opgangsbofællesskabet Danmarksvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010-2011 opgangsbofællesskabet Danmarksvej"

Transkript

1 DSI NETTET I Jægersborgvej 19. 1, 2800 Kgs. Lyngby., telefon opgangsbofællesskabet Danmarksvej Adresse Opgangsbofællesskabet Danmarksvej 39 B, st th, 2800 Kgs. Lyngby Telefon E- mail E- mail til personalet: Bende Winsløw : Helle Obbekær: Henriette Emilie Guerchich: Jesper Mærsk: Birgitte Hoff Johansen:

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 2. Kort om DSI NETTET I DSI NETTET I s bestyrelse DSI NETTET I s daglige ledelse DSI NETTET I s værdigrundlag DSI NETTET I s fire værdier DSI NETTET I s organisatoriske fokusområder DSI NETTET I s arbejdsmiljøpolitiske fokusområder 6 Opgangsbofællesskabet Danmarksvej 7 3. Faktuelt om Danmarksvej 3.1 Formål Lovgrundlag og visitation Målgruppe Ydelser - kerneydelser og randydelser Teoretisk fundament Fysiske rammer Normering Struktur og indhold Individuelt støttetilbud Fælleslejlighedens tilbud Ugeskema Væsentlige begivenheder og ændringer i Faglig udvikling supervision, faglig vejledning mv Samarbejdspartnere/ samarbejdsformer Statistiske oplysninger Evaluering af mål for Udviklingstendenser Mål for Mål A Mål B Mål C 19 2

3 Indledning Bofællesskabet Danmarksvej er et botilbud for borgere primært fra Lyngby-Taarbæk Kommune, der har nedsat funktionsevne pga. længerevarende sindslidelse. Tilbuddet henvender sig til personer mellem 25 og 50 år. Denne virksomhedsplan er delt op i følgende afsnit: Afsnit 2 beskriver den selvejende institution DSI NETTET I. Her er oplysninger om DSI NETTET I s bestyrelse, om DSI NETTET I s værdigrundlag og om DSI NETTET I s organisatoriske og arbejdsmiljømæssige fokusområder. Afsnit 3 beskriver formål og lovgrundlag samt målgruppen og stedets ydelser. Rammerne for botilbuddet præciseres med en beskrivelse af normering og de fysiske rammer. Afsnit 4 beskriver, hvordan dagligdagen er organiseret. Her er en beskrivelse af væsentlige ting fra året, der er gået, og en opsummering af den faglige udvikling, der har fundet sted bl.a. i form af deltagelse i kurser og andre faglige sammenhænge. Afsnit 5 beskriver statistiske oplysninger. Afsnit 6 indeholder en evaluering af arbejdet med det forløbne års mål. Afsnit 7 beskriver de udviklingstendenser, vi ser i botilbuddet. Afsnit 8 beskriver målene for det kommende år. 2. Kort om DSI NETTET I DSI NETTET I er en selvejende socialpsykiatrisk organisation med driftsoverenskomst med Lyngby-Taarbæk Kommune. Formålet med DSI NETTET I er at støtte den enkelte borger med psykisk sygdom i at stabilisere, udvikle og mestre sin egen tilværelse med udgangspunkt i sine egne ønsker, ressourcer og udviklingsmuligheder. Dette søges opnået ved at etablere og udvikle forskellige botilbud, samværsog aktivitetstilbud, beskæftigelses og fritidstilbud, klub-, støtte- og uddannelsestilbud osv. Indsatsen i DSI NETTET I bygger på en recovery-orienteret tilgang ud fra en viden om, at mennesker med psykisk sygdom kan komme sig. Den recovery-orienterede tilgang har rødder i en helhedsorienteret model, der er åben over for forskellige etablerede og alternative behandlingsformer og værktøjer. DSI NETTET I driver: Bo- og netværkstilbuddet på Hjortholmsvej Opgangsbofællesskabet Danmarksvej Huset Hjorten 3

4 Huset Hjorten rummer: dagtilbuddet Samværs- og aktivitetsstedet Hjorten aftentilbuddet Klub Boffen beskæftigelsestilbuddet Virksomheden Hjorten idrætsprojektet for psykisk syge Lyngby-Taarbæk-borgere 2.1 DSI NETTET I s bestyrelse DSI NETTET I s bestyrelse består af seks personer. Den er sammensat, så følgende instanser er repræsenteret: Lyngby Taarbæk Kommune, psykiatrien, medarbejderne, brugerne og beboerne. Bestyrelsen er selvsupplerende med undtagelse af repræsentanterne for medarbejderne, brugerne og beboerne. Disse tre vælges for et år ad gangen. Medarbejderrepræsentanten vælges af og blandt medarbejderne i DSI NETTET I. Dette valg foregår i januar. Brugerrepræsentanten vælges af og blandt brugerne i Samværs- og aktivitetstilbuddet. Dette valg foregår i september. Beboerrepræsentanten vælges af og blandt beboerne i de to bofællesskaber. Dette valg foregår også i september. Bestyrelsen bestod pr af: Formand for bestyrelsen: Lone Schou-Hansen. Lone Schou-Hansen er udpeget af kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Øvrige medlemmer: Socialchef Ole Pass fra Rødovre Kommune Psykiater Heidi Hansen Ergoterapeut Margrethe Thomsen. (Medarbejderrepræsentant) Michael Møller. (Brugerrepræsentant) Niels-Jørgen Poulsen. (Beboerrepræsentant) 2.2 DSI NETTET I's ledelse DSI NETTET I s leder har i 2010 været: Socialrådgiver Benthe Overby DSI NETTET I s souschef har i 2010 været: Ergoterapeut Lars Sveistrup Hansen Lederen er ansvarlig over for bestyrelsen, hvad angår økonomi og kvaliteten af DSI NETTET I s ydelser. Til støtte for lederen er der ansat en 18 ½ timers økonomi- og personalekonsulent: Per Bagge DSI NETTET I s definition på ledelse er: Ledelse er gennem relationerne til personaleteamene i DSI NETTET I, de enkelte medarbejdere, brugere og beboere at skabe grobund for dialog, således at medarbejderne trives og udfolder deres kreativitet og dygtighed i forhold til den faglige opgave. Udgangspunktet for ledelse er 4

5 værdigrundlag, visioner og målsætninger. Ledelse er tovejs og skabes i relationen. Da ledelse bl.a. er at skelne mellem, hvornår der er tale om udviklings- og fornyelsesprocesser, der kræver involvering af medarbejderne, og hvornår der er tale om opgaver, der kræver styring og klar information, er DSI NETTET I s ledelsesområder opdelt i tre ansvarsområder: Opgaveledelse personaleledelse administrativ ledelse 2.3 DSI NETTET I s værdigrundlag, samt de organisatoriske og arbejdsmiljømæssige fokusområder for DSI NETTET I s fire værdier DSI NETTET I har fire værdier, der tilsammen udgør de holdninger, der ligger til grund for, hvordan vi løser opgaver og tilrettelægger alt samarbejde. De er vejledende for adfærd og beslutninger i dagligdagen: Nærvær betyder, at vi er lyttende, åbne og givende i kontakten og i relationen til brugerne. Vi yder en oprigtig, engageret og tydelig indsats. Respekt betyder, at alle både personale og brugere tager hinanden alvorligt på en ligeværdig måde. Respekt er at være tolerant, imødekommende og acceptere det enkelte menneskes ret til at udvikle sig selvstændigt. Vi yder en åben, pålidelig og stabil indsats og søger at nå frem til løsninger, som alle parter kan acceptere og har evner og mulighed for at tage del i. Faglighed betyder at arbejde professionelt og skabe rammer og betingelser, der giver mulighed for udvikling, læring og vækst for både brugerne og personalet. Med faglighed opnår vi udvikling og resultater. Ansvarlighed betyder, at vi løser de opgaver, vi har, på fleksibel og samvittighedsfuld vis. Vi forpligter os til fagligt og personligt med de forskellige roller, vi har, at yde en grundig og kvalitetsbevidst indsats, hvor vi overholder aftaler, står ved det, vi siger og gør, og tager vare på hinanden DSI NETTET I s organisatoriske fokusområder for 2011: Organisatorisk vil vi i 2011 arbejde med tre fokusområder: Administration Faglighed Det sociale fællesskab Under fokusområdet Administration vil vi arbejde med: At udvikle en ny skabelon til virksomhedsplanerne lave ydelsesbeskrivelse og derved tydeliggøre kerneopgaverne, 5

6 arbejde med PR i bred forstand opkvalificere den interne kommunikation forholde os til temaet ny/gammel medarbejder løbende have fokus på generationsskiftet løbende forenkle og tydeliggøre arbejdsgangene i administrationen. Under fokusområdet Faglighed vil vi arbejde med: Fællesndervisning og implementering af den narrative tilgang udvikle virksomhedsplanerne lave ydelsesbeskrivelser, der også tydeliggør kerneopgaverne opprioritere vidensdeling på tværs i organisationen. Under fokusområdet Det sociale fællesskab vil vi arbejde med: Planlægge og afholde WWD i 2011 arrangere en personale-dag deltage i en evt. kulturnat ved at have en bod med oplysninger om NETTET I og WWD DSI NETTET I s arbejdsmiljøpolitiske fokusområder for Revidering af sikkerhedsmappen Målrette indsatsen i forhold til det psykiske arbejdsmiljø Indsatsområde 2. vil ske med særlig fokus på: Det social fællesskab tydeliggørelse af arbejdsopgaven sikre sunde arbejdspladser I forhold til Det sociale fællesskab skal vi: Sikre større vidensdeling i organisationen sikre fælles faglig viden sikre deltagelse i fælles arrangementer arrangere sommerudflugt, julefrokost og en personale sjov dag i forhold til tydeliggørelse af arbejdsopgaven skal vi: Udarbejde ydelsesbeskrivelser for hvert sted udarbejde beskrivelser i forhold til programteori på de to 107 tilbud og på 104 tilbuddet afholde MUS- samtaler, hvor der vil være fokus på arbejdsmiljøet udarbejde ny skabelon for Virksomhedsplanerne i forhold til at sikre sunde arbejdspladser skal vi: Udarbejde ny skabelon til APV er i

7 Opgangsbofællesskabet Danmarksvej 3. Faktuelt om Danmarksvej 3.1 Formål Formålet er at tilbyde en recovery-orienteret rehabiliteringsindsats, der målrettet støtter et individuelt udviklingsforløb mod et mere selvstændigt liv. Mangeårig international forskning viser, at flertallet af mennesker med alvorlige sindslidelser kan komme sig helt eller delvist, hvis de får muligheden. At arbejde recovery-orienteret vil sige, at den indsats, der tilbydes har afsæt i håb og muligheder. Den rehabiliterende indsats er et tilbud om konkret hjælp til at finde sig selv og få et godt liv efter egne ønsker. Forskningen viser, at det bl.a. er vigtigt at fokusere på følgende områder for at fremme recoveryprocesser: - Relationer - at have mulighed for at deltage i sociale fællesskaber og netværk både i og uden for bofællesskabet. - Det gode liv og personligt velvære. - Individuelle mål som den enkelte aktivt ønsker at opnå og vil handle selvstændigt imod. - Inklusion - at have mulighed for deltagelse i fritidsaktiviteter, uddannelse, jobs m.m. på lige vilkår med andre i samfundet. Indsatsen består derfor af både individuel støtte og en forpligtelse til at deltage i et fællesskab. Den individuelle støtte tilbyder beboerne en tillidsfuld relation et partnerskab - hvor håb, anerkendelse og ligeværdigt samarbejde giver beboerne nye muligheder og perspektiver i og på deres liv. Støtten skal indeholde både fysisk og psykisk omsorg og samtidig give forstyrrelser og udfordringer således, at beboernes recovery-proces understøttes bedst muligt. I fællesskabet har beboerne mulighed for at udvikle praktiske og sociale kompetencer. Her gives der støtte til at indgå i demokratiske processer, at løse eventuelle konflikter, at indgå i dialog om glæder, svære tider, følelser og oplevelser, samt tilbud om at indgå i nye netværk omkring meningsfulde aktiviteter. I fællesskabet tilbydes undervisning om beboernes muligheder og rettigheder for at kunne deltage i samfundslivet som ligeværdige medborgere gennem viden om bl.a. recovery-processer, rehabilitering, kost, motion, alternativ behandling og inklusion på arbejdsmarkedet. 3.2 Lovgrundlag og visitation Tilbuddet indgår som om en del af DSI NETTET I s driftsaftale med Lyngby-Taarbæk Kommune. Bofællesskabet er et midlertidigt botilbud efter 107 i Lov om Social Service (Serviceloven), og stedet er normeret til 10 beboere. Bofællesskabet tilbyder støtte i målrettede og tidsafgrænsede forløb. Der er ikke fastsat en tidsramme for opholdets længde, men støtten revurderes minimum en gang om året ved handleplansmødet med den handlepligtige kommunes sagsbehandler. 7

8 Kommunen udarbejder som myndighedshaver hvert år en handleplan for hver enkelt beboer. Dette sker i henhold til 141 i Serviceloven. Handleplanen udfærdiges i et samarbejde mellem kommunens handicaprådgiver, beboeren og kontaktpersonen på Danmarksvej. Det er den enkeltes handleplan, der er udgangspunkt for den individuelle indsats i bofællesskabet. Den aftalte indsats udspecificeres i en udviklingsplan for den enkelte beboer. Planen er et dagligt arbejdsredskab indeholdende en detaljeret beskrivelse af ønsker, mål og handlinger. Den fungerer som et dynamisk samarbejdsredskab, som udarbejdes og løbende evalueres og udvikles af beboer og kontaktperson. På baggrund af den individuelle udviklingsplan udarbejdes der forud for kommunens handleplansmøde en statusbeskrivelse. Denne fremsendes til kommunens handicaprådgiver, der derefter indkalder til handleplansmøde. I henhold til Servicelovens 16 arbejdes der med brugerinddragelse. Dette sker bl.a. i form af indflydelse på fælles beslutninger vedrørende dagligdagens struktur, personaleansættelser, aktivitetsudbuddet, driften vedrørende fælleslejligheden, vedligeholdelsen heraf og nyanskaffelser hertil. På det individuelle plan søges beboerne styrket i at tage ansvar for deres egen proces ved, at de bliver bedt om at give løbende feedback på indsatsen, så denne kan justeres efter den enkeltes behov. Til dette formål anvendes et formaliseret feedback-redskab CDOI( Client Directed Outcome Informed). Visitationen til bofællesskabet sker via et administrationsteam i Lyngby Taarbæk kommune. Administrationsteamet er tovholder for proceduren og ansvarlig for at modtage og behandle anmodninger om visitation til kommunens tilbud. Dette gælder både fra LTK s egne rådgivere og rådgivere fra andre kommuner. Forud for visitationen skal der være et besøg i bofællesskabet for afklaring af om behov og tilbud matcher hinanden, og at der er en enighed om, at der kan etableres et frugtbart samarbejde. I forbindelse med indflytning i bofællesskabet ydes der støtte i form af praktisk hjælp samt mulighed for et indslusningsforløb med besøg i fælleslejligheden for at blive fortrolig med stedets beboere og personale. I forhold til udflytning fra bofællesskabet ydes der støtte i form af praktisk hjælp samt mulighed for at bevare kontaktpersonen i en kort overgangsfase på højest 3 måneder. I denne periode skal behovet for fremtidig støtte afklares. 3.3 Målgruppe Målgruppen for opgangsbofællesskabet er borgere med nedsat funktionsevne på grund af en længerevarende sindslidelse. Borgerne skal på indflytningstidspunktet være mellem ca år. Stedet er normeret til 10 borgere. Borgeren skal have et ønske om støtte til dels at skabe forandringer i sit liv og dels til at indgå i et målrettet samarbejde med personalet frem mod disse ønsker. Målgruppen er kendetegnet ved at have svært ved at klare en selvstændig boligform på grund af manglende struktur og isolationstendens. 8

9 Bofællesskabet er ikke et tilbud til borgere med massivt eller vedvarende stof og/eller alkoholmisbrug, eller med stærkt udadreagerende, voldelig og/eller destruktiv adfærd. Målgruppens indtægtsgrundlag kan være en tilkendt førtidspension, men også personer i en afklaringsfase og/eller i aktivering kan tilknyttes opgangsbofællesskabet. 3.4 Ydelser - kerneydelser og randydelser Kerneydelserne I henhold til 107 i Serviceloven er kerneydelserne for Opgangsbofællesskabet Danmarksvej: Støtte til udførelse af praktiske dagligdags opgaver såsom rengøring, madlavning, indkøb strukturering af hverdagen støtte til personlig omsorg som fastholdelse af medicinsk behandling, sund kost, motion m.m. støtte til at udvikle sociale kompetencer støtte til at skabe og opretholde netværk støttende samtaler samarbejde med pårørende kontaktpersonsordning sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter. støtte til konfliktløsning støtte til at indgå i bofællesskabets demokratiske beslutningsprocesser videnstilførsel gennem fælles undervisning rådgivning omkring økonomiske spørgsmål ledsagefunktioner til møder, behandling, aktiviteter skabe en så sammenhængende og koordineret indsats som muligt for den enkelte dokumentation Støtte til den enkelte beboer aftales og beskrives i en individuel udviklingsplan, som løbende evalueres. Randydelser Bofællesskabet tilbyder herudover en lang række andre ydelser, bl.a.: At deltage i alle DSI NETTET I og DSI NETTET II s øvrige arrangementer fællesundervisning, fester, udlandsrejser osv. at deltage i forskellige udvalg nedsat af Lyngby-Taarbæk Kommune. at deltage i Whole Life arrangementer og andre fælles tilbud indenfor socialpsykiatrien i Lyngby-Taarbæk Kommune en telefonordning, der indebærer, at beboerne i akut opståede situationer udenfor normal arbejdstid kan kontakte deres kontaktperson tilbud om øre-akupunktur (NADA) som supplement til anden behandling støtte til deltagelse i idrætstilbuddene i LIMONE 3.5 Teoretisk fundament Den rehabiliterende indsats på Danmarksvej læner sig op af følgende definition: 9

10 Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er, at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger, og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. ( Hvidbog om rehabiliteringsbegrebet, Marselisborgcentret, 2004) Når man har haft en psykisk lidelse kan det opleves som at blive frataget sin værdighed. At arbejde rehabiliterende kan derfor defineres som at genindsætte i værdighed. Det handler om at give beboeren retten tilbage til selv at bestemme og selv at tilrettelægge sit liv - og at styrke den enkelte til at kunne det. Der arbejdes overordnet efter den systemiske referenceramme med fokus på relationer, netværk og gruppedynamik. Den systemiske tankegang fokuserer på dialog og problemløsning i et tæt og ligeværdigt samarbejde mellem beboere og medarbejdere. Denne tankegang er fundamentet for den rehabiliterende og helhedsorienterede indsats i bofællesskabet. Der udarbejdes individuelle udviklingsplaner for alle beboere. Der arbejdes med lige så mange tilgange og metoder, som der er brug for, og det tilstræbes at udvikle tilbuddet, så der er større sandsynlighed for, at den enkelte kan finde netop den måde, som virker for ham eller hende. Det centrale er den enkelte beboers drømme og håb for livet, og arbejdsprocessen er med til at identificere ressourcer og begrænsninger samt at lave en struktur for forløbet. 3.6 Fysiske rammer Bofællesskabet har til huse i en ejendom bestående af tre opgange med hver fire lejligheder. Stuelejlighederne er på 50 m 2 og 1. sals lejlighederne er på 36 m 2. Lejlighederne er med et værelse, et kammer, køkken, toilet med brus samt entre. Der er fælles vaskekælder, stort badeværelse med kar, samt et fælles samtalerum i kælderen. Fælleslejligheden består af to lejligheder, som er slået sammen. Det ene køkken er i 1998 istandsat og fælleslejligheden er indrettet med spisebord og sofagruppe. Det andet køkken er omdannet til personalekontor. Der er stor have med terrasse samt cykelskure. 3.7 Normering Normeringen er på 120 timer pr. uge til både den individuelle støtte og støtte til deltagelse i fællesskabet. I bofællesskabet er der ansat 3 ergoterapeuter på henholdsvis 32, 35 og 37 timer. Disse timer ligger primært på de 5 hverdage. Derudover er der ansat en ergoterapeut og en socialpædagog på hver 8 timer. Disse timer er primært fordelt på en aften om ugen samt enkelte weekendaktiviteter. Ansatte i aktiviteten: Bende Winsløw, ergoterapeut Henriette Guerchich, ergoterapeut. Helle Obbekær, ergoterapeut, MR Jesper Mærsk, ergoterapeut, lektor ved UCS Birgitte Johansen, socialpædagog 35 timer. 32 timer 37 timer. 8 timer. 8 timer. 10

11 4. Struktur og indhold Den rehabiliterende indsats består i at udvikle et kompetent og empatisk samarbejde mellem beboerne og medarbejderne med udgangspunkt i den enkelte beboers personlige proces med at genvinde magten over eget liv. Dette sker gennem individuel støtte og gennem deltagelse i et fælles liv med andre. Kombinationen af disse to tilbud skaber relationer, dels via kontaktpersonsarbejdet og dels i fællesskabet, der motiverer beboeren yderligere til at deltage i aktiviteter, at tage egne initiativer, at identificere sine egne behov og at turde tage ansvar og få indflydelse på sit eget liv. Det har blandt andet givet øget fokus på arbejdsmarkedsafklaring og ønske om deltagelse på arbejdsmarkedet på forskellige niveauer som: frivilligt arbejde, beskyttet og støttet beskæftigelse. Disse aktiviteter bliver prioriteret højest i forhold til fællesskabets aktiviteter Den daglige struktur fastholdes med fælles morgenmad, frokost eller aftensmad på de 5 hverdage. 4.1 Individuelt støttetilbud. Individuel støtte består blandt andet af: Samtaler med kontaktpersoner hjemmebesøg med praktisk støtte udarbejdelse af udviklingsplan i samarbejde med kontaktperson støtte til at arbejde hen imod sine mål. 4.2 Fælleslejlighedens tilbud Fællesskabets tilbud består blandt andet af: Struktur og rammer fælles indkøb, rengøring, madlavning og måltider forpligtende socialt samvær kontakt og uforpligtende socialt samvær husmøder undervisning støtte til idræt ture, både sociale og oplevelsesture, og undervisning/ studieture. 11

12 4.3 Ugeskema Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Morgenmad kl Regnskab og indkøb - Malegruppe i ulige uger. Morgenmad kl Hjem.besøg Morgenmad kl Kl Madplanlægning & fælles rengøring. Morgenmad Kl Hjem.besøg Morgenmad kl.9.30 LIMONE. Personale efter behov Personale efter behov LIMONE LIMONE Husmøde kl Frokost kl. 13 Hjem.besøg NADA Hjem.besøg Kl Forpligtende socialt samvær Aftensmad kl Aftensmad kl. 18. Jesper Aftensmad kl Aftensmad kl. 18. Birgitte. 4.4 Væsentlige begivenheder og ændringer i 2010 Efter flere succesfulde fællesarrangementer de forgangne år ser beboerne muligheder i at gøre udadvendte aktiviteter sammen uden personale. Således har to beboere været på en 3-dages telttur i Nordsjælland og selvstændigt arrangeret en 4- dages sommerhustur med beboere fra et andet bofællesskab. Begge aktiviteters fokus var om den fælles interesse: kystfiskeri. Tre beboere har været på en begivenhedsrig tur til Warszawa uden personale. Herudover har bofællesskabet været på flere endagsture i DSI NETTET I s bus. Det har været både frilufts- og kulturelle ture rundt på Sjælland. Sundhed var et gennemgående tema i 2010, hvor samarbejdet med Sundhedsbussen i Lyngby Taarbæk Kommune fortsatte. I februar 2010 blev der gennemført opfølgende sundhedssamtaler med beboere og medarbejdere. Samtalerne blev tilbudt alle, der deltog i sundhedssamtalerne i 2009 og indeholdt også tilbud om at få lavet en konditest. Samtalerne viste behov for fortsat at have fokus på KRAM faktorerne: Kost, Rygning, Alkohol og Motion, og på at styrke den enkelte beboer til at tage ansvar for at leve et sundt liv. Alle beboere har derfor deltaget i en temadag med fokus på sammenhængen mellem kost og psyke med oplæg af bl.a.kostvejleder Mia Damhus, og læge Vagn Hansen. Temadagen var arrangeret af Juvelhuset i Herlev, som en del af deres kostomlægningsprojekt. 12

13 Derudover er der støttet op om deltagelse i LIMONEs ugentlige aktiviteter, i de fælles tilbud som Sundbyløbet og Sct.Hans løbet, samt i World Walking Day et lokalt motionsarrangement som DSI NETTET I stod for i Styrkelse af den enkeltes netværk har også været i fokus. Flere beboere har deltaget i forskellige sociale arrangementer bl.a. på Paradisco i København, Jazz på Kirsten Marie, festaften i Wallmanns saloner, studiebesøg i Huset på Trappebæksvej i Svendborg, restaurantbesøg m.m. Endvidere er der blevet afholdt et julearrangement for pårørende med stor tilslutning. Der har fortsat været øget fokus på arbejdsrelaterede aktiviteter i bofællesskabet. Der arbejdes målrettet med de daglige aktiviteter i forhold til at styrke den enkeltes arbejdsmarkedskompetencer. To beboere har i årets løb været stabilt tilknyttet Flyverteamets beskyttede beskæftigelse. 4.5 Faglig udvikling supervision, faglig vejledning, fællesundervisning, kurser og andre faglige sammenhænge for beboere og medarbejdere. Medarbejdernes deltagelse i fagligt udviklende sammenhænge/tilbud: Supervision: Ved psykolog Susanne Bargman. faglig vejledning: Anvendes ad hoc. p-møde med leder: 2 timer hver måned ugentligt personalemøde: 1 1/2 time for de daglige medarbejdere. personalemøde for hele gruppen: 2 timer hver anden måned. teammøde: 1 time hver morgen. Dagens personale deltager. fælles p-møde med hele DSI NETTET Is personalegruppe: 1 1/2 timer hver måned. Faglig Forum. Fællesundervisning - Faglig Forum Faglig Forum arrangeret af DSI NETTET I afholdes en gang om måneden i 1 1/2-3 timer med oplægsholdere internt eller eksternt. Faglig Forum har til formål at udvikle fælles faglig identitet, fælles referencerammer og være forum for refleksion og inspiration. Fællesundervisningen skaber mulighed for, at både brugere og medarbejdere kan indlære nye kompetencer og aflære gamle roller og vanetænkning. Fælles undervisning er fælles kompetenceudvikling for beboere og medarbejdere. Emnerne på Faglig Forum har i 2010 blandt andet været: God social praksis ved Jens Hjort Andersen programteori ved Pia Bille oplæg fra Faglig Netværk i Socialpsykiatris årsmøde for ergoterapeuter ved Jytte Rottbøl oplæg om Filipine-uddannelsen ved Inge og Merete DSI NETTET II, om arbejdet med Sidelinjens relations- og kognitive uddannelse pårørendearbejde og handicapkonventionen ved Knud Kristensen, SIND narrativer som metode ved Konsulenthuset Qua præsentation af masterprojekt om anvendelse af feedback i rehabilitering ved Helle Obbekær, Master i Rehabilitering oplæg om lederuddannelsen på Metropol, Lars Sveistrup oplæg om Masteruddannelse i medborgerskab, Jytte Rottbøl oplæg om videnscentrets skriveværksted ved Jacob Nørlev organisationsdag i DSI NETTET I ved Filosof Keld Brikner. 13

14 Herudover har beboere og personale haft fælles undervisning på Danmarksvej samt deltaget i anden undervisning bl.a.: Om OCD- herunder leveregler, kognitive forvrængninger og behandling, ved Lillian Hansen, Slotsvænget. musikterapi på Hedelund om anvendelse af feedbackskemaer (CDOI), ved Psykolog Susanne Bargmann sammenhæng mellem kost og psyke arrangeret af Juvelhuset i Herlev fælles kursusrække under Centrum for viden om psykisk sundhed i Lyngby. seminar om livshistoriefortælling ved psykolog Jonas Gustavson kursus om rehabilitering, recovery og skizofreni arrangeret af Psykiatrifonden om livshistoriefortælling ved ergoterapeut Karen Johansen om grænsesætning og konfliktløsning ved Signe Bengtsen. En medarbejder har holdt tre måneders orlov for at færdiggøre en projektopgave i forbindelse med sin Master i Rehabilitering. Uddannelsen blev afsluttet i august Der ud over har medarbejdergruppen deltaget i relevante faglige temadage og møder arrangeret af Ergoterapeutforeningen, Dansk selskab for Psykosocial Rehabilitering, Det sociale Netværk og Psykiatrifonden. 4.6 Samarbejdspartnere/ samarbejdsformer I bofællesskabet er der fokus på at skabe en så sammenhængende og koordineret indsats som muligt for den enkelte beboer. Samarbejdet med Lyngby-Taarbæk Kommune foregår primært med socialforvaltningens handicaprådgivere. Samarbejdet tager udgangspunkt i det årlige handleplansmøde efter 141 i Lov om Social service. Inden et handleplansmøde udarbejdes en statusbeskrivelse af den indsats, der har været for den enkelte beboer. Statusbeskrivelsen udarbejdes af kontaktperson med eller uden beboerens deltagelse. Samarbejdet med socialforvaltningen kan i øvrigt bestå i gensidig orientering omkring det daglige arbejde i enkelte sager, økonomi, ansøgninger mm. Vi samarbejder tillige med pensionsrådgiverne og jobcenter, hvor det er relevant. Der samarbejdes med Distriktspsykiatrisk Center om de tilknyttede beboeres behandlingsforløb. Dette foregår primært gennem ressourcemøder hvor beboer, kontaktperson, sygeplejerske, psykiater og andet netværk deltager. Der samarbejdes med Psykiatrisk Center Gentofte omkring beboernes indlæggelser, udskrivninger og støtte til medicinsk behandling. Dette samarbejde sker primært på udskrivningsmøder ved afslutningen af behandlingsforløb. Samarbejde etableres også med beboernes egen praktiserende læge, psykiater eller anden behandlingsinstans. Beboernes familier og pårørende forsøges inddraget i et tæt samarbejde ud fra en viden om, at et støttende netværk virker fremmende på recovery-processer. Dette samarbejde etableres med respekt for beboerens ønsker og motivation. 14

15 5. Statistiske oplysninger Lejligheder: Der har i 2010 været seks udflytninger og tre indflytninger. Der er for øjeblikket kun mandlige beboere. Aldersgruppen er mellem år. Den er fordelt som følger: 2 beboere er under 30 år 3 beboer mellem år 2 beboere mellem år 1 beboer mellem år. Tilknytningen til bofællesskabet er fordelt som følger: 2 beboere i 7-12 år 6 beboere i 0-4 år. Indlæggelser: 1 beboer har i 2010 været indlagt i en kort periode på Psykiatrisk Center Gentofte. Pension/job: 7 beboere er på førtidspension 1 beboer er på kontanthjælp 2 beboere har beskyttet beskæftigelse i Flyverteamet. Fremmøde i fællesskabet: Alle beboere har fremmøde i fællesskabet i løbet af en dag 2-6 beboere benytter generelt fællesskabets aften- og weekend aktiviteter. Hjemmebesøg: Hver beboer har i gennemsnit modtaget 1 hjemmebesøg om ugen. Handleplansmøder, og udviklingsmøder: Der er afholdt otte handleplansmøder to beboere har ressourcemøder i Distriktspsykiatrien hver 3. måned der har været et fælles pårørendearrangement og tre familiesamtaler samtlige beboere har lavet en udviklingsplan (redskab til at fastsætte og prioritere mål) og har også nået at revurdere denne. Ugentligt Husmøde: Samtlige beboere deltager i det ugentlige husmøde. Telefonordningen, som er en fast del af bofællesskabet tilbud, har i 2010 kun været benyttet i meget beskedent omfang. Ordningen er efter brugernes vurdering en god sikkerhed og tryghed at have. SMS beskeder indgår i telefonordningen. 15

16 6. Evaluering af mål for 2010 Målene for 2010 er blevet evalueret og justeret to gange i årets løb på husmøder i august og december. De overordnede mål i 2010 var: Mål A: At styrke den enkelte beboers evne til at tage ansvar for egen sundhed og velvære. Dette både i det fælles liv i bofællesskabet og i eget selvstændige liv. Mål B: Styrke den enkelte beboers selvstændighed gennem skabelse af en personlig aktørbevidsthed. Handleplan mål A: Vi fortsætter samarbejdet med Sundhedsbussen. Alle beboere får mulighed for at få lavet en konditest i løbet af 2010 fokus på støtte til selvstændigt fremmøde i Limones aktiviteter fortsat fokus på sunde indkøb til fællesskabet og hos den enkelte fjerne den fælles frokost i bofællesskabet for at fremme nødvendigheden af selvstændige indkøb til eget køleskab etablering af Nada øreakupunktur som fast tilbud 2 gange om ugen studietur til bosted i Svendborg, der har fokus på kost og Nada. Succeskriterier for mål A: Mindst 7 beboere får lavet en konditest 7 beboere får opstillet et individuelt sundhedsmål i deres udviklingsplan mindst 5 beboere er aktive i Limone Idrætsforening med mindst en aktivitet ugentligt beboerne giver udtryk for øget velvære og forbedret sundhedstilstand. Konklusion mål A: Målet er delvist nået. Fire beboere har fået opstillet sundhedsmål i deres udviklingsplan og i gennemsnit har tre beboere deltaget fast i en ugentlig aktivitet i Limone. Den fælles frokost er afskaffet i fællesskabet, men der skal fortsat arbejdes på at støtte op om indkøb til egen husholdning. Flere beboere profiterer af og efterspørger NADA, men det har vist sig vanskeligt at tilbyde på faste tidspunkter. Det tilstræbes at være et tilbud efter behov. Flere beboere giver gennem den ugentlige feedback udtryk for øget velvære bl.a. i form af tilfredshed med fællesskabets aktiviteter. Handleplan mål B: Implementere brugen af feedback skemaer i de ugentlige individuelle samtaler holde de individuelle udviklingsplaner levende og brugbare for den enkelte ved at justere mål minimum hver 3. måned støtte til at få kontrol over sygdommen og den medicinske behandling støtte den enkelte i at etablere sig i nye netværks- og interessegrupper uden for bofællesskabet fastholde kunstgruppen fokus på forpligtende socialt samvær en gang ugentligt 16

17 etablere inspirerende undervisning i forhold til beboernes ønsker og behov stimulere til selvstændig deltagelse i sociale aktiviteter i eller udenfor den socialpsykiatriske kontekst. Succeskriterier for mål B: At beboerne giver udtryk for øget bevidsthed om egne mål og støtten der skal til for at nå dem, ved at blive bedt om at give løbende feedback på indsatsen i bofællesskabet at beboerne giver udtryk for at den individuelle udviklingsplan er et brugbart udviklingsredskab at mindst 2 beboere får etableret sig i nye sociale sammenhænge uden for bofællesskabet. at beboerne finder undervisningen relevant og inspirerende. Konklusion mål B: Målet er nået helt på den måde at nye arbejdsgange og metoder er implementeret, men at der dog fortsat skal arbejdes på en udvikling af disse. Dette skal også ses i relation til at nye beboere skal introduceres og gøres bekendt med samarbejdet og den rehabiliterende indsats. 7. Udviklingstendenser Væsentlige udviklingstendenser af betydning for aktiviteten. Seks beboere er i løbet at 2010 flyttet fra bofællesskabet enten for at flytte til egen lejlighed eller til et mere støttende tilbud. Dette ser vi blandt andet som en konsekvens af at indsatsen i, at bofællesskabet er blevet mere målrettet og fokuseret på om tilbuddet er brugbart for den enkelte beboer. Anvendelse af feedback- redskabet CDOI har været med til at skærpe bevidstheden om dette. Der er indtil nu flyttet fire nye beboere ind i bofællesskabet. De nye beboere er yngre og har ønsker om og behov for at kunne deltage i aktiviteter på lige fod med andre i samfundet. Det betyder et øget behov for afklaring af muligheder samt styrkelse af den enkeltes kompetencer både i forhold til arbejde, uddannelse og i sociale sammenhænge. Den nye beboergruppe har flere pårørende. Det har medført et behov for fokus på at få inddraget de pårørende i et støttende samarbejde i det rehabiliterende arbejde. For at de pårørende kan være ressourcepersoner i den enkeltes udviklingsproces skal de forsøges inddraget og tilbydes viden om den rehabiliterende indsats og deres rolle i denne. Kvaliteten af indsatsen er blevet øget gennem udvikling af medarbejdernes kompetencer. Der har været meget fokus på at etablere nye arbejdsgange og interne strukturer, der har strammet op på samarbejdsprocesserne mellem beboerne og medarbejderne. Dette er blandt andet sket ved implementering af systematisk anvendelse af feedback fra beboerne på den indsats, der tilbydes. Hvilket igen har medført, at indsatsen er blevet mere målrettet og fokuseret. Udviklingen har gået meget hurtigt, og det har vist sig vanskeligt i samme hastighed at formidle denne udvikling. Der er derfor et stort behov for dokumentation og beskrivelse af indsatsen, samt formidling af denne, hvilket vil være et væsentligt fokusområde i det kommende år. 8. Målsætninger for det kommende år Vi har afholdt det årlige evalueringsmøde, hvor målene for 2010 blev evalueret og målene for 2011 blev diskuteret. 7 beboere deltog i mødet. 17

18 8.1 Mål A: At styrke den enkelte beboer i at leve et sundt og aktivt liv. Beskrivelse af problemstillingen: Beboergruppens sammensætning har ændret sig og er nu præget af en yngre aldersgruppe, der har ønsker om øget aktivitet og deltagelse i samfundslivet. Men manglende tro på egne ressourcer og evne til at fastholde en struktur har givet mange negative erfaringer. Der er derfor et stort behov for at stimulere og støtte den enkeltes handlekraft. Handleplan mål A: Arbejdsmarkedsafklaring - gennem deltagelse i de daglige aktiviteter i bofællesskabet trænes evnen til at indgå og overholde aftaler, lære sociale spilleregler m.m. - gennem beskyttet og støttet beskæftigelse - gennem opsøgende arbejde i forhold at finde praktikpladser på lokale arbejdspladser Motion - gennem deltagelse i Limones aktiviteter, etablering af et gå/løbe-projekt i bofællesskabet, deltagelse i motionsaktiviteter uden for socialpsykiatrien som f.eks WWD Sund kost fortsat fokus på sunde indkøb til fællesskabet og til den enkeltes husholdning. Netværksdannelse - gennem fælles aktiviteter i bofællesskabet og støtte til deltagelse i individuelle interessefællesskaber uden for bofællesskabet Udvikling af medborgerskabskompetencer - gennem undervisning om rettigheder og pligter i samfundet. (En beboer deltager i projekt under Socialministeriet til udvikling af medborgerskabskompetencer ). Succeskriterier for mål A: Alle har opstillet mål for aktiviteter og beskæftigelse i deres individuelle udviklingsplan. etablering af en løbegruppe med deltagelse af min. 4 beboere ugentligt samt deltagelse i Limones aktiviteter alle køber ind til eget køleskab minimum en gang om ugen gennemførelse af minimum tre fællesaktiviteter uden for bofællesskabet i årets løb med deltagelse af alle beboere som fest, ferietur, undervisning m.m. undervisning i bofællesskabet med minimum seks undervisere udefra med deltagelse af alle beboere. Målemetode for mål A: 18

19 Evaluering af den individuelle udviklingsplan minimum en gang årligt i forbindelse med udarbejdelse af status løbende registrering af beboernes deltagelse i de etablerede aktiviteter mundtlig evaluering på de ugentlige husmøder indsamling af brugernes feedback på indsatsen gennem anvendelse af feedback-redskabet CDOI. 8.2 Mål B Udvikling af et støttende og tillidsfuldt samarbejde med beboernes pårørende gennem både fælles og individuelle aktiviteter. Beskrivelse af problemstillingen: Der har været 60% fraflytning fra bofællesskabet i løbet af året, og de nye beboere, der er flyttet ind, er yngre med flere pårørende. Det har skabt et behov for samarbejde og inddragelse af disse pårørende for, at de kan bidrage som ressourcer for den enkelte beboers recoveryforløb. Handleplan mål B: Café-møde i forbindelse med indflytning, for etablering af kontakt og lære hinanden at kende tilbyde familiesamtaler for beboere og pårørende tilbyde fælles informationsaften om indsatsen i bofællesskabet for alle pårørende og beboere arrangere sociale netværksaktiviteter. Succeskriterier for mål B: Afholdelse af café-møde for alle nye beboere afholdelse af familiesamtaler med min. tre beboere afholdelse af en fælles informationsaften om indsatsen på Danmarksvej afholdelse af to sociale arrangementer i form af en sommer-grillaften og et julearrangement. Målemetode mål B: En registrering af antallet af deltagere og opbakning i øvrigt til de enkelte arrangementer. 8.3 Mål C. Arbejde med at beskrive og dokumentere den rehabiliterende indsats. Beskrivelse af problemstilling: Den rehabiliterende indsats er blevet mere målrettet og fokuseret. Det betyder at der er behov for beskrivelse og formidling af, hvad indsatsen indeholder samt tydeliggøre hvilke muligheder, der er i det samarbejde, der tilbydes bofællesskabets beboere. Denne tydeliggørelse skal ske både i forhold til nuværende og kommende beboere og i forhold til bestillerne af udbuddet (kommunernes sagsbehandlere). Der er desuden behov for formidling af succesfulde forløb til inspiration for andre brugere, og for at bringe viden om og forståelse for denne borgergruppe ud i samfundet 19

20 Handleplan mål C: Lave analyser af så mange elementer af indsatsen som muligt gennem anvendelse af programteori indsamle feedback fra beboerne gennem månedlige målinger, der bearbejdes elektronisk og fremstilles i en graf indføring af en personlig mappe hos den enkelte beboer med den individuelle udviklingsplan. Mappen skal gøres til et levende samarbejdsredskab ved de ugentlige samtaler lave ydelsesbeskrivelser. Succeskriterier mål C: Vi får i 2011 lavet fem aktivitetsbeskrivelser gennem anvendelse af programteori der er indsamlet månedlig feedback fra alle beboere i årets løb mappen anvendes ved de ugentlige samtaler med alle beboere der er lavet ydelsesbeskrivelse efter standard i Lyngby -Taarbæk kommune. Målemetode mål C: Vi vil løbende registrere de indsamlede data. Mappens anvendelse og brugbarhed vil blive evalueret på husmøde. Evaluering: Evalueringen af målene vil foregå i løbet af året på et af de ugentlige husmøder. Her har beboerne mulighed for at give udtryk for deres vurdering af, hvordan det går i forhold til opnåelse af målene. 20

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015.

Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Årsberetning for Botilbuddet Danmarksvej 2014-2015. Evaluering af målene for 2014. Målene er evalueret to gange sammen med beboerne på et husmøde i september 2014 og i januar 2015. Mål A: Styrke den enkelte

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2011-2012 KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2012-2013 Indhold Indledning... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 3 Hvad er Kløverengen?... 4 Hvad er Kløverengens kerneværdier?... 4

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012

Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 Recovery-orientering fællesfagligt grundlag 2012 SOCIALFORVALTNINGEN Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Indledning Som en del af den fortsatte faglige udvikling i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne i Aarhus

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 FOR KLØVERENGEN 1 Kløverengens virksomhedsplan 2014-2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er der sket i 2013... 3 Hvorfor en virksomhedsplan?... 4 Hvad er Kløverengen?... 4 Botilbud...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget

Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Beskrivelse af det kliniske undervisningssted Botilbuddet Parkvænget Adresse: Byparkvej 87 Postnummer: 2600 Telefonnr.til afd./ stedet: 45 11 70 65 Telefaxnr.: 45 11 70 99 Hjemmeside: Lederen Navn og titel:

Læs mere

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen

Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Page 1 of 5 Intranote / Forvaltninger / Borger & Arbejdsmarked / Social & Tilbud / Kvalitetsstandarder/Servicedeklarationer / Psykiatri Birkevangen Servicedeklaration/Kvalitetsstandard - Birkevangen Socialpsykiatrisk

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget?

Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? Den gode handleplan og borgerinddragelse hvad er gode mål for en indsats og hvordan får man borgeren inddraget? VUM superbrugerseminar 2015 - Pia Laursen Pollard, Aalborg Kommune - Dorte From, Socialstyrelsen

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden

Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Servicedeklarationen for Støttecenter Fruerlunden Adresser og telefonnumre - Støttecenter Fruerlunden Fruerlunden 67 5700 Svendborg Telefon: 62229177 - Psykiatrileder Ellen Christensen Telefon: 6223 3960

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune. Nettet. Anmeldt tilsyn April 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune. Nettet. Anmeldt tilsyn April 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk kommune Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Nettet Anmeldt tilsyn April 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1.1 Overordnet... 2 1.1.2 Fysiske rammer...

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien

Socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien Indhold Hvilke opgaver har visitatorerne?... 4 Hvem kan henvende sig?... 4 Hvilke tilbud har vi?... 4 Bostøtte... 5 Boliger... 5 Beskæftigelse...6 Øvrige tilbud...8

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse for Socialpsykiatrisk Støtte i eget Hjem

Kvalitetsbeskrivelse for Socialpsykiatrisk Støtte i eget Hjem Kvalitetsbeskrivelse for Socialpsykiatrisk Støtte i eget Hjem efter Lov om Social Service 85 Socialpsykiatrisk Center Herning FEB 2014 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. side 3 2. Værdigrundlag for støtte

Læs mere

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14

Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Det Sociale Akuttilbud Bredgade 14 Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale Akuttilbud Fælles stue og køkken Samtalerum Værelse til overnatning Velkommen til en kort præsentation af Det Sociale

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune Tilsynsrapport Lyngby-Taarbæk Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen DSI NETTET I Anmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede...

Læs mere

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014

Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 Servicedeklarationer for tilbud til udsatte borgere Godkendt i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget d. 28. oktober 2014 1 Servicedeklaration Viborg Krisecenter Tilbuddets navn og kontaktoplysninger: Viborg

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II

Virksomhedsplan 2012 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Virksomhedsplan 2012 for botilbuddene Ingersvej og Jyllingevej DSI NETTET II Adresse Ingersvej 10, 2600 Glostrup Adresse Jyllingevej 193, 2610 Rødovre Telefon Administration: 22 52 35 78 Leder Susanne

Læs mere

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup

Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Servicedeklaration for Friplejeboligerne Stentoft Sdr. Stenderup Adresser og telefonnumre Bostedet Stentoft Sdr. Stenderup Stenderupvej 191 6072 Kolding E-mail: pus@pusvikar.dk Telefon: 70 210 211 Fax:

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Center for Handicap, Roskilde Kommune:

Center for Handicap, Roskilde Kommune: Center for Handicap, Roskilde Kommune: Den faglige tilgang og de konkrete tilbud Indledning Center for Handicap (CfH) blev dannet i 2010. En lang række tilbud om støtte og hjælp, aktivitet og beskæftigelse

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City

Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City Kollektive bofællesskaber og solistboliger 85 medarbejderne Center City 85 medarbejderne H.C. Andersens Boulevard 25,3 1553 København V Tlf.: 33328411 1 Hvem er vi Hjemmevejlederne omfatter 28 85 medarbejdere

Læs mere

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab

Handicappolitik 2013-16. Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab Handicappolitik 2013-16 Politik om lige rettigheder, fællesskab og medborgerskab 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Indledning... 5 Værdier og principper... 6 FN s handicapkonvention... 8 Mål for handicappolitikken...

Læs mere

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning

Ydelseskatalog. Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen. Center for Specialundervisning Aktivitets- og samværstilbuddet Regnbuen Center for Specialundervisning Aktivitets- og Samværstilbuddet Regnbuen Nødebovej 38, 3490 Fredensborg Lov om Social Service 104, Lov om Social Service 86 stk 2

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk

Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Værd at vide om Åben Dialog til fagfolk Videnscenter for Socialpsykiatri Indhold Denne pjece vil gøre dig lidt klogere på, hvad Åben Dialog er, hvordan det foregår, samt hvad borgeren og du som professionel

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk

Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Sundhedens Center Træning, Aktivitet og Rehabilitering Lindhøjvænget 1 5330 Munkebo www.kerteminde.dk Kontakt oplysninger Leder: Trine Gisselmann Andersen Tlf.: 65 15 17 31 E-mail: tgi@kerteminde.dk Klinisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION

DANNEBROGSGADE 12. Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION DANNEBROGSGADE 12 Et botilbud for voksne sindslidende i Københavns Kommune under 108. KONTAKTINFORMATION Dannebrogsgade 12, 1660 København V Personalet: 33 17 83 13 Leder: 33 17 81 50 Souschef: 33 17 81

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering

Juli 2003. Et redskab til matchning af brugere og botilbud. Indflytningsparathedsskema IPAS. for evaluering Juli 2003 Et redskab til matchning af brugere og botilbud Indflytningsparathedsskema IPAS for evaluering Forord Notatet om indflytningsparathedsskemaet IPAS er udarbejdet på baggrund af en evaluering af

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Virksomhedsplan Solbakken

Virksomhedsplan Solbakken Virksomhedsplan Solbakken Indhold Indledning 2 Om Voksenhandicap. 3 En god by for alle 3 Den aktive borger 3 Medborgerskab 3 Social kapital 3 Økonomisk balance i et udviklingsperspektiv. 3 Borgeren bliver

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel.

I det følgende vil vi beskrive vores værdier samt hvordan de kommer til udtryk i praksis. Vi arbejder ud fra en tretrinsmodel. Ulvskovs værdigrundlag Menneskesyn Vi opfatter den unge som værende en aktiv medspiller i sit eget liv. Den unge besidder en indre drivkraft til at ændre sit liv (i en positiv retning). Den unge er som

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening

At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening At give en særlig støtte til unge med psykisk sygdom giver god mening CAFA har taget status på projekt På Vej et metodeudviklingsprojekt, der har til formål at støtte unge med psykisk sygdom i uddannelse

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526

Amanda Kollegiet Ågerupvej 66 2750 Ballerup tlf.70272526 Juni 2011 Ungdomsproblemer.dk tilbyder et kollegielignende opholdssted efter servicelovens 142,6 tilbud. Der er plads til fire unge. Tilbuddet kan både benyttes af kommuner såvel som private. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde

Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Et tilbud om undervisning, social udvikling og et tæt familiesamarbejde T O P S H Ø J Familieinstitutionen Topshøj ApS. Topshøjvej 60. DK-4180 Sorø Tlf.: 57 83 12 21. topshoj@topshoj.dk.

Læs mere

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted

Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Beskrivelse af det kliniske undervisningsforløb på 3. modul Skriv navnet på det kliniske undervisningssted Adresse: Byparkvej 87, 2600 Glostrup Kommune Telefonnr. til afd./stedet: 45117065 Telefaxnr.:

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere