Samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce"

Transkript

1 Samarbejdsaftale mellem Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce om fællesoffentligt partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet 1. Baggrund I forbindelse med kommunalreformen er der et øget behov for at skabe fælles adgang til data på miljøområdet, da flere myndigheder fremover skal anvende de samme data og vil være afhængige af andre myndigheders ajourførte data i deres opgaveløsning. Derfor blev der i efteråret 2004 etableret et samarbejde mellem Miljøministeriet, KL, Amtsrådsforeningen og Den Digitale Taskforce i projekt Kommunalreform og Digital Forvaltning på miljøområdet om at sikre adgang til amternes data. Der var enighed om, at digitale fællesoffentlige løsninger vil være den mest effektive måde at sikre adgang til amternes forvaltningsgrundlag. Når kommunalreformen træder i kraft den 1. januar 2007, vil opgaven bestå i at sikre den videre udvikling af de etablerede fælles løsninger for arealdata, naturdata samt vand- og jordforureningsdata, som skal samles under Danmarks Miljøportal og sikre driften af Danmarks Miljøportal og de øvrige fællesoffentlige løsninger. Danmarks Miljøportal bygger på Amternes Miljøportal, som overgår til det partnerskab, der etableres med denne samarbejdsaftale. Danmarks Miljøportal giver én fælles indgang til relevante miljødata på en række fagområder, herunder data som tidligere lå i amterne. Data i portalen ajourføres af henholdsvis Miljøministeriet, regioner og kommuner. Danmarks Miljøportal forventes den 1. januar 2007 at foreligge i en første version, som i løbet af de kommende år skal videreudvikles. Herunder skal de forskellige dataområder integreres yderligere, portalen skal relateres til andre portaler og yderligere dataområder kan tilføjes. Miljøministeriet, KL, Danske Regioner og Den Digitale Taskforce indgår hermed denne samarbejdsaftale, i det følgende kaldet partnerskabet om den videre udveksling og offentliggørelse af miljødata via Danmarks Miljøportal og drift af denne samt om at fremme digital forvaltning på miljøområdet. Den Digitale Taskforce vil indgå i partnerskabet med observatørstatus. 2. Partnerskabet omkring Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Partnerskabet er etableret med det overordnede formål at understøtte miljømyndighedernes opgaveløsning og sikre et ensartet og ajourført datagrundlag på miljøområdet, at fremme digitale sagsgange på miljøområdet samt at styrke formidlingen til offentligheden. Partnerskabet har ikke et kommercielt sigte. Det bygger på principper om: At myndighederne stiller de data, de hver især producerer, til rådighed for hinanden, så de kan indgå i opgaveløsningen hos de øvrige myndigheder samt præsenteres i fællesskab overfor offentligheden At myndighederne samarbejder om at imødekomme databehov i forbindelse med regelændringer nationalt og internationalt 1

2 Optimering af effektivitet og kvalitet i myndighedsudøvelsen gennem de fælles digitale løsninger Omkostningseffektivitet i valg og drift af løsninger i tilknytning til Danmarks Miljøportal Brug af fælles data-standarder som følger beslutning truffet i Sektorstandardiseringsudvalget og Referencedataudvalget (Servicefællesskabet for Geodata) for miljøområdet. 3. Danmarks Miljøportal Formålet med Danmarks Miljøportal er at formidle miljødata til professionelle brugere samt offentligheden og at give den nødvendige miljøbaggrundsinformation som grundlag for at forstå de formidlede miljødata. Danmarks Miljøportal bygger på principper om At miljøportalen giver mulighed for struktureret og standardiseret formidling af ajourførte, kvalitetssikrede miljøinformationer og miljødata til offentligheden borgere, erhvervsliv, organisationer, forskning og presse At data lagres og præsenteres på en sådan måde, at den enkelte bruger uden omkostninger har adgang til data i den form de præsenteres i portalen At data kan integreres i myndighedernes fagsystemer / sagsbehandlingssystemer, så de brugervenligt kan anvendes i løsningen af miljøopgaver i kommuner, regioner og stat At Danmarks Miljøportal er koordineret med andre portaler som ois.dk og virk.dk, og at virksomheder og andre kun skal indberette de enkelte miljøinformationer til det offentlige én gang, hvorfra det stilles til rådighed for de relevante modtagere At der etableres en sammenhængende miljøinfrastruktur efter principperne om serviceorienteret IT-arkitektur som grundlag for myndighedernes samarbejde via miljøportalen. Med udgangspunkt i disse principper er målet at den første version af Danmarks Miljøportal indeholder og tilgængeliggør data vedrørende overfladevand, grundvand og arealdata, og at den efter kort tid suppleres med jordforureningsdata og naturdata. Danmarks Miljøportal skal være den fælles indgang for data på de nævnte områder med afsæt i de fællesoffentlige løsninger, der er etableret den 1. januar Danmarks Miljøportal skal løbende videreudvikles, så den imødekommer myndighedernes behov for udveksling af data i opgaveløsningen samt offentlighedens informationsbehov. På længere sigt skal miljøportalen udbygges med yderligere miljødata og data skal tilpasses den geografiske infrastrukturmodel vedtaget af Servicefælleskabet for Geodata, hvorved også INSPIRE-direktivets krav imødekommes. Miljø-, natur- og plandata produceres af de enkelte ansvarlige myndigheder og stilles vederlagsfrit til rådighed på Danmarks Miljøportal i et format, så de kan anvendes på portalen. De enkelte myndigheders ansvar vedrørende produktion af data vil fremgå af en særskilt aftale herom. 4. Fordelingsnøgler Stemmevægt, finansiering og aftaleparternes indbyrdes ansvar er fastsat med udgangspunkt i en generel og en række specifikke fordelingsnøgler, der er baseret på en vurdering af myndighedernes anvendelse af og forpligtelser i forhold til data og information på de omfattede miljøområder. Fordelingsnøglerne er aftalt i forbindelse med parternes aftale om etablering af fælles it- og dataløsninger på miljøområdet i forbindelse med kommunalreformen. 2

3 Den generelle fordelingsnøgle i partnerskabet er: Miljøministeriet med 45 % KL med 45 % Danske Regioner med 10 % 5. Finansiering Aftaleparterne finansierer videreudvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks Miljøportal efter den aftalte generelle fordelingsnøgle, idet Miljøministeriet afholder 45 % af udgifterne, KL afholder 45 % af udgifterne og Danske Regioner afholder 10 % af udgifterne, med mindre anden fordelingsnøgle specifikt er aftalt. Budgettet for videreudvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks Miljøportal aftales hvert år. Udgiftsniveauet for det kommende år fastlægges så det tidsmæssigt tager højde for kommunal og statslig budgetlægning med udgangspunkt i en 4-årig budgetramme. Budgetrammen vil omfatte udgifter til drift, vedligeholdelse og udvikling af portalen. Der bør sikres en forholdsmæssig balance mellem de enkelte poster på budgettet i forhold til parternes interesser. Danmarks Miljøportal finansieres ved de aftalte årlige bidrag fra aftaleparterne. De betales forud hvert halve år med halvdelen af den enkelte parts årlige bidrag. Ud over det aftalte budgetbidrag kan en aftalepart selv finansiere videreudvikling af moduler til Danmarks Miljøportal, som alene vedrører denne parts interesseområde. Enhver videreudvikling af Danmarks Miljøportal kræver dog godkendelse i partnerskabets bestyrelse. Videreudvikling af Danmarks Miljøportal bestilles af partnerskabet. De øvrige aftaleparter kan forlange, at den pågældende aftalepart, der ønsker at finansiere videreudviklingen, over for Danmarks Miljøportal stiller forudgående sikkerhed for betalingen af videreudviklingsomkostninger. Tredjepart kan på tilsvarende vilkår efter forudgående godkendelse i partnerskabets bestyrelse finansiere videreudvikling af delelementer i tilknytning til Danmarks Miljøportal. 6. Organisation 6.1 Portalorganisation Parterne etablerer en selvstændig portalorganisation bestående af en bestyrelse og et portalsekretariat. Portalorganisationen ledes af bestyrelsen. Det daglige arbejde i portalsekretariatet ledes af en sekretariatsleder, der ansættes af bestyrelsen. 6.2 Bestyrelsen Bestyrelsens opgaver Portalorganisationen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for Danmarks Miljøportal, og træffer beslutninger vedrørende: Videreudvikling af portalen inden for de fastlagte økonomiske rammer Overordnet økonomi, herunder budget og regnskab Overordnede driftsforhold og leverandørstyring 3

4 Organisation, herunder fastsættelse af de overordnede organisatoriske rammer for sekretariat som for eksempel størrelse og bemanding Udbud af drifts- og udviklingsopgaver og større kontrakter Rammer for planlægning af og opfølgning på opgaver Ansættelse af sekretariatsleder Omfang og organisering af supportfunktion Bestyrelsen kan indgå en tidsmæssigt begrænset aftale med enten en af parterne eller en tredje part om, at denne mod betaling varetager administrative, økonomiske og personalemæssige forhold, herunder for eksempel udbetaling af løn, fraværsregistrering og fakturaudbetaling med videre. Bestyrelsen kan træffe beslutning om nedsættelse af følgegruppe, bestående af eksempelvis andre ministerier med data på Danmarks Miljøportal. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsen består af som minimum 3 medlemmer på direktionsniveau. Bestyrelsen kan maksimalt have 6 medlemmer. Miljøministeriet, KL og Danske Regioner udpeger hver mindst 1 og højst 2 medlemmer af bestyrelsen for 3 år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. Den Digital Taskforce deltager i bestyrelsen med observatørstatus. Et af Miljøministeriet udpeget medlem er formand for bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne repræsenterer i bestyrelsen den aftalepart, der udpeger det pågældende medlem. Sekretariatslederen refererer til bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret. Bestyrelsen kan desuden træffe beslutning om deltagelse af bisiddere eller faglige rådgivere til bestyrelsesmøderne Beslutningsregler Møder afholdes efter behov, men minimum 2 gange årligt eller såfremt en af parterne ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flere end halvdelen af parterne inklusiv formandskabet er til stede. Hver part kan give en anden part skriftlig fuldmagt til at stemme på sine vegne. Beslutninger træffes så vidt muligt i enighed. I tilfælde af afstemning tildeles de enkelte parter stemmevægt i henhold til den generelle fordelingsnøgle, dvs. 45 % til Miljøministeriets repræsentanter, 45 % til KL's repræsentanter og 10 % til Danske Regioners repræsentanter. Bestyrelsesmedlemmer, der repræsenterer samme part, afgiver fælles stemme med samlet stemmevægt. Bestyrelsesmedlemmerne er ansvarlige for at indhente evt. nødvendige politiske mandater forud for beslutninger i bestyrelsen. 4

5 Ved væsentlig uenighed om afgørende spørgsmål kan hver enkelt af parterne kræve, at spørgsmålet forelægges Miljøministeriets departementschef og de administrerende direktører i KL og/eller Danske Regioner med henblik på afklaring. Sidste instans i en uenighed vil være Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde under Finansministeriet Portalsekretariatet Partnerskabet etablerer et portalsekretariat. Sekretariatet får ansvaret for betjening af bestyrelsen og den daglige driftsstyring af Danmarks Miljøportal samt løbende videreudvikling af Danmarks Miljøportal i samarbejder med partnerne bag Danmarks Miljøportal. Sekretariatslederen varetager den daglige ledelse og administration af det fælles sekretariat. Sekretariatslederen er desuden ansvarlig over for bestyrelsen i forhold vedrørende udvikling af Danmarks Miljøportal og andre digitale løsninger samt styring af driften af Danmarks Miljøportal. Sekretariatslederen har ansvaret for at betjene bestyrelsen med strategiforslag, policy-papirer, beslutningsoplæg, overordnet budget, mødereferater m.v. Sekretariatslederen har desuden ansvaret for at styre udviklingsopgaver og den daglige drift af Danmarks Miljøportal inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer, herunder i forhold til Budgetter og regnskaber for drift og udvikling Arbejdsprogram, aktivitetsplaner og statusoversigter Kravspecifikation af delopgaver under Danmarks Miljøportal Udbud af delopgaver under Danmarks Miljøportal Indgåelse af kontrakter Koordinering til andre portaler Selve driften af Danmarks Miljøportal skal udbydes. Miljøministeriet har påtaget sig ansvaret for at drive en række delløsninger under Danmarks Miljøportal, herunder den fælles arealdatabase samt filserver under Danmarks Miljøportal i en overgangsfase. Der indgås særskilt aftale herom. Bestyrelsen drøfter i 2007 den videre drift, herunder hvornår delløsninger skal udbydes. Sekretariatslederen skal sikre inddragelse af brugernes erfaringer i opgaveløsningen. Det fælles sekretariat afholder efter behov og som minimum en gang årligt et seminar med henblik på at indsamle erfaringer og idéer fra brugerne af Danmarks Miljøportal. Det fælles sekretariat bemandes dels gennem indstationering fra Miljøministeriet, KL og Danske Regioner, dels gennem ansættelser, som begge dele finansieres af partnerskabet. Sekretariatslederen har ansvaret for ansættelser. Alle medarbejdere refererer til sekretariatslederen. Der lægges vægt på, at sekretariatet har en kompetencesammensætning, der matcher de beskrevne opgaver, herunder kan sikre at de udviklede løsninger svarer til de forvaltningsmæssige behov, der er hos parterne. 7. Tegning Sekretariatslederen er meddelt prokura til at handle og indgå aftaler med hensyn til den daglige drift indenfor de af bestyrelsen fastlagte rammer og retningslinjer. 5

6 For beslutninger, der ikke er omfattet af sekretariatslederens prokura, forpligtes partnerskabet ved underskrift af bestyrelsesformanden og sekretariatslederen i forening eller ved underskrift af den samlede bestyrelse. 8. Ansvar og hæftelse Aftaleparterne hæfter direkte og solidarisk overfor tredjemand for forpligtelser, som partnerskabet har påtaget sig. Internt hæfter parterne pro rata efter den aftalte fordelingsnøgle for eventuelle budgetoverskridelser. Såfremt tredjemand rejser erstatningskrav overfor en eller flere af parterne på grundlag af Danmarks Miljøportal, skal ansvaret i det indbyrdes forhold bæres af den part / de parter, der er ansvarlig(e) for det ansvarsbegrundede forhold. Såfremt det ikke kan konstateres, hvem der er ansvarlig, skal ansvaret i det indbyrdes forhold fordeles mellem parterne i forhold til den generelle fordelingsnøgle for finansiering i henhold til punkt 5. Ansvaret for datas kvalitet, dokumentation og ajourføring bæres af de datagenererende myndigheder i henhold til dataaftalen. 9. Budget, regnskab og revision Danmarks Miljøportals budget- og regnskabsår er kalenderåret. Budget for kalenderåret udarbejdes med udgangspunkt i den fire-årige budgetramme. Forud for budgetåret udarbejder sekretariatslederen et arbejdsprogram og et rammebudget for de planlagte aktiviteter i budgetåret. Arbejdsprogrammet og rammebudgettet godkendes af bestyrelsen. Arbejdsprogrammet og rammebudgettet danner grundlag for udarbejdelse af sekretarariatlederens aktivitetsplan samt en specifikation af udgifter for den aktuelle budgetperiode. Aktivitetsplanen danner grundlag for bestyrelsens løbende regnskabs- og aktivitetsopfølgning. Regnskab for Danmarks Miljøportal revideres af Rigsrevisionen. Bestyrelsen kan udpege en eller flere medrevisorer. Retningslinjer for revisionen skal forelægges bestyrelsen og det reviderede årsregnskab skal godkendes af bestyrelsen. Det reviderede regnskab fremsendes efter godkendelse i bestyrelsen til aftalens parter. 10. Udtræden og ophør Opsigelse af samarbejdsaftalen kan ske med mindst 12 måneders forudgående skriftlig varsel og til ophør tidligst ved udgangen af Den udtrædende part hæfter fortsat for sin andel af de inden udtrædelsen besluttede, men endnu ikke gennemførte, udgiftskrævende foranstaltninger samt for eventuelt ansvar efter punkt 8. Den udtrædende part har ret til kopi af alle data. Den udtrædende part har ikke ret til nogen del af partnerskabets aktiver, jf. dog straks nedenfor om rettigheder til IT-programmel, eller til andel af eventuelle likvide beholdninger ved udtræden. 6

7 Danmarks Miljøportal kan opløses ved bestyrelsens enstemmige beslutning herom efter godkendelse af samtlige aftaleparter. Et eventuelt overskud eller underskud ved opløsning fordeles mellem parterne efter den generelle fordelingsnøgle for finansiering i henhold til punkt 5. I forbindelse med opsigelse eller opløsning foretages en ligedeling af rettigheder og ejerskab til ITprogrammel o.l., såfremt kontrakten om indkøb af portalens IT-programmel giver mulighed herfor. Ejerskabet til sådanne eventuelle videreudviklinger, som enkelte af aftaleparterne har finansieret, tilkommer imidlertid udelukkende de(n) aftalepart(er), der har finansieret videreudviklingerne. Ingen af aftaleparterne har efter opløsning af partnerskabet dog ret til at benytte Miljøportalens web-adresse. 11. Ændring af aftalen Beslutning om ændring af aftalen kan træffes af bestyrelsen i enighed og efter godkendelse af samtlige aftaleparter. 12. Ikrafttræden Aftalen træder i kraft den 1. januar 2007 med en etableringsperiode i forhold til det fælles sekretariat frem til 1. juli 2007, hvorefter det aftalte partnerskab og den aftalte organisering fuldt ud erstatter og overtager det eksisterende projekt kommunalreform og digital forvaltning. For Miljøministeriet: Dato:... For Danske Regioner: Dato:.. Departementschef Erik Jacobsen... Direktør Kristian Wendelboe For KL: Dato:... For Den Digitale Taskforce Dato:... Direktør Peter Gorm Hansen... Kontorchef Lars Frelle-Petersen 7

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT BILAG 1 Hensigtserklæring Denne hensigtserklæring er indgået mellem Kommunerne i K 14 s digitaliseringsforeningssamarbejde: Greve Kommune Guldborgsund

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Forslag. Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling) Fremsat den [xx]. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om etableringen af den selvejende institution Udbetaling Danmark (Samling af kommunernes objektive sagsbehandling)

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem

Samarbejdsaftale. udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse, jf. 7, stk. 1 i lov om kombineret ungdomsuddannelse mellem Produktionsskolen Frederikssund Foruddannelsescenter som tovholderinstitution og Produktionsskolen

Læs mere

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S

Udkast af 13. marts 2013 til model for. Vedtægt. for. Ring 3 Letbane I/S Udkast af 13. marts 2013 til model for Vedtægt for Ring 3 Letbane I/S Side 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 5 2. Hjemsted... 5 3. Formål... 5 4. Ejerforhold og hæftelse... 5 5. Interessentskabets

Læs mere

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB

INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INTERESSENTSKABS- KONTRAKT 60-SELSKAB INDHOLD 1. Interessenter 1 2. Etablering af 60-selskab 1 3. Hjemsted 1 4. Formål 1 5. Indskud 2 6. Ejerforhold 2 7. Leje af køkken 2 8. Serviceydelser 2 9. Leveringsaftaler

Læs mere

1. Formål, opgaver og organisering.

1. Formål, opgaver og organisering. 1 Samarbejdsaftale om udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem CPH WEST, tovholderinstitution, og Social og sundhedsuddannelsescenteret i Brøndby Vestegnens HF og VUC Produktionshøjskolen i Brøndby

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Fremsat den (X) af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Kapitel 1 Fondens etablering, formål m.v. 1. Danmarks Grønne Investeringsfond oprettes

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter Side 1 Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter KL Sundhedskartellet Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Principper for økonomi, styring, administration og anvendelse Aftalen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Forslag. Lov om VisitDenmark

Forslag. Lov om VisitDenmark Forslag til Lov om VisitDenmark Kapitel 1 Oprettelse af VisitDenmark 1. Økonomi- og erhvervsministeren opretter VisitDenmark som et særligt forvaltningssubjekt til varetagelse af det i 2 beskrevne formål.

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18

Governance for standardisering. trafikdata. Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen. Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Governance for standardisering af vej- og trafikdata Dato 22. august 2014 Sagsbehandler Hans Jørgen Larsen Mail hjl@vd.dk Telefon 3341 3336 Dokument 14/04174-4 Side 1/18 Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Læs mere

Retlige rammebetingelser

Retlige rammebetingelser Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11074 - 11 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere

Vedtægter. Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere Vedtægter Måltidspartnerskabet nemt at spise sundere MÅLTIDSPARTNERSKABETS VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Måltidspartnerskabet, på engelsk The Danish Meal Partnership. Måltidspartnerskabet er et

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Sammenhængende it og konkurence Side 1 Indhold: Projektbeskrivelse 6.1: Program for sammenhængende

Læs mere

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland

Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Vedtægt for Erhvervsakademi Sjælland Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Erhvervsakademi Sjælland er en selvstændig institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Køge Kommune i Region

Læs mere