter mig af selvbetjeningsmulighederne på Kalundborg Forsynings A/S hjemmeside 11.3 Kalundborg Forsynings A/S hjemmeside er let at navigere rundt i, og tilbyder tilstrækkelig med information 11.4 Jeg holder mig opdateret om forestående anlægsarbejder og/eller aktuelle forsyningsproblemer via hjemmesiden Helt enig Hverken eller Helt uenig 1 Ved ikke/ ikke relevant Basis Gns. 14% 10% 11% 13% 4% 5% 16% 28% 406 4,2 16% 7% 9% 13% 2% 3% 15% 36% 406 4,3 9% 10% 9% 14% 2% 2% 3% 51% 406 4,9 3% 3% 6% 14% 2% 4% 23% 45% 406 2,9 Side 23

24 DEL 3: BILAG Grøn energi og miljø 12 Grøn energi og miljø Helt enig Hverken eller Helt uenig 1 Ved ikke/ ikke relevant Basis Gns Jeg har et godt indtryk af Kalundborg Forsynings indsats i forhold til nævnte målsætninger 12.2 Der er behov for at investere mere i klimatilpasning, alternativ energi og sikring af grundvandet 12.3 Jeg er parat til at betale mere for vand og varme, hvis førnævnte investeringer øges 11% 14% 12% 24% 1% 2% 4% 33% 405 4,8 29% 18% 12% 17% 1% 1% 2% 19% 405 5,5 7% 7% 12% 19% 6% 7% 26% 16% 405 3,4 Tilfredshed alt i alt 13 Tilfredshed alt i alt Helt enig Hverken eller Helt uenig 1 Ved ikke/ ikke relevant Basis Gns Kalundborg Forsyning A/S leverer det, de skal 30% 27% 14% 14% 0% 0% 0% 14% 403 5, Jeg er alt i alt meget tilfreds med Kalundborg Forsyning A/S som forsyningsselskab 29% 29% 15% 16% 1% 1% 0% 10% 403 5,7 Side 24

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Medlemstilfredshed 2010

Medlemstilfredshed 2010 Medlemstilfredshed 21 November 21 Rapport for Finansforbundet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Tilfredshed og Loyalitet er og sammenligninger Hvordan skaber

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Medlemsundersøgelsen 2012

Medlemsundersøgelsen 2012 Medlemsundersøgelsen 2012 Fokus på hvilke indsatsområder Foreningen af Speciallæger bør prioritere for at forbedre tilfredshed og loyalitet blandt medlemmerne af Foreningen af Praktiserende Speciallæger

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Skive Tekniske Skole Svarprocent: 52% (116 besvarelser ud af 225 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2013 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 213 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Teknisk Erhvervsskole Center Svarprocent: 44% (97 besvarelser ud af af 222 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Baseret på svar fra 69 virksomhedsrepræsentanter Inspektørområderapport Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet Overordnede faktorer Specifikke

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE - RESULTATOVERSIGT AUGUST 2015 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder. Byrådet har derfor et

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (71 besvarelser ud af 81 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker.

Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Spørgeskemaer Metoden er meget anvendt i praksis, og er særdeles velegnet, hvis du ønsker at undersøge holdninger hos et større antal af mennesker. Hvad er et spørgeskema? Et spørgeskema består i sin bredeste

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen.

Brugertilfredshedsundersøgelsen i Skive Kommune er udført i samarbejde med analysefirmaet Epinion, som har stået for dataindsamlingen. 3. juni 2015 1. Indledning Dette notat sammenfatter resultaterne af Skive Kommunes brugertilfredshedsundersøgelse vedr. hjemmepleje og plejeboliger, som er gennemført i foråret 2015. Undersøgelsen er igangsat

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix

Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation. BYG - Handlekraft. FASE 1 Rapport Appendix Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation BYG - Handlekraft FASE 1 Rapport Appendix 2013 Bülow Management Passion for Excellent Ledelse og Organisation 11.1 spørgeskema kvantitativ

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer Antal gennemførte 5 Antal inviterede 5 Svarprocent 100% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Overblik 3 5

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse

Webstatus. Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse http://www.radikale.dk Det Radikale Venstre 25. februar 4 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.radikale.dk. Der

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 85% (19 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 6 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på medarbejderindflydelse i skolen og kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Scharling.dk

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen

Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Daginstitutionerne Børnehaven Bækdalen Sagsid 12/2938 1 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Sagsid 12/2938 Daginstitutionerne Delrapport Børnehaven Bækdalen Baggrund Syddjurs Kommune ønsker, at borgerne

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2014 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2014 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2014 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (82 besvarelser ud af 114 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 2006 VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse forår 6 Erhvervsskolernes Benchmarkingnetværk Svarprocent: 27% (3.181 besvarelser ud af 11.692 mulige) VTU forår 6 Indledning og konklusion Tilfredshed og Loyalitet

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2015 Svarprocent: 88% (1006/1140) ESB Benchmarkingrapport Fortroligt Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tech College Aalborg

Tech College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Tech College Aalborg Colleger: College College College College College College College Style & Wellness College College Style & Wellness

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning

Job- og personprofil. Administrerende direktør KLAR Forsyning Job- og personprofil Administrerende direktør KLAR Forsyning munikationen med forbrugerne, f.eks. ved at have velfungerende hjemmesider og tage nye medier i brug. Klimaændringerne udfordrer byerne, infrastrukturen

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011

Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 Skolepraktik tilfredshedsundersøgelse STU 2011 165 skolepraktikelever er i oktober blevet bedt om deres mening, hvoraf 118 har svaret. Hvilket giver en svarprocent på 71,5 %. Forklaring Der er i denne

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Der er ialt modtaget 195.788

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2012

Tilfredshedsundersøgelse 2012 Tilfredshedsundersøgelse 12 - Professionshøjskoler samlet December 12 - Svarprocent: 21% (1/9) Fortroligt Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Finanstilsynet. Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport

Finanstilsynet. Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport Finanstilsynet Tilfredshedsundersøgelse Metoderapport Oktober 2001 Indhold Side 1. Formål... 1 2. Om undersøgelsen... 2 2.1 Population... 2 2.2 Spørgeskema... 2 2.3 Dataindsamlingsmetode... 2 2.4 Stikprøver

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere