LEAN PÅ SYGEHUSAFDELINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEAN PÅ SYGEHUSAFDELINGER"

Transkript

1 Bliv certificeret Lean Master Kender du til Lean filosofien og de mest anvendte værktøjer, har du erfaringer med gennemførelse af konkrete Lean projekter, men vil gerne mestre processer og værktøjer lidt bedre så er Lean - Master uddannelsen lige noget for dig. På Lean Master uddannelsen lærer du at: LEAN PÅ SYGEHUSAFDELINGER En undersøgelse af brugen af Lean metoder på danske sygehusafdelinger Bruge konsulentrollens mange facetter Lede og coache til fremdrift i Lean processer Skabe medejerskab blandt de involverede Anvende kreative og innovative processer i Lean - arbejdet Lære at se og målfastlægge forbedringspotentialer Styre Lean projekter i mål. Den certificerede Lean Master uddannelse består af 5 moduler af hver 2 dages varighed - (internat). Fakta om uddannelsen: Varighed: 5 moduler af 2 dages varighed Tid og sted: Perioden februar september 2008 Pris: kr. ekskl. moms. Ved tilmelding inden den 15. december 2007 ydes 16 pct rabat - pris da ekskl. moms Tilmelding: tlf Denne publikation er udgivet af Kompetenceforum ApS. Udviklingspark Øresund, Korskildelund 6, 2670 Greve. Tlf ,.Fax Hjemmeside. www. kompetenceforum.dk Kompetenceforum Må ikke kopieres og kun citeres med kildehenvisning. Kompetenceforum

2 Indholdsfortegnelse: Bliv Lean - Agent. Undersøgelsen. Side 3 Hovedresultater. side3 Hven har deltaget i undersøgelsen! Side 4 Hvad er status for lean arbejdet i afdelingerne! Side 5 Hvorfor arbejder man med Lean! Side 9 Hvilke processer er omfattet af Lean arbejdet! Side 13 Er Lean er døgnflue! Side 14 Bilag: eksempler på lean projekter på sygehusafdelinger. Side 17. En praktisk orienteret uddannelse med certifikat. Lean - projekter skal gennemføres af organisationen selv. Herved sikres de varige og kontinuerlige kvalitetsændringer, der er essensen i Lean. Derfor udbyder vi, i samarbejde med Teknologisk Institut, en uddannelsen som Lean - agenter. Vi har indtil nu uddannet næsten 100 Lean -agenter. På Lean - Agent uddannelsen lærer du bl.a. at mestre: Filosofien bag Lean The Lean Management Forskellige metoder til at kortlægge processer De mest anvendte Lean-værktøjer Hvorledes du tilrettelægger dit eget Lean projekt Hvorledes du får commitment i Lean projektet Hvorledes du får Lean-projektet til at vare ved gå I drift Lean Agent uddannelsen er en intensiv uddannelse, hvor der veksles mellem teori og praksis Uddannelsen henvender sig til dig, som skal eller overveje at anvende Lean metoder i den fortsatte kvalitetsudvikling. Undervisningen er tværsektoriel, men tilrettelagt således at Lean forankres i den enkeltes faglige basis. De hidtidige Lean - Agenter kommer 40 pct. fra sundhedsområdet, 40 pct. fra offentlig administration - service og 20 pct. fra private virksomheder.. Fakta om uddannelsen: Varighed: uddannelsen strækker sig over 6 hele dage. Tid og sted: Modul 1: 26.marts 2008 øvrige moduler, se program. Alle moduler er på Teknologisk Institut i Taastrup. Pris: Den samlede uddannelse koster kr ekskl. moms. www. Kompetenceforum. dk Vi giver dig kompetencer så du kan skabe Lean resultater. Tilmelding: tlf Side 1 Side 22

3 Lean - Community Styrk dit Lean-netværk og få inspiration fra andre, der arbejder med Lean i praksis samtidig med, at du løbende får opdateret din værktøjs- og procesmæssige Lean - viden. Lean Community er et tilbud til dig, som arbejder med forandringsprocesser ved hjælp af Lean-værktøjer. I netværket vil du møde andre, der har gennemgået Lean-uddannelser eller/ og anvender Lean metoder i praksis. Samtidig vil du møde oplægsholdere, der kan medvirke til at din Lean - viden er på forkant med udviklingen. På Lean Community får du: Vedligeholdt og udviklet din Lean-værktøjskasse. Inspiration fra andre Lean-projekter. Erfaringsudveksling med praktikere. Førstehånds kendskab til ny viden indenfor Lean - området. I Lean Community veksler vi mellem: 1. Eksterne og interne oplæg om metoder, processer og praktiske eksempler. 2. Diskussioner og øvelser. 3. Erfaringsudveksling. 4. De enkelte sessioner tilrettelægges i samarbejde med deltagerne i Lean Community.Mellem sessionerne er medlemmerne koblet i et interaktivt netværk. Programmet for sessionerne tilrettelægges i samarbejde med commuinty medlemmerne. Fakta: Varighed: Lean Community består af 4 sessioner på et år, kombineret med det interaktive netværk. Pris: Deltagelse i netværket er gratis. Der tages gebyr for de enkelte sessioner man tilmel der sig. Tilmelding: tlf Undersøgelse af anvendelsen af Lean på sygehusafdelinger i Danmark. Kompetenceforum har i samarbejde med Dagens Medicin, gennemført en undersøgelse af anvendelsen af Lean på danske sygehusafdelinger. Undersøgelsen blev gennemført som en kombineret spørgeskema og internetbaseret undersøgelse i august måned afdelinger fik tilsendt skemaet, hvilket resulterede i 113 besvarelser. Svarprocenten er således ca. 15. Det er lavt, men ikke unormalt i denne type undersøgelser. Hvorvidt de der har svaret, er relativt mere interesserede i Lean end de, der ikke har svaret kan der kun gisnes om. Undersøgelsens resultater kan kun med forsigtighed anvendes på landsplan. På den anden side er den nok det nærmeste, man kan og vil komme en landsdækkende undersøgelse. Undersøgelsens hovedresultater. Undersøgelsen viser at: Lean metoden har fået et gennembrud på sygehusafdelingerne. 51 pct. af de responderende afdelinger er i gang, eller har besluttet at gå i gang med Lean projekter. Lean arbejdet omfatter alle typer af sygehusafdelinger, idet de kirurgiske afdelinger er i front. Lean projekterne foregår på samme niveau i alle regioner, dog synes afdelinger i Region Sjælland at være mere tilbageholdende end de øvrige. Lean projekter iværksættes for at skabe luft til andre arbejdsopgaver og få mere tilfredse medarbejdere og brugere. De deltagende sygehusafdelingers motiver for at anvende Lean, har baggrund i ønsket om at få luft til andre arbejdsopgaver, at skabe større brugertilfredshed og få mere tilfredse medarbejdere, samt i lidt mindre grad udvikle organisationen. Relativt højt politisk prioriterede motiver som kortere ventetid, spare ressourcer og bedre udnyttelse af apparatur, betyder relativt mindre. Side 21 Side 2

4 Lean projekter ses i helheder på tværs af klinisk/administrative funktioner og har et udviklingspotentiale indenfor de rene kliniske funktioner. 2/3 af Lean projekterne omfatter både administrative og kliniske processer. Dette taler for at projekterne projektmulighederne ses i større helheder. Næsten 1/3 af projekterne omfatter rene administrative processer - bureaukratiet. Kun 8 pct. omfatter rene kliniske processer. I forhold til omfanget og karakteren af de samlede arbejdsgange på en given sygehusafdeling, er der her et stort potentiale. Lean vil være en integreret del af den daglige drift om 5 år. Over halvdelen af de deltagende afdelinger forventer, at Lean vil indgå som en integreret del af den daglige drift om 5 år. Hovedparten af disse, har konkret erfaringer med Lean projekter. Samtidig viser undersøgelsen, at der blandt de resterende synes at være et stort potentiale for Lean aktiviteter. Undersøgelsens resultater: Hvem har deltaget? Som anført i indledningen, er spørgeskemaet udsendt til 772 sygehusafdelinger i Danmark. 113 har svaret enten på papir eller over nettet. Dette giver en svarprocent på ca. 15. Respondenternes fordeling på hovedfunktioner og geografi er angivet i det følgende: Figur 1: Afdelingernes hovedfunktioner i pct. Dagklinikken Give Sygehus Ortopædkirurgi Regionshospitalet Holstebro Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Horsens, Brædstrup, Odder Anæstesiologisk afdeling. Sygehus Fyn Flere projekter, såvel kliniske som administrative f.eks "A skopi medens de venter" forundersøgelse og operation samme dag. "Skulder pakken" forus ved læge + rgt+ultralyd+aftale oppe tid med sygeplejersken samme dag. Organisation af operationsgangen, antal instrumenter. Sektor opdeling. Specialist funktioner m.m. Implementering af acceleret patientforløb for patienter der får hofte- knæalloplastik. Som en del af en tværgående analyse af sekretærområdet i huset har medicinsk ambulatorium i 2006 opstartet og implementeret nye arbejdsgange som følge af et lean-projekt i afdelingen. Efterfølgende er processsen fortsat til det tværfaglige samarbejde mellem læger, sekretærer og mellemledere samt i det generelle visitationsteam. Vi har arbejdet med en driftoptimering af vore ortopædkirurgiske operationsstuer således at vi har fået bedre lejefladeudnyttelse. I år ,6 % til 1. halvår ,3% Kirurgi Medicin Diagnostik Andet 0 Side 3 Side 20

5 Organkirurgisk afdeling Vejle Sygehus Røntgenafdelingen, Sygehus Sønderjylland Karkirurgisk afdeling B Gentofte Hospital Urologisk Afdeling Fredericia Kolding Sygehus Onkologisk. Herlev Hospital Lean i operationsafsnit.udnyttelse af lokaler, afvikling af program, booking Formålet med projektet er,at udbrede en kultur for at arbejde med løbende forbedringer og målstyring på røntgenafdelingens 4 afsnit samt at nedbringe ventetiden på ambulante røntgenundersøgelser henvist fra almen praksis. Lean er indført primært på Sammedagskirurgisk afdeling 1201 og derefter på den døgndækkende operationsgang DBG. Vi har set på arbejdsgange i sekretariatet Fra 2005 til 2006 har vi implementeret et accelereret patientforløb til patienter der skal have hofte- eller knæollolalstik. Vi anvendte Gennembrudsmetoden som implementeringsmetode. Vi anvendte lean i forbindelse med udvikling af forandringskataloget. Implementeringen er foretaget i et før- efter design, hvor vi har dokumenteret, at indlæggelsestiden er reduceret fra 9 til 4 dage og den helbredsvurderede livskvalitet er øget med 10 pct, uden at der er opstået flere komplikationer under eller efter indlæggelsen. Som det fremgår af fig. 1, er besvarelserne nogenlunde ligeligt fordelt mellem hovedfunktioner med groft sagt ¼ til hver. Kategorien Andet dækker over en blandet landhandel bestående af psykiatri, administration og service samt kliniske afdelinger, der ikke kan indplaceres entydigt i de anvendte kliniske grupperinger. Den geografiske fordeling fremgår af nedenstående fig. 2: Figur 2: Fordeling af afdelinger på regioner i pct Hovedstad Sjælland Syd Midt Nord Set i forhold til sygehusregionernes størrelse, formodes det at Hovedstaden, Sjælland og Nord er rimelig repræsenteret. Syd er overrepræsenteret, medens Midt er underrepræsenteret. Hvad er status for Lean arbejdet i afdelingen? De deltagende sygehusafdelinger er blevet spurgt om, hvad status er for deres Lean arbejde eller deres overvejelser om eventuelt at gå i gang med Lean. Side 19 Side 4

6 Figur 3: Status for Lean i afdelingen i pct.: I gang Besluttet at gå i gang Overvejer Ingen planer Besluttet ikke at gå i gang 44 pct. af de responderende 113 afdelinger er rent faktisk i gang med Lean. 6 pct. svare, at de har besluttet at gå i gang. Dette betyder, at halvdelen af alle respondenter arbejder med Lean. Hertil kommer, at 18 pct. overvejer at gå i gang. 28 pct. har ingen konkrete planer og 4 pct. har besluttet ikke at gå i gang. Samlet viser undersøgelsen således, at 2/3 af afdelingerne enten er i gang, har besluttet at de vil gå i gang eller overvejer at gå i gang. Ca. hver 4. afdeling har ikke besluttet sig, medens lidt mere end hver 20. afdeling har besluttet ikke at anvende Lean. Man skal være varsom med at udstrække resultatet til hele landet. Alligevel tyder resultatet på, at Lean metoderne har fået et vist gennembrud på afdelingsniveauet. Åbenheden overfor at anvende Lean metoder kan have et sammenhæng med afdelingens faglige kontekst. På denne baggrund, er nedenfor opgjort hvorledes afdelingernes status for Lean - arbejdet ser ud i forhold til afdelingernes hovedfunktioner. Ortopædkirurgien, Klinik Farsø Region- Nordjyllan d, Klinik Farsø (Sygehus Himmerland i Farsø) Kirurgisk Klinik, Herning Regionshospitalet Herning 1. Første projekt var en beskrivelse og gennemgang af sammenhængende patientforløb for patienter der kommer til planlagt hofte- og knæalloplastik. Projektet blev gennemført fara marts aug Resultat: - beskreven standarder - patientuddannelsesdag - revidering af alt informations og pjecemateriale - aktivering af patienter og pårørende som samarbejdspartnere - tværfaglig team med faste styregruppe/kaizen møder - reducering af liggetid fra 11-4 sengedage for alle vore patienter (uselekteret) 2. Andet projekt (nov maj 2006)var en gennemgribende analyse af sekretærarbejdsgange udfra Lean teorien, med deraf følgende ændringer. Resultat: - Bedre flow og udnyttelse af ressourcerne ved at nedbryde søjletænkningen - beskrivelse af standarder (sekretærhåndbog på ca 100 sider) - bedre udnyttelse af af ressourcerne ved at håndtere sagerne i samme sagsgang, herunder finde fejl og fjerne spild - styringsreoler - nedsættelse af sygefraværet fra 11 % til ca 3 % grundet fjernelse af stress 3. Tredje projekt (Okt maj 2007)var en analyse af ambulatoriet og skadestuen udfra samme koncept som beskrevet ovenfor 4. Fjerde projekt (igangværende med start ca. apr. 2007) er en analyse af Operationsgangens arbejdsprocesser og metoder. Projektet går på tværs af Ortopædkirurgien og anæstesisektoren. 5. Femte projekt er på visionsplanet, men påtænkes iværksat sidst på året eller først i 2008, med en sammenhængende patientforløbsbeskreivelse indenfor skulderkirurgien i Klinik Farsø. Projektet skal i lighed med det første projekt være tværfagligt Optimere udnyttelsen af endoskopisk kapacitet i klinikken og afdelingen. Forløbet er lavet i samarbejde med anæstesiafdelingen, som har ledelsen af den endoskopiske funktion, og processen er styret af kvalitetsafdelingen. Side 5 Side 18

7 Gynækologis k- Obstetrisk afdeling D. Sygehus Fyn Røntgendia gnostis k afdeling, OUH Region Nordjylland, Ortopædkir urgien, Klinik Ålborg 1. Produktivitetsgevinst af ultralydsundersøgelser på 32% og markant nedsættelse af ventetid for patienter til undersøgelsen 2. nedsættelse af svartid på ambulante småknogler fra 1-2 uger til under 24 timer 3. Øget produktions- og udviklingsgevinst i CT- afsnit 4. Øget fokus på medarbejderinvolvering via Kaizentavlemøder, uddannelse af personalet og interne nyhedsbrev ugentligt Gennemgribende Lean analyse af af Klinikkens arbejdsgange indenfor alle fagområder. Læger, plejen samt sekretærarbejdsgangene. Klinikken har ca 350 medarbejdere fordelt på 8 fagspecialer indenfor ortopædkirurgi. Projektet er startet 1. marts og de første faser forventes afsluttet ca. 1. oktober, hvor - arbejdsgange er analyseret - der er fundet "tidsrøvere" og - identificeret diagnoser, samt - udarbejdet plan for handlinger udfra Lean konceptet - implementeringen er påbegyndt, men vil fortsætte m.h.p.at fastholde en Lean kultur med fokus på løbende forbedringer, større flow, minimering af fejl, fjernelse af spild og beskrivelse af standarder til gavn for patienterne og personalet gennem opnåelse af bedre arbejdsmiljø Gennemgribende Lean analyse af af Klinikkens arbejdsgange indenfor alle fagområder. Læger, plejen samt sekretærarbejdsgangene. Klinikken har ca 350 medarbejdere fordelt på 8 fagspecialer indenfor ortopædkirurgi. Projektet er startet 1. marts og de første faser forventes afsluttet ca. 1. oktober, hvor - arbejdsgange er analyseret - der er fundet "tidsrøvere" og - identificeret diagnoser, samt - udarbejdet plan for handlinger udfra Lean konceptet - implementeringen er påbegyndt, men vil fortsætte m.h.p.at fastholde en Lean kultur med fokus på løbende forbedringer, større flow, minimering af fejl, fjernelse af spild og beskrivelse af standarder til gavn for patienterne og personalet gennem opnåelse af bedre arbejdsmiljø Figur 4: Afdelingernes status for Lean arbejde fordelt efter hovedfunktioner (pct.). Andet Diagnostik Medicin Kirurgi 0% 50% 100% I gang Besluttet Overvejer Ingen planer Bsluttet ikke at gå i gang De mest aktive afdelinger på Lean - området er de kirurgisk, hvor 60 pct. er i gang eller har besluttet at gå i gang. Relativt mest tilbageholdende er de medicinske afdelinger, hvor det tilsvarende tal er 40 pct. De kirurgiske afdelinger er samtidig de afdelinger, der er mest afklaret, idet kun 10 pct. har angivet, at de ingen planer har på Lean-området. For de øvrige afdelinger er det ca. hver 3. afdeling, der er i denne uafklarede fase. Overvejelserne om at anvende Lean, kan også have et sammenhæng med det organisatoriske sammenhæng afdelingen indgår i. På denne baggrund er nedenfor opgjort, hvorledes afdelingernes status for Lean arbejdet er i forhold til den regionale tilknytning: Side 17 Side 6

8 Figur 5: Afdelingernes status for Lean arbejdet i forhold til regional tilknytning (pct.) Bilag: Eksempler på Lean projekter på sygehusafdelinger. Nord Midt Syd Sjælland Hovedstad 0% 50% 100% I gang Beslutet Overvejer Ingen planer Besluttet ikke at gå i gang FBE Klinisk Immunologi Slagelse Sygehus, Sygehus Vest Der udføres sædvanligvis en blodprøve, analyse (BAS-test) og rekvisition af X antal portioner blod før mange operative procedurer. Undersøgelser viste imidlertid, at kun ca. 10% af disse analyser og reservationer førte til, at patienten rent faktisk fik blod. Vi identificerede standardoperationer, hvor der blev rekvireret blod, men hvor dette sjældent blev brugt, f.eks. fødsler, sectio, gynækologiske operationer, galdeoperationer m.v. I disse tilfælde sikrer vi nu, at blodprøven er taget og står i blodbanken, men analysen og blodreservation udføres først, når der rent faktisk bliver bestilt blod. I meget akutte tilfælde kan man bruge blod af typen 0 NEG. Derved udfører vi 50-75% færre analyser ( ca mod ca ) end sammenlignelige sygehuse uden øget risiko for patienten med en omtrentlig ressourcebesparelse på ca kr. årligt. Dette er IKKE et nyt projekt, men principperne er gradvist opbygget over de sidste 5-6 år. Det fremgår af ovenstående figur, at over halvdelen af afdelingerne i de jysk/fynske regioner er i gang eller har besluttet at gå i gang med Lean. Hovedstandsregionens afdelinger følger lige efter. Afdelingerne i Region Sjælland er endog meget tøvende. Kun 21 pct. er i gang eller har besluttet at gå i gang, 57 pct. har ingen planer, medens 22 pct. har besluttet at de ikke vil gå i gang. Sammenfattende viser undersøgelsen, at Lean arbejdet har fået et gennembrud blandt de responderende afdelinger. 2/3 af afdelingerne bruger, har besluttet at bruge eller overveje at bruge Lean. Anvendelsen sker rimelig bredt på alle afdelingstyper, idet de kirurgiske afdelinger dog synes at være i front. I forhold til den organisatoriske kontekst synes anvendelsen også at ske bredt, idet de responderende afdelinger i Region Sjælland synes mere tilbageholdende end afdelingerne i de øvrige regioner. Gyn-obst afd. Nykøbing F. sygehus Patologiafdelingen. Hillerød hospital Kontinuitet: samme læge fra 1. besøg, operation og kontrol efter operation til afslutning. -rationaliseret udredningsforløb i amb til kun ET besøg: når pt forlader amb har hun en plan i hånden med tider for planlagt behandling. -indfør sammedagskirurgi: 92 % af alle operationspatienter går efter operation hjem samme dag! og de er tilfredse! Formål: Ved anvendelse af LEAN-konceptet, at organisere processer og arbejdsgange, så der opnås bedst muligt flow og hurtigst mulig svartid for den histologiske prøve gennem Patologiafdelingen, således at svartiden for histologiske prøver på Hillerød Hospital som minimum er på niveau med de bedste patologi-svartider i Danmark. Det handler altså om at sikre at svartiden for kræftdiagnostikken nedsættes til minimum uden at der slækkes på kvaliteten. Side 7 Side 16

9 Sammenfattende forventer 56 pct. af respondenterne, at Lean vil indgå som en integreret del af den daglige drift om 5 år. Hovedparten af disse har konkret erfaringer med Lean projekter. Der synes imidlertid at være et større potentiale for Lean projekter, idet 32 pct. af de afdelinger der ikke er i gang, forventer at Lean metoden vil være en integreret del om 5 år, samtidig med at over halvdelen af disse afdelinger er uafklarede på spørgsmålet. Hvorfor arbejder man med Lean? I forbindelse med undersøgelsen, er de deltagende afdelinger blevet bedt om at prioritere mellem nogle udvalgte motiver, for at iværksætte/ overveje at iværksætte Lean aktiviteter. Nedenfor er det samlede resultat af denne prioritering sammenfattet i et prioriteringsindeks, hvor indeks 100 er det motiv der samlet set har fået den højeste prioritering. Tabel 1: Indeks for motiver til at lave Lean: Motiv Indeks Få luft til andre arbejdsopgaver 100 Skabe større brugertilfredshed 98 Mere tilfredse medarbejdere 96 Udvikle organisationen 92 Kortere ventetid 81 Spare ressourcer 81 Bedre udnyttelse af apparatur 79 www. Kompetenceforum. dk Vi giver dig kompetencer så du kan skabe Lean resultater. Heraf fremgår, at de deltagende afdelinger samlet set orientere sig mod Lean, for at få luft til andre arbejdsopgaver, skabe større brugertilfredshed og få mere tilfredse medarbejdere, samt i lidt mindre grad udvikle organisationen. 3 af de nævnte 4 motiver er orienteret ind i organisationen selv. Lidt mere overraskende er det, at så relativt højt politisk prioriterede motiver som kortere ventetid, spare ressourcer og bedre udnyttelse af apparatur, alle er i den nedre ende af den samlede prioritering. Side 15 Side 8

10 Nedenfor er prioriteringen af motiverne opdelt efter afdelingernes hovedfunktioner: Tabel 2: Indeks for motiver til at lave lean opdelt efter afdelingernes hovedfunktioner Motiv Alle Kirurgi Medicinostik Diag- Andet Få luft til andre arbejdsopgaver Skabe større brugertilfredshed Mere tilfredse medarbejdere Udvikle organisationen Kortere ventetid Spare ressourcer Bedre udnyttelse af apparatur For at lette overskueligheden er de 3 højest prioriterede motiver for hver faggruppe skraveret ekskl. diagnostik hvor flere motiver har fået samme prioritet. Af opgørelsen kan man se, at der groft sagt er tale om samme prioritering på tværs af faggrupper om end de diagnostiske afdelinger måske ikke overraskende prioriterer bedre udnyttelse af apparatur højere end de øvrige afdelinger. Vi har også set på, om prioriteringen af motiverne kan have sammenhæng med afdelingernes organisatoriske kontekst regionale tilhørsforhold. Resultatet er gengivet nedenfor idet de 3 højest prioriterede motiver igen er skraveret. Vi har også forfulgt mønstret efter afdelingernes regionale tilhørsforhold. Resultatet fremgår nedenfor: Tabel 8: Procentfordeling af svar på spørgsmålet: Om 5 år er Lean en integreret del af det daglige arbejde? Svar Alle Hovedstad Sjælland Syd Midt Nord ja Nej Ved ikke Her kan man se, at afdelingerne i regionerne Syd og Midt har relativt større forventninger til Lean metodens robusthed, samt at de mindste forventninger og den største skepsis er hos de deltagende afdelinger i Region Sjælland. Man kunne tro, at forventningerne til Lean - metodens holdbarhed kan have en sammenhæng med, om man bruger den eller ej. Dette bliver til fuldt bevidst i nedenstående tabel: Tabel 9: Forventningerne til Lean om 5 år. Svar Alle I gang eller besluttet at gå i gang Øvrige ja Nej Ved ikke Af tabellen fremgår det, at 8 ud af 10 afdelinger der er eller har besluttet at gå i gang, forventer at Lean er en del af den daglige drift om 5 år. Til tilsvarende tal for de afdelinger, der har et løsere forhold til Lean metoden er 32 pct. Sidstnævnte gruppe er karakteriseret ved en stor usikkerhed om spørgsmålet. Side 9 Side 14

11 Tabel 6: Samlet oversigt. Om 5 år er lean en integreret Procent del af det daglige arbejde Ja 56 nej 9 Ved ikke 35 Generelt er forventningerne til Leans robusthed rimelig stor, idet over halvdelen af respondenterne forventer, at metoden er en integreret del af det daglige arbejde om 5 år. Lidt mere end hver 3. ved ikke, medens næsten hver 10. tror det er en døgnflue. Er Lean en døgnflue? Gennem tiden kommer og går forskellige metoder til at forbedre arbejdsgange. Vi har spurgt hvilke forventninger man har til Lean metodens robusthed, idet vi har bedt respondenterne tage stilling til, hvorvidt de tror at Lean om 5 år er en integreret del af det daglige arbejde. Ho- Nedenfor har vi forfulgt samme spørgsmål opdelt efter afdelingernes hovedfunktioner. Mønstret er som det generelle dog falder gruppen andre afdelinger udenfor mønstret, idet man her finder en relativt stor gruppe af afdelinger, der er uafklarede på spørgsmålet. Tabel 7: Procentfordeling af svar på spørgsmålet: Om 5 år er lean en integreret del af det daglige arbejde? Svar Alle Kirurgi Medicin Diagnostik Andre ja Nej Ved ikke Tabel 3 indeks for motiver til at lave Lean opdelt på afdelingernes regionale tilhørsforhold. Motiv Alle Hovedst Sjælland Syd Midt Nord aden Få luft til andre arbejdsopgaver Skabe større brugertilfredshed Mere tilfredse medarbejdere Udvikle organisationen Kortere ventetid Spare ressourcer Bedre udnyttelse af apparatur Af oversigten kan man se, at Region Syd og Midt prioriterer meget lig den måde den samlede prioritering er. Region Hovedstaden ligger ligeledes tæt på, medens region Nord som de eneste har topprioritet på motivet at udvikle organisationen. De deltagende afdelinger i region Sjælland prioriterer lidt anderledes end de øvrige, idet man her har topprioritet på at spare ressourcer, samt relativt nedprioriteret motiverne omkring brugertilfredshed og tilfredse medarbejdere. I undersøgelsen indgår både afdelinger, der er i Lean projekter eller overvejelser samt afdelinger der ikke er. Nedenfor er undersøgt om der er forskel i prioriteringen mellem de afdelinger, der positivt anvender/vil anvende Lean og de øvrige afdelinger. Side 13 Side 10

12 Tabel 4: Motivindeks for afdelinger efter deres Lean aktiviteter. Motiv Alle Afdelinger der er i gang Øvrige afdelinger eller besluttet at gå i gang Få luft til andre arbejdsopgaver Skabe større brugertilfredshed Mere tilfredse medarbejdere Udvikle organisationen Kortere ventetid Spare ressourcer Bedre udnyttelse af apparatur Resultatet viser groft sagt at der ikke er forskel i prioriteringen af motiverne mellem de 2 grupper. Sammenfattende orienterer de deltagende afdelinger sig mod Lean for at få luft til andre arbejdsopgaver, skabe større brugertilfreds og få mere tilfredse medarbejdere samt i lidt mindre grad udvikle organisationen. 3 af de nævnte 4 motiver er orienteret ind mod organisationen selv. Lidt mere overraskende er det, at så relativt højt politisk prioriterede motiver som kortere ventetid, spare ressourcer og bedre udnyttelse af apparatur, alle er i den nedre ende af den samlede prioritering. Hvilke processer er omfattet af Lean arbejdet? Lean projekter kan have fokus på forskellige dele af en afdelings arbejdsprocesser. Vi har overordnet spurgt respondenterne om projekterne vedrører de rent administrative arbejdsgange, de rent kliniske arbejdsgange eller en kombination. Resultatet fremgår nedenfor: Tabel 5: Hvilke processer er omfattet af lean arbejdet. Funktioner Administrative processer 29 Kliniske processer 8 Både administrative og kliniske processer 63 Procent Det er ikke overraskende, at næsten 2/3 af Lean projekterne omfatter både administrative og kliniske processer. Dette taler for at projekterne projektmulighederne ses i større helheder - på tværs af afdelingens funktioner. Næsten 1/3 af projekterne omfatter rene administrative processer - bureaukratiet. Det er lidt overraskende, at kun 8 pct. omfatter rene kliniske processer. I forhold til omfanget og karakteren af de samlede arbejdsgange på en afdeling, synes her at være et vist potentiale. Denne samlede prioritering er relativ robust på tværs af faggrupper idet diagnostikkerne synes relativt, at opprioritere motivet om bedre udnyttelse af apparatur. Det generelle mønster går igen når man ser på afdelingernes regionale tilhørsforhold, idet de deltagende afdelinger fra Region Sjælland synes relativt at opprioritere de mere effektivitetsbetonede motiver. Side 11 Side 12

Undersøgelse af anvendelsen af Lean på sygehusafdelinger i Danmark

Undersøgelse af anvendelsen af Lean på sygehusafdelinger i Danmark Oktober 2007 Undersøgelse af anvendelsen af Lean på sygehusafdelinger i Danmark Kompetenceforum September 2007 Vi giver dig kompetencer så du kan skabe Lean resultater Indholdsfortegnelse: Vi giver dig

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje

EPS. Årsrapport 2009. Accelererede operationsforløb innovation på tværs. Enhed for Perioperativ Sygepleje EPS Årsrapport 2009 Accelererede operationsforløb innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje 1 Accelererede operationsforløb - Innovation på tværs Enhed for Perioperativ Sygepleje startede i

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer

Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Regionsrådet 24. august 2011 Bilag til dagsordenspunkt vedr. NIP-lungecancer Nedenstående tabeller viser resultater for NIP-lungecancer fra årsrapporten fra henholdsvis 2010 og 2009. Indikatorer for overlevelse

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Region: Syddanmark Indlagte patienter Ambulante Andel af patienter med kontaktperson på 3. dagen Andel af patienter tildelt Andel

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne- og

Læs mere

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U

Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Trivselsmålinger Inspiration fra social kapital v. Karin Kell Nielsen Leder organisationsudvikling, arbejdsmiljø og socialrådgivning, HR&U Konference Nyborg Strand 29. november 2010 Bispebjerg Hospital

Læs mere

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet

Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Opsummering af de studerendes evalueringer af praktikophold Uddannelsen i medicin, Syddansk Universitet Gastroenterologisk afdeling, Odense Universitetshospital, Odense 1. Sep 2012-31. Aug 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator

Patientforløb - Kronikerprogram. Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Patientforløb - Kronikerprogram Hvad? Hvorfor? Hvordan? Jens M. Rubak Praksiskoordinator Hvad har I at arbejde med? * patienten * hospitalerne * praktiserende læger * kommunen * jer selv Hvorfor er kvaliteten

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014

Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 Kommunale tilbud til mennesker med ondt i ryggen 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Gigtforeningen Udarbejdet af Christian Brüggemann og Rikke Korsgaard Januar 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet

Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Klinik for Plastikkirurgi, Brystkirurgi og Brandsårsbehandling, ambulatorium Rigshospitalet Undersøgelsen er blandt 698 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland, 2007-08 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere

Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere Lederpejling 8 2013: Danske Bioanalytikere En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Danske Bioanalytikeres ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Notat Status på kræftpakker

Notat Status på kræftpakker Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 19. januar 11 Udarbejdet af: Morten Jakobsen E-mail: Morten.Jakobsen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631365 1. Baggrund Notat

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020

HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 Region Hovedstaden HOSPITALS- OG PSYKIATRIPLAN 2020 KORT FORTALT DE VÆSENTLIGSTE TEMAER OG ÆNDRINGER FREM MOD 2020 APRIL 2013 HOSPITALERNE 2020 REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 2020 PC Sct. Hans PC Nordsjælland

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk ambulatorium Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Undersøgelsen er blandt 397 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 65 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand

Almene spørgsmål. 1.1 Hvad er dit køn? 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvilken region arbejder du i? 1.4 Hvor er du ansat? Kun ét svar ( ) Kvinde ( ) Mand Almene spørgsmål 1.1 Hvad er dit køn? ( ) Kvinde ( ) Mand 1.2 Hvad er din alder? ( ) Under 20 år ( ) 20-29 år ( ) 30-39 år ( ) 40-49 år ( ) 50-59 år ( ) 60-69 år ( ) Ældre end 69 år 1.3 Hvilken region

Læs mere

Bedre patientoplevelser hvordan?

Bedre patientoplevelser hvordan? Bedre patientoplevelser hvordan? Effekten af forbedringsinitiativer på baggrund af LUP 2009 Januar 2012 www.centerforkvalitet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Metode 2 Afdelingernes indsatsområder 2

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Ferieplan 2014. Hospitalsenheden Vest

Ferieplan 2014. Hospitalsenheden Vest Ferieplan 2014 Hospitalsenheden Vest Indholdsfortegnelse: Side 2-3 Regionshospitalet Herning Side 4-6 Regionshospitalet Holstebro Side 7 Regionshospitalet Lemvig Side 7 Regionshospitalet Tarm Side 1 DagKirurgisk

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: politik Sagsbeh.: SUMJMY Sags nr.: 0901693 Dok. Nr.: 653372 Dato: 21. maj 2012 Skema for indberetning af kontaktpersonordningen efter ny opgørelsesmetode

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk ambulatorium (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Undersøgelsen er blandt 402 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012.

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015

Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014. Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen 2009-2014 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Afdeling for Sundhedsanalyser 1. september 2015 Udvalgte nøgletal for det regionale sundhedsvæsen

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2013 Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af regionerne og Ministeriet for Sundhed

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken

Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken LUP 2012 Ambulante Kongevejsklinikken Kongevejsklinikken Undersøgelsen er blandt 30 patienter, der har besøgt ambulatoriet i perioden 20. august til 30. september 2012. 67 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt

Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse. Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Opfølgning på LUP hvordan? Roskilde og Køge sygehuse Udviklingskonsulent Mette M. Ravnholt Hvordan arbejder vi med LUP-resultaterne på Roskilde og Køge sygehuse Sygehus- og afdelingsniveau Gennemgår resultaterne

Læs mere

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008

Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Indberetningsskema Region Sjælland, december 2008 Tabel 1: Forløbstid (anvend kategorierne:, opfylder og opfylder ikke ) Forløbstid ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode Udredningsperiode Operation

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009

Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Status for pakkeforløb på kræftområdet april 2009 Danske Regioner udarbejder løbende en samlet status for implementering af pakkeforløbene på kræftområdet. Statusopgørelserne udarbejdes på baggrund af

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Det er ikke kun os, der skubber patienter op de trækker også i den anden ende!

Det er ikke kun os, der skubber patienter op de trækker også i den anden ende! Det er ikke kun os, der skubber patienter op de trækker også i den anden ende! En kvalitativ undersøgelse af den medarbejderoplevede kvalitet i Projekt Sikkert Patientflow på Hospitalsenhed Midt. Tavlemøder

Læs mere

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet

Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Af Line Warley Frøsig, sygeplejerske, BA Præsenteret af Kirsten Wielandt, sygeplejerske Gentofte øre-næse-halskirurgisk klinik, ambulatoriet Hjertecenterets uddannelses- og træningsforløb 2014 Rigshospitalet,

Læs mere

DSKS: Workshop den 11. januar 2013. Værktøjer til inddragelse af patienter

DSKS: Workshop den 11. januar 2013. Værktøjer til inddragelse af patienter DSKS: Workshop den 11. januar 2013 Værktøjer til inddragelse af patienter Evalueringskonsulent cand.scient.soc. Line Holm Jensen Specialkonsulent cand.scient.soc. Brian Rimdal Programmet for i dag 9.30

Læs mere

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen

Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Fremtidens sygeplejerske generalist eller specialist. Sammenhæng mellem patientforløb og sygepleje Vicedirektør Lisbeth Rasmussen Nykøbing F. Sygehus Det nye sundhedsvæsen Udviklingen går stærkt, og i

Læs mere

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg)

Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Sundheds- og OmsorgsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Sundhedspakke 3.0 (forhandlingsoplæg) Baggrund Regeringen og KL er med økonomiaftalen for 2015 enige om, at der

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow

Sikkert Patientflow. Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for Sikkert Patientflow flow Louise Rabøl, overlæge, ph.d., projektleder for flow Regionerne, Danske Regioner, TrygFonden, Dansk Selskab for sikkerhed Velkommen! Stine Rasmussen, projektleder for flow, Regionshospitalet i Randers

Læs mere

38% Forsikringspatienter

38% Forsikringspatienter Notat Privathospitalerne i tal Til: Fra: BPK MMM Dansk Erhverv har i en medlemsundersøgelse undersøgt de privathospitaler og klinikker, der hører under Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker.

Læs mere

(Indlagte) B1 & B2 20 20 100 % 12 12 100 % M1, M2, & M3 21 21 100 % 10 10 100 % Himmerland i alt: 41 41 100 % 22 22 100 %

(Indlagte) B1 & B2 20 20 100 % 12 12 100 % M1, M2, & M3 21 21 100 % 10 10 100 % Himmerland i alt: 41 41 100 % 22 22 100 % (Indlagte) Skema for indberetning af ordningen efter ny opgørelsesmetode Indlagte patienter Andel af patienter med på 3. dagen Andel af patienter med særlige aktions- eller bidiagnoser tidligere end 48

Læs mere

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef

EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa. Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef EPJ på Regionshospitalet Randers og Grenaa Thomas Stadil Pinstrup Sundheds-IT chef Regionsrådet Region Midt 21.1.2009 Besluttede at fortsætte med Århus EPJ og indlede udrulning af den samlede EPJ på det

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på MEDICINSK HEPATO-GASTROENT. AFD. V Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne

Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 111 Offentligt 16. december 2010 Status på ventetid på hjerteundersøgelse og behandling i Danmark hvordan går det efter indførelse af hjertepakkerne Ventelisteundersøgelse

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Resultater fra effektvurderingen af THS

Resultater fra effektvurderingen af THS 10. marts 2010 Resultater fra effektvurderingen af THS Lektor, ph.d., Institut for Ledelse Handelshøjskolen, Aarhus Universitet præsen TATION Deltagere i effektvurderingsprojektet Danni Hundahl, cand.merc.

Læs mere

Video som beslutningsstøtte

Video som beslutningsstøtte Video som beslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Fælles beslutningstagning en dialog mellem sundhedsprofessionelle og patienter.

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Den kliniske basisuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Lægefaglig indstilling Hospital/sygehus: Sammensætning af kliniske basisforløb: 1. ansættelsessted 2. ansættelsessted 1. Medicinsk Afdeling,

Læs mere

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean

8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean 8 stillingsannoncer inden for kvalitet og udvikling samt lean AC Kvalitet og udvikling Erhvervelse af kompetencer indenfor uddannelsesområdet bredt f.eks.: Udvikling, gennemførelse, administration, dokumentation.

Læs mere

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013

Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer juni 2013 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 348 Offentligt Rapport over undersøgelse af udviklingen i ventetiden for lægehenviste til at komme til behandling ved en psykolog med ydernummer

Læs mere

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital

Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Planlagt ambulante patienters oplevelser: Nørmark Privathospital, Ortopædkirurgi Nørmark Privathospital Personale - spørgsmål 1, 5, 6, 7 og 8 (125) 4,48 Ventetid - spørgsmål 2 (128) 4,31 Patientinvolvering

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder- og Albue-ambulatoriet Ortopædkirurgisk Ambulatorium Viborg Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Ortopædisk kirurgi Dato: Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning begreber, principper og krav, som er tilgængelig

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Fakta om LUP 01 Fakta om patienter og spørgeskemaer for Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 01 040147064756017901701709170917091759170517817051706541705917064517056178917914 594159476479476014790147914791479149147974907415067146014756041901470974

Læs mere