Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder"

Transkript

1 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte til socialøkonomiske virksomheders erhvervsmæssige aktiviteter, uanset om alt overskud geninvesteres i virksomheden eller beskæftigelsesmæssige / sociale / almennyttige formål. Der er heller ikke hjemmel hertil i erhvervsfremmeloven, og det vil formentlig også være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. Se pkt og Indirekte støtte + støtte gennem andre: Dette gælder både i forhold til direkte økonomiske støtte (pengeydelser) og indirekte støtte (f.eks. lån, garantier, udlejning af lokaler til en pris under markedslejen, gratis kontorbistand, bogføring eller juridisk bistand, henstand med betalinger, tilbagekøbsklausuler eller andre fordele), se pkt og Det gælder også i forhold til støtte, som ydes gennem andre juridiske enheder, f.eks. en fond. Se pkt. 4. Øremærket støtte til ikke-erhvervsmæssige bi-aktiviteter: Det er lovligt efter kommunalfuldmagtsreglerne at yde støtte til socialøkonomiske virksomheders ikkeerhvervsmæssige bi-aktiviteter, som har et beskæftigelsesrettet formål, hvis støtten kan øremærkes til disse aktiviteter. Om det er lovligt efter statsstøttereglerne skal vurderes konkret i forhold til de konkrete aktiviteter. Se pkt og Samarbejdsaftaler: Det er lovligt at indgå i samarbejdsaftaler med socialøkonomiske virksomheder, som indebærer en beskeden indirekte støtte til disse virksomheder, så længe kommunens midler går til et almennyttigt formål som f.eks. udbredelse af viden om socialøkonomisk virksomhed samt evt. profilering af kommunen. Se pkt Baggrund Kommunen undersøger i øjeblikket forskellige muligheder for at understøtte etableringen af socialøkonomiske virksomheder i Silkeborg Kommune, navnlig med henblik på at fremme beskæftigelsen for borgere, der befinder sig langt fra det ordinære arbejdsmarked som følge af personlige begrænsninger i arbejdsevnen (fysisk og psykisk handicappede, udviklingshæmmede, sindslidende mv.). I dette notat undersøges mulighederne for at yde støtte til socialøkonomiske virksomheder, dels i form af direkte økonomisk støtte, dels i form af indirekte økonomisk støtte og dels i form af støtte, som ydes gennem andre. Anja Bergman Thuesen Dir. tlf.: Sagsnr.: 13/25679 Silkeborg Kommune Organisation og Personale Søvej 1, 8600 Silkeborg Søvej Silkeborg Tlf.:

2 Nogle forslag til støtte, som tidligere har været nævnt, er følgende: Støtte til cykeludlejning i turistsæsonen Pris til socialøkonomiske iværksættere Støtte ydet via en socialøkonomisk fond Spørgsmålet om støtte er undersøgt på baggrund af erhvervsfremmeloven, kommunalfuldmagtsreglerne og statsstøttereglerne. 2. Definitionen af en socialøkonomisk virksomhed Det er politisk i Silkeborg Kommune vedtaget at definere socialøkonomisk virksomhed således: Har et socialt, sundheds- og / eller miljømæssigt formål Har et salg af ydelser og / eller produkter Er en not-for-profit -virksomhed. Det vil sige, at et eventuelt overskud geninvesteres helt 1 i virksomheden og formålet. Opererer mellem tre sektorer den private, den frivillige og den offentlige sektor - og kan som sådan trække på de fordele, der er i alle tre sektorer 2 Har et CVR-nummer Er innovative blandt andet ved at lave nye produkter, tilbyde nye ydelser eller tænke i nye måder at involvere samarbejdspartnere 3 Involverer brugere og forankrer sig lokalt Etablerer partnerskaber på tværs af sektorer Socialøkonomiske virksomheder kan være organiseret på forskellige måder, f.eks.: Enkeltmandsejet virksomhed Selskab (A/S, ApS, I/S, A.m.b.a. eller lign., men der skal være fastsat særlige regler om, at overskud geninvesteres i virksomheden og således ikke går til aktionærerne, anpartshaverne, andelshaverne osv.) Fond (som udgangspunkt erhvervsdrivende, idet den sælger ydelser og / eller produkter) Forening 3. Direkte og indirekte støtte 3.1. Erhvervsfremmelovgivningen I erhvervsfremmelovens 12 og 13 er der fastsat regler om, at kommunerne kan iværksætte indirekte støtte i form af erhvervsserviceaktiviteter og erhvervsudviklingsaktiviteter. Støtten skal tilbydes alle, som opfylder bestemte objektive kriterier. Det kan f.eks. være socialøkonomiske virksomheder. 1 Ordet helt er tilføjet af administrationen som en præcisering af den politisk vedtagne definition 2 Der er tale om private juridiske enheder 3 Skal forstås bredt. Kan f.eks. være at ansætte borgere, der ikke passer ind i det ordinære arbejdsmarked Side 2

3 Det er ikke lovligt at yde direkte finansiel støtte efter disse regler Kommunalfuldmagtsreglerne Hovedregel: Ikke støtte til handel, håndværk m.v. Kommuner må ikke uden lovhjemmel drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed. Kommunerne har i et vist omfang mulighed for at sælge overskudskapacitet (f.eks. sælge snerydning i et område, hvor kommunen alligevel kører forbi med en fejemaskine) eller til at udøve accessorisk virksomhed (f.eks. en begrænset café-virksomhed i tilknytning til en kommunal svømmehal). Kommunerne må ikke støtte andre, som udfører aktiviteter, som kommunen ikke selv må udføre. Med støtte menes dels direkte økonomisk støtte (pengeydelser), dels indirekte støtte. Indirekte støtte kan f.eks. være lån, garantier, udlejning af lokaler til en pris under markedslejen, gratis kontorbistand, bogføring eller juridisk bistand, henstand med betalinger, tilbagekøbsklausuler samt alle andre fordele, som indebærer eller kan indebære en økonomisk fordel for modtageren. En konsekvens heraf af forbuddet mod at støtte andre, der udfører aktiviteter, som kommunen ikke selv om udføre, er, at kommunerne ikke må støtte andre, som driver handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed (bortset fra overskudskapacitet eller accessorisk virksomhed). Dette uanset, om der er tale om foreninger, virksomheder, andre offentlige myndigheder m.v. Det er i dette notat antaget, at en socialøkonomisk virksomhed har behov for en vis indtægt for at kunne geninvestere i sin virksomhed eller støtte andre formål, og at den socialøkonomiske virksomhed derfor vil have et salg af en sådan karakter / af et sådant omfang, at det ikke ville kunne betragtes som overskudskapacitet eller accessorisk virksomhed. Det må derfor antages, at socialøkonomiske virksomheder vil komme til at udføre opgaver, som kommunen ikke selv lovligt vil kunne udføre. Støtten er ulovlig efter kommunalfuldmagten, selvom den ydes af hensyn til at bevare eller forbedre beskæftigelsen. Dette uanset, at hensynet til beskæftigelsen uden tvivl er en lovlig kommunal interesse. Man kan overveje, om det har nogen betydning, om hele overskuddet i den socialøkonomiske virksomhed geninvesteres i virksomheden eller beskæftigelsesmæssige / sociale / almennyttige formål. Dette indebærer, at der ikke er enkeltpersoner (investorer, aktionærer, anpartshavere eller andre), som tjener på virksomhedens aktiviteter, hvilket i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne må siges at være en formildende omstændighed. Dette har dog næppe betydning, da virksomheden under alle omstændigheder driver handel, håndværk m.v. Formålet med det ovennævnte princip er, at handel, håndværk m.v. skal udføres af det private erhvervsliv, ikke af eller med støtte fra kommunerne. Kommunernes rolle i samfundet er ikke at påtage sig eller støtte aktiviteter, som (bør) udføres af det private erhvervsliv på markedsmæssige vilkår. Selvom der evt. ikke konkret er konkurrence på området, vil aktiviteterne / Side 3

4 støtten kunne medføre en forskydning i markedet mellem det private og det offentlige, ligesom der evt. vil blive holdt liv i virksomheder, som ikke er levedygtige. Det bemærkes, at der ikke ses at være noget juridisk praksis, som udtrykkeligt forholder sig til, hvad der gælder i forhold til støtte til sådanne virksomheder, som udøver handel m.v., der aktuelt eller potentielt er i konkurrence med andre virksomheder, men som geninvesterer alt overskuddet i virksomheden eller beskæftigelsesmæssige / sociale / almennyttige formål. Kommunen vil kunne indhente en udtalelse fra det kommunale tilsyn herom. Det anbefales imidlertid ikke at bruge tid og kræfter på dette, da en sådan støtte under alle omstændigheder må antages at være i strid med statsstøttereglerne, jf. pkt nedenfor Undtagelse: Øremærket støtte til visse opgaver (bi-aktiviteter) Som en undtagelse fra ovennævnte hovedregel antages det, at der kan ydes støtte til en erhvervsvirksomhed, hvis handel m.v. ellers ikke vil kunne støttes, hvis erhvervsvirksomheden udfører en opgave (herefter kaldet bi-aktivitet), som kommunen selv kunne varetage. I så fald skal støtten dog øremærkes til disse aktiviteter, og der må ikke kunne ske krydssubsidiering. Der kan derfor ikke ydes støtte, hvis det reelt ikke er muligt at skille bi-aktiviteterne fra virksomhedens øvrige aktiviteter. Hvis en virksomhed f.eks. udviser et socialt ansvar ved at ansætte mange medarbejdere med en udsat position på arbejdsmarkedet hvilket i sig selv kan siges at være i overensstemmelse med en lovlig kommunal interesse i øget beskæftigelse vil støtten uundgåeligt få indflydelse på produktionen af varer eller ydelser, det vil sige en aktivitet, som kommunen ikke kan støtte 4. Virksomhederne må med andre ord ikke tjene penge på deres kommunalt støttede sociale aktiviteter (bortset fra evt. goodwill / reklameværdi). Hvis en socialøkonomisk virksomhed imidlertid kan skille de beskæftigelsesrettede (eller øvrige sociale) aktiviteter fra deres erhvervsrettede aktiviteter, er der i princippet en mulighed for at støtte de pågældende bi-aktiviteter. Hvis en virksomhed f.eks. laver kurser / foredrag, etablerer en café, laver steder eller arrangementer, hvor ledige og virksomheder kan mødes, opretter netværk for ledige eller laver andre aktiviteter for ledige eller udsatte, som forbedrer deres muligheder for at få eller fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, vil kommunen evt. kunne støtte disse aktiviteter. Det kunne f.eks. bestå i, at den socialøkonomiske virksomhed dækkede nogle af omkostningerne til aktiviteterne fra deres overskud, og kommunen dækkede resten Specialitetsprincippet i forhold til bi-aktiviteter Der gælder i et vist omfang et specialitetsprincip i forhold til kommunalfuldmagten. Specialitetsprincippet indebærer, at hvis speciallovgivningen ikke åbner op for, at en kommune kan udføre / støtte bestemte aktiviteter, vil kommunen heller ikke kunne udføre / støtte disse efter 4 Bortset fra salg i det omfang, som lovligt ville kunne ske fra et egentligt beskyttet værksted eller anden kommunal beskyttet beskæftigelse. Det antages dog her, at en socialøkonomisk virksomhed vil ønske et mere systematisk salg af varer og ydelser, end et kommunalt beskyttet værksted ville kunne foretage. Side 4

5 kommunalfuldmagtsreglerne. Princippet bygger på en forudsætning om, at lovgiver må antages at have gjort op med, på hvilke måder kommunerne kan varetage bestemte interesser. Et eksempel herpå kendes fra boligforsyningsområdet, hvor Københavns Kommune i forbindelse med salg af grunde ønskede at stille vilkår om, at der skulle opføres boliger til en husleje på max kr. for en lejlighed på ca. 85 m2 til familier med mellemindkomster. Dette fandt Indenrigsministeriet ulovligt 5. Ministeriet udtalte, at kommuner efter kommunalfuldmagtsreglerne som udgangspunkt er afskåret fra at påtage sig opgaver i relation til boligforsyningen, medmindre der er lovhjemmel hertil. Denne hovedregel havde støtte i forarbejderne til en lov om kommunernes adgang til at erhverve boliger for at fremme udlændinges integration. Derfor kunne kommunen efter kommunalfuldmagtsreglerne ikke lovligt kan påtage sig opgaver, herunder i forbindelse med salg af kommunens byggegrunde, i relation til boligforsyningen, medmindre der er lovhjemmel hertil. Hvilket der i det konkrete tilfælde ikke var. Her var der imidlertid lovgivning (forarbejderne til ovennævnte lov), som understøttede, at kommunen ikke kunne tage andre metoder i brug til at skaffe disse boliger. Desuden spiller boligselskaberne en central rolle i forhold til den samfundsmæssige behov for at tilvejebringe de fornødne lejeboliger til borgerne, herunder borgere med mellemindkomster. Der er Jurateamet bekendt ikke en tilsvarende hovedregel i forhold til beskæftigelsesfremmende aktiviteter. Tvært imod har lovgivningen et stærkt fokus på, at kommunerne har en meget betydelig rolle i forhold til den beskæftigelsesfremmende indsats. Jurateamet antager derfor, at specialitetsprincippet ikke generelt er til hinder for, at kommunerne benytter metoder til at fremme beskæftigelsen, som ikke specifikt er nævnt i lovgivningen, og at specialitetsprincippet således heller ikke er til hinder for, at kommunen giver øremærket støtte til ikke-erhvervsmæssige bi-aktiviteter, som har et beskæftigelsesfremmende formål Statsstøttereglerne Generelt om statsstøttereglerne Der findes både nationale og EU-retlige statsstøtteregler 6. De EU-retlige statsstøtteregler 7 gælder i situationer, hvor der er tale om støtte, som påvirker samhandlen mellem medlemslandene. Det er i dette notat lagt til grund, at dette ikke vil være tilfældet. Udtrykket støtte skal forstås lige så bredt som i forhold til kommunalfuldmagtsreglerne, jf. pkt De danske statsstøtteregler fremgår af konkurrencelovens 11 a. Efter denne bestemmelse kan Konkurrencerådet udstede påbud om, at støtte, der er ydet ved hjælp af offentlige midler til fordel 5 Indenrigsministeriets udtalelse af til Københavns Kommune (Ritt Bjerregaards valgløfte) 6 Statsstøttereglerne gælder ikke kun for støtte, som ydes af staten, men også for støtte, som ydes af kommunerne 7 EUF-Traktatens artikel 107 Side 5

6 for bestemte former for erhvervsvirksomhed, skal bringes til ophør eller skal tilbagebetales. Påbud kan udstedes, når støtten 1) direkte eller indirekte har til formål eller til følge at forvride konkurrencen og 2) ikke er lovlig i henhold til offentlig regulering Erhvervsvirksomhed: Der er tale om erhvervsvirksomhed, hvis der foreligger en økonomisk aktivitet, der foregår i et marked for varer og tjenester. Det medfører ikke noget krav til hverken organisationsform eller finansieringsmåde. Desuden er det heller ikke noget krav, at virksomheden skal opnå eller skal drives med det formål at opnå en økonomisk gevinst. Offentlige erhvervsvirksomheder, der drives efter "hvile-i-sig-selv-princippet", vil f.eks. også kunne være omfattede af 11 a. Til formål eller følge at forvride konkurrencen: Der lægges vægt på flere momenter: 1) Lige adgang? Har alle virksomheder på markedet på samme vilkår adgang til at opnå støtten? Såfremt dette ikke er tilfældet, vil konkurrencen kunne blive forvredet mellem de virksomheder, der får støtte, og dem som ikke får. Generelt kan det siges, at jo bredere, mere objektiv og ikke-diskriminerende adgangen til støtte er, desto mere sandsynligt er det, at den ikke forvrider konkurrencen. 2) Effekt på markedet? Kan der påvises en reel effekt på de berørte markeder? Overordnet kan støtte påvirke konkurrencesituationen på to måder: For det første kan den påvirke modtagernes beslutning om at etablere sig på eller forlade et marked. Hvis støtten får virksomheder til at gå ind på markedet, kan det forringe konkurrencevilkårene for de etablerede virksomheder, der ikke får støtte. For det andet kan konkurrencen blive direkte påvirket. Det sker, hvis støtten har direkte betydning for beslutninger vedrørende produktion, kapacitet og priser, fx ved at virksomhedens produktionsomkostninger sænkes. I så fald vil den forvride konkurrencen i forhold til andre konkurrenter på markedet. Dette er eksempelvis tilfældet, hvis en kommune tilbyder at udleje et butikslokale til en virksomhed til en leje, der ligger under markedslejen. Det bemærkes generelt i forhold til støtte, at hvis støtte er ulovlig efter kommunalfuldmagtsreglerne, vil den sandsynligvis også være ulovlig efter statsstøttereglerne. Det omvendte er ikke nødvendigvis tilfældet. Statsstøtteregler indeholder i øvrigt andre (skrappere) sanktioner end kommunalfuldmagtsreglerne. Efter statsstøttereglerne kan der bl.a. kræves tilbagebetaling af støtten 8, ligesom der fra marts 2013 er indført nye regler om, at en sådan tilbagebetaling ikke skal ske til den kommune, som har ydet støtten, men skal betales til staten. Statsstøttereglerne understreger derfor kun yderligere, at det er vigtigt, at kommunen holder sig inden for kommunalfuldmagtens rammer. 8 Konkurrencelovens 11 a. Se f.eks. sagen om Tårnby Kommunes udlejning af lokaler til Hellers Yachtværft til en lav husleje, hvor Konkurrencestyrelsen afgjorde, at værftet skulle tilbagebetale kr. (Heller Yachtværft slap dog for tilbagebetaling, fordi Sø- og Handelsretten vurderede, at lejen alligevel ikke var så lav, at der var tale om statsstøtte.) Side 6

7 Støtte til socialøkonomiske virksomheders erhvervsmæssige aktiviteter Det er ovenfor under pkt umiddelbart antaget, at støtte til socialøkonomiske virksomheders erhvervsmæssige aktiviteter vil være i strid med kommunalfuldmagtsreglerne, uanset at hensigten måtte være at understøtte beskæftigelsen af udsatte personer. Det må også klart antages, at en sådan støtte vil være i strid med statsstøttereglerne i konkurrencelovens 11 a. Efter disse regler har det ingen betydning, hvad det kommunale formål med støtten er, og om virksomheden sørger for at geninvestere hele sit overskud i selve virksomheden eller beskæftigelsesmæssige / sociale / almennyttige formål. Der vil alligevel være tale om en støtte af erhvervsvirksomhed, og støtten har som følge at forvride konkurrencen. (Det er netop hensigten med støtten, om end det sker i en anden sags tjeneste.) Støtte til bi-aktiviteter Om det vil være lovligt efter statsstøttereglerne at støtte de bi-aktiviteter, som er nævnt i pkt ovenfor, vil afhænge af, 1) om bi-aktiviteterne har karakter af erhvervsvirksomhed i statsstøttereglernes forstand, og 2) om støtten har til formål eller følge at forvride konkurrencen. Om bi-aktiviteterne har karakter af erhvervsvirksomhed i statsstøttereglernes forstand er ikke muligt at udtale sig generelt om. Det vil afhænge af, hvilken type af bi-aktivitet der er tale om. Hvis der er tale om aktiviteter, som andre udbyder mod betaling, vil der dog være en klar formodning for, at der er tale om en erhvervsaktivitet. Hvis det imidlertid ikke er tilfældet, er der muligvis ikke tale om erhvervsvirksomhed, og statsstøttereglerne gælder i så fald ikke. Også i forhold til, om støtten har til formål eller følge at forvride konkurrencen vil der skulle foretages en konkret vurdering. Generelt kan man dog sige, at støtte ikke bør gives alene til virksomheder, som kalder sig socialøkonomiske virksomheder. De bør gives til alle virksomheder m.v., som udfører tilsvarende aktiviteter. 4. Støtte gennem andre Hvis en kommune ikke lovligt må støtte en bestemt aktivitet, må kommunen heller ikke støtte gennem andre, f.eks. en fond. Indenrigsministeriet har således generelt fastslået, at en kommune ikke ved at indskyde et ekstra led mellem kommunen og en bestemt aktivitet kan udvide kommunalfuldmagtens grænser 9. Det samme må antages at gælde i forhold til statsstøttereglerne. De kommunale tilsynsmyndigheder har ved flere lejligheder udtalt, at en kommune uden lovhjemmel kan yde støtte til en fonds varetagelse af opgaver, som kommunen selv lovligt kunne varetage. Hvis fonden imidlertid også varetager ikke-kommunale opgaver (dvs. opgaver, som 9 Indenrigsministeriets udtalelse af 23. december 2003 om udlejning af fodboldstadions til professionelle fodboldklubber Side 7

8 kommunen ikke selv ville kunne varetage), skal kommunen sikre sig, at den kommunale støtte kun anvendes til varetagelsen af kommunale opgaver ( øremærkning ). En kommune kan endvidere yde støtte til dannelsen af en fond ved at yde tilskud til fondens grundkapital eller til andre etableringsudgifter. Det er dog en betingelse, at fonden udelukkende kan varetage opgaver, som kommunen selv kunne varetage. Dette skyldes, at tilskud til en fonds grundkapital eller andre etableringsudgifter ikke som driftsstøtte kan forbeholdes udførelsen af en bestemt del af fondens virksomhed. 5. Samarbejde, som ikke udgør støtte De ovennævnte betragtninger gælder kun, hvis der er tale om støtte, det vil sige økonomiske fordele for de socialøkonomiske virksomheder, som ikke modsvares af tilsvarende umiddelbare økonomiske fordele for kommunen. I det omfang kommunen køber varer eller ydelser af en socialøkonomisk virksomhed til markedsprisen, er der ikke tale om støtte. Se også notatet Silkeborg Kommunes mulighed for indkøb af varer og tjenesteydelser hos socialøkonomiske virksomheder. Derudover kan der evt. tænkes situationer, hvor kommunen bruger midler på samarbejdsaktiviteter, som heller ikke kan betegnes som støtte. Fra tilsynspraksis kan nævnes en udtalelse 10 om en samarbejdsaftale, Test-en-elbil, som Allerød Kommune havde indgået med Choose EV. Formålet med aftalen var at fremme brugen af elbiler. Aftalen gik ud på, at kommunen brugte ressourcer på at samle viden og data omkring elbiler og infrastruktur, og at kommunen dermed profilerede kommunen som proaktiv deltager i udbredelsen af grøn transport. Choose EV deltog i bearbejdningen af data. De resultater og den viden, som kommunen var med til at indsamle og bearbejde, skulle gøres offentligt tilgængelige for alle borgere og virksomheder, hvorved kommunen ikke skulle bidrage til at styrke Choose EV s position på markedet. Kommunen skulle heller ikke deltage i eller støtte aktiviteter, der alene havde til formål at profilere Choose EV. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udtalte til brug for tilsynets sag, at den indirekte fordel af samarbejdsaftalen, som Choose EV muligvis opnåede, ikke kunne kvantificeres og ikke ville indebære konkurrenceforvridende statsstøtte, forudsat at kommunens engagement og udgifter til projektet var knyttet til almennyttige aktiviteter generel indsamling og offentliggørelse af viden og profilering af kommunen. Tilsynet udtalte tilsvarende, at ordningen ikke var i strid med kommunalfuldmagtsreglerne. Tilsynet lagde bl.a. vægt på det beskedne element af indirekte støtte sammenholdt med sagens oplysninger i øvrigt. 10 Udtalelse fra tilsynet, Statsforvaltningen Hovedstaden, af til Allerød Kommune Side 8

9 Det må antages, at Silkeborg Kommune tilsvarende vil kunne indgå samarbejdsaftaler med en eller flere socialøkonomiske virksomheder om indsamling af erfaringer og andre data om deres socialøkonomiske aktiviteter, hvis dette sker med henblik på offentliggørelse af resultaterne og evt. tillige med henblik på at profilere Silkeborg Kommune. Dette uanset, at disse virksomheder evt. dermed ville få en omtale, som ville udgøre en beskeden indirekte støtte. Side 9

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Vejledning om konkurrenceforvridende

Vejledning om konkurrenceforvridende Vejledning om konkurrenceforvridende støtte 2000 135136_omslag9.p65 2 25-10-00, 11:56 Indhold 2 1 Indledning 5 2 Hvilke aktiviteter er omfattede? ÿ 2.1 Hvad er støtte? 8 2.2. Hvad er erhvervsvirksomhed?

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse:

Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens udtalelse: X 27.09.2010 Indenrigs- og Socialministeriet har videresendt din henvendelse af 2. april 2009 vedrørende lovligheden af den af den kommunale myndighed i Læsø ydede garanti til Læsø Fonden. Kortfattet gengivelse

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg

Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg 2014-207405 Dato: 19-05- 2015 Tilsynet Henvendelse om ydelse af ansvarlige lån til opførelse af rekreativt anlæg Advokatfirmaet X har på vegne af kommunerne Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og

Læs mere

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme

Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sagsnr. 2013-07779 Doknr. 105424 Dato 04-06-2013 Vedrørende garantier til virksomheder, som producerer både el og varme 1. Indledning Energistyrelsen har

Læs mere

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø

Kommunal støtte til kulturbegivenheder. v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø Kommunal støtte til kulturbegivenheder v/ specialistadvokat Anne Sophie K. Vilsbøll & Den offentlige uddannelsesdag 2014 advokat Charlotte Fornø 2 Agenda Hvad mener vi med kulturbegivenheder? Den kommunalretlige

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 02-09- 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til kommunal borgerportal Du har ved mail af 16. februar 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven.

Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Resume Iværksætterhus erhvervsudviklingsloven Tilsynet fandt ikke grundlag for at antage, at kommunens engagement i et iværksætterhus var i strid med 2, stk. 1, i erhvervsudviklingsloven. Tilsynet lagde

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Etablering af mobildækning

Etablering af mobildækning Slagelse Kommune Att.: Louise Frændemark 21. januar 2015 /RIKROS Etablering af mobildækning I har i jeres mails af 15. december 2014 og 7. januar 2015 stillet en række spørgsmål, der vedrører Slagelse

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE

VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE NOTAT 24. MARTS 2014 DIF UDVIKLING VEJLEDNING TIL SAMARBEJDSAFTALE Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet en standardaftale der kan fungere som vejledning til hvordan man kan formulere en samarbejdsaftale

Læs mere

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré

Statsstøtte. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Michael Honoré Statsstøtte Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Michael Honoré I. Introduktion til statsstøttereglerne Statsstøttereglerne Reglerne om statsstøtte findes i både EUF-traktaten (artikel

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Velfærdsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Deres j.nr. 2005-21124-2.

Velfærdsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Deres j.nr. 2005-21124-2. Velfærdsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 02-06- 2008 TILSYNET Deres j.nr. 2005-21124-2. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, nu Velfærdsministeriet, anmodede ved brev af 28. februar 2007

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Kommunal selskabsdeltagelse

Kommunal selskabsdeltagelse Kommunal selskabsdeltagelse Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Johan Weihe og advokat Nicolai Als 2 Hjemmel for kommunal selskabsdeltagelse 1. Offentlige selskaber/forvaltningsorganer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden

Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden Bent Øberg Fasanvej 4 9000 Aalborg Sagsnr. 2012-00457 Doknr. 79302 Dato 15-04-2013 Vedrørende Aalborg Lufthavn a.m.b.a.s fødselsdagsreception for bestyrelsesformanden I breve af 29. september og 10. november

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr. 11954

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Regler om indtægtsdækket virksomhed

Regler om indtægtsdækket virksomhed Regler om indtægtsdækket virksomhed Indledning Centre og institutioner i Greve Kommune anvender indtægtsdækket virksomhed (IDV). IDV har til formål at skabe mulighed for indtægter ud over det budgetterede

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed

Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Lokalitetsprincippet i den danske kommunalfuldmagt set i forhold til forsyningsvirksomhed Nordisk forvaltningsrettslig seminar 2012 Emnets relevans Mangeårig tradition for kommunal forsyningsvirksomhed

Læs mere

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.

Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr. Københavns Kommune Overborgmesteren overborgmesteren@kk.dk Dato: 29. juni 2007 Kontor: Kommunaljuridisk kontor J.nr.: 2007-21122/101-3 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 16. januar 2007 har Københavns

Læs mere

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune.

DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. DGI s forslag til organisering af haller i Stevns Kommune. BAGGRUND På dialogmødet den 12. marts 2012 omkring den fremtidige organisering af sportshaller i Stevns Kommune fremlagde Per Nedergaard fra DGI

Læs mere

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet

Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Dato: 1. juli 2014 Sag: FO-14/02011-20 Sagsbehandler: /tmn Notat om forbrugerens hæftelse for en eventuel værdiforringelse, jf. forbrugeraftalelovens 24, stk. 5. Formålet med notatet Den nye forbrugeraftalelov

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNES ULOVLIGE STØTTE, KASTRUP STRANDPARK 9

TÅRNBY KOMMUNES ULOVLIGE STØTTE, KASTRUP STRANDPARK 9 22-06-2011 4/0120-0100-0825 /MBD PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 22. JUNI 2011 TÅRNBY KOMMUNES ULOVLIGE STØTTE, KASTRUP STRANDPARK 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light

Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light Dansk Forening For Udbudsret 27. maj 2015 Udbud af sociale og sundhedsydelser udbud light Sune Troels Poulsen, advokat, partner, Andersen Partners 1 Social- og sundhed forpligtelser i forhold til borgerne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag)

Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted Havn A/S) og 2012-0026388 (Generel fortolkningssag) Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Lett Advokatfirma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlf. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lett@lett.dk www.lett.dk Erhvervsstyrelsens j.nr. 12-12.612 (Rungsted

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: 09-03- 2007 Den 26. januar 2004 modtog det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark via Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen:

Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg. Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Gladsaxe Kommune Rådhus Alle 2860 Søborg 17-12- 2013 Statsforvaltningen har i dg skrevet således til Gladsaxens redaktion ved John Damm Sørensen: Tilsynet Akademisk Boldklub A/S leje af Gladsaxe Stadion

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen

Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Kommunalretlige reglers betydning for hjemtagelse af havnen Hørsholm Kommune har bedt mig vurdere, om kommunalretlige regler eller principper er til hinder for kommunens hjemtagelse af Rungsted Havn. Advokat

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Vedr. 07.59.01.KO2/2009-023 ABJ/tof. Et kommunalt fællesskabs udlejning af flismaskiner

Vedr. 07.59.01.KO2/2009-023 ABJ/tof. Et kommunalt fællesskabs udlejning af flismaskiner Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at et kommunalt fællesskabs udlejning af flismaskiner ikke kan anses for at være i overensstemmelse med kommunalfuldmagtsreglerne. 02-02- 2011 TILSYNET Vedr. 07.59.01.KO2/2009-023

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ]

43. Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; [ ] Lovafdelingen Dato: 22. maj 2013 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-750-0098 Dok.: 773805 Notat om visse juridiske aspekter i forbindelse med overvejelser om

Læs mere

BID-modeller i dansk ret. 4. maj 2015

BID-modeller i dansk ret. 4. maj 2015 BID-modeller i dansk ret 4. maj 2015 BID-modeller i dansk ret BID-modeller i traditionel forstand indebærer et tvangsmæssigt element, idet ikke alle nødvendigvis frivilligt indvilliger i at deltage i BID

Læs mere

12.3. Kreditgivning eller investering

12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering 12.3. Kreditgivning eller investering Det forhold, at udlån i lovens forstand skal forstås bredt, og at udlånsvirksomhed som ovenfor nævnt omfatter enhver form for

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Statsforvaltningen j. nr. 2013-613/1159, anmodning om redegørelse for Helsingør Kommunes dispositioner i forhold til FC Helsingør

Statsforvaltningen j. nr. 2013-613/1159, anmodning om redegørelse for Helsingør Kommunes dispositioner i forhold til FC Helsingør Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Statsforvaltningen Politisk Service Stengade 59 3000 Helsingør Center for Politik og Organisation Tlf. +4549282011 Mob. +45

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje.

Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Finanshuset Demetra Fondsmæglerselskab A/S Almindelige forretningsbetingelser for rådgivning og individuel formue og porteføljepleje. Nærværende almindelige forretningsbetingelser gælder i ethvert forhold

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 23-11- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommune har den 10. juli 2012 anmodet Statsfo r- valtningen Midtjylland,

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras?

Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Hur ska framtidens system för överprövningar organiseras? Finns det andra modeller inom EU att fundera över end Upphandlingsutredningens förslag? Danske erfarenheter Stockholm, 30.1.2014 v/jens Fejø Copenhagen

Læs mere

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund

Notat. KARA/Noveren I/S Bestyrelsen. Modernisering af affaldsforbrændingssektoren. 1. Baggrund KARA/Noveren I/S Bestyrelsen København 15. november 2013 Johan Weihe Partner T +45 72 27 34 53 jhw@bechbruun.com Sagsnr. 005168-0075 jhw/jhw/sap Notat Modernisering af affaldsforbrændingssektoren 1. Baggrund

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere