BINDEELEMENTER I DANSKE NOMINALKOMPOSITA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BINDEELEMENTER I DANSKE NOMINALKOMPOSITA"

Transkript

1 FOLIA SCANDINAVICA VOL. 10 POZNAŃ 2009 BINDEELEMENTER I DANSKE NOMINALKOMPOSITA ANDRZEJ SZUBERT Adam Mickiewicz University, Poznań ABSTRACT. The aim of the article is to present the phenomenon of linking elements in Danish nominal compounds. The article presents the possible linking elements being used in Danish nominal compounds and tries to show the mechanisms in the choice of a particular linking element. There is also a discussion, whether we have to do with linking elements or inflexion in Danish nominal compounds. As a part of the conclusion some statistics on the linking elements in Danish nominal compounds is shown. Komposita er et naturligt fænomen i de germanske sprog. For at kunne fortolke et kompositums betydning er det vigtigt at vide, hvilke ordklasser en sammensætning består af. I dansk ved man ofte ikke, om førsteleddet er et verbum eller et substantiv (fx prøverum), eller et substantiv eller et adjektiv (fx sygehus). Men inden jeg omtaler ordklasserne, vil jeg først diskutere bindeelementer. De kan betragtes som interfikser. De har ingen semantisk betydning og forbinder kun første- og andenkonstituent. I dansk er der flere muligheder for at koble to stammer sammen for at danne et kompositum. Det er Ø - (fx ledsætning), -s- (fx sætningsled), -e- (fx skriveredskab), -er- (fx pariserbøf), sjældnere -n- (fx rosenolie). Eksempler som leidnerflaske, meissnerporcelæn kan være under påvirkning af tysk (Meissner Porzellan, Leipziger Messe), selvom det er ordgrupper i tysk,

2 238 Andrzej Szubert og -er er et suffiks, men det danske -er- er et bindeelement og skal betragtes som interfiks. Fugeelementerne betragtes forskelligt. For J. Holt (1956) er -s- en genitivmarkering. Aa. Hansen betragter -s- som en genitivendelse (fx en præstegårds have > en præstegårdshave, en mands stemme > en mandsstemme), dvs. -s-fugen har en grammatisk funktion. Hvis det er tilfældet, skal man også kunne betragte -e- som bl.a. en adjektivisk endelse, men jeg tror ikke på, at det er holdbart. Brugen af -s-fugen i tysk taler imod denne tese, dvs. i komposita med første led i femininum (fx Meinungsfreiheit). Genitivendelsen -s bruges kun for substantiver i maskulinum og neutrum. Dette behøver selvfølgelig ikke at være et argument for dansk, men jeg går ud fra, at de germanske sprog er beslægtet med hinanden, og at mekanismer og principper i det mindste ligner hinanden lidt. Det kan ikke bevises, at fugeelementer skal opfattes som nogen som helst bøjningsmarkører. For N. Morciniec (1964: 53) spiller fugeelementer ingen betydelig rolle i tysk. De har ingen systematiske, nødvendige funktioner. Historisk set er -e-et også en genitivendelse, men derudover er det ikke nemt at vide, om -e-et er en pluralisendelse eller en adjektivisk bestemthedsendelse. Den nævnte præstegård er et sted, hvor der bor en præst eller flere præster. Formen *præste findes ikke, så -e- skal betragtes som et fugeelement og ikke som en fleksionsendelse. I gulerod kan -e-et hverken være en genitiv- eller pluralisendelse, fordi førsteleddet er et adjektiv. Pluralis hedder jo gulerødder. Man kan eventuelt overveje, om man har at gøre med en definit bøjning af adjektivet og en sammenrykning af frasen den gule rod. Det er problematisk at klassificere fugeelementerne. De kan betragtes som interfikser (intermorfe), da de ikke kan opfattes som dele af en stamme eller som en fleksionsendelse. Der findes ingen regler for brugen af dem, heller ikke i andre germanske sprog. H. Galberg Jacobsen & P. Skyum-Nielsen (2007) siger følgende om emnet: I nogle sammensætninger er der indskudt bindebogstaver, først og fremmest -s- eller -emellem sammensætningsleddene, fx hegn-s-pæl, lys-e-gul. Bindebogstaverne tælles ikke med ved todelingerne af ordene, men de kan give nyttige fingerpeg, når ordene skal todeles. (2007: 93) P. Diderichsen (1946) henviser til historiske forhold og giver ikke nogen regler for brugen af bindebogstaver, bortset fra én, der siger, at man ved flere gange sammensatte komposita bruger et -s- før det sidste led: Fordelingen af de forskellige Adledstyper er væsentlig historisk bestemt og kan ikke formuleres i simple Regler. Det eneste nogenlunde gennemførte Princip er, at et substantivisk Adled har -s-, hvis det selv er en Afledning eller en Sammensætning: Rødvins-glas (:Vinglas) Bomulds-kjole (: Uldkjole) Rensnings-anlæg (Kloak-anlæg); kun hvis Førsteleddet ender paa -er, mangler -s-: Skomager-værksted. (1946: 246)

3 Bindeelementer i danske nominalkomposita 239 Ifølge P. Diderichsen (1946:246) forekommer kompositas led ( ) i Rodform, naar ikke særlige Forhold gør sig gældende. P. Skautrup (1968) bekræfter tesen om, at der ikke findes regler for brugen og valget af fugeelementer: Helt klart afgrænsede regler for brugen af de tre hovedtyper: stammesammensætning, s-komposition og e-komposition, findes ikke. Analogier (efter ældre dannelser), påvirkninger udefra (især tysk) og lydlige vanskeligheder kan spille ind. Betydningsmæssige grunde for en form kan nu kun svagt spores ved e-komposition. (1968: 264) L. Bauer (1978:97) henviser til M. Kristensen og mener, at det formelle aspekt af komposita for mange lingvister er: ( ) simply a discussion of the linking elements in Danish compounds. Aa. Hansen (1967 II: 296) nævner tre muligheder for sammensætninger: a) uændret form: bogbind. b) s-form: dagsrejse. c) e-form: ravnekrog. Hertil kommer særtilfælde, som han kalder dem. Men det er normalt, at førsteleddet forekommer i grundformen. Aa. Hansen (1967 II) nævner eksemplet mand- som førsteled og viser, at alle tre muligheder for sammensætning bruges i dette tilfælde: mands- især svarende til en subjektiv genitiv: mandsansigt, -arbejde, -dragt, -sang, -stolthed, -støvler, -væsen, osv.; mand- bl.a. svarende til en objektiv genitiv: manddrab, mandtal, men også i andre tilfælde: mandfolk, mandkøn; mande- bruges dels i sammensætninger som mandebod, -fald, -hul, dels i tilfælde hvor første led har funktion som et kvalitetsangivende adjektiv: en mandecigar, en mandesjus osv. (Aa. Hansen 1967 II: 298) Han begrunder denne forskellige brug med leddenes semantiske funktion. Bortset fra hovedbindeelementer (-s-, -e- og nul) nævner han også nogle andre, der er rækkedannende, men kun med enkelte eksempler: -(e)n i bakkenbart, blikkenslager (alle andre ord har blik-), børstenbinder (ellers børste-), (spøgende, nedsættende:) diskenspringer, flottenberg, -hejmer, fyrstendømme (men: fyrsteslægt osv.), ærenpris (ellers ære-, og æres-), galgenfrist, -fugl, -humor ofl. (men: galgebakke, -bjælke osv.), ( ) og sammensætninger med rose: rosenbuket, -busk, -gård, -gartner osv. (ibid. s. 299). Han betragter uheldigvis -dømme i fyrstendømme som en substantivisk stamme. Men det skal opfattes som suffiks. I dansk findes der eksempler på komposita, hvor bindebogstavet differentierer betydningen. Det er ikke fordi, at de selv har en betydning, men de semantiske forskelle vises trods alt ved nogle komposita. Dette skal betragtes som enkelttilfælde og ikke som et princip, sml. dagrejse rejse, som foregår om dagen vs. dagsrejse rejse, som tager en dag / en endags rejse, papirkurv kurv til papir vs. papirskurv kurv, som er lavet af papir, landmand bonde vs. landsmand person, som kommer fra samme land (som også i tysk Landmann vs. Landsmann), tidløs noget der ikke forældes, men altid er på mode vs. tidsløs noget der eksisterer uden tid.

4 240 Andrzej Szubert På den anden side findes der eksempler, hvor fugeelementet ikke er betydningsdifferentierende, fx sand(s)korn, butik(s)kæde. Der er også eksempler, hvor der ikke findes noget bindeelement, selvom man måske skulle tro det: isslag ( regn der slår ned som is ) vs. islag ( lag af is ). Vi har med to forskellige stammer at gøre i eksemplerne (sml. slag vs. lag), og begge komposita er bundet sammen med et nulmorfem. Somme tider kan forskelle i brugen af fugeelementer have en stilistisk mening. Således skal fx videndeling, altså uden -s-, være noget finere end formen med -s- (vidensdeling). Men begge former er efter Retskrivningsordbogen lige korrekte, fordi der er valgfrihed ved komposita med viden(s)- som første led. Det andet problem, jeg gerne vil se lidt nærmere på, er første leds ordklasse. Ud fra formen kan man ikke afgøre, om prøveglas består af substantivet prøve eller verbalstammen prøv- og bindebogstavet -e-. Hvis vi har at gøre med det første tilfælde, kan betydningen være et glas til at opbevare prøver i, og hvis vi har at gøre med det andet, vil dets betydning være et glas at prøve i. I tilfælde af regneopgave er der ikke nogen tvivl, og fortolkningen henviser til verbet regne (ikke substantivet regn som nedbør, eller hermed forbundet med verbalstammen regn-). Somme tider er det svært at se, om et kompositum består af et verbum og et substantiv eller af to substantiver fx badekåbe. Man kan fortolke dette kompositum på to måder: bad-e-kåbe (subst. + -e- + subst.) eller (verbum + -e- + subst.). Morfologisk set bruges verber som førsteled i stammeform, dvs. uden infinitivendelse. Som eksempler kan nævnes fx bleg(e)plads, blandfoder. Eksemplerne beviser, at der ved dannelsen af komposita, der består af et verbum som første led og et substantiv som andet led bruges stammer, dvs. man fjerner infinitivendelsen -e, uanset om der bagefter indsættes et fugeelement fx -e-. De to komposita har det tilfælles, at der ikke altid bruges et -e-. Førsteleddet i klapperslange stemmer ikke overens med infinitiven at klapre (sml. klapper- klapre). Her sker der en nominalisering, og det er svært at forsvare tesen om, at klapperslange består af verbum + substantiv. Jeg vil betragte dette kompositum som bestående af subst. + subst. Man kan således tolke, at det drejer sig om en slange, for hvilken det er karakteristisk at have en klapper, og ikke en slange, der klaprer. I eksemplet ordrebog kan man på den ene side sige, at ordre er en verbalform med fugen -e-, men på den anden side har vi at gøre med to substantiver. Aa. Hansen (sml II: 315) angiver i kapitlet om komposita af typen verbum + substantiv eksemplet anretterbord, som han forklarer som en analogidannelse. Skrivebord er den ene form, men der findes ved siden af verbet også et nomen agentis skriverbord, der tidligere var en almindelig form, men som anses for forældet. Man kan fortolke den første form som et bord for en skriver, for

5 Bindeelementer i danske nominalkomposita 241 tidligere var kunsten at skrive ikke så udbredt. I dag betragter man det som et møbel, man skriver ved. Om komposita som mødereferat, rejserapport skal betragtes som konstruktioner af typen subst. + subst. eller verbum + subst. kan vel diskuteres. Jeg opfatter dem af semantiske grunde som subst. + subst. I tilfælde af hyggestund kan man diskutere, hvilken ordklasse leddet hygge- tilhører. Det er ikke til at vide, om det drejer sig om et verbum eller et substantiv. Der kan være tale om begge dele. Det samme gælder for komposita af samme type, som fx plejehjem. I sygehus betragter jeg stammen syg som et deadjektivisk substantiv, der betegner en syg, altså en person. Substantivet syge kan betyde sygdom. Om sammensætningen sygehus skal betragtes som et hus for de syge (mennesker), eller hus for syge (hvor syger behandles) kan vel kun afgøres historisk. Forklaringen af sammensætninger med syge som første led i Politikens Nudansk Ordbog (1999: 1362) fremmer ikke fortolkningen. Sygeforsikring defineres fx som en forsikring mod økonomisk tab som følge af sygdom ; sygehjælper som en person som deltager i den daglige pleje af syge mennesker sammen med og under ledelse af sygeplejersker. I tilfælde som arbejds- er det ifølge Aa. Hansen (sml II: 318) klart, at det drejer sig om et substantiv. Etymologien af substantivet arb/ejd+e (< nedertysk arbeit), som erstatter middeldansk ærvithi arbejde, og betydningen af komposita med arbejds- som førsteled viser, at det kan være tilfældet, men formen arbejd-(-s-) er trods alt afkortet af enten et arbejde eller at arbejde. Aa. Hansen har nævnt, at der findes en konkurrence mellem verber og substantiver, der har verbalt indhold, og som stammer fra samme stammer. Det er derfor ikke nemt at afgøre, om førsteleddet hører til den ene eller den anden ordklasse. Dette bekræfter Aa. Hansen (sml II: 316), idet han skriver: I ikke få tilfælde kan det ikke afgøres om førsteleddet hører til verbet eller et dermed sammenhørende substantiv. I denne slags tilfælde må det være betydningen og den udenomsproglige virkelighed, der gør sig gældende. Et andet problem dukker op ved komposita, som fx kortform, der kan betyde i form af kort, en kort form, form til kort mm. Hvad det betyder, er i første omgang sekundært. Man skal først finde ud af, om kort- fungerer som adjektiv eller substantiv i sammensætningen. Her er betydningsforskellen meget stor. Konteksten spiller her den afgørende rolle. Ellers ville det være for farligt at fortolke. Andre eksempler med kort- som førsteled: kortbog, kortbølge, kortbølgesender, kortevarer, kortfilm, kortgiver, kortgivning, korthed, korthornskvæg, korthus, korthårsfrisure, kortkunst, kortlægning, kortprosa, kortslutning, kortspil, kortspiller, kortstråle, kortsyn, korttegner, korttelefon, korttog. Med tiden kan det ske, at et kompositum ændrer form. Det kan ske, at et led skifter ordklasse, men betydningen forbliver den samme, fordi begge stammer fra samme rod. M. Køneke (1989:154) nævner eksempler med døbe og synge. Eksemplerne på venstre side står anført i Ordbog over det Danske Sprog ( ) som nu næppe brugelige eller forældet :

6 242 Andrzej Szubert døbeattest > dåbsattest, døbekjole > dåbskjole, døbedag > dåbsdag, syngelærer > sanglærer, syngestemme > sangstemme, syngetekst > sangtekst. Som man kan se, bliver verbale former erstattet med substantiviske i moderne dansk. Den generelle betydning bliver ikke ændret, men denne udvikling viser måske en tendens til en større præcisering. Et andet spørgsmål, som er forbundet med bindeelementer, er, om fordobling af udlydskonsonanten skal betragtes som et fugeelement, eller om fænomenet kun skal fortolkes morfonologisk (kort vokal dobbeltkonsonant). Ved eksempler med skat- som førsteled bruges stammen næsten kun i betydningen Schatz i tysk, selvom man i et tilfælde har frit valg mellem skatkiste og skattekiste. Former med skat (ty. Schatz ) bruges for det meste uden bindebogstav (fx skatmester, skatkammer eller skattejagt). Alle øvrige eksempler, hvor skat forekommer i betydningen Steuer i tysk, dannes ved hjælp af -te-, dvs. fordoblet -t- + -e-, fx skattelettelse, skatteklasse, skattekort. Skal dette fænomen forklares morfonologisk eller ortografisk? Fleksion kan det næppe være, selvom der findes eksempler, der kunne tyde på det. Noget lignende gælder for fx kokelev. I bøjningen forekommer fordobling af stamkonsonanten efter kort stamvokal for ikke at skabe forvirring mellem skrifts- og udtaleforholdet. Dette skyldes, fordi kokelev har sideformen kokkeelev, der i dag betragtes som den eneste korrekte. Formen kokke kunne være en flertalsform af substantivet kok, men vi har af semantiske grunde ikke at gøre med en pluralisform. Alle formerne (komposita) i Retskrivningsordbogen (2001) med kok- som førsteled, dannes med -ke-. (fx kokkepige, kokkelærling). Denne konklusion er bl.a. mulig, fordi fx nat som førsteled ligner den anden. Vi har at gøre med natteliv, men der findes også natmad, natkjole. Formen natte- er ingen pluralisform af nat, for den hedder nætter, og skal derfor betragtes som et rent fonologisk-ortografisk fænomen. Brugen af æg i komposita er også besynderlig, da man bruger formerne æg- eller ægge- ved dannelsen af nye komposita. Formen æg- er mere frekvent, men den anden bruges også, sml. ægcelle, ægeksport, æggeleder, æggeblomme, æggehvide, æggeskal, ægkage. Når man ser på æg- og æggeleder et eller to rørformede organer hos kvinder og hunnen hos dyr hvorigennem æggene føres fra æggestokkene til livmoderen. Retskrivningsordbogen (2001), Politikens Nudansk Ordbog med Etymologi (1999) og Politikens Store Nye Nudansk Ordbog (1997) angiver begge former som korrekte, mens formen æggeleder kun findes i Dansk-Tysk Ordbog (E. Bork 1987). I Dansk-Tysk Ordbog (E. Bork 1999) angives begge former dog.

7 Bindeelementer i danske nominalkomposita 243 Til sidst kan man sige, at der forekommer en fordobling af slutkonsonanten ved enstavelsesstammer, og de får altid bindebogstavet -e-. Der findes også komposita, i hvilke leddene forbindes med enten et fakultativt element uden betydningsdifferentiering fx sand(s)korn eller butik(s)kæde, eller hvor der kun kan bruges et bestemt fugeelement. Stammerne produktion eller ret ( domstol ) forbindes kun med -s-: produktions-, fx produktionsapparat, produktionsforhold, produktionskollektiv, produktionsmiddel; rets-, fx retsbelæring, retsbetjent, retsbevidsthed, retsbog. Leksemet rose bruger altid og kun fugen -n- i komposita (rosenolie, rosenkrans). Sammenfattende kan man sige, at der bruges følgende fugeelementer i dansk: -Ø- (nulmorfem), -s-, -e- (sjældnere også -n-, fx rosenolie, eller -er-, fx pariserbøf), og at de ikke anvendes efter et bestemt mønster eller en bestemt regel. Sommetider er der stammer, der kun eller næsten kun bruges med et bestemt fugeelement, men der findes ingen regler for det. Den eneste regel, dog heller ikke uden undtagelser (fx dameskindtaske, kunstbogklub, fodboldbane), er den, at hvis førsteleddet er en allerede sammensat konstruktion (kompositum, derivat), så bruges -s- før sidsteleddet (fx korttidsarbejde). S. Kürschner (jf. 2005:107) har fundet ud af, at 92,2 % af de præfigerede førsteled forekommer med fugen -s- og kun 5,9 % med nulfuge. Når man tager de komplekse førsteled i betragtning, ser tallene anderledes ud. Fugerne -s- og nul nærmer sig hinanden hhv. 54,2 % og 43,5 %, og de øvrige fuger udgør kun 2 %. Alt i alt dominerer nulfugen med 68 % i alle tilfælde, og -s-fugen er på andenpladsen med blot 27 %. Alle de øvrige fugeelementer udgør kun 5 %. LITTERATURLISTE Bauer, L Compounding the difficulties: A look at some nominal compounds in Danish. Acta Philologica Scandinavica 32, Bork, E Dansk-tysk Ordbog. 9. udg., 7. opl. København: Gyldendal Dansk-tysk Ordbog. 11. udg. København: Gyldendal. Diderichsen, P Elementær dansk grammatik. København: Gyldendal. Hansen, Aa Moderne Dansk I-III. København: Grafisk Forlag. Galberg Jacobsen, H. & Skyum-Nielsen, P Dansk sprog. En grundbog. København: Schønberg. Holt, J Nogle bemærkninger om derivation i moderne dansk rigssprog. In: Festskrift til Peter Skautrup, Kristensen, M Lålands seensyder. DF 4, Kürschner, S Verfugung-s-nutzung kontrastiv: Zur Funktion der Fugenelemente im Deutschen und Dänischen. TijdSchrift voor Skandinavistiek 26(2), Køneke, M Danske substantiviske kompositas natur, funktion og semantik. (Utrykt) speciale, Københavns Universitet Søvnbesvær & sovepiller. Om substantiviske komposita. Danske Studier 1989, Morciniec, N Die nominalen Wortzusammensetzungen in den westgermanischen Sprachen. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

8 244 Andrzej Szubert Ordbog over det danske Sprog. Grundlagt af Verner Dahlerup. Udgivet af Det Danske Sprogog Litteraturselskab ( ). København: Gyldendalske Boghandel. Nordisk forlag. Politikkens Nudansk Ordbog udg. København: Politikens Forlag A/S. Politikkens Nudansk Ordbog med etymologi Bd. I-II, 1. udg.. København: Politikens Forlag A/S. Politikens store nye Nudansk Ordbog Bd. I-II, 1. udg., 2. opl. (1997). København: Politikens Forlag A/S. Retskrivningsordbogen udg., 4. opl. (2005). København: Dansk Sprognævn / Alinea A/S Aschehoug Dansk Forlag A/S. Skautrup, P Det danske sprogs historie I-IV. København: Gyldendal.

Oversættelse af nominalkomposita fra engelsk til dansk

Oversættelse af nominalkomposita fra engelsk til dansk Oversættelse af nominalkomposita fra engelsk til dansk En empirisk undersøgelse af forskellige oversættelsesmetoder i tekniske forbrugertekster med særligt fokus på den ortografiske repræsentation Kandidatafhandling

Læs mere

Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog.

Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog. Anvendeligheden af lange nominalkomposita, oversat fra engelsk til dansk, i medicinsk fagsprog. Udarbejdet af Kristin Andreassen Vejleder: Arnt Lykke Jakobsen, Institut for Internationale Sprogstudier

Læs mere

& eller og? Hvorfor egentlig krusedullen &, når man kan skrive og? Sagkundskaben svarer i Sprogligheder. Side 2

& eller og? Hvorfor egentlig krusedullen &, når man kan skrive og? Sagkundskaben svarer i Sprogligheder. Side 2 24, årgang, august 2001 & eller og? Hvorfor egentlig krusedullen &, når man kan skrive og? Sagkundskaben svarer i Sprogligheder. Side 2 Engelsk flertal i dansk slipper vi nok aldrig af med. En hel del

Læs mere

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne

Crash test. Engelsk i dansk og risikoen for domænetab. med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Engelsk i dansk og risikoen for domænetab med fokus på det teknisk-naturvidenskabelige domæne Crash test Kandidatspeciale af Christina Svane februar 2010 Cand.ling.merc (engelsk translatør & tolk) Vejleder:

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. I anledning af.. 2001/3 september. Artikler. Bøger. Af Vibeke Sandersen. I anledning af at Erik Hansen fylder 70 år

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. I anledning af.. 2001/3 september. Artikler. Bøger. Af Vibeke Sandersen. I anledning af at Erik Hansen fylder 70 år Nyt fra Sprognævnet 2001/3 september Indhold Artikler Bøger I anledning af at Erik Hansen fylder 70 år Hvad er apposition? Imponerende 10,3 sekunder Eksemplarisk Var det hundene han gik i? En grammatisk

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Ordet portfolio - er det nødvendigt? 2002/4 december. Artikler. Spørgsmål og svar. Af Ole Ravnholt

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Ordet portfolio - er det nødvendigt? 2002/4 december. Artikler. Spørgsmål og svar. Af Ole Ravnholt Nyt fra Sprognævnet 2002/4 december Indhold Artikler Ordet portfolio - er det nødvendigt? Kavalergang Nyt om nyt komma! Spørgsmål og svar Bøttekort Kige, kigge, kikke - og kikkert Islamisk eller muslimsk?

Læs mere

AmeriDansk? Helene Hye Christensen: En analyse af amerikansk-engelsk påvirkning af dansk i perioden 1945-1975

AmeriDansk? Helene Hye Christensen: En analyse af amerikansk-engelsk påvirkning af dansk i perioden 1945-1975 Amerikansk på Dansk Arbejdspapir nr. 6 Sommer 2011 Helene Hye Christensen: AmeriDansk? En analyse af amerikansk-engelsk påvirkning af dansk i perioden 1945-1975 1 AmeriDansk? 1. Indledning... 3 1.1. Forskningsstand...

Læs mere

Om -s eller ingenting i toleddede navne

Om -s eller ingenting i toleddede navne Nyt fra Sprognævnet 1998/4 december Indhold Artikler Bøger Om -s eller ingenting i toleddede navne Sætning, komma - kommasætning Det er korrekt Spørgsmål og svar Nordisk Det er bare kanon! Styrelse og

Læs mere

Generationssprog myte eller virkelighed?

Generationssprog myte eller virkelighed? 2008/4 december tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene. tidsstemple

Læs mere

Yngre har stærk tendens. Jamn aiser. Schweizisk uden tårer. Fugerevy. F... ind i ordet. Der uddør flere sprog end dyrearter

Yngre har stærk tendens. Jamn aiser. Schweizisk uden tårer. Fugerevy. F... ind i ordet. Der uddør flere sprog end dyrearter I Jamn aiser ^SK; Hvorfor indleder nogle mennesker rutinemæssigt deres svar med "jamen altså" når de bliver interviewet? Erik Hansen tager denne sproglige vane under behandling. Læs side 5 Schweizisk uden

Læs mere

Normering og deskription i Den Danske Ordbog mere eller mindre? 1

Normering og deskription i Den Danske Ordbog mere eller mindre? 1 63 Lars Trap-Jensen Normering og deskription i Den Danske Ordbog mere eller mindre? 1 As a corpusbased dictionary, The Danish Dictionary has constantly during its compilation been confronted with the gap

Læs mere

1997/2. juni. to love om det danske sprog:

1997/2. juni. to love om det danske sprog: 1997/2. juni To love om det danske sprog Onsdag den 30. april 1997 vedtog Folketinget to love om det danske sprog: Lov nr. 320 af 14.5.1997 om Dansk Sprognævn Lov nr. 332 af 14.5.1997 om dansk retskrivning.

Læs mere

Grineren og andre grineren ord. En grammatisk statusopgørelse

Grineren og andre grineren ord. En grammatisk statusopgørelse 2012/1 marts tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene. tidsstemple

Læs mere

Anna Kristiansen Sprog 4, fri skriftlig eksamensopgave. Juni 2008. Kognitiv semantik Sprog 4 Anna Kristiansen

Anna Kristiansen Sprog 4, fri skriftlig eksamensopgave. Juni 2008. Kognitiv semantik Sprog 4 Anna Kristiansen Kognitiv semantik Sprog 4 Anna Kristiansen 1 Indholdsfortegnelse Indledning... side 1 Baggrund for den kognitive semantik....side 2 Kategorisering....side 4 Grundniveau... side 6 Metaforteori:... side

Læs mere

Til indholdsfortegnelsen. Af Laurids Kristian Fahl, Anne Kjærgaard, Ida Elisabeth Mørch og Marianne Rathje

Til indholdsfortegnelsen. Af Laurids Kristian Fahl, Anne Kjærgaard, Ida Elisabeth Mørch og Marianne Rathje Nyt fra Sprognævnet 2007/3 september Indhold Artikler Sproget.dk Ja, jo eller nej? Meddelelser Sprog i Norden 2007 70 år og... still going strong! Spørgsmål og svar Open source Danskmarokkaner eller marokkanskdansker?

Læs mere

Vi vil undersøge hvad gør denne spørgekonstruktion

Vi vil undersøge hvad gør denne spørgekonstruktion Vi vil undersøge hvad gør denne spørgekonstruktion Af Jacob Thøgersen Jeg kender Vibeke i to roller og lige utrættelig i begge. Dels er hun den erfarne kollega man altid kan gå til når kunderne ved spørgetelefonen

Læs mere

Når trykket afgør betydningen Resultater fra brugerundersøgelsen på Sprognævnets hjemmeside Pia Jarvad 60 år

Når trykket afgør betydningen Resultater fra brugerundersøgelsen på Sprognævnets hjemmeside Pia Jarvad 60 år Nyt fra Sprognævnet 2006/3 september Indhold Artikler Når trykket afgør betydningen Resultater fra brugerundersøgelsen på Sprognævnets hjemmeside Pia Jarvad 60 år Spørgsmål og svar Kvindelig omskæring

Læs mere

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Mor har haft repareret cyklen. 2001/1 marts. Artikler. Nye bøger. Spørgsmål og svar. Af Anne Jensen

Nyt fra Sprognævnet. Indhold. Mor har haft repareret cyklen. 2001/1 marts. Artikler. Nye bøger. Spørgsmål og svar. Af Anne Jensen Nyt fra Sprognævnet 2001/1 marts Indhold Artikler Mor har haft repareret cyklen Stednavne i 2000 Om dobbeltnægtelser i dansk Om oprindelsen til ordet bagbord Et forslag (1) og en kommentar (2) Nye bøger

Læs mere

Sprognævnet. Giver engelske lån forståelsesproblemer når der kommunikeres på tværs af generationerne?

Sprognævnet. Giver engelske lån forståelsesproblemer når der kommunikeres på tværs af generationerne? ... cv.c E C1I u C1I "'C..:::t -"""' 0 0 N tidsskrift sb., -e~, -~1, ~.:i" : x t1. d SS k ft el tidsskrifts Ir r1 -. skrift(s )artikel. tidsstempling 5 J., - Sprognævnet Bruger unge flere engelsl

Læs mere

Udgivet af Merete K. Jørgensen og Henrik Blicher under medvirken af Simon Skovgaard C.A. Reitzels Forlag København

Udgivet af Merete K. Jørgensen og Henrik Blicher under medvirken af Simon Skovgaard C.A. Reitzels Forlag København 2006 Danske Studier Udgivet af Merete K. Jørgensen og Henrik Blicher under medvirken af Simon Skovgaard C.A. Reitzels Forlag København Danske Studier 2006, 101. bind, niende række 5. bind Universitets-Jubilæets

Læs mere

1995/2. juni. Anbefalede grammatiske betegnelser Systematisk oversigt

1995/2. juni. Anbefalede grammatiske betegnelser Systematisk oversigt 1995/2. juni Anbefalede grammatiske betegnelser Systematisk oversigt Denne oversigt indeholder grammatiske betegnelser som Dansk Sprognævn anbefaler til brug i lærebøger, ordbøger og andre håndbøger, og

Læs mere

Parallelsproglighed i teori og praksis

Parallelsproglighed i teori og praksis 2010/4 december tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene. tidsstemple

Læs mere

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster

Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER. Sætninger i tekster Kapitel 11 SÆTNINGER I TEKSTER Indhold: 1 Hvad skal vi med ledsætninger? 2 Forskellen mellem hel- og led-sætninger 3 Nu skal vi spise Peter 4 Grammatiske kommaer 5 Ledsætninger har forskellige funktioner

Læs mere

b) kan tænkes, men ikke er sket: Hvis bare jeg læste på det hver dag, ville jeg nok få det lært

b) kan tænkes, men ikke er sket: Hvis bare jeg læste på det hver dag, ville jeg nok få det lært Præteritum (datid) Præteritum angiver det, der a) hører det forbigangne til: Jeg læste meget, da jeg var barn b) kan tænkes, men ikke er sket: Hvis bare jeg læste på det hver dag, ville jeg nok få det

Læs mere

Unges holdninger til stavefejl på Facebook

Unges holdninger til stavefejl på Facebook 2013/4 december tidsskrift sb., -et, -er, i sms. tidsskrift- el. tidsskrifts-, fx tidsskrift(s)artikel. tidsspild sb., -et el. tidsspilde sb., -t. tidsspørgsmål sb., -et, tidsspørgsmål, bf. pl. -ene. tidsstemple

Læs mere

Engelsk i dansk. Studerende: Morten Klockmann Nielsen Eksaminator: Carol Henriksen. Modul 1 Dansk ES2007 Roskilde Universitetscenter

Engelsk i dansk. Studerende: Morten Klockmann Nielsen Eksaminator: Carol Henriksen. Modul 1 Dansk ES2007 Roskilde Universitetscenter Engelsk i dansk Studerende: Morten Klockmann Nielsen Eksaminator: Carol Henriksen Modul 1 Dansk ES2007 Roskilde Universitetscenter Dato: 20. december 2007 1 Indholdsfortegnelse Abstract...4 Indledning...5

Læs mere

Henning Bergenholtz* & Vibeke Vrang* Ret og pligt. Om nye danske retskrivningsordbøger

Henning Bergenholtz* & Vibeke Vrang* Ret og pligt. Om nye danske retskrivningsordbøger Henning Bergenholtz* & Vibeke Vrang* 197 Ret og pligt. Om nye danske retskrivningsordbøger Den eneste monolingvale ordbog, som mange ordbogsbrugere overhovedet bruger i praksis, er en retskrivningsordbog.

Læs mere

Gør det forskel at undervise i grammatik?

Gør det forskel at undervise i grammatik? Háskóli Íslands Hugvísindadeild Skor þýsku og Norðurlandamála Gør det forskel at undervise i grammatik? Fokus på form i elevtekster Ritgerð til M.Paed.-prófs Guðrún Guðjónsdóttir Kt.: 180264-2059 Leiðbeinendur:

Læs mere

I kke en ydre følgesvend. Med EF fra Århus til Aarhus. Døves tegnsprog. De unge læser bedst. Det mest diskuterede tegn

I kke en ydre følgesvend. Med EF fra Århus til Aarhus. Døves tegnsprog. De unge læser bedst. Det mest diskuterede tegn Med EF fra Århus til Aarhus Er der plads til bolle-å'et og andre danske sprogsærheder i EF's indre marked? Nok er dansk formelt ligestillet med de andre sprog i EF; men burde man ikke komme de andre europæere

Læs mere

Litteraturen har sikkert BLOMMPK' :

Litteraturen har sikkert BLOMMPK' : Er Lars doven, og Peter dum? Nogle navne har fået en generel betydning, en dovenlars, en dummepeter, en rigtig brian. Betydningerne er kommet mange steder fra i tidens løb. En navneforsker giver en oversigt

Læs mere