Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr."

Transkript

1 Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: /725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003 med bilag har Nørre Djurs Kommunalbestyrelse klaget til Indenrigs- og Sundhedsministeriet over Tilsynsrådet for Århus Amts udtalelse af 24. oktober 2003 vedrørende lovligheden af ydelsen af en kommunegaranti på kr. til foreningen Nørre-Djurs.net & Computer-Bøvl-miljø i forbindelse med foreningens etablering af bredbåndsnet i dele af Nørre Djurs Kommune. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er ministeriets opfattelse, at etablering af bredbåndsnet ikke kan anses som kommunal forsyningsvirksomhed, som en kommunalbestyrelse ud fra almindelige kommunalretlige principper lovligt ville kunne beslutte at etablere og drive med det formål at sikre borgernes interesser som aftagere. Ministeriet finder på denne baggrund ikke anledning til at behandle spørgsmålet om, hvorvidt Nørre Djurs Kommune med den begrundelse, at tilvejebringelse af mulighed for, at borgere kan tilslutte sig bredbåndsnet, udgør kommunal forsyningsvirksomhed, kan yde den i sagen omhandlede garanti. Det er endvidere Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at der ikke i sagen er oplyst forhold, der efter kommunalfuldmagtsreglerne kan begrunde kommunens engagement i form af den omhandlede garanti. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved kopi af dette brev meddelt statsamtmanden for Århus Amt ministeriets retsopfattelse. Her følger først en gennemgang af sagens baggrund og derefter en nærmere begrundelse for Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse. Sagens baggrund Ved brev af 2. januar 2003 til Nørre Djurs Kommunes borgmester ansøgte formanden for foreningen Nørre-Djurs.net & Computer-Bøvl-miljø om en kommunegaranti i forbindelse med foreningens etablering af bredbåndsnet i dele af Nørre Djurs Kommune. Det fremgik, at foreningen havde modtaget EU-støtte til projektet, der udgjorde halvdelen af udgiften hertil, men at denne støtte ikke ville blive udbetalt, før foreningen selv havde afholdt halvdelen af udgifterne til projektet. Dette var baggrunden for foreningens ansøgning om en kommunegaranti.

2 2 Nørre Djurs Kommune anmodede i brev af 7. maj 2003 Tilsynsrådet for Århus Amt om en vurdering af, om kommunen lovligt kunne stille garanti i op til et halvt år for foreningen Nørre-DjurS.net & Computer-bøvl-miljø`s kassekredit på kr. Kommunen oplyste i den forbindelse, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde imødekommet kommunens ansøgning om deponeringsfritagelse i forbindelse med garantistillelsen, og at ministeriet havde oplyst, at spørgsmålet om, hvorvidt betingelserne for at yde den pågældende garanti var opfyldt, skulle forelægges tilsynsrådet. Det fremgår af vedtægterne for foreningen Nørre-Djurs.net- & Computer-Bøvl-miljø, at der er tale om en almennyttig og ukommerciel forening med hjemsted i Nørre Djurs Kommune. Foreningens formål er ifølge vedtægterne bl.a. overordnet set uden skelen til egen kommerciel interesse at igangsætte initiativer, der skaber en fælles og alsidig it-udvikling af Nørre Djurs egnen, til gavn for alle. Det fremgår endvidere af vedtægterne, at foreningens formål er at tage initiativet til etablering af adgang til ægte bredbånd for ubetinget alle egnens borgere på rimelige vilkår i tilslutning til Bredbåndsforeningen DjurslandS.net`s koordinerende paraply for alle bredbåndsinitiativer på Djursland. Det fremgår endvidere af vedtægterne, at hvis foreningen nedlægges, skal generalforsamlingen drage omsorg for, at eventuelle overskydende midler overføres til frivilligt arbejde, der fremmer adgang til informationsteknologien for flest muligt vanskeligt stillede ældre på Nørre Djurs egnen. Tilsynsrådet for Århus Amt anmodede i brev af 15. maj 2003 Nørre Djurs Kommune om en nærmere redegørelse for, hvad kommunen vurderede som hjemmelsgrundlaget for at stille den omhandlede garanti, herunder nærmere om den kommunale interesse i projektet, samt om garantien kunne ydes med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne. I brev af 11. august 2003 til Tilsynsrådet for Århus Amt anførte Nørre Djurs Kommune bl.a. følgende: Det er kommunens opfattelse, at det kan være en kommunal opgave at sikre borgerne forsyning med el, vand, tv og radiosignaler. En del kommuner driver således fælles tv-anlæg. Det er kommunens opfattelse, at dette også gælder borgernes mulighed for at kunne tilslutte sig bredbåndsnet, når denne tilslutning og brugen heraf sker på non-profitbasis. Af e-post af 21. oktober 2003 til Tilsynsrådet for Århus Amt fra formanden for foreningen Nørre-Djurs.net- & Computer-Bøvl-miljø fremgår bl.a. følgende: Beslutningen om at organisere frivillige om etablering af en IT-infrastruktur på landet for at skaffe borgerne bredbåndsadgang til Internettet til en overkommelig pris beror på en gennemgribende, men resultatløs undersøgelse af markedsmulighederne. TDC vil ikke underkaste sig selv forsyningsforpligtelse, og myndighederne synes at stille sig tilfredse med TDC`s erklæring om kun at ville give 95 % pct. af husstandene muligheden for adgang til bredbånd. I de udprægede landdistrikter i Århus Amt, som Djurslands-kommunerne består af, svarer de sidste 5 % - ifølge amtets tal til % af de herværende husstande, nemlig dem, hvis kobbertråd ind til telefoncentralerne er mere end 3-5 km. lang. Under forhandlinger med TDC har Bredbåndsforeningen Nørre-DjurS.net og Computer-Bøvl-miljø bedt om et

3 3 samarbejde om at skabe mulighed for en bredbåndsforsyning også til de %, som ikke i første omgang var inviteret med i IT-samfundet, - men helt forgæves. Efterfølgende har vi gennem et par år forhandlet med mere end 30 teleoperatører og Internetudbydere om at skabe et alternativ til TDC`s bredbåndstilbud til Nørre Djurs og det øvrige Djursland. Et tilbud der skulle give alle mulighed for tilslutning til en overkommelig udgift. Med udsigt til at samarbejdet med Djurslands bredbåndsforeninger kunne skaffe dem mange abonnenter over hele Djursland, har næsten alle disse mere end 30 selskaber hver for sig troet på idéen og har derfor arbejdet med mulighederne, men efter nogen tid har de hver især måttet indse at de ikke kan konkurrere med TDC i landdistrikterne, og derfor ikke kan etablere bredbåndsadgang for borgerne hér, på et kommercielt grundlag. Hemmeligheden er at TDC ejer den eksisterende vidstrakte infrastruktur og jo således ikke skal betale afgifter til TDC, sådan som alle TDC`s konkurrenter skal. Disse vore egne forhandlinger og undersøgelser placerer TDC som et defacto monopol i Djurslands` landdistrikter, - et monopol der trods opfordring til det modsatte, ikke agter at give alle mulighed for bredbåndsadgang til Internettet. Først på dette grundlag kastede vi os ud i at organisere frivillige om selv at etablere den nødvendige IT-infrastruktur, og vi ansøgte EU om Mål-2 støtte til et forsøgsprojekt for Nørre Djurs området, som er foregangsområde for hele Djursland. Bredbåndsforeningen Nørre-DjurS.net og Computer-Bøvl-miljø er derigennem blevet bevilliget kr. (et tilskud på 50 %) til etablering af et forsøgsprojekt med 10 landsbynet og et landsskabsnet, baseret på trådløs radioteknologi og én central fibertilslutning i byen Glesborg til et lejet fiberpar i amtets fiberring på Djursland. Den 24. oktober 2003 udtalte Tilsynsrådet for Århus Amt sig om lovligheden af Nørre Djurs Kommunalbestyrelses beslutning om at stille den omtalte kommunegaranti. Af denne udtalelse fremgår bl.a. følgende: Da det af sagen fremgår, at hovedformålet med Nørre-DjurS.net & Computer-Bøvl-Miljø er at skaffe befolkningen på Djursland billig IT-adgang, er betingelsen om, at den pågældende aktivitet ikke må ske med henblik på fortjeneste herunder indirekte efter Tilsynsrådets flertal opfattelse ikke opfyldt. Tilsynsrådets flertal lægger vægt på, at formålet med foreningen er at opnå en økonomisk gevinst i form af billigere IT-adgang, og at dette reelt bør henhøre i den private sektor - reguleret efter udbud og efterspørgsel. I sin yderste konksekvens kan tankegangen bag støtte til en forening af den nævnte type medføre, at hver gang der udbydes noget til for høj pris, må kommunen medvirke til, at dette kan fås til en billigere pris. Det forhold, at Nørre-DjurS.net & Computer-Bøvl-Miljø er en almennyttig og ukommerciel forening, kan efter rådets opfattelse ikke begrunde et andet resultat. Tilsynsrådets flertal finder således, at en garantistillelse som beskrevet savner den fornødne lovhjemmel og strider mod kommunalfuldmagtsreglerne. Nørre Djurs Kommunalbestyrelse kan dermed ikke stille en garanti for Nørre-DjurS.net & Computer-Bøvl-Miljø`s kassekredit. Et medlem af rådet fandt, at etablering af bredbåndsnet burde være omfattet af reglerne om kommunal forsyningsvirksomhed. Ved brev af 27. januar 2004 med bilag afgav statsamtmanden for Århus Amt efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets anmodning udtalelse til sagen. Det fremgik heraf, at statsamtmanden kunne henholde sig til Tilsynsrådet for Århus Amts udtalelse af 24. oktober Statsamtmanden præciserede samtidig, at tilsynsrådets udtalelse alene

4 4 vedrørte Nørre Djurs Kommune og ikke Nørre-Djurs.net & Computer-bøvl-miljø`s samlede virkeområde. Ved brev af 18. maj 2004 har Indenrigs- og Sundhedsministeriet anmodet Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling om en udtalelse til brug for behandling af sagen. Ved brev af 10. juni 2004, hvoraf Nørre Djurs Kommune har modtaget kopi, har Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling bl.a. oplyst følgende: Videnskabsministeriet kan oplyse, at der ikke i ministeriets lovgivning findes hjemmel til, at en kommune kan yde støtte eller garanti til etablering eller drift af bredbåndsnet, der stilles til rådighed for borgere/husstande. Videnskabsministeriet kan oplyse, at der i lovgivningen ikke er konkrete hindringer for kommunal støtte til bredbåndsnet. Der skal dog gøres opmærksom på, at det er den telepolitiske strategi at sikre konkurrence mellem en række aktører og en række teknologier. Udgangspunktet har været, at udrulning af bredbåndsinfrastruktur skal ske i regi af et konkurrencemarked. Der kan i den sammenhæng henvises til handlingsplanen It med omtanke It og telepolitisk handlingsplan fra oktober Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse: 1. Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal indledningsvis oplyse, at kommunaltilsynets struktur er ændret med virkning fra den 1. januar De tidligere for hvert amt nedsatte tilsynsråd er blevet nedlagt, jf. 1, nr. 16, i lov nr. 381 af 28. maj 2003 om ændring af lov om kommunernes styrelse. Tilsynet med kommunerne varetages herefter af fem statsamtmænd. Det er således statsamtmanden for Århus Amt, der pr. 1. januar 2004 fører tilsyn med Nørre Djurs Kommune, jf. 47, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse (lovbekendtgørelse nr. 968 af 2. december 2003). Indenrigs- og Sundhedsministeriet er ikke i almindelighed klageinstans i forhold til de tidligere tilsynsråd, men ministeriet fører tilsyn med tilsynsrådene og kan af egen drift udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner, tilsynsrådene har udtalt sig om, jf. 53, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse, jf. 6, stk. 9, i lov nr. 381 af 28. maj Af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 23. juni 2004, fremgår følgende: 1. Lovens formål er 1) at fremme etableringen af et velfungerende, konkurrencebaseret marked for udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og dertil hørende faciliteter, der giver slutbrugerne mulighed for a) frit at vælge, hvilken eller hvilke udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester de ønsker at være kunder hos,

5 5 3. Ved elektroniske kommunikationsnet forstås i denne lov enhver form for radio- eller kabelbaseret teleinfrastruktur, der anvendes til formidling af elektroniske kommunikationstjenester,, mellem nettermineringspunkter, 5. Ved udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester forstås i denne lov parter, som på kommercielt grundlag stiller net eller tjenester som nævnt i 3, stk. 1 og 2, til rådighed for flere parter. Stk. 2. Ved udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester forstås i denne lov parter som nævnt i stk. 1, der udbyder net eller tjenester, som stilles til rådighed for en ikke på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere eller udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester. Kapitel 4 Forsyningspligt Forsyningspligtydelser 16. Bestemmelserne i kapitlet har til formål at sikre alle slutbrugere adgang til en række grundlæggende elektroniske kommunikationstjenester på rimelige vilkår og til rimelige priser. Stk. 2. Forsyningspligten, som skal sikres ved udpegning af en eller flere forsyningspligtudbydere, jf. 17, omfatter følgende ydelser: 1) Basale taletelefonitjenester. 2) ISDN-tjenester eller elektroniske kommunikationstjenester med minimum samme grundlæggende funktioner. 3) Faste kredsløb, dog ikke bredbåndskredsløb. 4) Særlige forsyningspligtydelser til nærmere afgrænsede grupper af handicappede. 5) En udtømmende nummerfortegnelse, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste og en bredt dækkende oplysningstjeneste for udenlandske numre. 6) Nød- og sikkerhedskommunikation via offentlige radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester dækkende Danmark og Grønland. Stk. 3. Forsyningspligt omfatter en forpligtelse for den eller de udpegede forsyningspligtudbydere til at levere eller udbyde de i stk. 2 nævnte forsyningspligtydelser 1) til enhver, der anmoder herom, 2) til priser, der ikke overstiger de i medfør af 19 fastsatte maksimalpriser, herunder eventuelt stille disse gratis til rådighed, og 3) i overensstemmelse med de i medfør af 16, stk. 4, 17, stk. 2, og 18 fastsatte regler og vilkår. 17. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om udpegning af en eller flere udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester som forsyningspligtudbydere af de i 16, stk. 2,

6 6 nævnte ydelser, jf. også 16, stk. 3, om de udpegede udbyderes forpligtelser i medfør heraf. Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fastsætter nærmere vilkår for de i henhold til stk. 1 udpegede udbyderes varetagelse af forsyningspligten. 20. De i henhold til 17 udpegede forsyningspligtudbydere har ret til at få dækket samlede dokumenterede underskud ved udbud af forsyningspligtydelser som nævnt i 16, stk. 2, nr. 1 og 4-6, som de pågældende forsyningspligtudbydere er udpeget til at udbyde. 3. Indenrigs- og Sundhedsministeriet er enigt med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling i, at spørgsmålet om, hvorvidt en kommune må yde den i sagen omhandlede garanti, ikke er reguleret i den skrevne lovgivning. Spørgsmålet skal derfor vurderes ud fra de almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. Efter kommunalfuldmagtsreglerne antages en kommunes adgang til uden lovhjemmel at gennemføre foranstaltninger blandt andet at være afgrænset af, hvad der traditionelt er betegnet som et almennyttekriterium. Dette kriterium indebærer, at en kommune som udgangspunkt kun kan gennemføre foranstaltninger, der kommer det kommunale fællesskab til gode. Dette udgangspunkt indebærer, at en kommune normalt ikke uden lovhjemmel kan gennemføre foranstaltninger, der udelukkende eller i det væsentligste er motiveret i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner. Hvor der i øvrigt er et lovligt kommunalt formål, indebærer den omstændighed, at virkningen af en kommunal disposition er til fordel for en enkelt person eller virksomhed, ikke i sig selv, at den pågældende disposition bliver ulovlig. Der henvises herved til bl.a. Jens Garde og Karsten Revsbech, Kommunalret, 2002, side 18 og 25 ff., Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2002, side 691 ff., og Erik Harder, Dansk Kommunalforvaltning II Opgaver 1987, side 68 ff. og 118 ff, men dog tilsyneladende noget anderledes Mogens Heide-Jørgensen, Den kommunale interesse, 1993, side 285 ff., særligt side 317 f. Det omtalte almennyttekriterium er imidlertid ikke udtryk for en særlig præcis afgrænsning af en kommunes kompetence. Kriteriet kan dog medvirke til en afgrænsning af, hvilke kommunale hensyn der i en samlet afvejning af interesser kan begrunde, at en kommune lovligt kan yde støtte til etablering af bredbåndsnet. Nørre Djurs Kommune har oplyst, at det er kommunens opfattelse, at det kan være en kommunal opgave at sikre borgernes mulighed for at kunne tilslutte sig bredbåndsnet, idet denne opgave kan sidestilles med den kommunale forsyningsvirksomhed. I den anledning skal Indenrigs- og Sundhedsministeriet udtale følgende: Det er antaget i de kommunale tilsynsmyndigheders praksis og i den juridiske litteratur, at en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt ikke uden lovhjemmel kan drive handel, håndværk, industri og finansiel virksomhed.

7 7 Denne afgrænsning beror på principielle overvejelser om, hvilke opgaver der hører under henholdsvis den offentlige og den private sektor. Herudover beror afgrænsningen på hensynet til lige konkurrence på erhvervsmarkedet, til at undgå indgreb i de markedsmekanismer, der regulerer erhvervslivet, samt hensynet til kommunens økonomi. Endvidere er kommunestyret ikke opbygget med henblik på at producere og afsætte varer og tjenesteydelser på et marked, men derimod med henblik på varetagelse af fællesskabsopgaver for et lokalsamfund. Den kommunale forsyningsvirksomhed (levering af el, gas, vand mv.) er en modifikation til udgangspunktet om, at det ikke er en kommunal opgave at drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed. Den kommunale forsyningsvirksomhed har til formål at sikre borgernes interesser som aftagere. Det fremgår af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, at der ved udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, herunder bredbåndsnet, efter loven forstås parter, som på kommercielt grundlag stiller net eller tjenester til rådighed for flere parter, jf. lovens 5, stk. 1. Det fremgår videre, at lovens kapitel 4 har til formål at sikre alle slutbrugere adgang til en række grundlæggende elektroniske kommunikationstjenester (forsyningspligtydelser) på rimelige vilkår og til rimelige priser, jf. lovens 16, stk. 1. Forsyningspligten, som skal sikres ved udpegning af en eller flere forsyningspligtudbydere, omfatter ikke bredbåndsnet, jf. lovens 16, stk. 2. Under hensyn til, at der efter lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet ved udbydere forstås kommercielle udbydere, og under hensyn til, at udbud af bredbåndsnet ikke er omfattet af den forsyningspligt, der efter loven gælder visse andre tjenester, er det Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at etablering af bredbåndsnet ikke kan anses som kommunal forsyningsvirksomhed, som en kommunalbestyrelse ud fra almindelige kommunalretlige principper lovligt ville kunne beslutte at etablere og drive med det formål at sikre borgernes interesser som aftagere. Ministeriet har herved tillige lagt vægt på, at Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har oplyst, at det er den telepolitiske strategi at sikre konkurrence mellem en række aktører og en række teknologier, og at udgangspunktet har været, at udrulning af bredbåndsinfrastruktur skal ske i regi af et konkurrencemarked. Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder herefter ikke anledning til at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt den i sagen omhandlede kommunegaranti ville være i overensstemmelse med de betingelser, der i øvrigt gælder for, at en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne kan støtte forsyningsvirksomhed. Nørre Djurs Kommune har ikke anført andre forhold som begrundelse for, at kommunen lovligt kan stille kommunegaranti i op til et halvt år for foreningen Nørre-DjurS.net & Computer-bøvl-miljø`s kassekredit på kr. Det er på den baggrund Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse, at der ikke i sagen er oplyst forhold, der efter kommunalfuldmagtsreglerne kan begrunde kommunens engagement i form af den omhandlede garanti.

8 8 Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ved kopi af dette brev meddelt statsamtmanden for Århus Amt ministeriets retsopfattelse. Kopi af dette brev er sendt til Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Med venlig hilsen Dario Silic

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001

REDEGØRELSE. om kommuners engagement i professionel fodbold. Kapitel 1. Indledning. INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 INDENRIGSMINISTERIET Dato: 17. september 2001 Kontor: 2. kommunekontor J. nr.: 2000/11021-45 REDEGØRELSE om kommuners engagement i professionel fodbold Kapitel 1 Indledning Denne redegørelse omhandler

Læs mere

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1)

Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004.

Kommunal selskabsdannelse. København, februar 2004. Kommunal selskabsdannelse København, februar 2004. 1. INDLEDNING. EMNEAFGRÆNSNING OG DISPOSITION...3 2. HVORNÅR ER KOMMUNAL SELSKABSDANNELSE LOVLIG?...4 2.1 LOVBESTEMTE TILFÆLDE...4 2.2 ULOVBESTEMTE TILFÆLDE...6

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Kommunal deltagelse i VE-projekter

Kommunal deltagelse i VE-projekter Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11548 Redegørelse Vedrørende Kommunal deltagelse i VE-projekter

Læs mere

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den (DATO) af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom. (Bedre og billigere bolighandel) Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 24 Offentlig Forslag til Lov om ændring af lov om omsætning af fast ejendom (Bedre og billigere bolighandel) Udkast 28. februar 2005 1 I lov om omsætning af fast ejendom,

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere