KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015"

Transkript

1 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: %

2 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 7 PRIORITETSKORT 8 ANALYSE AF PLS 9 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER 9 KENDSKAB OG OMDØMME 10 TILFREDSHED MED YDELSER 11 KONTAKT TIL KALUNDBORG FORSYNING 12 SERVICE OG SUPPORT 13 FORSYNINGSSIKKERHED 14 ANLÆGSARBEJDER 15 INFORMATION 16 HJEMMESIDE 17 KALUNDBORG FORSYNING PÅ DE SOCIALE MEDIER 17 SMS OM DRIFTSFORSTYRRELSER 18 KALUNDBORG FORSYNING HAR FOKUS PÅ ET GODT MILJØ 18 ALLE SKAL OPLEVE EN HØJ GRAD AF FORSYNINGSSIKKERHED 19 TILFREDSHED ALT I ALT 20 DEL 3: BILAG 20 MODELLEN BAG DEN STATISTISKE ANALYSE 22 SVARFORDELINGER 24 ÅBNE BESVARELSER Side 2

3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET HOVEDRESULTATER OPSUMMERET Der er sket en markant positiv udvikling i kundernes vurdering af Kalundborg Forsyning siden undersøgelsen i På alle måleområder ligger Kalundborg Forsyning desuden over benchmark for branchen. Indsatsområdet Forsyningssikkerhed er vha. effektanalyse identificeret som det område, der har den absolut største effekt på kundetilfredsheden. Forsyningssikkerheden for både vandforsyning, fjernvarme og spildevand har stor betydning for tilfredsheden. Det er derfor vigtigt, at kunderne forsat generelt oplever høj forsyningssikkerhed på disse områder. Da området har afgørende betydning for tilfredsheden er det yderst vigtigt også fremadrettet at fastholde kundernes oplevelse af høj forsyningssikkerhed eller om muligt ligefrem styrke oplevelsen. Tilfredsheden med dette område ligger lidt over niveauet for branchen. Bemærk, at forsyningssikkerheden for tømningsordning ikke har kunnet analyseres i effektanalysen, da for mange kunder har svaret "Ved ikke" til dette spørgsmål. Området med den andenstørste betydning for tilfredsheden er Information, der dækker over mængden af information om Kalundborg Forsyning og deres leverancer, hvorvidt regningen er letforståelig samt over, hvorvidt Kalundborg Forsyning lever op til klar og rettidig kommunikation med kunderne. Alle aspekter vurderes lidt højere end undersøgelsens gennemsnit af kunderne og også lidt højere end generelt i branchen. På grund af områdets relativt store effekt på tilfredsheden anbefales det at forsøge at styrke kundernes vurdering af den information, de modtager, eller i det mindste fastholde vurderingen på det nuværende niveau. Anlægsarbejder er det tredjevigtigste område. Området vurderes en anelse over undersøgelsens gennemsnit, men der er stadig plads til forbedring på området. Alle emneområdets tre dele (Information om anlægsarbejder, Skiltning / afmærkning ved anlægsarbejder og Fremkommelighed ved anlægsarbejder ) vurderes på nogenlunde samme niveau. Service og support er det fjerde vigtigste emneområde. Også dette emneområde har et gennemsnit lige over middel. Idet området ikke har den højeste betydning for kunderens tilfredshed er det ikke hér man bør sætte ind med de største tiltag. Man bør dog overvåge, at kunderne fortsat vurderer Service og support positivt. Hjemmesiden har et gennemsnit et stykke under middel, men er samtidig også det mindst vigtige emneområde i effektanalysen. Hjemmesiden er derfor heller ikke det område, man behøver prioritere højest fremover - man bør dog overvåge, at kundernes vurdering ikke falder fremover. Side 3

4 OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Kalundborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net, som er et online spørgeskemasystem. Dataindsamlingen foregik elektronisk i perioden 16. november 4. december kunder modtog et brev med et login til spørgeskemaet, hvor de blev opfordret til at deltage i undersøgelsen. I alt har 558 kunder påbegyndt besvarelsen af spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 28%. Denne rapport indeholder resultaterne fra undersøgelsen og identificerer hvilke områder, Kalundborg Forsyning bør fokusere på at forbedre for at øge kundernes tilfredshed. Hvor det er muligt er resultaterne benchmarket mod forsyningsbranchen. På nuværende tidspunkt indeholder forsyningsbenchmarket resultater fra kundetilfredshedsundersøgelser lavet blandt kunder hos: Holbæk Forsyning, Kalundborg Forsyning, Nordvand, SK Forsyning, Guldbordsund Forsyning, Roskilde Forsyning, Faxe Forsyning, Lejre Forsyning, Lolland Forsyning, Skanderborg Forsyning, Glostrup Forsyning, AffaldPlus, Halsnæs Forsyning, Forsyning Helsingør og Nyborg Forsyning. EFFEKTANALYSE Effektanalysen afdækker sammenhængene mellem kundernes tilfredshed og de enkelte emneområder samt underliggende spørgsmål. På den måde afdækker modellen, hvilke emneområder og individuelle spørgsmål, der har størst indflydelse på kundernes tilfredshed. Den statistiske model, der er anvendt til effektanalysen, bygger på analysemetoden Partial Least Squares (PLS regression) med Path Modelling (PM), der er en metode til at undersøge sammenhængen mellem en eller flere afhængige variable (kundernes tilfredshed) og andre specificerede uafhængige variable (f.eks. information, anlægsarbejder, service, support og drift osv.). "Ved ikke"-besvarelser er i analysen estimeret og erstattet vha. en EM-algoritme. Analysen gør det muligt at prioritere indsatsområder i forhold til det videre arbejde med undersøgelsens resultater. Kundernes tilfredshed er sat som det endelige resultatområde. I første del af bilaget ses en grafisk illustration af modellen. Kun spørgsmål der er besvaret på en skala fra 1-7 indgår i effektanalysen. Dvs. f.eks. ja/nej-spørgsmål indgår ikke. Ligeledes er det ikke statistisk muligt at medtage spørgsmål, der ikke bevares af alle kunder. Derfor er f.eks. spørgsmålene omkring Kontakt til Kalundborg Forsyning ikke medtaget, da disse spørgsmål kun er besvaret af de kunder, der har været i kontakt med Kalundborg Forsyning inden for de sidste 6 måneder. Pga. disse forhold er det ikke alle spørgsmål og emneområder, der indgår i effektanalysen. Side 4

5 OM DENNE RAPPORT OPBYGNING AF RAPPORTEN Resultaterne fra analysen præsenteres i rapporten i følgende tre dele. Del 1 - Overordnede resultater Denne del indeholder analysens overordnede resultater. Indledningsvis fremgår en oversigt over kundernes vurdering af emneområderne overordnet med gennemsnitsberegninger. Denne oversigt følges op af et prioritetskort, hvor det enkelte områdes betydning for kundernes tilfredshed helt konkret fremgår. Del 2 - Resultater på de enkelte emneområder Denne del indeholder resultaterne på de enkelte emneområder ned på spørgsmålsniveau, vist ved gennemsnit. For de enkelte emneområder illustrerer et prioritetskort ligeledes på spørgsmålsniveau, hvordan der skal prioriteres i forhold til at øge kundernes tilfredshed. For tolkning af resultaterne gælder følgende: Jo højere gennemsnit, jo mere positive har besvarelserne været. Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). Anden del af bilaget indeholder tabeller med kundernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Spredningen kan bruges til at forstå svarene på udvalgte spørgsmål, som har særlig interesse, i dybden. Eksempelvis spørgsmål, der har haft et særlig lavt gennemsnit eller spørgsmål fra emneområder, som er særligt vigtige for Kalundborg Forsyning. Basis, der angiver antallet af besvarelser for de enkelte spørgsmål er ligeledes gengivet i frekvenstabellerne. Tredje del af bilaget gengiver de kommentarer, som kunderne har haft mulighed for at afgive i spørgeskemaet. Besvarelserne er opdelt på spørgsmålsniveau og fremstår i uredigeret form. Side 5

6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET Nedenfor vises gennemsnittet for vurderingerne af emneområderne, samlet set. For hvert emneområde er der således beregnet et samlet gennemsnit for de underliggende spørgsmål. Gennemsnittet er beregnet ud fra en syvpunktsskala, hvor et gennemsnit på 1 er det lavest mulige, mens et gennemsnit på 7 er det højest mulige. Ved ikke -besvarelser indgår ikke i gennemsnitsberegningen. Gennemsnittet for virksomheden er benchmarket mod andre forsyningsvirksomheders samlede gennemsnit. Kendskab og omdømme 4,8 4,3 Tilfredshed med ydelser 5,8 5,5 5,4 Kontakt til Kalundborg Forsyning 5,9 5,5 Service og support 5,5 5,3 5,1 Forsyningssikkerhed 5,7 5,7 Anlægsarbejder 5,6 5,2 5,1 Information 5,5 5,1 4,9 Hjemmeside 4,6 4,1 4,2 Tilfredshed alt i alt 6,1 5,8 5,7 1,0 2,0 3,0 Kalundborg Forsyning 2015 Samlet gennemsnit, Kalundborg Forsyning 2015 Kalundborg Forsyning 2013 Samlet gennemsnit, Benchmark Benchmark Side 6

7 KUNDERNES VURDERING -0,01 0,0 9 0,1 9 0,2 9 0,3 9 0,4 9 0,5 9 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITETSKORT På baggrund af effektanalysen kan der opstilles et overordnet prioritetskort såvel som prioritetskort for de enkelte emneområder. Prioritetskortene viser de forskellige emneområders betydning for kundernes tilfredshed. Det er så at sige en grafisk illustration af resultaterne, som peger på, hvor der kan sættes målrettet ind for at øge kundernes tilfredshed. Op ad den lodrette akse (y-aksen) er den vurdering, som kunderne har afgivet i spørgeskemaet. Ud ad den vandrette akse (x-aksen) fremgår det, om det vil have effekt at forbedre de enkelte områder i forhold til kundernes tilfredshed. Jo længere til højre indsatsområdet er placeret, jo højere effekt har området på kundernes tilfredshed. Nedenfor fremgår det overordnede prioritetskort for forsyningsselskabet, hvor emneområder fremstår samlet. Prioritetskort ned på de enkelte spørgsmål under hvert emneområde følger på de næste sider. TILPAS OPRETHOLD 6,5 SERVICE & SUPPORT FORSYNINGSSIKKERHED 5,5 HJEMMESIDE ANLÆGSARBEJDER INFORMATION 4,5 3,5 3,0 OVERVÅG Lav EFFEKT PÅ TILFREDSHED PRIORITER Høj Prioritetskortet består således af nedenstående fire kvadranter. Den lodrette og vandrette akse, som opdeler de fire kvadranter, illustrerer gennemsnittet for hhv. kundernes vurdering og effekten på kundernes tilfredshed. Begge gennemsnit er baseret på resultaterne for nærværende analyse. TILPAS indeholder de områder, hvor Kalundborg Forsyning er stærk, men hvor effekten ikke er høj. Som navnet også antyder, er det områder, hvor effekten kan øges evt. gennem kommunikation eller ved at iværksætte nye tiltag. Generelt for områder i denne kvadrant er, at man bør overveje om omkostninger forbundet med nye tiltag står mål med resultatet, givet den lave effekt områderne har på kundernes tilfredshed. OPRETHOLD indeholder de områder, hvor Kalundborg Forsyning i forvejen er stærk og skal forblive stærk, fordi effekten er høj. Det er altså vigtigt ligeledes at fokusere på disse områder for at sikre, at kunderne også fremadrettet vil opleve områderne positivt. OVERVÅG indeholder områder, hvor scoren og effekten er lav, og hvor man derfor bør overveje, om der skal sættes ind med nye tiltag. Disse områder bør dermed overvåges. PRIORITER indeholder de områder, hvor der skal sættes ind med målrettede tiltag, da scoren er forholdsvis lav, mens effekten vil være forholdsvis høj. Side 7

8 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER ANALYSE AF PLS Det indsatsområde der har den største effekt på kundernes tilfredshed med Kalundborg Forsyning er Forsyningssikkerhed. Heldigvis er det også det område, som kunderne vurderer allerhøjest. På grund af den høje betydning, som området har for kundetilfredsheden er det yderst vigtigt at fastholde oplevelsen af høj forsyningssikkerhed blandt kunderne og gerne endda styrke den yderligere. Da området Forsyningssikkerhed vægter så relativt tungt i forhold til de andre indsatsområder betyder det, at de resterende indsatsområder alle kommer til at ligge mod venstre i prioritetskortet. Det betyder ikke, at disse områder ingen effekt har på tilfredsheden blot at deres effekt er lavere end effekten af Forsyningssikkerhed. Området Information er det område, der har anden største betydning for tilfredsheden. Samtidig vurderes området en smule over gennemsnittet af kunderne. Da området er vigtig for kundetilfredsheden bør kundernes oplevelse af den information de modtager fra Kalundborg Forsyning styrkes yderligere. Anlægsarbejder er det tredje vigtigste område i effektanalysen. Det ligger til venstre i prioritetskortet, og med et gennemsnit over middel, hvilket betyder, at det ikke er her man behøver lægge den største indsats for forbedringer. Det er dog muligt, at man med relativt få midler, eksempelvis gennem øget kommunikation, kan styrke og forbedre kundernes indtryk af emneområdet og derved øge deres tilfredshed. Det samme gør sig gældende for emneområdet Service og support, der vurderes på niveau med Anlægsarbejder. Emneområdet Hjemmesiden har den laveste effekt på kundernes tilfredshed. Det betyder ikke, at det ingen indflydelse har på tilfredsheden, men det er ikke hér at de største indsatser skal laves. Side 8

9 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - KENDSKAB OG OMDØMME 1 Hvor godt er dit kendskab til Kalundborg Forsyning og deres ydelser? 1 Hvor godt er dit kendskab til Kalundborg Forsyning og deres ydelser? 4,8 4,3 1,0 2,0 3,0 Kalundborg Forsyning 2015 Kalundborg Forsyning 2013 Benchmark 2 Vidste du, at Kalundborg Forsyning ikke længere er en del af kommunen? Kalundborg Forsyning 2015 [Basis: 558] 43% 55% 2% Kalundborg Forsyning 2013 [Basis: 421] 33% 64% 2% Benchmark 46% 53% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nej Ved ikke/ikke relevant 3 Hvilke af disse forsyningsarter mener du, at Kalundborg Forsyning har ansvaret for? Vandforsyning Elforsyning (elkabler, transformerstationer m.m.) Renovation Fjernvarme Spildevandshåndtering Tømningsordning Elhandel (strøm) Gadebelysning Andre, hvilke: 86% 71% 80% 8% 7% 17% 33% 39% 45% 71% 49% 42% 74% 72% 73% 42% 51% 34% 2% 3% 10% 22% 21% 29% 3% 1% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kalundborg Forsyning 2015 [Basis: 554] Kalundborg Forsyning 2013 [Basis: 418] Benchmark Side 9

10 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER TILFREDSHED MED YDELSER: GENNEMSNIT 3,0 2,0 1,0 5,8 5,7 5,9 5,6 5,5 5,8 5,5 5,4 5,6 5,3 5,2 4.1 Vandforsyning 4.2 Fjernvarme 4.3 Spildevandshåndtering 4.4 Tømning af spildevandstank Kalundborg Forsyning 2015 Samlet gennemsnit, Kalundborg Forsyning 2015 Kalundborg Forsyning 2013 Samlet gennemsnit, Benchmark Benchmark Side 10

11 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER - KONTAKT TIL KALUNDBORG FORSYNING 5 Har du inden for de seneste seks måneder været i kontakt med Kalundborg Forsyning? Kalundborg Forsyning 2015 [Basis: 543] 28% 71% 1% Kalundborg Forsyning 2013 [Basis: 416] 23% 75% 2% Benchmark 23% 76% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 6 Kontakt til Kalundborg Forsyning Ja Nej Ved ikke/ikke relevant 6.1 Det var let at få fat i den rette medarbejder hos Kalundborg Forsyning 5,8 5,9 5,6 6.2 Kalundborg Forsyning reagerer hurtigt på mine henvendelser 5,8 6,1 5,5 6.3 Kalundborg Forsyning yder god telefonservice 6,1 5,6 6.4 Kalundborg Forsynings kundeservice har tilfredsstillende åbningstider 5,8 5,8 5,4 1,0 2,0 3,0 Basis: 151 Kalundborg Forsyning 2015 Samlet gennemsnit, Kalundborg Forsyning 2015 Kalundborg Forsyning 2013 Samlet gennemsnit, Benchmark Benchmark Side 11

12 KUNDERNES VURDERING 0 0,0 5 0,1 0,1 5 0,2 0,2 5 0,3 0,3 5 0,4 0,4 5 0,5 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER SERVICE OG SUPPORT: GENNEMSNIT 3,0 2,0 1,0 5,5 5,2 5,6 5,3 5,2 7.1 Kalundborg Forsyning har forståelse for mig som kunde 7.2 Kalundborg Forsyning er serviceminded, når man har brug for hjælp Kalundborg Forsyning 2015 Samlet gennemsnit, Kalundborg Forsyning 2015 Kalundborg Forsyning 2013 Samlet gennemsnit, Benchmark Benchmark SERVICE, SUPPORT OG DRIFT: PRIORITETSKORT 6,5 TILPAS OPRETHOLD 5, ,5 3,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ TILFREDSHED Høj Side 12

13 KUNDERNES VURDERING 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER FORSYNINGSSIKKERHED: GENNEMSNIT 3,0 2,0 1,0 6,1 5,8 6,2 5,9 5,8 5,9 5,6 5,7 5,7 5,5 5,4 8.1 Jeg oplever høj forsyningssikkerhed med Kalundborg Forsyning som vandforsyningsselskab 8.2 Jeg oplever høj forsyningssikkerhed med Kalundborg Forsyning som fjernvarmeselskab 8.3 Jeg oplever høj forsyningssikkerhed med Kalundborg Forsynings spildevandshåndtering 8.4 Jeg oplever høj forsyningssikkerhed med Kalundborg Forsynings tømningsordning Kalundborg Forsyning 2015 Samlet gennemsnit, Kalundborg Forsyning 2015 Kalundborg Forsyning 2013 Samlet gennemsnit, Benchmark Benchmark FORSYNINGSSIKKERHED: PRIORITETSKORT TILPAS OPRETHOLD 6, ,5 4,5 3,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ TILFREDSHED Høj Side 13

14 KUNDERNES VURDERING -0,01 0,0 9 0,1 9 0,2 9 0,3 9 0,4 9 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER ANLÆGSARBEJDER: GENNEMSNIT 3,0 2,0 1,0 5,6 5,1 4,9 5,5 5,2 5,2 5,5 5,2 5,1 9.1 Kalundborg Forsyning er gode til at informere om anlægsarbejder, der vedrører mig, i mit lokalområde 9.2 Kalundborg Forsyning sørger for god skiltning / afmærkning ved anlægsarbejder 9.3 Kalundborg Forsyning sørger for bedst mulig fremkommelighed ved anlægsarbejder Kalundborg Forsyning 2015 Samlet gennemsnit, Kalundborg Forsyning 2015 Kalundborg Forsyning 2013 Samlet gennemsnit, Benchmark Benchmark ANLÆGSARBEJDER: PRIORITETSKORT 6,5 TILPAS OPRETHOLD 5, ,5 3,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ TILFREDSHED Høj Side 14

15 KUNDERNES VURDERING 0 0,0 5 0,1 0,1 5 0,2 0,2 5 0,3 0,3 5 0,4 0,4 5 0,5 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER INFORMATION: GENNEMSNIT 3,0 2,0 1,0 5,6 5,1 4,8 5,5 5,2 5,1 5, Jeg er tilfreds med den mængde information jeg som kunde modtager omkring Kalundborg Forsyning og deres leverancer 10.2 Regningen, jeg modtager fra Kalundborg Forsyning, er let for mig at forstå 15.1 Kalundborg Forsyning ønsker en klar og rettidig kommunikation med alle vores kunder. I hvor høj grad mener du, at Kalundborg Forsyning lever op til dette? Kalundborg Forsyning 2015 Samlet gennemsnit, Kalundborg Forsyning 2015 Kalundborg Forsyning 2013 Samlet gennemsnit, Benchmark Benchmark INFORMATION: PRIORITETSKORT 6,5 TILPAS OPRETHOLD 5, ,5 3,5 OVERVÅG PRIORITER Lav EFFEKT PÅ TILFREDSHED Høj Side 15

16 KUNDERNES VURDERING -0,01 0,0 9 0,1 9 0,2 9 0,3 9 0,4 9 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER HJEMMESIDE: GENNEMSNIT 3,0 2,0 1,0 5,1 4,2 4,6 4,6 4,3 4,6 4,9 3,8 2,9 2, Jeg har kendskab til Kalundborg Forsyning hjemmeside 11.2 Jeg benytter mig af selvbetjeningsmulighederne på Kalundborg Forsyning hjemmeside 11.3 Kalundborg Forsyning hjemmeside er let at navigere rundt i, og tilbyder tilstrækkelig med information 11.4 Jeg holder mig opdateret om forestående anlægsarbejder og/eller aktuelle forsyningsproblemer via hjemmesiden Kalundborg Forsyning 2015 Samlet gennemsnit, Kalundborg Forsyning 2015 Kalundborg Forsyning 2013 Samlet gennemsnit, Benchmark Benchmark HJEMMESIDE: PRIORITETSKORT 6,5 TILPAS OPRETHOLD 5, , ,5 Lav 11.4 OVERVÅG EFFEKT PÅ TILFREDSHED PRIORITER Høj Side 16

17 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER KALUNDBORG FORSYNING PÅ DE SOCIALE MEDIER 12 Vidste du, at Kalundborg Forsyning er kommet på Facebook? Kalundborg Forsyning 2015 [Basis: 538] 2% 13% 85% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, og jeg følger dem på Facebook Ja, men jeg følger dem ikke på facebook Nej SMS OM DRIFTSFORSTYRRELSER 13 Vidste du, at Kalundborg Forsyning har en sms-ordning til information om driftsforstyrrelser, du kan tilmelde dig? Kalundborg Forsyning 2015 [Basis: 520] 54% 13% 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja, og jeg er tilmeldt ordningen Ja, men jeg er ikke tilmeldt ordningen Nej Side 17

18 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER FOKUS PÅ ET GODT MILJØ: GENNEMSNIT 3,0 2,0 1,0 6, Kalundborg Forsyning har fokus på et godt miljø. Det drejer sig om høj økologisk kvalitet i søer, åer og hav. Hvor vigtigt er dette for dig? ALLE SKAL OPLEVE EN HØJ GRAD AF FORSYNINGSSIKKERHED 3,0 2,0 1,0 5, Kalundborg Forsyning arbejder mod at alle skal opleve en høj grad af forsyningssikkerhed, dvs. god kvalitet og konstant leverance af vand og fjernvarme. I hvor høj grad mener du, at vi lever op til vores ambition? Side 18

19 DEL 2: RESULTATER PÅ DE ENKELTE EMNEOMRÅDER TILFREDSHED ALT I ALT: GENNEMSNIT 3,0 2,0 1,0 6,1 5,8 5,8 5,7 5, Kalundborg Forsyning leverer det, de skal 17.2 Jeg er alt i alt meget tilfreds med Kalundborg Forsyning som forsyningsselskab Kalundborg Forsyning 2015 Samlet gennemsnit, Kalundborg Forsyning 2015 Kalundborg Forsyning 2013 Samlet gennemsnit, Benchmark Benchmark Side 19

20 DEL 3: BILAG MODELLEN BAG DEN STATISTISKE ANALYSE Nedenfor ses en grafisk illustration af modellen og dens sammenhænge. Modellens forklaringsgrad (R2) er 77 procent, hvilket betragtes som værende godt. Forklaringsgraden udtrykker den andel af variationen i tilfredsheden, som modellen kan forklare, hvilket altså betyder, at 74 procent af variationen i kundernes tilfredshed er forklaret af modellen. Indsatsområder Resultatområder ANLÆGSARBEJDER FORSYNINGSSIKKERHED HJEMMESIDE SAMLET TILFREDSHED MED KALUNDBORG FORSYNING INFORMATION SERVICE & SUPPORT Side 20

21 DEL 3: BILAG De enkelte indsatsområders effekt på kundernes tilfredshed kan illustreres ved nedenstående diagram. Heraf fremgår det, hvor stor effekt de enkelte områder har på kundernes tilfredshed, hvor summen af effekten er 100 procent. 14% 17% ANLÆGSARBEJDER FORSYNINGSSIKKERHED 27% HJEMMESIDE INFORMATION SERVICE & SUPPORT 39% 2% Side 21

22 DEL 3: BILAG SVARFORDELINGER Nedenfor ses tabeller med kundernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene vises. Spredningen kan bruges til at forstå svarene på udvalgte spørgsmål i dybden, som har særlig interesse. Eksempelvis spørgsmål, der har haft et særlig lavt gennemsnit eller spørgsmål fra emneområder, som er særligt vigtige for Kalundborg Forsyning. Spørgsmålene står listet i den rækkefølge som de var i spørgeskemaet. Kendskab og omdømme Kendskab og omdømme 1 Hvor godt er dit kendskab til Kalundborg Forsyning og deres ydelser? 7. Meget godt Kender slet ikke 1 Ved ikke/ikke relevant Basis Gns. 14% 17% 27% 21% 10% 7% 2% 2% 558 4,8 Tilfredshed med ydelser 4 Hvor tilfreds er du overordnet set med Kalundborg Forsyning inden for disse forsyningsarter? Meget tilfreds Hverken eller Meget utilfreds 1 Ved ikke/ ikke relevant Basis Gns. 4.1 Vandforsyning 40% 22% 14% 8% 1% 0% 1% 14% Fjernvarme 28% 20% 11% 6% 2% 0% 1% 31% 543 5,9 4.3 Spildevandshåndtering 28% 16% 11% 13% 1% 0% 0% 30% 543 5,8 4.4 Tømning af spildevandstank 12% 5% 5% 6% 0% 1% 1% 72% 543 5,6 Kontakt til Kalundborg Forsyning 6 Kontakt til Kalundborg Forsyning 6.1 Det var let at få fat i den rette medarbejder hos Kalundborg Forsyning 6.2 Kalundborg Forsyning reagerer hurtigt på mine henvendelser enig Hverken eller uenig 1 Ved ikke/ ikke relevant Basis Gns. 38% 22% 16% 6% 1% 3% 3% 13% 151 5,8 43% 21% 12% 5% 3% 2% 4% 10% 151 5,8 6.3 Kalundborg Forsyning yder god telefonservice 39% 25% 9% 8% 4% 1% 1% 15% Kalundborg Forsynings kundeservice har tilfredsstillende åbningstider 34% 23% 11% 13% 1% 1% 1% 18% 151 5,8 Service, support og drift 7 Service og support 7.1 Kalundborg Forsyning har forståelse for mig som kunde 7.2 Kalundborg Forsyning er serviceminded, når man har brug for hjælp enig Hverken eller uenig 1 Ved ikke/ ikke relevant Basis Gns. 20% 19% 16% 15% 1% 1% 1% 27% 541 5,5 22% 18% 15% 11% 1% 1% 1% 30% 541 5,6 Side 22

23 DEL 3: BILAG 8 Forsyningssikkerhed enig Hverken eller uenig 1 Ved ikke/ ikke relevant Basis Gns. 8.1 Jeg oplever høj forsyningssikkerhed med Kalundborg Forsyning som vandforsyningsselskab 8.2 Jeg oplever høj forsyningssikkerhed med Kalundborg Forsyning som fjernvarmeselskab 8.3 Jeg oplever høj forsyningssikkerhed med Kalundborg Forsynings spildevandshåndtering 8.4 Jeg oplever høj forsyningssikkerhed med Kalundborg Forsynings tømningsordning Anlægsarbejder 9 Anlægsarbejder 9.1 Kalundborg Forsyning er gode til at informere om anlægsarbejder, der vedrører mig, i mit lokalområde 9.2 Kalundborg Forsyning sørger for god skiltning / afmærkning ved anlægsarbejder 9.3 Kalundborg Forsyning sørger for bedst mulig fremkommelighed ved anlægsarbejder 37% 26% 10% 6% 0% 0% 1% 19% 541 6,1 31% 24% 7% 5% 1% 0% 0% 33% 541 6,2 25% 18% 10% 9% 0% 1% 0% 37% 541 5,9 15% 9% 4% 6% 0% 1% 1% 63% 541 5,7 enig Hverken eller uenig 1 Ved ikke/ ikke relevant Basis Gns. 36% 18% 8% 12% 2% 2% 4% 17% 540 5,6 24% 22% 11% 13% 2% 1% 2% 25% 540 5,5 24% 21% 13% 13% 2% 1% 2% 24% 540 5,5 Information 10 Information 10.1 Jeg er tilfreds med den mængde information jeg som kunde modtager omkring Kalundborg Forsyning og deres leverancer 10.2 Regningen, jeg modtager fra Kalundborg Forsyning, er let for mig at forstå enig Hverken eller uenig 1 Ved ikke/ ikke relevant Basis Gns. 32% 27% 12% 14% 3% 2% 2% 7% 538 5,6 26% 26% 20% 13% 6% 3% 0% 5% 538 5,5 11 Hjemmeside 11.1 Jeg har kendskab til Kalundborg Forsyning hjemmeside 11.2 Jeg benytter mig af selvbetjeningsmulighederne på Kalundborg Forsyning hjemmeside 11.3 Kalundborg Forsyning hjemmeside er let at navigere rundt i, og tilbyder tilstrækkelig med information 11.4 Jeg holder mig opdateret om forestående anlægsarbejder og/eller aktuelle forsyningsproblemer via hjemmesiden enig Hverken eller uenig 1 Ved ikke/ ikke relevant Basis Gns. 30% 14% 15% 12% 4% 4% 9% 12% 538 5,1 21% 13% 11% 18% 3% 3% 12% 19% 538 4,6 13% 19% 13% 18% 2% 3% 3% 28% 538 7% 9% 8% 25% 3% 5% 18% 25% 538 3,8 Tilfredshed alt i alt 17 Tilfredshed alt i alt enig Hverken eller uenig 1 Ved ikke/ ikke relevant Basis Gns Kalundborg Forsyning leverer det, de skal 42% 32% 14% 5% 1% 1% 0% 5% 535 6, Jeg er alt i alt meget tilfreds med Kalundborg Forsyning som forsyningsselskab 40% 34% 13% 8% 1% 1% 0% 4% 535 Side 23

24 OM INTERRESEARCH Interresearch er blandt markedets førende leverandører af målinger til offentlige og private organisationer. Vi rådgiver vores kunder og giver redskaber til at arbejde målrettet med organisationsudviklingen og eksterne relationer. Vi har veldokumenterede og gennemprøvede koncepter til at afdække og prioritere indsatsområder gennem kvantitative undersøgelser i vores elektroniske spørgeskemaværktøj defgo.net. Vi har lang erfaring med spørgeskemadesign, dataindsamling, statistisk analyse og rapportering. I vores konsulentydelser omsætter vi den nyeste viden til individuelt tilpassede, værdiskabende og brugbare løsninger for vores kunder. Læs mere om interresearch på

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen).

Del 3 - Bilag Første del af bilaget indeholder modellen bag den statistiske analyse (effektanalysen). OM DENNE RAPPORT Analyseinstituttet interresearch a s har stået for afvikling af Nyborg Forsyning kundetilfredshedsmåling og bearbejdning af data. Kundetilfredshedsmålingen er gennemført via defgo.net,

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2012

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2012 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2012 LEJRE FORSYNING Totalrapport September 2012 Antal besvarelser: Svarprocent: 521 26% INDHOLD 2 OM DENNE RAPPORT 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 4 EFFEKTANALYSE 5 DEL 1: OVERORDNEDE

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 16 94% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Det Jyske Musikkonservatorium Undervisningsmiljøvurdering Aalborg April Antal besvarelser: 31 INDHOLD 3 INDLEDNING 3 FORMÅL 3 MÅLGRUPPE 4 DATAGRUNDLAG & METODE 4 SVARPROCENT 5 OM DENNE RAPPORT 6 DEL 1:

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 AffaldPlus Totalrapport April/Maj 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 382 19% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 3 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 4 EFFEKTANALYSE 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s APV 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TRIVSELSUNDERSØGELSE OG TIDSPRES 2013 Totalrapport Maj 2013 Udarbejdet af interresearch a s INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 AffaldPlus Kommentarrapport Maj 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 382 19% 1 Hovedresultater opsummeret... 2 2 Om denne rapport... 3 2.1 Effektanalyse... 3 2.2 Opbygning

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015 Ringsted kommune Totalrapport Marts 2015 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015 Ringsted kommune EFK Borgerservice Marts INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport

Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Trivselsundersøgelse Virksomhedsrapport Bibliotekerne April 28 Udarbejdet af: Personaleservice Økonomi og Analyse 1 Indledning 1.1 Baggrund og formål Byrådet besluttede i 2 at sætte forstærket fokus på

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 66 PATIENTOPLEVETKVALITET 213 Svarprocent: 64% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013

PATIENTOPLEVETKVALITET 2013 Patientoplevetkvalitet Antal besvarelser: 4 PATIENTOPLEVETKVALITET 13 Svarprocent: 3% FORORD 1 Patientoplevet kvalitet Her er dine resultater fra undersøgelsen af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis,

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2011

Tilfredshedsundersøgelse 2011 Tilfredshedsundersøgelse 11 December 11 Svarprocent: % (4 besvarelser ud af 668 mulige) Uddannelsesrapport Introduktion Indhold 1. Introduktion, datagrundlag og Konklusion 2. Studieglæde, Udbytte og Loyalitet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinisk Diætist - RGR Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 12-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 57 4862 84 % INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din

Læs mere

FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle

FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle FORÆLDREUNDERSØGELSE 2009 Helsingør Kommune Skolen ved Rønnebær Alle April 2009 Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Metode s. 3 Grafikker på hvert spørgsmål s. 4 Baggrundsviden s. 4 Skolens

Læs mere

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse

VTU 2014 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse VTU 14 Virksomhedstilfredshedsundersøgelse Hansenberg Svarprocent: 38% (31 besvarelser ud af 786 mulige) Skolerapport Introduktion Indholdsfortegnelse Indledning og datagrundlag Tilfredshed og Det fremtidige

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Finansministeriet Pilotprojekt om sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Plejeboligområdet: Resultater på tværs af de deltagende kommuner Deloitte Business Consulting A/S Maj 2010 Indledning Som

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Holbæk Erhvervsforum. Medlemstilfredsheds-analyse

Holbæk Erhvervsforum. Medlemstilfredsheds-analyse Holbæk Erhvervsforum Medlemstilfredsheds-analyse November 2012 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden 29.10 16.11.2012 Målgruppe 483 virksomheder i

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Hjertemedicinsk amb. Skive Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Forældretilfredshed 2016

Forældretilfredshed 2016 Forældretilfredshed 016 Antal svar: 5, svarprocent: 79% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 016 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

TILFREDSHED STUDERENDE 2013

TILFREDSHED STUDERENDE 2013 HUM beelser: 147 Svarprocent: 23% TILFREDSHED STUDERENDE 2013 SVARPROCENT 01 På denne side fremgår procenten opdelt på uddannelsesniveau og alder. Bachelor 480 21 Kandidat 172 26 0 25 50 75 100 Inviterede

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter

Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter 2015 Telebranchen Forbrugernes opfattelse af telebranchens service og produkter. juni 2015 Spørgeskemaundersøgelse gennemført af YouGov, april 2015. Base: 09 interviews blandt 15-7 årige. Tabeller viser

Læs mere