Program Interiørrenovering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program Interiørrenovering"

Transkript

1 Program Interiørrenovering Interiørrenovering af A-bygning Danfoss administrationsbygning i Nordborg Nyt indretningskoncept Aktivitetsbaserede kontormiljøer introduceres på Danfoss Større fleksibilitet Det skal blive lettere og hurtigere at flytte vægge. Organisationen skal have så fleksible rammer som muligt. 1

2 Indhold Indholdsfortegnelse s. 02 Baggrund s. 03 Procesplan s. 04 Visionen s. 05 Det nye indretningskoncept s. 06 Sådan har vi indrettet i dag! s. 07 Større fleksibilitet s. 08 Organisationsform s. 09 Ledelseskultur s. 13 Hvordan skal vi sidde? s. 14 Ønske fra Vice Presidents og Senior Directors s. 15 Krav til indretningen s. 16 Rammebetingelser s. 17 Status s. 18 Plan 200 Mødefaciliteter, restaurant, kassen s. 19 Plan Aktivitetsbaseret kontormiljø s. 20 Plan 400 Aktivitetsbaseret kontormiljø s. 21 Plan 500 Aktivitetsbaseret kontormiljø s. 22 Styregruppe Tidsplan udførelse s. 20 Faseplan s. 20 Materiale-index for A-bygning s. 23 Danfoss produkter s. 24 Sikkerhed og arbejdsmiljø 2

3 Baggrund Først udvendigt nu indvendigt Efter at have overstået den udvendige facaderenovering samt renovering af plan 1000 og 1100 har direktionen besluttet at gå i gang med en indvendig renovering af plan 200 til 900. Renoveringen skønnes at vare fra 2007 til Interiøret er i størstedelen meget slidt. Der vil derfor blive tale om en gennemgribende renovering med gennemsyn af alle installationer. Alle installationer mht. varme, køling og ventilation uskiftes. Ligeledes tilsigtes en fremtidssikret IT-løsning. Hvordan gør vi? Mange større virksomheder indretter i dag deres administrative miljøer efter princippet aktivitetsbaseret kontormiljø! Derfor har byggekontoret hyret et par af landets førende konsulenter på området til at rådgive Danfoss i processen med at få indrettet bygningen, så den fremtidige indretning understøtter arbejdsgang og organisationsform bedst muligt. Konsulenter 1. Gitte Andersen, Signal Arkitekter, København samt 2. Eva Bjerrum, Alexandra Instituttet, Århus Konsulenterne har efter møde og drøftelse med direktionen nedskrevet en vision for projektet, som beskriver hensigten med renoveringen. 3

4 Procesplan - pr. 1. august 2006 Facaderenovering ( ) Interiørrenovering ( ) Direktionsbeslutning Visionen ( ) Principperne om aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer vedtages. Visionen for renoveringen bliver vedtaget. (se næste slide) Signal Arkitekter A/S og Alexandra Instituttet vælges som rådgivere. Møde med chefer i A-bygning ( ) Møde med Vice Presidents & Senior Directors ( ) Information til medarbejderne Kort Nyt Ledere - Avis CF Ledermøde ( ) Pilotgrupper CF-C, CF-F og CF-T og senere HE vælges. Spørgeskemaer og observationer Medarbejderworkshops Pilotgrupper CF-C, CF-F og CF-T Behovsanalyser / gennemgang med pilotgrupper Udarbejdelse af interiør koncepter / layout Projektering Udbud Udførelse 4

5 Visionen - Hvorfor forandre? Direktionen ønsker: Arbejdsmiljøer der befordrer videndeling og tværfagligt samarbejde. Kreative arbejdsmiljøer der befordrer innovation og mangfoldighed. Fleksible arbejdsmiljøer der i højere grad understøtter successive organisationsforandringer og nedsætter reaktionstiden i organisationen. Aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer, hvor man går fra personligt ejede arealer til fælles ejede arealer. Arbejdsmiljøer der giver en bedre udnyttelse af de samme m2. Visionen er vedtaget af Danfoss direktionen samt øvre lederniveau 5

6 Det nye indretningskoncept aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer Et indretningskomcept Aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer er et indretningskoncept som har til hensigt at få de fysiske rammer til at understøtte arbejdsgangen bedst muligt. Fokus er rettet mod at etablere arbejdsmiljøer der understøtter aktuelle og fremtidige behov i organisationen både for den enkelte og teamet. Det er ikke et spørgsmål om enten eller løsninger, men både og løsninger baseret på arbejdsbehov En konkurrenceparameter Flere større virksomheder er begyndt at fokusere mere på effektivitet og informationsgangen i koncernen i produktionen benytter man modeller som er baseret på teorierne bag lean og i den administrative del har man rettet fokus mod det aktivitetsbaserede arbejdsmiljø. Hensigten med konceptet er også at optimere videndelingen mellem medarbejderne, samt styrke samarbejdet. S O C I A L I N N O V A T I O N - V I D E N D E L I N G - S A M A R B E J D E 6

7 Sådan har vi indrettet i dag Enmandskontoret og den lange gang! Den nuværende indretning er kendetegnet ved et stort antal enmandskontorer. Indretningen er meget låst og opfordrer ikke til let omgruppering af medarbejdere, videndeling og samarbejde, hvilket er direktionens ønske. Dog skal understreges at det rent ledelsesmæssigt i visse afdelinger vil forblive en fordel at bevare cellekontorer til lederne. Lukket ~ Åbent 7

8 S t ø r r e f l e k s i b i l i t e t Danfoss i konstant forandring De nye rammer skal fordre større fleksibilitet i indretningen, så der nemt kan flyttes rundt på placering af arbejdspladser. Dermed bliver det lettere efterkomme organisationsforandringer. Det skal altså være lettere for de enkelte afdelinger at ændre indretningen til f.eks. mere projektbaserede miljøer. Fælles ejede arealer Det er også en økonomisk fordel ved at lave indretningen så fleksibel som muligt. Det er både dyrt og besværligt at flytte vægge, så ønsket er, at man i fremtiden kan nøjes med at flytte personerne. Alle skal fortsat haver deres eget skrivebord og stol, så ved en flytning er det kun stol og evt. skuffe på hjul man flytter med! Indretning baseret på inventar. Ved at bruge inventar samt let flytbare vægge, som adskiller mellem medarbejdere kan en ny indretning skabes på få timer. Vægge mellem kontorområder vil blive udført i en teknik som fremmer hurtig demontage / montage. 8

9 Organisationsform Danfoss organisationsform i dag svarer til det man kalder Den traditionelle linieorganisation Denne type organisation er kendetegnet ved et meget hierarkisk mønster. Kommunikation foregår op ned. Opgaver er defineret af ledelsen, ledelsen har deres ret til at lede og fordele arbejdet. De fysiske rammer er meget ufleksible f.eks. har medarbejderne faste arbejdspladser placeret i cellekontorer, hvor ens stilling i hierarkiet bestemmer størrelsen på kontoret. Den fysiske indretning afspejler ofte arbejdets indhold, der ofte er meget rutinepræget. Medarbejderne arbejder ofte med dele af helheden. Den bureaukratiske organisation Arbejdsprocessen er her meget stramt organiseret. Medarbejderne arbejder i klart opdelte afdelinger i forhold til de fastsatte arbejdsgange. Arbejdsgangene på kontoret er fastsat af den overordnede centralledelse, der ofte er placeret et andet sted end de jævne medarbejdere. Denne måde at organisere arbejdet på er teoretisk inspireret af Webers tanker om bureaukrati. Inden for disse rammer kan man bl.a. placere cellekontorer og den traditionelle linieorganisation. 9

10 Organisationsform - Projekt Projektorganisationen I projektorganisationen er det centrale at medarbejderne lærer af hinandens viden og erfaring. Opdelingen i afdelinger tones ned, virksomheden bliver i højere grad opdelt efter videncentre. Selve organiseringen af arbejdet er kendetegnet ved, at lederen mere er en vejviser end en dirigent for medarbejderne. Medarbejderne er ofte organiseret i teams. Ledelsens hovedopgave er at udstikke værdier for virksomheden igennem organiseringen af arbejdet. F.eks. ved at give mulighed for at tage børn med på arbejdspladsen, eller at medarbejderne har mere fleksible mødetider. Møderne foregår ofte på et mere uformelt ad hoc plan. De fysiske rammer er en kombination af faste og delte arbejdspladser. De fysiske rammer indeholder mange forskellige mødesteder mellem afdelingerne. Ledelsen er ikke placeret væk fra medarbejderne, men sidder blandt dem. Der er en stor grad af fleksibilitet. Teknologisk etableres der netværk og fælles filstrukturer. Projektgrupperne har deres eget virtuelle rum. Hjemmearbejde bliver en del af virksomhedens fleksibilitet. Ledelsens rolle i organisationen bliver rådgivende, hvor hovedformålet er inspiration, motivation og problemløsning. Ledelsesformen går fra at være regulerende og overvågende til at tage udgangspunkt i værdibaseret ledelse og de tanker der ligger inden for human ressource management. 10

11 Organisationsform - Netværk / New Office Netværksorganisationen I netværksorganisationen er virksomheden er meget flydende. Arbejdet foregår mange forskellige steder, der tilknyttes løbende eksterne aktører, som løser virksomhedens forskellige opgaver. Medarbejderne føler sig knyttet til virksomheden som helhed og ikke den enkelte afdeling. Al organisationens viden er tilgængelig for alle, både internt og eksternt, ligesom man lærer af kunderne. Ledelsen skaber visionen i samarbejde med medarbejdere. Uddannelse er blevet til livslang læring. De fysiske rammer er placeret i kompetenceklynger. Meget få ansatte har faste pladser på virksomheden. Der er høj fleksibilitet, ved udvidelse af domicilet benyttes f.eks. ad hoc kontorhoteller. Teknologisk arbejder de ansatte hvor som helst, når som helst, med fuld adgang til alle informationer. Selve organisationsstrukturen er kendetegnet ved et fladt hierarki, hvor der ikke er langt fra beslutningstagerne til medarbejderne New office New Officer er et koncept, der bygger på, at de fysiske rammer skal understøtte medarbejdernes evne til at dele viden, skabe læring og kreativitet. Konceptet lægger således op til at tage udgangspunkt i helheden. Den fysiske indretning tager udgangspunkt i storrumskontorer eller mere åbne kontorområder med variation, hvor der er mulighed for en løbende dialog med kollegaerne. Det suppleres ofte med separate rum til aktiviteter, som egner sig dårligt til store åbne kontorer. 11

12 Ubalance i den nye organisationsform I forbindelse med den nye indretning skulle man nødigt skabe en ubalance mellem organisationsform og indretning Hvis elementerne ikke er i balance, opstår der ofte misforhold i det daglige arbejde. Det kan f.eks. være hvis virksomhedens organisationsform og teknologi bygger på høj grad af samarbejde og videndeling, samtidig med at den fysisk er opbygget med cellekontorer. Det vil give problemer med at opnå den fleksibilitet og mobilitet der skal til for at skabe en god vidensdeling. Det modsatte er imidlertid også ofte et problem. Hvis virksomheden dybest set værdsætter det individuelle arbejde og samtidig har storrumskontorer, vil indretningen skabe utilfredshed hos medarbejderne. De vil naturligt nok ikke se værdien af den bedre mulighed for samarbejde og vidensdeling, men f.eks. føle sig plaget af støj og overvågning. 12

13 Ny ledelseskultur? De fysiske rammer med åbne kontormiljøer, hvor ledere er placeret side om side med sine medarbejdere fordrer en anden ledelseskultur end der kendetegner ledelseskulturen i A- bygningen i dag. 13

14 Hvordan skal vi sidde i fremtiden? Dette er der først svar på, når konsulenterne har gennemført deres processer med pilotgrupperne. Men iht. direktionens vision og de øvre leders ønsker, så er hensigten at forny indretningen efter nye principper, så vidt det er fordelagtigt... 14

15 Sammendrag af møde med Vice Presidents & Senior Directors Hvad skal opnås i forbindelse med nyindretning af administrationsbygningen? Vi skal have noget mere passion ind i vores organisation, vi er ligeså sløve som bygningen En ny måde at arbejde på ikke bare en ny indretning! Projektet skal overføres til resten af Danfoss ikke en osteklokke Værdier: Åbenhed, passion for business, dynamik Mulighed for videndeling, dialog, hurtige task force, samarbejde på tværs af afdelinger. Bedre til kommunikation og innovation Mobil teknologi Sjov, spændende, udfordrende, mangfoldig arbejdsplads 15

16 Hvilke krav stilles til indretningen? Rummene skal afspejle kreativitet og give inspiration og mulighed for innovation Små mødesteder, rum for innovation og afslapning Tilpasning, fleksibilitet og komfort i top Medarbejdere placeres i grupper med naturligt fagligt tilhørsforhold og nærhed til relevante funktioner Støj, lys, indeklima og ventilation gennemtænkt Danfoss egne produkter skal anvendes Plan 200 anvendes til branding imponerende og spændende men også funktionelt 16

17 Rammebetingelser Den lokale ledelse er engageret og går forrest i implementeringen af det aktivitetsbaserede arbejdsmiljø og er ansvarlig for, at intentionerne efterleves. Ved lederen hvad denne har at handle efter?? Husets kerne disponeres ens for etagerne til toiletter, køkken, printerrum. Husets indretning skal tilgodese at det samlede areal disponeres ud fra en fastlagt paletter af løsninger i forhold til den aktivitetsbaserede arbejdsplads. Husets indretning disponeres med fokus på videndeling og trivsel (det betyder f.eks. at de flexible åbne arbejdsmiljøer disponeres for maximalt ca personer i hver arbejdsgruppe, med umiddelbar nærhed til supportfaciliteter af forskellig karakter og indretning). Ejerskab til inventar fjernes. Udlejer stiller standard arbejdsplads til rådighed, og sørger for al drift og vedligehold herunder også f.eks. kaffemaskiner. Større møderum placeres på plan 200, hvor der også etableres touch-down pladser for gæster samt miljøer for spontane møder. Mindre mødefaciliteter fastholdes på etagerne. Alle medarbejdere som ikke har et lederansvar vil blive placeret i et åbent miljø! Alle ledere vil blive efter ønske kunne blive tildelt et cellekontor. 17

18 Status - Renovering af plan i A-bygningen: Lejemål på Ellegårdvej (min m2) IT flytter personer til Ellegårdsvej pr. 1. november Plan 900 og delvis 800 rømmes GHR fra plan 200 genhuses på plan 800 Januar 2007 påbegyndes renovering af plan 200 og

19 Rumprogram Plan 200 Lobby : Uformelt velkomst / mødeområde for gæster i nær forbindelse til receptionen. Evt. med præsentation af produktprogram etc. Mødefaciliteter: Større fælles mødelokaler med alt i ønskeligt AV-udstyr Restaurant: Kassen administration Restauranten i A3 renoveres Kapacitet? max. 100 personer Toiletter: Nuværende antal er 12 stk. 4 ekstra opføres i krydspunktet grundet øget kapacitet / restaurant. Teknikrum: Kapacitet - etage: Max. 150 personer mødelokaler samt restaurant Kommentar: plan 200 ligger i niveau med receptionen og tænkes indrettet til velkomst til gæster i form af et uformelt mødeområde med afslappede rammer 19

20 Faseplan Tidsplan - en grafisk illustration af forløbet med forbehold for ændringer 20

21 Rumprogram Plan 200 Lobby : Uformelt velkomst / mødeområde for gæster i nær forbindelse til receptionen. Evt. med præsentation af produktprogram etc. Mødefaciliteter: Større fælles mødelokaler med alt i ønskeligt AV-udstyr Restaurant: Kassen administration Restauranten i A3 renoveres Kapacitet? max. 100 personer Toiletter: Nuværende antal er 12 stk. 4 ekstra opføres i krydspunktet grundet øget kapacitet / restaurant. Teknikrum: Kapacitet - etage: Max. 150 personer mødelokaler samt restaurant Kommentar: plan 200 ligger i niveau med receptionen og tænkes indrettet til velkomst til gæster i form af et uformelt mødeområde med afslappede rammer 21

22 Tidsplan udførelse januar februar marts april maj juni 2006 juli august september oktober november december Møde i Industriservice 1. m art s Møde Direktion marts Møde Divisionsdirektører d. 27. marts 22. marts 27. marts Møde Ledergruppe f. pilotområde 25. april Pilotgruppe CF - opstartsmøde ledere 29. maj Pilotgruppe CF - workshop 1 Møde i styregruppen Dato???? Pilotgruppe CF - Workshop 2??? Møde i styregruppen? Pilotgruppe HE - opstartsmøde ledere Pilotgruppe HE - Workshop 1 Dato?? Møde i styregruppen? Pilotgruppe HE - Workshop 2 Dato? Møde i styregruppen Dato? Projektering Plan Udbud Rømning - sammenrykning januar februar marts april maj juni 2007 juli august september oktober november december Plan udførelse Plan udførelse Plan udførelse Projektering og udbud Udbud plan Rømning - sammenrykning plan 300 Indflytning januar februar marts april maj juni 2008 juli august september oktober november december Plan udførelse Plan udførelse Plan udførelse Projektering og udbud Udbud plan Rømning - sammenrykning Indflytning 2009 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Plan udførelse Plan udførelse Plan udførelse Rømning - sammenrykning Indflytning 2010 januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Rømning - sammenrykning Indflytning 22

23 INDEX AF - Materialeindex for A-bygningen Kontor standard Gulv: Ege Epoca Chess Grøn Vægge: Hvid NCS?? - glans?? Dekoration: Farvede vægflader iht. standarder for A-bygning Døre: Glaspartier: Lofter: Systemloft med fast frise Corridor swing i ganglinie The-køkken Gulv: Vægge: Lofter: Toiletter: 23

24 New Ways of Working på Danfoss videndeling social innovation samarbejde koncentrationsarbejde projektarbejde hjemmearbejde møder - global konkurrence videomøder - telefonsamtaler kort reaktionstid - kvalitetssikring 24

25 New Ways of Working - Hvad er det????? New Ways of Working er et begreb som handler om at arbejde kan foregå alle steder. På kontoret, i hjemmet og på farten. Og at videndeling kan optimeres vha. teknologien (dvs. , telefon, fælles databaser etc.) På arbejdspladsen foregår videndeling ved at indrette kontoret efter principperne bag aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer. Dvs. at medarbejdere placeres i miljøer sammen med de kollegaer, som de har arbejdsrelation til og dermed har brug for at dele viden med. Kontormiljøerne indrettes med det nødvendige antal koncentrationsrum, telefonrum, møderum, så de fysiske rammer understøtter arbejdsgangen i det pågældende kontorområde. På Danfoss går hele ideen om nye indretninger i kontormiljøerne under betegnelsen New Ways of Working. 25

26 Visionen - Hvorfor forandre? Direktionen ønsker: Arbejdsmiljøer der befordrer videndeling og tværfagligt samarbejde. Kreative arbejdsmiljøer der befordrer innovation og mangfoldighed. Fleksible arbejdsmiljøer der i højere grad understøtter successive organisationsforandringer og nedsætter reaktionstiden i organisationen.???? Aktivitetsbaserede arbejdsmiljøer, hvor man går fra personligt ejede arealer til fælles ejede arealer. Arbejdsmiljøer der arbejdsmæssigt giver en bedre udnyttelse af de samme m2. Visionen er vedtaget af Danfoss direktionen samt øvre lederniveau Konkurrence, effektivisering, kvalitet, hastighed, Synergi, Bedre arbejdsmiljø, tiltrække nye medarbejdere. 26

27 Den nye indretning - Mere åbne miljøer til videndeling SOCIAL INNOVATION V I D E N D E L I N G S A M A R B E J D E Det aktivitetsbaserede arbejdsmiljø er ofte et åbent kontormiljø, da erfaringer viser at muligheden for bedre samarbejde og dermed mere videndeling, større produktivitet, kortere reaktionstid opnås bedst, når mennesker har visuel kontakt og kan overvære aktiviteterne på arbejdspladsen. Det forudsætter dog at medarbejderne trives i miljøet. Det er derfor vigtigt, at ledelsen er meget opmærksom på at indretningen tilgodeser alle arbejdsformer som foregår på stedet. Dvs. at der skal på være rum til koncentrationsarbejde, projektarbejde, møderum, langvarige telefonsamtaler etc. Alle disse behov skal der tages højde for i indretningsprocessen for at opnå det ønskede resultat. 27

28 Arbejdsopfattelse SOCIAL INNOVATION V I D E N D E L I N G I N F O R M A T I O N S A M A R B E J D E Arbejde i det aktivitetsbasere arbejdsmiljø Kaffesnak: spontane korte møder over en kop kaffe Møder: planlagte møder i mødelokale / mødeområde PC: arbejde ved sin arbejdsstation Koncentrationsarbejde: F.eks. skrivearbejde på sin plads i det åbne kontormiljø eller evt. i dobbeltkontor eller i stillerum Telefoni: Telefonsamtaler i stillerum, ved sin arbejdsstation eller evt. i cafeområdet Arbejde er mange ting det er bl.a. diskussioner og møder, såvel korte som lange, planlagte som spontane (samarbejde) det er bl.a. koncentrationsarbejde (enearbejde) KONCENTRATION PROJEKTARBEJDE F Æ L L E S M Å L HJEMMEARBEJDE 28

29 Trivsel i det åbne kontormiljø NY KRAV TIL ADFÆRD MILJØET KRÆVER T I L V Æ N N I N G MAN SKAL HAVE PRØVET DET FOR AT FORSTÅ DET N Y T M I L J Ø - N Y U D F O R D R I N G Støj! er det største problem i åbne kontormiljøer. Årsagen skyldes ofte: - Man skal vænne sig til at sidde i det åbne kontormiljø. Fordelen ved at sidde i det åbne miljø er at man indirekte får megen information, når man med venstre øre hører kollegaers samtaler! (Videndeling) - Man skal vænne sig til baggrundsstøjen - aktiviteten - Der tages for lidt hensyn på arbejdspladsen. Det vil helt sikkert være nødvendigt og en god ide at drøfte adfærden, så alle vænner sig til at tage hensyn til sine kollegaer. - Man har det ikke godt hvis man tager cellekontors - mentaliteten med ud i det åbne kontormiljø. - Personale med særlig meget koncentrationsarbejde bør arbejde i et dobbeltkontor RUMMENE SKAL BRUGES R I G T I G T 29

30 Processen Fra cellekontor til åbent kontormiljø G R U N D I G BRUGERANALYSE ALLE SKAL HØRES I N F O R M A T I O N FORDELE / ULEMPER HVORDAN OPNÅR VI 95% T I L F R E D S H E D? BRUGERNE HAR BRUG FOR NOGET KONKRET AT DISKUTERE UD FRA RAMMEBETINGELSER skal ligge 100% fast. Dvs. hvem bør/skal tildeles enmandskontor. Hvor mange m2 min./max. pr. medarbejder. Standard inventarprogram. Ny indretning er et LEDELSESPROJEKT. Ledelsen skal deltage 100% i projektet og have klart definerede intentioner med den nye indretning. MEDARBEJDERINDDRAGELSE udelukkende i den del som medarbejderne har indflydelse på. Ønsker mht. placering af borde og stole, antal møderum, antal dobbeltkontorer, antal stillerum. Størrelser på arbejdsgrupper. Lederen gennemgår medarbejdernes ønsker i samråd med arkitekten. Derefter udarbejdes endeligt layout. 3D PRÆSENTATION mange mennesker er visuelt orienteret, så derfor er letforståelige illustrationer et godt værktøj til processen. Folk har svært ved at godkende noget de ikke forstår. 30

31 Processen Fra cellekontor til åbent kontormiljø G R U N D I G BRUGERANALYSE ALLE SKAL HØRES I N F O R M A T I O N FORDELE / ULEMPER HVORDAN OPNÅR VI 95% T I L F R E D S H E D? BRUGERNE HAR BRUG FOR NOGET KONKRET AT DISKUTERE UD FRA RAMMEBETINGELSER skal ligge 100% fast. Dvs. hvem bør/skal tildeles enmandskontor. Hvormange m2 min./max. pr. medarbejder. Standard inventarprogram. Ny indretning er et LEDELSESPROJEKT. Ledelsen skal deltage 100% i projektet og have klart definerede intentioner med den nye indretning. MEDARBEJDERINDDRAGELSE udelukkende i den del som medarbejderne har indflydelse på. Dvs. ønsker mht. placering af borde og stole, antal møderum, antal dobbeltkontorer, antal stillerum. Størrelser på arbejdsgrupper. Lederen gennemgår medarbejdernes ønsker i samråd med arkitekten. Derefter udarbejdes endeligt layout. 3D PRÆSENTATION mange mennesker er visuelt orienteret, så derfor er letforståelige illustrationer et godt værktøj til processen. Folk har svært ved at godkende noget de ikke forstår. 31

32 Motivation for forandring information og inddragelse Man er som regel skeptisk overfor det man ikke har prøvet før! Man skal have prøvet det for at forstå det! Det er en meget følsom proces, da det berører medarbejdernes faste siddeplads. Processen er derfor ligeså meget en psykologisk proces som en proces om at få indrettet det nye kontor. Derfor skal man have skabt motivations omkring forandringsprocessen dette gøres ved at informere om intentioner samt ved at indrage medarbejderne. Medarbejderne skal motiveres til at se mulighederne i de nye miljøer 32

33 100 % Brugerinddragelse - et forslag Man kunne evt lade brugerne flytte ind i det store åbne rum og derved lade dem fornemme hvor megen plads de har! Dette kunne være en god måde at håndtere brugerne rent psykisk en motiverende proces! Derved får brugerne et projekt at være fælles om, det vil måske styrke dem i samarbejde, samt få en direkte føling of forståelse af hvad det nye koncept går ud på samt selv tage stilling til hvordan de optimalt udnytter kvadratmeterne! Det er hensigten at brugerne skal have de bedste rammer til deres arbejde nødvendigvis er det ikke kontorer som de er indrettet i dag, men det er givet heller ikke store åbne kontormiljøer vi skal finde den gyldne middelvej. NY INDRETNING et ledelsesprojekt. CF-modellen Selvanalyse med fokus på et mål som læner sig op ad visionen. Arkitekterne kaldes ind, når afdelingen har diskuteret HR-emne på afdelingsmøderne føres til referat! 33

34 Adfærd i det åbne kontormiljø nye krav NY KRAV TIL ADFÆRD DIGITAL ARKIVERING L A V M Æ L T T A L E INGEN TALE PÅ TVÆRS AF L O K A L E T BRUG EVT. HEADSET Lav fælles regler for adfærd - Orden, Digital arkivering - Ingen tale/råben på tværs af lokalet! - Brug evt. headset til telefoni samt mobile telefoner - RUMMENE SKAL BRUGES R I G T I G T 34

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM Storrumskontorer Muligheder og faldgruber Gitte Arnbjerg, COWI GIA@cowi.dk 1 Program for i dag Præsentation Idéen om storrumskontorer Generelt om storrumskontorer Fordele og ulemper Erfaringer fra storrumskontorer

Læs mere

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013

Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Drejebog 3A - Nyt rådhus og sundhedscenter Fase 7 og 8 Forprojektering og hovedprojektering Oktober 2012 oktober 2013 Revideret 22. november 2012 Egedal Kommune Drejebog for nyt rådhus og sundhedscenter

Læs mere

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Case study Philips Workplace Innovation Beliggenhed Philips Lighting København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Forbedret belysning er et af de mest effektive midler til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Det gode storrumskontor

Det gode storrumskontor Det gode storrumskontor Arbejdsmiljøkonferencen 2013 1 Præsentation af COWI 12 kontorer i DK ca. 6000 medarbejdere i alt Hovedopgaver inden for arbejdsmiljø: - kemi - Indeklima - Ergonomi - Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1 A COMPANY MØBEL SIDE 1 KVALITET HOLDBARHED DYNAMISK UDTRYK SAMMENHÆNG FLEKSIBILITET ENKELT TIDSLØST TIDSLØSHED Kontorindretning Udgangspunktet i indretningen af kontoret har været at understøtte en moderne

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Retningslinjer for virtuelle møder

Retningslinjer for virtuelle møder Retningslinjer for virtuelle møder INDHOLD 1. Organisation og ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af virtuelle møder 4. God skik ved virtuelle møder 5. Lokale retningslinjer for virtuelle møder

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26 er en markant kontorejendom på i alt 24.000 m², beliggende i smukke, naturskønne omgivelser i Forskerparken

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Udviklingsprogrammer for ledere

Udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer for ledere Organisationsudvikling gennem ledelsesudvikling Fleksible og dynamiske udviklingsprogrammer for ledere Udviklingsprogrammer, hvor organisationen udvikler sig gennem udvikling

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

KREATIVE RUM. Biblioteksfaglig temadag: Brugerne, rummet og formidlingen. 20. januar 2015. Peter Holdt Christensen. Copenhagen Business School

KREATIVE RUM. Biblioteksfaglig temadag: Brugerne, rummet og formidlingen. 20. januar 2015. Peter Holdt Christensen. Copenhagen Business School KREATIVE RUM Biblioteksfaglig temadag: Brugerne, rummet og formidlingen 20. januar 2015 Peter Holdt Christensen Copenhagen Business School (Arbejds)rum er.. ligesom vejret. Alle er udsat for det, men få

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Flot og effektivt kontordomicil med fordele for alle Gratis parkering, gåafstand til S-tog, bus tæt på og hurtig adgang

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Fremtidens kontor farvel til storrumskontoret. Fra munkecellen over storrummet Tilbage til mindre enheder

Fremtidens kontor farvel til storrumskontoret. Fra munkecellen over storrummet Tilbage til mindre enheder Fremtidens kontor farvel til storrumskontoret Fra munkecellen over storrummet Tilbage til mindre enheder Storrum er ikke noget nyt Der er ikke den store forskel til i dag NNC - storrum Hvorfor storrum

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning. Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning. Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby. Samlet areal: 1.068 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 450-550 pr. m 2 Sags nr.

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-10 SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN - 70.000 M 2 UDLEJET

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Viborg Kommune Januar 2015

Viborg Kommune Januar 2015 Viborg Kommune Januar 2015 Indhold Baggrund... 3 Formål... 3 Facility Management enheden i Viborg Kommune... 3 Facility Management enhedens funktioner... 3 Ejendomme & Energi... 3 Rådhusbetjente og drift

Læs mere

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk

Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier. Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Inspirationsoplæg: Innovation & Scenarier Louise Hvid Jensen, Center for Ide & Vækst louise.hvid.jensen@teknologisk.dk Tre budskaber 1. Vi skal kunne forestille os verden og fremtiden for at kunne navigere

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere

FTF Lederugen 2011. Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere FTF Lederugen 2011 Selvledelse og ledelse af selvledende medarbejdere 1 Hvad er ledelse? Ledelse betyder at søge efter eller at finde nye veje. Ledelsesteori er den disciplin at beskue og tænke over, hvad

Læs mere

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8.

IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. IT-projektet i et ledelsesperspektiv 1. baggrund 2. strategiprojekt 3. indhold 4. organisering 5. Økonomi 6. Resultater 7. Erfaringer 8. Efter BIT Baggrund Ændret fokus Forskernes erfaringer fra FAG De

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag

Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Det Nordfynske Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Nordfyns Kommune Derfor et ledelsesgrundlag Nordfyns Kommune er en politisk ledet organisation i udvikling. Internt i form af nye innovative arbejdsformer,

Læs mere

Arbejdet under forandring v. professor Susanne Bødker, Center for New Ways of Working, Aarhus Universitet.

Arbejdet under forandring v. professor Susanne Bødker, Center for New Ways of Working, Aarhus Universitet. Arbejdet under forandring v. professor Susanne Bødker, Center for New Ways of Working, Aarhus Universitet. Arbejdet gennemgår kraftige forandringer i disse år. Flere og flere arbejdsopgaver består i at

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT Go No Go Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab INTRO CHRISTOFFER FLINTHOLM PROJEKTUDVIKLING Det kræver mod at turde

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Kontor 877 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Nyrenoveret kontordomicil på Odense Havn. Sverigesgade 2 5000 Odense C. Byggeselskab Olav de Linde

Kontor 877 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Nyrenoveret kontordomicil på Odense Havn. Sverigesgade 2 5000 Odense C. Byggeselskab Olav de Linde - til leje... Kontor 877 m 2 Sverigesgade 2 5000 Odense C Nyrenoveret kontordomicil på Odense Havn Unik beliggenhed på første parket - med udsigt over inspirerende havnemiljø Sjældent udbudt lejemål med

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt

Bygherreorganisation. Bygherreorganisationen, generelt Bygherreorganisationen, generelt Et anlægsprojekt, som samling af administrationen i et renoveret Frederikshavn rådhus og en nybygning på Værkergrunden, omfatter en lang række aktører, der i større eller

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Tillægsdagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C),

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter

Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Udbudsproces omkring større implementeringsprojekter Præsentation Kompetencer: Projekt- og procesledelse Udbudsret og proces Jurist kontraktret Tør udfordrer Organisatorisk kendskab Tænker I effektive

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

New Yorker-kontor 134 m²

New Yorker-kontor 134 m² - til leje... New Yorker-kontor 134 m² Pakhusgården 12 5000 Odense C Atmosfærefyldte lokaler med bynær beliggenhed Perfekte omgivelser i eftertragtet erhvervspark Totalt nyindrettet i New Yorker-stil Smukke

Læs mere

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA

ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA ENERGIMIDT 13. BEDSTE ARBEJDSPLADS I EUROPA Hovedspørgsmål Hvordan opnås en placering blandt de bedste arbejdspladser? Hvordan fastholder vi placeringen? Hvordan er vores tilgang til ledelse? Hvordan gør

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Plads til kreativitet

Plads til kreativitet Håndarbejde Plads til kreativitet Håndarbejde er et fag, hvor behovet for velindrettede skabe til opbevaring er stort. ST Skoleinventar A/S har flere modeller af sakse-, sy- og garnskabe samt standard

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Fremtiden mødesteder: Mere software tak!

Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Fremtiden mødesteder: Mere software tak! Projekt fremtidens mødekoncepter Hidtil har forretningsmodellen for den danske mødebranche kort sagt været: Vi leverer alt det praktiske (læs: rammer og logistik)

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT Styrker i arbejdslivet Styrker & innovation Når ens karakterstyrker er i spil svarer 59% at de får de bedste ideer på jobbet. Modsat er svaret blandt

Læs mere

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte fokus på hvilke arbejdsfunktioner, der er behov for

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Velkommen til en lille rundtur med. fru Larsen.

Velkommen til en lille rundtur med. fru Larsen. Velkommen til en lille rundtur med Et oplæg om drømme og nye holdninger. Mit hjem er stedet for mine børn, min mand, venner og familie - her bor vi og lever. Min hjerne har fået strithår af alt det drømmeri.

Læs mere