+ Unicornix ApS Neptunvej Solrød Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "+ Unicornix ApS Neptunvej 2 2680 Solrød Strand"

Transkript

1 + Unicornix ApS Neptunvej Solrød Strand Rammeaftale København d. 10. Jan Hermed indgåes aftale mellem Mikjaer Aps, CVR: , herefter kaldet virksomheden og Unicornix ApS, CVR: , herefter kaldet kunden vilkårende i denne aftale er gyldige til en anden skriftlig aftale godkendes af begge partner. Denne aftale dækker samarbejdet mellem kunden og virksomheden ved virksomhedens funktion som freelance leverandør af ydelser overfor kunden. 1. Priser og betaling 1. Klippekort 1. Klippekort afregnes til DKK pr. 20 timer. 2. Klippekort betales altid inden arbejdet påbegyndes. 3. Klippekort afregnes pr. påbegyndt kvarter. 4. Når et klippekort er opbrugt fornyes det automatisk med samme antal timer til samme pris som oprindeligt. 1. Kunden kan dog, såfremt klippekortet ikke er taget i brug, vælge ikke at forny klippekortet. 2. Kunden kan, såfremt klippekortet er taget i brug og endnu ikke betalt, vælge ikke at forny klippekortet hvorefter de brugte timer faktureres til gældende timepris. 2. Timeafregning 1. Enkelte timer afregnes til 750 DKK pr. time. 2. Timeafregning afregnes pr. påbegyndt time. 3. Såfremt intet andet er aftalt ved ordreafgivelse anvendes timeafregning for alt udført arbejde. 4. Tidsforbrug afregnes løbende med 8 dages betalingsfrist. 2. Rettelser og opgavelister 1. Rettelser og opgavelister skal være fortløbende nummeret, således at der kan refereres til de enkelte delopgaver på formen Liste 1, pkt Såfremt dette ikke overholdes må påregnes ekstra tidsforbrug til organisering af rettelser og opgavelister. 2. Rettelser og opgavebeskrivelser må ikke forudantage kendskab til systemet eller tidligere samtaler, der kan henvises til kravsspecifikation eller tidligere opgavelister, dog med beskrivelse af den oplevede fejl. CVR: Side 1 af 6

2 3. Fejlbeskrivelse skal indeholde browser, operativsystem, internetforbindelsestype og andre relevante data samt en beskrivelse af hvorledes fejlen kan genskabes. 4. Såfremt andet ikke er aftalt forventes det at software er testet og fungere på nyeste versioner af de mest almindelige browsere. (IE, Firefox, Chrome og Safari) 3. Rettigheder 1. Der gives fuld ikke-ekslusiv brugsret til alt udviklet kode. 2. Projekter kan indeholde delte biblioteker, rammesystemer (frameworks) eller dele af software under trediepartslicenser som eksempelvis, men ikke begrænset til, GNU, GPL, BSD og Apache Licenser. 3. Virksomheden har, med mindre andet aftales, reference-ret såfremt det fremgår at arbejdet er udført i samarbejde med kunden. 4. Virksomheden har ikke ret til at genbruge det udviklede i sin helhed til at udbyde en konkurrerende service. 4. Opsigelse og gyldighed 1. Denne aftale kan alene ændres med skriftlig aftale underskrevet begge parter. 2. Hvis den anden part misligholder aftalen kan denne opsiges med 10 dages varsel såfremt misligholdelsen ikke bringes til ophør. 3. Under indledning af konkurs, akkord, likvidation kan aftalen opsiges uden varsel. 4. Såfremt det kommer til virksomhedens kendskab at kunden ikke formår eller agter at overholde sine forpligtelser kan aftalen opsiges uden varsel. CVR: Side 2 af 6

3 Standardvilkår: (Gældende hvor ovenstående ikke fraviger) 1. Omfang og underskrift 1. Denne aftale indeholder 6 nummererede sider. 2. Denne aftale er underskrevet af begge parter på sidste side. 2. Priser og produkter 1. Virksomheden sælger konsulenttimer, der er at betragte som en serviceydelse, prisen er 1000,- DKK, pr. time inden for normal arbejdstid og 2000,- DKK, pr. time. Udenfor normal arbejdstid. 2. Derudover tillægges et gebyr på 500,- DKK, pr. time for onsite arbejde, det vil sige arbejde der udføres på en af kunden bestemt lokation. 3. Mødeaktivitet faktureres til 50% af ovenstående timetakster. Mødeaktivitet defineres som hele eller påbegyndte timer der anvendes på kundens projekt uden at have form af decideret arbejde. Det er f.eks. udviklingsmøder, telefonsamtaler og lign. 4. Alle transport omkostninger i forbindelse med rejser tillagt 10% i administrationsomkostninger og afholdes herefter af kunden, dog undtaget kørsel i egen bil der faktureres efter statens takster. 5. I tilfælde af onsite arbejde over flere dage afholder kunden ligeledes udgifter til kost og logi tillagt 10% administrationsomkostninger. 6. Alle timer faktureres som udgangspunkt, med mindre der udtrykkeligt er givet en fast pris, vil timeantallet angive prisen for opgaven. 7. I tilfælde hvor en fast pris er opgivet bortfalder denne uden varsel hvis kunden kommer med tillægsopgaver, leverer halvfærdigt materiale eller leverer materiale for sent. 3. Arbejdstidspunkter 1. Normal arbejdstid er som udgangspunkt Mandag til Fredag mellem 8.00 og 17.00,arbejde udenfor disse tidspunkter benævnes som værende udenfor normal arbejdstid og kan være omfattet af alternative vilkår. 2. Udviklingstider, deadlines, timeantal mv. opgives altid som estimater og det kan derfor ikke antages at disse er bindende med mindre dette er udtrykkeligt angivet i den skriftlige aftale. 4. Rettidig Betaling 1. Alle kunder gives med mindre andet er aftalt 8 dages kredit. 2. Forudbetalinger betales som udgangspunkt øjeblikkeligt via enten kreditkort eller bankoverførsel. 3. Ved betaling med kreditkort anvendes Paypal(tm) som kortindløser, dette pålægges et gebyr på 3%. 4. Ved forsinket betaling frafalder kundens ret til anvendelse af det udviklede øjeblikkelig og uden varsel. 5. Hvis kunden gentagende gange overskrider betalingsfristen har virksomheden ret til at justere prisen og betalingsvilkår. 6. Hvis en kunde har overskredet en betaling kan virksomheden nedlægge arbejde uden varsel. 7. Hvis en kunde har overskredet en betaling med mere end 14 dage kan eventuelle CVR: Side 3 af 6

4 driftsaftaler sættes i bero, dette er ikke begrænset til aftaler med relationer til denne. 8. Hvis en service eller et projekt har været lukket på grund af manglende eller ikke-rettidig betaling åbnes denne først igen når det fulde beløb, renter, rykkergebyrer samt et genoprettelsesgebyr på DKK er indbetalt på virksomhedens konto. Dette kan evt. foregår via kreditkort hvis kunden ikke ønsker at vente på bankoverførsel. 9. Der beregnes 2% rente pr. måned for ubetalte fakturaer. 10. Hvis en kunde ønsker restance, ændrede betalingsvilkår el. lign. skal denne indlede forhandlingerne til dette inden fakturaen forfalder. 11. Det koster et gebyr på 250 DKK at ændre betalingsfristen eller andre på en faktura, samtidig med betales der 3% rente pr. måned for restancen indtil denne er indbetalt. 12. Der afbetales altid på renter og gebyrer først. 13. Virksomheden forbeholder sig retten til at sælge fordringer, anvende factoring, kreditforsikring el. andre lign. ordninger til sikring af betaling. 5. Ejerskabsforbehold 1. Under udviklingen bibeholder virksomheden fuld ejerskab over det udviklede. Licens gives til brug/test i udviklingsperioden, denne kan indrages øjeblikkeligt og uden varsel såfremt virksomheden finder det nødvendigt ifht. Sikkerhed, stabilitet, udvikling el. lign. 6. Udviklings, Afviklings- og driftsmiljø 1. I tilfælde af særlige krav til udviklingsmiljø pålægges kunden vedligeholdelses og anskaffelsesudgifter til dette. 2. Med mindre andet er aftalt udvikles til afvikling på virksomhedens servere, dette driftsmiljø vil være sat op efter best-practice med de modifikationer der må anses som nødvendige for optimal drift. 3. Det er kundens ansvar at oplyse om eventuelle særlig krav til driftsmiljøet. 4. Aflevering foregår på virksomhedens systemer, såfremt det herefter skal modificeres yderligere for at køre på kundens systemer pålægges denne udgift kunden. 7. Licensbetingelser 1. Udviklet software, tekst el. lign. overdrages med den fulde brugsret til kunden. 2. Kunden må ikke anvende det fremstillede til at udøve konkurrerende virksomhed mod virksomheden. 3. Kunden må ikke anvende det fremstillede til udvikling af andre produkter end det originalt af virksomheden udviklede. 4. Kunden må ikke videresælge det udviklede uden tilladelse fra virksomheden. 5. Virksomheden alene ejer ophavsrettigheden til det udviklede, og eksklusiv brugsret gives kun mod ekstra-betaling. 8. Accept af aftalen 1. Denne aftale betragtes som accepteret når en eller flere hændelser er indtrådt 1. Kunden har underskrevet dokumentet. 2. Kunden har betalt en eller flere faktura vedrørende det aktuelle projekt. CVR: Side 4 af 6

5 3. Kunden har svaret en med reference til det heri dokumentet beskrevne projekt og tilkendegivet sin accept. 2. Uagtet ovenstående er kunden altid forpligtet til at returnere den underskrevne aftale minimum 7 dage efter aftalen er tråds i kraft. 3. Virksomheden er forpligtet til at returnere en underskrevet kopi til kunden senest 7 dage efter denne har modtaget underskrevet kopi fra kunden. 4. I det tilfælde at den aftale kunden modtager til underskrift allerede er underskrevet af virksomheden eller dennes repræsentant er det kundens eget ansvar at kopiere den underskrevne aftale. 9. Klippekort 1. Klippekort anvendes som betegnelse for en forudbetaling af et stører antal timer. Såfremt det forudbetalte antal timer opbruges vil timer udover det forudbetalte blive faktureret til gældende listepris. 2. Klippekort refunderes ikke. 3. Klippekorts gyldighed er på 12 måneder, ubrugte klip refunderes ikke. 4. Hvis kunden inden klippekortets udløb foretager tilkøb af ekstra klip forlænges klippekortets gyldighed med 12 måneder, og de ubrugte klip går således ikke tabt. 10. Opsigelse og annullering af aftalen 1. Aftalen kan opsiges af begge parter, med virkning 24 timer efter opsigelsen er kommet den anden part til kendskab. 2. Ved opsigelse af aftalen faktureres evt. udført arbejde til listepriser, udgifter til hosting, certifikater, aflevering, transport mv. afholdes ligeledes af kunden. 1. Herefter overdrages det udviklede til kunden efter gældende aftale. 11. Ansvar, backup og kriminelle aktiviteter. 1. Virksomheden yder ikke juridisk, økonomisk eller anden tilsvarende rådgivning vedrørende udviklede projekter, tekster, koncepter el. lign. Det er udelukkende kundens ansvar at sikre lovligheden af det udviklede. 2. Virksomheden er ikke forpligtet til at opbevare kundens data efter det enkelte projekt er afsluttet. 3. Virksomheden er ikke ansvarlig hvis software udviklet af denne anvendes til ulovlige formål. 12. Hostingydelser, SMS, Indløsningsaftaler og lign. genforhandlede trediepartsydelser 1. Er omfattet af de til enhver tid af tredieparts gældende forretningsbetingelser og øvrige vilkår. 13. Gensidig tavhedspligt 1. Virksomheden forpligter sig til ikke at afsløre detaljer vedrørende kundensvirksomhed der kan misbruges af trediepart, eller andre virksomheder der af kunden er benævnt som fortrolige. 2. Kunden er forpligtet til ikke at afsløre detaljer vedrørende virksomheden der kan misbruges af trediepart, herunder men ikke begrænset til, indkøbspriser, forretningshemmeligheder og forretningsprocedurer. CVR: Side 5 af 6

6 14. Referenceret 1. Virksomheden må anvende kundeforholdet til referencefremvisning, herunder fremvisning af kundens logo, hjemmeside/screenshot, navn og beskrivelse af det udførte, dog med anonymisering af evt. følsomme elementer Gyldighed 1. Denne aftale er gyldig til den gensidigt erstattes af en anden, eller opsiges af en af parterne. 2. Tavhedspligt, allerede opnåede / afgivede rettigheder, o.l. tilbagekaldes/give ikke ved opsigelse af aftalen, såfremt aftalen opsiges. 16. Værneting og lovvalg 1. I tilfælde af tvister der ikke internt kan forhandles mellem kunden og virksomheden afgøres disse ved en byretten i Århus i henhold til dansk lov, dette gælder også internationale kunder. Dette dokument indeholder 6 nummererede sider. Mikkel Mikjær Christensen Indehaver. Mikjaer ApS Mark Rasmussen Unicornix ApS CVR: Side 6 af 6

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført.

2. Virksomheden opretholder fuldt ejerskab over det udviklede indtil den fulde betaling er gennemført. 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. 2. Aktieselskaber, anpartsselskaber eller

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2

{symatic} Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden. Indhold. Generelt... 2. Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Standard handelsbetingelser mellem Symatic og kunden Indhold Generelt... 2 Ordrebekræftelse / tilbud... 2 Annullering af ordre/bestilling... 2 Priser, fakturering og betalingsbetingelser... 3 Tidsfrist...

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor.

Aftalen er bindende for begge parter, indtil den opsiges i overensstemmelse med betingelserne herfor. Betingelser Anvendelse Disse forretningsbetingelser anvendes i alle forhold imellem Optimeo ApS og kunden (kunden er den virksomhed der har indgået en aftale med Optimeo ApS, herefter benævnt Kunden).

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR COMPAREX DANMARK A/S 1. OMFANG 1.1 Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser skal gælde for alle produkter og ydelser leveret af (herefter COMPAREX

Læs mere

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014

Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 Generelle forretningsbetingelser Sidst opdateret den 29/7-2014 1. Ejerskab og kontaktinformation Heyloyalty er udviklet, ejet og drevet af Loyalitetsbureauet Bazaki ApS, CVR. Nr. 29394458. Fulde kontaktoplysninger

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

I det følgende vil betegnelsen "Kunden" blive brugt i stedet for "du", "din" og "dig".

I det følgende vil betegnelsen Kunden blive brugt i stedet for du, din og dig. Forretningsbetingelser Cargomatch ApS Gældende pr. 10-06-2014 Nærværende forretningsbetingelser ("Forretningsbetingelserne") gælder din bestilling og brug af Cargomatch, som udbydes af Cargomatch ApS,

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.

SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet. SALGS-, LEVERINGS-, OG SERVICEBETINGELSER FOR INET.DK APS gældende pr. 1. november 2008 (Version med større tekst kan hentes på www.inet.dk) 1. Anvendelse Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Dette dokument vil gennemgå Wannafind A/S Forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem Kunde og Wannafind A/S, at Kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument,

Læs mere

Generelle Forretningsbetingelser

Generelle Forretningsbetingelser Generelle Forretningsbetingelser Generelle betingelser. Tillæg til forretningsbetingelser ved offline og online Fejl opstået ved software & hardware opdateringer Version 2.2 01. januar, 2011 Forretningsbetinglelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet.

Generelle vilkår. driftstid blive reageret uden ophold på alle hændelser, der har betydning for kundens anvendelse af systemet. Generelle vilkår Dette dokument beskriver de generelle betingelser for at benytte services hostet hos Green Volcano. 1. Ikrafttræden og varighed Kundens brugsret gælder fra ikrafttrædelsesdatoen jf. parternes

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Forretningsdokumenter

Forretningsdokumenter Forretningsdokumenter Tillæg til de generelle salgs og leveringsbetingelser omhandlende køb af Microsoft Dynamics C5 2015 licens abonnement og Office 365 1 Betaling Køb af licens til Microsoft Dynamics

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN

FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN FORRETNINGSBETINGELSER FIND2LEARN Præambel Dette dokument (herefter benævnt Aftalen ) indeholder vilkårene for brugen af Find2learn og det dertil forbundne software, apps og hjemmesider mv. (herefter benævnt

Læs mere

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura.

Aftaleperioden eller perioden for webhotellet (start og udløb) fremgår af faktura. 1. Anvendelse Disse betingelser anvendes i alle forhold mellem Cybersys og kunden, med mindre andet er skriftligt aftalt. Cybersys leverer løsninger til erhvervsdrivende, herunder offentlige myndigheder,

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Nærværende dokument gennemgår A/S forretningsbetingelser. Det er en forudsætning for samhandlen mellem kunden og A/S, at kunden erklærer sig enig i og bekendt med nærværende dokument, forudsat der specifikt

Læs mere