Forretningsbetingelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsbetingelser"

Transkript

1 Forretningsbetingelser Betingelser/vilkår gældende for it WORKS ApS, herefter betegnet som it WORKS. 1. Forretningsbetingelsernes anvendelse Disse forretningsbetingelser bruges i alle forhold og aftaler mellem it WORKS og kunden. Såfremt fravigelser aftales skal dette skriftligt, pr. post, eller sms, med accept fra begge parter. 2. Markedsføring, information og meddelelser I forbindelse med markedsføring af aktuelle og nye produkter og services, samt information om vedligeholdes mm. vil kunden modtage nyhedsbreve og meddelelser pr. post, eller sms. 3. Aftalens indgåelse Alle aftaler mellem it WORKS og kunden, indgås hovedsageligt skriftligt enten ved at begge parter underskriver en papirkontrakt eller via mail korrespondance. Aftaler kan også indgås mundtligt. I tilfælde af en aftale indgås mundtligt, vil der blive fremsendt en bekræftelse på, at aftalen er indgået, enten pr. post eller via mail, med en fortrydelses/annulleringsfrist anført og såfremt der ikke reageres på denne fra modtagers side af, indenfor den anførte frist, vil aftalen være bindende j.f. ordsproget den der tier, samtykker. Kunden forpligter sig til at levere alt relevant materiale til brug ved udarbejdelse af webløsningen, herunder webhotel og domæne, samt Tillægsprodukter/ydelser, senest 10 dage efter aftalens indgåelse. Tillige forpligter kunden sig til, at overholde dansk lovgivning, herunder at lovligheden af materiale der fremvises via webløsningen ej krænker tredjemands rettigheder, varemærkerettigheder eller vækker anstød for offentligheden. Vedrørende indsendelse af materiale, forbeholder it WORKS sig ret til, at oprette en midlertidig webløsning, såfremt alt relevant materiale ikke er modtaget senest 10 hverdage fra aftalens indgåelse. Herefter ydes der 30 hverdage til rettelser af grafik, tekst og billeder. Dog gælder dette ikke større rettelser til design. Det alene it WORKS der afgør om rettelsen er for stor. I tilfælde af en opgave i mod forventning viser sig, at være for omfattende, forbeholder it WORKS sig retten til, at frasige sig en opgave. I dette tilfælde vil kunden ej blive faktureret. Ved indgåelse af en aftale, forpligter kunden sig til, at opgive korrekt navn, adresse, postnummer, telefonnummer, CVRnr. samt adresse. It WORKS forpligter sig derved til at behandle alle oplysninger om kunden fortroligt. It WORKS er dog berettiget til at udlevere nødvendige oplysninger om kundens forhold, vedrørende misbrug af internettet til et af IT-Brancheforeningen nedsatte organer. Ligeså er it WORKS berettiget til, at videregive ønskede oplysninger til officielle navnemyndigheder herunder DKhostmaster.

2 Tillige forbeholder it WORKS sig ret til at bruge eventuelle abonnementsoplysninger i reference, salg & markedsføringsøjemed. 4. Produkter og tillæg Forretningsbetingelserne gælder for levering og drift af hjemmeside eller webshop med tilhørende webhotel og løsning. (Herefter betegnet som webløsningen) Tillægsprodukter og ydelser af anden og beslægtet art. Produkter og tillægsydelser afregnes enten på abonnementsbasis eller som kontant betaling. a. Webløsningen I forbindelse med webløsningen, kan it WORKS kunder lagre en bestemt mængde data og filer på deres webløsning og hos it WORKS har kunderne den fordel, at der som udgangspunkt ikke betales for trafik til webløsningen, der kan dog i visse tilfælde være tale om en begrænsning. I tilfælde af en begrænsning vil dette være anført i den aftalte kontrakt. Det er dog aldrig tilladt for kunden, at have store filer og arkiver af filer til fri download, herunder sharewarearkiver, musikfiler, billedgallerier, videosamlinger, i en forstand, som kan forstyrre driften for it WORKS øvrige kunder eller påføre it WORKS uforholdsmæssige udgifter. It WORKS forbeholder sig ret til, til enhver tid at opsige en aftale eller opsætte øvre grænser for datamængder for kunder, der ikke overholder dette. Det er alene it WORKS, som afgør, om en overtrædelse, har fundet sted. I relation til evt. økonomisk tab, kan it WORKS i alle henseender ikke gøres erstatningspligtig i denne forbindelse. It WORKS tilbyder i denne forbindelse heller ikke FTP-adgang. It WORKS laver design og programmering for kunden og stiller et Content Management System (herefter benævnt CMS) til rådighed, så denne selv kan redigere i tekst og billeder på webløsningen. Korrekt funktionalitet kan dog kun garanteres, såfremt kunden benytter Microsoft Windows, sammen med en af markedets nyeste og mest benyttede browsere. I tilfælde af, at it WORKS står for hosting af en webløsning, kan kunden som udgangspunkt vederlagsfrit kontakte it WORKS supportafdeling vedr. hjælp og rådgivning til hvordan kunden selv benytter sig af CMS-systemet eller med ønske om indsættelse af ændringer eller rettelser til tekst og billeder på webløsningen. Ændringer og rettelser foretages hurtigst muligt, efter kundens henvendelse. I forbindelse med ændringer til design, vil der blive krævet særskilt betaling, da dette ikke er omfattet af den gratis support. Hostes en webløsning på en 3 part udbyders server, vil kunden ikke være omfattet af den gratis support, såvel som it WORKS ikke kan stilles til ansvar for fejl og mangler ved en webløsning, hostet hos 3 parts udbyder. b. Tillægsprodukter Tillægsprodukter følger, som udgangspunkt de til enhver tid gældende betingelser for den webløsning, som de er købt i forbindelse med. Hvor vidt et tillægsprodukt, er købt i forbindelse med en webløsning, er alene it WORKS vurdering. I tilfælde af et produkt er købt alene og ej i forbindelse med en webløsning f.eks. søgeoptimering vil disse betingelser fortsat finde anvendelse.

3 5. Indsendt materiale Forskellige typer materialer, som bliver indsendt eller afleveret i forbindelse udarbejdelsen af hjemmesiden eller andre produkter, gemmes så længe en produktionen er i gang, men destrueres efter endt projekt og lagres i max 3 måneder. it WORKS opfordrer derfor kunden til altid, at tage backup af alle fremsendte materialer, inden det overgives til it WORKS, således kunden ikke lider tab/last ved eventuel bortkomst. It WORKS anbefaler derfor alle kunder, at overgiver eller gemmer kopier af alt materiale, da it WORKS ikke kan holdes ansvarlig for materialer, herunder USB-nøgler eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, så længe de er i it WORKS varetægt. 6. Domænenavn og webhotel I forhold til domænenavn, er det kundens eget ansvar, at have et lovligt domænenavn til brug ved webløsningen. Hvis kunden ej har erhvervet sig et domænenavn til brug i forbindelse med webløsningen, kan it WORKS efter aftale, hjælpe med dette. It WORKS fungerer da udelukkende, som formidler i forbindelse med erhvervelsen og opretholdelsen, mens brugen og registreringen foregår på kundens ansvar og i forbindelse med de gældende vilkår hos navnemyndigheden/udbyderen af domænet. Alle udgifter i forbindelse med opretholdelse af domænenavnet til f.eks. DK-hostmaster, er udelukkende kundens ansvar. Domæner registreres efter først til mølle-princippet. Såfremt et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af tredjemand, kan it WORKS altså ikke gøres medansvarlig. Domænenavnet registreres på it WORKS server, med mindre andet er aftalt. It WORKS tilbagebetaler heller ikke et evt. registreringsgebyr, såfremt kunden fejlbestiller et domæne pga. stavefejl eller lign. I forbindelse med domæner med Æ, Ø, Å accenttegn eller specialtegn, garanterer it WORKS ej for fuld funktionalitet. Webhotellet aktiveres, når kunden har godkendt det grafiske layout. Herefter vil webløsningen blive programmeret og lagt op på en testserver, hvor kunden selv kan følge med, når programmeringen er færdig, har kunden har 30 dage til rettelser ved funktionalitet. Til slut vil det pågældende domæne blive peget over på webløsningen og denne vil være online på internettet. 7. Der stilles en gratis løsning til rådighed for kunden, som opsættes efter kundens behov og ønsker. Den gratis løsning indbefatter ikke Exchange mail, men er udelukkende sat op til POP3 og IMAP. Exchange ønskes, kan it WORKS som Microsoft partner tilbyde forskellige services. Her fraskriver it WORKS sig dog alt ansvar og kunden er udelukkende indbefattet af Microsofts egne regelsæt og vilkår. Såfremt kunden ønsker, at benytte sig af tredjeparts løsninger, kan it WORKS pege mailstrømmen til denne, men fraskriver sig alt ansvar i forbindelse med vedligeholdelse, tab o. lign. It WORKS anbefaler kunden at tage backup af alle relevante data f.eks. mails, kalender, kontaktpersoner, opgaver mm. I tilfælde af uforudsete hændelser ved f.eks. flytning af mailserver fra kundens tidligere mailserver til it WORKS s mail server, kan it WORKS aldrig gøres ansvarlig for tab af korrespondancer o. lign.

4 Der kan i visse tilfælde opstå driftsforstyrrelser f.eks. i forbindelse med nødvendigt vedligehold. Dette må kunden acceptere og så muligt vil forudsigelige driftsforstyrrelser blive varslet vi mail eller på 8. Betaling, priser og fakturering Webløsningen faktureres forud i henhold til den aftalte hosting periode, efter godkendt grafisk layout, med mindre andet skriftligt er aftalt i henhold til punkt 1. Varigheden af aftaleperioden ved f.eks. hosting vil fremgå af fakturaen. Såfremt denne ej skulle fremgå, vil der blive taget udgangspunkt i, at perioden starter fra samme dato, som aftalens indgåelse og udløber som aftalt j.f. denne. Aftaleperiode kan til enhver tid rekvireres ved kontakt til it WORKS. It WORKS forbeholder sig ret til, at fakturere en aftale 3 måneder før udløb af webhotel, da der skal reserveres serverplads. It WORKS forbeholder sig ret til at fakturere en aftale, såfremt materiale til den grafiske udarbejdelse af webløsningen ikke er it WORKS i hænde senest 10 dage fra underskrift af aftalen. Tillige forbeholder it WORKS sig ret til, at fakturere en aftale, såfremt en godkendelse af design ikke er bekræftet indenfor 10 dage, fra fremsendelse af 1 designudkast eller efterfølgende tilrettede design udkast. Aftaler som ikke er en del af en webløsning, faktureres altid forud for en periode eller inden produktionen af en ydelse bliver iværksat, f.eks. ved Marketings løsninger, herunder SEO. It WORKS forbeholder sig ret til, at tage et gebyr i henhold til ydelse af f.eks. services og support, herunder f.eks. ændringer til grafisk udtryk, redesign af en hjemmeside eller ekstra tilføjelser til denne. Priser reguleres efter nettoprisindekset, som offentliggøres af Danmarks Statistik en gang årligt. De til enhver tid gældende priser kan tillige rekvireres hos it WORKS. Alle priser på aftaler og kontrakter figurer ekskl. Moms. En faktura fremsendt pr. post pålægges et gebyr. Overskrides en betaling den aftalte betalingsfrist (forfaldsdag) opkræves der et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse. Der fremsendes 3 rykkerskrivelser med minimum 10 dages mellemrum. Herefter forbeholder it WORKS sig ret til, at overgive restancen til tredjepart i forbindelse med inkasso og inddrivelse. Ved enhver forsinkelse af betaling, forbeholder it WORKS sig ret til at lukke adgang til enhver ydelse, herunder webhotel, hjemmeside, mail og administrationsmodul, indtil it WORKS tilgodehavende er komplet betalt. 9. Opsigelse En aftale er gældende i den periode, der er anført i den indgåede aftale. Alle aftaler fortsætter med 24 måneders forlængelse, undtaget 12 måneders aftaler, som fortsættes med de aftalte 12 måneder ad gangen. Såfremt der ej er modtaget en opsigelse, senest 3 måneder før udløb.

5 Ønsker kunden at opsige en aftale, skal dette ske via eller anbefalet brev senest tre måneder før udløb af en aftale. Eventuelle forudbetalinger refunderes ikke. It WORKS kunder har den fordel, at såfremt de ønsker, at flytte webløsningen efter endt periode til en anden udbyder, så kan hele webløsningen flyttes med. Dog med forbehold for, at det ikke er tilknyttet moduler ejet af it WORKS, som ikke kan overdrages. Prisen for at flytte en hjemmeside er fra kr. og prisen for at flytte en webshop er fra kr. Denne handling kan af sikkerhedsmæssige årsager, kun foretages af it WORKS medarbejdere. Efter flytning kan it WORKS ikke holdes ansvarlig for brugen eller lign. af webløsningen. Ønsker it WORKS, at opsige eller lukke en aftale, kan it WORKS opsige aftalen med en måneds varsel. Gøres dette i tilfælde af misbrug, vil forudbetalinger ikke blive refunderet. Gøres dette af andre årsager, vil den resterende periode blive tilbagebetalt. Flyttes domæne, vil alle tilknyttede services blive nedlagt/lukket. Såfremt kunden forsat at benytte tjenester eller ydelser, som går ud over nedlæggelsen/flytning, skal dette skriftligt meddeles senest 14 dage før. 10. Ansvarsfraskrivelse It WORKS fraskriver sig ethvert ansvar ved eventuelle forsinkelser og kan tillige ikke gøres erstatningsansvarlig ved eventuelle forsinkelser. It WORKS kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skade, som følge af afbrydelser eller forstyrrelser ved eget elektronisk udstyr eller andet der kan relateres til it WORKS eller tredjeparts forhold. Ved redelegering af domæne kan it WORKS ikke gøres ansvarlig for tab eller skade, tillige kan it WORKS ikke gøres ansvarlig for informationer hentet/brugt fra internettet, samt kundens generelle brug af internettet. It WORKS kan ikke gøres ansvarlig i forbindelse med kundens tredjeparts aftaler eller ved brug af egne services, herunder mailserver. I forbindelse med fejl ved indtastning under f.eks. køb af domæner foretaget af kunden eller fejl indtastninger foretaget it WORKS baseret på kundens afgivne oplysninger, kan it WORKS ikke stilles til ansvar overfor. It WORKS fraskriver sig ethvert ansvar og kan ikke holdes ansvarlig overfor tab eller bortkomst af materialer, herunder USB-nøgler eller andre digitale lagringsmedier, som beskadiges eller bortkommer, så længe de er i it WORKS varetægt. Dette gælder også data i mail postkassen eller data på kundens webhotel. Kunden opfordres derfor til, at tage løbende backup. I forbindelse med force majeure forhold, som it WORKS ikke kan tage i betragtning ved aftalens indgåelse og som ligger uden for it WORKS kontrol kan it WORKS heller ikke stilles til ansvar overfor. 11. Ændringer & varslinger Ændringer af aftalen kan varsles til kundens , som blev angivet ved aftalens indgåelse med en frist på 30 dage. Såfremt ændringerne er af rent begunstigende karakter, kan disse gennemføres uden varsling.

6 Kunden kan i forbindelse med en ændring af aftalen, skriftligt opsige sin aftale senest 14 dage før ikrafttrædelsen af ændringen. Det er tillige kun i forbindelse med ændringer, at kunden kan opsige sin aftale før endt aftale periode. It WORKS kan til enhver tid ændre i forskellige produkter, moduler og ydelsers indhold og kunnen uden varsling for kunden, såfremt disse ikke påvirker kundens nuværende webløsning eller produkt. 12. Overdragelse til tredjepart It WORKS kan til enhver tid frit overdrage enhver webløsning, ethvert produkt eller tillægsydelse/produkt til tredjepart, såfremt overdragelsen sker uden ændrede vilkår for kunden. 13. Lovvalg, værneting og ophavsret It WORKS har ophavsret til alle webløsninger, produkter, tillægsprodukter og ydelser lavet og leveret af i WORKS og må ikke bruges uden it WORKS skriftlige samtykke. It WORKS har ophavsret til disse forretningsbetingelser, således må de ikke kopieres eller efterlignes uden it WORKS skriftlige samtykke. It WORKS er underkastet dansk lov. Tvister imellem kunden og it WORKS, afgøres derfor efter dansk lov og ret ved SØ- og Handelsretten i København.

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder

Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com. Erhvervskunder og andre. Danske privatkunder Forretningsbetingelser for One.com v06 Følgende vilkår er pr. 31. december 2009 gældende hos One.com Erhvervskunder og andre 1. Abonnement: Et Webhotel-abonnement hos One.com giver adgang til at benytte

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s

Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s Almindelige forretningsbetingelser for itai a/s 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle itai s leverancer, f.eks. levering af specialudviklet softwareløs- ninger, konsulentydelser,

Læs mere

Vilkår og Betingelser

Vilkår og Betingelser Vilkår og Betingelser 1 Generelt For at kunne tegne et abonnement hos ininova kræves det, at kunden er myndig. 1.1 Brug af Persondata ininova registrerer kundens person- og firmaoplysninger i forbindelse

Læs mere

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser

Marts 2014. Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for tilbud, salg og leverancer fra - også i de tilfælde, hvor køber har fremsendt egne betingelser. Der henvises samtidig

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider

Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Handelsbetingelser for design og programmering af EDB programmer og hjemmesider Reklamebureauet SUM, Hovedgaden 10, 2970 Hørsholm Telefon: 45 86 03 10 Mail: sum@sumnet.dk Generelt Al handel med Reklamebureauet

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Betingelser for hosting

Betingelser for hosting Betingelser for hosting Gældende fra 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 1 Anvendelse af Powerbookings serviceydelser... 3 1.a Lovlige formål... 3 1.b Trafik... 4 1.c Uautoriseret brug... 5

Læs mere

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR

GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR GENERELLE ABONNEMENTSVILKÅR 1. GENERELT 1.1 Disse generelle abonnementsvilkår ( Generelle Abonnementsvilkår ) gælder for aftaler ( Abonnementsaftale ) indgået mellem en privatperson ( Kunde(n) ) og Boxer

Læs mere

DOCOSPOT Abonnementsaftale

DOCOSPOT Abonnementsaftale DOCOSPOT Abonnementsaftale 1. Aftalens indgåelse 1.1. Parterne i denne aftale er DOCOSPOT DENMARK ApS (CVR-nr. 35473866) og Business Partneren(kunde). 1.2. Følgende Abonnementsbetingelser er gældende for

Læs mere

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil

Abonnementsvilkår. OiSTER Mobil Abonnementsvilkår OiSTER Mobil Januar 2013 Version 1.11 1 1. Aftalen... 4 1.1. Aftalen mellem dig og OiSTER... 4 1.2. Aftalens gyldighedsperiode... 4 2. Oprettelse og registrering... 5 2.1. Startpakke

Læs mere

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser

DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser DIGITAL CAB ApS almindelige forretnings- og aftalebetingelser 1. Definitioner... 2 2. Priser, tilbud, fakturerings- og betalingsvilkår... 3 3. Aftalens gyldighed, ikrafttræden, løbetid og opsigelse...

Læs mere

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009

Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Forretningsvilkår Business Terms and Conditions, Copyright Hostnordic A/S, April 2009 Introduktion, samt henvendelse Dokumentet beskriver de forretningsvilkår, som Hostnordic arbejder under samt tilbyder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support.

ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. ErhvervsWebDesign s betingelser for udarbejdelse af hjemmeside og hosting+support. Indledning. Nedestående almindelige betingelser for levering af hjemmesidesystem og/eller webshopsystem og hosting finder

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ

TØNDER Skibbroen 4 6270 Tønder. KØBENHAVN Ny Vestergade 17, 4. 1471 København K. HOVEDKONTOR Munkehatten 28 5220 Odense SØ 1. Generelle forretningsbetingelser for PRAXIS Digital (v 13-03-15) 1 Anvendelse 1.1 Nærværende betingelser er gældende for alle PRAXIS Digitals leverancer, fx levering af specialudviklede softwareløsninger,

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER

BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER BMC DENMARK APS HANDELSBETINGELSER GÆLDENDE PR. 15.SEPTEMBER 2012 DEL I: GENERELLE BESTEMMELSER 1. DISSE HANDELSBETINGELSER. Handelsbetingelserne pr. 15.september 2012, annullerer alle tidligere udsendte/udgivene

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer. Følgende vilkår er gyldige pr. 1 Jan. 2014: 1. Kundens status: 1. Virksomheden handler kun med juridiske enheder der lovligt set kan indgå denne aftale, derudover handles der derfor ikke med privat personer.

Læs mere

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug.

Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Nyit.dk ApS - Secure Online Backup, Generelle betingelser for brug. Sidst revideret 18-05-2010 Levering Secure Online Backup klient programmet leveres som download program via vores hjemmeside, med mindre

Læs mere