SOLRØD KOMMUNE. Budget Overordnede betragtninger om budgetsituationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE. Budget 2016-2019. Overordnede betragtninger om budgetsituationen"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Budget Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 24. august 2015

2 2

3 Udgangspunktet for budgetlægningen for Aftale om kommunernes økonomi i Budgetlovens krav om budgetbalance 7 Direktionens budgetforslag for Tilpasning af indtægter 8 Tilpasning af udgifter 12 Ubalance i budget Anlægsinvesteringer 18 Økonomisk råderum i budgetforslaget 20 En tilstrækkelig kassebeholdning 20 3

4 4

5 Formålet med dette notat er at beskrive udgangspunktet og rammebetingelserne for budgetforslaget samt de strategiske overvejelser, der ligger bag direktionens budgetforslag i forhold til at bevare balancen i kommunens økonomi på kort og langt sigt. Udgangspunktet for budgetlægningen for Den demografiske udvikling og de fortsatte krav om nulvækst i de offentlige budgetter kommer også fremover til at stille krav til kommunernes ydelser. Samtidig bevæger efterspørgslen efter kommunale serviceydelser sig kun i én retning, nemlig opad. Det skærpede krydspres mellem stigende forventninger og færre ressourcer, og den kun stigende efterspørgsel efter kommunale serviceydelser, gør det nødvendigt at kommunerne leverer mere for mindre. Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt at nytænke og innovere opgaveløsningen. Med afsat i de økonomiske udfordringer fra 2016 igangsatte Direktionen i efteråret 2015 en innovations- og effektiviseringsproces, hvor samtlige ledere og et større antal ansatte har været involveret. I løbet af denne proces er der udarbejdet et Handlekatalog indeholdende mulige omprioriteringer/effektiviseringer/besparelser. Handlekataloget blev præsenteret for Byrådet på budgettemadagen den 15. juni 2015, og har indgået i budgetforberedelsen. Aftale om kommunernes økonomi i 2016 Regeringen og KL indgik den 3. juli 2015 aftale om kommunernes økonomiske rammer for Aftalen, der er meget kortfattet, blev på grund af folketingsvalget og dannelse af ny regering indgået en måned senere end aftalen for Hovedpunkter i Økonomiaftalen for 2016: Der indføres et såkaldt omprioriteringsbidrag i det kommunale udgiftsloft på 1 pct. om året fra 2016 til 2019, der reducerer rammen for serviceudgifter. Det svarer til ca. 2,4 mia. kr. i Regeringen har forpligtet sig til, at omprioriteringsbidraget skal gælde hele den offentlige sektor og ikke blot kommunerne i de næste fire år. Der tilbageføres 1,9 mia. kr. i 2016 til kommunerne til prioriterede indsatser på borgernære serviceområder, herunder ældre, børn og folkeskole. Kommunerne får et ekstraordinært balancetilskud i 2016 på 3,5 mia. kr. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner, mens 2 mia. kr. fordeles på grundlag af økonomiske vilkår. Solrød modtager kun grundtilskud. Der udmøntes 125 mio. kr. til investeringer og 200 mio. kr. til integrationstilskud i forbindelse med modtagelse af flygtninge i Ifølge aftalen udgør kommunernes investeringer 16,6 mia. kr. i Dette er 0,9 mia. kr. lavere end de aftalte investeringer i Der udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden (via bloktilskuddet) til løft af de fysiske rammer i folkeskole, daginstitutioner og på ældreområdet. Der afsættes en tilskudspulje på 200 mio. kr. til kommuner, der sænker skatten svarende til rammen for skattestigninger. Regeringen og KL er samtidig enige om, at der i efteråret 2015 tages en ny drøftelse om en række konkrete elementer, herunder hvordan der kan gennemføres markante regelforenklinger, som giver kommunerne bedre mulighed for at styre og prioritere lokalt. Det gælder blandt andet en liberalisering af planloven og forenkling af beskæftigelseslovgivningen. 5

6 Serviceudgiftsrammen for 2016 Kommunernes samlede serviceudgiftsramme for 2016 tager udgangspunkt i den aftalte serviceramme for Hertil kommer en række tekniske korrektioner samt korrektioner som følger af de politiske forhandlinger i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi Servicerammen for 2016 udgør 237,4 mia. kr. inkl. den såkaldte ældremilliard, der hidtil er fordelt via en særlig ældrenøgle og efter ansøgning. Fra 2016 og frem lægges finansieringen i bloktilskuddet. Dette håndteres ved at øge servicerammen med 1 mia. kr. Solrød Kommunes andel på 3,48 mio. kr. er indarbejdet i budgetforslag KL beregner vejledende et teknisk servicemåltal i 2016, der ikke er bindende for den enkelte kommune. KL har beregnet det tekniske servicemåltal i 2016 for Solrød Kommune til 861,3 mio. kr. Serviceudgifterne i Direktionens budgetforslag udgør 848,6 mio. kr. inkl. 1% i budgetsikkerhedspuljen (8,4 mio. kr.), hvilket er 12,7 mio. kr. under det beregnede servicemåltal. Dette skyldes primært de indarbejdede forslag fra handlekataloget. Anlægsrammen for 2016 Det er i økonomiaftalen for 2016 forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 16,6 mia. kr. i 2016, hvilket er 0,9 mia. kr. lavere end i Anlægsudgifterne opgøres som bruttoanlægsudgifterne på det skattefinansierede område fratrukket bruttoanlægsudgifterne til ældreboliger. Det er vanskeligt at angive en præcis ramme for den enkelte kommunes anlægsudgifter, idet anlægsbehovet er bestemt af en række lokale forhold og varierer betydeligt over tid. Større anlægsprojekter kommer typisk i ryk og gennemsnitlige normtal på et givet tidspunkt vil derfor ikke udtrykke behovet for den enkelte kommune. Ligeledes vil en fordeling efter befolkningstal ikke i sig selv udtrykke kommunens anlægsbehov. Fordelingen af anlægsrammen vil ske i den faseopdelte budgetlægningsproces, hvor det individuelle behov bliver bragt i overensstemmelse med de samlede rammer. Direktionen har som sigtepunkt taget udgangspunkt i den befolkningsmæssige andel af anlægsrammen, hvilket svarer til 63 mio. kr. Der er i budgetforslaget for 2016 en bruttoanlægsudgift på 71,1 mio. kr., heraf 29,5 mio. kr. til byggemodningsudgifter m.v. i Trylleskov Strand og Havdrup Vest. Lånepuljer For 2016 er der afsat følgende lånepuljer: 600 mio. kr. målrettet små kommuner med behov for større strukturelle investeringer (eksempelvis på borgernære områder) 200 mio. kr. til investeringer med effektiviseringspotentiale 500 mio. kr. til styrkelse af likviditeten i vanskeligt stillede kommuner 200 mio. kr. på det ordinære anlægsområde til øvrige anlægsaktiviteter Der er fremsendt ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om lånedispensation på 29,5 mio. kr. fra puljen på 600 mio. kr. målrettet små kommuner til finansiering af skoleudbygningsplanen på Munkekærskolen og Havdrup skole. Lånefinansieringen er ikke indregnet i Direktionens budgetforslag. Dette sker først, når der er modtaget svar fra ministeriet, hvilket forventes at ske ved udgangen af august

7 Særtilskud For 2016 er der følgende særtilskud: Tilskud til særlig vanskeligt stillede kommuner i hele landet. Puljen er udgør 300 mio.kr. Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet, der har særlige økonomiske vanskeligheder. Samtlige kommuner i hovedstadsområdet bidrager til puljen med 0,05% af beskatningsgrundlaget. Puljen er på 210,4 mio.kr., hvoraf Furesø kommune ydes et tilskud på 68,7 mio. kr. Den resterende pulje fordeles efter konkrete ansøgninger. Eventuelle uudnyttede midler tilbageføres til kommunerne i hovedstadsområdet. Tilskud til kommuner, som i visse dele af kommunen typisk i større byer - har en høj andel af borgere med sociale problemer. Puljen udgør 419,9 mio. kr., hvoraf kommunerne i hovedstadsområdet bidraget til puljen med 0,03% af beskatningsgrundlaget, hvilket svarer til 126,2 mio. kr. Puljen er oprettet i forbindelse med justeringen af udligningssystemet og har til formål at styrke kommunernes økonomiske muligheder for at yde en særlig indsats overfor de sociale problemer i bestemte dele af kommunen, som har en overrepræsentation af borgere med sociale problemer. Ved vurdering af kommunernes ansøgninger vil der blive lagt på bl.a. demografiske udfordringer, aktuelle økonomiske udfordringer, vedvarende økonomiske udfordringer og særlig lav udvikling i enhedsomkostningerne på kernevelfærdsområderne (dagpasning-, folkeskole- og ældreområdet) samt anlæg. Der er fremsendt ansøgning til Social- og Indenrigsministeriet om særtilskud til kommuner i hovedstadsområdet. Budgetlovens krav om budgetbalance Der er krav om positiv budgetbalance i Budgetloven. Grundlæggende er kravet, at der i budgettet skal være overskud på den løbende drift således, at det ikke er muligt at finansiere et højt udgiftsniveau ved et likviditetsforbrug eller lignende. Beregningen af budgetbalancen er forholdsvis simpel. Indtægtssiden bestående af skatter, tilskud og udligning fratrukket udgiftssiden bestående af skattefinansierede driftsudgifter og renter, og resultatet er lig med resultat af ordinær driftsvirksomhed, hvilket svarer til budgetbalancen. For at overholde budgetloven skal beregningen have et negativt fortegn (flere indtægter end udgifter) eller være 0 kr. Det fremgår af 3 i bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., at der i årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag skal være balance mellem indtægter og udgifter dvs. der må ikke være underskud på budgetbalancen i de 4 budgetår. Overholdelse af kravet i budgetloven om en budgetbalance = 0 giver imidlertid ikke en bæredygtig økonomi, idet der så vil mangle finansiering af afdrag på lån, skattefinansierede anlæg, finansforskydninger og en eventuel tilbagebetaling til det brugerfinansierede område (i Solrød affaldsområdet). Byrådet har i økonomisk politik fastsat måltallet for budgetbalancen (resultat af ordinær drift) i de enkelte år til udgiften til afdrag på lån tillagt 25 mio. kr. til skattefinansieret anlæg, hvilket svarer til et mål om et overskud på mio. kr. i Det politisk fastsatte måltal er ikke overholdt i Direktionens budgetforslag, men budgetloven er overholdt i 2016 og 2017, hvor der er et overskud på 34,2 mio. kr. i 2016, der falder til et overskud på 18,6 mio. kr. i I 2018 og 2019 er der underskud, hvilket ikke er i overensstemmelse med budgetloven. Der gennemføres en ændring af tilskuds- og udligningsordningerne fra 2018, hvilket giver usikkerhed i forhold til økonomien, idet en ændring af udligningssystemet kan medføre en forbedring eller forværring af den økonomiske situation. Dette ændrer dog ikke på, at der skal indarbejdes effektiviseringspuljer i budgetforslaget i 2018 og 2019 inden budgettet vedtages ved 2. behandlingen den 5. oktober

8 Direktionens budgetforslag for I lyset af det faldende overskud på budgetbalancen i budget vedtog Byrådet ved 2. behandlingen af budgettet, at administrationen skulle udarbejde et handlekatalog med forslag, der kan medvirke til at øge overskuddet fra budgetbalancen i perioden fra 2016 og fremover. Dette havde baggrund i følgende økonomisk balance i budget : Tabel 1 Økonomisk balance i budget (mio. kr.) Budgetbalance *) -24,0-21,2-12,9-3,7 Afdrag på lån 12,4 13,1 13,7 14,4 Finansielt råderum *) -11,6-8,2 0,8 10,7 *) Foran beløb = overskud Byrådet blev på budgettemadagen den 15. juni 2015 præsenteret for et handlekatalog, der har været tilgængelig for byrådets medlemmer på sol-nettet. I det følgende vil blive gennemgået de væsentligste ændringer i budgettet siden budgetvedtagelsen i oktober Tilpasning af indtægter Social- og indenrigsministeriet har den 13. juli 2015 udmeldt det statsgaranterede udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning for I budgetforslaget er dette anvendt som grundlag i Beregning af skatteindtægter, tilskud og udligning i 2017, 2018 og 2019 er sket ved hjælp af KL s tilskuds- og skatteprognose og baserer sig blandt andet på de forventede skatteindtægter, befolkningsprognosen og KL s seneste skøn over udviklingen i kommunernes samlede skattegrundlag m.v. Solrød Kommune er nettobidragsyder til den kommunale udligningsordning. Årsagen hertil er blandt andet, at kommunens beregnede skatteindtægter væsentligt overstiger kommunens beregnede udgiftsbehov. Der er følgende ændringer i forhold til budget Tabel 2 Skatter (mio. kr.) Budget , , , ,7 Budgetforslag , , , ,2 Forskel 4,9-36,9-44,4-88,5 Mindreindtægten i 2016 er fordelt med en mindreindtægt fra kommuneskat på 6,2 mio. kr., en merindtægt fra selskabskat på 0,9 mio. kr., merindtægt fra ejendomsskatter på 0,5 mio. kr. og en mindreindtægt fra dækningsafgift af offentlige ejendomme på 0,1 mio. kr. 8

9 Tabel 3 Udligning (mio. kr.) Budget ,8 104,3 108,3 108,3 Budgetforslag ,0 128,7 145,3 163,1 Forskel -16,8 24,4 37,1 54,8 Mindreudgiften i 2016 er fordelt med en mindreudgift til kommunal udligning på 17,2 mio. kr. og en merudgift til bidrag til udligningsordning vedr. udlændinge på 0,4 mio. kr. Som opfølgning på aftalen om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet vil der ske følgende initiale tilpasninger i udligningssystemet fra 2016: En forhøjelse af det generelle udligningsniveau i landsudligningen fra 58 til 61 pct. En opjustering af grænsen for overudligning. Denne procent forhøjes fra 92 til 93 pct. En forstærket udligning for kommuner med højt strukturelt underskud, således at grænsen for tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud nedsættes fra 100 til 95 pct. af landsgennemsnittet. Derudover etableres en midlertidig kompensationsordning, der begrænser de enkelte kommuners beregnede tab/gevinster til henholdsvis 0,1 pct. og 0,2 pct. af beskatningsgrundlaget i 2016 og 2017 samt et loft, som yderligere begrænser de absolutte gevinster og tab til 10 mio. kr. i 2016 og til 20 mio. kr. i Endelig er en del af det forhøjede beløb for 2016 i særtilskudspuljen jf. udligningslovens 16 reserveret til særligt vanskeligt stillede kommuner, hvor refusionsomlægningen på beskæftigelsesområdet eller overgangsordninger indebærer en belastning af disse kommuners økonomiske situation. Landsudligningen omfatter alle kommuner i landet, og der udlignes 61% af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter. I 2016 er der 88 kommuner, der har strukturelt underskud og 10 kommuner, som har strukturelt overskud (Frederiksberg, Dragør, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Egedal og Solrød) i landsudligningen. Solrød gik i 2012 fra at have strukturelt overskud i til at have strukturelt underskud. Solrød havde fortsat underskud i Fra 2014 har Solrød igen et strukturelt overskud og har i 2016 et strukturelt overskud på 811 kr. pr. indbygger, hvilket svarer til en betaling til landsudligning på 10,524 mio. kr. inkl. korrektion for overudligning. Hovedstadsudligningen er en mellemkommunal udligningsordning for kommunerne i hovedstadsområdet. Hovedstadsudligningen er konstrueret som en mellemkommunal udligningsordning, hvilket vil sige, at der alene er tale om en omfordeling mellem kommunerne i hovedstadsområdet. De tilskud, som nogle kommuner i området modtager, betales således af andre kommuner i området. Der udlignes 27% af forskellen mellem beregnet udgiftsbehov og beregnede skatteindtægter, og samlet set omfordeles 2,8 mia. kr. Der er 34 kommuner, der er omfattet af hovedstadsudligningen. 17 kommuner har strukturelt overskud og 17 kommuner har strukturelt underskud. Solrød har i alle årene haft strukturelt overskud i hovedstadsudligningen. I 2016 er det strukturelle overskud pr. indbygger opgjort til kr., hvilket svarer til en betaling på 48,996 mio. kr. inkl. overudligning. 9

10 Tabel 4 Tilskud (mio. kr.) Budget ,5-69,6-69,2-69,2 Budgetforslag ,5-62,0-49,8-40,1 Forskel 5,0 7,6 19,4 29,0 Mindreindtægten i 2016 er fordelt med en mindreindtægt fra statstilskud på 18,5 mio. kr., en merindtægt fra udligning vedr. selskabsskat på 0,1 mio. kr., en merindtægt fra tilskud fra udligningsordningen vedr. udlændinge på 0,5 mio. kr., ekstraordinært balancetilskud på 5,7 mio. kr. og midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægningen på 7,2 mio. kr. Den store mindreindtægt fra statstilskud skyldes, at en stadig større andel af den samlede bloktilskudspulje bliver anvendt til at finansiere landsudligningen m.m. Jf. nedenstående tabel anvendes ca. 88,6% af statstilskuddet til dette. Fordeling af statstilskud 2016 Samlet pulje Solrød modtager Mio. kr. %-andel Mio. kr. %-andel Bloktilskudspulje iflg. Finansudvalgets aktstykke ,5 28,452 0,043% Anvendes til: Tilskud vedr. landsudligning ,4 79,2% 0,000 Tilskud til kommuner med højt strukturelt underskud 5.808,4 8,9% 0,000 Regulering vedr. tilskud til kommuner med høj andel af borgere med sociale problemer 293,7 0,4% 0,000 Regulering vedr. tilskud til kommuner, som gennemførte skattenedsættelse for ,7 0,1% 0,000 Statstilskud til fordeling efter indbyggertal 7.502,3 11,4% 28,452 0,379% (heraf betinget bloktilskud vedr. serviceudgifter) 3.000,0 4,6% 11,376 0,379% KL har beregnet Solrød kommunes andel af bloktilskudspuljen til 0,348%. I denne beregning er der ikke fuldt ud taget højde for ovennævnte problematik. Det er denne nøgle, der anvendes, når det beregnes, hvilket beløb Solrød Kommune får tilført eller fratrukket i statstilskuddet som følge af lovændringer. I takt med at der tages 1% ud af servicerammen til omprioriteringsbidrag vil overskuddet i den kommunale økonomi stige, idet skatteindtægterne forudsættes at stige med indkomstudviklingen dvs. mere end udgifterne. Dette betyder at balancetilskuddet, der modregnes i bloktilskudspuljen som følge af overskud i den kommunale økonomi, vil blive større og større, hvilket igen betyder, at bloktilskudspuljen vil falde i de kommende år med deraf følgende lavere indtægter fra statstilskud. En udvikling, der vil blive forstærket, hvis underskuddet i landsudligningen fortsætter med at stige. Dette er årsagen til faldet i tilskuddet i overslagsårene. 10

11 Tabel 5 Beskæftigelsestilskud (mio. kr.) Budget ,2-43,2-43,2-43,2 Budgetforslag ,7-46,7-46,7-46,7 Forskel -3,5-3,5-3,5-3,5 Som følge af refusionsomlægningen vil udgifterne til de forsikrede ledige bliver højere i kommunerne, idet disse udgifter vil overgå til de samme refusionsregler som de øvrige overførselsudgifter på beskæftigelsesområdet. Tabel 6 Tilskud til nedsættelse af skat fra 2013 til 2014 (mio. kr.) Budget ,3-3,7 0,0 0,0 Budgetforslag ,3-3,7 0,0 0,0 Forskel 0,0 0,0 0,0 0,0 Byrådet satte i budget 2014 skatteprocenten ned med 0,2 pct. til 24,6 pct., grundskyldspromillen for øvrige ejendomme ned med 1,07 promille til 21,17 promille, og grundskyldspromillen for produktionsjord fra 7,2 promille til 6,37 promille. Solrød får et tilskud til provenutabet på 75% i 2014, 50% i 2015 og 2016 og 25% i Tilskuddet er fastsat ud fra provenutabet i 2014 og bliver ikke prisfremskrevet. Hvis Byrådet i 2016 og 2017 igen forhøjer skatten, vil tilskuddet til kommunen bortfalde. Kommunen vil heller ikke i en periode på 5 år fra 2014 til 2018 være omfattet af den såkaldte frit lejde bestemmelse, som fritager kommuner, der tidligere har nedsat skatten, for eventuelle individuelle sanktioner i forbindelse med en skattestigning. Skattenedsættelsen medfører følgende mindreindtægt fra skatter i : Tabel 7 Provenutab ved skattenedsættelse i 2014 (mio. kr.) Mindreindtægt som følge af skattenedsættelse: - Kommuneskat 8,0 8,7 9,0 9,3 - Grundskyld 7,3 7,4 7,6 7,7 Mindreindtægt i alt 15,3 16,1 16,6 17,0 Tilskud til skattenedsættelse 7,3 3,7 0 0 Provenutab i alt 8,0 12,4 16,6 17,0 11

12 Samlet set har der været følgende ændring i indtægter i : Tabel 8 Samlet ændring i indtægter (mio. kr.) Budget , , , ,8 Budgetforslag , , , ,9 Forskel -10,4-8,4 8,5-8,1 Tilpasning af udgifter Budgetforslag tager udgangspunkt i KL s pris- og lønskøn og konsekvenser af byrådsbeslutninger siden budgetvedtagelsen. Endvidere er der sket tilpasning af demografiberegninger m.m. til befolkningsprognose I Mål og Økonomi er der i tabel 2 under hvert politikområde en tabel, der viser udviklingen i udgifterne på politikområdet. Der er en specifikation af de indarbejdede budgetændringer i budgetmappen efter Mål og Økonomi. Der er følgende ændringer i udgifter efter fremskrivning af budgettet til 16-priser. Serviceudgifter indenfor servicerammen Tabel 9 Serviceudgifter indenfor servicerammen (mio. kr.) Mio. kr. Budget i 16-priser 859,4 870,6 879,5 879,5 Opjustering af budgetgrundlag 32,0 32,8 32,5 33,9 Nedjustering af budgetgrundlag -22,0-19,8-23,0-19,7 Budgetforslag før indarbejdelse af nye initiativer 869,4 883,6 889,0 893,7 De væsentligste opjusteringer af budgetgrundlaget er flere medarbejdere til integrationsområdet, midlertidige boliger til flygtninge, større energiudgifter bl.a. som følge af forudsat besparelse fra energibesparende projekter ikke kan realiseres i forventet omfang, større efterspørgsel efter SFO og SFO2, flere elever i folkeskolen, Medieguide, der er finansieret af ungdomsskolens ØD-overskud i 2015 samt merudgifter til det specialiserede børneområde, der blev indregnet i budget 2015 ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2015, der ligeledes give merudgifter i Endvidere vil ældremilliarden, der hidtil er fordelt via en særlig ældrenøgle og efter ansøgning, der fra 2016 indgår i bloktilskuddet være en opjustering af budgetgrundlaget, da ældremilliarden tidligere er indgået som en nettoudgift på 0 kr. De væsentligste nedjusteringer i budgetgrundlaget er større besparelse end forudsat på busdrift (Movia), justering af budget til arbejdsskade efter aktuarrapport fra Willis, DUT-regulering på beredskab, færre årspladser i daginstitutioner og dagplejen, nedjustering af demografi på ældreområdet samt færre sundhedselever. 12

13 Serviceudgifter udenfor servicerammen Tabel 10 Serviceudgifter udenfor servicerammen (mio. kr.) Mio. kr. Budget i 16-priser 65,1 67,0 68,8 68,8 Opjustering af budgetgrundlag 3,0 3,9 3,5 4,8 Nedjustering af budgetgrundlag -0,5-0,5-0,5-0,5 Budgetforslag før indarbejdelse af nye initiativer 67,6 70,4 71,8 73,2 Opjustering af budgetgrundlaget er forventning om merudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering, mens nedjustering af budgetgrundlag er merindtægter fra den centrale refusionsordning vedrørende særlig dyre enkeltsager og justering af budget til ældreboliger på Christians Have. Overførselsudgifter Tabel 11 Overførselsudgifter (mio. kr.) Mio. kr. Budget i 16-priser 207,2 207,9 207,9 207,9 Opjustering af budgetgrundlag 44,9 46,4 46,4 46,4 Nedjustering af budgetgrundlag -16,9-15,1-15,1-15,1 Budgetforslag før indarbejdelse af nye initiativer 235,2 239,3 239,3 239,3 De væsentligste opjusteringer er refusionsomlægningen, der udgør 18,2 mio. kr. Endvidere er der opjusteringer vedr. sygedagpenge, integrationsydelser, integrationsindsats, kontanthjælp, beskæftigelsesindsats, særlig tilrettelagt undervisning (STU) og boligydelse/boligsikring. De væsentligste nedjusteringer af budgetgrundlaget er på forsikrede ledige, ressourceforløb, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og hjemmetræning. 1. januar 2015 blev en større reform af beskæftigelsesindsatsen skudt i gang. Dele af reformen er allerede implementeret, mens andre dele implementeres løbende fra 1. januar 2016 til Reformens hovedelementer er, 1. En individuel og tidlig indsats, herunder: Et intensiveret kontaktforløb, hvor den lediges A-kasse og jobcenteret samarbejder om at lave en personlig jobplan der passer til den enkelte lediges profil Der gøres op med gentagen aktivering og alle ledige får ret og pligt til ét målrettet aktivt tilbud, tidligere end før reformen Der fokuseres på virksomhedsrettede tilbud, således at driftsrefusionen vedrørende vejledning og opkvalificeringstilbud, som ikke er ordinær uddannelse bortfalder. 2. Mulighed for et reelt uddannelsesløft, herunder: Der afsættes en række puljemidler, som en ramme kommunerne kan anvende til at give de ledige jobrettede uddannelsesløft 3. Mere ansvar til den enkelte og styrket rådighed, herunder: Oprettelse af Joblog som den ledige selv registrerer jobsøgningsaktiviteter i 13

14 Samtaler bookes af den ledige selv og den ledige melder sig selv til jobsøgningsaktiviteter 4. Fokus på virksomhedsservice og jobformidling, herunder: Koordineret virksomhedskontakt på tværs af kommuner, så virksomheder hurtigt og effektivt kan få hjælp til at rekruttere 5. Bedre brug af løntilskud, virksomhedspraktik og jobrotation 6. Særlig indsats mod langtidsledighed, hvor der bl.a. gennemføres et udviklingsarbejde med fokus på indhold i den effektfulde indsats for ledige i risikogruppen 7. Der afsættes midler til kompetenceudvikling af jobkonsulenter- og der udvikles et landsdækkende afklaringsværktøj der skal understøtte og guide tilrettelæggelsen af en individuelt tilpasset og effektiv indsats til den enkelte ledige, ud fra dennes jobprofil 8. Flere frihedsgrader til kommunerne og færre regler, herunder Administrationen af voksenlærlingeordningen digitaliseres 9. Bedre organisering og partsinddragelse, herunder Der oprettes nye regionale beskæftigelsesråd, der erstatter de nuværende kommunale beskæftigelsesråd 10. Afskaffelse af G-dage for ansættelser under 3 måneder 11. Reform af refusionssystemet fra 1. januar Hidtil har statsrefusionssatsen på kommunernes udgifter til overførselsindkomster ved ledighed, sociale pensioner mv. bl.a. været afhængig af om den ledige har været i et aktivt tilbud og/eller afhængigt af hvilken type overførselsindkomst der var tale om. Fra 1. januar 2016 bliver refusionssystemet forenklet, således at statsrefusion udelukkende afhænger af den enkelte lediges samlede sammenhængende varighed på offentlig forsørgelse. De nye statsrefusionssatser ses i tabellen nedenfor: Samlet varighed på offentlig forsørgelse De første 4 uger Refusionssats (medfinansieringssats) 80 % (20 % medfinansiering) 5-26 uger 40 % (60 % medfinansiering) uger 30 % (70 % medfinansiering) Over 52 uger 20 % (80 % medfinansiering) Reformen skulle gerne bidrage til at der kommer større fokus på effekterne af beskæftigelsesindsatserne, end på hvilke redskaber og processer der anvendes overfor den enkelte ledige. Pulje til pris- og lønregulering Tabel 12 Pulje til pris- og lønregulering (mio. kr.) Budget i 16-priser - 22,9 45,6 68,6 Opjustering af budgetgrundlag 1,8 3,6 5,5 Nedjustering af budgetgrundlag -0,8-1,7-2,4 Budgetforslag før indarbejdelse af nye initiativer - 23,9 47,5 71,7 Reservation til forventede pris- og lønændringer i 2017, 2018 og 2019, der er beregnet efter KL s pris- og lønskøn fra juli

15 Skattefinansieret drift Den samlede ændring i skattefinansieret drift kan opgøres således: Tabel 13 Skattefinansieret drift i alt (mio. kr.) Budget i 16-priser 1.131, , , ,8 Opjustering af budgetgrundlag 79,8 85,0 86,0 90,7 Nedjustering af budgetgrundlag -39,4-36,2-40,3-37,7 Budgetforslag før indarbejdelse af nye initiativer 1.172, , , ,8 Renter Tabel 14 Renter (mio. kr.) Budget ,4 4,0 3,5 3,5 Budgetforslag ,8 3,5 3,1 3,2 Forskel -0,6-0,5-0,5-0,3 Merindtægten i 2016 er fordelt med en merindtægt på 0,6 mio. kr. fra andel af provenu for salg af tidligere KMD-ejendomme, en merindtægt på 0,2 mio. kr. fra garantiprovision af kommunegarantier til Solrød Fjernvarme og Solrød Biogas og en merudgift på 0,2 mio. kr. til renter af lån, som følge af lån til køb af boliger til flygtninge og energibesparende projekter i Afdrag på lån Tabel 15 Afdrag på lån (mio. kr.) Budget ,1 13,7 14,4 14,4 Budgetforslag ,6 14,4 15,1 15,8 Forskel 0,5 0,7 0,7 1,4 Merudgiften til afdrag på lån skyldes lån vedr. køb af boliger til flygtninge og energibesparende projekter i

16 Ubalance i budget Efter indarbejdelse af ovennævnte ændringer i budgetgrundlaget kan opgøres følgende ubalance i budgetforslaget inden der indarbejdes nye initiativer fra Handlekatalog m.m. Tabel 16 Budgetbalance og Finansielt råderum (mio. kr.) Mio. kr. Indtægter i alt , , , ,9 Serviceudgifter indenfor servicerammen 869,4 883,6 889,0 893,7 Serviceudgifter udenfor servicerammen 67,6 70,4 71,8 73,2 Overførselsudgifter 235,2 239,3 239,3 239,3 Pulje til pris- og lønregulering 0 23,9 47,5 71,7 Renter 3,8 3,5 3,1 3,2 Udgifter i alt 1.176, , , ,0 Budgetbalance -3,4 15,4 37,3 51,1 Afdrag på lån 13,6 14,4 15,1 15,8 Finansielt råderum 10,2 29,8 52,4 67,0 Hvis måltal på 25 mio. kr. til anlæg skal opfyldes mangler der 35,2 54,8 77,4 92,0 /overskud Hvis byrådets måltal om 25 mio. kr. til anlæg skal overholdes, skal budgetbalancen forbedres med 35 mio. kr. i 2016, 55 mio. kr. i 2017, 77 mio. kr. i 2018 og 92 mio. kr. i I forbindelse med refusionsomlægningen er det fastsat, at der skal gennemføres en omlægning af udligningsordningerne fra Dette giver en væsentlig usikkerhed om indtægterne i 2018 og Direktionen har derfor valgt at fokusere på at skabe balance i økonomien i 2016, og det har været nødvendigt at anvende stort set hele Handlekataloget, ligesom det har været nødvendigt at nedjustere måltal til anlæg til 20 mio. kr. I Mål og Økonomi er der på hvert politikområde Tabel 1 Nye initiativer, der indeholder en oversigt over de forslag fra handlekataloget, der er indarbejdet i budgetforslaget samt øvrige initiativer. Der er en samlet oversigt over Handlekatalog under faneblad 5, og under faneblad 6-8 er der en kopi af de enkelte forslag i Handlekataloget, der er indarbejdet i Direktionens budgetforslag. 16

17 Den samlede økonomiske effekt af de indarbejdede nye initiativer i budgetforslaget fremgår af nedenstående tabel: Tabel 17 Nye initiativer (mio. kr.) Serviceudgifter indenfor servicerammen -20,8-23,6-22,8-22,2 Serviceudgifter udenfor servicerammen -2,7-2,7-2,7-2,7 Overførselsudgifter -7,3-7,0-7,0-7,0 Pulje til pris- og lønregulering 0-0,6-1,2-1,8 Skattefinansieret drift i alt -30,8-33,9-33,7-33,7 Efter indarbejdelse af nye initiativer er der følgende budgetbalance og finansielt råderum i budgetforslag : Tabel 18 Budgetbalance og Finansielt råderum (mio. kr.) Indtægter i alt , , , ,9 Serviceudgifter indenfor servicerammen 848,6 860,0 866,2 871,4 Serviceudgifter udenfor servicerammen 64,9 67,8 69,2 70,5 Overførselsudgifter 227,9 232,2 232,2 232,2 Pulje til pris- og lønregulering 0 23,3 46,3 70,0 Renter 3,8 3,5 3,1 3,2 Udgifter i alt 1.145, , , ,4 Budgetbalance -34,2-18,6 3,6 17,5 Afdrag på lån 13,6 14,4 15,1 15,8 Finansielt råderum -20,6-4,2 18,7 33,3 Hvis måltal på 25 mio. kr. til anlæg skal opfyldes mangler der 4,4 20,8 43,7 58,3 /overskud 17

18 Anlægsinvesteringer Det er i økonomiaftalen for 2016 forudsat, at de kommunale anlægsinvesteringer udgør 16,6 mia. kr. Anlægsloftet består af bruttoanlægsudgifterne vedr. andre anlæg og udstykninger. Solrød kommunes andel efter folketal pr. 1. januar er anvendt som måltal dvs. 63 mio. kr. Råderummet til anlæg i budgetforslaget består af overskud fra finansielt råderum og overskud fra Trylleskov Strand og Havdrup Vest. Udstykningerne bidrager med følgende finansieringskraft: Tabel 19 Investeringsplan, udstykninger (mio. kr.) Udstykninger (mio. kr.) Udstykninger, byggemodning m.m. 29,5 19,2 3,8 1,9 Udstykninger, salgsindtægter m.m. -44,1-58,0-27,5-20,1 Netto til rådighed pr. år -14,6-38,8-23,6-18,2 *)- Foran beløb = midler til finansiering af øvrige anlæg eller forøgelse af kassebeholdningen Dette giver følgende finansieringskraft til anlæg fra finansielt råderum og udstykninger. Tabel 20 Råderum til anlæg ekskl. lånefinansiering (mio. kr.) Råderum til anlæg ekskl. lånefinansiering (mio. kr.) Finansielt råderum *) -20,6-4,2 18,7 33,2 Råderum fra Trylleskov Strand og Havdrup Vest *) -14,6-38,8-23,6-18,2 Samlet råderum *) -35,2-43,0-4,9 15,0 *)- Foran beløb = midler til finansiering af øvrige anlæg eller forøgelse af kassebeholdningen Anlægsplan i budgetforslaget For at overholde det samlede anlægsloft for kommunerne er anlægsbudgettet begrænset for at komme så tæt som muligt på en ramme på 63 mio. kr., hvilket svarer til Solrøds andel ud fra folketal. Dette betyder, at der er prioriteret følgende områder i anlægsplanen: Skoler Helhedsplan på daginstitutionsområdet Kommunens realkapital (veje, stier, trafiksanering og bygninger). Udvidelse af Plejecentret Christians Have med 3. etape i 2017/2018. Hal ved SIC i 2018/19 De enkelte projekter er beskrevet i Mål og Økonomi under faneblad 27. Investeringsplanen for udstykningerne Trylleskov Strand og Havdrup Vest er gennemgået og justeret, så der alene er afsat de nødvendige byggemodningsudgifter m.v., da de belaster anlægsrammen. Endvidere er grundsalgsindtægterne justeret i forhold til det tidspunkt, hvor de forventes indgå i kommunens kassebeholdning. Byrådet godkendte den 23. februar 2015, pkt. 31, at etape 3 i Havdrup Vest udbydes til salg til opførelse af ca. 35 almene familieboliger og storparcel 23 i Trylleskov Strand udbydes til salg til opførelse af ca. 70 almene familieboliger. Det er forudsat, at skema B bliver godkendt inden udgangen af 2016, således at den kommunale grundkapital er på 10 pct. Sker godkendelsen først i 2017 vil den kommunale grundkapi- 18

19 tal stige til 14 pct. Grundkapitallånet er en finansudgift, og der er afsat 21,6 mio. kr. til dette i Salgsindtægt for grundene og den afledte byggemodning inkl. veje er indregnet i anlægsplanen. Der er ansøgt om lånedispensation til skoleudbygningsplanen i En gennemførelse af skoleudbygningsplanen i vil afhænge af, at Social- og indenrigsministeriet giver lånedispensation. Der er følgende udgifter til anlæg i budgetforslaget: Tabel 21 Skattefinansieret anlæg, brutto (mio. kr.) Skattefinansieret anlæg, brutto (mio. kr.) Økonomi-, teknik- og miljøudvalget 22,3 13,8 9,4 8,6 Familie- og uddannelsesudvalget 17,6 24,5 18,0 21,1 Social-, sundheds- og fritidsudvalget 1,6 50,7 72,9 7,6 I alt 41,5 88,9 100,3 37,3 Udstykninger, byggemodning m.m. 29,5 19,2 3,8 1,9 Skattefinansieret anlæg, brutto 71,0 108,1 104,1 39,2 Heraf ældreboliger 42,5 48,3 Skattefinansieret anlæg ekskl. ældreboliger 71,0 65,6 55,8 39,2 Andel af andelsramme ud fra folketal ,0 Overskridelse 8,1 Nedenfor er vist, hvordan forslag til anlægsplan er finansieret. Tabel 22 Finansiering af skattefinansieret anlæg (mio. kr.) Finansiering af anlæg (mio. kr.) Anlæg ekskl. udstykninger 41,5 88,9 100,3 37,3 Anlægsindtægter ekskl. udstykninger -3,1-7,0-2,2 P/L-regulering af anlæg 1,3 2,8 1,6 Finansielt råderum *) -20,6-4,2 18,7 33,2 Lånefinansiering boliger til flygtninge -4,0 Byggekredit (boliger Christians Have)**) -42,5 42,5 Beboerindskud og lånefinansiering ( boliger Christians Have) ***) -81,1 Manglende finansiering af øvrige anlæg 13,9 43,6 76,1 69,9 Udstykninger ****) -14,6-38,8-23,6-18,2 P/l-regulering af udstykninger ****) -0,9-1,0-1,1 Forbrug af kassebeholdning til anlæg*****) -0,7 3,9 51,5 50,6 *) - Foran beløb = overskud **) Foran beløb = indtægter fra træk på byggekredit ***) Foran beløb = indtægter fra lånoptagelse og beboerindskud ****) Foran beløb = større anlægsindtægter end anlægsudgifter *****) Foran beløb = forøgelse af kassebeholdningen 19

20 Økonomisk råderum i budgetforslaget Der kan opgøres følgende økonomiske råderum i direktionens budgetforslag: Tabel 23 Økonomisk råderum, Budgetforslag (mio. kr.) Økonomisk råderum (i mio. kr.) Indtægter Skatter , , , ,2 Udligning 82,0 128,7 145,3 163,1 Tilskud -64,5-62,0-49,8-40,1 Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) -46,7-46,7-46,7-46,7 Tilskud til nedsættelse af skat fra 2013 til ,3-3,7 Indtægter i alt , , , ,9 Udgifter Serviceudgifter, servicerammen 848,6 860,0 866,2 871,4 Serviceudgifter, undtaget servicerammen 64,9 67,8 69,2 70,5 Overførselsudgifter 227,9 232,2 232,2 232,2 Pulje til prisregulering 23,3 46,3 69,9 Renter 3,8 3,5 3,1 3,2 Udgifter i alt 1.145, , , ,3 Resultat af ordinær driftsvirksomhed (Budgetbalance) (- = overskud) *) -34,2-18,6 3,6 17,4 Afdrag på lån 13,6 14,4 15,1 15,8 Finansielt råderum (- = overskud) *) -20,6-4,2 18,7 33,2 Skattefinansierede anlæg - udgifter 71,0 108,1 104,1 39,2 Skattefinansierede anlæg - indtægter -47,2-58,0-34,4-22,3 Pulje til prisregulering 0,4 1,8 0,5 Brugerfinansieret område 1,5 1,6 1,6 1,6 Pulje til prisregulering -0,1-0,1-0,1 Finansforskydninger 5,9-36,6 47,3 6,0 Grundkapital almene boliger 21,6 Lånoptagelse -11,0-7,0-86,9-7,0 Nettoforbrug af kassebeholdningen **) 21,3 4,4 52,1 51,1 *) Foran beløb = overskud **) Foran beløb = forøgelse af kassebeholdningen En tilstrækkelig kassebeholdning Måltallet for kassebeholdningen er fastsat i Økonomisk politik og finansiel strategi til 3 procent af kommunens bruttodrifts og anlægsbudget. Kassebeholdningens udvikling er afhængig af indtægterne fra grundsalg som indarbejdet i budgetforslag I tabellen nedenfor er vist kassebeholdningens udvikling i budgetforslag sammenholdt med måltallet. Tabel 24 Kassebeholdning (mio. kr.) Kassebeholdning (mio. kr.) Budgetforslag primo 103,2 81,9 77,5 25,4 Budgetforslag ultimo 81,9 77,5 25,4-25,7 Måltal for kassebeholdning 43,5 46,2 47,1 46,1 Kassebeholdning ultimo, hvis der ikke kommer grundsalgsindtægter, og byggemodning gennemføres som i budgetforslaget 37,8-25,8-106,5-178,9 Kassebeholdning ultimo, hvis der ikke kommer grundsalgsindtægter, og byggemodning ikke gennemføres som i budgetforslaget 67,2 23,2-53,6-124,0 - Foran beløb = negativ kassebeholdning 20

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Aftale om budget 2016

SOLRØD KOMMUNE. Aftale om budget 2016 SOLRØD KOMMUNE Aftale om budget 2016 Indledning Aftaleparterne har indgået en budgetaftale om budget 2016. Budgetaftalen tager udgangspunkt i Byrådets 1. behandling af budgetforslag 2016-2019, høringssvar

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015

NOTAT. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 NOTAT Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Udarbejdet af økonomi den 19. juni 2014 Foto: 2/12 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2015... 4 Indledning... 4 De overordnede økonomiske

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2013-2016

Bilag til teknisk budget 2013-2016 Bilag til teknisk budget 2013-2016 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 BUDGETTET I TAL... 2 INDTÆGTER...2 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET...12 KORREKTIONER PÅ DRIFTSOMRÅDET...13

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Forudsætninger for budgettet

Forudsætninger for budgettet Forudsætninger for budgettet Byrådet har tre overordnede målsætninger, som danner rammerne om udarbejdelsen af budgettet: Serviceudgifter, anlægsudgifter og beskatning skal være i overensstemmelse med

Læs mere

Bilag til teknisk budget 2014-2017

Bilag til teknisk budget 2014-2017 Bilag til teknisk budget 2014-2017 Indholdsfortegnelse BUDGETLOVEN M.V.... 2 BUDGETTET I TAL... 3 INDTÆGTER...3 DRIFTSUDGIFTERNE... 12 PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING AF DRIFTSBUDGETTET... 12 KORREKTIONER PÅ

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2014 Side 5 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2014 og overslagsårene 2015-2017.

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014

Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Juni 2013 Kommunal udligning og generelle tilskud 2014 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen.

Mål Der er ikke formulerede politiske mål indenfor området, da det er reguleret via lovgivningen. Politikområdet omfatter ydelser efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager råd og vejledning samt udbetaling af sociale ydelser inden for områderne: Enkeltydelser til kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Kommunal udligning og generelle tilskud

Kommunal udligning og generelle tilskud Kommunal udligning og generelle tilskud 2013 Udgivet af: Økonomi- og indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tlf.: 72 26 90 00 Fax: 72 26 90 01 oim@oim.dk www.oim.dk Design: Rosendahls

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING

BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING BUDGETFORSLAG 2016-2019 ÆNDRINGER TIL 1. BEHANDLING 1 Oversigt over tekniske ændringer og ønsker 2016 (2017-2019) Samlet til 1. behandling af forslaget Nr. Prio 2016 2017 2018 2019 Bemærkning Tekniske

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende:

Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Økonomicentrets notat af 14. juni 2010 Den 12. juni 2010 indgik KL og regeringen aftale om kommunernes økonomi for 2011. Hovedpunkterne i aftalen er følgende: Service Anlæg Overførsler Økonomisk trængte

Læs mere

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019

Plancher. Byrådets budgetseminar den 27. august 2015. Budgetlægning 2016-2019 Budgetlægning 2016-2019 Hæfte 3 Plancher Byrådets budgetseminar den Økonomi Tlf. 7210 7501 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericia.dk Budget 2016-19 Byrådet budgetseminar Dagens program Tid Emne

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det

Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Kommentarer til refusionsomlægning pa beskæftigelsesomra det Økonomi- og indenrigsministeriet lægger i nyt udspil op til en reform af refusions-systemet på beskæftigelsesområdet. Reformen dækker udgiftsområderne

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.

Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. - 1 - Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 1. Beskrivelse af ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud, udligning, skatter m.v.: Renter omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og

Læs mere

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende

1.7. Midtvejsregulering af tilskuddet for 2011 m.v... 29 1.7.1. Midtvejsregulering af statstilskuddet for 2011... 29 1.7.2. Modregning vedrørende Indhold 1. Oversigt over det kommunale tilskuds- og udligningssystem... 3 1.1. Tilskuds- og udligningsordninger... 3 1.2. Tidsplan for tilskud og udligning... 5 1.3. Valg af budgetteringsmetode... 8 1.3.1.

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2015-18 blev vedtaget 7. oktober 2014. Byrådet besluttede at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag

genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag genn Administrationens 2. budgetvurdering 2016-19 Bilag Administrationens 2. budgetvurdering Bilag September 2015 Administrationens budgetvurdering, september 2015 Bilag I bilaget gennemgås budgetvurderingens

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014

Notat. Budget 2015 - lovgivning og økonomi. Aftale om kommunernes økonomi i 2015. 15. august 2014 Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2015 - lovgivning og økonomi 15. august 2014 Sagsid. Aftale om kommunernes økonomi i 2015 Den 3. juni 2014 indgik Kommunernes Landsforening og regeringen aftale om

Læs mere

Oversigt over ændringer pr. politikområde Tekniske ændringer... 77 Oversigt over foreløbig fordeling af effektivisering og besparelser pr.

Oversigt over ændringer pr. politikområde Tekniske ændringer... 77 Oversigt over foreløbig fordeling af effektivisering og besparelser pr. - 1 Indholdsfortegnelse Forord...4 Del 1: Hovedtal og perspektiver...7 Indledning...8 Centrale perspektiver for budget 2016-2019... 10 Den økonomiske politik hovedindhold... 11 Risikofaktorer/opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015

Samtlige kommuner. Budgetlægningen for 2015 Samtlige kommuner Sagsnr. 2014-7428 Doknr. 153446 Dato 30. juni 2014 Budgetlægningen for 2015 Til brug for budgetlægningen for 2015 udmeldes hermed det statsgaranterede udskrivningsgrundlag og tilskud

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

UDVALG Budget 2016-2019. Intet angivet. STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00

UDVALG Budget 2016-2019. Intet angivet. STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00 UDVALG Budget 2016-2019 M DE Intet angivet STED KolleKolle, Hareskovby START TIME 27-08-2015 09:30:00 PUNKTER 1. Budgetmateriale i den "elektroniske budgetmappe" Budgetmateriale i den "elektroniske budgetmappe"

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere