SOLRØD KOMMUNE. Budget Overordnede betragtninger om budgetsituationen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE. Budget 2016-2019. Overordnede betragtninger om budgetsituationen"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Budget Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 24. august 2015

2 2

3 Udgangspunktet for budgetlægningen for Aftale om kommunernes økonomi i Budgetlovens krav om budgetbalance 7 Direktionens budgetforslag for Tilpasning af indtægter 8 Tilpasning af udgifter 12 Ubalance i budget Anlægsinvesteringer 18 Økonomisk råderum i budgetforslaget 20 En tilstrækkelig kassebeholdning 20 3

4 4

5 Formålet med dette notat er at beskrive udgangspunktet og rammebetingelserne for budgetforslaget samt de strategiske overvejelser, der ligger bag direktionens budgetforslag i forhold til at bevare balancen i kommunens økonomi på kort og langt sigt. Udgangspunktet for budgetlægningen for Den demografiske udvikling og de fortsatte krav om nulvækst i de offentlige budgetter kommer også fremover til at stille krav til kommunernes ydelser. Samtidig bevæger efterspørgslen efter kommunale serviceydelser sig kun i én retning, nemlig opad. Det skærpede krydspres mellem stigende forventninger og færre ressourcer, og den kun stigende efterspørgsel efter kommunale serviceydelser, gør det nødvendigt at kommunerne leverer mere for mindre. Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt at nytænke og innovere opgaveløsningen. Med afsat i de økonomiske udfordringer fra 2016 igangsatte Direktionen i efteråret 2015 en innovations- og effektiviseringsproces, hvor samtlige ledere og et større antal ansatte har været involveret. I løbet af denne proces er der udarbejdet et Handlekatalog indeholdende mulige omprioriteringer/effektiviseringer/besparelser. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet på budgettemadagen den 15. juni 2015, og har indgået i budgetforberedelsen. Aftale om kommunernes økonomi i 2016 Regeringen og KL indgik den 3. juli 2015 aftale om kommunernes økonomiske rammer for Aftalen, der er meget kortfattet, blev på grund af folketingsvalget og dannelse af ny regering indgået en måned senere end aftalen for Hovedpunkter i Økonomiaftalen for 2016: Der indføres et såkaldt omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct. om året fra 2016 til 2019, der reducerer rammen for serviceudgifter. Det svarer til ca. 2,4 mia. kr. i Regeringen har forpligtet sig til, at omprioriteringsbidraget skal gælde hele den offentlige sektor og ikke blot kommunerne i de næste fire år. Der tilbageføres 1,9 mia. kr. i 2016 til kommunerne til prioriterede indsatser på borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. Kommunerne får et ekstraordinært balancetilskud i 2016 på 3,5 mia. kr. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner, mens 2 mia. kr. fordeles på grundlag af økonomiske vilkår. Solrød modtager kun grundtilskud. Der udmøntes 125 mio. kr. til investeringer og 200 mio. kr. til integrationstilskud i forbindelse med modtagelse af flygtninge i Ifølge aftalen udgør kommunernes investeringer 16,6 mia. kr. i Dette er 0,9 mia. kr. lavere end de aftalte investeringer i Der udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden (via bloktilskuddet) til løft af de fysiske rammer i folkeskole, daginstitutioner og på ældreområdet. Der afsættes en tilskudspulje på 200 mio. kr. til kommuner, der sænker skatten svarende til rammen for skattestigninger. Regeringen og KL er samtidig enige om, at der i efteråret 2015 tages en ny drøftelse om en række konkrete elementer, herunder hvordan der kan gennemføres markante regelforenklinger, som giver kommunerne bedre mulighed for at styre og prioritere lokalt. Det gælder blandt andet en liberalisering af planloven og forenkling af beskæftigelseslovgivningen. 5

6 Serviceudgiftsrammen for 2016 Kommunernes samlede serviceudgiftsramme for 2016 tager udgangspunkt i den aftalte serviceramme for Hertil kommer en række tekniske korrektioner samt korrektioner som følger af de politiske forhandlinger i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi Servicerammen for 2016 udgør 237,4 mia. kr. inkl. den såkaldte ældremilliard, der hidtil er fordelt via en særlig ældrenøgle og efter ansøgning. Fra 2016 og frem lægges finansieringen i bloktilskuddet. Dette håndteres ved at øge servicerammen med 1 mia. kr. Solrød Kommunes andel på 3,48 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslag KL beregner vejledende et teknisk servicemåltal i 2016, der ikke er bindende for den enkelte kommune. KL har beregnet det tekniske servicemåltal i 2016 for Solrød Kommune til 861,3 mio. kr. Serviceudgifterne i Direktionens budgetforslag udgør 848,6 mio. kr. inkl. 1% i budgetsikkerhedspuljen (8,4 mio. kr.), hvilket er 12,7 mio. kr. under det beregnede servicemåltal. Dette skyldes primært de indarbejdede forslag fra handlekataloget. Anlægsrammen for 2016 Det er i økonomiaftalen for 2016 forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 16,6 mia. kr. i 2016, hvilket er 0,9 mia. kr. lavere end i Anlægsudgifterne opgøres som bruttoanlægsudgifterne på det skattefinansierede område fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger. Det er vanskeligt at angive en præcis ramme for den enkelte kommunes anlægsudgifter, idet anlægsbehovet er bestemt af en række lokale forhold og varierer betydeligt over tid. Større anlægsprojekter kommer typisk i ryk og gennemsnitlige normtal på et givet tidspunkt vil derfor ikke udtrykke behovet for den enkelte kommune. Ligeledes vil en fordeling efter befolkningstal ikke i sig selv udtrykke kommunens anlægsbehov. Fordelingen af anlægsrammen vil ske i den faseopdelte budgetlægningsproces, hvor det individuelle behov bliver bragt i overensstemmelse med de samlede rammer. Direktionen har som sigtepunkt taget udgangspunkt i den befolkningsmæssige andel af anlægsrammen, hvilket svarer til 63 mio. kr. Der er i budgetforslaget for 2016 en bruttoanlægsudgift på 71,1 mio. kr., heraf 29,5 mio. kr. til byggemodningsudgifter m.v. i Trylleskov Strand og Havdrup Vest. Lånepuljer For 2016 er der afsat følgende lånepuljer: 600 mio. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer (eksempelvis på borgernære områder) 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter Der er fremsendt ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensation på 29,5 mio. kr. fra puljen på 600 mio. kr. målrettet små kommuner til finansiering af skoleudbygningsplanen på Munkekærskolen og Havdrup skole. Lånefinansieringen er ikke indregnet i Direktionens budgetforslag. Dette sker først, når der er modtaget svar fra ministeriet, hvilket forventes at ske ved udgangen af august

7 Særtilskud For 2016 er der følgende særtilskud: Tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner i hele landet. Puljen er udgør 300 mio.kr. Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder. Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager til puljen med 0,05% af beskatningsgrundlaget. Puljen er på 210,4 mio.kr., hvoraf Furesø kommune ydes et tilskud på 68,7 mio. kr. Den resterende pulje fordeles efter konkrete ansøgninger. Eventuelle uudnyttede midler tilbageføres til kommunerne i hovedstadsområdet. Tilskud til kommuner, som i visse dele af kommunen typisk i større byer - har en høj andel af borgere med sociale problemer. Puljen udgør 419,9 mio. kr., hvoraf kommunerne i hovedstadsområdet bidraget til puljen med 0,03% af beskatningsgrundlaget, hvilket svarer til 126,2 mio. kr. Puljen er oprettet i forbindelse med justeringen af udligningssystemet og har til formål at styrke kommunernes økonomiske muligheder for at yde en særlig indsats overfor de sociale problemer i bestemte dele af kommunen, som har en overrepræsentation af borgere med sociale problemer. Ved vurdering af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt på bl.a. demografiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer, vedvarende økonomiske udfordringer og særlig lav udvikling i enhedsomkostningerne på kernevelfærdsområderne (dagpasning-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg. Der er fremsendt ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om særtilskud til kommuner i hovedstadsområdet. Budgetlovens krav om budgetbalance Der er krav om positiv budgetbalance i Budgetloven. Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift således, at det ikke er muligt at finansiere et højt udgiftsniveau ved et likviditetsforbrug eller lignende. Beregningen af budgetbalancen er forholdsvis simpel. Indtægtssiden bestående af skatter, tilskud og udligning fratrukket udgiftssiden bestående af skattefinansierede driftsudgifter og renter, og resultatet er lig med resultat af ordinær driftsvirksomhed, hvilket svarer til budgetbalancen. For at overholde budgetloven skal beregningen have et negativt fortegn (flere indtægter end udgifter) eller være 0 kr. Det fremgår af 3 i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at der i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal være balance mellem indtægter og udgifter dvs. der må ikke være underskud på budgetbalancen i de 4 budgetår. Overholdelse af kravet i budgetloven om en budgetbalance = 0 giver imidlertid ikke en bæredygtig økonomi, idet der så vil mangle finansiering af afdrag på lån, skattefinansierede anlæg, finansforskydninger og en eventuel tilbagebetaling til det brugerfinansierede område (i Solrød affaldsområdet). Byrådet har i økonomisk politik fastsat måltallet for budgetbalancen (resultat af ordinær drift) i de enkelte år til udgiften til afdrag på lån tillagt 25 mio. kr. til skattefinansieret anlæg, hvilket svarer til et mål om et overskud på mio. kr. i Det politisk fastsatte måltal er ikke overholdt i Direktionens budgetforslag, men budgetloven er overholdt i 2016 og 2017, hvor der er et overskud på 34,2 mio. kr. i 2016, der falder til et overskud på 18,6 mio. kr. i I 2018 og 2019 er der underskud, hvilket ikke er i overensstemmelse med budgetloven. Der gennemføres en ændring af tilskuds- og udligningsordningerne fra 2018, hvilket giver usikkerhed i forhold til økonomien, idet en ændring af udligningssystemet kan medføre en forbedring eller forværring af den økonomiske situation. Dette ændrer dog ikke på, at der skal indarbejdes effektiviseringspuljer i budgetforslaget i 2018 og 2019 inden budgettet vedtages ved 2. behandlingen den 5. oktober

8 Direktionens budgetforslag for I lyset af det faldende overskud på budgetbalancen i budget vedtog Byrådet ved 2. behandlingen af budgettet, at administrationen skulle udarbejde et handlekatalog med forslag, der kan medvirke til at øge overskuddet fra budgetbalancen i perioden fra 2016 og fremover. Dette havde baggrund i følgende økonomisk balance i budget : Tabel 1 Økonomisk balance i budget (mio. kr.) Budgetbalance *) -24,0-21,2-12,9-3,7 Afdrag på lån 12,4 13,1 13,7 14,4 Finansielt råderum *) -11,6-8,2 0,8 10,7 *) Foran beløb = overskud Byrådet blev på budgettemadagen den 15. juni 2015 præsenteret for et handlekatalog, der har været tilgængelig for byrådets medlemmer på sol-nettet. I det følgende vil blive gennemgået de væsentligste ændringer i budgettet siden budgetvedtagelsen i oktober Tilpasning af indtægter Social- og indenrigsministeriet har den 13. juli 2015 udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning for I budgetforslaget er dette anvendt som grundlag i Beregning af skatteindtægter, tilskud og udligning i 2017, 2018 og 2019 er sket ved hjælp af KL s tilskuds- og skatteprognose og baserer sig blandt andet på de forventede skatteindtægter, befolkningsprognosen og KL s seneste skøn over udviklingen i kommunernes samlede skattegrundlag m.v. Solrød Kommune er nettobidragsyder til den kommunale udligningsordning. Årsagen hertil er blandt andet, at kommunens beregnede skatteindtægter væsentligt overstiger kommunens beregnede udgiftsbehov. Der er følgende ændringer i forhold til budget Tabel 2 Skatter (mio. kr.) Budget , , , ,7 Budgetforslag , , , ,2 Forskel 4,9-36,9-44,4-88,5 Mindreindtægten i 2016 er fordelt med en mindreindtægt fra kommuneskat på 6,2 mio. kr., en merindtægt fra selskabskat på 0,9 mio. kr., merindtægt fra ejendomsskatter på 0,5 mio. kr. og en mindreindtægt fra dækningsafgift af offentlige ejendomme på 0,1 mio. kr. 8

9 Tabel 3 Udligning (mio. kr.) Budget ,8 104,3 108,3 108,3 Budgetforslag ,0 128,7 145,3 163,1 Forskel -16,8 24,4 37,1 54,8 Mindreudgiften i 2016 er fordelt med en mindreudgift til kommunal udligning på 17,2 mio. kr. og en merudgift til bidrag til udligningsordning vedr. udlændinge på 0,4 mio. kr. Som opfølgning på aftalen om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet vil der ske følgende initiale tilpasninger i udligningssystemet fra 2016: En forhøjelse af det generelle udligningsniveau i landsudligningen fra 58 til 61 pct. En opjustering af grænsen for overudligning. Denne procent forhøjes fra 92 til 93 pct. En forstærket udligning for kommuner med højt strukturelt underskud, således at grænsen for tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud nedsættes fra 100 til 95 pct. af landsgennemsnittet. Derudover etableres en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners beregnede tab/gevinster til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 2017 samt et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio. kr. i 2016 og til 20 mio. kr. i Endelig er en del af det forhøjede beløb for 2016 i særtilskudspuljen jf. udligningslovens 16 reserveret til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet eller overgangsordninger indebærer en belastning af disse kommuners økonomiske situation. Landsudligningen omfatter alle kommuner i landet, og der udlignes 61% af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter. I 2016 er der 88 kommuner, der har strukturelt underskud og 10 kommuner, som har strukturelt overskud (Frederiksberg, Dragør, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Egedal og Solrød) i landsudligningen. Solrød gik i 2012 fra at have strukturelt overskud i til at have strukturelt underskud. Solrød havde fortsat underskud i Fra 2014 har Solrød igen et strukturelt overskud og har i 2016 et strukturelt overskud på 811 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til en betaling til landsudligning på 10,524 mio. kr. inkl. korrektion for overudligning. Hovedstadsudligningen er en mellemkommunal udligningsordning for kommunerne i hovedstadsområdet. Hovedstadsudligningen er konstrueret som en mellemkommunal udligningsordning, hvilket vil sige, at der alene er tale om en omfordeling mellem kommunerne i hovedstadsområdet. De tilskud, som nogle kommuner i området modtager, betales således af andre kommuner i området. Der udlignes 27% af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter, og samlet set omfordeles 2,8 mia. kr. Der er 34 kommuner, der er omfattet af hovedstadsudligningen. 17 kommuner har strukturelt overskud og 17 kommuner har strukturelt underskud. Solrød har i alle årene haft strukturelt overskud i hovedstadsudligningen. I 2016 er det strukturelle overskud pr. indbygger opgjort til kr., hvilket svarer til en betaling på 48,996 mio. kr. inkl. overudligning. 9

10 Tabel 4 Tilskud (mio. kr.) Budget ,5-69,6-69,2-69,2 Budgetforslag ,5-62,0-49,8-40,1 Forskel 5,0 7,6 19,4 29,0 Mindreindtægten i 2016 er fordelt med en mindreindtægt fra statstilskud på 18,5 mio. kr., en merindtægt fra udligning vedr. selskabsskat på 0,1 mio. kr., en merindtægt fra tilskud fra udligningsordningen vedr. udlændinge på 0,5 mio. kr., ekstraordinært balancetilskud på 5,7 mio. kr. og midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægningen på 7,2 mio. kr. Den store mindreindtægt fra statstilskud skyldes, at en stadig større andel af den samlede bloktilskudspulje bliver anvendt til at finansiere landsudligningen m.m. Jf. nedenstående tabel anvendes ca. 88,6% af statstilskuddet til dette. Fordeling af statstilskud 2016 Samlet pulje Solrød modtager Mio. kr. %-andel Mio. kr. %-andel Bloktilskudspulje iflg. Finansudvalgets aktstykke ,5 28,452 0,043% Anvendes til: Tilskud vedr. landsudligning ,4 79,2% 0,000 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud 5.808,4 8,9% 0,000 Regulering vedr. tilskud til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer 293,7 0,4% 0,000 Regulering vedr. tilskud til kommuner, som gennemførte skattenedsættelse for ,7 0,1% 0,000 Statstilskud til fordeling efter indbyggertal 7.502,3 11,4% 28,452 0,379% (heraf betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter) 3.000,0 4,6% 11,376 0,379% KL har beregnet Solrød kommunes andel af bloktilskudspuljen til 0,348%. I denne beregning er der ikke fuldt ud taget højde for ovennævnte problematik. Det er denne nøgle, der anvendes, når det beregnes, hvilket beløb Solrød Kommune får tilført eller fratrukket i statstilskuddet som følge af lovændringer. I takt med at der tages 1% ud af servicerammen til omprioriteringsbidrag vil overskuddet i den kommunale økonomi stige, idet skatteindtægterne forudsættes at stige med indkomstudviklingen dvs. mere end udgifterne. Dette betyder at balancetilskuddet, der modregnes i bloktilskudspuljen som følge af overskud i den kommunale økonomi, vil blive større og større, hvilket igen betyder, at bloktilskudspuljen vil falde i de kommende år med deraf følgende lavere indtægter fra statstilskud. En udvikling, der vil blive forstærket, hvis underskuddet i landsudligningen fortsætter med at stige. Dette er årsagen til faldet i tilskuddet i overslagsårene. 10

11 Tabel 5 Beskæftigelsestilskud (mio. kr.) Budget ,2-43,2-43,2-43,2 Budgetforslag ,7-46,7-46,7-46,7 Forskel -3,5-3,5-3,5-3,5 Som følge af refusionsomlægningen vil udgifterne til de forsikrede ledige bliver højere i kommunerne, idet disse udgifter vil overgå til de samme refusionsregler som de øvrige overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet. Tabel 6 Tilskud til nedsættelse af skat fra 2013 til 2014 (mio. kr.) Budget ,3-3,7 0,0 0,0 Budgetforslag ,3-3,7 0,0 0,0 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 Byrådet satte i budget 2014 skatteprocenten ned med 0,2 pct. til 24,6 pct., grundskyldspromillen for øvrige ejendomme ned med 1,07 promille til 21,17 promille, og grundskyldspromillen for produktionsjord fra 7,2 promille til 6,37 promille. Solrød får et tilskud til provenutabet på 75% i 2014, 50% i 2015 og 2016 og 25% i Tilskuddet er fastsat ud fra provenutabet i 2014 og bliver ikke prisfremskrevet. Hvis Byrådet i 2016 og 2017 igen forhøjer skatten, vil tilskuddet til kommunen bortfalde. Kommunen vil heller ikke i en periode på 5 år fra 2014 til 2018 være omfattet af den såkaldte frit lejde bestemmelse, som fritager kommuner, der tidligere har nedsat skatten, for eventuelle individuelle sanktioner i forbindelse med en skattestigning. Skattenedsættelsen medfører følgende mindreindtægt fra skatter i : Tabel 7 Provenutab ved skattenedsættelse i 2014 (mio. kr.) Mindreindtægt som følge af skattenedsættelse: - Kommuneskat 8,0 8,7 9,0 9,3 - Grundskyld 7,3 7,4 7,6 7,7 Mindreindtægt i alt 15,3 16,1 16,6 17,0 Tilskud til skattenedsættelse 7,3 3,7 0 0 Provenutab i alt 8,0 12,4 16,6 17,0 11

12 Samlet set har der været følgende ændring i indtægter i : Tabel 8 Samlet ændring i indtægter (mio. kr.) Budget , , , ,8 Budgetforslag , , , ,9 Forskel -10,4-8,4 8,5-8,1 Tilpasning af udgifter Budgetforslag tager udgangspunkt i KL s pris- og lønskøn og konsekvenser af byrådsbeslutninger siden budgetvedtagelsen. Endvidere er der sket tilpasning af demografiberegninger m.m. til befolkningsprognose I Mål og Økonomi er der i tabel 2 under hvert politikområde en tabel, der viser udviklingen i udgifterne på politikområdet. Der er en specifikation af de indarbejdede budgetændringer i budgetmappen efter Mål og Økonomi. Der er følgende ændringer i udgifter efter fremskrivning af budgettet til 16-priser. Serviceudgifter indenfor servicerammen Tabel 9 Serviceudgifter indenfor servicerammen (mio. kr.) Mio. kr. Budget i 16-priser 859,4 870,6 879,5 879,5 Opjustering af budgetgrundlag 32,0 32,8 32,5 33,9 Nedjustering af budgetgrundlag -22,0-19,8-23,0-19,7 Budgetforslag før indarbejdelse af nye initiativer 869,4 883,6 889,0 893,7 De væsentligste opjusteringer af budgetgrundlaget er flere medarbejdere til integrationsområdet, midlertidige boliger til flygtninge, større energiudgifter bl.a. som følge af forudsat besparelse fra energibesparende projekter ikke kan realiseres i forventet omfang, større efterspørgsel efter SFO og SFO2, flere elever i folkeskolen, Medieguide, der er finansieret af ungdomsskolens ØD-overskud i 2015 samt merudgifter til det specialiserede børneområde, der blev indregnet i budget 2015 ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015, der ligeledes give merudgifter i Endvidere vil ældremilliarden, der hidtil er fordelt via en særlig ældrenøgle og efter ansøgning, der fra 2016 indgår i bloktilskuddet være en opjustering af budgetgrundlaget, da ældremilliarden tidligere er indgået som en nettoudgift på 0 kr. De væsentligste nedjusteringer i budgetgrundlaget er større besparelse end forudsat på busdrift (Movia), justering af budget til arbejdsskade efter aktuarrapport fra Willis, DUT-regulering på beredskab, færre årspladser i daginstitutioner og dagplejen, nedjustering af demografi på ældreområdet samt færre sundhedselever. 12

13 Serviceudgifter udenfor servicerammen Tabel 10 Serviceudgifter udenfor servicerammen (mio. kr.) Mio. kr. Budget i 16-priser 65,1 67,0 68,8 68,8 Opjustering af budgetgrundlag 3,0 3,9 3,5 4,8 Nedjustering af budgetgrundlag -0,5-0,5-0,5-0,5 Budgetforslag før indarbejdelse af nye initiativer 67,6 70,4 71,8 73,2 Opjustering af budgetgrundlaget er forventning om merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, mens nedjustering af budgetgrundlag er merindtægter fra den centrale refusionsordning vedrørende særlig dyre enkeltsager og justering af budget til ældreboliger på Christians Have. Overførselsudgifter Tabel 11 Overførselsudgifter (mio. kr.) Mio. kr. Budget i 16-priser 207,2 207,9 207,9 207,9 Opjustering af budgetgrundlag 44,9 46,4 46,4 46,4 Nedjustering af budgetgrundlag -16,9-15,1-15,1-15,1 Budgetforslag før indarbejdelse af nye initiativer 235,2 239,3 239,3 239,3 De væsentligste opjusteringer er refusionsomlægningen, der udgør 18,2 mio. kr. Endvidere er der opjusteringer vedr. sygedagpenge, integrationsydelser, integrationsindsats, kontanthjælp, beskæftigelsesindsats, særlig tilrettelagt undervisning (STU) og boligydelse/boligsikring. De væsentligste nedjusteringer af budgetgrundlaget er på forsikrede ledige, ressourceforløb, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjemmetræning. 1. januar 2015 blev en større reform af beskæftigelsesindsatsen skudt i gang. Dele af reformen er allerede implementeret, mens andre dele implementeres løbende fra 1. januar 2016 til Reformens hovedelementer er, 1. En individuel og tidlig indsats, herunder: Et intensiveret kontaktforløb, hvor den lediges A-kasse og jobcenteret samarbejder om at lave en personlig jobplan der passer til den enkelte lediges profil Der gøres op med gentagen aktivering og alle ledige får ret og pligt til ét målrettet aktivt tilbud, tidligere end før reformen Der fokuseres på virksomhedsrettede tilbud, således at driftsrefusionen vedrørende vejledning og opkvalificeringstilbud, som ikke er ordinær uddannelse bortfalder. 2. Mulighed for et reelt uddannelsesløft, herunder: Der afsættes en række puljemidler, som en ramme kommunerne kan anvende til at give de ledige jobrettede uddannelsesløft 3. Mere ansvar til den enkelte og styrket rådighed, herunder: Oprettelse af Joblog som den ledige selv registrerer jobsøgningsaktiviteter i 13

14 Samtaler bookes af den ledige selv og den ledige melder sig selv til jobsøgningsaktiviteter 4. Fokus på virksomhedsservice og jobformidling, herunder: Koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommuner, så virksomheder hurtigt og effektivt kan få hjælp til at rekruttere 5. Bedre brug af løntilskud, virksomhedspraktik og jobrotation 6. Særlig indsats mod langtidsledighed, hvor der bl.a. gennemføres et udviklingsarbejde med fokus på indhold i den effektfulde indsats for ledige i risikogruppen 7. Der afsættes midler til kompetenceudvikling af jobkonsulenter- og der udvikles et landsdækkende afklaringsværktøj der skal understøtte og guide tilrettelæggelsen af en individuelt tilpasset og effektiv indsats til den enkelte ledige, ud fra dennes jobprofil 8. Flere frihedsgrader til kommunerne og færre regler, herunder Administrationen af voksenlærlingeordningen digitaliseres 9. Bedre organisering og partsinddragelse, herunder Der oprettes nye regionale beskæftigelsesråd, der erstatter de nuværende kommunale beskæftigelsesråd 10. Afskaffelse af G-dage for ansættelser under 3 måneder 11. Reform af refusionssystemet fra 1. januar Hidtil har statsrefusionssatsen på kommunernes udgifter til overførselsindkomster ved ledighed, sociale pensioner mv. bl.a. været afhængig af om den ledige har været i et aktivt tilbud og/eller afhængigt af hvilken type overførselsindkomst der var tale om. Fra 1. januar 2016 bliver refusionssystemet forenklet, således at statsrefusion udelukkende afhænger af den enkelte lediges samlede sammenhængende varighed på offentlig forsørgelse. De nye statsrefusionssatser ses i tabellen nedenfor: Samlet varighed på offentlig forsørgelse De første 4 uger Refusionssats (medfinansieringssats) 80 % (20 % medfinansiering) 5-26 uger 40 % (60 % medfinansiering) uger 30 % (70 % medfinansiering) Over 52 uger 20 % (80 % medfinansiering) Reformen skulle gerne bidrage til at der kommer større fokus på effekterne af beskæftigelsesindsatserne, end på hvilke redskaber og processer der anvendes overfor den enkelte ledige. Pulje til pris- og lønregulering Tabel 12 Pulje til pris- og lønregulering (mio. kr.) Budget i 16-priser - 22,9 45,6 68,6 Opjustering af budgetgrundlag 1,8 3,6 5,5 Nedjustering af budgetgrundlag -0,8-1,7-2,4 Budgetforslag før indarbejdelse af nye initiativer - 23,9 47,5 71,7 Reservation til forventede pris- og lønændringer i 2017, 2018 og 2019, der er beregnet efter KL s pris- og lønskøn fra juli

15 Skattefinansieret drift Den samlede ændring i skattefinansieret drift kan opgøres således: Tabel 13 Skattefinansieret drift i alt (mio. kr.) Budget i 16-priser 1.131, , , ,8 Opjustering af budgetgrundlag 79,8 85,0 86,0 90,7 Nedjustering af budgetgrundlag -39,4-36,2-40,3-37,7 Budgetforslag før indarbejdelse af nye initiativer 1.172, , , ,8 Renter Tabel 14 Renter (mio. kr.) Budget ,4 4,0 3,5 3,5 Budgetforslag ,8 3,5 3,1 3,2 Forskel -0,6-0,5-0,5-0,3 Merindtægten i 2016 er fordelt med en merindtægt på 0,6 mio. kr. fra andel af provenu for salg af tidligere KMD-ejendomme, en merindtægt på 0,2 mio. kr. fra garantiprovision af kommunegarantier til Solrød Fjernvarme og Solrød Biogas og en merudgift på 0,2 mio. kr. til renter af lån, som følge af lån til køb af boliger til flygtninge og energibesparende projekter i Afdrag på lån Tabel 15 Afdrag på lån (mio. kr.) Budget ,1 13,7 14,4 14,4 Budgetforslag ,6 14,4 15,1 15,8 Forskel 0,5 0,7 0,7 1,4 Merudgiften til afdrag på lån skyldes lån vedr. køb af boliger til flygtninge og energibesparende projekter i

16 Ubalance i budget Efter indarbejdelse af ovennævnte ændringer i budgetgrundlaget kan opgøres følgende ubalance i budgetforslaget inden der indarbejdes nye initiativer fra Handlekatalog m.m. Tabel 16 Budgetbalance og Finansielt råderum (mio. kr.) Mio. kr. Indtægter i alt , , , ,9 Serviceudgifter indenfor servicerammen 869,4 883,6 889,0 893,7 Serviceudgifter udenfor servicerammen 67,6 70,4 71,8 73,2 Overførselsudgifter 235,2 239,3 239,3 239,3 Pulje til pris- og lønregulering 0 23,9 47,5 71,7 Renter 3,8 3,5 3,1 3,2 Udgifter i alt 1.176, , , ,0 Budgetbalance -3,4 15,4 37,3 51,1 Afdrag på lån 13,6 14,4 15,1 15,8 Finansielt råderum 10,2 29,8 52,4 67,0 Hvis måltal på 25 mio. kr. til anlæg skal opfyldes mangler der 35,2 54,8 77,4 92,0 /overskud Hvis byrådets måltal om 25 mio. kr. til anlæg skal overholdes, skal budgetbalancen forbedres med 35 mio. kr. i 2016, 55 mio. kr. i 2017, 77 mio. kr. i 2018 og 92 mio. kr. i I forbindelse med refusionsomlægningen er det fastsat, at der skal gennemføres en omlægning af udligningsordningerne fra Dette giver en væsentlig usikkerhed om indtægterne i 2018 og Direktionen har derfor valgt at fokusere på at skabe balance i økonomien i 2016, og det har været nødvendigt at anvende stort set hele Handlekataloget, ligesom det har været nødvendigt at nedjustere måltal til anlæg til 20 mio. kr. I Mål og Økonomi er der på hvert politikområde Tabel 1 Nye initiativer, der indeholder en oversigt over de forslag fra handlekataloget, der er indarbejdet i budgetforslaget samt øvrige initiativer. Der er en samlet oversigt over Handlekatalog under faneblad 5, og under faneblad 6-8 er der en kopi af de enkelte forslag i Handlekataloget, der er indarbejdet i Direktionens budgetforslag. 16

17 Den samlede økonomiske effekt af de indarbejdede nye initiativer i budgetforslaget fremgår af nedenstående tabel: Tabel 17 Nye initiativer (mio. kr.) Serviceudgifter indenfor servicerammen -20,8-23,6-22,8-22,2 Serviceudgifter udenfor servicerammen -2,7-2,7-2,7-2,7 Overførselsudgifter -7,3-7,0-7,0-7,0 Pulje til pris- og lønregulering 0-0,6-1,2-1,8 Skattefinansieret drift i alt -30,8-33,9-33,7-33,7 Efter indarbejdelse af nye initiativer er der følgende budgetbalance og finansielt råderum i budgetforslag : Tabel 18 Budgetbalance og Finansielt råderum (mio. kr.) Indtægter i alt , , , ,9 Serviceudgifter indenfor servicerammen 848,6 860,0 866,2 871,4 Serviceudgifter udenfor servicerammen 64,9 67,8 69,2 70,5 Overførselsudgifter 227,9 232,2 232,2 232,2 Pulje til pris- og lønregulering 0 23,3 46,3 70,0 Renter 3,8 3,5 3,1 3,2 Udgifter i alt 1.145, , , ,4 Budgetbalance -34,2-18,6 3,6 17,5 Afdrag på lån 13,6 14,4 15,1 15,8 Finansielt råderum -20,6-4,2 18,7 33,3 Hvis måltal på 25 mio. kr. til anlæg skal opfyldes mangler der 4,4 20,8 43,7 58,3 /overskud 17

18 Anlægsinvesteringer Det er i økonomiaftalen for 2016 forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 16,6 mia. kr. Anlægsloftet består af bruttoanlægsudgifterne vedr. andre anlæg og udstykninger. Solrød kommunes andel efter folketal pr. 1. januar er anvendt som måltal dvs. 63 mio. kr. Råderummet til anlæg i budgetforslaget består af overskud fra finansielt råderum og overskud fra Trylleskov Strand og Havdrup Vest. Udstykningerne bidrager med følgende finansieringskraft: Tabel 19 Investeringsplan, udstykninger (mio. kr.) Udstykninger (mio. kr.) Udstykninger, byggemodning m.m. 29,5 19,2 3,8 1,9 Udstykninger, salgsindtægter m.m. -44,1-58,0-27,5-20,1 Netto til rådighed pr. år -14,6-38,8-23,6-18,2 *)- Foran beløb = midler til finansiering af øvrige anlæg eller forøgelse af kassebeholdningen Dette giver følgende finansieringskraft til anlæg fra finansielt råderum og udstykninger. Tabel 20 Råderum til anlæg ekskl. lånefinansiering (mio. kr.) Råderum til anlæg ekskl. lånefinansiering (mio. kr.) Finansielt råderum *) -20,6-4,2 18,7 33,2 Råderum fra Trylleskov Strand og Havdrup Vest *) -14,6-38,8-23,6-18,2 Samlet råderum *) -35,2-43,0-4,9 15,0 *)- Foran beløb = midler til finansiering af øvrige anlæg eller forøgelse af kassebeholdningen Anlægsplan i budgetforslaget For at overholde det samlede anlægsloft for kommunerne er anlægsbudgettet begrænset for at komme så tæt som muligt på en ramme på 63 mio. kr., hvilket svarer til Solrøds andel ud fra folketal. Dette betyder, at der er prioriteret følgende områder i anlægsplanen: Skoler Helhedsplan på daginstitutionsområdet Kommunens realkapital (veje, stier, trafiksanering og bygninger). Udvidelse af Plejecentret Christians Have med 3. etape i 2017/2018. Hal ved SIC i 2018/19 De enkelte projekter er beskrevet i Mål og Økonomi under faneblad 27. Investeringsplanen for udstykningerne Trylleskov Strand og Havdrup Vest er gennemgået og justeret, så der alene er afsat de nødvendige byggemodningsudgifter m.v., da de belaster anlægsrammen. Endvidere er grundsalgsindtægterne justeret i forhold til det tidspunkt, hvor de forventes indgå i kommunens kassebeholdning. Byrådet godkendte den 23. februar 2015, pkt. 31, at etape 3 i Havdrup Vest udbydes til salg til opførelse af ca. 35 almene familieboliger og storparcel 23 i Trylleskov Strand udbydes til salg til opførelse af ca. 70 almene familieboliger. Det er forudsat, at skema B bliver godkendt inden udgangen af 2016, således at den kommunale grundkapital er på 10 pct. Sker godkendelsen først i 2017 vil den kommunale grundkapi- 18

19 tal stige til 14 pct. Grundkapitallånet er en finansudgift, og der er afsat 21,6 mio. kr. til dette i Salgsindtægt for grundene og den afledte byggemodning inkl. veje er indregnet i anlægsplanen. Der er ansøgt om lånedispensation til skoleudbygningsplanen i En gennemførelse af skoleudbygningsplanen i vil afhænge af, at Social- og indenrigsministeriet giver lånedispensation. Der er følgende udgifter til anlæg i budgetforslaget: Tabel 21 Skattefinansieret anlæg, brutto (mio. kr.) Skattefinansieret anlæg, brutto (mio. kr.) Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 22,3 13,8 9,4 8,6 Familie- og uddannelsesudvalget 17,6 24,5 18,0 21,1 Social-, sundheds- og fritidsudvalget 1,6 50,7 72,9 7,6 I alt 41,5 88,9 100,3 37,3 Udstykninger, byggemodning m.m. 29,5 19,2 3,8 1,9 Skattefinansieret anlæg, brutto 71,0 108,1 104,1 39,2 Heraf ældreboliger 42,5 48,3 Skattefinansieret anlæg ekskl. ældreboliger 71,0 65,6 55,8 39,2 Andel af andelsramme ud fra folketal ,0 Overskridelse 8,1 Nedenfor er vist, hvordan forslag til anlægsplan er finansieret. Tabel 22 Finansiering af skattefinansieret anlæg (mio. kr.) Finansiering af anlæg (mio. kr.) Anlæg ekskl. udstykninger 41,5 88,9 100,3 37,3 Anlægsindtægter ekskl. udstykninger -3,1-7,0-2,2 P/L-regulering af anlæg 1,3 2,8 1,6 Finansielt råderum *) -20,6-4,2 18,7 33,2 Lånefinansiering boliger til flygtninge -4,0 Byggekredit (boliger Christians Have)**) -42,5 42,5 Beboerindskud og lånefinansiering ( boliger Christians Have) ***) -81,1 Manglende finansiering af øvrige anlæg 13,9 43,6 76,1 69,9 Udstykninger ****) -14,6-38,8-23,6-18,2 P/l-regulering af udstykninger ****) -0,9-1,0-1,1 Forbrug af kassebeholdning til anlæg*****) -0,7 3,9 51,5 50,6 *) - Foran beløb = overskud **) Foran beløb = indtægter fra træk på byggekredit ***) Foran beløb = indtægter fra lånoptagelse og beboerindskud ****) Foran beløb = større anlægsindtægter end anlægsudgifter *****) Foran beløb = forøgelse af kassebeholdningen 19

20 Økonomisk råderum i budgetforslaget Der kan opgøres følgende økonomiske råderum i direktionens budgetforslag: Tabel 23 Økonomisk råderum, Budgetforslag (mio. kr.) Økonomisk råderum (i mio. kr.) Indtægter Skatter , , , ,2 Udligning 82,0 128,7 145,3 163,1 Tilskud -64,5-62,0-49,8-40,1 Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) -46,7-46,7-46,7-46,7 Tilskud til nedsættelse af skat fra 2013 til ,3-3,7 Indtægter i alt , , , ,9 Udgifter Serviceudgifter, servicerammen 848,6 860,0 866,2 871,4 Serviceudgifter, undtaget servicerammen 64,9 67,8 69,2 70,5 Overførselsudgifter 227,9 232,2 232,2 232,2 Pulje til prisregulering 23,3 46,3 69,9 Renter 3,8 3,5 3,1 3,2 Udgifter i alt 1.145, , , ,3 Resultat af ordinær driftsvirksomhed (Budgetbalance) (- = overskud) *) -34,2-18,6 3,6 17,4 Afdrag på lån 13,6 14,4 15,1 15,8 Finansielt råderum (- = overskud) *) -20,6-4,2 18,7 33,2 Skattefinansierede anlæg - udgifter 71,0 108,1 104,1 39,2 Skattefinansierede anlæg - indtægter -47,2-58,0-34,4-22,3 Pulje til prisregulering 0,4 1,8 0,5 Brugerfinansieret område 1,5 1,6 1,6 1,6 Pulje til prisregulering -0,1-0,1-0,1 Finansforskydninger 5,9-36,6 47,3 6,0 Grundkapital almene boliger 21,6 Lånoptagelse -11,0-7,0-86,9-7,0 Nettoforbrug af kassebeholdningen **) 21,3 4,4 52,1 51,1 *) Foran beløb = overskud **) Foran beløb = forøgelse af kassebeholdningen En tilstrækkelig kassebeholdning Måltallet for kassebeholdningen er fastsat i Økonomisk politik og finansiel strategi til 3 procent af kommunens bruttodrifts og anlægsbudget. Kassebeholdningens udvikling er afhængig af indtægterne fra grundsalg som indarbejdet i budgetforslag I tabellen nedenfor er vist kassebeholdningens udvikling i budgetforslag sammenholdt med måltallet. Tabel 24 Kassebeholdning (mio. kr.) Kassebeholdning (mio. kr.) Budgetforslag primo 103,2 81,9 77,5 25,4 Budgetforslag ultimo 81,9 77,5 25,4-25,7 Måltal for kassebeholdning 43,5 46,2 47,1 46,1 Kassebeholdning ultimo, hvis der ikke kommer grundsalgsindtægter, og byggemodning gennemføres som i budgetforslaget 37,8-25,8-106,5-178,9 Kassebeholdning ultimo, hvis der ikke kommer grundsalgsindtægter, og byggemodning ikke gennemføres som i budgetforslaget 67,2 23,2-53,6-124,0 - Foran beløb = negativ kassebeholdning 20

SOLRØD KOMMUNE. Budget Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2017-2020 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 28. august 2016 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2017-2020 5 Aftale om kommunernes økonomi i 2017 5 Budgetlovens

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2018-2021 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 28. august 2017 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2018-2021 3 Aftale om kommunernes økonomi i 2018 3 Budgetlovens

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal.

UDKAST. Stk. 3. En forskel mellem tilskud og bidrag efter stk. 1 og stk. 2 opkræves fra eller tilbagebetales til alle kommuner efter indbyggertal. j.nr. 2014-18620 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet)

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har endvidere udmeldt tidsfrister for diverse puljeansøgninger. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Dato: 03-08-2017 J.nr.: 17/11 3. budgetstatus for budget 2018 2021 Økonomiudvalget vedtog 7. februar 2017 proceduren

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder: Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

2 Kommunal udligning

2 Kommunal udligning Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold

Bilag 6 NOTAT. Valg mellem statsgaranti eller selvbudgettering i budget Indhold Bilag 6 NOTAT Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 31. august 2015 Valg mellem statsgaranti eller i budget 2016 Sagsnr. - Sagsbehandler: -

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet

Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Korrektioner til budget 2016 som følge af refusionsreform samt tilpasninger i tilskuds- og udligningssystemet Baggrund: De foreløbige beregninger,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019

Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Notat om overførselsområdet i basisbudget 2016-2019 Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti indgik i februar 2015 aftale om reform af refusionssystemet

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Notat 27. september 2017 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering En kommune kan ved hvert budget vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller et eget skøn for indtægtsgrundlaget,

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2014-2018 Resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Resultatopgørelse for Lemvig Kommune for 2014-2018 (I 1.000 kr.) Forv.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget Overordnede betragtninger om budgetsituationen ( Budgetpixi )

SOLRØD KOMMUNE. Budget Overordnede betragtninger om budgetsituationen ( Budgetpixi ) SOLRØD KOMMUNE Budget 2014-2017 Overordnede betragtninger om budgetsituationen ( Budgetpixi ) Den 4. september 2013 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014-17 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2013-2016

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag

Allerød Kommune. Statusnotat nr. 4. Administrativt budgetgrundlag Allerød Kommune Statusnotat nr. 4 Administrativt budgetgrundlag 2018-21 August 2017 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Det administrative budgetgrundlag 2 Forvaltningens vurdering af budgettet 3 Kassebeholdningen

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2017 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2017. Valget

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Bilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget

Bilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget Bilag 1 - Resumé 2. finansielle orientering om budget 2015-2018 Denne indstilling beskriver Frederiksberg Kommunes økonomiske situation på baggrund af økonomiaftalen, samt udviklingen fra Magistratens

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er:

De væsentligste årsager til, at den nye indtægtsprognose afviger fra den gamle, er: Brøndby Kommune Centralforvaltningen Økonomiafdelingen 16. april 2015 NOTAT Underbilag A til Budgetbilag II Det tekniske budgetforslag Kommunens indtægter 2016-2019 Dette er en kort redegørelse for udsigterne

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere