-- Venlig hilsen. Fam Kannegaard Lybæk Højvangen 33, Assentoft 8960 Randers /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-- Venlig hilsen. Fam Kannegaard Lybæk Højvangen 33, Assentoft 8960 Randers +45 64645141/+45 53328379"

Transkript

1

2

3

4

5 Vi er en familie på 4, som er en af de nærmeste naboer til Daka. Vi er meget bekymret over den mulige placering af et biogas anlæg så tæt på vores bopæl. Vi oplever jævnligt lugtgener, ikke kun på vores adresse, men også i resten af Assentoft og Romalt. Vi frygter at det vil blive værre, hvis der også skal anlægges et biogasanlæg så tæt på beboelse. Vi har dog lært at leve med det. Vi skal jo alle være her, og Randers har brug for alle de arbejdspladser vi kan få. Vores største frygt er dog de støjgener, som vi er bange for et biogasanlæg vil være med til at øge. Vi oplever døgnet rundt en dyb brummen fra Dakas fabriksudstyr, støj fra deres maskiner, lastbiler der kører til og fra Daka, lastbiler der lige skal hilse på hinanden med deres horn, damp der lukkes ud af ventiler, osv. Daka producerer døgnet rundt, så der er aldrig ro. Om sommeren har Daka dispensation til at producere i weekenderne, og det kan være lidt svært at sove når det hele tiden lyder som om der holder en lastbil,( hvis motor går i tomgang) lige uden for ens soveværelses vindue. Vi mener at det kan være sundhedsskadelig med baggrundsstøj døgnet rundt. Vi døjer i forvejen også med støj fra Kronjyllands Jagtforenings Flugtsskydningsbane, som er nabo til Daka.Vi har flere gange henvendt os til Randers Kommune ang. kraftig støj fra skydebanen (vi har målt over 95db på vores og flere naboers terrasser). Ved støj over 95db er høreværn påkræver, for at undgå mulige høreskader. Det har Randers Kommune valgt at se bort fra, under henvisning til en miljøgodkendelse som Jagtforeningen har. Den godkendelse er baseret på nogle støjtabeller og ikke egentlige støjmålinger på vores eller naboernes matrikler. Alt i alt er vi bange for at vi kan kommer til at bo i et støj helvede, som måske kan være sundhedsfarlig. Vi kan også frygte at vores bolig falder i værdi og kan blive meget svær at sælg i fremtiden. Det skal dog siges at Daka altid har været meget imødekommende og seriøse når vi har henvendt os, med klager over lugt eller støjgener. -- Venlig hilsen Fam Kannegaard Lybæk Højvangen 33, Assentoft 8960 Randers /

6 Randers Kommune Att. Rikke Gilling Søften d. 12. oktober 2012 Placering af biogasanlæg i Randers Randers kommune afholder endnu en debatfase vedr. lokalisering af biogasanlæg i Randers. Landboforeningen Kronjylland er stadig en stor tilhænger af, at der placeres biogasanlæg i kommunen. Særligt ligger vi vægt på at placeringen tilgodeser afsætningsmulighederne for gassen, i form af en bynær placering. Derfor vil Landboforeningen Kronjylland gerne støtte forslaget til en ny lokalisering ved Daka, idet der samtidig kan være synergieffekter ved placeringen. Udpegningen bør dog ikke stå alene, men suppleres af flere egnede lokaliteter i Kommuneplan Med venlig hilsen Anders Laustsen Formand for Landboforeningen Kronjylland

7 Emne: Forslag til placering af biogasanlæg ved Daka Det håber jeg ikke, I mener alvorligt. Nu er det endelig - efter mange år med alvorlige luftgener fra DAKA - lykkedes at begrænse generne til et mindre antal dage, så man ikke længere har fortrudt, at man købte hus i Romalt. Så kan I da ikke komme og etablere noget andet, som vil give nye lugtgener. Der bor jo flere tusinde mennesker meget tæt på DAKA. Det må kunne lade sig gøre at finde et andet sted, hvor det ikke vil genere så mange mennesker. Venlig hilsen Solveig Maksten Ottosminde Randers SØ

8 Emne: Biogas. Vi bor omkring 500 meter fra Daka, og vi kan daglig lugte deres udslip, og kommer der et biogas anlæg i tillæg, er der ingen der vil bo i området.vi boede tidligere i Stevnstrup og kørte ofte omkring anlægget ved Laubjerg eller der omkring, så vi kender lugten og scenerne omkring. Vil vores borgmester flytte fra Helsted og på Klostervej, så kan han selv lugte senerne. Det er som Niels Hausgård med atomkraft, bare ikke i hans have. Ole seedorff Sørensen. Klostervej 14 Assentoft.

9 Hej Det undrer mig MEGET, at en placering ved Daka er kommet i spil. Hvis der skal dispenseres for udvalgets fastlagte retningslinjer, bør HELE kommunens areal gennemgås på ny. Det er min overbevisning, at der kunne findes MANGE bedre egnede steder, med under 500m til nabo og over 700m til landevej. Kronjydevej krydses at MANGE unge mennesker da trafik mellem Assentoft og Romalt på cykel foregår ved at krydse Kronjydevej. En forøgelse af trafikken med omkring 50 vogntog er en stor belastning for dette område. Endvidere er transporten af råvarer fra den halvcirkel, der kan tegnes syd om placeringen efter min overbevisning begrænset, da der er en del bebyggelse og skov i det område. Jeg frygter også, at vi får flere dage med lugt-gener i området, da man jo nok ikke har lugt-uheld de samme dage som Daka. I baggrundsrapporten står placering ift naturgasnettet som et EVT men der blev fokuseret meget på dette på borgermødet, hvorimod beliggenhed ift husdyrgrundlag står først, men er vægtet mindst ved en placering ved Daka. Jeg håber meget at I ikke vælger placeringen ved Daka selvom jeg godt er klar over at teknologien gør at generne er minimale. Men Romalt har i forvejen Daka, lodsepladsen og rensningsanlægget inden for lugtafstand, så vi er plaget nok i forvejen. Mvh Anders Thorvald Please consider the environment before printing this !

10 Til Randers Kommune Daka har fulgt debatten omkring mulige placeringer af biogasanlæg i Randers Kommune, hvor vi i den offentlige debat er bragt i spil som en mulig lokalitet. Vores grundlæggende holdninger til biogas generelt og mere specifikt er: Det primære formål med et biogasanlæg er at få gyllen afgasset for reduktion af drivhusgasser, bedre næringsstofudnyttelse og færre lugtgener ved udbringning. o Vi er usikre på, om der er en forretningscase i biogas omkring Randers pt. det kræver i alle tilfælde, at man søger alle forudsætninger optimeret, herunder også placeringen. o Der kan være en række synergier ved at placere et biogasanlæg ved Daka (overskudsvarme, miljøanlæg mv), hvilket i sidste ende kan gøre etableringen af et anlæg mere realistisk. o Da vi er en del af Dansk Landbrug vil vi gerne undersøge disse muligheder nærmere, så vi fortsat kan fastholde en landbrugsproduktion i området. o Endvidere er der også en potentiel varmeforsyning til nærområderne. o Placeringsmæssigt vil Daka nok være mere optimalt den dag, der er en bro over fjorden øst for Randers. Herved vil man få adgang til gylle fra både den nordlige og sydlige del af fjorden. o Med den tidshorisont der ligger bag de fleste biogasanlæg, er det vel ikke helt urealistisk at en østlig bro kommer først! o Daka har nogle restprodukter, som vil være velegnede til bioforgasning, men her er en lokalisering ved Daka ikke nødvendigvis en forudsætning for udnyttelse af disse, idet de kan transporteres til anlæg placeret andre steder i kommunen/oplandet. Vi er klar over, at nogle vil se det som værende lidt kontroversielt at placere et biogasanlæg i et område, der allerede er lugtpåvirket i dag. o Status på lugt fra Daka kan vel sammenfattes som: En lang sej kamp, hvor vi dog nok er kommet så langt, at de fleste kan leve med os, men vi bliver nok aldrig helt lugtfrie, hvilket heller ikke er et krav ift. vores miljøgodkendelse - som vi normalt også overholder med god margin! o Vi ser nok ikke biogasanlæg som specielt problematiske lugtmæssigt, med nutidens teknologiske stade. o Vi kan her pege på, at det kommunale renseanlæg i Kristrup enge har haft en biogasreaktor i mange år, uden at det vel har givet anledning til mange gener. Så etableret i en kompetent organisation kan nutidens biogasanlæg drives uden væsentlige lugtgener. o Forudsætningen for en placering hos Daka må være, at miljøpåvirkningen ligger indenfor det acceptable her tænkes specielt på lugtgener og transporter. o Dette kan sikres ved en miljøvurdering af et eventuel konkret projekt senere. Konklusionen på ovenstående må være, at hvis Randers Kommune ønsker at fremme udviklingen på biogasområdet, så mener vi, at kommunen skal gå ud med flere placeringsforslag herunder Daka, således at chancen for at man i sidste ende får etableret et anlæg øges.

11 Med venlig hilsen Kjær Andreasen, Teknisk direktør Dakavej 10 DK 8723 Løsning ph: mail:

12 Kommentarer og tanker efter at have deltaget i borgermøde 1. november 2012 vedr. biogasanlæg ved Daka. For det første har det givet anledning til dyb undren at placeringen ved Daka overhovedet er kommet i spil. Som vi forstod det, havde man foretaget grundige og seriøse undersøgelser af mulige placeringer inden borgermødet i september De berørte beboere i de 3 første valgte områder var ikke just begejstrede, og kom med forslag om at en placering ved Daka kunne være en mulighed. Hvis beliggenheden er så fantastisk, hvorfor er man så ikke fra kommunens side selv kommet på idéen??? En placering af et biogas anlæg ved Daka vil efter vores mening give mange problemer : 1 : Beboerne i både Assentoft og Romalt har i årevis kæmpet med Daka pga lugtgener. På trods af at Daka har arbejdet med diverse filtre og ny teknologi, er problemet stadig ikke løst tilfredsstillende. Iflg. de fremmødte borgere fra Assentoft har denne sommer været særlig slem. En repræsentant fra Daka fortalte på mødet, at man overholder regler og grænseværdier for udslip/lugtgener, kun en enkelt gang i år har man oversteget grænseværdierne. Denne udtalelse giver grund til ekstra bekymring, da Rikke lige havde fortalt, at et biogasanlæg skal overholde DE SAMME grænseværdier som Daka gør i dag... altså må man forvente at et biogasanlæg også vil give lugtgener! Det blev på mødet nævnt, at man havde besøgt biogasanlægget i Thorsø. Her var der ingen lugtgener, og alle målinger viste at grænseværdierne blev overholdt. Det lyder vældig flot, men hvornår er det man foretager disse målinger? Såvidt vi er orienteret bliver sådanne målinger ikke foretaget ved stikprøvekontrol, men kun når virksomheden er orienteret og forberedt på det. 2 : Hvorfor placere et biogas anlæg lige hvor befolkningstætheden i Randers Kommune er størst? Ikke alene er der stor sandsynlighed for lugtgener, der vil også blive meget forøget trafik med tunge lastbiler til og fra området. Der blev fra politisk side nævnt, at man forventer en bro over fjorden, men ingen ved jo om den overhovedet kommer. Og hvis den kommer, ligger det heller ikke fast at det bliver en forbindelse lige ved Daka. 3 : Man lagde ved mødet stor vægt på et samarbejde mellem biogasanlægget og Daka. Anders Buhl Christensen var ovenud begejstret for tanken, og det lød på ham, som om der kun var fordele ved projektet, men : - Hvem siger Daka er interesseret? - Hvad nu hvis Daka vælger at lukke fabrikken, og flytte produktionen til deres anden fabrik i Hedensted? - Kan man ukritisk sprede den afgassede gylle ud på marken, hvis den er baseret på 25% affald fra Daka? Ifølge Anders Buhl Christensen vil de 25% hovedsageligt bestå af rygmarven fra kvæg, som man ikke længere må bruge i foderstoffremstillingen pga fare for sygdomsspredning. Hvad så når den

13 havner i "suppen" til biogasfremstilling, og bagefter på markerne hos landmændene. Er faren for sygdomsspredning via græs, korn, kød, mælk så væk??? På mødet nævnte man også, at placeringen ved Daka ville være god, da man nemt kan koble sig på allerede eksisterende naturgasledninger. Hvem siger energien fra biogasanlægget skal bruges som gas?? Man kunne jo bare omdanne energien til el. Ville det give andre muligheder for placeringer af biogasanlæg? Overgård f.eks.? Til sidst endnu et spørgsmål : Hvordan kan man fra Kommunens side vedtage regler for hvor langt der skal være til bebyggelse/bolig fra et bioganlæg, og så dispensere fra egne regler, når det viser sig at en bolig er eget af Daka? Tænk jer nu godt om og tag den rigtige beslutning for Randers Kommune. Lad den være fremtidssikret, og ikke kun gældende for her og nu. Med venlig hilsen Vagn og Gitte Mønster

14 Randers Kommune Miljø og Teknik Biogas i Randers Med henvisning til det nye forslag om, at det kan være en god ide at etablere et nyt biogasanlæg sammen med daka, skal det hermed bemærkes, at det er en rigtig god ide at placere biogasanlæg og daka på samme lokalitet. Det foreslås derfor, at man benytter lejligheden til at flytte daka fra den nuværende lokalitet mellem Romalt og Assentoft, da disse to byer jævnligt er generet af lugt fra daka. Det kan eventuelt være en mulighed at placere et nyt moderne daka og biogasanlæg på et af de allerede udpegede områder i kommunen. Desuden vil det eventuelt være muligt at udlægge området mellem Assentoft og Romalt til boligområde, såfremt man benytter muligheden for at flytte daka. Så vidt vides har Randers Kommune tidligere forsøgt at udvide boligområdet ved Romalt, men det blev ikke til noget grundet daka s beliggenhed. Assentoft, den 7. november 2012 Med venlig hilsen Aase Nielsen Irisvej 3, Assentoft 8960 Randers SØ

15 Assentoft Bemærkning til debatten om biogasanlæg i Randers kommune. Det er bekymrende at Randers kommune kan foreslå Daka som egnet placering til et biogasanlæg. Når jeg ser på lokaliteten omkring Daka - er der jo ikke det store husdyrhold i det område, på en radius af 10 km. Meget af området er bymæssig bebyggelse, og det er vel ikke her der er husdyrhold. Ang. det trafiksikkerhedsmæsige: Da er kronjydevejen en simpel vej, der vel ikke tåler den tunge trafik. Der ligger en privat skole på det første stykke, og der er ingen beskyttelse for børnenes skolevej der. Ser man på landskabet, der for os bruges til rekreative formål, vil trafikkken gribe ind, vi kan ikke færdes på kronjydevejen hverken gående eller på cykel. Hvis der skal tages hensyn til landskabet, ser det ikke godt ud at anlægge et biogasanlæg ved Daka, da det er synligt fra hovedvejen og boligerne i Assentoft og Romalt og vel også fra den anden side af fjorden. Når der ses på de fire steder er Daka projektet det sted hvor flest boliger er placeret inden for 1000 meter. Vi er generet af luftforurening fra Daka og ønsker ikke at blive udsat for mere af den slags. Til orientering kan jeg oplyse at der har været klaget over Daka gange gange gange gange indtil 31 august. Vi har også en skydebane lidt øst for Daka som vi er meget generet af støj fra.så jeg syntes vi er generet nok. Jeg vil foreslå en bedre placering af biogasanlægget og så kunne Daka flytte med. Venlig hilsen Erna Gade Nattergalevej 27 Assentoft 8960 Randers sø

16 Hej Grundejerforeningen Romalt, som omfatter ca. 600 af det tættest beliggende husstande, ønsker at gøre indsigelse mod placeringen af et biogasanlæg ved Daka. Vi finder ikke placeringen hensigtsmæssig ud fra: "Forsyningsringen" er den mindste af de fire foreslåede placeringer. Der kan ikke udelukkes øgede lugtgener fra en lokation, som i forvejende er belastende for de omliggende. Der gives "dispensation" fra de krav om beboelse, som kommunen selv har opsat. En beboelsesejendom, som ejes af Daka er beliggende inden for toleranceafstanden. Da Daka ikke kan vides som sikker deltager i projektet, så kan man ikke se bort fra denne ejendom. (Ejendommen bruges til udlejning til beboelse) Afstanden til hovedvej overskrider den afstand, som kommunen selv havde opsat i projektkravet. Sekundære lugtgener fra transport af de 25% andet affald, som bruges vil øge miljøbelastningen/lugtgener på omliggende vejnet. Mængden af tung trafik forbi Romalt Friskole øges markant. Daka nævnes som en medspiller i projektet, men fra Dakas side er der endnu ikke taget stilling til en sådan medvirken. Placeringen af hensyn til én enkelt virksomhed, som måske ikke deltager, synes vanskelig at forsvare. Vi synes ikke at hensynet til placeringen i landskabet er fornuftig. Set fra fjordensiden, så er det ikke er det ikke en velvalgt placering. Venlig hilsen Grundejerforeningen Romalt v/formand Jan Mågård Astridsminde Randers

17 Assentoft 08. november 2012 Vedrørende placering af biogasanlæg i Randers Kommune: Randers Kommunes forslag til placering af et biogasanlæg v. Daka vækker stor uro og bekymring her i det vestlige Assentoft. Gennem årene har vi haft store lugtgener fra Daka - meget er gjort for minimere plagen, men den forekommer stadig på de mest ubelejlige tidspunkter. Spørgsmålet er så, hvor store lugtgener et biogasanlæg yderligere vil forårsage. Statens anbefaling er, at anlæg placeres mindst 500 m fra nærmeste beboelse, men inden for 800 m ligger 2 ret store bymæssige bebyggelser, Assentoft og Romalt, inden for 1 km bor der 168 familier, har man virkelig samvittighed til at bygge et anlæg med så lille en overskydende afstandsmargin??? Formand for Miljø- og teknikudvalget Kasper Fuhr Christensen forudsætter, at det dog ikke giver anledning til forøgede lugtgener for beboerne i Romalt og Assentoft. Det er beroligende, men samtidig en erkendelse af, at der i forvejen har været lugtgener i området. Den adm. direktør for Daka, Kjær Andreasen udtaler til Amtsavisen, at vi selvsagt er forsigtige med selv at foreslå yderligere potentielt lugtende aktiviteter ved fabrikken. Absolut ikke en betryggende udtalelse. Vi ønsker ikke yderligere potientielt lugtende aktiviteter i området nok er nok!! Også ud fra et andet synspunkt sættes der spørgsmålstegn ved den foreslåede placering af biogasanlægget. Ën af de vigtige forudsætninger for anlægget er store mængder husdyrgødning i området. Det er jo så absolut ikke tilfældet i sammenligning med tidligere forslag til placering af anlægget. Kasper Fuhr Christensen udtaler: Vi ønsker virkelig at lytte til borgerne i denne sag. Det løfte glæder os. I en så alvorlig beslutning forventer vi medindflydelse, en beslutning, som kan få store konsekvenser for så store bysamfund som Romalt og Assentoft. Vi ser frem til høringsfasen februar-april Med venlig hilsen Knud Skovbjerg Johnsen Nattergalevej 33 Assentoft 8960 Randers SØ

18 Hej Henning. Synes lige jeg vil sende dig vedlagte. Jeg bor som bekendt selv i Romalt og forholdsvis tæt på. Flere beboer i området, samt nogle af vores kunder har henvendt sig til mig for, at høre hvad det vil betyde for priserne. Daka ligger i området og kom først. Det må man acceptere. Men til orientering så stinker den stadig pænt i visse perioder. Nu snakker man så biogas. Prøv at køre på motorvejen mellem Randers & Århus. Det lugter hver gang jeg kører forbi. Det ved andre også. Det behøver man ikke lave analyser på. Ikke fordi jeg vil blande mig vildt i debatten endnu, men så er der altså rigtig mange parceller i Romalt. Der bor vel snart 4000 mennesker. Daka & biogas vil helt klart få en pæn stor afsmittende virkning på priserne i kraftig nedadgående retning. Det vil for mig og andre at se, betyde faldende offentlig vurderinger, samt grundpriser. Syntes lige jeg vil orientere dig omkring dette inden det formentlig går løs. Med andre ord, så er jeg som privat mand lagt fra enig i det kommunen har gang i her. Når eller hvis tiden kommer så vil jeg også være at finde i front for disse mennnesker. Rigtig god weekend til dig og familien. Med venlig hilsen Finn Møller Finn Møller Centerdirektør Center Randers Direkte: Mobil: Nykredit Østervold Randers Tlf: Fax:

Samlet oversigt. indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025

Samlet oversigt. indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025 Samlet oversigt indkomne bemærkninger og indsigelser i høringsfasen for kommuneplanforslag 2013-2025 SEPTEMBER 2013 Oversigt over indsigelser/bemærkninger til kommuneplanforslag 2013-2025 Område til Biogas

Læs mere

Lokale foreninger og organisationer. Subject: Havvindmøller i Køge Bugt. Kære Ib Terp

Lokale foreninger og organisationer. Subject: Havvindmøller i Køge Bugt. Kære Ib Terp Lokale foreninger og organisationer Subject: Havvindmøller i Køge Bugt Kære Ib Terp Jeg henvender mig som formand for Brøndby Strands Sejlklub angående de nye Havvindmøller, der er planer om at opsætte

Læs mere

Parcelforeningen Engelstoft syd

Parcelforeningen Engelstoft syd Parcelforeningen Engelstoft syd Elev, den 24. april 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C Nyt byområde syd for Elev, høringssvar på to spørgsmål: a. Området bør ikke

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation

Høringssvar vedr. forslag om 2 timers parkering omkring Lergravsparkens Metrostation KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT Bilag 3, Hvidbog: Høring vedr. parkeringszone med 2- timersrestriktion ved Lergravsparkens Metrostation Amager Øst Lokaludvalg har

Læs mere

Vedr. ny miljøgodkendelse til FDM jyllandsringen er det meget vigtig at pointere følgende:

Vedr. ny miljøgodkendelse til FDM jyllandsringen er det meget vigtig at pointere følgende: Page 1 of 1 Martin Maigård Melchiorsen (22247) Fra: Karen Elisabeth Møldrup (10935) Sendt: 10. september 2012 08:11 Til: Henrik David Spencer Thimsen (12022) Emne: VS: FDM-jyllandsringen Hej teknisk afd.

Læs mere

HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG NR 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 25.10.

HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG NR 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 25.10. HØRINGSSVAR I FORBINDELSE MED DEN OFFENTLIGE HØRING AF FORSLAG TIL TILLÆG NR 17 TIL KOMMUNEPLAN 2013 OG FORSLAG TIL LOKALPLAN 25.10.L03 NR. 2 SALLING VINDKRAFT ApS. Liljehaven 8, Jebjerg 7870 Roslev

Læs mere

Aarhus Kommune, Økonomiudvalget tirsdag 9. juni 2015. Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn

Aarhus Kommune, Økonomiudvalget tirsdag 9. juni 2015. Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn Åbent høringsmøde om Aarhus Lufthavn Hans Halvorsen (S): Må jeg have lov at byde velkommen. Velkommen til et åbent økonomiudvalgsmøde i Aarhus Kommune her på rådhuset. Mit navn er Hans Halvorsen, jeg er

Læs mere

Interview med Trine Kristoffersen, Teamleder Planlægning, Lolland kommune

Interview med Trine Kristoffersen, Teamleder Planlægning, Lolland kommune Interview med Trine Kristoffersen, Teamleder Planlægning, Lolland kommune Mandag d. 23/4-2007, kl. 13:30-15, Rødby. Tilstede: Rina Sandberg, Pernille Arborg, Trine Kristoffersen PA: Du er teamleder i planafdelingen.

Læs mere

Denne e-mail indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra "RNP0026731CE573" (Aficio MP C2051).

Denne e-mail indeholder vedhæftede fil(er) sendt fra RNP0026731CE573 (Aficio MP C2051). Forslag dyrehavegaard, projektet Green Zoo Sagsnummer: 20140510047 Oprettet: 28-05-2014 Dokumentejer: Lise-Lotte Larsen Emne: Oprettet: 28-05-2014 Dokumentdato: 28-05-2014 Fysisk placering: Afsender Forslag

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Rekreation og friluftsliv i de nye skove II Interviewundersøgelse

Rekreation og friluftsliv i de nye skove II Interviewundersøgelse Rekreation og friluftsliv i de nye skove II Interviewundersøgelse Støttet med tilskud fra Tips og Lottomidler til friluftslivet Landskabsværkstedet Frederiksberg Runddel 3F 2000 Frederiksberg C www.landskab.nu

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere

Ang Orientering om forslag til kommuneplantillæg letbane Ny Kastetvej 22 Aalborg

Ang Orientering om forslag til kommuneplantillæg letbane Ny Kastetvej 22 Aalborg Fra: Ole Bang Jensen [mailto:oleb@stofanet.dk] Sendt: 29. juni 2015 19:09 Til: By og Landskab ekstern Emne: (intet emne) Ang Orientering om forslag til kommuneplantillæg letbane Ny Kastetvej 22 Aalborg

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Sundheds- og ældreudvalg

Sundheds- og ældreudvalg Sundheds- og ældreudvalg Høringssvar - Sundheds og ældreudvalgets område Nr. Afsender 3 Lars Høvenhof(tandplejen) 4 Ansatte Svaleparken 13 Regionspsykiatrien, Randers 19 MED udvalget Kristrup - Assentoft

Læs mere

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag.

Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående lokalplanforslag. Silkeborg kommune Att. Afd.post Dato: 11.04.2012 Vor ref.: Projektnr.: Inst.nr.: Direkte tlf.: 8722-8932 E-mail: Lokalplanforslag nr. 10-014 Fra PlansystemDK har EnergiMidt modtaget oplysning om ovenstående

Læs mere

Vindmøller ved Haugevej syd for Birk. Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1

Vindmøller ved Haugevej syd for Birk. Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1 Vindmøller ved Haugevej syd for Birk Indkomne bemærkninger i forbindelse med den offentlige høring BILAG 1 Til Herning Kommune Att. Kommuneplanlægger Kaare Hjorth og Rette vedkommende i By, Erhverv og

Læs mere

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007

FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 FÆLLESBLADET FOR HARLEV OG OMEGN NR. 39 JUNI 2007 Orientering fra Fællesrådet Græsslåning af parker og grønne områder Julebelysning i Harlev Nyt fra Harlev- Framlev Grundejerforening Nyt fra Tåstrup Borgerforening

Læs mere

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003

Mødereferat. Vejlauget Munkekær. Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00. Solrød Gymnasium. Kl.: Sted: 23. oktober 2003 Vejlauget Munkekær Fra: Borgermøde Dato: 23. oktober 2003 Kl.: 19.00 Sted: Solrød Gymnasium Mødereferat Nyt møde indkaldt: Kl.: Sted: Ikke planlagt Dagsorden 1. Velkomst 2. Formål med mødet 3. Baggrund

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020

Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020 Indkomne indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2009-2020 I dette dokument findes indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan

Læs mere

Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan

Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan Dato 21. december 2012 Dok.nr. Sagsnr. 12/1079 Ref. kene Indkomne ideer og forslag til Kommuneplan OMHANDLER HELE KOMMUNEN... 2 01 AGERBÆK... 4 02 ALSLEV... 5 03 ANSAGER... 7 05 BLÅVAND... 9 06 FÅBORG...

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup.

Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014. Hvidbog. For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Slagelse Kommune Center for Plan og Byg December 2014 Hvidbog For-offentlighedsfase for revision af bevarende lokalplan for Bisserup. Lokalplan 1135 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resume af henvendelser...

Læs mere

STRATEGIANALYSENS MANGE MULIGHEDER

STRATEGIANALYSENS MANGE MULIGHEDER MEDLEMSBLAD FOR SOLRØD STRANDS GRUNDEJERFORENING Marts 2006 Oplag: 15.000 LEDER: Indhold Sporene skræmmer Side 1 STRATEGIANALYSENS MANGE MULIGHEDER Side 2 OVERKAPACITET Side 4 FEMERNFORBINDELSEN- GODSFORBLÆNDELSEN

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Forprojekt, information og myndighedsbehandling

Forprojekt, information og myndighedsbehandling Start af biogasfællesanlæg Forprojekt, information og myndighedsbehandling Foto: Torben Skøtt/Biopress Start af biogasfællesanlæg 1 Start af biogasfællesanlæg Forprojekt, information og myndighedsbehandling

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2013 Indholdsfortegnelse Indsiger Navn Side 1 Odense Bys Museer 1 2 Mogens Larsen Bøjden 2 3 Lokalrådet Pusser (Faldsled, Svanninge m.fl.) 5 4 Ann og Henning Wiesinger

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere